LEGE nr. 6 din 29 iunie 1988privind statutul juridic al unităţilor socialiste pe baza principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 36 din 4 iulie 1988    În condiţiile intaririi continue a autoconducerii muncitoresti, autogestiunii economico-financiare şi autofinantarii, oamenii muncii, în calitate de proprietari, producători şi beneficiari ai tuturor bunurilor materiale şi spirituale ale societăţii, poarta întreaga răspundere pentru conducerea directa şi eficienta a fiecărei unităţi economice, pentru gospodărirea judicioasă a bunurilor din patrimoniul acesteia.Unităţile socialiste, în calitate de persoane juridice, răspund nemijlocit de îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce le revin, potrivit legii şi contractelor încheiate, urmărind valorificarea superioară a mijloacelor materiale şi băneşti de care dispun.În mod corespunzător, în condiţiile diversificării şi extinderii raporturilor comerciale internaţionale, unităţile de comerţ exterior poarta răspunderea proprie şi exclusiva pentru executarea obligaţiilor asumate prin contractele externe şi realizarea drepturilor ce le revin din acestea.În scopul intaririi statutului juridic al unităţilor socialiste şi delimitării patrimoniale a acestora, inclusiv a unităţilor de comerţ exterior în cadrul contractelor încheiate cu alte unităţi sau cu partenerii externi, Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Articolul 1În Republica Socialistă România, potrivit Constituţiei şi legilor tarii, întreprinderile, centralele şi celelalte unităţi socialiste sînt organizate şi funcţionează pe baza principiilor autoconducerii muncitoresti, autogestiunii economico-financiare şi autofinantarii.  +  Articolul 2În calitate de persoane juridice unităţile socialiste au autonomie economico-financiară, organizare de sine stătătoare corespunzătoare obiectului lor de activitate, organe proprii de autoconducere, un patrimoniu distinct pe baza căruia asigura îndeplinirea planului şi bugetului de venituri şi cheltuieli proprii, stabilite potrivit legii, dreptul de a încheia contracte şi alte acte juridice în cadrul relaţiilor economico-sociale la care participa.Dobindirea şi încetarea calităţii de persoana juridică se fac în condiţiile legii. Sediul şi denumirea persoanei juridice se stabilesc prin actul de înfiinţare.  +  Articolul 3În conformitate cu principiile autoconducerii muncitoresti, autogestiunii economico-financiare şi autofinantarii, colectivele de oameni ai muncii, în calitate de proprietari, producători şi beneficiari, participa nemijlocit la conducerea şi bunul mers al întregii activităţi în unităţile din care fac parte şi sînt obligate să asigure gospodărirea eficienta şi judicioasă a patrimoniului acestora.Consiliul oamenilor muncii răspunde nemijlocit de realizarea integrală a producţiei fizice planificate şi a celorlalţi indicatori de plan, valorificarea superioară a întregului potenţial tehnico-productiv al unităţii, obţinerea unei eficiente maxime care să asigure acoperirea integrală a cheltuielilor din venituri, constituirea fondurilor proprii, participarea într-o măsura cît mai mare la satisfacerea necesităţilor generale ale economiei.Biroul executiv al consiliului oamenilor muncii, în calitate de gestionar colectiv al patrimoniului unităţii, asigura aducerea la îndeplinire a hotărîrilor consiliului şi răspunde de luarea măsurilor necesare pentru utilizarea fondurilor materiale şi financiare cu respectarea destinaţiilor stabilite prin plan şi bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi a dispoziţiilor legale.  +  Articolul 4Directorul, directorul general sau alt conducător al unităţii socialiste, după caz, poarta răspunderea directa a gestionării întregului patrimoniu al unităţii, aplicind măsurile ce se impun pentru realizarea sarcinilor de plan, întărirea ordinii şi disciplinei la fiecare loc de muncă, respectarea hotărîrilor de partid şi a legilor tarii şi angajează unitatea în raporturile cu persoanele fizice şi juridice, precum şi în faţa organelor jurisdicţionale.  +  Articolul 5Consiliul oamenilor muncii, biroul executiv al acestuia, directorul general, respectiv conducătorul unităţii, răspund în faţa adunării generale a oamenilor muncii, forul suprem al proprietarilor şi producătorilor, pentru modul de gestionare a patrimoniului şi rezultatele economice obţinute.  +  Articolul 6În desfăşurarea activităţii potrivit prevederilor planului naţional unic de dezvoltare economico-socială a tarii, unităţile socialiste îşi exercită în nume propriu drepturile şi îşi îndeplinesc pe proprie răspundere obligaţiile legate de gospodărirea fondurilor fixe şi a celorlalte mijloace materiale şi băneşti din patrimoniul lor.De asemenea, unităţile socialiste răspund, în limita patrimoniului propriu şi în condiţiile legii, pentru orice paguba produsă ca urmare a neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiilor ce le revin potrivit legii, contractelor sau altor acte pe care le-au încheiat.  +  Articolul 7Pe baza principiilor autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare şi valutare, centralele care încheie contracte de comerţ exterior, întreprinderile şi celelalte unităţi de comerţ exterior, în calitate de persoane juridice, au autonomie în negocierea şi încheierea contractelor externe şi poarta răspunderea exclusiva, în raporturile cu partenerii externi, pentru executarea obligaţiilor şi realizarea drepturilor stabilite prin aceste contracte.  +  Articolul 8Centralele care încheie contracte de comerţ exterior, întreprinderile şi celelalte unităţi de comerţ exterior răspund patrimonial pentru obligaţiile ce le revin din contractele la care sînt părţi sau din alte acte şi fapte juridice legate de activitatea proprie de comerţ exterior şi cooperare economică internationala.  +  Articolul 9Unităţile socialiste, inclusiv unităţile de comerţ exterior, nu răspund pentru obligaţiile altor unităţi.Statul şi nici un organ de stat nu răspund pentru obligaţiile unităţilor socialiste, inclusiv ale unităţilor de comerţ exterior, şi nici acestea pentru obligaţiile ce revin statului ori organelor de stat.Răspunderea statului, respectiv a unităţilor socialiste, pentru alte unităţi, poate fi angajata numai dacă şi-au asumat aceasta obligaţie în mod expres prin contracte, acorduri sau alte înţelegeri internaţionale.----------------------