ORDIN nr. 71 din 23 noiembrie 2005pentru aprobarea Regulamentului nr. 16/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat organizată ca piaţa reglementată
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALA A VALORILOR MOBILIARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.097 din 6 decembrie 2005    În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (3) şi (5) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 297/2004,Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare a hotărât, în şedinţele din data de 23 august 2005 şi 28 octombrie 2005, emiterea urmatorului ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul nr. 16/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat organizată ca piaţa reglementată, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.------------ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Regulamentul menţionat la art. 1 intră în vigoare la data publicării acestuia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicat în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).  +  Articolul 3Direcţia reglementare din cadrul Direcţiei generale autorizare reglementare împreună cu Secretariatul general şi cu directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,Gabriela AnghelacheBucureşti, 23 noiembrie 2005.Nr. 71.  +  Anexa REGULAMENTprivind piaţa secundară a titlurilor de stat organizată ca piaţa reglementată  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte reguli privind piaţa secundară a titlurilor de stat organizată ca piaţa reglementată.  +  Articolul 2Piaţa reglementată în cadrul căreia se tranzactioneaza titluri de stat funcţionează în conformitate cu Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) nr. 14/2004 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzactionare, precum şi cu reglementările emise de operatorul de piaţa care administrează piaţa reglementată, aprobate de către C.N.V.M.  +  Articolul 3Pe piaţa reglementată au acces intermediarii definiţi în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc cerinţele impuse de reglementările CNVM şi de regulile pieţei reglementate.  +  Articolul 4Reglementările emise de operatorul de piaţa cu privire la tranzacţionarea titlurilor de stat vor conţine reguli cu privire la cel puţin următoarele: a) condiţiile de acces la sistemele informatice ale operatorului de piaţa; b) operaţiunile desfăşurate de intermediarii pieţei reglementate; c) tranzacţionarea titlurilor de stat pe piaţa reglementată; d) proceduri privind modul de determinare şi publicare a preţurilor şi a cotatiilor; e) administrarea şi diseminarea informaţiilor către public; f) reguli privind respectarea cerinţelor CNVM cu privire la prevenirea şi detectarea abuzurilor pe piaţa, prevenirea spalarii banilor şi a finanţării de acte de terorism; g) măsuri disciplinare pentru cazurile de încălcări grave ale regulilor stabilite pentru participanţii la piaţa reglementată.  +  Articolul 5Funcţia de depozitar al titlurilor de stat pentru depozitarea şi înregistrarea, precum şi compensarea şi decontarea titlurilor de stat tranzacţionate pe o piaţa reglementată este îndeplinită de către Depozitarul Central, autorizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi ale reglementărilor emise de CNVM, în conformitate cu regulile acestuia.  +  Articolul 6În vederea efectuării operaţiunilor de compensare şi decontare a tranzacţiilor cu titluri de stat derulate pe piaţa reglementată, operatorul de piaţa trebuie să încheie contracte cu Depozitarul Central.  +  Articolul 7 (1) În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, Bursa de Valori Bucureşti va supune aprobării CNVM modificarea şi completarea Regulamentului nr. 15 privind operaţiunile cu titluri de stat şi a Procedurii nr. 15.1 privind decontarea tranzacţiilor cu titluri de stat, actualizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului privind titlurile de stat emise în forma dematerializată şi ale prezentului regulament. (2) Până la data infiintarii Depozitarului Central, depozitarea şi înregistrarea, precum şi compensarea şi decontarea titlurilor de stat tranzacţionate la Bursa de Valori Bucureşti, se poate efectua de către departamentul specializat al Bursei de Valori Bucureşti.  +  Articolul 8Încălcarea prevederilor prezentului regulament constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit Titlului X "Raspunderi şi sancţiuni" din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării acestuia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I şi va fi publicat în Buletinul şi pe site-ul CNVM (www.cnvmr.ro).----