LEGE nr. 357 din 6 decembrie 2005privind bursele de mărfuri
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 din 9 decembrie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege stabileşte modul de înfiinţare, organizare şi funcţionare a burselor de mărfuri. (2) La înfiinţare, bursele de mărfuri solicită avizul prealabil şi de oportunitate al Colegiului de conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, denumită în continuare C.C.I.R. (3) Colegiul de conducere al C.C.I.R. este autoritatea abilitată să avizeze, să supravegheze, să controleze şi să sancţioneze bursele de mărfuri. (4) Bursele de mărfuri înfiinţate în temeiul prezentei legi administrează pieţe de interes public şi asigură membrilor şi clienţilor condiţii centralizate de negociere pentru operaţiuni de: a) vânzări şi cumpărări la vedere ori la termen pe piaţa la disponibil, având ca obiect bunuri fungibile şi mobile prin natura lor sau bunuri fungibile şi mobile prin anticipaţie, precum şi orice alte bunuri calificate de bursa de mărfuri ca fiind tranzacţionabile; b) vânzări şi cumpărări la vedere ori la termen pe piaţa la disponibil, având ca obiect titluri reprezentative de mărfuri, de tipul recipisei de depozit, warantului, conosamentului şi al altora asemenea, agreate şi calificate de bursa de mărfuri; c) vânzări şi achiziţii de mărfuri, servicii sau lucrări pe piaţa licitaţiilor; d) vânzări şi achiziţii de creanţe comerciale pe piaţa creanţelor; e) vânzări şi achiziţii de mărfuri şi/sau produse pe o piaţă mixtă. (5) Bursele de mărfuri pot deţine participări unice la un operator de piaţă, aşa cum este acesta definit în legislaţia aferentă, cu condiţia îndeplinirii de către bursa de mărfuri a condiţiilor de capital şi de structură a acestuia solicitate pentru autorizarea operatorului de piaţă. (6) Bursele de mărfuri difuzează în România şi în alte ţări informaţii privind preţul de piaţă pentru mărfuri şi derivatele acestora. (7) Difuzarea de informaţii de către bursa de mărfuri are ca scop informarea producătorilor, procesatorilor, comercianţilor şi consumatorilor de mărfuri, servicii sau lucrări.  +  Articolul 2 (1) În baza prezentei legi: a) bursele de mărfuri se înfiinţează ca societăţi pe acţiuni; b) bursele de mărfuri sunt organisme cu drept de autoreglementare. (2) În înţelesul prezentei legi, bursa de mărfuri, ca organism cu putere de autoreglementare, are dreptul să reglementeze, cu respectarea prevederilor prezentei legi, propriile activităţi în legătură cu pieţele pe care le administrează, activităţile desfăşurate de membri şi clienţi pe pieţele administrate de bursa de mărfuri şi să asigure respectarea propriilor reglementări.  +  Articolul 3În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel: a) agent de bursă - persoana fizică împuternicită de o persoană juridică sau de o persoană fizică să negocieze oferte, să efectueze tranzacţii şi să încheie contracte în numele şi pe contul persoanei juridice/fizice care l-a împuternicit; b) broker - persoana fizică, atestată potrivit regulamentelor operaţionale ale bursei de mărfuri în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea, care are în atribuţia sa exclusivă negocierea ofertelor, efectuarea tranzacţiilor şi încheierea contractelor în numele şi pe contul unei societăţi de brokeraj sau în numele societăţii de brokeraj şi pe contul clienţilor acesteia pe piaţa la disponibil, pe piaţa mixtă, respectiv în numele şi pe contul clienţilor pe piaţa creanţelor; c) bursa de mărfuri - societatea comercială pe acţiuni, constituită conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autonomă în raport cu participanţii la piaţă şi care prestează servicii de utilitate publică pentru membrii şi clienţii săi, precum şi pentru orice altă persoană juridică sau fizică a cărei activitate interferează cu pieţele administrate de bursa de mărfuri; d) bunuri fungibile - bunurile determinate generic, care pot fi înlocuite unele cu altele în executarea unei obligaţii contractuale; e) bunuri mobile prin anticipaţie - bunurile care, prin natura lor, sunt imobile, dar părţile contractante le consideră ca fiind mobile, cum sunt recoltele viitoare; f) client al bursei - persoana juridică sau fizică a cărei activitate de bază este comerţul cu mărfurile care fac obiectul tranzacţiilor pe piaţa la disponibil sau al contractelor pe piaţa licitaţiilor ori pe o piaţă mixtă sau producătorul ori beneficiarul mărfurilor sau care utilizează respectivele mărfuri în desfăşurarea activităţii sale de bază; g) comandă - ansamblul format din ofertă, procedura de vânzare sau de achiziţie ce va fi utilizată pentru stabilirea ofertelor răspuns câştigătoare, condiţii de calificare a persoanelor juridice şi fizice care răspund la ofertă, caietul de sarcini cuprinzând specificaţiile tehnice, condiţii de contractare sau contractul şi, dacă este cazul, alte documente cum ar fi: cuantumul garanţiei, preţul maxim sau minim acceptat de cel care înregistrează comanda. Comanda este valabilă pentru piaţa licitaţiilor sau pentru piaţa mixtă; h) contract de bursă - un contract spot, un contract forward, un contract de vânzare ori furnizare de mărfuri, servicii sau lucrări, un contract de cesiune de creanţă încheiat în conformitate cu reglementările bursei de mărfuri ori un contract de vânzare-cumpărare pe piaţa mixtă; i) contract spot - un contract de vânzare-cumpărare, cu clauze prestabilite de bursa de mărfuri, cu executare imediată sau cu executare în cel mult 10 zile lucrătoare de la data manifestării acordului ferm de voinţă al părţilor prin tranzacţia efectuată la bursa de mărfuri; j) contract forward - un contract de vânzare-cumpărare, cu termen suspensiv, ale cărui clauze sunt prestabilite de bursa de mărfuri; termenul unui contract forward poate fi stabilit de partea ce iniţiază oferta până la 18 luni, dar nu mai puţin de 10 zile lucrătoare; k) drept de tranzacţionare - dreptul acordat de consiliul de administraţie al bursei de mărfuri membrului acţionar, membrului afiliat sau unui client al bursei de a negocia oferte şi de a efectua tranzacţii pe piaţa la disponibil, pe o piaţă mixtă şi/sau de a negocia oferte şi de a încheia contracte pe piaţa licitaţiilor şi/sau pe piaţa creanţelor; l) manipularea pieţei - acţiunea sau inacţiunea unui membru acţionar, a unui membru afiliat, a unui client al bursei ori angajat, administrator, acţionar al acesteia de natură a induce în eroare, sub orice formă, volumul şi calitatea ofertei sau a unei comenzi, în măsura în care acestea influenţează elementele unui contract de bursă în scopul obţinerii directe ori indirecte de avantaje sau profituri; m) membru acţionar - societatea comercială sau persoana juridică, având calitatea de acţionar al unei burse de mărfuri, care deţine dreptul de tranzacţionare la acea bursă de mărfuri; n) membru afiliat - o terţă persoană juridică ce îndeplineşte condiţiile impuse de consiliul de administraţie al bursei de mărfuri, dobândind astfel dreptul de tranzacţionare la acea bursă de mărfuri; o) ofertă - manifestarea fermă de a contracta, materializată printr-o instrucţiune de vânzare sau de cumpărare în care sunt consemnate cel puţin marfa, preţul în formă determinată sau în formă determinabilă şi modalitatea de negociere a ofertei pe o piaţă administrată de o bursă de mărfuri; p) piaţa la disponibil - piaţa în care se negociază oferte şi se efectuează tranzacţii pentru încheierea contractelor spot şi forward; q) piaţa licitaţiilor - piaţa deschisă organizată pentru vânzarea/achiziţia de mărfuri, servicii sau lucrări ce necesită specificaţii tehnice pentru a fi identificabile şi vandabile; r) piaţa creanţelor - piaţa deschisă organizată pentru vânzarea sau achiziţia creanţelor; s) piaţa mixtă - o piaţă la disponibil incipientă; piaţa mixtă se organizează ori de câte ori se urmăreşte trecerea unei mărfi de pe piaţa licitaţiilor pe piaţa la disponibil. Piaţa mixtă prezintă atât caracteristici ale pieţei la disponibil, cât şi ale celei a licitaţiilor, administrată de bursa de mărfuri pentru o perioadă de timp; t) servicii de brokeraj se referă la prestarea pe cont propriu şi pe contul clienţilor a următoarelor activităţi:1. negocierea ofertelor şi efectuarea tranzacţiilor pe piaţa la disponibil şi/sau pe piaţa mixtă;2. negocierea ofertelor şi încheierea contractelor pe piaţa creanţelor; u) societate de brokeraj - societatea comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, recunoscută ca intermediar profesionist în bursa de mărfuri, deţinând calitatea de membru acţionar al unei burse de mărfuri sau de membru afiliat al acesteia, având ca obiect de activitate prestarea serviciilor de brokeraj; v) tranzacţie - acordul de voinţă cu privire la încheierea unuia sau mai multor contracte spot sau forward identice, inclusiv din punct de vedere al preţului; efectuarea unei tranzacţii pe piaţa la disponibil sau pe piaţa mixtă este echivalentă cu încheierea unui contract pe piaţa licitaţiilor sau creanţelor.  +  Capitolul II Bursa de mărfuri. Membri  +  Secţiunea 1 Bursa de mărfuri  +  Articolul 4 (1) Bursa de mărfuri este societatea comercială pe acţiuni având ca obiect principal de activitate administrarea pieţelor organizate, potrivit prezentei legi. (2) Bursele de mărfuri administrează pieţe la disponibil, pieţe mixte, pieţe ale licitaţiilor şi pieţe ale creanţelor, precum şi orice alte tipuri de pieţe, dacă bursa de mărfuri îndeplineşte condiţiile prevăzute în legislaţia specifică acestora. (3) Bursa de mărfuri poate să desfăşoare şi activităţi secundare, fără a se limita la acestea, cum ar fi: realizarea, administrarea şi comercializarea sistemelor informatice specifice burselor de mărfuri, organizarea de seminarii şi cursuri în scopul pregătirii participanţilor în domeniul burselor de mărfuri.  +  Articolul 5 (1) Pentru a se înfiinţa o bursă de mărfuri trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) să se constituie ca societate comercială pe acţiuni, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) obiectul principal de activitate să fie administrarea pieţelor dezvoltate de bursa de mărfuri; c) să emită numai acţiuni nominative; d) acţionarii să fie numai persoane juridice; e) capitalul social minim să reprezinte echivalentul în lei a cel puţin 1.000.000 euro, stabilit pe baza cursului de referinţă al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din data subscrierii; f) capitalul social să fie integral subscris şi vărsat în numerar la momentul înfiinţării; g) actul constitutiv să nu permită unui acţionar să deţină direct sau prin persoane juridice interpuse mai mult de 5% din drepturile de vot; h) actul constitutiv să nu permită nici unui membru al consiliului de administraţie al bursei de mărfuri să deţină participări, de orice fel ar fi acestea, într-o altă bursă de mărfuri; i) actul constitutiv să prevadă obligativitatea elaborării regulamentelor şi procedurilor specifice activităţii bursei de mărfuri; j) actul constitutiv să conţină obligativitatea avizării regulamentelor de către Colegiul de conducere al C.C.I.R. (2) Bursa de mărfuri trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la alin. (1) pe toată durata funcţionării sale.  +  Secţiunea a 2-a Membri acţionari. Membri afiliaţi. Clienţii bursei  +  Articolul 6Persoanele care deţin calitatea de membru acţionar al bursei de mărfuri sau de membru afiliat al acesteia au dreptul ca, în nume şi pe cont propriu, să negocieze şi să încheie tranzacţii pe piaţa la disponibil, pe piaţa mixtă şi/sau să negocieze şi să încheie contracte pe piaţa licitaţiilor şi/sau a creanţelor, în condiţiile prevăzute de prezenta lege şi de regulamentele bursei de mărfuri, precum şi pe alte pieţe administrate de bursa de mărfuri, dacă sunt îndeplinite condiţiile specifice pieţei respective.  +  Articolul 7 (1) Consiliul de administraţie al bursei de mărfuri poate hotărî ca terţe persoane juridice să devină membri afiliaţi ai bursei de mărfuri, dacă îndeplinesc condiţiile impuse de regulamentele operaţionale ale acesteia. (2) Membrii afiliaţi negociază şi încheie tranzacţii şi/sau contracte pe una sau mai multe pieţe administrate de bursa de mărfuri în aceleaşi condiţii ca şi membrii acţionari, începând cu data la care au dobândit acest drept de la consiliul de administraţie al bursei de mărfuri.  +  Articolul 8 (1) Drepturile unui membru, astfel cum sunt prevăzute la art. 6, încetează la cererea membrului sau pe perioada suspendării dreptului de tranzacţionare al membrului acţionar, respectiv pe perioada sau prin excluderea membrului afiliat, cu titlu de sancţiune. Suspendarea nu aduce atingere drepturilor care decurg din calitatea unei persoane juridice de acţionar al bursei de mărfuri. (2) Sancţiunea de suspendare sau de excludere se pronunţă motivat de către consiliul de administraţie al bursei de mărfuri, în condiţiile şi în situaţiile prevăzute în prezenta lege, şi poate fi contestată la Colegiul de conducere al C.C.I.R. (3) Suspendarea sau excluderea unui membru nu aduce atingere obligaţiilor în curs ale acestuia pe pieţele administrate de bursa de mărfuri.  +  Articolul 9Clienţii bursei au acces pe pieţele administrate de bursa de mărfuri în condiţiile instituite de regulamentele bursei respective.  +  Secţiunea a 3-a Consiliul de administraţie al bursei de mărfuri  +  Articolul 10 (1) Activitatea curentă de administrare a bursei de mărfuri este asigurată de consiliul de administraţie al acesteia ales de adunarea generală a acţionarilor, membrii săi fiind reprezentanţii acţionarilor, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi. (2) Consiliul de administraţie al bursei de mărfuri are, pe lângă atribuţiile stabilite conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pe lângă cele din actul constitutiv al bursei de mărfuri, următoarele atribuţii: a) să aprobe regulamentele operaţionale ale pieţelor administrate de bursa de mărfuri şi să solicite validarea lor în proxima adunare generală a acţionarilor; b) să stabilească cuantumul tarifelor şi comisioanelor cuvenite bursei de mărfuri pentru ofertele care se înregistrează şi pentru tranzacţiile care se efectuează, cuantumul tarifelor şi comisioanelor aferente pieţei licitaţiilor şi pieţei creanţelor; c) să stabilească nivelul capitalului minim necesar pentru prestarea serviciilor de brokeraj; d) să hotărască asupra cererilor adresate de terţe persoane juridice pentru dobândirea calităţii de membru afiliat, orice hotărâre de respingere fiind temeinic motivată; e) să hotărască asupra cererilor adresate de membrii acţionari sau afiliaţi privind acceptarea ca societate de brokeraj la bursa de mărfuri; f) să exercite, prin persoane împuternicite expres, supravegherea şi controlul activităţilor membrilor bursei de mărfuri, în temeiul atribuţiilor sale conferite de puterea de autoreglementare a bursei de mărfuri; g) să suspende dreptul de tranzacţionare al unui membru acţionar; h) să suspende dreptul de tranzacţionare sau să excludă un membru afiliat; i) să suspende sau să retragă accesul unui client al bursei; j) să suspende sau să excludă un broker de la tranzacţionare; k) să suspende sau să retragă accesul în piaţă unui agent de bursă; l) să stabilească atribuţiile pe care preşedintele consiliului de administraţie al bursei de mărfuri le poate delega; m) să facă publice deciziile de suspendare a dreptului de tranzacţionare, deciziile de excludere sau de retragere a dreptului de acces în pieţe. (3) Prevederile lit. g), h), i), j) şi k) ale alin. (2) se aplică numai dacă se constată săvârşirea unor abateri grave de la regulamentele operaţionale ale bursei de mărfuri şi de la normele emise de consiliul de administraţie al acesteia, abateri de natură să producă prejudicii morale sau materiale unui alt membru acţionar, membru afiliat, unui client al bursei sau bursei de mărfuri.  +  Articolul 11 (1) Preşedintele consiliului de administraţie al bursei de mărfuri este directorul general al bursei de mărfuri, care, pe lângă atribuţiile prevăzute în actul constitutiv, este învestit: a) să fixeze programul şi orarul pentru şedinţele de bursă şi să asigure publicarea cursurilor/preţurilor după fiecare zi de tranzacţionare; b) să desemneze o persoană care în mod obişnuit conduce şedinţele de tranzacţionare pe piaţa la disponibil, să coordoneze negocierea ofertelor şi efectuarea de tranzacţii pentru încheierea de contracte spot şi forward; c) să întrerupă o şedinţă de tranzacţionare în cazul în care cotaţiile la o marfă înregistrează o fluctuaţie mai mare decât fluctuaţia permisă prin regulamentele bursei de mărfuri pentru piaţa la disponibil; d) să desemneze o persoană care în mod obişnuit conduce şedinţele de bursă să coordoneze şedinţele de pe piaţa mixtă; e) să întrerupă o şedinţă de bursă în cazul în care preţurile la o marfă/produs înregistrează fluctuaţii mai mari decât fluctuaţiile permise prin regulamentele bursei de mărfuri pentru piaţa mixtă; f) să desemneze o persoană care în mod obişnuit conduce şedinţele de licitaţie să coordoneze vânzările/achiziţiile de mărfuri, servicii sau lucrări; g) să desemneze o persoană care în mod obişnuit conduce şedinţele de licitaţii cu creanţe să coordoneze vânzările/achiziţiile de creanţe comerciale; h) să decidă verificarea unei societăţi de brokeraj în situaţii temeinic motivate. (2) Preşedintele consiliului de administraţie al bursei de mărfuri poate delega atribuţiile sale potrivit hotărârii consiliului de administraţie.  +  Secţiunea a 4-a Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 12Adunarea generală a acţionarilor are, pe lângă drepturile şi obligaţiile conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi actului constitutiv al bursei de mărfuri, şi următoarele atribuţii: a) să dezbată şi să valideze regulamentul de funcţionare a bursei de mărfuri şi orice amendament la acest regulament, precum şi regulamentele operaţionale ale bursei de mărfuri şi orice amendamente la acestea; b) să valideze hotărârile consiliului de administraţie al bursei de mărfuri privind excluderea de la tranzacţionare a brokerilor ori retragerea dreptului de acces agenţilor de bursă, în cazul unor abateri grave de la normele de conduită şi/sau de la regulamentele operaţionale ale bursei de mărfuri; c) să valideze hotărârile consiliului de administraţie al bursei de mărfuri privind excluderea societăţilor de brokeraj ori retragerea dreptului de acces al clienţilor bursei, în cazul unor abateri grave de la normele de conduită şi/sau de la regulamentele operaţionale ale bursei de mărfuri; d) să valideze hotărârile consiliului de administraţie al bursei de mărfuri privind admiterea sau respingerea cererilor adresate de terţe persoane juridice pentru dobândirea calităţii de membru afiliat.  +  Capitolul III Prestarea serviciilor de brokeraj  +  Secţiunea 1 Societăţile de brokeraj  +  Articolul 13 (1) Societăţile de brokeraj au ca obiect principal de activitate prestarea serviciilor de brokeraj în calitate de intermediari profesionişti, pe piaţa la disponibil, piaţa mixtă şi pe piaţa creanţelor. Poate acţiona ca societate de brokeraj şi persoana juridică ce are organizat în structura sa un departament specializat pentru aceste activităţi. (2) Societăţile de brokeraj pot, de asemenea, să desfăşoare activităţi secundare, dar fără a se limita la acestea, cum ar fi acordarea de consultanţă clienţilor cu privire la activităţile şi operaţiunile desfăşurate pe pieţele administrate de bursa de mărfuri.  +  Articolul 14Acceptarea unei societăţi de brokeraj de către consiliul de administraţie al bursei de mărfuri este condiţionată de îndeplinirea următoarelor condiţii: a) să fie constituită legal ca societate comercială, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) să aibă în obiectul de activitate, prevăzut în actul constitutiv, prestarea serviciilor de brokeraj în conformitate cu legislaţia în vigoare; c) să deţină calitatea de membru acţionar sau membru afiliat la bursa de mărfuri; d) să îndeplinească condiţiile de capital social minim necesar pentru a presta servicii de brokeraj; e) cel puţin o persoană din conducerea executivă să deţină atestat de broker eliberat de bursa de mărfuri pe pieţele căreia prestează servicii de brokeraj; f) să aibă angajată cel puţin o persoană care deţine atestat de broker eliberat de bursa de mărfuri pe pieţele căreia prestează servicii de brokeraj şi care are în atribuţiile sale exclusiv prestarea acestor servicii; g) să îndeplinească cerinţele minime de personal şi dotare tehnică stabilite în regulamentele bursei de mărfuri.  +  Articolul 15 (1) Societăţile de brokeraj, prin brokerii care acţionează în numele acestora, negociază oferte, efectuează tranzacţii, încheie contracte şi răspund de transmiterea tuturor informaţiilor privind predarea mărfii şi plata preţului. Societăţile de brokeraj sunt obligate să păstreze confidenţialitatea în legătură cu persoana în numele căreia negociază pe piaţa la disponibil, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi regulamentele bursei de mărfuri. (2) Societăţile de brokeraj sunt obligate să trateze distinct, ca bunuri ale clientului, toate sumele şi alte bunuri primite, cu scopul de a constitui garanţii şi de a efectua tranzacţii ori de a încheia contracte, precum şi rezultatele obţinute din asemenea operaţiuni în numele clientului respectiv. Asemenea sume sau alte bunuri ale clientului sunt înregistrate în evidenţe separate şi nu sunt confundate cu fondurile societăţii de brokeraj respective ori utilizate în folosul altui client pentru a constitui garanţii, în vederea efectuării de tranzacţii ori încheierii de contracte sau pentru a obţine ori acorda credite.  +  Articolul 16Societăţii de brokeraj îi este interzis: a) să se asocieze cu altă societate de brokeraj pentru negocierea în comun a tuturor ofertelor primite sau a unei părţi din acestea, fără acordul clientului său; b) să ofere garanţii speciale în ceea ce priveşte tranzacţionarea/contractarea în afara celor privind negocierea cu diligenţă a ofertelor primite; c) să primească o ofertă de la o persoană aflată în una dintre procedurile prevăzute de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) să efectueze tranzacţii sau să încheie contracte fără plata tarifelor ori a comisioanelor cuvenite bursei de mărfuri; e) să negocieze o ofertă pe piaţa la disponibil, piaţa mixtă sau pe piaţa creanţelor fără constituirea garanţiilor solicitate.  +  Articolul 17Societăţile de brokeraj au dreptul să solicite şi să primească de la clienţii lor orice măsură de protecţie împotriva riscului financiar propriu, rezultând din garantarea tranzacţiilor efectuate ori din încheierea contractelor prin intermediul lor.  +  Secţiunea a 2-a Brokerii  +  Articolul 18Brokerii sunt persoane fizice aflate în relaţii de muncă exclusiv cu o societate de brokeraj, privind negocierea ofertelor şi efectuarea tranzacţiilor pe piaţa la disponibil, pe piaţa mixtă şi încheierea contractelor pe piaţa creanţelor.  +  Articolul 19Brokerii sunt atestaţi de consiliul de administraţie al bursei de mărfuri pe baza promovării examenului cursului de brokeri organizat de bursa de mărfuri sau de organismele de formare profesională recunoscute de aceasta.  +  Articolul 20Brokerului îi este interzis: a) să fie angajat, administrator sau cenzor/auditor la o altă societate de brokeraj, la o societate de servicii de investiţii financiare sau instituţie de credit ori să deţină participări de orice fel ar fi acestea la astfel de societăţi; b) să negocieze oferte şi să efectueze tranzacţii pe piaţa la disponibil în numele şi pe contul lui, în mod direct ori prin persoane interpuse şi/sau să încheie contracte pe piaţa creanţelor în numele şi pe contul lui, în mod direct ori prin persoane interpuse; c) să negocieze oferte pentru persoane juridice aflate în una dintre procedurile prevăzute în Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) să negocieze oferte în mod discreţionar fără acordul clientului; e) să negocieze ofertele clienţilor altfel decât în strictă conformitate cu instrucţiunile primite de la aceştia.  +  Capitolul IV Organizarea pieţelor la disponibil, a licitaţiilor şi a creanţelor  +  Secţiunea 1 Şedinţele de bursă  +  Articolul 21 (1) La bursele de mărfuri, în cadrul fiecărei pieţe organizate, şedinţele de bursă se desfăşoară în mod distinct, conform regulilor stabilite pentru fiecare piaţă în parte. (2) Şedinţele de bursă sunt conduse de un coordonator de şedinţă, numit de preşedintele director general al bursei de mărfuri. (3) Atribuţiile coordonatorului de şedinţă sunt stabilite prin regulamentele operaţionale ale bursei de mărfuri pentru fiecare piaţă în parte. (4) Sunt nule de drept contractele de bursă încheiate pe piaţa la disponibil dacă uneia dintre părţile contractante nu i s-a acordat de consiliul de administraţie al bursei de mărfuri dreptul de tranzacţionare. (5) În cazul în care autorităţile contractante achiziţionează produse, servicii sau lucrări prin intermediul burselor de mărfuri, acestea din urmă au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice atunci când aplică procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică în numele autorităţilor contractante respective.  +  Secţiunea a 2-a Tranzacţionarea şi încheierea contractelor  +  Articolul 22 (1) Pe piaţa la disponibil pot înregistra oferte membrii acţionari, precum şi membrii afiliaţi. (2) Pe piaţa licitaţiilor pot înregistra comenzi membrii acţionari, membrii afiliaţi şi orice persoane juridice/fizice sau alte entităţi care au încheiat în prealabil un contract de prestări servicii cu bursa de mărfuri. (3) Pe piaţa mixtă pot înregistra oferte membrii acţionari, membrii afiliaţi, precum şi clienţii bursei. (4) Pe piaţa creanţelor pot înregistra oferte membrii acţionari, membrii afiliaţi, precum şi clienţii bursei. (5) Pot răspunde comenzilor prevăzute la alin. (2) şi ofertelor prevăzute la alin. (4) orice persoane fizice sau juridice interesate, în condiţiile stabilite prin reglementările bursei de mărfuri. (6) Pot răspunde ofertelor prevăzute la alin. (3) membrii acţionari, membrii afiliaţi, precum şi clienţii bursei, în condiţiile stabilite prin reglementările bursei de mărfuri.  +  Secţiunea a 3-a Operaţiuni de bursă  +  Articolul 23 (1) Operaţiunile de bursă reprezintă, fără a se limita la acestea, ansamblul de reguli comerciale privind: a) înregistrarea, negocierea ofertelor şi efectuarea tranzacţiilor pentru încheierea de contracte spot şi forward pe piaţa la disponibil; b) înregistrarea, negocierea ofertelor şi efectuarea tranzacţiilor pe o piaţă mixtă; c) înregistrarea comenzilor, negocierea ofertelor şi încheierea contractelor de vânzare sau achiziţie de mărfuri, servicii ori lucrări pe piaţa licitaţiilor; d) înregistrarea, negocierea ofertelor şi încheierea contractelor de cesiune de creanţă pe piaţa creanţelor. (2) Mecanismele specifice efectuării operaţiunilor de bursă sunt prevăzute în regulamentele operaţionale ale fiecărei burse de mărfuri, în temeiul puterii lor de autoreglementare conferite de prezenta lege. (3) Bursa de mărfuri reglementează cel puţin: proceduri de înregistrare a ofertelor şi a comenzilor, modul de desfăşurare a şedinţelor de tranzacţionare şi de licitaţii, proceduri de efectuare a tranzacţiilor şi de atribuire a contractelor şi proceduri de diseminare a informaţiilor.  +  Capitolul V Răspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 24 (1) Consiliul de administraţie al bursei de mărfuri constată abaterile disciplinare şi aplică amenzi ca sancţiuni principale în cazul încălcării regulamentelor bursei de mărfuri pe care aceasta le-a emis în temeiul dreptului său la autoreglementare. (2) Nivelul amenzilor, ca sancţiuni principale, se stabileşte prin regulamentele bursei de mărfuri. (3) Consiliul de administraţie al bursei de mărfuri poate, de asemenea, decide excluderea sau suspendarea pe o perioadă determinată a unui membru acţionar, membru afiliat sau a unui client al bursei, ca sancţiune disciplinară complementară. (4) Sancţiunile prevăzute la alin. (3) sunt aplicabile şi pentru abaterile săvârşite de broker sau de un agent de bursă, în condiţiile în care acestea nu constituie infracţiuni. (5) Regulamentele bursei de mărfuri conţin cel puţin următoarele prevederi exprese privind fapte ce constituie încălcări disciplinare ale activităţii desfăşurate în legătură cu pieţele administrate de bursa de mărfuri: a) negocierea unei oferte fără dreptul de tranzacţionare obţinut de societatea de brokeraj de la consiliul de administraţie al bursei de mărfuri; b) negocierea unei oferte în mod discreţionar, fără acordul clientului; c) lipsa unei evidenţe separate în registrele contabile ale unei societăţi de brokeraj între tranzacţiile efectuate în cont propriu şi tranzacţiile efectuate în contul unor terţi sau între contractele încheiate în cont propriu şi contractele încheiate în contul unor terţi, precum şi în cazul în care prestarea serviciilor se efectuează printr-un departament, lipsa unei evidenţe separate între registrele contabile ale societăţii de brokeraj în ansamblu şi ale departamentului în special; d) transmiterea şi folosirea în interes propriu a informaţiilor privilegiate şi/sau confidenţiale, aşa cum sunt acestea definite în legislaţia pieţei de capital, primite de la un client; e) primirea sau negocierea unei oferte în contul unei persoane juridice aflate în una dintre procedurile prevăzute în Legea nr. 64/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; f) negocierea unei oferte sau efectuarea unei tranzacţii, respectiv a unui contract, de către o societate de brokeraj, de natură să producă prejudicii morale sau materiale unui client al său sau unui membru acţionar ori afiliat al bursei de mărfuri ori unui client al bursei; g) transmiterea unei oferte de către o societate de brokeraj altei societăţi de brokeraj, fără acordul clientului; h) neîndeplinirea obligaţiilor asumate în urma participării unui membru acţionar, membru afiliat ori a unui client pe una sau mai multe pieţe administrate de bursa de mărfuri. (6) Consiliul de administraţie al bursei de mărfuri constată şi aplică sancţiuni disciplinare şi în cazul săvârşirii uneia dintre următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, acestea nu constituie infracţiuni: a) manipularea sau încercarea de manipulare a preţurilor tranzacţiilor efectuate pe pieţele administrate de bursa de mărfuri; b) cumpărarea sau încercarea de a deveni cumpărător într-un contract de bursă în aşa fel încât să se obţină controlul preţului acestuia sau să se încerce acest lucru; c) furnizarea cu intenţie de raportări false, confuze sau lipsite de precizie şi/sau informaţii de piaţă care influenţează ori pot să influenţeze preţurile mărfurilor. (7) În condiţiile în care abaterile prevăzute la alin. (6) nu constituie infracţiuni, acestea vor fi sancţionate prin amendă şi suspendarea sau excluderea membrului acţionar, a membrului afiliat ori a clientului de la tranzacţionare sau licitare, în funcţie de gravitatea faptei, potrivit regulamentelor operaţionale ale bursei de mărfuri. (8) Sancţiunile prevăzute la alin. (7) sunt aplicabile şi pentru abaterile săvârşite de broker sau de un agent de bursă, în condiţiile în care acestea nu constituie infracţiuni.  +  Articolul 25 (1) Sancţiunile prevăzute la art. 24 alin. (3) constau în: a) suspendarea temporară a dreptului de tranzacţionare pentru o perioadă cuprinsă între o lună şi 6 luni sau retragerea dreptului de tranzacţionare pentru un membru acţionar, un membru afiliat ori pentru un client al bursei; b) excluderea unui membru afiliat sau denunţarea unilaterală de către bursa de mărfuri a contractului de prestări servicii încheiat cu una dintre persoanele prevăzute la art. 22 alin. (2) ori retragerea dreptului de tranzacţionare unui client al bursei, în cazul săvârşirii unor abateri grave de la regulamentele operaţionale şi de la normele emise de consiliul de administraţie al bursei de mărfuri, de natură să producă prejudicii morale sau materiale unui client în contul căruia a operat sau bursei de mărfuri. (2) Săvârşirea faptelor prevăzute de regulamentele bursei de mărfuri se constată de membrii consiliului de administraţie al bursei de mărfuri sau de persoanele desemnate de acesta, precum şi de coordonatorul şedinţelor de bursă. (3) Deciziile de sancţionare se aplică la sesizarea persoanelor prevăzute la alin. (2) de către consiliul de administraţie al bursei de mărfuri, sub semnătura preşedintelui, pe baza actelor de constatare şi a probelor administrate, şi îşi produc efectele de la data comunicării lor. (4) Deciziile de sancţionare se comunică făptuitorului în termen de 30 de zile de la data adoptării lor. (5) Deciziile de aplicare a sancţiunilor, emise de consiliul de administraţie al bursei de mărfuri, pot fi atacate, începând cu data comunicării lor, în termen de maximum 30 de zile, la Colegiul de conducere al C.C.I.R. (6) Sumele provenite din sancţiunile aplicate vor fi utilizate cu prioritate pentru despăgubirea părţii prejudiciate, acolo unde este cazul, sau pentru modernizarea şi dezvoltarea bursei de mărfuri. (7) Deciziile de sancţionare sunt făcute publice prin afişare la sediul bursei de mărfuri, publicate într-un ziar de răspândire naţională, precum şi pe site-ul bursei de mărfuri.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 26 (1) Litigiile apărute în legătură cu modul de negociere a unei oferte, precum şi în legătură cu un contract de bursă se soluţionează de Camera arbitrală a bursei de mărfuri, în situaţia în care părţile convin în acest sens. (2) În măsura în care nu intervine convenţia părţilor, competenţa de soluţionare revine instanţelor de drept comun. (3) Camera arbitrală a bursei de mărfuri se organizează şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile cărţii a IV-a din Codul de procedură civilă. (4) Până la funcţionarea Camerei arbitrale a bursei de mărfuri, litigiile prevăzute la alin. (1) vor fi soluţionate de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.  +  Articolul 27 (1) Bursele de mărfuri sunt obligate să păstreze cel puţin 5 ani evidenţa tranzacţiilor şi a contractelor încheiate pe pieţele administrate. Evidenţele pot fi verificate oricând, la cererea Colegiului de conducere al C.C.I.R. sau a unei instanţe judecătoreşti. (2) Orice societate de brokeraj sau broker are obligaţia: a) să întocmească documentele şi să ţină evidenţele activităţii sale de societate de brokeraj sau de broker şi ale tranzacţiilor sale, precum şi ale tranzacţiilor clienţilor săi; b) să întocmească şi să păstreze cel puţin 5 ani rapoarte cu privire la activitatea desfăşurată pe pieţele administrate de bursa de mărfuri; c) să pună aceste registre şi evidenţe la dispoziţie consiliului de administraţie al bursei de mărfuri şi/sau Colegiului de conducere al C.C.I.R.  +  Articolul 28 (1) Colegiul de conducere al C.C.I.R. avizează, supraveghează, controlează şi sancţionează bursele de mărfuri, membrii acţionari, membrii afiliaţi, precum şi clienţii bursei care deţin dreptul de tranzacţionare pe pieţele administrate de o bursă de mărfuri, astfel: a) avizează regulamentele operaţionale ale bursei de mărfuri; b) controlează respectarea legislaţiei şi a regulamentelor emise de bursa de mărfuri; c) în situaţia în care se constată abateri de la prevederile legale sau de la regulamentele emise, Colegiul de conducere al C.C.I.R. poate retrage avizul dat asupra unuia sau mai multor regulamente; d) în situaţia în care se constată abateri de la prevederile legale sau de la regulamentele emise de bursa de mărfuri, Colegiul de conducere al C.C.I.R. poate suspenda dreptul de tranzacţionare al membrului acţionar, poate suspenda dreptul de tranzacţionare sau exclude de la tranzacţionare membrul afiliat ori poate retrage dreptul de acces unui client al bursei. (2) Pe perioada retragerii avizului asupra unui regulament, nu se pot desfăşura activităţile specificate în regulamentul pentru care a fost retras avizul. Retragerea avizului nu aduce atingere obligaţiilor în curs de executare asumate potrivit prevederilor respectivului regulament. (3) Regulamentele operaţionale ale bursei de mărfuri, astfel cum au fost avizate de Colegiul de conducere al C.C.I.R., sunt publicate pe site-ul bursei de mărfuri.  +  Articolul 29Societăţile de bursă şi societăţile de brokeraj existente, care se află în diverse stadii de autorizare şi care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 1 alin. (4) şi la art. 13, au obligaţia să se reorganizeze, în vederea încadrării în prevederile prezentei legi, în maximum 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia, dar nu mai devreme de 29 ianuarie 2006, sub sancţiunea dizolvării acestora sau a eliminării din obiectul de activitate a acelor prevederi ce intră sub incidenţa prezentei legi, respectiv sub sancţiunea neacceptării la tranzacţionare într-o bursă de mărfuri.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUŞANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 6 decembrie 2005.Nr. 357.-------