LEGE nr. 345 din 29 noiembrie 2005pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 128/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.086 din 2 decembrie 2005    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128 din 15 septembrie 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Sistemului Informatic Naţional de Semnalări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 26 septembrie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 4 alineatul (1), litera f) va avea următorul cuprins:"f) controlul comunicaţiilor aferente SINS, astfel încât să se poată asigura verificarea şi stabilirea organismelor cărora le pot fi transmise datele cu caracter personal folosind echipamentele de comunicaţii;".2. La articolul 4 alineatul (2), literele a), d) şi e) vor avea următorul cuprins:"a) confidenţialitate: asigurarea accesului la informaţii numai pentru persoanele autorizate în funcţie de competenţe;.......................................................................... d) identificare şi autentificare: asigurarea identificării şi autentificării tuturor utilizatorilor în mod corespunzător, în funcţie de competenţe, înainte de orice tranzacţie; e) autorizare: autorizarea participanţilor la o tranzacţie în vederea accesării datelor din SINS în funcţie de competenţe."3. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Ministerul Administraţiei şi Internelor şi autorităţile competente sunt obligate să prevină pierderea informaţiilor şi să asigure recuperarea acestora în cazul producerii de dezastre naturale."4. La articolul 9, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Gestiunea şi utilizarea datelor conţinute în SINS, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, sunt supuse controlului de către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, denumită în continuare ANSPDCP."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,LUCIAN AUGUSTIN BOLCAŞPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 29 noiembrie 2005.Nr. 345.---------