LEGE nr. 374 din 13 decembrie 2005privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.138 din 15 decembrie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 35 din 14 iulie 2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România, adoptată în temeiul art. 1 pct. III.8 din Legea nr. 209/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 27 iulie 2005, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 3, după punctul 4 al articolului 1^1 se introduc punctele 5-10 cu următorul cuprins:5. prima utilizare a unui vehicul - punerea în exploatare pentru prima dată a unui vehicul care nu se înmatriculează sau înregistrează;6. deținătorul omologării de tip - persoana juridică ce a obținut omologarea de tip. Persoana juridică poate fi fabricantul vehiculului, reprezentantul acestuia sau importatorul, după caz;7. cartea de identitate a vehiculului - document eliberat de R.A.R., care atestă faptul că un vehicul a fost omologat și îndeplinește condițiile tehnice privind siguranța circulației, protecția mediului și folosința conform destinației;8. certificat de autenticitate - document eliberat de R.A.R. pentru un vehicul care a corespuns verificărilor efectuate la certificarea autenticității;9. omologarea de tip a unui vehicul - omologare acordată unui vehicul în ansamblul său, condiționată de existența tuturor omologărilor de tip ale vehiculului în ceea ce privește sistemele, echipamentele, componentele, piesele și entitățile tehnice, prevăzute în legislația în vigoare în funcție de categoria vehiculului respectiv;10. omologare de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, echipamentele, componentele, piesele și entitățile tehnice - procedura administrativă prin care R.A.R. certifică faptul că un tip de vehicul rutier îndeplinește condițiile tehnice, precum și alte condiții specifice aplicabile pentru sistemul, echipamentul, componenta, piesa sau entitatea tehnică respectivă, conform legislației în vigoare.2. La articolul I punctul 4, alineatul (3) al articolului 2 va avea următorul cuprins:(3) În vederea eliberării cărții de identitate a vehiculelor, R.A.R. asigură și încadrarea acestora din punct de vedere tehnic, inclusiv în ceea ce privește nivelul emisiilor poluante. Caracteristicile tehnice ale unui vehicul înscrise de R.A.R. în cartea de identitate reprezintă datele oficiale de referință pentru acel vehicul.3. La articolul I punctul 5, literele a)-c) ale articolului 3 vor avea următorul cuprins:a) omologarea națională de tip a întregului vehicul - procedura administrativă prin care R.A.R. certifică faptul că un tip de vehicul rutier îndeplinește condițiile tehnice, precum și alte condiții privind admiterea în circulație, aplicabile conform legislației în vigoare;b) omologarea individuală a unui vehicul - procedura administrativă prin care R.A.R. certifică faptul că un vehicul rutier îndeplinește individual condițiile tehnice, precum și alte condiții privind admiterea în circulație, aplicabile conform legislației în vigoare;c) omologarea comunitară (CE) de tip a întregului vehicul - procedura administrativă prin care R.A.R. certifică faptul că un tip de vehicul rutier îndeplinește condițiile tehnice, precum și alte condiții privind admiterea în circulație, aplicabile conform legislației în vigoare armonizate cu legislația comunitară în domeniu.4. La articolul I punctul 6, literele b) și c) ale alineatului (1) al articolului 4 vor avea următorul cuprins:b) vehiculele rutiere utilizate care nu au mai fost înmatriculate în România, cu excepția, de la data aderării României la Uniunea Europeană, a vehiculelor prevăzute la art. 1 alin. (5);c) vehiculele rutiere care au suferit modificări ale caracteristicilor menționate în cartea de identitate a vehiculului.5. La articolul I punctul 9, alineatele (1), (3) și (5) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Omologarea națională de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, echipamentele, piesele, componentele și entitățile tehnice ale acestuia se acordă de R.A.R., la cererea fabricantului, a reprezentantului acestuia sau a importatorului, persoană juridică română, dacă vehiculul îndeplinește condițiile tehnice, precum și alte condiții aplicabile..................................................................(3) De la data aderării României la Uniunea Europeană, omologarea comunitară (CE) de tip a unui vehicul în ceea ce privește sistemele, componentele și entitățile tehnice ale acestuia se acordă de R.A.R., la cererea fabricantului sau a reprezentantului acestuia, dacă vehiculul îndeplinește condițiile tehnice, precum și alte condiții aplicabile, armonizate cu legislația comunitară în domeniu...............................................................(5) Omologarea internațională (CEE-ONU) de tip a unui vehicul în ceea ce privește echipamentele, piesele și componentele acestuia se acordă de R.A.R., la cererea fabricantului sau a reprezentantului acestuia, dacă vehiculul îndeplinește condițiile tehnice, precum și alte condiții aplicabile.6. La articolul I punctul 11, alineatul (1) al articolului 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9(1) Pentru menținerea în circulație, vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, care au suferit modificări ale caracteristicilor menționate în cartea de identitate a vehiculului, trebuie supuse omologării individuale și modificării cărții de identitate a vehiculului.7. La articolul I punctul 14, litera a) a articolului 11 va avea următorul cuprins:a) în cazul omologării individuale, precum și în cazul vehiculelor rutiere deja înmatriculate sau înregistrate în România, dacă vehiculul poate fi identificat și corespunde normelor tehnice de siguranță a circulației, de protecție a mediului, precum și folosinței căreia îi este destinat;8. La articolul I punctul 15, articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Vehiculele rutiere prezentate în vederea omologării individuale sau eliberării cărții de identitate a vehiculului, care nu pot fi identificate de R.A.R. din cauza lipsei sau modificării numerelor de identificare a acestora, așa cum au fost ele realizate de către constructor sau de către autoritățile competente, după caz, nu pot obține eliberarea cărții de identitate a vehiculului și nici eliberarea certificatului de autenticitate.(2) Vehiculele rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, care nu pot fi identificate, nu pot obține eliberarea certificatului de autenticitate și nici eliberarea/modificarea cărții de identitate a vehiculului.9. La articolul I punctul 16, alineatele (3), (5), (7) și (8) ale articolului 13 vor avea următorul cuprins:(3) Activitatea de certificare a autenticității se efectuează prin metode nedistructive de către R.A.R................................................................(5) Pentru vehiculele care corespund din punctul de vedere al certificării autenticității, R.A.R. eliberează un certificat de autenticitate................................................................(7) Sunt exceptate de la certificarea autenticității autovehiculele destinate exclusiv competițiilor sportive și vehiculele istorice.(8) Certificatul de autenticitate al unui vehicul rutier este valabil timp de 60 de zile calendaristice de la data eliberării acestuia.10. La articolul I punctul 18, litera b) a alineatului (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:b) menținerea în circulație a unui vehicul care a suferit modificări ale caracteristicilor menționate în cartea de identitate a vehiculului, fără ca aceste modificări să fi fost menționate în certificatul de înmatriculare;11. La articolul I punctul 19, literele s) și u) ale alineatului (1) al articolului 15 vor avea următorul cuprins:s) asigură modificarea cărții de identitate a vehiculelor care au suferit modificări ale caracteristicilor menționate în cartea de identitate a vehiculului;................................................................u) efectuează operațiunile impuse la certificarea autenticității vehiculelor și eliberează certificatul de autenticitate sau nota de constatare, după caz.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  DAN RADU RUȘANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 13 decembrie 2005.Nr. 374.-------