ORDIN nr. 1.198 din 25 noiembrie 2005pentru actualizarea anexelor nr. 2, 3, 4 şi 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.097 din 6 decembrie 2005  În baza prevederilor art. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001,în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se înlocuiesc anexele nr. 2, 3, 4 şi 5 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001, cu anexele nr. 1-4 la prezentul ordin.  +  Articolul 2Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediuluişi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuBucureşti, 25 noiembrie 2005,Nr. 1.198.  +  Anexa 1 TIPURI de habitate naturale a căror conservare necesită declararea ariilor speciale de conservare Un asterisc (*) înaintea numelui habitatului semnifică faptul că este un habitat prioritar.
       
    Cod Natură 2000Denumirea tipului de habitat
    1. Habitate costiere, marine şi de dune
    1110Bancuri de nisip acoperite permanent de un strat mic de apă;
    1150* Lagune costiere;
    1210Vegetaţie anuală de-a lungul liniei ţărmului;
    1220Vegetaţie perenă a ţărmurilor;
    1310Comunităţi cu Salicornia şi alte specii anuale care colonizează terenurile umede şi nisipoase;
    1340* Pajişti sărăturate continentale;
    1410Pajişti sărăturate de tip mediteranean (Juncetalia maritimi);
    1530* Pajişti şi mlaştini sărăturate panonice;
    2110Dune mobile embrionare (în formare);
    2120Dune mobile de-a lungul ţărmurilor cu Ammophila arenaria (dune albe);
    2130* Dune fixate cu vegetaţie herbacee perenă (dune gri);
    2160Dune cu Hippophae rhamnoides;
    2190Depresiuni umede intradunate;
    2330Dune continentale cu pajişti neîncheiate cu Corynephorus şi Agrostis;
    2340* Dune continentale panonice;
    2. Habitate de ape dulci
    3130Ape stătătoare, oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau din Isoeto-Nanojuncetea;
    3140Ape puternic oligo-mezotrofe cu vegetaţie bentonică de Chara spp.; Chara spp.;
    3150Lacuri eutrofe naturale cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition;
    3160Lacuri distrofice şi iazuri;
    31AO* Ape termale din Transilvania acoperite de lotus (dreţe);
    31BO* Întinderi de lotus indian (aclimatizat);
    3220Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane;
    3230Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane;
    3240Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane;
    3260Cursuri de apă din zonele de câmpie până la cele montane cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Caltitricho-Batrachion;
    3270Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention p.p.
    3. Habitate de pajişti şi tufărişuri.
    4030Tufărişuri scunde/lande uscate europene;
    4060Tufărişuri scunde alpine şi boreale;
    4070* Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium;
    4080Tufărişuri cu specii subarctice de Salix;
    40AO* Tufărişuri subcontinentale peri-panonice;
    40CO* Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice;
    6110* Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso- Sedion albi;
    6120* Pajişti xerice pe substrat calcaros;
    6150Pajişti boreale şi alpine pe substrat silicios;
    6170Pajişti calcifile alpine şi subalpine;
    6190Pajişti panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis);
    6210Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros (Festuco-Brometea) (* situri importante pentru orhidee);
    6230* Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicioase;
    6240* Pajişti stepice subpanonice;
    6260* Pajişti panonice pe nisipuri;
    6290Stepe vest pontice cu Paeonia tenuifolia;
    62CO* Stepe ponto-sarmatice;
    6410Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae);
    6420Pajişti mediteraneene umede cu ierburi înalte din Molinio- Holoschoenion;
    6430Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor până la cel montan şi alpin;
    6440Pajişti aluviale din Cnidion dubii;
    6510Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);
    6520Fâneţe montane;
    4. Habitate din turbării şi mlaştini
    7110* Turbării active;
    7120Turbării degradate capabile de regenerare naturală;
    7140Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat);
    7150Comunităţi depresionare din Khynchosporion pe substraturi turboase;
    7210* Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus;
    7220* Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion);
    7230Mlaştini alcaline;
    7240* Formaţiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae;
    5. Habitate de stâncării şi peşteri
    8110Grohotişuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani);
    8120Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii);
    8160* Grohotişuri medioeuropene calcaroase ale etajelor colinar şi montan;
    8210Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase;
    8220Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase;
    8230Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau Sedo albi- Veronicion dillenii pe stâncării silicioase;
    8310Peşteri închise accesului public;
    6. Habitate de pădure
    9110Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;
    9130Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum;
    9150Păduri medioeuropene de fag din Cephalanthero-Fagion;
    9160Păduri subatlantice şi medioeuropene de stejar sau stejar cu carpen din Carpinion betuli;
    9170Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum;
    9180* Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene;
    9190Păduri acidofile de stejar pedunculat (Quercus robur) pe psamosoluri;
    91DO* Turbării cu vegetaţie forestieră;
    91EO* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae);
    91FOPăduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris);
    91GO* Vegetaţie forestieră panonică cu Quercus petraea şi Carpinus betulus;
    91HO* Vegetaţie forestieră panonică cu Quercus pubescens;
    91IO* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.
    91KOPăduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion);
    91LOPăduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion);
    91MOPăduri balcano-panonice de cer şi gorun;
    91QOPăduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros;
    91VOPăduri dacice de fag (Symphyto-Fagion);
    91XOPăduri dobrogene de fag;
    91YOPăduri dacice de stejar şi carpen;
    91ZOVegetaţie forestieră moeziacă cu tei argintiu;
    91AAVegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos;
    9260Vegetaţie forestieră cu Castanea sativa;
    9280Vegetaţie forestieră cu Quercus frainetto;
    92AOZăvoaie cu Salix alba şi Populus alba;
    9410Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea);
    9420Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montană;
    9530Vegetaţie forestieră sub-mediteraneeană cu endemitul Pinus nigra ssp. banatica;
   +  Anexa 2 SPECIIde plante şi de animale a caror conservare necesita desemnarea ariilor speciale de conservare şi a ariilor de protecţie speciala avifaunisticaInterpretare1. Anexa nr. 3 este o continuare a anexei nr. 2 pentru stabilirea unei retele a ariilor speciale de conservare.2. Speciile prezentate în anexa sunt indicate:● prin numele speciei ori subspeciei; sau● prin toate speciile care apartin unui taxon mai mare sau pentru a desemna o parte din acest taxon.3. SimboluriUn asterisc (*) inaintea numelui speciilor semnifica faptul ca este o specie prioritara.Mai multe specii din aceasta anexa sunt, de asemenea, prezentate în anexa nr. 4.
     
    a) ANIMALE
    VERTEBRATE
    MAMIFERE
    CHIROPTERA
    Rhinolophidae
    ▪ Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoavă a lui Blasius)
    ▪ Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavă)
    ▪ Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă)
    ▪ Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă)
    ▪ Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoavă a lui Mehely)
    Vespertilionidae
    ▪ Barbastella barbastellus (Liliac cârn)
    ▪ Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi)
    ▪ Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari)
    ▪ Myotis blythi (Liliac comun mic)
    ▪ Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi)
    ▪ Myotis dasycneme (Liliac de iaz)
    ▪ Myotis emarginatus (Liliac cărămiziu)
    ▪ Myotis myotis (Liliac comun)
    RODENTIA
    Sciuridae
    ▪ Spermophilus citellus (Citellus citellus) (Popândău/Şuită)
    Cricetidae
    ▪ Mesocricetus newtoni (Grivan mic, Hamster românesc)
    Microtidae
    ▪ Microtus tatricus (Şoarece de Tatra)
    Zapodidae
    ▪ Sicista subtilis (Şoarece săritor de stepă)
    Castoridae
    ▪ Castor fiber (Castor)
    CARNIVORA
    Canidae
    ▪ Canis lupus (Lup)
    Ursidae
    ▪ *Ursus arctos (Urs brun)
    Mustelidae
    ▪ *Lutra lutra (Vidră, Lutră)
    ▪ *Mustela lutreola (Noriţă, Nurcă, Vidră mică, Dihor de apă)
    ▪ Vormela peregusna (Dihor pătat)
    ▪ Mustela eversmani (Dihor de stepă)
    Felidae
    ▪ Lynx lynx (Râs)
    Phocidae
    ▪ *Monachus monachus (Vacă de mare, Focă cu burtă albă)
    ARTILODACTYLA
    Bovidae
    ▪ *Bison bonasus (Zimbru)
    CETACEA
    ▪ Tursiops truncatus (Delfin mare, Delfin cu bot gros)
    ▪ Phocoena phocoena (Marsuin, Porc de mare)
    PĂSĂRI
    GAVIIFORMES
    Gavidae
    ▪ Gavia stellata (Fundac mic)
    ▪ Gavia arctica (Fundac polar, Cufundac)
    ▪ Gavia immer (Cufundac mare)
    PELECANIFORMES
    Phalacrocoracidae
    ▪ Phalacrocorax pygmaeus (Cormoran mic)
    Pelecanidae
    ▪ *Pelecanus onocrotalus (Pelican comun)
    ▪ Pelecanus crispus (Pelican creţ)
    CICONIFORMES
    Ardeidae
    ▪ Botaurus stellaris (Bou de baltă, Buhai de baltă)
    ▪ Ixobrychus minutus (Stârc pitic)
    ▪ Nycticorax nycticorax (Stârc de noapte)
    ▪ Ardeola ralloides (Stârc galben)
    ▪ Bubulcus ibis (Stârc de cireadă)
    ▪ Egretta garzetta (Egretă mică)
    ▪ Egretta alba (Egretă mare)
    ▪ Ardea purpurea (Stârc roşu)
    Ciconiidae
    ▪ Ciconia nigra (Barză neagră, Cocostârc negru)
    ▪ Ciconia ciconia (Barză albă, Cocostârc)
    Threskiornithidae
    ▪ Plegadis falcinellus (Ţigănuş, Ibis negru)
    ▪ Platalea leucorodia (Lopătar, Stârc lopatar)
    ANSERIFORMES
    Anatidae
    ▪ Cygnus olor (Lebădă cucuiată, Lebădă de vară, Lebădă mută)
    ▪ Cygnus cygnus (Lebădă de iarnă)
    ▪ *Anser erythropus (Gârliţă mică)
    ▪ Branta ruficollis (Gâscă cu gât roşu)
    ▪ Tadorna ferruginea (Călifar roşu)
    ▪ Tadorna tadorna (Călifar alb)
    ▪ *Aythya nyroca (Raţă roşie, Raţă cu ochii albi)
    ▪ *Oxyura leucocephala (Raţă cu cap alb)
    FALCONIFORMES
    Accipitridae
    ▪ Pernis apivorus (Viespar)
    ▪ Milvus migrans (Gaie brună, Gaie neagră)
    ▪ Milvus milvus (Gaie roşie, Şorliţă)
    ▪ *Haliaetus albicilla (Codalb)
    ▪ Neophron percnopterus (Hoitar)
    ▪ Gypaetus barbatus (Zăganul, Vulturul bărbos)
    ▪ Aegypius monachus (Vultur pleşuv brun, Vultur negru)
    ▪ Gyps fulvus (Vultur pleşuv sur)
    ▪ Circaetus gallicus (Şerpar)
    ▪ Circus aeruginosus (Erete de stuf)
    ▪ Circus cyaneus (Erete vânăt)
    ▪ *Circus macrourus (Erete alb)
    ▪ Circus pygargus (Erete sur)
    ▪ Accipiter brevipes (Uliu cu picioare scurte)
    ▪ Buteo rufinus (Şorecar mare)
    ▪ Aquila pomarina (Acvilă ţipătoare mică)
    ▪ *Aquila clanga (Acvilă ţipătoare mare)
    ▪ *Aquila heliaca (Acvilă de câmp)
    ▪ Aquila chrysaetos (Acvilă de munte)
    ▪ Hieraeetus penntatus (Acvilă pitică, Acvilă mică)
    Pandionidae
    ▪ Pandion haliaetus (Vultur pescar, Uligan pescar)
    Falconidae
    ▪ *Falco naumanni (Vânturel, Vinderel mic)
    ▪ Falco vespertinus (Şoimuleţ, Vânturel de seară)
    ▪ *Falco cherrug (Şoim european)
    ▪ Falco peregrinus (Şoim călător)
    GALLIFORMES
    Tetraornidae
    ▪ Tetrao tetrix (Cocoş de mesteacăn)
    GRUIFORMES
    Rallidae
    ▪ Porzana porzana (Cresteţ pestriţ, Cresteluţ pestriţ)
    ▪ Porzana parva (Cresteluţ mijlociu, Cresteţ mijlociu, Cresteţ cenuşiu)
    ▪ Porzana pussilla (Cresteluţ pitic, Cresteţ pitic)
    ▪ Crex crex (Cristei de câmp, Cârstei de câmp)
    Gruidae
    ▪ Grus grus (Cocor)
    Otididae
    ▪ *Otis tarda (Dropie)
    CHARADRIIFORMES
    Recurvirostridae
    ▪ Recurvirostra avosetta (Ciocîntors)
    ▪ Himantopus himantopus (Piciorong, Cătăligă)
    Burhinidae
    ▪ Burhinus oedicnemus (Pasărea ogorului)
    Glareolidae
    ▪ Glareola pratincola (Ciovlică ruginie)
    ▪ Glareola nordmanni (Ciovlică negricioasă)
    Charadriidae
    ▪ Pluvialis apricaria (Ploier auriu)
    ▪ Charadrius alexandrinus (Prundăraş de sărătură)
    ▪ Charadrius (Eudromias) morinellus (Prundăraş de munte)
    Scolopacidae
    ▪ Calidris alpina (Fungaci de ţărm)
    ▪ *Gallinago media (Becaţină mare)
    ▪ Limosa limosa (Sitarul de mal)
    ▪ *Numenius tenuirostris (Culic cu cioc subţire)
    ▪ Tringa glareola (Fluierar de mlaştină)
    ▪ Phalaropus lobatus (Notatiţă)
    Laridae
    ▪ Larus melanocephalus (Pescăruş cu cap negru)
    ▪ Larus genei (Pescăruş cu cioc subţire, pescăruş roz, pescăruş rozalb)
    ▪ Larus minutus (Pescăruş mic)
    Sternidae
    ▪ Sterna (Gelochelidon) nilotica (Pescăriţă râzătoare)
    ▪ Sterna caspia (Pescăriţă mare)
    ▪ Sterna sandvicensis (Chiră de mare)
    ▪ Sterna hirundo (Chiră de baltă)
    ▪ Sterna albifrons (Chiră mică)
    ▪ Chlidonias hybridus (Chirighiţă cu obraz alb)
    ▪ Chlidonias niger (Chirighiţă neagră)
    STRIGIFORMES
    Strigidae
    ▪ Bubo bubo (Buhă, Bufniţă)
    ▪ Glaucidium passerinum (Ciuvică)
    ▪ Asio flammeus (Ciuf de câmp)
    ▪ Aegolius funereus (Minuniţă)
    CAPRIMULGIFORMES
    Caprimulgidae
    ▪ Caprimulgus europaeus (Caprimulg)
    CHORACIIFORMES
    Alcedinidae
    ▪ Alcedo atthis (Pescăraş albastru)
    Coracidae
    ▪ Coracias garrulus (Dumbrăveancă)
    PICIFORMES
    Picidae
    ▪ Picus canus (Ghionoaie sură)
    ▪ Dryocopus martius (Ciocănitoare neagră)
    ▪ Dendrocopos syriacus (Ciocănitoare (pestriţă) de grădină)
    ▪ Dendrocopos medius (Ciocănitoare de stejar)
    ▪ Dendrocopos leucotos (Ciocănitoare cu spate alb)
    ▪ Picoides tridactylus (Ciocănitoare de munte)
    PASSERIFORMES
    Alaudidae
    ▪ Melanocorypha calandra (Ciocârlie de bărăgan)
    ▪ Calandrella brachydactyla (Ciocârlie de stol)
    ▪ Lullula arborea (Ciocârlie de pădure)
    Motacillidae
    ▪ Anthus campestris (Fâsă de câmp)
    Muscicapidae/Turdinae
    ▪ Oenanthe pleschanka (Pietrar negru)
    ▪ Luscinia svecica (Guşă vânătă)
    Muscicapidae/Sylviinae
    ▪ Acrocephalus paludicola (Lăcar de pipirig)
    ▪ Acrocephalus melanopogon (Privighetoare de baltă)
    ▪ Sylvia nisoria (Silvie porumbacă)
    Muscicapidae
    ▪ Ficedula parva (Muscar mic)
    ▪ Ficedula albicollis (Muscar gulerat)
    Laniidae
    ▪ Lanius collurio (Sfrâncioc roşiatic)
    ▪ Lanius minor (Sfrâncioc cu frunte neagră, Sfrâncioc mic)
    Emberizidae
    ▪ Emberiza hortulana (Presură de grădină)
    REPTILE
    CHELONIA (TESTUDINES)
    Testudinidae
    ▪ Testudo hermanni (Ţestoasă de uscat bănăţeană)
    ▪ Testudo graeca (Ţestoasă de uscat dobrogeană)
    Emydidae
    ▪ Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă)
    OPHIDIA (SERPENTES)
    Colubridae
    ▪ Elaphe quatuorlineata (Balaur mare) (inclusiv subspecia sauromates)
    Viperidae
    ▪ Vipera ursinii (Vipera ursinii moldavica, Vipera ursinii renardi şi/sau forme intermediare) (Viperă de stepă)
    ▪ *Vipera ursinii rakosiensis (Viperă de fâneaţă)
    AMFIBIENI
    CAUDATA
    Salamandridae
    ▪ Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus) (Triton cu creastă)
    ▪ Triturus dobrogicus (Triturus cristatus dobrogicus) (Triton cu creastă dobrogean)
    ▪ Triturus montandoni (Triton carpatic)
    ▪ Triturus vulgaris ampelensis (Tritonul comun transilvănean)
    ANURA
    Discoglossidae
    ▪ Bombina bombina (Buhai de baltă cu burtă roşie)
    ▪ Bombina variegata (Buhai de baltă cu burtă galbenă)
    Pelobatidae
    ▪ Pelobates fuscus (Broască de pământ, Broască gheboasă)
    PEŞTI
    PETROMYZONIFORMES
    Petromyzonidae
    ▪ Eudontomyzon danfordi (Chişcar)
    ▪ Eudontomyzon mariae
    ▪ Eudontomyzon vladykovi
    CLUPEIFORMES
    Clupeidae
    ▪ Alosa pontica (Scrumbie de Dunăre)
    ▪ Alosa caspia caspia (Rizeafcă)
    SALMONIFORMES
    Salmonidae
    ▪ Hucho hucho (Lostriţă)
    Umbridae
    ▪ Umbra krameri (Ţigănuş)
    PERCIFORMES
    Percidae
    ▪ Gymnocephalus schraetzer (Răspăr)
    ▪ Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu)
    ▪ Zingel spp.
    CYPRINIFORMES
    Cyprinidae
    ▪ Aspius aspius (Avat)
    ▪ Barbus meridionalis (Moioagă)
    ▪ Chalcalburnus chalcoides (Obleţ mare)
    ▪ Gobio albipinnatus (Porcuşor de nisip)
    ▪ Gobio uranoscopus (Petroc)
    ▪ Gobio kessleri (Petroc)
    ▪ Leuciscus (Telestes) souffia (Clean dungat)
    ▪ Pelecus cultratus (Sabiţă)
    ▪ Rutilus pigus (Babuşcă de Tur)
    ▪ Rhodeus sericeus amarus (Boarcă)
    Cobitidae
    ▪ Cobitis elongata (Fâsă mare)
    ▪ Cobitis taenia (Zvârlugă)
    ▪ Misgurnis fossilis (Ţipar, Vârlan)
    ▪ Sabanejewia aurata (Dunarinţă)
    SCORPAENIFORMES
    ▪ Cottus gobio (Zglăvoc)
    NEVERTEBRATE
    ARTHROPODA
    CRUSTACEA
    Decapoda (Crustacei)
    ▪ *Austropotamobius torrentium
    INSECTA
    Coleoptera (Gândaci)
    ▪ Bolbelasmus unicornis
    ▪ Boros schneideri
    ▪ Buprestis splendens
    ▪ Carabus hampei
    ▪ Carabus hungaricus
    ▪ Carabus variolosus
    ▪ Cerambyx cerdo (Croitor)
    ▪ Cucujus cinnaberinus
    ▪ Graphoderus bilineatus
    ▪ Lucanus cervus (Rădaşcă)
    ▪ Morimus funereus
    ▪ Oxyporus mannerheimi
    ▪ *Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru)
    ▪ Phryganophilus ruficollis
    ▪ Pilemia tigrina
    ▪ Probaticus subrugosus
    ▪ *Pseudogaurotina excellens
    ▪ Rhysodes sulcatus
    ▪ *Rosalia alpina (Croitorul alpin)
    ▪ Stephanopachys substriatus
    Lepidoptere (Fluturi diurni şi nocturni)
    ▪ Arytrura musculus
    ▪ Callimorpha (Euplagia, Panaxia) quadripunctaria
    ▪ Catopta thrips
    ▪ Colias myrmidone
    ▪ Cucullia mixta lorica
    ▪ Dioszeghyana schmidtii
    ▪ Eriogaster catax
    ▪ Euphydryas aurinia
    ▪ Euphydryas maturna
    ▪ Erannis ankeraria
    ▪ Gortyna borelii lunata
    ▪ Glyphipterix loricatella
    ▪ Hypodryas maturna partiensis
    ▪ Lycaene helle
    ▪ Lycaena dispar
    ▪ *Lepidea morsei
    ▪ Maculinea teleius
    ▪ Maculinea nausithous
    ▪ Nymphalis vaualbum
    ▪ Pseudophilotes bavius
    Odonata (Libelule)
    ▪ Coenagrion omatum
    ▪ Coenagrion mercuriale
    ▪ Cordulegaster heros
    ▪ Leucorrhinia pectoralis
    ▪ Ophiogomphus cecilia
    Orthoptera (Greieri şi Cosaşi)
    ▪ Isophya harzi
    ▪ Isophya stysi
    ▪ Isophya costata
    ▪ Pholidoptera transsylvanica
    ▪ Odontopodisma rubripes
    ▪ Paracaloptenus caloptenoides
    ▪ Stenobothrus (Stenobothrodes) eurasius
    MOLLUSCA
    Gastropoda (Melci)
    ▪ Anisus vorticulus
    ▪ Chilostoma banaticum
    ▪ Theodoxus transversalis
    ▪ Vertigo angustior
    ▪ Vertigo genesii
    ▪ Vertigo moulinisiana
    BIVALVIA
    Unionoida (Scoici)
    ▪ Unio crassus
    b) PLANTE
    PTERIDOPHYTA
    Marsileaceae
    ▪ Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltă)
    Aspleniaceae
    ▪ Asplenium adulterinum (Feriguţă, Ruginiţă)
    ANGIOSPERMAE
    Alismataceae
    ▪ Caldesia parnassifolia (Limbariţă)
    ▪ Luronium natans
    Boraginaceae
    ▪ Echium russicum (Capul şarpelui)
    Campanulaceae
    ▪ Adenophora lilifolia
    ▪ Campanula romanica (Clopoţel dobrogean)
    ▪ *Campanula serrata (Clopoţel)
    Caryophyllaceae
    ▪ *Dianthus diutinus (Garofiţă)
    ▪ Moehringia jankae (Merinană)
    Chenopodiaceae
    ▪ *Salicornia veneta
    Asteraceae (Compositae)
    ▪ Centaurea jankae
    ▪ Centaurea pontica
    ▪ Ligularia sibirica (Curenchiu de munte)
    ▪ Cirsium brachycephalum (Pălamidă)
    ▪ *Serratula lycopifolia (Gălbinare)
    Brassicaceae (Crucifere)
    ▪ Crambe tataria (Târtan)
    ▪ Draba dorneri (Flămânzică)
    ▪ Thlaspi jankae (Punguliţă)
    Cyperaceae
    ▪ Eleocharis carniolica
    Droseraceae
    ▪ Aldrovanda vesiculosa (Otrăţel)
    Poaceae (Graminae)
    ▪ Poa granitica ssp. disparilis (Firuţă de munte)
    ▪ Stipa danubialis (Colilie)
    Fabaceae (Leguminoase)
    ▪ Astragalus peterfii (Cosaci)
    Iridaceae
    ▪ *Gladiolus palustris (Gladiolă)
    ▪ Iris aphylla ssp. hungarica (l. hungarica) (Iris)
    ▪ Iris humilis ssp. arenaria (l. arenaria) (Iris)
    Lamiaceae (Labiatae)
    ▪ Dracocephalum austriacum (Mătăciune)
    Liliaceae
    ▪ Colchicum arenarium (Brânduşă)
    ▪ Tulipa hungarica (Lalea galbenă)
    Oleaceae
    ▪ Syringa josikaea (Liliac transilvănean, Lemnul vântului)
    Orchidaceae
    ▪ Cypripedium calceolus (Papucul doamnei)
    ▪ Liparis loeselii (Moşişoare)
    Paeoniaceae
    ▪ Paeonia officinalis ssp. banatica (Bujor)
    Ranunculaceae
    ▪ Pulsatilla patens (Dediţei, Sisinei)
    ▪ Pulsatilla grandis
    ▪ Pulsatilla pratensis ssp. hungarica (Dediţei)
    Rosaceae
    ▪ Agrimonia pilosa (Turiţă)
    ▪ Potentilla emilii-popii (Buruiană cu cinci degete)
    Rubiaceae
    ▪ Galium moldavicum
    Santalaceae
    ▪ Thesium ebracteatum (Măciulie)
    Saxifragaceae
    ▪ Saxifraga hirculus (Ochii şoricelului)
    Scrophulariaceae
    ▪ Tozzia carpathica (Iarba gâtului)
    Apiaceae (Umbelliferae)
    ▪ Angelica palustris (Angelică de baltă)
    ▪ Apium repens (Ţelină)
    ▪ Ferula sadleriana (Aerel)
    PLANTE INFERIOARE
    Bryophyta
    ▪ Buxbaumia viridis
    ▪ Dichelyma capillaceum
    ▪ Dicranum viride
    ▪ Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus
    ▪ Encalypta mutica
    ▪ Mannia triandra
    ▪ Meesia longiseta
    ▪ Orthotrichum roger
   +  Anexa 3 3 A Specii de interes ComunitarSPECII de animale şi de plante care necesită o protecţie strictăSpeciile care figurează în această anexa sunt indicate:- prin numele speciei ori al subspeciei; sau- prin ansamblul speciilor care aparţin unui taxon superior sau unei părţi din acel taxon.
     
    a) ANIMALE
    VERTEBRATE
    MAMIFERE
    MICROCHIROPTERA
    ▪ Toate speciile
    RODENTIA
    Gliridae
    ▪ Muscardinus avellanarius (Pârş de alun)
    ▪ Dryomys nitedula (Pârş cu coadă stufoasă)
    Sciuridae
    ▪ Spermophilus citellus (Citellus citellus) (Popândău, Şuiţă)
    Castoridae
    ▪ Castor fiber (Castor)
    Cricetidae
    ▪ Cricetus cricetus (Hârciog/Căţelul pământului)
    ▪ Mesocricetus newtoni (Hamsterul românesc, Grivan mic)
    Microtidae
    ▪ *Microtus tatricus (Şoarecele de Tatra)
    Zapodidae
    ▪ Sicista betulina (Şoarece săritor de pădure)
    ▪ Sicista subtilis (Şoarece săritor de stepă)
    CARNIVORA
    Canidae
    ▪ Canis lupus (Lup)
    Ursidae
    ▪ Ursus arctos (Urs brun)
    Mustelidae
    ▪ Lutra lutra (Vidra, Lutra)
    ▪ Mustela eversmani (Dihor de stepă)
    ▪ Mustela lutreola (Noriţă/Nurcă)
    ▪ Vormela peregusna (Dihorul pătat)
    Felidae
    ▪ Felis silvestris (Pisică sălbatică)
    ▪ Lynx lynx (Râs)
    Phocidae
    ▪ *Monachus monachus (Focă cu burtă albă)
    ARTIODACTYLA
    Bovidae
    ▪ *Bison bonasus (Zimbru)
    CETACEA
    ▪ Toate speciile
    PĂSĂRI
    GAVIFORMES
    Gaviidae
    ▪ Gavia stellata (Cufundac mic, Cufundar mic)
    PODICIPEDIFORMES
    Podicipedidae
    ▪ Podiceps spp. (Podiceps)
    FALCONIFORMES
    Accipitridae
    ▪ Accipiter spp. (Ulii)
    ▪ Buteo spp. (Şorecari)
    ▪ Aquila spp. (Acvile)
    GRUIFORMES
    Rallidae
    ▪ Rallus aquaticus (Cârstel de baltă)
    CHARADRIIFORMES
    Charadriidae
    ▪ Charadrius spp. (Prundăraşi)
    ▪ Pluvialis apricaria (Ploier auriu)
    ▪ Chettusia leucura (Negăţ cu coadă albă)
    Scolopacidae
    ▪ Calidris spp. (Fugaci)
    ▪ Numenius spp. (Ciulici)
    ▪ Tringa spp. (Fluierari)
    ▪ Xenus cinereus (Fluierar sur)
    ▪ Phalaropus spp. (Notatiţe)
    Laridae
    ▪ Larus melanocephalus (Pescăruş cu cap negru)
    ▪ Larus genei (Pesăruş rozalb)
    ▪ Larus minutus (Pescăruş mic)
    Sternidae
    ▪ Gelochelidon nilotica (Pescăriţă râzătoare)
    ▪ Sterna spp. (Chire)
    ▪ Chlidonias spp. (Chirighiţe)
    ANSERFORMES
    Anatidae
    ▪ Branta leucopsis (Gâscă cu obraz alb, Gâscă călugăriţă)
    ▪ Mergus albellus (Ferestraş mic)
    CUCULIFORMES
    Cuculidae
    ▪ Cuculus canorus (Cucul)
    STRYGIFORMES
    Strigidae
    ▪ Strix spp. (Huhurezi)
    ▪ Asio spp. (Ciuf)
    APODIFORMES
    Apodidae
    ▪ Apus spp. (Drepnea)
    Alcedinidae
    ▪ Alcedo atthis (Pescăraş albastru)
    PICIFORMES
    Picidae
    ▪ Dendrocopos spp. (Ciocănitori)
    PASSERIFORMES
    Motacillidae
    ▪ Anthus spp. (Fâse)
    Troglodytidae
    ▪ Troglodytes troglodytes (Pănţăruş, Ochiul boului)
    Turdidae
    ▪ Luscinia spp. (Privighetori)
    ▪ Saxicola spp. (Mărăcinari)
    ▪ Oenanthe spp. (Pietrari)
    Sylviidae
    ▪ Acrocephalus spp. (Lăcari)
    ▪ Hippolais spp. (Frunzăriţe)
    ▪ Sylvia spp. (Silvii)
    Muscicapidae
    ▪ Ficedula spp. (Muscari)
    Paridae
    ▪ Parus spp. (Piţigoi)
    Certhiidae
    ▪ Certhia spp. (Cojoaice)
    Laniidae
    ▪ Lanius spp. (Sfrâncioci)
    Emberizidae
    ▪ Emberiza spp. (Presuri)
    Fringillidae
    ▪ Fringilla spp. (Cinteze)
    ▪ Loxia spp. (Forfecuţe)
    ▪ Pyrrhula pyrrhula (Mugurar)
    REPTILE
    TESTUDINATA
    Testudinidae
    ▪ Testudo hermanni (Ţestoasă de uscat bănăţeană)
    ▪ Testudo graeca (Ţestoasă de uscat)
    Emydidae
    ▪ Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă)
    SAURIA
    Lacertidae
    ▪ Lacerta agilis (Şopârlă cenuşie)
    ▪ Lacerta trilineata (Guşter vărgat)
    ▪ Lacerta vivipara panonica (Şopârlă de munte)
    ▪ Lacerta viridis (Guşter)
    ▪ Podarcis muratis (Şopârlă de zid)
    ▪ Podarcis taurica (Şopârlă de stepă)
    Scincidae
    ▪ Ablepharus kitaibelli (Şopârlă mică)
    OPHIDIA
    Colubridae
    ▪ Coluber caspius (Şarpe rău)
    ▪ Coronella austriaca (Şarpe de alun)
    ▪ Elaphe longissima (Şarpele lui Esculap)
    ▪ Elaphe quatuorlineata (Balaur mare)
    ▪ Natrix tessellata (Şarpe de apă)
    Viperidae
    ▪ Vipera ammodytes (Viperă cu corn)
    ▪ Vipera ursinii (Viperă de stepă)
    Boidae
    ▪ Eryxjaculus (Şarpe de stepă, Boa de nisip)
    AMFIBIENI
    CAUDATA
    Salamandridae
    ▪ Triturus cristatus (Triton cu creastă)
    ▪ Triturus montandoni (Triton carpatic)
    ▪ Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)
    ANURA
    Discoglossidae
    ▪ Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie)
    ▪ Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)
    Hylidae
    ▪ Hyla arborea (Brotăcel, Buratec, Răcănel)
    Ranidae
    ▪ Rana arvalis (Broască de mlaştină, Broască cafenie)
    ▪ Rana dalmatina (Broască de pădure)
    Pelobatidae
    ▪ Pelobates fuscus (Broască de pământ, Broască gheboasă)
    ▪ Pelobates syriacus (Broască de pământ dobrogeană)
    Bufonidae
    ▪ Bufo viridis (Broască râioasă verde)
    PEŞTI
    PERCIFORMES
    Percidae
    ▪ Zingel zingel (Pietrar)
    ▪ Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu)
    NEVERTEBRATE
    ARTHROPODA
    CRUSTACEA
    Decapoda (Crustacei)
    ▪ *Austropotamobius torrentium
    INSECTA
    Coleoptera (Gândaci)
    ▪ Bolbelasmus unicornis
    ▪ Boros schneideri
    ▪ Buprestis splendens
    ▪ Carabus hampei
    ▪ Carabus hungaricus
    ▪ Carabus variolosus
    ▪ Cerambyx cerdo (Croitor)
    ▪ Cucujus cinnaberinus
    ▪ Graphoderus bilineatus
    ▪ Lucanus cervus (Rădaşcă)
    ▪ Morimus funereus
    ▪ Oxyporus mannerheimi
    ▪ Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru)
    ▪ Phryganophilus ruficollis
    ▪ Pilemia tigrina
    ▪ Probaticus subrugosus
    ▪ *Pseudogaurotina excellens
    ▪ Rhysodes sulcatus
    ▪ *Rosalia alpina (Croitorul alpin)
    ▪ Stephanopachys substriatus
    Lepidoptera (Fluturi diurni şi nocturni)
    ▪ Apatura metis
    ▪ Arytrura musculus
    ▪ Catopta thrips
    ▪ Colias myrmidone
    ▪ Cucullia mixta lorica
    ▪ Erebia sudetica radnaensis
    ▪ Erannis ankeraria
    ▪ Eriogaster catax
    ▪ Euphydryas aurinia
    ▪ Glyphipterix loricatella
    ▪ Gortyna borelii lunata
    ▪ Hyles hippophaes
    ▪ Hypodryas maturna partiensis
    ▪ Lopinga achine
    ▪ Lycaena dispar
    ▪ Lychaene helle
    ▪ *Lepidea morsei
    ▪ Maculinea arion
    ▪ Maculinea nausithous
    ▪ Maculinea teleius
    ▪ Nymphalis vaualbum
    ▪ Parnassius mnemosyne
    ▪ Parnassius mnomosyne
    ▪ Parnassius apollo
    ▪ Proserpinus proserpina
    ▪ Pseudophilotes bavius
    ▪ Zerynthia polyxena
    Odonata (Libelule)
    ▪ Coenagrion ornatum
    ▪ Coenagrion mercuriale
    ▪ Leucorrhinia pectoralis
    ▪ Cordulegaster heros
    ▪ Ophiogomphus cecilia
    Orthoptera (Greieri, Cosaşi)
    ▪ Isophya harzi
    ▪ Isophya stysi
    ▪ Pholidoptera transsylvanica
    ▪ Isophya costata
    ▪ Odontopodisma rubripes
    ▪ Paracaloptenus caloptenoides
    ▪ Saga pedo
    ▪ Stenobothrus eurasius
    MOLLUSCA
    Gastropoda
    ▪ *Anisus vorticulus
    ▪ Theodoxus transversalis
    ▪ Chilostoma banaticum
    ▪ Vertigo angustior
    ▪ Vertigo genesii
    ▪ Vertigo moulinsiana
    b) PLANTE
    Toate speciile de plante enumerate în anexa nr. 2 b) a prezentului ordin, cu excepţia Bryophyta, plus cele menţionate în continuare:
    Scrophulariaceae
    ▪ Lindernia procumbens
  3 B - Specii de Interes NaţionalSPECII de animale şi de plante care necesită o protecţie strictăSpeciile care figurează în această anexă sunt indicate:- prin numele speciei ori al subspeciei; sau- prin ansamblul speciilor care aparţin unui taxon superior sau unei părţi din acel taxon.
     
    a) ANIMALE
    VERTEBRATE
    MAMIFERE
    INSECTIVORA
    Soricidae
    ▪ Sorex alpinus (Chiţcan de munte)
    ▪ Neomys anomalus (Chiţcan de apă)
    CHIROPTERA
    Vespertilionidae
    ▪ Vespertilo murinus (Liliacul bicolor)
    RODENTIA
    Spalacidae
    ▪ Spalax leucodon (Orbetele mic)
    ▪ Spalax graecus (Orbetele mare)
    ARTIODACTYLA
    Cervidae
    ▪ Alces alces (Elanul)
    CETATCEA
    ▪ Delphinus delphis (Delfin)
    PĂSĂRI
    PODICIPEDIFORMES
    Podicipedidae
    ▪ Tachybaptus ruficollis (Corcodel mic, Corcodel pitic)
    FALCONIFORMES
    Falconidae
    ▪ Falco tinnunculus (Vânturel roşu, vinderel)
    ▪ Falco subbuteo (Şoimul rândunelelor)
    GRUIFORMES
    Gruidae
    ▪ Grus grus (Cocor)
    ▪ Anthropoides virgo (Cocor mic)
    CHARADRIIFORMES
    Scolopacidae
    ▪ Limicola falcinellus (Fugaci de mlaştină, Prundăraş de nămol)
    ▪ Actitis hypoleucos (Fluierar de munte)
    ▪ Arenaria interpres (Pietruş)
    ANSERIFORMES
    Stercorariidae
    ▪ Stercorarius spp. (Lup de mare)
    STRIGIFORMES
    Tytonidae
    ▪ Tyto alba (Strigă)
    Strigidae
    ▪ Otus scops (Ciuş, Ciuf pitic)
    ▪ Athene noctua (Cucuvea)
    CORACIFORMES
    Upupidae
    ▪ Upupa epops (Pupăză)
    APODIFORMES
    Meropidae
    ▪ Merops apiaster (Prigorie)
    PICIFORMES
    Picidae
    ▪ Picus viridis (Ghionoaia verde)
    ▪ Jynx torquilla (Capîntortură)
    PASSERIFORMES
    Alaudidae
    ▪ Eremophila alpestris (Ciocârlie urecheată)
    Motacillidae
    ▪ Motacilla spp. (Codobatură)
    Bombycillidae
    ▪ Bombycilla garrulus (Mătăsar)
    Cinclidae
    ▪ Cinclus cinclus (Mierlă de apă, Pescărel negru)
    Prunellidae
    ▪ Prunella spp. (Brumăriţe)
    Turdidae
    ▪ Erithacus rubecula (Măcăleandru)
    ▪ Phoenicurus spp. (Codroşi)
    ▪ Monticota saxatilis (Mierlă de piatră)
    Remizidae
    ▪ Remiz pendulinus (Piţigoi pungar, Boicuş)
    Sturnidae
    ▪ Sturnus roseus (Pastor roseus) (Lăcustar)
    Emberizidae
    ▪ Emberiza cia (Presură de munte)
    Sylviidae
    ▪ Cettia cetti (Stufărică)
    ▪ Locustella spp. (Greuşel)
    ▪ Phylloscopus spp. (Pitulice)
    ▪ Regulus spp. (Auşel)
    Muscicapidae
    ▪ Muscicapa striata (Muscarul sur)
    Timaliidae
    ▪ Panurus biarmicus (Piţigoi de stuf)
    Paridae
    ▪ AegIthaLos caudatus (Piţigoiul codat)
    Sittidae
    ▪ Sitta europaea (Scorţarul, Toiul)
    Tichodromadidae
    ▪ Tichodroma muraria (Fluturaşul de stâncă)
    Oriolidae
    ▪ Oriolus oriolus (Grangurul)
    Corvidae
    ▪ Nucifraga caryocatactes (Alunarul)
    ▪ Corvus corax (Corbul)
    Passeridae
    ▪ Passer hispaniolensis (Vrabia spaniolă)
    Emberizidae
    ▪ Embreyia melanocephala (Presură cu cap negru)
    ▪ Miliaria calandra (Presură sură)
    Fringillidae
    ▪ Serinus serinus (Cănăraş)
    ▪ Carduelis spp. (Sticleţi, Scatii, Inăriţr, Florinţi)
    ▪ Carpodacus erythrinus (Mugurar roşu)
    ▪ Coccothraustes coccothraustes (Botgros)
    REPTILE
    SAURIA
    Lacertidae
    ▪ Lacerta praticola (Şopârlă de luncă)
    ▪ Eremias arguta (Şopârliţă/şopârlă de nisip)
    Anguidae
    ▪ Anguis fragilis (Năpârcă, Şarpele de sticlă)
    OPHIDIA
    Colubridae
    ▪ Coluber caspius (Şarpele de stepă, Şarpele rău)
    Viperidae
    ▪ Vipera berus (Viperă comună)
    AMFIBIENI
    CAUDATA
    Salamandridae
    ▪ Triturus alpestris alpestris (Tritonul de munte)
    ▪ Triturus vulgaris vulgaris (Tritonul comun)
    ▪ Salamandra salamandra (Salamandră)
    ANURA
    Bufonidae
    ▪ Bufo bufo (Broască râioasă brună)
    Ranidae
    ▪ Rana temporaria (Broască roşie de munte)
    ▪ Rana lessonae (Broască verde de baltă)
    PEŞTI
    CYPRINIFORMES
    Cyprinidae
    ▪ Scardinius racovitzai (Roşioară de Peţea)
    ▪ Leuciscus (Petroleuciscus) borysthenicus (Cernuşcă)
    ▪ Carassius carassius (Caracudă)
    GADIFORMES
    Gadidae
    ▪ Lota lota (Mihalţ)
    PERCIFORMES
    Percidae
    ▪ Stizostedion volgensis (Şalău vărgat)
    ▪ Romanichtyis valsanicola (Asprete, Poprete)
    ▪ Percarina demidoffi (Percarina)
    Gobiidae
    ▪ Proterorhinus marmoratus (Guvid de baltă)
    ▪ Neogobius syrman (Guvid de Babadag)
    SCORPAENIFORMES
    Cottidae
    ▪ Cottus poecilopus
    NEVERTEBRATE
    ARTHROPODA
    INSECTA
    Coleoptera (Gândaci)
    ▪ Chrysobothrys leonhardi,
    ▪ Scarabaeus affinis,
    ▪ Brachyta balcanica,
    ▪ Pedostrangalia verticalis,
    ▪ Calchaenesthes oblongomaculata,
    ▪ Neodorcadion exornatum
    ▪ Xylosteus spinolae spinolae
    Lepidoptera (Flturi diurni şi nocturni)
    ▪ Apatura metis
    ▪ Arethusana arethusa arethusa
    ▪ Argynnis laodice
    ▪ Aricia (Eumedonia) eumedon
    ▪ Boloria (Clossiana) titania transsylvanica
    ▪ Boloria aquilonaris
    ▪ Catocala diversa
    ▪ Coenonympha leander
    ▪ Coenonympha tullia tullia
    ▪ Colias chrysotheme
    ▪ Conisania poelli ostrogovichi
    ▪ Cucullia balsamitae
    ▪ Cuculia biornata
    ▪ Cuculia gnaphalii
    ▪ Cupido osiris
    ▪ Dasypolia templi koenigi
    ▪ Diachrysia chryson deltaica
    ▪ Erebia sudetica radnaensis
    ▪ Erebia pharte
    ▪ Erebia gorge
    ▪ Erebia melas runcensis
    ▪ Erebia melas carpathicola
    ▪ Euchloe ausonia taurica
    ▪ Everes alcetas
    ▪ Grammia quenseli
    ▪ Heteropterus morpheus
    ▪ Hyponephele lupinus lupinus
    ▪ Hyponephele lycaon
    ▪ Kentrochrysalis elegans steffensi
    ▪ Kirinia roxelana
    ▪ Lasiocampa eversmanni
    ▪ Lamonia balcanica
    ▪ Lychaena hippothoe hippothoe
    ▪ Maculinea alcon
    ▪ Muschampia cribrellum
    ▪ Muschampia tessellum
    ▪ Neptis hylas (sappho)
    ▪ Oxytripia orbiculosa
    ▪ Paradrymonia vittata bulgarica
    ▪ Pericalia matronula
    ▪ Peridea korbi herculana
    ▪ Phyllodesma ilicifolia ilicifolia
    ▪ Pieris ergane
    ▪ Plebeius sephirus
    ▪ Plusia putnami gracilis
    ▪ Plusidia cheiranthi
    ▪ Polia cherrug
    ▪ Potyommatus amandus
    ▪ Pseudophilotes bavius egea
    ▪ Psodos quadrifaria
    ▪ Pyrgus sidae sidae
    ▪ Pyrocleptria cora
    ▪ Rileyiana fovea
    ▪ Rhypariorides metelkana
    ▪ Schinia cognata
    ▪ Schistostege decussata dioszeghyi
    ▪ Spaelotis suecica gylkosi
    ▪ Tomares nogelii dobrogensis
    ▪ Zerynthia (Allancastria) cerisy ferdinandi
    ▪ Zygaena laeta orientis
    ▪ Zygaena nevadensis gheorghenica
    Orthoptera (Greieri, Cosaşi)
    ▪ Capraiscola ebneri
    ▪ Chorthippus acroleucus
    ▪ Isophya dobrogensis
    ▪ Metrioptera domogledi
    ▪ Miramella (Capraiuscola) ebneri
    ▪ Odontopodisma acuminata
    ▪ Odontopodisma carpathica
    ▪ Odontopodisma montana
    ▪ Onconotus servillei
    ▪ Podismopsis transsylvanica
    ▪ Poecilimon intermedius
    ▪ Uvarovitettix transsylvanica
    ▪ Zubovskya banatica
    MOLLUSCA
    Gastropoda (Melci)
    ▪ Alopia sp.
    ▪ Bathyomphalus contortus
    ▪ Cochlodina marisi
    ▪ Graciliaria inserta
    ▪ Gyraulus crista
    ▪ Herilla ziegleri dacica
    ▪ Holandrina holandri
    ▪ Melanopsis parreyssi
    ▪ Physa fontinalis
    ▪ Psudalinda sp.
    ▪ Serrulina serrulata
    ▪ Theodoxus prevostianus
    Bivalvia
    ▪ Adacna fragilis
    ▪ Hypanis plicata relicta
    ▪ Monodacna colorata
    ▪ Pseudanodonta complanata
    b) PLANTE
    Asteraceae
    ▪ Achillea impatiens
    ▪ Andryala levitomentosa
    ▪ Artemisia lerchiana
    ▪ Centaurea ruthenica
    ▪ Centaurea varnensis
    Brassicaceae
    ▪ Alyssum caliacre
    Caryophyllaceae
    ▪ Dianthus dobrogensis
    ▪ Dianthus trifasciculatus ssp. parviflorus
    ▪ Silene thymifolia
    ▪ Stellaria longifolia
    Cyperaceae
    ▪ Carex chordorrhiza
    ▪ Carex lachenalii
    ▪ Rhynchospora alba
    ▪ Schoenus ferugineus
    Euphorbiaceae
    ▪ Euphorbia carpatica
    Fabaceae
    ▪ Astragalus excapus
    Dipsacaceae
    ▪ Cephalaria radiata
    Ericaceae
    ▪ Arctostaphylos uva-ursi (Strugurii ursului)
    ▪ Vaccinium uliginosus
    Gentianaceae
    ▪ Lomantogonium carinthiacum
    Liliaceae
    ▪ Tofieldia calycuta
    Linaceae
    ▪ Linum pallasianum ssp. borzaeanum
    Lycopodiaceae
    ▪ Lycopodium inundatum
    Salicaceae
    ▪ Salix bicolor
    Scrophulariaceae
    ▪ Pedicularis sylvatica (Vârtejul pământului)
    Paeoniaceae
    ▪ Paeonia tenuifolia (Bujor)
    Poaceae
    ▪ Corynephorus canescens
    ▪ Elymus farctus ssp. bessarabicus (Pir de mare)
    ▪ Leymus sabulosus (Perişor)
    ▪ Sesleria uliginosa
    Polygonaceae
    ▪ Polygonum alpinum (Troscot de munte)
    Portulacaceae
    ▪ Montia minor
    Rosaceae
    ▪ Potentilla haynaldiana
    Zygophyilaceae
    ▪ Nitraria schoberi (Gărdurariţă)
  Polygonaceae- Polygonum alpinum (Troscot de munte)Portulacaceae- Montia minorRosaceae- Potentilla haynaldianaZygophyllaceae- Nitraria schoberi (Gardurariţă)
   +  Anexa 4 4 A - Specii de interes ComunitarSPECII de plante şi de animale de interes comunitar ale căror prelevare din natura şi exploatam fac obiectul măsurilor de managementSpeciile care figurează în această anexă sunt indicate:- prin numele speciei ori al subspeciei; sau- prin ansamblul speciilor ce aparţin unui taxon superior ori unei părţi din acel taxon.De anser brachyrinchus/Mergus merganser
     
    a) ANIMALE
    VERTEBRATE
    MAMIFERE
    CARNIVORA
    Canidae
    ▪ Canis aureus (Şacal/Lup auriu)
    Mustelidae
    ▪ Martes martes (Jder de copac)
    ▪ Mustela putorius (Dihor de casă)
    ARTIODACTYLA
    Bovidae
    ▪ Rupicapra rupicapra (Capră neagră)
    PĂSĂRI
    ANSERIFORMES
    Anatidae
    ▪ Anser albifrons (Gârliţă mare)
    ▪ Anser fabalis fabalis (Gâscă de semănătură)
    ▪ Anser fabalis rossicus (Gâscă de semănătură mică)
    ▪ Anser brachyrhynchus (Gârliţă cu cioc scurt, gâscă cu cioc scurt)
    ▪ Anser anser (Gâscă de vară)
    ▪ Anas penelope (Raţă fluierătoare)
    ▪ Anas platyrhynchos (Raţă mare)
    ▪ Anas crecca (Raţă pitică)
    ▪ Anas clypeata (Raţă lingurar)
    ▪ Anas strepera (Raţă pestriţă)
    ▪ Anas acuta (Raţă suliţar)
    ▪ Anas querquedula (Raţă cârâitoare)
    ▪ Aythya ferina (Raţă cu cap castaniu)
    ▪ Aythya fuligula (Raţă moţată)
    ▪ Aythya marila (Raţă cu cap negru)
    ▪ Branta bernicla (Gâscă neagră)
    ▪ Bucephala clangula (Raţă sunătoare)
    ▪ Netta rufina (Raţă cu ciuf)
    ▪ Clangula hyemalis (Raţă de gheţuri)
    ▪ Melanita fusca (Raţă catifelată)
    ▪ Melanita nigra (Raţă neagră)
    ▪ Mergus merganser (Ferestraş mare)
    ▪ Mergus serrator (Ferestraş mijlociu, Ferestraş moţat)
    ▪ Somateria mollissima (Eiderul)
    GALLIFORMES
    Tetraonidae
    ▪ Tetrastes bonasia (Bonasa bonasia) (Ierunca)
    ▪ Tetrao urogallus (Cocoş de munte)
    Phasianidae
    ▪ Perdix perdix (Potârniche)
    ▪ Coturnix coturnix (Prepeliţă)
    ▪ Phasianus colchicus (Fazan)
    GRUIFORMES
    Rallidae
    ▪ Gallinula chloropus (Găinuşă de baltă)
    ▪ Fulica atra (Lişiţă)
    CHARADRIIFORMES
    Charadriidae
    ▪ Vanellus vanellus (Nagâţul)
    Haematopodidae
    ▪ Haematopus ostralegus (Scoicar)
    Scolopacidae
    ▪ Lymnocryptes minimus (Becaţină mică)
    ▪ Gallinago gallinago (Becaţină comună)
    ▪ Scolopax rusticola (Sitarul de pădure)
    ▪ Limosa limosa (Sitarul de mal)
    ▪ Philomachus pugnax (Bătăuşul)
    ▪ Numenius arquata (Culic mare)
    COLUMBIFORMES
    Columbidae
    ▪ Columba oenas (Porumbel de scorbură)
    ▪ Columba palumbus (Porumbel gulerat)
    ▪ Streptopelia decaocto (Guguştiuc)
    ▪ Streptopelia turtur (Turturică)
    PASERIFORMES
    Alaudidae
    ▪ Alauda arvensis (Ciocârlie de câmp)
    Corvidae
    ▪ Garrulus glandarius (Gaiţă)
    ▪ Pica pica (Coţofană)
    ▪ Corvus monedula (Stăncuţă)
    ▪ Corvus frugilegus (Cioară de semănătură)
    ▪ Corvus corone corone (Cioară neagră)
    ▪ Corvus corone cornix (Cioară grivă)
    ▪ Corvus corone sardonius (Cioară grivă sudică)
    Sturnidae
    ▪ Sturnus vulgaris (Graurul comun)
    ▪ Sturnus vulgaris balcanicus (Graurul dobrogean)
    Turdidae/Muscicapidae
    ▪ Turdus viscivorus (Sturzul de vâsc)
    ▪ Turdus philomelos (Sturzul cântător)
    ▪ Turdus iliacus (Sturzul de vii)
    ▪ Turdus pillaris (Cocoşar)
    AMFIBIENI
    ANURA
    Ranidae
    ▪ Rana esculenta (Broască verde de lac)
    ▪ Rana ridibunda (Broască verde mare de lac)
    ▪ Rana temporaria (Broască roşie de munte)
    PEŞTI
    ACIPENSERIFORMES
    Acipenseridae
    ▪ Toate speciile
    CLUPEIFORMES
    Clupeidae
    ▪ Alosa spp. (Scrumbii)
    SALMONIFORMES
    Salmonidae
    ▪ Thymallus thymallus (Lipanul)
    Cyprinidae
    ▪ Barbus barbus (Mreana)
    ▪ Barbus meridionalis (Moioagă)
    ▪ Rutilus pigus (Babuşcă de Tur)
    PERCIFORMES
    Percidae
    ▪ Zingel zingel (Pietrar)
    NEVERTEBRATE
    MOLLUSCA
    GASTROPODA-STYLOMMATOPHORA
    Helicidae
    ▪ Helix pomatia (Melcul de livadă)
    HIRUDINOIDEA-ARHYNCHOBDELLAE
    Hirudinidae
    ▪ Hirudo medicinalis (Lipitoare medicinală)
    ARTHROPODA
    CRUSTACEA-DECAPODA
    Astacidae
    ▪ Astacus astacus (Rac de râu)
    b) PLANTE
    LICHENES
    Cladoniaceae
    ▪ Cladonia subgenus Cladina
    BRYOPHYTA
    MUSCI
    Leucobryaceae
    ▪ Leucobryum glaucum
    Sphagnaceae
    ▪ Sphagnum spp. (Muşchi de turbă)
    PTERIDOPHYTA
    ▪ Lycopodium spp. (Pedicuţă)
    ANGIOSPERMAE
    Amaryllidaceae
    ▪ Galanthus nivalis (Ghiocel alb)
    Asteraceae (Compositae)
    ▪ Arnica montana (Arnică)
    ▪ Artemisia eriantha
    Gentianaceae
    ▪ Gentiana lutea (Ghinţură)
    Lilliaceae
    ▪ Ruscus aculeatus (Ghimpe
  4 B - Specii de importanţă NaţionalăSpecii de plante şi de animale de interes naţional ale căror prelevare din natură şi exploatare fac obiectul măsurilor de managementSpeciile care figurează în această anexă sunt indicate:prin numele speciei ori al subspeciei; sauprin ansamblul speciilor ce aparţin unui taxon superior ori unei părţi din acel taxon.
     
    a) ANIMALE
    VERTEBRATE
    MAMIFERE
    LAGOMORPHA
    Lepuridae
    ▪ Lepus europaeus (Iepure de câmp)
    ▪ Oryctolagus cuniculus (Iepurele de vizuină)
    RODENTIA
    Sciuridae
    ▪ Sciurus vulgaris (Veveriţă)
    ▪ Marmota marmota (Marmotă)
    Myocastoridae
    ▪ Myocastor coypus (Nutrie)
    Muridae
    ▪ Ordratra zibethicus
    CARNIVORA
    Canidae
    ▪ Nyctereutes procyonoides (Câine enot/Bursuc cu barbă)
    ▪ Vulpes vulpes (Vulpe)
    Mustelidae
    ▪ Martes foina (Jder/Beică)
    ▪ Mustela erminea (Helge/Hermină)
    ▪ Mustela nivalis (Nevăstuică)
    ▪ Mustela vison (Nurcă Americană)
    ▪ Meles meles (Bursuc/Viezure)
    ARTIODACTYLA
    Cervidae
    ▪ Capreolus capreolus (Căprioară)
    ▪ Cervus elaphus (Cerb)
    ▪ Dama dama (Cerb lopătar)
    ▪ Ovis ammon musimon (Muflon)
    Suidae
    ▪ Sus scrofa (Mistreţ)
    PĂSĂRI
    PELECANIFORMES
    Phalacrocoracidae
    ▪ Phalacrocorax carbo (Cormoran mare)
    CICCONIIFORMES
    Ardeidae
    ▪ Ardea cinerea (Stârc cenuşiu)
    PEŞTI
    PERCIFORMES
    Gobiidae
    ▪ Neogobius eurycephalus (Guvid cu cap mare)
    ▪ Zosterisessor ophiocephalus (Guvid de iarbă)
    ▪ Mesogobius batrachocephalus (Hanos)
  --------------