LEGE nr. 372 din 13 decembrie 2005privind performanta energetica a clădirilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.144 din 19 decembrie 2005    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Scopul prezentei legi este promovarea creşterii performantei energetice a clădirilor, ţinându-se cont de condiţiile climatice exterioare şi de amplasament, de cerinţele de temperatura interioară şi de eficienta economică.  +  Articolul 2Prezenta lege stabileşte condiţii cu privire la: a) cadrul general al metodologiei de calcul privind performanta energetica a clădirilor; b) aplicarea cerinţelor minime de performanţă energetica la clădirile noi; c) aplicarea cerinţelor minime de performanţă energetica la clădirile existente, supuse unor lucrări de modernizare; d) certificarea energetica a clădirilor; e) verificarea tehnica periodică a cazanelor şi inspectarea sistemelor/instalaţiilor de climatizare din clădiri şi, în plus, evaluarea instalaţiilor de încălzire la care cazanele sunt mai vechi de 15 ani.  +  Capitolul II Definiţii  +  Articolul 3Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentei legi au următorul înţeles:1. clădire - ansamblu de spaţii cu funcţiuni precizate, delimitat de elementele de construcţie care alcătuiesc anvelopa clădirii, inclusiv instalaţiile aferente, în care energia este utilizata pentru asigurarea confortului termic interior. Termenul clădire defineste atât clădirea în ansamblu, cat şi părţi ale acesteia, care au fost proiectate sau modificate pentru a fi utilizate separat;2. performanta energetica a clădirii - energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesităţilor legate de utilizarea normală a clădirii, necesitaţi care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde de consum, racirea, ventilarea şi iluminatul. Performanta energetica a clădirii se determina conform unei metodologii de calcul şi se exprima prin unul sau mai mulţi indicatori numerici care se calculează luându-se în considerare izolatia termica, caracteristicile tehnice ale clădirii şi instalaţiilor, proiectarea şi amplasarea clădirii în raport cu factorii climatici exteriori, expunerea la soare şi influenţa clădirilor invecinate, sursele proprii de producere a energiei şi alţi factori, inclusiv climatul interior al clădirii, care influenţează necesarul de energie;3. certificatul de performanţă energetica a clădirii - document tehnic care are caracter informativ şi care atesta performanta energetica a unei clădiri;4. producerea combinata de căldură şi electricitate - PCCE - transformarea simultană a combustibililor primari în energie mecanică sau electrica şi energie termica, denumita cogenerare, cu respectarea anumitor criterii de calitate privind eficienta energetica;5. sistem de climatizare - combinaţie a tuturor componentelor necesare asigurării unei forme de tratare a aerului în care temperatura este controlată sau poate fi coborâtă, după caz, în combinaţie cu controlul ventilarii, umiditatii şi puritatii aerului;6. cazan - ansamblu format din corpul cazanului şi arzator, destinat sa transmită apei căldură degajata prin arderea unui combustibil;7. putere termica nominală - exprimată în kW - puterea termica maxima stabilită şi garantată de producător, care poate fi furnizată în timpul exploatării continue, respectându-se randamentele utile specificate de producător;8. pompa de căldură - dispozitiv sau instalatie care extrage căldură la temperatura scăzută din aer, apa sau sol, pentru a o furniza unei clădiri;9. lucrări de renovare - lucrări de modernizare efectuate asupra anvelopei clădirii şi/sau a instalaţiilor de încălzire, apa calda de consum, electrice şi iluminat, gaze naturale, ventilaţie şi climatizare, ale căror costuri depăşesc 25% din valoarea de impozitare a clădirii, sau lucrări de modernizare efectuate la mai mult de 25% din anvelopa clădirii;10. expertizare tehnica a instalaţiilor de încălzire - inspecţie totală a ansamblului instalaţiilor de încălzire, care cuprinde şi evaluarea randamentului cazanului şi dimensionarea acestuia în funcţie de necesarul de căldură al clădirii, pe baza căruia experţii tehnici atestaţi recomanda utilizatorilor înlocuirea acestuia sau modificarea sistemului de încălzire şi preparare a apei calde de consum, precum şi soluţii alternative.  +  Capitolul III Metodologia de calcul al performantei energetice a clădirilor  +  Articolul 4 (1) În termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului elaborează şi aproba, prin ordin al ministrului, reglementarea tehnica privind metodologia de calcul al performantei energetice a clădirilor, denumita în continuare metodologie. (2) Metodologia cuprinde, în principal, următoarele elemente: a) caracteristicile termotehnice ale elementelor ce alcătuiesc anvelopa clădirii, compartimentarea interioară, inclusiv etanseitatea la aer; b) instalaţiile de încălzire şi de alimentare cu apa calda de consum, inclusiv caracteristicile în ceea ce priveşte izolarea acestora; c) instalatia de climatizare; d) ventilatia; e) instalatia de iluminat integrată a clădirii, în principal sectorul nerezidential; f) poziţia şi orientarea clădirilor, inclusiv parametrii climatici exteriori; g) sistemele solare pasive şi de protecţie solara; h) ventilatia naturala; i) condiţiile de climat interior, inclusiv cele prevăzute prin proiect. (3) Metodologia cuprinde, după caz, şi alte elemente, în situaţia în care influenţa acestora asupra performantei energetice a clădirilor este relevanta, precum: a) sisteme solare active şi alte sisteme de încălzire, inclusiv electrice, bazate pe surse de energie regenerabila; b) electricitate produsă prin cogenerare; c) centrale de încălzire şi de răcire de cartier sau de bloc; d) iluminatul natural.  +  Articolul 5Performanta energetica a clădirii se exprima cu claritate şi poate include un indicator al emisiei de dioxid de carbon.  +  Articolul 6Elementele prevăzute la alin. (2) şi (3) ale art. 4 se pot modifica prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul IV Cerinţele de performanţă energetica a clădirilor  +  Articolul 7 (1) Prin metodologie se stabilesc cerinţele minime de performanţă energetica a clădirilor, denumite în continuare cerinţe, şi se aplică diferenţiat pentru diferite categorii de clădiri, atât pentru clădirile noi, cat şi pentru clădirile existente, după cum urmează: a) locuinţe unifamiliale; b) blocuri de locuinţe; c) birouri; d) clădiri de învăţământ; e) spitale; f) hoteluri şi restaurante; g) sali de sport; h) clădiri pentru servicii de comerţ; i) alte tipuri de clădiri consumatoare de energie. (2) Cerinţele stabilite în metodologie ţin seama de condiţiile generale de climat interior pentru a preveni eventualele efecte negative, cum sunt ventilarea necorespunzătoare, condiţiile locale, destinaţia data în proiect şi vechimea clădirii. (3) Cerinţele se revizuiesc la intervale regulate, nu mai mari de 5 ani, şi se actualizează ori de câte ori este necesar pentru a reflecta progresul tehnic în sectorul construcţiilor.  +  Articolul 8Cerinţele stabilite în metodologie nu se aplică următoarelor categorii de clădiri: a) clădiri şi monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform legii, fie au valoare arhitecturala sau istorica deosebită, cărora, dacă li s-ar aplica cerinţele, li s-ar modifica în mod inacceptabil caracterul ori aspectul exterior; b) clădiri utilizate ca lacasuri de cult sau pentru alte activităţi cu caracter religios; c) clădiri provizorii prevăzute a fi utilizate pe perioade de până la 2 ani, din zone industriale, ateliere şi clădiri nerezidentiale din domeniul agricol care necesita un consum redus de energie; d) clădiri rezidentiale care sunt destinate a fi utilizate mai puţin de 4 luni pe an; e) clădiri independente, cu o suprafaţa utila mai mica de 50 mp.  +  Capitolul V Clădiri noi  +  Articolul 9La clădirile noi se respecta cerinţele stabilite în metodologie.  +  Articolul 10Pentru clădirile noi, cu o suprafaţa utila totală de peste 1.000 mp, autoritatea administraţiei publice locale sau judeţene, prin certificatul de urbanism dat în vederea emiterii autorizaţiei de construire, potrivit legii, solicita întocmirea unui studiu de fezabilitate tehnica, economică şi de mediu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei, ca de exemplu: a) sisteme descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse de energie regenerabila; b) producere combinata de căldură şi electricitate - PCCE; c) sisteme de încălzire sau de răcire de cartier ori de bloc; d) pompe de căldură, în anumite condiţii.  +  Capitolul VI Clădiri existente  +  Articolul 11La clădirile existente, cu o suprafaţa utila de peste 1.000 mp, la care se executa lucrări de renovare, performanta energetica a acestora trebuie îmbunătăţită pentru a satisface cerinţele stabilite în metodologie, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, funcţional şi economic.  +  Articolul 12Cerinţele se stabilesc pentru întreaga clădire renovata sau pentru sistemele/elementele renovate ale clădirii, atunci când acestea fac parte dintr-o lucrare de renovare care trebuie realizată într-o perioadă limitată de timp, având ca scop îmbunătăţirea performantei energetice globale a clădirii.  +  Capitolul VII Certificatul de performanţă energetica a clădirii  +  Articolul 13 (1) Certificatul de performanţă energetica a clădirii, denumit în continuare certificat, valabil 10 ani de la data emiterii, se elaborează cu respectarea legislaţiei în vigoare pentru clădirile din categoriile prevăzute la art. 7 alin. (1), care se construiesc, sunt vândute sau închiriate. (2) Certificatul este eliberat proprietarului, iar proprietarul îl pune, după caz, la dispoziţie potenţialului cumpărător sau chiriaş. (3) Certificatele pentru apartamente şi spaţii cu alta destinaţie decât aceea de locuinta din clădirile de locuit colective se eliberează, după caz, pe baza: a) unei certificari comune pentru întreaga clădire, în cazul clădirilor racordate la sistemul centralizat de încălzire şi preparare a apei calde de consum; sau b) evaluării unui apartament similar din aceeaşi clădire. (4) Nu se eliberează certificat pentru clădirile menţionate la art. 8. (5) Certificatul cuprinde valori de referinţa prevăzute în reglementările tehnice în vigoare, care permit consumatorilor sa compare şi sa evalueze performanta energetica a clădirii. Certificatul este însoţit de recomandări de reducere a costurilor, prin îmbunătăţirea performantei energetice a clădirii.  +  Articolul 14În cazul clădirilor cu o suprafaţa utila de peste 1.000 mp, aflate în proprietatea/administrarea autorităţilor publice sau a instituţiilor care prestează servicii publice, certificatul valabil este afişat într-un loc accesibil şi vizibil publicului. Se afişează la loc vizibil şi temperaturile interioare recomandate şi cele curente şi, după caz, alţi factori climatici semnificativi.  +  Capitolul VIII Inspecţia cazanelor şi expertizarea tehnica a centralelor termice şi a instalaţiilor de încălzire  +  Articolul 15În scopul reducerii consumului de energie şi al limitării emisiilor de dioxid de carbon, se efectuează: a) inspecţie periodică la intervale de 5 ani, pentru cazanele care utilizează combustibil lichid sau solid neregenerabil, cu puterea nominală de 20-100 kW; inspecţia se efectuează şi pentru cazanele care utilizează alte tipuri de combustibil; b) inspecţie cel puţin o dată la 2 ani, pentru cazanele cu puterea nominală mai mare de 100 kW; pentru cazanele care utilizează combustibil gazos această perioadă poate fi extinsă la 4 ani; c) expertizarea tehnica a instalaţiilor de încălzire echipate cu cazane cu puterea nominală mai mare de 20 kW şi o vechime mai mare de 15 ani.  +  Articolul 16Inspecţia cazanelor şi expertizarea tehnica a centralelor termice şi a instalaţiilor de încălzire se fac conform legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul IX Inspecţia sistemelor de climatizare  +  Articolul 17În scopul reducerii consumului de energie şi al limitării emisiilor de dioxid de carbon, se prevede inspecţia sistemelor de climatizare cu puterea nominală de peste 12 kW, la intervale de 5 ani. Inspecţia sistemelor de climatizare include evaluarea randamentului şi dimensionarea în raport cu necesităţile de climatizare a clădirii. Consumatorii vor fi informati cu privire la îmbunătăţirea sau înlocuirea sistemului de climatizare şi alte soluţii posibile.  +  Articolul 18Inspecţia sistemelor de climatizare se face conform legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul X Experţi independenţi  +  Articolul 19 (1) Auditul energetic al clădirii şi elaborarea certificatului se realizează de către auditori energetici pentru clădiri, atestaţi conform legislaţiei în vigoare. (2) Expertizarea sistemelor de încălzire şi climatizare ale clădirii se realizează de către experţi tehnici, atestaţi conform legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 20Auditorii energetici pentru clădiri şi experţii tehnici atestaţi îşi desfăşoară activitatea ca experţi independenţi, persoane fizice autorizate sau ca angajaţi ai unor persoane juridice, conform legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul XI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 21Până la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Economiei şi Comerţului şi Ministerul Administraţiei şi Internelor stabilesc programe de informare a utilizatorilor clădirilor în legătură cu diferitele metode şi practici care permit creşterea performantei energetice.  +  Articolul 22În termen de 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei legi, se aproba prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, ministrului economiei şi comerţului şi ministrului administraţiei şi internelor normele metodologice referitoare la performanta energetica a clădirilor.  +  Articolul 23Prevederile art. 13 alin. (1) şi (2) privind elaborarea certificatelor şi punerea acestora la dispoziţie potenţialilor cumpărători sau chiriaşi de către proprietari, în cazul vânzării sau închirierii locuinţelor unifamiliale şi a apartamentelor din blocurile de locuinţe, se aplică la 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 24Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.Prezenta lege transpune integral în legislaţia naţionala prevederile Directivei nr. 2002/91/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind performanta energetica a clădirilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) L 001 din 4 ianuarie 2003, p. 0065-0071.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUSANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 13 decembrie 2005.Nr. 372.-------