ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 170 din 29 noiembrie 2005pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.126 din 13 decembrie 2005    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, în conformitate cu care acţiunea de recalculare a pensiilor sistemului public trebuie finalizată până la data de 1 ianuarie 2006, precum şi faptul că pensiile recalculate în ultima etapă vor fi puse în plată în luna decembrie 2005, acest obiectiv major al Programului de guvernare încheindu-se cu succes, se propune premierea personalului implicat în această acţiune.Întrucât personalului angajat pentru recalculare îi încetează contractul de muncă la data de 31 decembrie 2005, după această dată fiind imposibilă premierea acestuia,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, se completează cu trei noi alineate, alineatele (3), (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(3) La finalizarea recalculării, în luna decembrie 2005, personalul cu atribuţii în domeniul recalculării poate fi premiat, în limita unui fond de maximum 3.500 mii lei (RON). Stabilirea premiilor se face prin decizie a preşedintelui Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, pe baza rezultatelor obţinute în această activitate. (4) Suma prevăzută la alin. (3) se asigură din bugetul asigurărilor sociale de stat, capitolul 73.04 «Cheltuieli de administrare ale fondului», titlul 02 «Cheltuieli de personal», care se majorează cu suma de 3.500 mii lei (RON) prin diminuarea cu aceeaşi sumă a creditelor bugetare prevăzute la titlul 20 «Cheltuieli materiale şi servicii». (5) Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările prevăzute la alin. (4) în structura bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Cătălin-Ionel Dănilă,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 29 noiembrie 2005.Nr. 170.-------------