HOTĂRÂRE nr. 1.449 din 17 noiembrie 2005privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.101 din 7 decembrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 25/2005 pentru modificarea art. 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobată prin Legea nr. 309/2005,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, denumită în continuare Autoritatea, are personalitate juridică şi este organul de specialitate al administraţiei publice centrale aflat în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin care acesta, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, îşi realizează atribuţiile în acest domeniu. (2) Autoritatea este instituţie publică, finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1.  +  Articolul 2Autoritatea îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Ministerul Educaţiei şi Cercetării exercită prin intermediul Autorităţii misiunea de a asigura elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării, în acord cu strategia şi cu Programul de guvernare, în scopul de a fi asigurate pe aceste baze lărgirea patrimoniului naţional şi internaţional tehnologic şi de inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul pe piaţa internă, europeană şi pe pieţe globale, realizarea societăţii informaţionale bazate pe cunoaştere, satisfacerea nevoilor cetăţeanului şi creşterea calităţii vieţii acestuia.  +  Articolul 4Ministerul Educaţiei şi Cercetării are, prin intermediul Autorităţii, rolul şi responsabilitatea: a) de a asigura planificarea strategică şi tactică; b) de a defini obiectivele strategice şi tactice; c) de a defini, aplica, monitoriza şi evalua politicile necesare realizării obiectivelor; d) de a defini cadrul normativ-metodologic, funcţional, operaţional şi financiar necesar aplicării politicilor, de a urmări armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene şi de a prelua acquis-ul comunitar; e) de a asigura comunicarea cu celelalte autorităţi publice pentru a realiza coerenţa politicilor guvernamentale; f) de a asigura comunicarea cu structurile societăţii civile şi cu cetăţenii; g) de a defini, finanţa, aplica, monitoriza şi evalua programe, în scopul atingerii obiectivelor; h) de a stimula dezvoltarea regională şi locală, precum şi pe cea a sectorului privat; i) de a stimula dezvoltarea parteneriatului internaţional.  +  Articolul 5În vederea îndeplinirii rolului său, Ministerul Educaţiei şi Cercetării exercită, prin intermediul Autorităţii, următoarele funcţii: a) politică - funcţia de prezentare şi armonizare a punctelor de vedere politice privind domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării; b) de strategie - prin care planifică strategic şi asigură elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării; c) de administrare - prin care prognozează, planifică, alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea de resurse pentru implementarea politicilor în domeniu; d) de monitorizare, evaluare şi control al realizării politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării; e) de elaborare a cadrului normativ-metodologic, funcţional-operaţional şi financiar în care se realizează politicile în domeniu; f) de comunicare atât cu celelalte structuri ale administraţiei publice, cât şi cu societatea civilă şi cu cetăţeanul; g) de cooperare internaţională - prin care asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) fundamentarea, elaborarea şi actualizarea periodică a politicilor şi strategiilor în domeniu; b) diseminarea de informaţii în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării; stimularea creşterii conştiinţei publice cu privire la rolul cercetării-dezvoltării şi inovării în procesul dezvoltării economice durabile; stimularea şi, după caz, asigurarea editării, tipăririi şi difuzării de publicaţii sau de materiale specifice domeniului său de competenţă; c) elaborarea de politici privind dezvoltarea resurselor umane pentru şi prin cercetare; d) stimularea transferului tehnologic, a valorificării rezultatelor, inovării, a absorbţiei şi difuziei acestora în rândul operatorilor economici şi în economie în general; definirea, finanţarea şi implementarea de proiecte, de programe şi de activităţi, prin care se creează şi se utilizează instrumente financiare şi scheme de finanţare pentru reducerea riscului pe piaţă al întreprinderilor, în special al celor mici şi mijlocii; susţinerea brevetării unor rezultate ca primă formă de valorificare; cofinanţarea temelor care asigură parteneriate între unităţile de cercetare şi operatorii economici; e) definirea de politici de restructurare, privatizare şi de atragere a capitalului străin în domeniu; f) urmărirea armonizării politicilor proprii cu cele din domeniul industriei, comerţului, sănătăţii, educaţiei, precum şi din alte domenii; g) atragerea, utilizarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei tehnice şi a consultaţiei interne şi internaţionale pentru domeniul său specific de competenţă; h) definirea de indicatori specifici, asigurarea elaborării şi implementării de scheme de analiză şi de monitorizare şi evaluare a sistemului cercetării tehnologice şi inovării; publicarea de rapoarte, studii şi altele asemenea; realizarea de studii, analize, monitorizări, evaluări şi alte activităţi similare în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării, pentru evaluarea şi controlul conducerii programelor şi proiectelor; organizarea de seminarii şi mese rotunde, acţiuni promoţionale de imagine şi diseminare de informaţii, traduceri, precum şi altele asemenea; în aceste scopuri poate contracta servicii de consultanţă, expertiză, asistenţă tehnică, şi altele asemenea; i) stimularea şi monitorizarea participării României la programe şi proiecte internaţionale, europene, comunitare şi bilaterale în domeniu; j) elaborarea şi iniţierea de proiecte de acte normative şi de reglementări în domeniu; crearea şi dezvoltarea cadrului instituţional în domeniu; avizarea proiectelor de acte normative care conţin prevederi ce intră sub incidenţa domeniului său de competenţă; monitorizarea aplicării, după aprobare, a actelor normative şi a reglementărilor promovate; k) stimularea dezvoltării regionale şi locale, precum şi a coeziunii sociale, prin programe şi proiecte de dezvoltare a cercetării ştiinţifice şi dezvoltării tehnologice şi de stimulare a inovării; stimularea, înfiinţarea sau iniţierea înfiinţării şi dezvoltării de parcuri ştiinţifice şi tehnologice, centre de inovare şi incubare în afaceri, centre de legături cu industria, de transfer tehnologic şi altele asemenea, inclusiv organizaţii fără scop lucrativ sau patrimonial; l) conducerea, finanţarea, monitorizarea şi implementarea de programe/proiecte de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării; atribuirea conducerii programelor, conform reglementărilor în vigoare; m) exercitarea atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, sub a cărui autoritate directă funcţionează unităţi aflate în subordinea sau în coordonarea sa; monitorizarea şi evaluarea de unităţi specifice domeniului; n) elaborarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, denumit în continuare Planul naţional, pe perioade multianuale, inclusiv evaluarea surselor necesare; stabilirea şi actualizarea obiectivelor strategiei urmărite prin Planul naţional, în concordanţă cu priorităţile politicilor economice şi sociale ale Guvernului; o) stimularea dialogului cu comunitatea ştiinţifică şi cu alte structuri ale societăţii civile; în acest sens, se consultă şi se stimulează implicarea acestor structuri în mod direct şi activ, inclusiv prin susţinere financiară, în definirea şi implementarea politicilor în domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării; p) aprobarea regulamentului-cadru şi a componenţei Colegiului consultativ pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, denumit în continuare Colegiul consultativ, precum şi a organelor de lucru ale acestuia; asigurarea secretariatului Colegiului consultativ şi, după caz, a organelor de lucru ale acestuia; q) evaluarea programelor cuprinse în Planul naţional şi detalierea lor anuală; aprobarea prevederilor anuale ale Planului naţional şi informarea Guvernului asupra realizării acestora; r) stabilirea fondurilor destinate finanţării programelor-nucleu şi repartizarea acestor fonduri pe fiecare program-nucleu; s) elaborarea planului sectorial de cercetare-dezvoltare propriu, precum şi avizarea planurilor sectoriale de cercetare-dezvoltare ale celorlalte autorităţi publice; t) prognozarea, planificarea şi programarea, după caz, a bugetului aferent cercetării, cuprins în bugetul de stat, a resurselor financiare necesare realizării politicilor în domeniul său de competenţă; utilizarea acestor resurse; u) implementarea sistemului informativ naţional pentru cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, elaborarea şi implementarea politicilor de dezvoltare a tehnologiilor informatice; v) colaborarea cu organisme şi cu organizaţii naţionale şi internaţionale din domeniul cercetării-dezvoltării şi inovării; w) coordonarea de politici în domeniul proprietăţii intelectuale şi stimularea dezvoltării unui mediu favorabil inovării; x) coordonarea activităţii de participare a României la târguri, expoziţii şi la alte asemenea manifestări interne şi internaţionale cu caracter tehnico-ştiinţific. (2) Autoritatea îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate. (3) Autoritatea, corespunzător obiectului său de activitate, reprezintă Ministerul Educaţiei şi Cercetării în toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din raporturile juridice ale acestuia cu terţii.  +  Articolul 7 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării. (2) Structura organizatorică a Autorităţii este prevăzută în anexa nr. 1. (3) În structura organizatorică a Autorităţii, prin decizie a preşedintelui, se pot organiza servicii şi birouri, precum şi colective temporare de lucru.  +  Articolul 8 (1) În cadrul Autorităţii se organizează, la nivel de direcţie generală, Organismul intermediar pentru programul operaţional sectorial de creştere a competitivităţii economice, pentru obiectivele de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, denumit în continuare Organismul intermediar pentru cercetare. (2) Organismul intermediar pentru cercetare îndeplineşte atribuţiile delegate de Autoritatea de management pentru programul operaţional sectorial de creştere a competitivităţii economice şi/sau de către autorităţile de plată, prin acordul părţilor implicate. (3) Organismul intermediar pentru cercetare va funcţiona cu un număr de 60 de posturi în anul 2006, dintre care 35 de posturi în anul 2005. (4) Numărul de posturi cu care funcţionează Organismul intermediar petru cercetare este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat pentru funcţionarea Autorităţii.  +  Articolul 9 (1) Numărul maxim de posturi pentru funcţionarea Autorităţii este de 136, exclusiv vicepreşedintele. (2) În anul 2005 Autoritatea va funcţiona cu un număr maxim de 111 posturi, exclusiv vicepreşedintele. (3) Statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, la propunerea preşedintelui Autorităţii.  +  Articolul 10 (1) Autoritatea este condusă de un preşedinte, care este secretarul de stat pentru activitatea de cercetare din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, ajutat de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat. Vicepreşedintele este numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educaţiei şi cercetării. (2) Salarizarea preşedintelui şi a vicepreşedintelui Autorităţii se face conform prevederilor legale aplicabile persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică.  +  Articolul 11 (1) Preşedintele Autorităţii are următoarele atribuţii principale: a) asigură conducerea operativă a Autorităţii; b) reprezintă Autoritatea în relaţia cu terţii şi semnează actele ce o angajează faţă de aceştia, în condiţiile legii; c) angajează şi concediază personalul unităţii, în condiţiile legii; d) încheie contracte individuale de muncă şi dispune măsuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea şi încetarea acestora, cu respectarea legislaţiei în vigoare; e) exercită orice atribuţii care îi revin conform prevederilor legale şi regulamentului de organizare şi funcţionare. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite decizii şi instrucţiuni, în condiţiile legii. (3) Pentru fondurile primite de la bugetul de stat, preşedintele este ordonator secundar de credite. (4) Preşedintele poate delega dreptul de semnătură vicepreşedintelui sau secretarului general.  +  Articolul 12Preşedintele Autorităţii reprezintă instituţia în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.  +  Articolul 13Atribuţiile vicepreşedintelui se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 14 (1) Autoritatea are un secretar general care este înalt funcţionar public, numit şi salarizat conform prevederilor legale. (2) Secretarul general asigură stabilitatea funcţionării Autorităţii, continuitatea conducerii administrative şi realizarea legăturilor funcţionale dintre structurile Autorităţii. (3) Secretarul general îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin decizie a preşedintelui Autorităţii sau prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 15Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Autoritatea este sprijinită de Colegiul consultativ, care se constituie şi funcţionează conform prevederilor art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 16 (1) Pentru desfăşurarea activităţii, Autoritatea preia în administrare de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării unele bunuri aflate în patrimoniul acestuia. (2) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (1) se face prin protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (3) Autoritatea are în dotare pentru activităţile specifice un parc auto, stabilit potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi un autovehicul destinat deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare şi control.  +  Articolul 17 (1) Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea Autorităţii sunt prevăzute în anexa nr. 2, iar cele care funcţionează în coordonarea sa sunt prevăzute în anexa nr. 3. (2) Structurile organizatorice, statele de funcţii şi regulamentele de organizare şi funcţionare pentru unităţile subordonate se stabilesc prin decizie a preşedintelui, la propunerea directorului general sau, după caz, a directorului unităţii. (3) Numirea şi eliberarea directorilor generali sau, după caz, a directorilor unităţilor prevăzute în anexa nr. 3 se fac prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, la propunerea preşedintelui Autorităţii. (4) Numirea şi eliberarea directorilor generali sau, după caz, a directorilor unităţilor prevăzute în anexa nr. 2 se fac prin decizie a preşedintelui Autorităţii. (5) Numirea şi eliberarea din funcţie a membrilor consiliilor de administraţie ale unităţilor prevăzute în anexa nr. 3 se fac prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, la propunerea preşedintelui Autorităţii.  +  Articolul 18Personalul Autorităţii se constituie din personalul care a fost preluat sau, după caz, transferat de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, precum şi din personal nou-angajat, în condiţiile legii.  +  Articolul 19Autoritatea poate să încheie contracte sau convenţii cu alte organisme şi cu operatorii economici din ţară şi din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan naţional ori internaţional în domeniul său de activitate, în condiţiile legii.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 21 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.200/2004 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă numărul curent 5 din anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 223/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 5 aprilie 2005, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Mihail HărdăuMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 17 noiembrie 2005.Nr. 1.449.  +  Anexa 1 Numărul maxim de posturi = 136,exclusiv vicepreşedintele                        STRUCTURA ORGANIZATORICĂ             a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică                                ╔════════════╗                                ║ ║                                ╢ PRESEDINTE ╟                                ║ ║                                ╚═════╤══════╝                                      │                ┌─────────────┐ │                │ Juridic şi │ │                │contencios**)├───┐ │                └─────────────┘ │ │ ┌──────────────┐                                  │ │ ┌─────┤VICEPRESEDINTE│                  ┌────────────┐ │ │ │ └──────────────┘                  │Audit public│ │ ├───────┤                  │ intern**) ├──┤ │ │ ┌──────────────┐                  └────────────┘ │ │ └─────┤ SECRETAR │                                  │ │ │ GENERAL │            ┌──────────────────┐ │ │ └──────────────┘            │Relatii publice şi├──┼───┤            │ mass-media**) │ │ │            └──────────────────┘ │ │                                  │ │            ┌──────────────────┐ │ │            │ Resurse umane**) ├──┤ │            └──────────────────┘ │ │            ┌──────────────────┐ │ │            │ Informatizare**) ├──┘ │            └──────────────────┘ │                                      │          ┌───────────────────────────┼─────────────────┬───────────────┐          │ │ │ │     ┌────┴────┐ ┌─────┴─────┐ ┌──────┴───────┐ ┌─────┴───┐     │Directia │ │ Organismul│ │Directia de │ │Directia │     │generală │ │intermediar│ │transfer │ │economica│     │programe │ │ pentru │ │tehnologic şi │ │ │     └────┬────┘ │cercetare*)│ │infrastructuri│ │ │          │ └─────┬─────┘ └──────────────┘ └─────────┘          │ └─────┐     ┌────┴────────────┐ ┌────┴────────────┐     │ │ │ │┌────┴───────┐ ┌───────┴────────┐ ┌────┴────────┐ ┌──────┴───────┐│Directia │ │ Directia │ │Directia │ │Directia ││politici de │ │ de integrare │ │programe, │ │implementare, ││ cercetare- │ │ europeana │ │evaluare, │ │management ││dezvoltare, │ │ şi cooperari │ │monitorizare │ │financiar ││contractare │ │internationale │ │ │ │ şi ││ şi │ │ │ │ │ │ control ││monitorizare│ └────────────────┘ └─────────────┘ └──────────────┘│ programe ││ naţionale │└────────────┘-------------    *) Organismul intermediar pentru cercetare este organizat la nivel de       direcţie generală.    **) Organizate la nivel de compartimente sau colective de lucru.  +  Anexa 2 INSTITUTIILE ŞI UNITATILEde cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica şi inovare care funcţionează în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Stiintifica
         
    Nr. crt.Denumirea unităţii/LocalitateaSursa de finanţare
    1.Institutul de Fizică Atomică - IFA Bucureşti*)Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    2.Institutul Naţional de Informare şi Documentare - INID Bucureşti**)Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
    3.Agenţia Spaţială Română - ASR BucureştiVenituri proprii
    4.Institutul de Cercetări în Chimie "Raluca Ripan" - ICC RR Cluj-NapocaVenituri proprii
    5.Institutul Naţional de Inventică - INI IaşiVenituri proprii
    6.Institutul de Medicină Comparată - IMCVenituri proprii
    7.Centrul Naţional de Management Programe - CNMP BucureştiVenituri proprii
  ------------ Notă *) Un numar maximum de 10 posturi pentru administrativ se finanţează de la bugetul de stat. Notă **) Un numar maximum de 20 de posturi pentru biblioteca se finanţează de la bugetul de stat.
   +  Anexa 3 INSTITUTE NAŢIONALEde cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonareaAutorităţii Naţionale pentru Cercetare Stiintifica
         
    Nr. crt.Denumirea unităţii/LocalitateaSursa de finanţare
    1.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Optoelectronică - INOE 2000 BucureştiVenituri proprii
    2.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare - COMOTI BucureştiVenituri proprii
    3.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - IGR BucureştiVenituri proprii
    4.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie - INCDTP BucureştiVenituri proprii
    5.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini Agricole şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare - INMA BucureştiVenituri proprii
    6.Institutul Naţional de Cercetare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară "Horia Hulubei" - IFIN HH BucureştiVenituri proprii
    7.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR BucureştiVenituri proprii
    8.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică - IFT IaşiVenituri proprii
    9.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM BucureştiVenituri proprii
    10.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului - INCDFP BucureştiVenituri proprii
    11.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Chimico-Farmaceutică - ICCF BucureştiVenituri proprii
    12.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată - INCEMC TimişoaraVenituri proprii
    13.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - GEOECOMAR BucureştiVenituri proprii
    14.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Ştiinţe Biologice - INSB BucureştiVenituri proprii
    15.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT BucureştiVenituri proprii
    16.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice - ICSI Râmnicu VâlceaVenituri proprii
    17.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare - INCDTIM Cluj-NapocaVenituri proprii
    18.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică - Cercetări Avansate - ICPE - CA BucureştiVenituri proprii
  ------------