ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 165 din 24 noiembrie 2005pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.100 din 6 decembrie 2005    Având în vedere blocajul economic cauzat de punerea în aplicare a modalităţilor de executare silită a creanţelor bugetare şi pentru corelarea dispoziţiilor referitoare la suspendarea executării silite, se impune adoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 126 va avea următorul cuprins:"(3) Aceste măsuri pot fi luate şi înainte de emiterea titlului de creanţă, inclusiv în cazul efectuării de controale sau al antrenării răspunderii solidare. Măsurile asigurătorii dispuse atât de organele fiscale competente, cât şi de instanţele judecătoreşti ori de alte organe competente, dacă nu au fost desfiinţate în condiţiile legii, rămân valabile pe toată perioada executării silite, fără îndeplinirea altor formalităţi. Odată cu individualizarea creanţei şi ajungerea acesteia la scadenţă, în cazul neplăţii, măsurile asigurătorii se transformă în măsuri executorii."2. Alineatele (3) şi (6) ale articolului 144 vor avea următorul cuprins:"(3) Executarea silită se întrerupe în cazurile prevăzute expres de lege. Executarea silită nu se întrerupe pe perioada în care un contribuabil este declarat insolvabil............................................................................ (6) În cazul în care popririle înfiinţate de organul de executare generează imposibilitatea debitorului de a-şi continua activitatea economică, cu consecinţe sociale deosebite, creditorul fiscal poate dispune, la cererea debitorului şi ţinând seama de motivele invocate de acesta, fie suspendarea temporară totală, fie suspendarea temporară parţială a executării silite prin poprire. Suspendarea se poate dispune pentru o perioadă de cel mult 6 luni de la data comunicării către bancă sau alt terţ poprit a suspendării popririi de către organul fiscal."3. La articolul 172 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:"a) când valoarea veniturilor sau bunurilor urmăribile ale debitorului este mai mică decât obligaţiile fiscale de plată;".4. Alineatul (4) al articolului 172 va avea următorul cuprins:"(4) În cazurile în care se constată că debitorii au dobândit venituri sau bunuri urmăribile cu o valoare mai mare decât obligaţiile fiscale de plată, după declararea stării de insolvabilitate, organele de executare vor lua măsurile necesare de trecere din evidenţă separată în evidenţa curentă şi de executare silită."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul finanţelor publice,Sebastian BoduMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan ŞereşBucureşti, 24 noiembrie 2005.Nr. 165.____________