ORDIN nr. 1.752 din 17 noiembrie 2005pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.080 din 30 noiembrie 2005    În temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) pct. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă reglementările contabile conforme cu directivele europene, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Reglementările prevăzute la alin. (1) cuprind Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene.  +  Articolul 2 (1) Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene se aplică de persoanele juridice prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată. (2) Subunitatile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, precum şi sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate au obligaţia sa organizeze şi sa conducă contabilitatea proprie, potrivit reglementărilor menţionate la alin. (1).  +  Articolul 3 (1) Persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a doua dintre următoarele 3 criterii, denumite în continuare criterii de mărime:- total active: 3.650.000 euro;- cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;- număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50 întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:- bilanţ;- cont de profit şi pierdere;- situaţia modificărilor capitalului propriu;- situaţia fluxurilor de trezorerie;- note explicative la situaţiile financiare anuale. (2) Persoanele juridice care la data bilanţului nu depăşesc limitele a doua dintre criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:- bilanţ prescurtat;- cont de profit şi pierdere;- note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate. Optional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie. (3) Potrivit legii contabilităţii, situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene. (4) Persoanele juridice care au întocmit situaţii financiare anuale simplificate vor întocmi situaţiile financiare anuale prevăzute la alin. (1) numai dacă în doua exercitii financiare consecutive depăşesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1). Persoanele juridice care au întocmit situaţiile financiare anuale prevăzute la alin. (1) vor întocmi situaţii financiare anuale simplificate numai dacă în doua exercitii financiare consecutive nu depăşesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de mărime prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 4Pentru situaţiile financiare ale anului 2006, întocmite potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la art. 3 alin. (1) se efectuează la sfârşitul exerciţiului financiar al anului 2006, pe baza indicatorilor determinati din situaţiile financiare ale anului 2005.  +  Articolul 5 (1) Situaţiile financiare anuale întocmite de persoanele juridice prevăzute la art. 3 alin. (1) sunt auditate potrivit legii. (2) Fac obiectul auditului financiar şi situaţiile financiare anuale întocmite de entitatile de interes public, astfel cum sunt definite potrivit legii. (3) Situaţiile financiare anuale simplificate sunt verificate potrivit legii.  +  Articolul 6Prevederile art. 3 alin. (2) nu se aplică de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată, astfel cum este definită de legislaţia în vigoare privind piaţa de capital.  +  Articolul 7 (1) Situaţiile financiare anuale consolidate sunt elaborate în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene. (2) O societate-mama trebuie să întocmească situaţii financiare anuale consolidate dacă aceasta face parte dintr-un grup de societăţi şi îndeplineşte una dintre următoarele condiţii: a) deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor într-o alta societate denumita filiala; b) este acţionar sau asociat al unei societăţi şi majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere ale societăţii în cauza (filiala), care au îndeplinit aceste funcţii în cursul exerciţiului financiar, în cursul exerciţiului financiar precedent şi până în momentul întocmirii situaţiilor financiare anuale consolidate, au fost numiţi doar ca rezultat al exercitării drepturilor lor de vot; c) este acţionar sau asociat al unei societăţi şi deţine singura controlul asupra majorităţii drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor societăţii, ca urmare a unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi; d) este acţionar sau asociat şi are dreptul de a exercita o influenţa dominantă asupra filialei, în temeiul unui contract încheiat cu societatea în cauza sau al unei clauze din actul constitutiv sau statut, dacă legislaţia aplicabilă filialei permite astfel de contracte sau clauze; e) societatea-mama deţine puterea de a exercita sau exercita efectiv o influenţa dominantă ori control asupra unei filiale; f) este acţionar sau asociat şi are dreptul de a numi ori de a revoca majoritatea membrilor organelor de administraţie, conducere sau de supraveghere ale filialei; sau g) societatea-mama şi filiala sunt conduse pe o baza unificata de către societatea-mama.  +  Articolul 8 (1) O societate-mama este scutită de la întocmirea situaţiilor financiare anuale consolidate dacă, la data bilanţului consolidat, societăţile comerciale care urmează să fie consolidate nu depăşesc împreună, pe baza celor mai recente situaţii financiare anuale ale acestora, limitele a doua dintre următoarele 3 criterii:- total active: 17.520.000 euro;- cifra de afaceri neta: 35.040.000 euro;- număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 250. (2) Scutirea prevăzută la alin. (1) nu se aplică dacă una dintre filialele care urmează să fie consolidate este o societate comercială ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind piaţa de capital. (3) Condiţiile în care o societate-mama este scutită de la obligaţia întocmirii situaţiilor financiare anuale consolidate sunt prevăzute în Reglementările contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunităţilor Economice Europene.  +  Articolul 9Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.  +  Articolul 10La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga:- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 20 februarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 şi nr. 279 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările ulterioare;- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.827/2003 pentru modificarea şi completarea unor reglementări în domeniul contabilităţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 22 ianuarie 2004;- prevederile art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.775/2004 privind unele reglementări în domeniul contabilităţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 şi nr. 27 bis din 10 ianuarie 2005;- Ordinul ministrului finanţelor nr. 772/2000 de aprobare a Normelor privind consolidarea conturilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 11 august 2000, cu modificările ulterioare;- Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.988/2001 privind nivelul cifrei de afaceri de la care exista obligaţia persoanelor juridice de a încheia contracte pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 22 octombrie 2001;- prevederile pct. 44 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.753/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.174 din 13 decembrie 2004;- orice alte dispoziţii contrare prezentului ordin.  +  Articolul 11Direcţia de reglementări contabile va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 12Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 17 noiembrie 2005.Nr. 1.752.  +  Anexa REGLEMENTĂRI CONTABILEconforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene  +  Capitolul I ARIA DE APLICABILITATE ŞI MONEDA DE RAPORTARE1. - (1) Prezentele reglementări prevăd formatul şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile şi regulile de evaluare, precum şi regulile de întocmire, aprobare, auditare şi publicare a situaţiilor financiare anuale. (2) Prezentele reglementări transpun: a) Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene 78/660/EEC din data de 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 222 din data de 14 august 1978, cu modificările şi completările ulterioare*1);--------------*1) Directiva a IV-a a fost modificată şi completată prin următoarele directive:- Directiva a VII-a a Consiliului 83/349/EEC din 13 iunie 1983 privind conturile consolidate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 193 din 18 iulie 1983;- Directiva a XI-a a Consiliului 89/666/EEC din 21 decembrie 1989 privind cerinţele de prezentare referitoare la sucursalele deschise într-un Stat membru de către anumite tipuri de societăţi comerciale care intra sub incidenţa legislaţiei unui alt stat, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 395 din 30 decembrie 1989;- Directiva Consiliului 90/604/EEC din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC privind conturile anuale şi a Directivei 83/349/EEC privind conturile consolidate în ceea ce priveşte excepţiile pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi publicarea conturilor în ecu, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 317 din 16 noiembrie 1990;- Directiva Consiliului 90/605/EEC din 8 noiembrie 1990 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC privind conturile anuale şi a Directivei 83/349/EEC privind conturile consolidate în ceea ce priveşte aria de aplicabilitate a acestor directive, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 317 din 16 noiembrie 1990;- Directiva 2001/65/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2001 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC , Directivei 83/349/EEC şi a Directivei 86/635/EEC privind regulile de evaluare pentru conturile anuale şi consolidate ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, precum şi ale băncilor şi ale altor instituţii financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 283 din 27 octombrie 2001;- Directiva Consiliului 2003/38/EC din 13 mai 2003 pentru modificarea Directivei 78/660/EEC privind conturile anuale în ceea ce priveşte sumele exprimate în euro, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 120 din 15 mai 2003;- Directiva 2003/51/EEC a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2003 pentru modificarea Directivelor 78/660/EEC , 83/349/EEC , 86/635/EEC şi 91/674/EEC privind conturile anuale şi consolidate ale anumitor tipuri de societăţi comerciale, băncilor şi altor instituţii financiare şi ale societăţilor de asigurare privind modernizarea şi actualizarea regulilor contabile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 178 din 17 iulie 2003. b) art. 10 alin. 2 din Directiva 2004/25/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind ofertele publice de preluare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 142 din 30 aprilie 2004. (3) Prezentele reglementări se aplică de către următoarele categorii de persoane (denumite în continuare entităţi): a) societăţile comerciale:- societăţile în nume colectiv;- societăţile în comandită simpla;- societăţile pe acţiuni;- societăţile în comandită pe acţiuni; şi- societăţile cu răspundere limitată. b) societăţile/companiile naţionale; c) regiile autonome; d) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare; e) societăţile cooperative şi celelalte persoane juridice care, în baza legilor speciale de organizare, funcţionează pe principiile societăţilor comerciale; f) subunitatile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la lit. a) - e), cu sediul sau domiciliul în România, precum şi sediile permanente din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, în condiţiile prevăzute de prezentele reglementări.2. - (1) Contabilitatea se tine în limba română şi în moneda naţionala. Contabilitatea operaţiunilor efectuate în valută se tine atât în moneda naţionala, cat şi în valută. (2) Pentru necesităţile proprii de informare, entitatile pot opta pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi într-o alta moneda.Cursul utilizat pentru conversia în moneda naţionala a situaţiilor financiare anuale întocmite într-o alta moneda este cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a României, valabil pentru data bilanţului. Acest curs se prezintă în notele explicative.  +  Capitolul II FORMATUL ŞI CONŢINUTUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE  +  Secţiunea 1 DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE3. (1) - Persoanele juridice care la data bilanţului depăşesc limitele a doua dintre următoarele trei criterii (denumite în continuare criterii de mărime):- total active: 3.650.000 euro,- cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro,- număr mediu de salariaţi în cursul exerciţiului financiar: 50întocmesc situaţii financiare anuale care cuprind:- bilanţ,- cont de profit şi pierdere,- situaţia modificărilor capitalului propriu,- situaţia fluxurilor de trezorerie,- notele explicative la situaţiile financiare anuale. (2) Persoanele juridice care la data bilanţului nu depăşesc limitele a doua dintre criteriile de mărime prevăzute la alin. (1) întocmesc situaţii financiare anuale simplificate care cuprind:- bilanţ prescurtat,- cont de profit şi pierdere,- note explicative la situaţiile financiare anuale simplificate.Optional, ele pot întocmi situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie. (3) Situaţiile financiare anuale, respectiv situaţiile financiare anuale simplificate constitute un tot unitar. (4) Potrivit legii contabilităţii, situaţiile financiare anuale trebuie însoţite de o declaraţie scrisă de asumare a răspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale în conformitate cu Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene.4. - Pentru situaţiile financiare ale anului 2006, întocmite potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene, încadrarea în criteriile de mărime prevăzute la pct. 3 alin. (1) se efectuează pe baza indicatorilor determinati din situaţiile financiare ale anului 2005.5. - (1) Situaţiile financiare anuale întocmite de persoanele juridice prevăzute la pct. 3 alin. (1) sunt auditate potrivit legii. (2) Fac obiectul auditului financiar şi situaţiile financiare anuale întocmite de entitatile de interes public, asa cum sunt definite potrivit legii. (3) Situaţiile financiare anuale simplificate sunt verificate potrivit legii.6. - Pct. 3 alin. (2) din prezentele reglementări nu se aplică de către entitatile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată, asa cum aceasta este definită de legislaţia în vigoare privind piaţa de capital.7. - (1) Atunci când, la data bilanţului, o entitate depăşeşte sau încetează sa mai depăşească limitele a doua dintre cele trei criterii prevăzute la pct. 3 alin. (1), acest fapt afectează aplicarea derogarii prevăzute la acel punct, numai dacă acest lucru are loc în doua exercitii financiare consecutive.O entitate care a întocmit situaţii financiare anuale simplificate va întocmi situaţiile financiare anuale prevăzute la pct 3 alin. (1) numai dacă, în doua exercitii financiare consecutive depăşeşte limitele a doua dintre cele trei criterii prevăzute la pct. 3 alin. (1).O entitate care a întocmit situaţiile financiare anuale prevăzute la pct. 3 alin. (1) va întocmi situaţii financiare anuale simplificate, numai dacă, în doua exercitii financiare consecutive nu depăşeşte limitele a doua dintre cele trei criterii prevăzute la pct. 3 alin. (1). (2) Totalul activelor prevăzut la pct. 3 alin. (1) cuprinde activele de la lit. A - C înscrise la "Active" din formatul bilanţului prevăzut la pct. 22 sau din formatul prevăzut la pct. 23.8. - Situaţiile financiare anuale se întocmesc în mod clar şi în concordanta cu prevederile prezentelor reglementări.9. - Situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidela a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, profitului sau pierderii entitatii.10. - Dacă aplicarea prevederilor prezentelor reglementări nu este suficienta pentru a oferi o imagine fidela în înţelesul pct. 9, trebuie prezentate informaţii suplimentare.11. - Dacă, în cazuri excepţionale, aplicarea unei prevederi din prezentele reglementări se dovedeşte contrară obligaţiei prevăzute la pct. 9, trebuie să se facă abatere de la acea prevedere, în vederea oferirii unei imagini fidele, în înţelesul pct. 9. Orice astfel de abatere trebuie prezentată în notele explicative, împreună cu o explicaţie a motivelor acesteia şi o situaţie privind efectele abaterii asupra activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii.12. - Subunitatile fără personalitate juridică, care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România organizează şi conduc contabilitatea proprie la nivel de balanţa de verificare, fără a întocmi situaţii financiare.Activitatea desfăşurată în străinătate de subunitatile fără personalitate juridică, şi care aparţin persoanelor juridice cu sediul sau domiciliul în România, se include în situaţiile financiare ale persoanei juridice române şi se raportează pe teritoriul României, potrivit prezentelor reglementări.13. - În cazul asocierilor în participaţie încheiate între o persoană juridică română şi o persoană juridică străină, contabilitatea se tine de către persoana juridică română, care răspunde potrivit legii.14. - Autorităţile de reglementare pot solicita prezentarea în situaţiile financiare anuale a unor informaţii suplimentare faţă de cele care trebuie prezentate în concordanta cu prezentele reglementări.15. - Formatul bilanţului şi al contului de profit şi pierdere, în special în ceea ce priveşte forma adoptată pentru prezentarea acestora, nu poate fi modificat de la un exerciţiu financiar la altul.16. - În bilanţ şi în contul de profit şi pierdere, elementele prevăzute la pct. 22, 23 şi 37 trebuie prezentate separat, în ordinea indicată. O subclasificare mai detaliată a elementelor se poate face numai în notele explicative.17. - Formatul, succesiunea şi terminologia elementelor din bilanţ şi din contul de profit şi pierdere care sunt precedate de cifre arabe trebuie adaptate, în cazul în care natura specifică a unei entităţi impune acest lucru. Astfel de adaptari trebuie efectuate atunci când sunt cerute prin reglementări speciale emise de Autorităţile de reglementare.18. - (1) Pentru fiecare element de bilanţ, de cont de profit şi pierdere şi, după caz, din situaţia modificărilor capitalului propriu şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie trebuie prezentată valoarea aferentă elementului corespondent pentru exerciţiul financiar precedent. (2) Dacă valorile prevăzute la alin. (1) nu sunt comparabile, absenta comparabilitatii trebuie prezentată în notele explicative, însoţită de comentarii relevante.19. Un element de bilanţ, din contul de profit şi pierdere şi, după caz, din situaţia modificărilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie pentru care nu exista valoare nu trebuie prezentat, cu excepţia cazului în care exista un element corespondent pentru exerciţiul financiar precedent, în înţelesul pct. 18 alin. (1).20. - Bilanţul este documentul contabil de sinteza prin care se prezintă elementele de activ, datorii şi capital propriu ale entitatii la sfârşitul exerciţiului financiar, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de lege.21. - (1) În bilanţ elementele de activ şi datorii sunt grupate după natura şi lichiditate, respectiv natura şi exigibilitate. (2) În înţelesul prezentelor reglementări: a) un activ reprezintă o resursa controlată de către entitate ca rezultat al unor evenimente trecute, de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate şi al cărui cost poate fi evaluat în mod credibil; b) o datorie reprezintă o obligaţie actuala a entitatii ce decurge din evenimente trecute şi prin decontarea căreia se asteapta să rezulte o ieşire de resurse care incorporeaza beneficii economice;(c) capitalurile proprii reprezintă interesul rezidual al acţionarilor în activele unei entităţi după deducerea tuturor datoriilor sale.  +  Secţiunea 2 FORMATUL BILANŢULUI22. - Formatul bilanţului este următorul:A. Active imobilizateI. Imobilizari necorporale1. Cheltuieli de constituire2. Cheltuieli de dezvoltare3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare, dacă acestea au fost achiziţionate cu titlu oneros4. Fondul comercial, în măsura în care acesta a fost achiziţionat cu titlu oneros5. Avansuri şi imobilizari necorporale în curs de execuţieII. Imobilizari corporale1. Terenuri şi construcţii2. Instalaţii tehnice şi maşini3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier4. Avansuri şi imobilizari corporale în curs de execuţieIII. Imobilizari financiare1. Acţiuni deţinute la entitatile afiliate2. Împrumuturi acordate entitatilor afiliate3. Interese de participare4. Împrumuturi acordate entitatilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare5. Investiţii deţinute ca imobilizari6. Alte împrumuturiB. Active circulanteI. Stocuri1. Materii prime şi materiale consumabile2. Producţia în curs de execuţie3. Produse finite şi mărfuri4. Avansuri pentru cumpărări de stocuriII. Creanţe(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)1. Creanţe comerciale2. Sume de încasat de la entitatile afiliate3. Sume de încasat de la entitatile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare4. Alte creanţe5. Capital subscris şi nevarsatIII. Investiţii pe termen scurt1. Acţiuni deţinute la entitatile afiliate2. Alte investiţii pe termen scurtIV. Casa şi conturi la bănciC. Cheltuieli în avansD. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile2. Sume datorate instituţiilor de credit3. Avansuri încasate în contul comenzilor4. Datorii comerciale - furnizori5. Efecte de comerţ de plătit6. Sume datorate entitatilor afiliate7. Sume datorate entitatilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale.E. Active circulante nete/datorii curente neteF. Total active minus datorii curenteG. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile2. Sume datorate instituţiilor de credit3. Avansuri încasate în contul comenzilor4. Datorii comerciale - furnizori5. Efecte de comerţ de plătit6. Sume datorate entitatilor afiliate7. Sume datorate entitatilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările socialeH. Provizioane1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare2. Provizioane pentru impozite3. Alte provizioaneI. Venituri în avansJ. Capital şi rezerveI. Capital subscris1. Capital subscris vărsat2. Capital subscris nevarsatII. Prime de capitalIII. Rezerve din reevaluareIV. Rezerve1. Rezerve legale2. Rezerve statutare sau contractuale3. Alte rezerveV. Profitul sau pierderea reportat(a)VI. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar23. - Formatul bilanţului prescurtat este următorul:A. Active imobilizateI. Imobilizari necorporaleII. Imobilizari corporaleIII. Imobilizari financiareB. Active circulanteI. StocuriII. Creanţe(Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)III. Investiţii pe termen scurtIV. Casa şi conturi la bănciC. Cheltuieli în avansD. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă de până la un anE. Active circulante nete/datorii curente neteF. Total active minus datorii curenteG. Datorii: sumele care trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un anH. ProvizioaneI. Venituri în avansJ. Capital şi rezerveI. Capital subscris (prezentând-se separat capitalul vărsat şi capitalul nevarsat)II. Prime de capitalIII. Rezerve din reevaluareIV. RezerveV. Profitul sau pierderea reportat(a)VI. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar24. - Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanţ, relaţia sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esenţială pentru înţelegerea situaţiilor financiare anuale.25. - Acţiunile deţinute la entitatile afiliate trebuie prezentate numai în cadrul elementelor prevăzute în acest scop.26. - Toate angajamentele sub forma garanţiilor de orice fel trebuie, în cazul în care nu exista obligaţia de a le prezenta ca datorii, să fie în mod clar prezentate în notele explicative, şi trebuie facuta distincţie între diferitele tipuri de garanţii recunoscute de legislaţia naţionala. De asemenea, trebuie facuta o prezentare separată a oricărei garanţii valorice care a fost prevăzută. Angajamentele de acest tip care exista în relaţia cu entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.  +  Secţiunea 3 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢ27. - Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active circulante depinde de scopul căruia îi sunt destinate.28. - Activele imobilizate cuprind acele active destinate utilizării pe o baza continua, în scopul desfăşurării activităţilor entitatii.29. - (1) Miscarile diverselor elemente de imobilizari se prezintă în notele explicative. În acest scop, se prezintă distinct, începând cu preţul de achiziţie sau costul de producţie, pentru fiecare element de imobilizare, pe de o parte, creşterile, cedarile şi transferurile în cursul exerciţiului financiar iar, pe de altă parte, ajustarile cumulate de valoare la începutul exerciţiului financiar şi la data bilanţului, precum şi rectificările efectuate în cursul exerciţiului financiar asupra ajustarilor de valoare din exerciţiile financiare precedente. Ajustarile de valoare se prezintă în bilanţ ca deduceri clare din elementele corespunzătoare. (2) Dacă, atunci când situaţiile financiare anuale se întocmesc conform prezentelor reglementări pentru prima oara, preţul de achiziţie sau costul de producţie al unei imobilizari nu poate fi determinat fără cheltuieli sau întârzieri exagerate, valoarea reziduala de la începutul exerciţiului financiar poate fi tratata drept preţ de achiziţie sau cost de producţie. Orice aplicare a acestei prevederi trebuie prezentată în notele explicative. (3) Atunci când se efectuează reevaluarea imobilizarilor corporale, miscarile diverselor elemente de imobilizari, prevăzute la alin. (1), se prezintă începând cu preţul de achiziţie sau costul de producţie, rezultat din reevaluare. În acest scop, valoarea reevaluata se substituie valorii de intrare a imobilizarilor corporale.30. - Drepturile asupra proprietăţilor imobiliare şi alte drepturi similare, asa cum sunt definite de legislaţia naţionala, trebuie prezentate la "Terenuri şi construcţii".31. - În sensul prezentelor reglementări, prin interese de participare se înţelege drepturile în capitalul altor entităţi, reprezentate sau nu prin certificate, care, prin crearea, unei legături durabile cu aceste entităţi, sunt destinate să contribuie la activităţile entitatii. Deţinerea unei părţi din capitalul unei alte entităţi se presupune ca reprezintă un interes de participare, atunci când depăşeşte un procentaj de 20%.32. - (1) Cheltuielile efectuate în cursul exerciţiului financiar, dar care sunt aferente unui exerciţiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de "Cheltuieli în avans". (2) Veniturile care, deşi se referă la exerciţiul financiar în cauza, nu se încasează până la expirarea acestuia, trebuie prezentate la "Creanţe". În cazul în care astfel de venituri sunt semnificative, acestea trebuie prezentate şi în notele explicative.33. - (1) Ajustarile de valoare cuprind toate corectiile destinate sa ţină seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilanţului, indiferent dacă acea reducere este sau nu definitivă. (2) Ajustarile de valoare pot fi: ajustari permanente, denumite în continuare amortizari, şi/sau ajustarile provizorii, denumite în continuare ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, în funcţie de caracterul permanent sau provizoriu al ajustarii activelor.34. Provizioanele sunt destinate sa acopere datoriile a căror natura este clar definită şi care la data bilanţului este probabil sa existe, sau este cert ca vor exista, dar care sunt incerte în ceea ce priveşte valoarea sau data la care vor aparea.35. Provizioanele nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorilor activelor.36.- (1) Veniturile de încasat înainte de data bilanţului, dar care se referă la un exerciţiu financiar ulterior, trebuie prezentate sub titlul de "Venituri în avans". (2) Cheltuielile care, deşi se referă la exerciţiul financiar în cauza, se vor plati numai în cursul exerciţiului financiar ulterior, trebuie prezentate la "Datorii". În cazul în care astfel de cheltuieli sunt semnificative, ele trebuie prezentate şi în notele explicative.  +  Secţiunea 4 FORMATUL CONTULUI DE PROFIT ŞI PIERDERE37. Formatul contului de profit şi pierdere este următorul:1. Cifra de afaceri neta2. Variatia stocurilor de produse finite şi a producţiei în curs de execuţie3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizata4. Alte venituri din exploatare5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile b) Alte cheltuieli externe6. Cheltuieli cu personalul: a) Salarii şi indemnizaţii b) Cheltuieli cu asigurările sociale, cu indicarea distinctă a celor referitoare la pensii7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale şi imobilizarile necorporale b) Ajustari de valoare privind activele circulante, în cazul în care acestea depăşesc suma ajustarilor de valoare care sunt normale în entitatea în cauza8. Alte cheltuieli de exploatare9. Venituri din interese de participare, cu indicarea distinctă a celor obţinute de la entitatile afiliate10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate, cu indicarea distinctă a celor obţinute de la entitatile afiliate11. Alte dobânzi de încasat şi venituri similare, cu indicarea distinctă a celor obţinute de la entitatile afiliate12. Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare şi investiţiile deţinute ca active circulante13. Dobânzi de plătit şi cheltuieli similare, cu indicarea distinctă a celor privind entitatile afiliate14. Profitul sau pierderea din activitatea curenta15. Venituri extraordinare16. Cheltuieli extraordinare17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară18. Impozitul pe profit19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus20. Profitul sau pierderea exerciţiului financiar  +  Secţiunea 5 PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE38. - (1) Cifra de afaceri neta cuprinde sumele rezultate din vânzarea de produse şi furnizarea de servicii care se înscriu în activitatea curenta a entitatii, după deducerea reducerilor comerciale şi a taxei pe valoarea adăugată, precum şi a altor taxe legate direct de cifra de afaceri. (2) În cazul entitatilor al căror obiect principal de activitate îl constituie activitatea de leasing, în cifra de afaceri neta se include şi dobânda cuvenită acestor contracte, aferentă perioadei de raportare.39. - (1) Veniturile şi cheltuielile care apar altfel decât în cursul activităţilor curente ale entitatii trebuie prezentate la "Venituri extraordinare" şi "Cheltuieli extraordinare". (2) Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzacţii ce sunt clar diferite de activităţile curente ale entitatii şi care, prin urmare, nu se asteapta să se repete într-un mod frecvent sau regulat. (3) În înţelesul prezentelor reglementări, prin activităţi curente se înţelege orice activităţi desfăşurate de o entitate, ca parte integrantă a afacerilor sale, precum şi activităţile conexe în care aceasta se angajează şi care sunt o continuare a primelor activităţi menţionate, incidente acestora sau care rezultă din acestea. (4) Pentru a stabili dacă un eveniment sau o tranzacţie se delimiteaza clar de activităţile curente ale entitatii, se are în vedere, mai degraba, natura elementului sau a tranzacţiei aferente activităţii desfăşurate în mod curent de entitate, decât frecventa cu care se asteapta ca aceste evenimente să aibă loc. Prin urmare, un eveniment sau o tranzacţie poate fi extraordinară pentru o entitate, dar nu şi pentru o alta, datorită diferenţelor dintre activităţile curente ale acelor entităţi. De exemplu, pierderile rezultate în urma unui cutremur pot fi calificate de către o entitate ca element extraordinar. (5) Exemple de evenimente sau tranzacţii ce dau naştere, în general, la elemente extraordinare în cazul majorităţii entitatilor sunt exproprierea activelor, un cutremur sau un alt dezastru natural. (6) Cu excepţia cazului în care veniturile şi cheltuielile prevăzute la alin. (1) sunt nesemnificative pentru evaluarea rezultatelor, în notele explicative trebuie prezentate explicaţii despre valoarea şi natura acestora. Aceeaşi prevedere se aplică veniturilor şi cheltuielilor legate de un alt exerciţiu financiar.40. - Entitatile trebuie să prezinte în notele explicative proporţia în care impozitul pe profit afectează "Profitul sau pierderea din activitatea curenta" şi "Profitul sau pierderea din activitatea extraordinară".  +  Secţiunea 6 PRINCIPII CONTABILE GENERALE41. - Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evalueaza în conformitate cu principiile contabile generale prevăzute în prezenta secţiune, conform contabilităţii de angajamente. Astfel, efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc (şi nu pe măsura ce trezoreria sau echivalentul sau este încasat sau plătit) şi sunt înregistrate în contabilitate şi raportate în situaţiile financiare ale perioadelor aferente.42. - Principiul continuităţii activităţii. Trebuie să se prezume ca entitatea îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului continuităţii activităţii.Acest principiu presupune ca entitatea îşi continua în mod normal funcţionarea, fără a intră în stare de lichidare sau reducere semnificativă a activităţii. Dacă administratorii unei entităţi au luat cunoştinţa de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-şi continua activitatea, aceste elemente trebuie prezentate în notele explicative. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu sunt întocmite pe baza principiului continuităţii, aceasta informaţie trebuie prezentată, împreună cu explicaţii privind modul de întocmire a acestora şi motivele care au stat la baza deciziei conform căreia entitatea nu îşi mai poate continua activitatea.43. - Principiul permanentei metodelor. Metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exerciţiu financiar la altul.44. - Principiul prudentei. Evaluarea trebuie facuta pe o baza prudenta, şi în special: a) poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanţului; b) trebuie să se ţină cont de toate datoriile apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu precedent chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia; c) trebuie să se ţină cont de toate datoriile previzibile şi pierderile potenţiale apărute în cursul exerciţiului financiar curent sau al unui exerciţiu financiar precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanţului şi data întocmirii acestuia; d) trebuie să se ţină cont de toate deprecierile, indiferent dacă rezultatul exerciţiului financiar este pierdere sau profit.45. - Principiul independentei exerciţiului. Trebuie să se ţină cont de veniturile şi cheltuielile aferente exerciţiului financiar, indiferent de data încasării sau plăţii acestor venituri şi cheltuieli.46. - Principiul evaluării separate a elementelor de activ şi de datorii. Conform acestui principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.47. - Principiul intangibilitatii. Bilanţul de deschidere pentru fiecare exerciţiu financiar trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere al exerciţiului financiar precedent.48. - Principiul necompensarii. Orice compensare între elementele de activ şi de datorii sau între elementele de venituri şi cheltuieli este interzisă.Eventualele compensări între creanţe şi datorii ale entitatii faţă de acelaşi agent economic pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor la valoarea integrală.49. - Principiul prevalentei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilanţ şi contul de profit şi pierdere se face ţinând seama de fondul economic al tranzacţiei sau al operaţiunii raportate, şi nu numai de forma juridică a acestora.Principiul prevalentei economicului asupra juridicului se aplică de către entitatile prevăzute la pct. 3 alin. (1) la întocmirea situaţiilor financiare individuale şi a situaţiilor financiare consolidate, iar entitatile prevăzute la pct. 3 alin. (2), numai la întocmirea situaţiilor financiare consolidate.50. - (1) Principiul pragului de semnificaţie. Elementele de bilanţ şi de cont de profit şi pierdere care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate dacă:(a) acestea reprezintă o sumă nesemnificativa, în înţelesul pct. 9; sau(b) o astfel de combinare oferă un nivel mai mare de claritate, cu condiţia ca elementele astfel combinate să fie prezentate separat în notele explicative. (2) Principiul pragului de semnificaţie poate fi aplicat numai de către entitatile prevăzute la pct. 3 alin. (1).51. - Abateri de la principiile contabile generale prevăzute în prezenta secţiune pot fi efectuate în cazuri excepţionale. Orice astfel de abateri trebuie prezentate în notele explicative, precum şi motivele care le-au determinat, împreună cu o evaluare a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii.  +  Secţiunea 7 REGULI DE EVALUARE7.1. REGULI GENERALE DE EVALUARE52. - Elementele prezentate în situaţiile financiare anuale se evalueaza, în general, pe baza principiului costului de achiziţie sau al costului de producţie. În situaţia în care s-a optat pentru reevaluarea imobilizarilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justa, se aplică prevederile subsectiunii 7.2.5 din prezentele reglementări.7.1.1. Evaluarea la data intrării în entitate53. - (1) La data intrării în entitate, bunurile se evalueaza şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileşte astfel: a) la cost de achiziţie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros; b) la cost de producţie - pentru bunurile produse în entitate; c) la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării - pentru bunurile reprezentând aport la capitalul social; d) la valoarea justa - pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit.În cazurile menţionate la lit. c) şi d), valoarea de aport şi, respectiv, valoarea justa, se substituie costului de achiziţie. (2) Prin valoare justa se înţelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunăvoie între părţi aflate în cunoştinţa de cauza în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv.54. (1) Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde preţul de cumpărare, taxele de import şi alte taxe (cu excepţia acelora pe care persoana juridică le poate recupera de la autorităţile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare şi alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achiziţiei bunurilor respective. (2) Reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de achiziţie.55. - (1) Costul de producţie al unui bun cuprinde costul de achiziţie a materiilor prime şi materialelor consumabile şi cheltuielile de producţie direct atribuibile bunului. (2) Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor, precum şi costul de producţie al imobilizarilor cuprind cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume: materiale directe, energie consumată în scopuri tehnologice, manopera directa şi alte cheltuieli directe de producţie, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocata în mod raţional ca fiind legată de fabricatia acestora. (3) În costul de producţie poate fi inclusă o proporţie rezonabila din cheltuielile care sunt indirect atribuibile bunului, în măsura în care acestea sunt legate de perioada de producţie. (4) Următoarele reprezintă exemple de costuri care nu trebuie incluse în costul stocurilor, ci sunt recunoscute drept cheltuieli ale perioadei în care au survenit, astfel:- pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producţie înregistrate peste limitele normal admise;- cheltuielile de depozitare, cu excepţia cazurilor în care aceste costuri sunt necesare în procesul de producţie, anterior trecerii într-o noua faza de fabricaţie;- regiile (cheltuielile) generale de administraţie care nu participa la aducerea stocurilor în forma şi locul final;- costurile de desfacere.56.- (1) Dobânda la capitalul împrumutat pentru finanţarea achiziţiei, construcţiei sau producţiei de active cu ciclu lung de fabricaţie poate fi inclusă în costurile de producţie, în măsura în care aceasta este legată de perioada de producţie. În cazul includerii dobânzii în valoarea activelor, aceasta trebuie prezentată în notele explicative. (2) În sensul prezentelor reglementări, prin activ cu ciclu lung de fabricaţie se înţelege un activ care solicită în mod necesar o perioadă substantiala de timp pentru a fi gata în vederea utilizării sau pentru vânzare.7.1.2. Evaluarea cu ocazia inventarierii57. - Evaluarea elementelor de activ şi de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prezentelor reglementări şi normelor emise în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice.7.1.3. Evaluarea la încheierea exerciţiului financiar58. - (1) La încheierea exerciţiului financiar, elementele de activ şi de pasiv de natura datoriilor se evalueaza şi se reflecta în situaţiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. (2) În acest scop, valoarea de intrare se compara cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumita valoare de inventar. În acest caz, se vor avea în vedere, printre altele: a) Pentru elementele de activ, diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi valoarea contabila neta a elementelor de activ se înregistrează în contabilitate pe seama unei amortizari suplimentare, în cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibila sau se efectuează o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci când deprecierea este reversibila, aceste elemente mentinandu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare.Valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată se evalueaza la valoarea de cotatie din ultima zi de tranzactionare, iar cele netranzactionate la costul istoric mai puţin eventualele ajustari pentru pierdere de valoare.Valorile mobiliare pe termen lung se evalueaza la costul istoric mai puţin eventualele ajustari pentru pierdere de valoare.Prin valoare contabila neta se înţelege valoarea de intrare, mai puţin amortizarea şi ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate. b) Pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferenţele constatate în plus între valoarea de inventar şi valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se înregistrează în contabilitate, pe seama elementelor corespunzătoare de datorii.59. - (1) La fiecare data a bilanţului: a) Elementele monetare exprimate în valută (disponibilitati şi alte elemente asimilate, cum sunt acreditivele şi depozitele bancare, creanţe şi datorii în valută) trebuie evaluate şi raportate utilizând cursul de schimb comunicat de Banca Naţionala a României şi valabil la data încheierii exerciţiului financiar. Diferenţele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanţelor sau datoriilor în valută sau cursul la care au fost raportate în situaţiile financiare anterioare şi cursul de schimb de la data încheierii exerciţiului financiar, se înregistrează, la venituri sau cheltuieli financiare, după caz. b) Pentru creanţele şi datoriile, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, eventualele diferenţe favorabile sau nefavorabile, care rezultă din evaluarea acestora se înregistrează la venituri sau cheltuieli financiare, după caz. Determinarea diferenţelor de valoare se efectuează similar prevederilor lit. a). c) Elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la cost istoric (imobilizari, stocuri) trebuie raportate utilizând cursul de schimb de la data efectuării tranzacţiei. d) Elementele nemonetare achiziţionate cu plata în valută şi înregistrate la valoarea justa trebuie raportate utilizând cursul de schimb existent la data determinării valorilor respective. (2) Prin elemente monetare se înţelege disponibilităţile băneşti şi activele/datoriile de primit/de plătit în sume fixe sau determinabile.60. - Evenimentele care apar după data bilanţului pot furniza informaţii suplimentare referitoare la perioada raportată faţă de cele cunoscute la data bilanţului. Dacă situaţiile financiare anuale nu au fost aprobate, acestea trebuie ajustate pentru a reflecta şi informaţiile suplimentare.7.1.4. Evaluarea la data iesirii din entitate61. - La data iesirii din entitate sau la darea în consum, bunurile se evalueaza şi se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.Evenimente ulterioare datei bilanţului62. - (1) Evenimentele ulterioare datei bilanţului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile, care au loc între data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare. (2) Pot fi identificate doua situaţii: a) entitatile obţin informaţii suplimentare faţă de cele existente la data bilanţului, pentru evenimente care avuseseră deja loc la data bilanţului. Dacă informaţiile suplimentare conduc la necesitatea înregistrării în contabilitate a unor venituri sau cheltuieli, pentru prezentarea unei imagini fidele, trebuie efectuate aceste înregistrări; b) entitatile obţin informaţii pentru evenimente petrecute ulterior datei situaţiilor financiare, dar a căror prezentare este necesară pentru utilizatorii de informaţii. În aceasta situaţie, informaţiile respective se prezintă în notele explicative, fără efectuarea unor înregistrări în contabilitate. (3) Exemple de evenimente ulterioare datei bilanţului, care trebuie reflectate în situaţiile financiare anuale pot fi următoarele: a) rezolvarea unui litigiu ulterior datei bilanţului impune ajustarea unui provizion deja recunoscut sau recunoaşterea unui nou provizion; b) insolventa unui client, înregistrată ulterior datei bilanţului, confirma ca la data bilanţului exista o pierdere aferentă unei creanţe comerciale şi, în consecinţa, entitatea trebuie să ajusteze valoarea contabila a creanţei comerciale. (4) Un exemplu de eveniment ulterior datei bilanţului pentru care nu se fac ajustari ale situaţiilor financiare anuale este diminuarea valorii de piaţa a valorilor mobiliare, în intervalul de timp dintre data bilanţului şi data la care situaţiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare. (5) Atunci când evenimentele au o asemenea importanţa încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situaţiilor financiare de a face evaluări şi de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinte următoarele informaţii pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente: a) natura evenimentului; şi b) o estimare a efectului financiar sau o menţiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie facuta.Corectarea erorilor contabile63. - (1) Corectarea erorilor constatate în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat. (2) Erorile din perioadele anterioare sunt omisiuni şi declaraţii eronate cuprinse în situaţiile financiare ale entitatii pentru una sau mai multe perioade anterioare rezultând din greseala de a utiliza, sau de a nu utiliza, informaţii credibile care: a) erau disponibile la momentul la care situaţiile financiare pentru acele perioade au fost aprobate spre a fi emise; b) ar fi putut fi obţinute în mod rezonabil şi luate în considerare la întocmirea şi prezentarea acelor situaţii financiare.Astfel de erori includ efectele greşelilor matematice, greşelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorarii sau interpretării gresite a evenimentelor şi fraudelor. (3) În cazul corectării de erori care generează pierdere contabila reportata, aceasta trebuie acoperită înainte de efectuarea oricărei repartizari de profit.În notele la situaţiile financiare trebuie prezentate informaţii suplimentare cu privire la erorile constate.7.2. ACTIVE IMOBILIZATE7.2.1. Reguli de evaluare de baza64. - (1) Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii şi deţinute pe o perioadă mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achiziţie sau la costul de producţie, cu respectarea prevederilor pct. 65 şi 66. (2) Beneficiile economice viitoare reprezintă potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de trezorerie sau de echivalente de trezorerie către entitate. Potenţialul poate fi unul productiv, fiind parte a activităţilor de exploatare ale entitatii.65. - Costul de achiziţie sau costul de producţie al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare economică trebuie redus cu ajustarile de valoare calculate pentru a amortiza valoarea unor astfel de active, în mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare economică.În înţelesul prezentelor reglementări, prin durata de utilizare economică se înţelege durata de viaţa utila, aceasta reprezentând: a) perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către o entitate; sau b) numărul unităţilor produse sau a unor unităţi similare ce se estimeaza ca vor fi obţinute de entitate prin folosirea activului respectiv.66. - (1) Atunci când se constata pierderi de valoare pentru imobilizarile financiare, trebuie făcute ajustari pentru pierderea de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mica valoare atribuită acestora la data bilanţului. (2) Imobilizarile trebuie să facă obiectul ajustarilor de valoare, indiferent dacă duratele lor de utilizare economică sunt limitate sau nu, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mica valoare atribuibila acestora la data bilanţului, dacă se estimeaza ca reducerea valorii acestora este permanenta. (3) Ajustarile de valoare prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie înregistrate în contul de profit şi pierdere şi prezentate distinct în notele explicative, dacă acestea nu au fost prezentate separat în contul de profit şi pierdere. (4) Evaluarea la valorile minime, potrivit alin. (1) şi (2), nu poate fi continuată dacă nu mai sunt aplicabile motivele pentru care au fost făcute ajustarile respective.67. - Dacă activele imobilizate fac obiectul ajustarilor excepţionale de valoare exclusiv în scop fiscal, în notele explicative se prezintă valoarea ajustarilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate.7.2.2. Imobilizari necorporaleRecunoaşterea imobilizarilor necorporale68. - Un activ necorporal este un activ identificabil, nemonetar, fără suport material şi deţinut pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau pentru scopuri administrative.69. - Un activ necorporal trebuie recunoscut în bilanţ dacă se estimeaza ca va genera beneficii economice pentru entitate şi costul activului poate fi evaluat în mod credibil.70. - În cadrul imobilizarilor necorporale se cuprind:- cheltuielile de constituire;- cheltuielile de dezvoltare;- concesiunile, brevetele, licentele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare, cu excepţia celor create intern de entitate;- fondul comercial;- alte imobilizari necorporale; şi- avansurile şi imobilizarile necorporale în curs de execuţie.Active de natura cheltuielilor de constituire71. - Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea unei entităţi (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni, precum şi alte cheltuieli de aceasta natura, legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii entitatii).72. - (1) O entitate poate include cheltuielile de constituire la "Active", caz în care poate imobiliza cheltuielile de constituire. În aceasta situaţie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum cinci ani. (2) În situaţia în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nici o distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egala cu cea a cheltuielilor neamortizate.73. - Sumele înregistrate la "Cheltuieli de constituire" trebuie explicate în note.Active de natura cheltuielilor de dezvoltare74. - (1) Imobilizarile de natura cheltuielilor de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoştinţe, în scopul realizării de produse sau servicii noi sau îmbunătăţite substanţial, înaintea stabilirii producţiei de serie sau utilizării. (2) Exemple de activităţi de dezvoltare sunt: a) proiectarea, construcţia şi testarea producţiei intermediare sau folosirea intermediara a prototipurilor şi modelelor; b) proiectarea uneltelor şi matritelor care implica tehnologie noua; c) proiectarea, construcţia şi operarea unei uzine pilot care nu este fezabila din punct de vedere economic pentru producţia pe scara larga; d) proiectarea, construcţia şi testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau îmbunătăţite.75. - (1) Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, după caz. (2) În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare depăşeşte cinci ani, aceasta trebuie prezentată în notele explicative, împreună cu motivele care au determinat-o. (3) În situaţia în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nici o distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egala cu cea a cheltuielilor neamortizate. (4) - Sumele înregistrate la "Cheltuieli de dezvoltare" trebuie explicate în notele explicative.Concesiunile, brevetele, licentele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare76. - (1) Concesiunile, brevetele, licentele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare reprezentând aport, achiziţionate sau dobândite pe alte cai, se înregistrează în conturile de imobilizari necorporale la valoarea de aport sau costul de achiziţie, după caz. În aceasta situaţie valoarea de aport se asimilează valorii juste. (2) Concesiunile primite se reflecta ca imobilizari necorporale atunci când contractul de concesiune stabileşte o durată şi o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmează a fi înregistrată pe durata de folosire a acesteia, stabilită potrivit contractului. În cazul în care contractul prevede plata unei chirii, şi nu o valoare amortizabila, în contabilitatea entitatii care primeşte concesiunea, se reflecta cheltuiala reprezentând chiria, fără recunoaşterea unei imobilizari necorporale.Fondul comercial77. - Fondul comercial apare, de regula, la consolidare şi reprezintă diferenţa dintre costul de achiziţie şi valoarea la data tranzacţiei, a părţii din activele nete achiziţionate de către o entitate.78. - În cazul în care fondul comercial este tratat ca un activ - ca urmare a achiziţiei de către o entitate a acţiunilor altei entităţi - se au în vedere următoarele prevederi: a) fondul comercial se amortizeaza, de regula, în cadrul unei perioade de maximum cinci ani; b) totuşi, entitatile pot sa amortizeze fondul comercial în mod sistematic într-o perioadă de peste cinci ani, cu condiţia ca această perioadă să nu depăşească durata de utilizare economică a activului şi să fie prezentată şi justificată în notele explicative.Avansuri şi alte imobilizari necorporale79. - În cadrul avansurilor şi altor imobilizari necorporale se înregistrează avansurile acordate furnizorilor de imobilizari necorporale, programele informatice create de entitate sau achiziţionate de la terţi, pentru necesităţile proprii de utilizare, precum şi alte imobilizari necorporale.Imobilizarile necorporale în curs de execuţie80. - Imobilizarile necorporale în curs de execuţie reprezintă imobilizarile necorporale neterminate până la sfârşitul perioadei, evaluate la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz.Evaluarea iniţială a imobilizarilor necorporale81. - Un activ necorporal se înregistrează iniţial la costul de achiziţie sau de producţie, asa cum sunt definite în prezentele reglementări.82. - Un element necorporal raportat drept cheltuiala într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.Cheltuieli ulterioare83. - (1) Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ necorporal după cumpărarea sau finalizarea acestuia se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate. (2) - Cheltuielile ulterioare vor majoră costul activului necorporal atunci când este probabil ca aceste cheltuieli vor permite activului sa genereze beneficii economice viitoare peste performanta prevăzută iniţial şi pot fi evaluate credibil.Evaluarea la data bilanţului84. - Un activ necorporal trebuie prezentat în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustarile cumulate de valoare.Cedarea85. - Un activ necorporal trebuie scos din evidenta la cedare sau atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioară.86. - Câştigurile sau pierderile care apar o dată cu încetarea utilizării sau ieşirea unui activ necorporal se determina ca diferenţa între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, şi trebuie prezentate ca venit sau cheltuiala, după caz, în contul de profit şi pierdere.7.2.3. Imobilizari corporaleRecunoaşterea imobilizarilor corporale87. - Imobilizarile corporale reprezintă active care: a) sunt deţinute de o entitate pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; şi b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an.88. - Imobilizarile corporale cuprind: terenuri şi construcţii; instalaţii tehnice şi maşini; alte instalaţii, utilaje şi mobilier; avansuri şi imobilizari corporale în curs de execuţie.89. - (1) Contabilitatea terenurilor se tine pe două categorii: terenuri şi amenajări de terenuri. (2) În contabilitatea analitica, terenurile pot fi evidentiate pe următoarele grupe: terenuri agricole, terenuri silvice, terenuri fără construcţii, terenuri cu zăcăminte, terenuri cu construcţii şi altele.90. - Imobilizarile corporale deţinute în baza unui contract de leasing se evidenţiază în contabilitate în funcţie de natura contractului de leasing, stabilită potrivit legii, cu respectarea prevederilor pct. 49.91. - În cadrul imobilizarilor corporale sunt evidentiate în mod distinct imobilizarile corporale în curs de execuţie.Evaluarea iniţială a imobilizarilor corporale92. - O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată iniţial la costul sau determinat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementări, în funcţie de modalitatea de intrare în entitate.Cheltuieli ulterioare93. - Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale trebuie recunoscute, de regula, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.94. - (1) Costul reparaţiilor efectuate la imobilizarile corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuiala în perioada în care este efectuată. (2) Sunt recunoscute ca o componenta a activului investiţiile efectuate la imobilizarile corporale, sub forma cheltuielilor ulterioare. Acestea trebuie să aibă ca efect îmbunătăţirea parametrilor tehnici iniţiali ai acestora şi sa conducă la obţinerea de beneficii economice viitoare, suplimentare faţă de cele estimate iniţial.Obţinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin creşterea veniturilor, fie indirect prin reducerea cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare.95. - (1). Imobilizarile corporale în curs de execuţie reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de producţie sau costul de achiziţie, după caz. (2) Imobilizarile corporale în curs de execuţie se trec în categoria imobilizarilor finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz, (3) Costul unei imobilizari corporale construite în regie proprie este determinat folosind aceleaşi principii ca şi pentru un activ achiziţionat. Astfel, dacă entitatea produce active similare, în scopul comercializării, în cadrul unor tranzacţii normale, atunci costul activului este de obicei acelaşi cu costul de construire a acelui activ destinat vânzării. Prin urmare, orice profituri interne sunt eliminate din calculul costului acestui activ. În mod similar, cheltuiala reprezentând rebuturi, manopera sau alte resurse peste limitele acceptate ca fiind normale, precum şi pierderile care au apărut în cursul construcţiei în regie proprie a activului nu sunt incluse în costul activului.Evaluarea la data bilanţului96. - O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanţ la valoarea de intrare, mai puţin ajustarile cumulate de valoare.Amortizarea97. - (1) Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizarilor corporale. (2) Amortizarea imobilizarilor corporale se calculează pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii în funcţiune a acestora şi până la recuperarea integrală a valorii lor de intrare, conform duratelor de utilizare economică şi condiţiilor de utilizare a acestora.98. - Amortizarea imobilizarilor corporale concesionate, închiriate sau în locatie de gestiune se calculează şi se înregistrează în contabilitate de către entitatea care le are în proprietate.99. - (1) Entitatile amortizeaza imobilizarile corporale utilizând unul din următoarele regimuri de amortizare: a) amortizarea liniara; b) amortizarea degresiva; c) amortizarea accelerata. (2) Amortizarea aferentă imobilizarilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuiala. (3) Terenurile nu se amortizeaza.Investiţiile efectuate pentru amenajarea lacurilor, baltilor, iazurilor, terenurilor şi pentru alte lucrări similare se recuperează pe calea amortizarii, prin includerea în cheltuielile de exploatare într-o perioadă hotărâtă de consiliul de administraţie sau responsabilul cu gestiunea patrimoniului.Cedarea şi casarea100. - O imobilizare corporală trebuie scoasa din evidenta la cedare sau casare, atunci când nici un beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea sa ulterioară.101 - Câştigurile sau pierderile obţinute în urma casării sau cedarii unei imobilizari corporale trebuie determinate ca diferenţa între veniturile generate de scoaterea din evidenta şi valoarea sa neamortizata, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta şi trebuie prezentate ca venit sau cheltuiala, după caz, în contul de profit şi pierdere.Compensaţii de la terţi102. - (1) În cazul distrugerii totale sau parţiale a unor imobilizari corporale, creanţele sau sumele compensatorii încasate de la terţi, legate de acestea, precum şi achiziţionarea sau construcţia ulterioară de active noi sunt operaţiuni economice distincte şi trebuie înregistrate ca atare pe baza documentelor justificative.Astfel, deprecierea activelor se evidenţiază la momentul constatării acesteia, iar dreptul de a incasa compensaţiile se evidenţiază pe seama veniturilor conform contabilităţii de angajamente, în momentul stabilirii acestuia. (2) Exemple de asemenea compensaţii pot fi înregistrate în următoarele situaţii: a) sume plătite/de plătit de către companiile de asigurare pentru deprecierea sau pierderea unor imobilizari corporale cauzată, de exemplu, de dezastre naturale sau furt; b) sume acordate de guvern, în schimbul unor imobilizari corporale, de exemplu, terenuri care au fost expropriate.7.2.4. - Imobilizari financiare103. - Imobilizarile financiare cuprind acţiunile deţinute la entitatile afiliate, împrumuturile acordate entitatilor afiliate, interesele de participare, împrumuturile acordate entitatilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare, alte investiţii deţinute ca imobilizari, alte împrumuturi.104. - În conturile de creanţe reprezentând împrumuturi acordate se înregistrează sumele acordate terţilor în baza unor contracte pentru care entitatea percepe dobânzi, potrivit legii.105. - (1) La alte împrumuturi acordate se cuprind garanţiile, depozitele şi cautiunile depuse de entitate la terţi. (2) Entitatile care au evidentiate în contul de creanţe imobilizate creanţele aferente contractelor de leasing financiar, precum şi alte creanţe imobilizate cu scadenţa mai mare de un an, vor prezenta în bilanţ, la imobilizari financiare, numai partea cu scadenţa mai mare de 12 luni, diferenţa urmând a fi reflectată la creanţe.Evaluarea iniţială106. - Imobilizarile financiare recunoscute ca activ se evalueaza la costul de achiziţie sau valoarea determinata prin contractul de dobândire a acestora.Evaluarea la data bilanţului107. - Imobilizarile financiare se prezintă în bilanţ la valoarea de intrare mai puţin ajustarile cumulate pentru pierdere de valoare.7.2.5. Reguli ele evaluare alternative7.2.5.1. Reevaluarea imobilizarilor corporale108. - (1) Entitatile pot proceda la reevaluarea imobilizarilor corporale existente la sfârşitul exerciţiului financiar, cu reflectarea în contabilitate a rezultatelor acesteia. (2) În cazul efectuării reevaluarii imobilizarilor corporale, acest lucru trebuie prezentat în notele explicative, împreună cu elementele supuse reevaluarii, metoda prin care s-au calculat valorile prezentate, precum şi elementul afectat din contul de profit şi pierdere.109. - (1) Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la valoarea justa de la data bilanţului. Valoarea justa se determina pe baza unor evaluări efectuate, de regula, de profesionisti calificaţi în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut naţional şi internaţional. (2) La reevaluarea unei imobilizari corporale, amortizarea cumulată la data reevaluarii este tratata în unul din următoarele moduri: a) recalculata proporţional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel încât valoarea contabila a activului, după reevaluare, să fie egala cu valoarea sa reevaluata. Aceasta metoda este folosită, deseori, în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau b) eliminata din valoarea contabila bruta a activului şi valoarea neta, determinata în urma corectării cu ajustarile de valoare, este recalculata la valoarea reevaluata a activului. Aceasta metoda este folosită, deseori, pentru clădirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piaţa.110. - (1) În cazul în care, ulterior recunoaşterii iniţiale ca activ, valoarea unui activ imobilizat este determinata pe baza reevaluarii activului respectiv, valoarea rezultată din reevaluare va fi atribuită activului, în locul costului de achiziţie/costului de producţie sau al oricărei alte valori atribuite înainte acelui activ. În astfel de cazuri, regulile privind amortizarea se vor aplica activului având în vedere valoarea acestuia, determinata în urma reevaluarii. (2) Elementele dintr-o grupa de imobilizari corporale se reevalueaza simultan pentru a se evita reevaluarea selectiva şi raportarea în situaţiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinaţie de costuri şi valori calculate la date diferite. (3) Dacă un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate, cu excepţia situaţiei când nu exista nici o piaţa activa pentru acel activ. (4) O grupa de imobilizari corporale cuprinde active de aceeaşi natura şi utilizări similare, aflate în exploatarea unei entităţi. (5) Exemple de grupe de imobilizari corporale sunt: terenuri; clădiri; maşini şi echipamente; nave; aeronave etc. (6) Reevaluarile trebuie făcute cu suficienta regularitate, astfel încât valoarea contabila sa nu difere substanţial de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa de la data bilanţului. (7) Dacă un activ dintr-o grupa de active nu poate fi reevaluat din cauză că nu exista o piaţa activa pentru acel activ, activul trebuie prezentat în bilanţ la cost, minus ajustarile cumulate de valoare. (8) O piaţa activa este o piaţa unde sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) elementele comercializate sunt omogene; b) pot fi gasiti în permanenta cumpărători şi vânzători interesaţi; şi c) preţurile sunt cunoscute de cei interesaţi. (9) Dacă valoarea justa a unei imobilizari corporale nu mai poate fi determinata prin referinţa la o piaţa activa, valoarea activului prezentată în bilanţ trebuie să fie valoarea sa reevaluata la data ultimei reevaluari, din care se scad ajustarile cumulate de valoare.111. - (1) În cazul în care se efectuează reevaluarea imobilizarilor corporale, diferenţa dintre valoarea rezultată în urma reevaluarii şi valoarea la cost istoric trebuie prezentată la rezerva din reevaluare, ca un subelement distinct în "Capital şi rezerve". Tratamentul în scop fiscal al rezervei din reevaluare trebuie prezentat în notele explicative. (2) Indiferent dacă valoarea rezervei a fost modificată sau nu în cursul exerciţiului financiar, entitatile trebuie să prezinte în notele explicative următoarele informaţii: a) valoarea rezervei din reevaluare la începutul exerciţiului financiar; b) diferenţele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar; c) sumele capitalizate sau transferate într-un alt mod din rezerva din reevaluare în cursul exerciţiului financiar, prezentându-se natura oricărui astfel de transfer, cu respectarea legislaţiei în vigoare; d) valoarea rezervei din reevaluare la sfârşitul exerciţiului financiar. (3) Surplusul din reevaluare inclus în rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct în rezerve, atunci când acest surplus reprezintă un câştig realizat.În sensul prezentelor reglementări câştigul se considera realizat la scoaterea din evidenta a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din câştig poate fi realizat pe măsura ce activul este folosit de entitate. În acest caz, valoarea rezervei transferate este diferenţa dintre amortizarea calculată pe baza valorii contabile reevaluate şi valoarea amortizarii calculate pe baza costului iniţial al activului. (4) Dacă rezultatul reevaluarii este o creştere faţă de valoarea contabila neta, atunci aceasta se tratează astfel:- ca o creştere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului "Capital şi rezerve", dacă nu a existat o descrestere anterioară recunoscută ca o cheltuiala aferentă acelui activ; sau- ca un venit care să compenseze cheltuiala cu descresterea recunoscută anterior la acel activ. (5) Dacă rezultatul reevaluarii este o descrestere a valorii contabile nete, aceasta se tratează ca o cheltuiala cu întreaga valoare a deprecierii, atunci când în rezerva din reevaluare nu este înregistrată o sumă referitoare la acel activ (surplus din reevaluare) sau ca o scădere a rezervei din reevaluare prezentată în cadrul elementului "Capital şi rezerve", cu minimul dintre valoarea acelei rezerve şi valoarea descresterii, iar eventuala diferenţa rămasă neacoperita se înregistrează ca o cheltuiala. (6) Rezerva din reevaluare trebuie redusă în măsura în care sumele transferate la aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea metodei de evaluare utilizate şi pentru obţinerea scopului sau. (7) Sumele reprezentând diferenţe de natura veniturilor şi cheltuielilor rezultate la reevaluare trebuie prezentate separat în contul de profit şi pierdere. (8) Nici o parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuita, direct sau indirect, cu excepţia cazului în care activul reevaluat a fost valorificat, situaţie în care surplusul din reevaluare reprezintă câştig efectiv realizat. (9) Cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (3) şi (6), rezerva din reevaluare nu poate fi redusă.112. - Ajustarile de valoare se calculează în fiecare exerciţiu financiar pe baza valorii atribuite imobilizarii pentru acel exerciţiu financiar.113. - În cazul în care se efectuează reevaluarea, în notele explicative trebuie prezentate, separat pentru fiecare element din bilanţ de natura imobilizarilor corporale reevaluate, următoarele informaţii: a) valoarea la cost istoric a imobilizarilor reevaluate şi suma ajustarilor cumulate de valoare; sau b) valoarea la data bilanţului a diferenţei dintre valoarea rezultată din reevaluare şi cea reprezentând costul istoric şi, atunci când este cazul, valoarea cumulată a ajustarilor suplimentare de valoare.7.2.5.2. Evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare114. - (1) Prin derogare de la regulile generale de evaluare prevăzute de prezentele reglementări şi sub rezerva condiţiilor prevăzute la alin. (3) - (5) din acest punct, entitatile pot evalua în situaţiile financiare consolidate instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, la valoarea justa. (2) - Un instrument financiar reprezintă orice contract ce generează simultan un activ financiar pentru o entitate şi o datorie financiară sau un instrument de capitaluri proprii pentru o alta entitate.- Un activ financiar este orice activ care reprezintă: a) trezorerie; b) un instrument de capitaluri proprii al unei alte entităţi; c) un drept contractual;- de a primi numerar sau un alt activ financiar de la o alta entitate; sau- de a schimba active sau datorii financiare cu alta entitate în condiţii care sunt potenţial favorabile entitatii; sau d) un contract care va fi sau poate fi decontat în propriile instrumente de capitaluri proprii şi este:- un instrument financiar nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obligată sa primească un număr variabil al propriilor instrumente de capitaluri proprii; sau- un instrument financiar derivat care va fi sau poate fi decontat în alt fel decât prin schimbul unei sume fixe de numerar sau alt activ financiar pentru un număr fix din instrumentele de capital ale entitatii. În acest scop, instrumentele de capital ale entitatii nu includ instrumente care sunt ele însele contracte pentru primirea sau livrarea propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entitatii.- O datorie financiară este orice datorie care reprezintă: a) o obligaţie contractuală:- de a ceda lichiditati sau alt activ financiar unei alte entităţi; sau- de a schimba active sau datorii financiare cu alta entitate în condiţii care sunt potenţial nefavorabile pentru entitate;sau b) un contract care va fi sau poate fi decontat în propriile instrumente de capitaluri proprii ale entitatii şi este:- un instrument financiar nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obligată să livreze un număr variabil din propriile sale instrumente de capitaluri proprii; sau- un instrument financiar derivat care va fi sau poate fi decontat altfel decât prin schimbul unei sume fixe de numerar, sau alt activ financiar în schimbul unui număr fix din propriile instrumente de capitaluri proprii ale entitatii. În acest scop, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entitatii nu includ instrumente care pot fi ele însele contracte pentru primirea sau livrarea viitoare a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entitatii. (3) În înţelesul prezentelor reglementări, contractele bazate pe marfa care dau oricăreia dintre părţile contractante dreptul de decontare în numerar sau prin alte instrumente financiare se considera instrumente financiare derivate, cu excepţia cazurilor în care: a) acestea au fost încheiate şi continua sa îndeplinească cerinţele asteptate ale entitatii privind cumpărarea, vânzarea sau utilizarea produsului de baza; b) acestea au fost iniţial destinate unui astfel de scop; şi c) se asteapta ca acestea să fie decontate prin livrarea mărfii. (4) Evaluarea la valoarea justa se aplică numai datoriilor care sunt: a) deţinute ca parte a unui portofoliu de tranzactionare; sau b) instrumente financiare derivate. (5) Evaluarea la valoarea justa nu se aplică: a) instrumentelor financiare nederivate deţinute până la scadenta; b) împrumuturilor şi creanţelor generate de entitate şi nedetinute în scopul tranzactionarii; şi c) intereselor în filiale, întreprinderi asociate şi asocieri în participaţie, instrumentelor de capital emise de entitate, contractelor cu plata contingenta într-o combinare de întreprinderi precum şi altor instrumente financiare cu astfel de caracteristici speciale şi care, în concordanta cu ceea ce este general acceptat, se contabilizeaza diferit faţă de alte instrumente financiare.În înţelesul prezentelor reglementări, prin combinarea de întreprinderi se înţelege gruparea unor entităţi individuale într-o singura entitate raportoare, determinata de obţinerea controlului de către o entitate asupra uneia sau mai multor întreprinderi.115. - (1) Valoarea justa prevăzută la pct. 114 se determina prin referire la: a) valoarea de piaţa, pentru acele instrumente financiare pentru care se poate identifica cu usurinta o piaţa credibila. Dacă valoarea de piaţa nu se poate identifica cu usurinta pentru un instrument, dar poate fi identificata pentru componentele sale sau pentru un instrument similar, valoarea de piaţa poate fi derivata din cea a componentelor sale sau a instrumentului similar; sau b) o valoare determinata cu ajutorul unor modele şi tehnici de evaluare general acceptate, pentru instrumentele pentru care nu se poate identifica cu usurinta o piaţa credibila. Astfel de modele şi tehnici asigura o aproximare rezonabila a valorii de piaţa. (2) În sensul prezentelor reglementări piaţa credibila are semnificatia pieţei active, asa cum apare prezentată aceasta la pct. 110 (8). (3) Instrumente financiare care nu pot fi evaluate credibil prin oricare dintre metodele menţionate la alin. (1), se evalueaza în conformitate cu regulile generale de evaluare prevăzute de prezentele reglementări.116. - (1) Prin excepţie de la prevederile pct. 44, atunci când un instrument financiar se evalueaza în conformitate cu pct. 115, modificarea valorii se include în contul de profit şi pierdere. Totuşi, o astfel de modificare se include direct în capitalul propriu, într-o rezervă de valoare justa, dacă: a) instrumentul contabilizat este un instrument de acoperire împotriva riscurilor conform unui sistem de contabilizare a acoperirii riscului care permite ca unele sau toate modificările de valoare sa nu fie înregistrate în contul de profit şi pierdere; sau b) modificarea de valoare se referă la o diferenţa de schimb valutar aparuta la un element monetar care face parte dintr-o investiţie neta a entitatii într-o entitate străină.În înţelesul prezentelor reglementări, prin investiţie neta într-o entitate străină se înţelege partea entitatii raportoare din activele nete ale acelei entităţi străine. (2) Modificarea valorii unui activ financiar disponibil pentru vânzare, altul decât un instrument financiar derivat, poate fi inclusă direct în capitalul propriu, în rezerva de valoare justa.117. - (1) Rezerva de valoare justa se ajusteaza atunci când sumele înregistrate în aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea evaluării la valoarea justa. (2) Rezerva de valoare justa va rămâne evidenţiată în contabilitate atât timp cat sunt evidentiate în bilanţ instrumentele financiare cărora le este aferentă.118. - Dacă a fost aplicată evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare, notele explicative prezintă: a) ipotezele semnificative care stau la baza modelelor şi tehnicilor de evaluare, dacă valorile juste au fost determinate în conformitate cu pct. 115 alin. 1 lit. (b); b) pentru fiecare categorie de instrumente financiare, valoarea justa, modificările de valoare incluse direct în contul de profit şi pierdere, precum şi modificările incluse în rezerva de valoare justa; c) pentru fiecare clasa de instrumente financiare derivate, informaţii privind aria şi natura instrumentelor, inclusiv termenii şi condiţiile semnificative care pot afecta valoarea, momentul şi certitudinea fluxurilor viitoare de trezorerie; şi d) un tabel care să prezinte modificările rezervei de valoare justa în cursul exerciţiului financiar.7.3. ACTIVE CIRCULANTE7.3.1. GeneralitatiRecunoaşterea activelor circulante119. - (1) Un activ se clasifica ca activ circulant atunci când: a) este achiziţionat sau produs pentru consum propriu sau în scopul comercializării şi se asteapta să fie realizat în termen de 12 luni de la data bilanţului; b) este reprezentat de creanţe aferente ciclului de exploatare; c) este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a căror utilizare nu este restrictionata. (2) Ciclul de exploatare al unei entităţi reprezintă perioada de timp dintre achiziţionarea materiilor prime care intra într-un proces de transformare şi finalizarea acestora în trezorerie sau sub forma unui echivalent de trezorerie. (3) Echivalentele de trezorerie reprezintă investiţiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt uşor convertibile în numerar şi sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.120. - În categoria activelor circulante se cuprind: a) stocuri, inclusiv valoarea serviciilor prestate pentru care nu a fost întocmită factura; b) creanţe; c) investiţii pe termen scurt; d) casa şi conturi la bănci.Evaluarea activelor circulante121. - (1) Activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziţie sau costul de producţie, după caz, cu respectarea prevederilor alin. (2) de mai jos. (2) Ajustarile de valoare se fac pentru activele circulante în vederea prezentării acestora la cea mai mica valoare de piaţa sau, în circumstanţe speciale, la o alta valoare minima atribuibila acestora la data bilanţului.122. - Evaluarea efectuată conform prevederilor de la pct. 121 alin. (2) nu poate fi continuată dacă motivele pentru care au fost făcute ajustarile de valoare nu mai sunt aplicabile. Prin urmare, în situaţia în care ajustarea devine total sau parţial fără obiect, întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat sa mai existe într-o anumită măsura, atunci acea ajustare trebuie reluată corespunzător la venituri.123. - Dacă activele circulante fac obiectul ajustarilor de valoare cu caracter excepţional, exclusiv în scop fiscal, suma ajustarilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.7.3.2. Stocuri124. - Stocurile sunt active circulante: a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii; b) în curs de producţie în vederea vânzării în procesul desfăşurării normale a activităţii; sau c) sub forma de materii prime, materiale şi alte consumabile care urmează să fie folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.125. - (1) În cadrul stocurilor se cuprind; a) mărfurile, şi anume bunurile pe care entitatea le cumpara în vederea revânzării sau produsele predate spre vânzare magazinelor proprii; b) materiile prime, care participa direct la fabricarea produselor şi se regăsesc în produsul finit integral sau parţial, fie în starea lor iniţială, fie transformata; c) materialele consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat, furaje şi alte materiale consumabile), care participa sau ajuta la procesul de fabricaţie sau de exploatare fără a se regasi, de regula, în produsul finit; d) materialele de natura obiectelor de inventar; e) produsele, şi anume;- semifabricatele, prin care se înţelege produsele al căror proces tehnologic a fost terminat într-o secţie (faza de fabricaţie) şi care trec în continuare în procesul tehnologic al altei secţii (faze de fabricaţie) sau se livreaza terţilor;- produsele finite, adică produsele care au parcurs în întregime fazele procesului de fabricaţie şi nu mai au nevoie de prelucrari ulterioare în cadrul entitatii, putând fi depozitate în vederea livrării sau expediate direct clienţilor;- rebuturile, materialele recuperabile şi deşeurile; f) animalele şi păsările, respectiv animalele născute şi cele ţinere de orice fel (viţei, miei, purcei, manji şi altele) crescute şi folosite pentru reproducţie, animalele şi păsările la ingrasat pentru a fi valorificate, coloniile de albine, precum şi animalele pentru producţie - lana, lapte şi blana; g) ambalajele, care includ ambalajele refolosibile, achiziţionate sau fabricate, destinate produselor vândute şi care în mod temporar pot fi păstrate de terţi, cu obligaţia restituirii în condiţiile prevăzute în contracte; h) producţia în curs de execuţie, reprezentând producţia care nu a trecut prin toate fazele (stadiile) de prelucrare, prevăzute în procesul tehnologic, precum şi produsele nesupuse probelor şi recepţiei tehnice sau necompletate în întregime. În cadrul producţiei în curs de execuţie se cuprind, de asemenea, lucrările şi serviciile, precum şi studiile în curs de execuţie sau neterminate. (2) În cadrul stocurilor se includ şi bunurile aflate în custodie, pentru prelucrare sau în consignaţie la terţi, care se înregistrează distinct în contabilitate pe categorii de stocuri.126. - (1) Deţinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum şi efectuarea de operaţiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate, sunt interzise. (2) În aplicarea alin. (1) este necesar să se asigure: a) receptionarea tuturor bunurilor materiale intrate în entitate şi înregistrarea acestora la locurile de depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, în custodie sau în consignaţie se receptioneaza şi înregistrează distinct ca intrari în gestiune. În contabilitate, valoarea acestor bunuri se înregistrează în conturi în afară bilanţului; b) în situaţia unor decalaje între aprovizionarea şi recepţia bunurilor care se dovedesc a fi în mod cert în proprietatea entitatii, se procedează astfel:- bunurile sosite fără factura se înregistrează ca intrari în gestiune atât la locul de depozitare cat şi în contabilitate, pe baza recepţiei şi a documentelor insotitoare;- bunurile sosite şi nereceptionate se înregistrează distinct în contabilitate ca intrare în gestiune; c) în cazul unor decalaje între vânzarea şi livrarea bunurilor, acestea se înregistrează ca iesiri din entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:- bunurile vândute şi nelivrate se înregistrează distinct în gestiune, iar în contabilitate în conturi în afară bilanţului;- bunurile livrate, dar nefacturate, se înregistrează ca iesiri din gestiune atât la locurile de depozitare cat şi în contabilitate, pe baza documentelor care confirma ieşirea din gestiune potrivit legii; d) bunurile aprovizionate sau vândute cu clauze privind dreptul de proprietate se înregistrează la intrari şi, respectiv, la iesiri, atât în gestiune, cat şi în contabilitate, potrivit contractelor încheiate.Costul stocurilor127. - (1) Costul stocurilor trebuie să cuprindă toate costurile aferente achiziţiei şi prelucrării, precum şi alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul în care se găsesc. (2) Costul de producţie sau de prelucrare al stocurilor, precum şi costul de producţie al imobilizarilor cuprind cheltuielile directe aferente producţiei, şi anume: materiale directe, energie consumată în scopuri tehnologice, manopera directa şi alte cheltuieli directe de producţie, precum şi cota cheltuielilor indirecte de producţie alocata în mod raţional ca fiind legată de fabricatia acestora. (3) Costul stocurilor unui prestator de servicii cuprinde manopera şi alte cheltuieli legate de personalul direct angajat în furnizarea serviciilor, inclusiv personalul însărcinat cu supravegherea, precum şi regiile corespunzătoare.128. - Materiile prime şi materialele consumabile care sunt în mod constant înlocuite şi a căror valoare totală este de o importanţa secundară pentru entitate pot fi prezentate la "Active" la o valoare şi cantitate fixe, dacă valoarea, cantitatea şi structura acestora nu variaza în mod semnificativ.129. - (1) Costul stocurilor care nu sunt de obicei fungibile şi al acelor bunuri sau servicii produse şi destinate unor comenzi distincte trebuie determinat prin identificarea specifică a costurilor individuale. (2) Bunurile fungibile sunt bunuri de orice natura care nu se pot distinge în mod substanţial unele de altele. (3) Identificarea specifică a costului presupune atribuirea costurilor specifice elementelor identificabile ale stocurilor. Acest tratament contabil este adecvat pentru acele elemente care fac obiectul unei comenzi distincte, indiferent dacă au fost cumpărate sau produse. (4) Identificarea specifică nu poate fi folosită în cazurile în care stocurile cuprind un număr mare de elemente, care sunt de regula fungibile.130. - (1) În funcţie de specificul activităţii, pentru determinarea costului pot fi folosite, de asemenea, metoda costului standard, în activitatea de producţie sau metoda preţului cu amănuntul, în comerţul cu amănuntul. (2) Costul standard ia în considerare nivelurile normale ale materialelor şi consumabilelor, manoperei, eficientei şi capacităţii de producţie. Aceste niveluri trebuie revizuite periodic şi ajustate, dacă este necesar, în funcţie de condiţiile existente la un moment dat. (3) Diferenţele de preţ faţă de costul de achiziţie sau de producţie trebuie evidentiate distinct în contabilitate, fiind recunoscute în costul activului. (4) Repartizarea diferenţelor de preţ asupra valorii bunurilor ieşite şi asupra stocurilor se efectuează cu ajutorul unui coeficient care se calculează astfel:               Soldul iniţial al Diferenţe de preţ               diferenţelor de + aferente intrărilor               preţ în cursul perioadei,                                        cumulat de la                                        începutul exerciţiului                                        financiar până la finele                                        perioadei de referinţaCoeficient = --------------------------------------------------- x 100de repar- Soldul iniţial al Valoarea intrărilor întizare*2) stocurilor la preţ + cursul perioadei la preţ               de înregistrare de înregistrare, cumulat                                        de la începutul                                        exerciţiului financiar                                        până la finele perioadei                                        de referinţa-------------    *2) La calcularea procentului mediu de adaos comercial, solduliniţial al contului de mărfuri şi valoarea intrărilor de mărfurinu vor include TVA neexigibila.Acest coeficient se înmulţeşte cu valoarea bunurilor ieşite din gestiune la preţ de înregistrare, iar suma rezultată se înregistrează în conturile corespunzătoare în care au fost înregistrate bunurile ieşite. (5) Coeficienţii de repartizare a diferenţelor de preţ pot fi calculati la nivelul conturilor sintetice de gradul I şi II, prevăzute în planul general de conturi, pe grupe sau categorii de stocuri. (6) La sfârşitul perioadei, soldurile conturilor de diferenţe se cumulează cu soldurile conturilor de stocuri, la preţ de înregistrare, astfel încât aceste conturi sa reflecte valoarea stocurilor la costul de achiziţie sau costul de producţie, după caz. (7) Diferenţele de preţ se înregistrează proporţional atât asupra valorii bunurilor ieşite, cat şi asupra bunurilor rămase în stoc. (8) În comerţul cu amănuntul poate fi utilizata metoda preţului cu amănuntul, pentru a determina costul stocurilor de articole numeroase şi cu mişcare rapida, care au marje similare şi pentru care nu este practic să se folosească alta metoda.În aceasta situaţie, costul bunurilor vândute se calculează prin deducerea valorii marjei brute din preţul de vânzare al stocurilor. Orice modificare a preţului de vânzare presupune recalcularea marjei brute.131. - (1) La ieşirea din gestiune a stocurilor şi altor active fungibile, acestea se evalueaza şi înregistrează în contabilitate prin aplicarea uneia din următoarele metode: a) metoda primul intrat - primul ieşit - FIFO; b) metoda costului mediu ponderat - CMP; c) metoda ultimul intrat - primul ieşit - LIFO. (2) Dacă valoarea prezentată în bilanţ, rezultată după aplicarea metodelor specificate în alin. (1), diferă în mod semnificativ, la data bilanţului, de valoarea determinata pe baza ultimei valori de piaţa cunoscute înainte de data bilanţului, valoarea acestei diferenţe trebuie prezentată în notele explicative ca total pe categorie de active. (3) Potrivit metodei "primul intrat - primul ieşit" (FIFO), bunurile ieşite din gestiune se evalueaza la costul de achiziţie sau de producţie al primei intrari (lot). Pe măsura epuizarii lotului, bunurile ieşite din gestiune se evalueaza la costul de achiziţie sau de producţie al lotului următor, în ordine cronologică. (4) Metoda "costului mediu ponderat" (CMP) presupune calcularea costului fiecărui element pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei şi a costului elementelor similare produse sau cumpărate în timpul perioadei. Media poate fi calculată periodic sau după fiecare recepţie. (5) Potrivit metodei "ultimul intrat - primul ieşit" (LIFO), bunurile ieşite din gestiune se evalueaza la costul de achiziţie sau de producţie al ultimei intrari (lot). Pe măsura epuizarii lotului, bunurile ieşite din gestiune se evalueaza la costul de achiziţie sau de producţie al lotului anterior, în ordine cronologică. (6) Metoda aleasă trebuie aplicată cu consecventa pentru elemente similare de natura stocurilor şi a activelor fungibile de la un exerciţiu financiar la altul. Dacă, în situaţii excepţionale, administratorii decid sa schimbe metoda pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, în notele explicative trebuie să se prezinte următoarele informaţii:- motivul schimbării metodei, şi- efectele sale asupra rezultatului. (7) O entitate trebuie să utilizeze aceleaşi metode de determinare a costului pentru toate stocurile care au natura şi utilizare similare. Pentru stocurile cu natura sau utilizare diferita, folosirea unor metode diferite de calcul al costului poate fi justificată.132. - Producţia în curs de execuţie se determina prin inventarierea producţiei neterminate la sfârşitul perioadei, prin metode tehnice de constatare a gradului de finalizare sau a stadiului de efectuare a operaţiilor tehnologice şi evaluarea acesteia la costurile de producţie.133. - (1) Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ şi valoric sau numai valoric prin folosirea inventarului permanent sau a inventarului intermitent. (2) În condiţiile folosirii inventarului permanent, în contabilitate se înregistrează toate operaţiunile de intrare şi ieşire, ceea ce permite stabilirea şi cunoaşterea în orice moment a stocurilor, atât cantitativ cat şi valoric. (3) Inventarul intermitent consta în stabilirea iesirilor şi înregistrarea lor în contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfârşitul perioadei. În acest caz, ieşirile se determina ca diferenţa între valoarea stocului iniţial plus valoarea intrărilor şi valoarea stocului final, determinat pe baza inventarierii.134. - (1) Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanţ la o valoare mai mare decât valoarea care se poate obţine prin utilizarea sau vânzarea lor. În acest scop, valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabila neta, prin reflectarea unei ajustari pentru depreciere. (2) În înţelesul prezentelor reglementări, prin valoare realizabila neta se înţelege preţul de vânzare estimat care ar putea fi obţinut pe parcursul desfăşurării normale a activităţii, minus costurile estimate pentru finalizarea bunului, atunci când este cazul, şi costurile estimate necesare vânzării.7.3.3. Investiţii pe termen scurt135. - Contabilitatea trezoreriei asigura evidenta existenţei şi miscarii acţiunilor deţinute la entitatile afiliate, altor investiţii pe termen scurt, disponibilităţilor în conturi la bănci/casierie, creditelor bancare pe termen scurt şi altor valori de trezorerie.136. - Alte investiţii pe termen scurt reprezintă obligaţiunile emise şi răscumpărate, obligaţiunile achiziţionate şi alte valori mobiliare achiziţionate în vederea realizării unui profit într-un termen scurt.137. - (1) La intrarea în entitate, investiţiile pe termen scurt se evalueaza la costul de achiziţie, prin care se înţelege preţul de cumpărare, sau la valoarea stabilită potrivit contractelor. (2) La ieşirea din gestiune a investiţiilor pe termen scurt se aplică prevederile pct. 131.138. - (1) Pentru deprecierea investiţiilor deţinute ca active circulante, la sfârşitul exerciţiului financiar, cu ocazia inventarierii, pe seama cheltuielilor se reflecta ajustari pentru pierdere de valoare. (2) La sfârşitul fiecărui exerciţiu financiar, ajustarile pentru pierderile de valoare reflectate se suplimenteaza, diminuează sau anulează, după caz. La ieşirea din entitate a investiţiilor pe termen scurt, eventualele ajustari pentru pierderi de valoare se anulează.7.3.4. Casa şi conturi la bănci139. - (1) Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile şi efectele comerciale depuse la bănci, disponibilităţile în lei şi valuta, cecurile entitatii, creditele bancare pe termen scurt, precum şi dobânzile aferente disponibilităţilor şi creditelor acordate de bănci în conturile curente. (2) Sumele virate sau depuse la bănci ori prin mandat poştal, pe bază de documente prezentate entitatii şi neaparute încă în extrasele de cont, se înregistrează într-un cont distinct. (3) Conturile curente la bănci se dezvolta în analitic pe fiecare banca. (4) Dobânzile de încasat, aferente disponibilităţilor aflate în conturi la bănci, se înregistrează distinct în contabilitate, faţă de cele de plătit, aferente creditelor acordate de bănci în conturile curente, precum şi cele aferente creditelor bancare pe termen scurt. (5) Dobânzile de plătit şi cele de încasat, aferente exerciţiului financiar în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri financiare, după caz.140. - Contabilitatea disponibilităţilor aflate în bănci/casierie şi a miscarii acestora, ca urmare a încasărilor şi plăţilor efectuate, se tine distinct în lei şi în valută.141. - (1) Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Naţionala a României. (2) Operaţiunile de vânzare - cumpărare de valuta se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitaţia cu valută, fără ca acestea sa genereze în contabilitate diferenţe de curs valutar.142. - La încheierea exerciţiului financiar, diferenţele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilităţilor în valută şi a altor valori de trezorerie, cum sunt titluri de stat în valută, acreditive şi depozite pe termen scurt în valută, la cursul de schimb comunicat de Banca Naţionala a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar, se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferenţe de curs valutar, după caz.143. - În vederea achitării unor obligaţii faţă de furnizori, entitatile pot solicita deschiderea de acreditive la bănci, în lei sau în valută, în favoarea acestora.144. - Sumele depuse la bănci şi sumele în numerar, puse la dispoziţia personalului sau a terţilor, în vederea efectuării unor plati în favoarea entitatii, se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.145. - În contul de viramente interne se înregistrează transferurile de disponibilitati băneşti între conturile la bănci, precum şi între conturile la bănci şi casieria entitatii.146. Operaţiunile financiare în lei sau în valută se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Naţionala a României şi a altor reglementări emise în acest scop.7.4. TERŢI147. - Contabilitatea terţilor asigura evidenta datoriilor şi creanţelor entitatii în relaţiile acesteia cu furnizorii, clienţii, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, entitatile afiliate, asociaţii/actionarii, debitorii şi creditorii diversi.148. - În contabilitatea furnizorilor şi clienţilor se înregistrează operaţiunile privind cumpărările, respectiv livrările de mărfuri şi produse, lucrările executate şi serviciile prestate, precum şi alte operaţiuni similare efectuate.149. - Avansurile acordate furnizorilor, precum şi cele primite de la clienţi se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.150. - Operaţiunile privind vânzările/cumpărările de bunuri, executările de lucrări şi prestările de servicii efectuate pe baza efectelor comerciale se înregistrează în contabilitate în conturile corespunzătoare de efecte de primit sau de plătit, după caz.151. - (1) Efectele comerciale scontate neajunse la scadenta se înregistrează într-un cont în afară bilanţului şi se menţionează în notele explicative. (2) Efectele comerciale trebuie să îndeplinească condiţiile de forma şi fond prevăzute de legislaţia în vigoare, fără de care validitatea lor poate fi contestată sau anulată.152. - (1) Creanţele şi datoriile în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de schimb de la data efectuării operaţiunilor, comunicat de Banca Naţionala a României, cat şi în valută. (2) Operaţiunile în valută trebuie înregistrate în momentul recunoaşterii iniţiale în moneda de raportare (leu), aplicându-se sumei în valută cursul de schimb dintre moneda de raportare şi moneda străină, la data efectuării tranzacţiei.153. - (1) Contabilitatea furnizorilor şi clienţilor, a celorlalte datorii şi creanţe se tine pe categorii, precum şi pe fiecare persoana fizica sau juridică.În acest sens, în contabilitatea analitica, furnizorii şi clienţii se grupează astfel: interni şi externi, iar în cadrul acestora pe termene de plată, respectiv de încasare. (2) În cadrul conturilor de furnizori şi clienţi, se grupează distinct datoriile şi creanţele rezultate din tranzacţiile cu clauze de rezerva de proprietate.154. - Creanţele incerte se înregistrează distinct în contabilitate.155. - Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariate, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salarii, indemnizaţiile pentru concediile de odihnă, precum şi cele pentru incapacitate temporară de muncă, plătite din fondul de salarii şi alte drepturi în bani şi/sau în natura datorate de entitate personalului pentru munca prestată.156. - În contabilitate se înregistrează distinct alte drepturi şi avantaje care, potrivit legislaţiei în vigoare, nu se suporta din fondul de salarii (masa calda, alimente antidot etc.), precum şi alte drepturi acordate potrivit legii.157. - Drepturile de personal neridicate în termenul legal se înregistrează într-un cont distinct, pe persoane.158. - Retinerile din salariile personalului pentru cumpărări cu plata în rate, chirii sau pentru alte obligaţii ale salariaţilor, datorate terţilor (popriri, pensii alimentare şi altele), se efectuează numai în baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaţii contractuale.159. - Sumele datorate şi neachitate personalului (concediile de odihnă şi alte drepturi de personal), respectiv eventualele sume care urmează să fie încasate de la acesta, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează ca alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul.160. - Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, din distribuiri de uniforme şi echipamente de lucru, precum şi debitele provenite din pagube materiale, amenzile şi penalităţile stabilite în baza unor hotărâri ale instanţelor judecătoreşti, şi alte creanţe faţă de personalul entitatii se înregistrează ca alte creanţe în legătură cu personalul.161. - (1) Contabilitatea decontărilor privind contribuţiile sociale cuprinde obligaţiile pentru contribuţia la asigurări sociale, contribuţia la asigurări sociale de sănătate şi la constituirea fondului pentru ajutorul de şomaj. (2) Eventualele sume datorate sau care urmează să fie încasate în perioadele următoare, aferente exerciţiului în curs, se înregistrează ca alte datorii şi creanţe sociale.162. - În cadrul decontărilor cu bugetul statului şi fondurile speciale se cuprind: impozitul pe profit/venit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venituri de natura salariilor, subvenţiile de primit, alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate.163. - Impozitul pe profit/venit de plată trebuie recunoscut ca datorie în limita sumei neplătite. Dacă suma plătită depăşeşte suma datorată, surplusul trebuie recunoscut drept creanta.164. - (1) Taxa pe valoarea adăugată datorată bugetului de stat se stabileşte ca diferenţa între valoarea taxei exigibile aferente bunurilor livrate sau serviciilor prestate (TVA colectata) şi a taxei deductibile pentru cumpărările de bunuri şi servicii (TVA deductibilă). (2) În situaţia în care exista decalaje între faptul generator de TVA şi exigibilitatea acesteia, totalul TVA se înregistrează într-un cont distinct denumit TVA neexigibila care, pe măsura ce devine exigibilă potrivit legii, se trece la TVA colectata sau TVA deductibilă, după caz. (3) De asemenea, în contul de TVA neexigibila se înregistrează şi TVA deductibilă sau colectata, pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii pentru care nu au sosit sau nu s-au întocmit facturile. (4) Diferenţa de taxa, în plus sau în minus, dintre TVA colectata şi TVA deductibilă se înregistrează în conturi distincte (TVA de plată sau TVA de recuperat) şi se regularizează în condiţiile legii.165. - Impozitul pe venituri de natura salariilor, care se înregistrează în contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate potrivit legii.166. - (1) La alte impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale se cuprind: accizele, impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, vărsămintele din profitul net al regiilor autonome, impozitul pe dividende, taxa asupra mijloacelor de transport, taxe pentru folosirea terenurilor proprietate de stat şi alte impozite şi taxe. Acestea se defalca în contabilitatea analitica pe feluri de impozite, taxe şi vărsăminte datorate bugetului de stat sau bugetelor locale. (2) Reflectarea în contabilitate a accizelor şi fondurilor speciale incluse în preţuri sau tarife se face pe seama conturilor corespunzătoare de datorii, fără a tranzita prin conturile de venituri şi cheltuieli.167. - Subvenţiile primite sau de primit de către entitate se înregistrează în contabilitate într-un cont distinct.168. - Contabilitatea decontărilor între entitatile din cadrul grupului şi cu actionarii/asociaţii, cuprinde operaţiile care se înregistrează reciproc şi în aceeaşi perioadă de gestiune, atât în contabilitatea entitatii debitoare, cat şi a celei creditoare, precum şi decontările între acţionari/asociaţi şi entitate privind capitalul social, dividendele cuvenite acestora, alte decontări cu actionarii/asociaţii şi, de asemenea, conturile coparticipantilor referitoare la operaţiunile efectuate în comun, în cazul asocierilor în participaţie.169. - Dividendele repartizate deţinătorilor de acţiuni, propuse sau declarate după data bilanţului, precum şi celelalte repartizari similare efectuate din profit, nu trebuie recunoscute ca datorie la data bilanţului. În acest sens, sumele reprezentând dividende, respectiv, vărsăminte la buget vor fi reflectate în conformitate cu prevederile pct. 222.170. - Sumele depuse sau lăsate temporar de către acţionari/asociaţi la dispoziţia entitatii, precum şi dobânzile aferente se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.171. - Creanţele/datoriile entitatii faţă de alţi terţi, alţii decât personalul propriu, clienţii şi furnizorii, se înregistrează în conturile de debitori/creditori diversi.172. - Operaţiunile care nu pot fi înregistrate direct în conturile corespunzătoare, pentru care sunt necesare clarificări ulterioare, se înregistrează, provizoriu, într-un cont distinct. Sumele înregistrate în acest cont trebuie clarificate de către entitate într-un termen de cel mult trei luni de la data constatării.173. - (1) Diferenţele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanţelor şi datoriilor în valută la cursuri diferite faţă de cele la care au fost înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele la care au fost raportate în situaţiile financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar. (2) Atunci când creanta sau datoria în valută este decontată în decursul aceluiaşi exerciţiu financiar în care a survenit, întreaga diferenţa de curs valutar este recunoscută în acel exerciţiu. Atunci când creanta sau datoria în valută este decontată într-un exerciţiu financiar ulterior, diferenţa de curs valutar recunoscută în fiecare exerciţiu financiar, care intervine până în exerciţiul decontării, se determina ţinând seama de modificarea cursurilor de schimb survenită în cursul fiecărui exerciţiu financiar.174. - (1) Cheltuielile efectuate şi veniturile realizate în exerciţiul financiar curent, dar care privesc exerciţiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate, la cheltuieli în avans sau venituri în avans, după caz. (2) În aceste conturi se înregistrează, în principal, următoarele cheltuieli şi venituri: chiriile, abonamentele şi alte cheltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din chirii, abonamente şi alte venituri aferente perioadelor sau exerciţiilor următoare.175. - Pentru deprecierea creanţelor din conturile de clienţi, decontări în cadrul grupului şi debitori, cu ocazia inventarierii la sfârşitul exerciţiului financiar, se reflecta ajustari pentru depreciere,Contabilitatea angajamentelor şi altor elemente extrabilantiere176. - (1) Drepturile şi obligaţiile, precum şi unele bunuri care nu pot fi integrate în activele şi pasivele entitatii se înregistrează în contabilitate în conturi în afară bilanţului, denumite şi conturi de ordine şi evidenta.În această categorie se cuprind angajamente (giruri, garanţii, cauţiuni) acordate sau primite în relaţiile cu terţii, imobilizari corporale luate cu chirie, valori materiale primite spre prelucrare sau reparare, în păstrare sau custodie, debitori scoşi din activ urmăriţi în continuare, redevenţe, locatii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate, efecte scontate neajunse la scadenta, precum şi alte valori. (2) În cadrul elementelor extrabilantiere sunt cuprinse şi activele şi datoriile contingente. (3) Un activ contingent este un activ potenţial care apare ca urmare a unor evenimente anterioare datei bilanţului şi a căror existenta va fi confirmată numai prin apariţia sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare nesigure, care nu pot fi în totalitate sub controlul entitatii.Un exemplu în acest sens îl reprezintă un drept de creanta ce poate rezultă dintr-un litigiu în instanţa (de ex. o despăgubire), în care este implicata entitatea şi al cărui rezultat este incert.Activele contingente sunt generate, de obicei, de evenimente neplanificate sau neaşteptate, care pot sa genereze intrari de beneficii economice în entitate. Activele contingente nu trebuie recunoscute în conturile bilantiere. Acestea trebuie prezentate în notele explicative în cazul în care este probabila apariţia unor intrari de beneficii economice. Activele contingente nu sunt recunoscute în situaţiile financiare, deoarece ele nu sunt certe iar recunoaşterea lor ar putea determina un venit care să nu se realizeze niciodată.În cazul în care realizarea unui venit este sigura, activul aferent nu este un activ contingent şi trebuie procedat la recunoaşterea lui în bilanţ.Activele contingente sunt evaluate continuu pentru a asigura reflectarea corespunzătoare în situaţiile financiare a modificărilor survenite. Astfel, dacă intrarea de beneficii economice devine certa, activul şi venitul corespunzător vor fi recunoscute în situaţiile financiare aferente perioadei în care au survenit modificările. În schimb, dacă este doar probabila o creştere a beneficiilor economice, entitatea va prezenta în notele explicative activul contingent. (4) O datorie contingenta este: a) o obligaţie potenţiala, aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului şi a carei existenta va fi confirmată numai de apariţia sau neaparitia unuia sau mai multor evenimente viitoare incerte, care nu pot fi în totalitate sub controlul entitatii; sau b) o obligaţie curenta aparuta ca urmare a unor evenimente trecute, anterior datei bilanţului, dar care nu este recunoscută deoarece:- nu este sigur ca vor fi necesare iesiri de resurse pentru stingerea acestei datorii; sau- valoarea datoriei nu poate fi evaluată suficient de credibil.O entitate nu va recunoaşte în bilanţ o datorie contingenta, aceasta fiind prezentată în notele explicative. În situaţia în care o entitate are o obligaţie angajata în comun cu alte părţi, partea asumată de celelalte părţi este prezentată ca o datorie contingenta.Datoriile contingente sunt continuu evaluate pentru a determina dacă a devenit probabila o ieşire de resurse care incorporeaza beneficiile economice. Dacă se considera ca este necesară ieşirea de resurse, generata de un element considerat anterior datorie contingenta, se va recunoaşte, după caz, o datorie sau un provizion în situaţiile financiare aferente perioadei în care a intervenit modificarea încadrării evenimentului. (5) Datoriile contingente se disting de provizioane prin faptul ca: a) provizioanele sunt recunoscute ca datorii (presupunand ca pot fi realizate estimari corecte), deoarece constituie obligaţii curente la data bilanţului şi este probabil ca vor fi necesare iesiri de resurse pentru stingerea obligaţiilor; şi b) datoriile contingente nu sunt recunoscute ca datorii, deoarece sunt:- obligaţii posibile, dar pentru care trebuie să se confirme dacă entitatea are o obligaţie curenta care poate genera o ieşire de resurse; sau- obligaţii curente care nu îndeplinesc criteriile de recunoaştere în bilanţ (deoarece fie nu este probabil să fie necesară o reducere a resurselor entitatii pentru stingerea obligaţiei, fie nu poate fi realizată o estimare suficient de credibila a valorii obligaţiei).7.5. DATORII PE TERMEN SCURT: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN177. - (1) O datorie trebuie clasificata ca datorie pe termen scurt, denumita şi datorie curenta, atunci când: a) se asteapta să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al entitatii; sau b) este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanţului. (2) Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.7.6. DATORII PE TERMEN LUNG: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN178. - Contabilitatea împrumuturilor şi datoriilor asimilate acestora se tine pe următoarele categorii: împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni şi prime de rambursare a acestora, credite bancare pe termen lung şi mediu, sumele datorate entitatilor afiliate şi entitatilor de care compania este legată prin interese de participare, alte împrumuturi şi datorii asimilate, precum şi dobânzile aferente acestora.179. - Împrumuturile din emisiunile de obligaţiuni reprezintă contravaloarea obligaţiunilor emise potrivit legii. În cadrul acestora, trebuie evidentiate distinct împrumuturile din emisiuni de obligaţiuni convertibile.180. - (1) Datoriile privind concesiunile şi alte datorii similare se referă la bunurile preluate cu acest titlu de către entitatea primitoare, potrivit contractelor încheiate. (2) La sfârşitul duratei contractului de concesiune, bunurile se restituie proprietarului, situaţie în care are loc anularea datoriilor corespunzatore privind concesiunea.181. - Entitatile trebuie să menţină clasificarea datoriilor pe termen lung purtătoare de dobânda în această categorie chiar şi atunci când acestea sunt exigibile în 12 luni de la data bilanţului, dacă: a) termenul iniţial a fost pentru o perioadă mai mare de 12 luni; şi b) exista un acord de refinantare sau de reesalonare a plăţilor, care este încheiat înainte de data bilanţului.182. - (1) Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferenţa se înregistrează într-un cont de activ. Aceasta trebuie prezentată în bilanţ, ca o corectie a datoriei, precum şi în notele explicative. (2) Valoarea acestei diferenţe trebuie amortizata printr-o sumă rezonabila în fiecare exerciţiu financiar, astfel încât să se amortizeze complet, dar nu mai târziu de data de rambursare a datoriei.7.7. PROVIZIOANE183. - Provizioanele nu pot depăşi din punct de vedere valoric sumele care sunt necesare stingerii obligaţiei curente la data bilanţului.184. - (1) Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incerta. (2) Un provizion va fi recunoscut numai în momentul în care:- o entitate are o obligaţie curenta generata de un eveniment anterior;- este probabil ca o ieşire de resurse să fie necesară pentru a onora obligaţia respectiva; şi- poate fi realizată o estimare credibila a valorii obligaţiei.Dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, nu va fi recunoscut un provizion. (3) Provizioanele se pot distinge de alte datorii, cum ar fi datoriile din credite comerciale sau cheltuielile angajate, dar neplătite, datorită factorului de incertitudine legat de exigibilitatea sau valoarea viitoarelor cheltuieli necesare stingerii datoriei. Spre deosebire de acestea: a) datoriile din credite comerciale constituie obligaţii de plată a bunurilor sau serviciilor ce au fost primite de la sau expediate de furnizori şi care au fost facturate, sau a căror plata a fost convenită în mod oficial cu furnizorii; şi b) cheltuielile angajate sunt obligaţiile de plată pentru bunuri şi servicii care au fost primite de la sau expediate de furnizori, dar care nu au fost încă plătite, facturate sau nu s-a convenit oficial asupra plăţii lor cu furnizorul, inclusiv salariile datorate angajaţilor (de exemplu, sumele aferente concediului plătit). Deşi uneori este necesară o estimare a valorii sau exigibilitatii acestor datorii, elementul de incertitudine este - în general - mult mai redus decât în cazul provizioanelor.Angajamentele entitatilor sunt prezentate, de regula, ca parte a datoriilor rezultate din credite comerciale sau din alte activităţi, în timp ce provizioanele sunt raportate separat.185. - (1) Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare. (2) Se vor recunoaşte ca provizioane doar acele obligaţii generate de evenimente anterioare care sunt independente de acţiunile viitoare ale entitatii (de exemplu, modul de desfăşurare a activităţii în viitor). Exemple de astfel ele obligaţii sunt amenzile sau costurile de eliminare a efectelor negative, produse mediului, pedepsite de lege, ambele generand iesiri de resurse care incorporeaza beneficii economice, indiferent de acţiunile viitoare ale entitatii. Similar, o entitate recunoaşte un provizion pentru costurile de închidere a unei instalaţii petroliere, cu condiţia ca respectiva entitate sa remedieze daunele produse deja. Spre deosebire de aceasta situaţie, o entitate poate intentiona sau poate avea nevoie, datorită presiunilor de ordin comercial sau a cerinţelor de ordin legal, să efectueze cheltuieli pentru a putea acţiona într-un anumit mod (de exemplu, prin instalarea de filtre pentru fum într-un anumit tip de fabrica). Deoarece entitatea poate evita cheltuielile viitoare prin diverse acţiuni, de exemplu, prin modificarea procedeului de fabricaţie, ea nu are o obligaţie curenta aferentă acelei cheltuieli viitoare şi, deci, nu va recunoaşte nici un provizion.186. - (1) Provizioanele se constituie pentru elemente cum sunt: a) litigii, amenzi şi penalităţi, despăgubiri, daune şi alte datorii incerte; b) cheltuielile legate de activitatea de service în perioada de garanţie şi alte cheltuieli privind garanţia acordată clienţilor; c) acţiunile de restructurare; d) pensii şi obligaţii similare; e) impozite; f) alte provizioane. (2) Contabilitatea provizioanelor se tine pe feluri, în funcţie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite. (3) Provizioanele pentru restructurare se pot constitui în următoarele situaţii: a) vânzarea sau încetarea activităţii unei părţi a afacerii; b) închiderea unor sedii ale entitatii; c) modificări în structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere; d) reorganizari fundamentale care au un efect semnificativ în natura şi scopul activităţilor entitatii. (4) Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plată datorate bugetului de stat, în condiţiile în care sumele respective nu apar reflectate ca datorie în relaţia cu statul.187. - (1) Provizioanele trebuie să fie strict corelate cu riscurile şi cheltuielile estimate. (2) Pentru stabilirea existenţei unei obligaţii curente la data bilanţului, trebuie luate în considerare toate informaţiile disponibile.188. - Valoarea recunoscută ca provizion trebuie să constituie cea mai buna estimare la data bilanţului a costurilor necesare stingerii obligaţiei curente.189. - Câştigurile rezultate din cedarea preconizata a activelor nu trebuie luate în considerare în evaluarea unui provizion.190. - Dacă se estimeaza ca o parte sau toate cheltuielile legate de un provizion vor fi rambursate de către o terta parte, rambursarea trebuie recunoscută numai în momentul în care este sigur ca va fi primită. Rambursarea trebuie considerată ca un activ separat.191. - (1) Provizioanele trebuie revizuite la data fiecărui bilanţ şi ajustate pentru a reflecta cea mai buna estimare curenta. În cazul în care pentru stingerea unei obligaţii nu mai este probabila o ieşire de resurse, provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri. (2) Provizionul va fi utilizat numai pentru scopul pentru care a fost iniţial recunoscut. (3) Provizioanele se evalueaza înaintea determinării impozitului pe profit, tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevăzut de legislaţia fiscală.192. - Provizioanele prezentate în bilanţ la "Alte provizioane" trebuie descrise în notele explicative, dacă acestea sunt semnificative.7.8. SUBVENŢII193. - (1) În categoria subvenţiilor se cuprind subvenţiile aferente activelor şi subvenţiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agenţii guvernamentale şi alte instituţii similare naţionale şi internaţionale. (2) În cadrul subvenţiilor se reflecta distinct:- subvenţii guvernamentale;- împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii;- alte sume primite cu caracter de subvenţii.194. - (1) Subvenţiile aferente activelor reprezintă subvenţii pentru acordarea cărora principala condiţie este ca entitatea beneficiara sa cumpere, sa construiască sau achizitioneze active imobilizate. (2) O subvenţie guvernamentală poate îmbracă forma transferului unui activ nemonetar, caz în care subvenţia şi activul sunt contabilizate la valoarea justa. (3) În conturile de subvenţii pentru investiţii se contabilizeaza şi donaţiile pentru investiţii, precum şi plusurile la inventar de natura imobilizarilor corporale şi necorporale.195. - Subvenţiile aferente veniturilor cuprind toate subvenţiile, altele decât cele pentru active.196. - Subvenţiile se recunosc, pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadelor corespunzătoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenţii urmează să le compenseze.197. - (1) Subvenţiile nu trebuie înregistrate direct în conturile de capital şi rezerve. (2) Subvenţiile pentru active, inclusiv subvenţiile nemonetare la valoarea justa, se înregistrează în contabilitate ca subvenţii pentru investiţii şi se recunosc în bilanţ ca venit amânat. Venitul amânat se înregistrează în contul de profit şi pierdere pe măsura înregistrării cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.198. - (1) Restituirea unei subvenţii referitoare la un activ se înregistrează prin reducerea soldului venitului amânat cu suma rambursabila. (2) Restituirea unei subvenţii aferente veniturilor se efectuează fie prin reducerea veniturilor amânate dacă exista, fie, în lipsa acestora, pe seama cheltuielilor. (3) În măsura în care suma rambursata depăşeşte venitul amânat sau dacă nu exista un asemenea venit, surplusul, respectiv valoarea integrală restituită, se recunoaşte imediat ca o cheltuiala.7.9. CAPITAL ŞI REZERVE199. - (1) Capitalul şi rezervele (capitaluri proprii) reprezintă dreptul acţionarilor asupra activelor unei entităţi, după deducerea tuturor datoriilor. (2) Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat, rezultatul exerciţiului financiar.7.9.1. Capital200. - (1) Capitalul este reprezentat de capitalul social, patrimoniul regiei etc., în funcţie de forma juridică a entitatii. (2) Capitalul social subscris şi vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital. (3) Contabilitatea analitica a capitalului social se tine pe acţionari sau asociaţi, cuprinzând numărul şi valoarea nominală a acţiunilor sau a părţilor sociale subscrise şi vărsate.201. - Principalele operaţiuni care se înregistrează în contabilitate cu privire la majorarea capitalului sunt: subscrierea şi emisiunea de noi acţiuni, încorporarea rezervelor şi alte operaţiuni, potrivit legii.202. - Operaţiunile care se înregistrează în contabilitate cu privire la micşorarea capitalului sunt, în principal, următoarele: reducerea numărului de acţiuni sau părţi sociale sau diminuarea valorii nominale a acestora ca urmare a retragerii unor acţionari sau asociaţi, răscumpărarea acţiunilor, acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti sau alte operaţiuni, potrivit legii.203. - Acţiunile proprii răscumpărate, potrivit legii, sunt prezentate în bilanţ ca o corectie a capitalului propriu.204. - (1) Primele legate de capital (de emisiune, de fuziune, de aport, de conversie) reprezintă excedentul dintre valoarea de emisiune şi valoarea nominală a acţiunilor sau a părţilor sociale. (2) Conturile corespunzătoare primelor legate de capital pot avea numai sold pozitiv.7.9.2. Rezerve din reevaluare205. - (1) Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizarilor corporale, în conformitate cu prevederile prezentelor reglementări, trebuie reflectat în debitul sau creditul contului "Rezerve din reevaluare", după caz, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizarilor corporale din prezentele reglementări. (2) Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului creditor existent. (3) Rezervele din reevaluarea imobilizarilor corporale au caracter nedistribuibil. Diminuarea rezervelor din reevaluare se poate efectua numai cu respectarea prevederilor subsectiunii 7.2.5.1. "Reevaluarea imobilizarilor corporale" din prezentele reglementări.7.9.3. Alte rezerve206. - (1) Contabilitatea rezervelor se tine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau contractuale şi alte rezerve. (2) Rezervele legale se constituie anual din profitul entitatii, în cotele şi limitele prevăzute de lege, şi din alte surse prevăzute de lege. (3) Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege. (4) Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entitatii, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia. (5) Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.7.10. VENITURI ŞI CHELTUIELI207. - (1) Contul de profit şi pierdere cuprinde: cifra de afaceri neta, veniturile şi cheltuielile exerciţiului, grupate după natura lor, precum şi rezultatul exerciţiului (profit sau pierdere). (2) Cifra de afaceri neta, în sensul prezentelor reglementări, se calculează prin însumarea veniturilor rezultate, din livrările de bunuri, executările de lucrări şi prestările de servicii şi alte venituri din exploatare, mai puţin reducerile comerciale acordate clienţilor. (3) Atunci când, în baza unor prevederi legale exprese, în conturile de venituri au fost cuprinse sume reprezentând diverse impozite şi taxe reflectate concomitent în conturi de cheltuieli, cu ocazia întocmirii contului de profit şi pierdere, la cifra de afaceri neta se vor înscrie sumele reprezentând veniturile menţionate, corectate cu cheltuielile corespunzătoare acelor impozite.208. - Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzacţii care sunt clar diferite de activităţile curente şi care, prin urmare, nu se asteapta să se repete într-un mod frecvent sau regulat, de exemplu exproprieri sau dezastre naturale.7.10.1. Venituri209. - (1) În categoria veniturilor se includ atât sumele sau valorile încasate sau de încasat în nume propriu din activităţi curente, cat şi câştigurile din orice alte surse. (2) Activităţile curente sunt orice activităţi desfăşurate de o entitate, ca parte integrantă a obiectului sau de activitate, precum şi activităţile conexe acestora. (3) Câştigurile reprezintă cresteri ale beneficiilor economice care pot aparea sau nu ca rezultat din activitatea curenta, dar nu diferă ca natura de veniturile din aceasta activitate.210. - (1) Veniturile din activităţi curente se pot regasi sub diferite denumiri, cum ar fi: vânzări, comisioane, dobânzi, dividende. (2) Sumele colectate de o entitate în numele unor terţe părţi, inclusiv în cazul contractelor de mandat sau comision, nu reprezintă venit din activitatea curenta. În aceasta situaţie, veniturile din activitatea curenta sunt reprezentate de comisioanele cuvenite. (3) Suma veniturilor rezultate dintr-o tranzacţie este determinata, de obicei, printr-un acord între vânzătorul şi cumpărătorul/utilizatorul activului, ţinând cont de suma oricăror reduceri comerciale.211. - Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, după natura lor, astfel: a) venituri din exploatare; b) venituri financiare; c) venituri extraordinare.212. - (1) Veniturile din exploatare cuprind: a) venituri din vânzarea de produse şi mărfuri, executări de lucrări şi prestări de servicii; b) venituri din variatia stocurilor, reprezentând variatia în plus (creştere) sau în minus (reducere) dintre valoarea la cost de producţie efectiv a stocurilor de produse şi producţie în curs de la sfârşitul perioadei şi valoarea stocurilor iniţiale ale produselor şi producţiei în curs, neluand în calcul ajustarile pentru depreciere reflectate; c) venituri din producţia de imobilizari, reprezentând costul lucrărilor şi cheltuielilor efectuate de entitate pentru ea însăşi, care se înregistrează ca active imobilizate corporale şi necorporale; d) venituri din subvenţii de exploatare, reprezentând subvenţiile pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi pentru acoperirea pierderilor, precum şi alte subvenţii de care beneficiază entitatea; e) alte venituri din exploatarea curenta, cuprinzând veniturile din creanţe recuperate şi alte venituri din exploatare. (2) Variatia stocurilor de produse finite şi în curs de execuţie pe parcursul perioadei reprezintă o corectie a cheltuielilor de producţie pentru a reflecta faptul ca fie producţia a majorat nivelul stocurilor, fie vânzările suplimentare au redus nivelul stocurilor. (3) Veniturile din producţia stocata se înscriu, alături de celelalte venituri, în contul de profit şi pierdere, cu semnul plus (sold creditor) sau minus (sold debitor).213. - Veniturile financiare cuprind: a) venituri din imobilizari financiare; b) venituri din investiţii pe termen scurt; c) venituri din creanţe imobilizate; d) venituri din investiţii financiare cedate; e) venituri din diferenţe de curs valutar; f) venituri din dobânzi; g) venituri din sconturi primite în urma unor reduceri financiare; h) alte venituri financiare.Venituri din vânzări de bunuri214. - (1) În contabilitate, veniturile din vânzări de bunuri se înregistrează în momentul predării bunurilor către cumpărători, al livrării lor pe baza facturii sau în alte condiţii prevăzute în contract care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, către clienţi. (2) Veniturile din vânzarea bunurilor se recunosc în momentul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) entitatea a transferat cumpărătorului riscurile şi avantajele semnificative care decurg din proprietatea asupra bunurilor; b) entitatea nu mai gestionează bunurile vândute la nivelul la care ar fi făcut-o, în mod normal, în cazul deţinerii în proprietate a acestora şi nici nu mai deţine controlul efectiv asupra lor; şi c) veniturile şi, respectiv, cheltuielile ocazionate de tranzacţie pot fi cuantificate.Venituri din prestarea de servicii215. - (1) Veniturile din prestări de servicii se înregistrează în contabilitate pe măsura efectuării acestora. (2) Prestările nefacturate până la sfârşitul perioadei se evidenţiază în contul de "Lucrări şi servicii în curs de execuţie", pe seama veniturilor din producţia stocata.Venituri din dobânzi, redevenţe şi dividende216. - Veniturile din dobânzi, redevenţe şi dividende se recunosc astfel: a) dobânzile se recunosc periodic, în mod proporţional, pe măsura generarii venitului respectiv, pe baza contabilităţii de angajamente; b) redevenţele se recunosc pe baza contabilităţii de angajamente, conform contractului; c) dividendele se recunosc atunci când este stabilit dreptul acţionarului de a le incasa.217. - (1) Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se evidenţiază distinct, în funcţie de natura acestora. (2) Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite, respectiv a ajustarilor pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate se efectuează prin înregistrarea la venituri în cazul în care nu se mai justifica menţinerea acestora, are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibilă.7.10.2. Cheltuieli218. - (1) Cheltuielile entitatii reprezintă valorile plătite sau de plătit pentru:- consumuri de stocuri, lucrări executate şi servicii prestate de care beneficiază entitatea;- cheltuieli cu personalul;- executarea unor obligaţii legale sau contractuale etc. (2) Pierderile reprezintă reduceri ale beneficiilor economice şi pot rezultă sau nu ca urmare a desfăşurării activităţii curente a entitatii. Acestea nu diferă ca natura de alle tipuri de cheltuieli. (3) În cadrul cheltuielilor exerciţiului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele, amortizarile şi ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate.219. - (1) Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel: a) cheltuieli de exploatare, care cuprind:- cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile: costul de achiziţie al obiectelor de inventar consumate; costul de achiziţie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei şi apei consumate; valoarea animalelor şi pasarilor; costul mărfurilor vândute şi al ambalajelor;- cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi, redevenţe, locatii de gestiune şi chirii; prime de asigurare; studii şi cercetări; cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (colaboratori); comisioane şi onorarii; cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate; transportul de bunuri şi personal; deplasări, detaşări şi transferări; cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii, servicii bancare şi altele;- cheltuieli cu personalul (salariile, asigurările şi protecţia socială şi alte cheltuieli cu personalul, suportate de entitate);- alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creanţe şi debitori diversi; despăgubiri, amenzi şi penalităţi; donaţii şi alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital etc); b) cheltuieli financiare, care cuprind: pierderi din creanţe legate de participatii; cheltuieli privind investiţiile financiare cedate; diferenţele nefavorabile de curs valutar; dobânzile privind exerciţiul financiar în curs; sconturile acordate clienţilor; pierderi din creanţe de natura financiară şi altele; c) cheltuieli extraordinare (calamitati şi alte evenimente extraordinare). (2) Cheltuielile cu provizioanele, amortizarile şi ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare, precum şi cheltuielile cu impozitul pe profit şi alte impozite, calculate potrivit legii, se evidenţiază distinct, în funcţie de natura lor.220. - Conturile sintetice de venituri şi de cheltuieli se pot dezvolta pe conturi analitice, în funcţie de necesităţile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităţilor proprii ale entitatii.221. - (1) Cheltuielile şi veniturile determinate de operaţiunile asocierilor în participaţie se contabilizeaza distinct de către unul din asociaţi, conform prevederilor contractului de asociere, cu respectarea prevederilor pct. 13. (2) La sfârşitul perioadei de raportare, cheltuielile şi veniturile înregistrate pe naturi se transmit pe bază de decont fiecărui asociat, în vederea înregistrării acestora în contabilitatea proprie.222. - (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. (2) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia şi reprezintă soldul final al contului de profit şi pierdere. (3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (4) Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului financiar curent, în baza unor prevederi legale, se înregistrează prin articolul contabil 129 = 106. Profitul contabil rămas după aceasta repartizare se preia în contul 117, de unde urmează a fi repartizat pe celelalte destinaţii legale. (5) Pierderea contabila reportata se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din rezerve şi capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.  +  Secţiunea 8 CONŢINUTUL NOTELOR EXPLICATIVELA SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE223. - Notele explicative trebuie: a) să prezinte informaţii despre reglementările contabile care au stat la baza întocmirii situaţiilor financiare anuale şi despre politicile contabile folosite; b) să ofere informaţii suplimentare care nu sunt prezentate în bilanţ, contul de profit şi pierdere şi, după caz, în situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi/sau situaţia fluxurilor de trezorerie, dar sunt relevante pentru Înţelegerea oricarora dintre acestea.8.1. POLITICI CONTABILE224. - (1) Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.Exemple de politici contabile sunt următoarele: amortizarea imobilizarilor (alegerea metodei şi a duratei de amortizare), reevaluarea imobilizarilor corporale sau păstrarea costului istoric al acestora, capitalizarea dobânzii sau recunoaşterea acesteia drept cheltuiala, alegerea metodei de evaluare a stocurilor etc. (2) Conducerea fiecărei entităţi trebuie să stabilească politici contabile pentru operaţiunile derulate.Aceste politici trebuie elaborate având în vedere specificul activităţii, de către specialişti în domeniul economic şi tehnic, cunoscători ai activităţii desfăşurate şi ai strategiei adoptate de entitate. (3) La elaborarea politicilor contabile trebuie respectate principiile contabile generale prevăzute de prezentele reglementări. (4) Politicile contabile trebuie elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situaţiile financiare anuale, a unor informaţii care trebuie să fie: a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor; şi b) credibile în sensul că:- reprezintă fidel activele, datoriile, poziţia financiară şi profitul sau pierderea entitatii;- sunt neutre;- sunt prudente;- sunt complete sub toate aspectele semnificative.225. - (1) Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informaţii mai relevante sau mai credibile referitoare la operaţiunile entitatii. (2) Entitatile trebuie să menţioneze în notele explicative orice modificări ale politicilor contabile, pentru ca utilizatorii să poată aprecia dacă noua politica contabila a fost aleasă în mod adecvat, efectul modificării asupra rezultatelor raportate ale perioadei şi tendinta reală a rezultatelor activităţii entitatii. (3) Nu se considera modificări ale politicilor contabile: a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii care diferă ca fond de evenimentele sau tranzacţie produse anterior; b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacţii care nu au avut loc anterior sau care au fost nesemnificative.8.2. NOTE EXPLICATIVE8.2.1. Prevederi generale226. - (1) Pe lângă informaţiile cerute conform prevederilor din celelalte secţiuni ale prezentelor reglementări, notele explicative trebuie să cuprindă şi informaţii referitoare la aspectele prevăzute de prezenta secţiune. (2) Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situaţiile financiare anuale trebuie să existe informaţii aferente în notele explicative.227. - Notele explicative trebuie să cuprindă informaţii privind metodele de evaluare aplicate diferitelor elemente din situaţiile financiare anuale şi metodele utilizate pentru calcularea ajustarilor de valoare. Pentru elementele incluse în situaţiile financiare anuale care sunt sau au fost iniţial exprimate în moneda străină (valuta), trebuie prezentate bazele de conversie utilizate pentru a le exprima în moneda naţionala.228. - (1) În notele explicative trebuie cuprinse, de asemenea, următoarele informaţii: a) denumirea şi sediul social ale fiecăreia dintre entitatile în care entitatea deţine fie direct, fie printr-o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul entitatii, interese de participare reprezentând un procent de capital de cei puţin 20%, prezentând: proporţia de capital deţinută, valoarea capitalului şi rezervelor, profitul sau pierderea entitatii respective pentru ultimul exerciţiu financiar pentru care au fost aprobate situaţiile financiare anuale, informative privind capitalul, rezervele şi profitul sau pierderea entitatii în care se deţine interesul de participare pot fi omise dacă sunt doar de o importanţa neglijabila în înţelesul pct. 9; b) denumirea, sediul principal sau sediul social şi forma juridică ale fiecăreia dintre entitatile la care entitatea este asociat cu răspundere nelimitată. Aceste informaţii pot fi omise dacă sunt doar de o importanţa neglijabila în înţelesul pct. 9. (2) Notele explicative trebuie să menţioneze: a) denumirea şi sediul social ale entitatii care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mare grup de entităţi din care face parte entitatea în calitate de filiala; b) denumirea şi sediul social ale entitatii care întocmeşte situaţiile financiare anuale consolidate ale celui mai mic grup de entităţi din care face parte entitatea în calitate de filiala şi care este, de asemenea, inclusă în grupul de entităţi prevăzut la lit. a); c) locul de unde pot fi obţinute copii ale situaţiilor financiare anuale consolidate prevăzute la lit. a) şi b), cu condiţia ca acestea să fie disponibile.229. - Trebuie să se menţioneze, totodată, dacă situaţiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, şi cu prevederile cuprinse în prezentele reglementări.230. - Următoarele informaţii trebuie prezentate cu claritate şi repetate ori de cat ori este necesar, pentru buna lor înţelegere: a) denumirea entitatii care face raportarea; b) faptul ca situaţiile financiare anuale sunt proprii acesteia şi nu grupului; c) data la care s-au încheiat sau perioada la care se referă situaţiile financiare anuale; d) moneda în care sunt întocmite situaţiile financiare anuale; e) exprimarea cifrelor incluse în raportare (de exemplu, lei).231. - O entitate prezintă următoarele date, în cazul în care ele nu au fost prezentate în situaţiile financiare anuale: a) locul, principal unde îşi desfăşoară activitatea, dacă este diferit de sediul oficial; b) o descriere a naturii activităţii desfăşurate şi principalele domenii de activitate; c) denumirea societăţii - mama şi cea a deţinătorului final în cadrul grupului (dacă este cazul); d) orice alta informaţie care, în opinia directorilor şi administratorilor, ajuta la prezentarea unei imagini fidele asupra entitatii.Relaţiile cu entitatile afiliate232. - Dacă au existat tranzacţii între entitatile afiliate, entitatea raportoare trebuie să prezinte natura relaţiilor dintre acestea, tipurile de tranzacţii, precum şi valoarea tranzacţiilor8.2.2. Informaţii referitoare la elementele de bilanţ233. - Notele explicative trebuie să cuprindă: a) duratele de viaţa utila sau ratele de amortizare utilizate; b) metodele de amortizare utilizate; c) creşterile de valoare, a imobilizarilor, cu indicarea separată a acelora apărute din procesul de dezvoltare interna; d) valoarea imobilizarilor necorporale în curs.234. - Atunci când imobilizarile necorporale prezentate în bilanţ cuprind cheltuieli de dezvoltare, în notele explicative trebuie prezentate următoarele informaţii: a) perioada pe parcursul căreia valoarea cheltuielilor imobilizate este sau urmează să fie amortizata; şi b) motivele care au determinat recunoaşterea acestora ca active (beneficii economice viitoare etc).235. - În cazul în care fondul comercial achiziţionat de către o entitate este prezentat în bilanţ la imobilizari necorporale, atunci perioada aleasă pentru amortizarea acestuia şi motivele pentru care a fost aleasă acea perioada trebuie să fie prezentate în notele explicative.236. - (1) Notele explicative trebuie să prezinte, pentru fiecare grupa de imobilizari corporale, următoarele informaţii: a) bazele de evaluare folosite în determinarea valorii contabile brute (cost istoric sau valoare reevaluata). Dacă s-au folosit baze diferite de evaluare, atunci trebuie prezentată pentru fiecare grupa în parte valoarea contabila bruta a respectivei grupe; b) metodele de amortizare folosite; c) valoarea imobilizarilor corporale în curs. (2) În cazul în care elementele imobilizarilor corporale sunt exprimate la valori reevaluate, trebuie prezentate data şi condiţiile de efectuare a reevaluarii.237. - (1) Se menţionează existenta oricăror certificate de participare, obligaţiuni convertibile sau valori mobiliare sau drepturi similare, cu indicarea numărului acestora şi a drepturilor pe care le conferă. (2) Prezentarea în notele explicative a informaţiilor de la alin. (1) la imobilizari financiare sau investiţii pe termen scurt se face în funcţie de intenţia entitatii cu privire la durata deţinerii titlurilor de valoare, de până la un an sau mai mult de un an.238. - (1) Atunci când evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare nu a fost efectuată conform Subsectiunii 7.2.5.2 "Evaluarea la valoarea justa a instrumentelor financiare", în notele explicative se prezintă: a) pentru fiecare clasa de instrumente financiare derivate:- valoarea justa a instrumentelor, dacă o astfel de valoare poate fi determinata prin oricare din metodele prevăzute la pct. 115 alin. (1);- informaţii privind aria şi natura instrumentelor financiare; şi b) pentru imobilizarile financiare prevăzute la pct. 114, înregistrate la o valoare mai mare decât valoarea lor justa şi fără a se fi utilizat opţiunea de a face o ajustare de valoare conform pct. 66 alin. (1):- valoarea contabila şi valoarea justa ale fiecăruia dintre activele individuale sau a grupărilor corespunzătoare ale acelor active individuale;- motivele pentru care nu a fost redusă valoarea contabila, inclusiv natura dovezilor pe care se întemeiază opinia ca valoarea contabila va fi recuperată. (2) Entitatile prevăzute la pct. 3 alin. (2) pot omite informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), cu respectarea condiţiilor prevăzute la pct. 7 alin (1).239. - Se specifică toate situaţiile în care entitatea a depus garanţii sau a gajat, respectiv a ipotecat active proprii pentru garantarea unor obligaţii în favoarea unui terţ, menţionându-se, de asemenea şi valoarea acestora.240. - (1) Se prezintă în notele explicative costul de achiziţie sau costul de producţie al stocurilor evidentiate în bilanţ şi metodele de evaluare a stocurilor. (2) Dacă, în situaţii excepţionale, administratorii decid sa schimbe metoda de evaluare pentru un anumit element de stocuri sau alte active fungibile, trebuie prezentate următoarele informaţii: a) motivul schimbării metodei; şi b) efectul financiar asupra rezultatului exerciţiului financiar. (3) De asemenea, trebuie prezentată şi valoarea stocurilor gajate în contul datoriilor.241. - 0 entitate trebuie să prezinte în notele explicative subclasificari ale creanţelor prezentate în bilanţ, clasificate într-o maniera corespunzătoare activităţii desfăşurate, iar sumele de încasat de la entitatile afiliate şi întreprinderile asociate trebuie prezentate separat.242. - În notele explicative se menţionează sumele datorate de entitate care devin exigibile după o perioadă mai mare de cinci ani, precum şi valoarea totală a datoriilor entitatii acoperite cu garanţii reale depuse de aceasta, cu indicarea naturii şi formei garanţiilor. Aceste informaţii trebuie prezentate distinct pentru fiecare element bilantier de natura datoriilor, potrivit formatului de bilanţ prevăzut de prezentele reglementări.243. - (1) În cazul în care entitatea a emis pe parcursul exerciţiului financiar valori mobiliare, se prezintă următoarele informaţii: a) tipul valorilor mobiliare emise; b) pentru fiecare categorie de valori mobiliare emise: valoarea de emisiune şi suma primită. (2) În cazul în care obligaţiunile emise de o entitate sunt deţinute de o persoană nominalizată sau imputernicita de către acea entitate, în notele explicative se menţionează valoarea nominală a obligaţiunilor respective şi valoarea contabila a acestora.244. - În cazul obligaţiilor pentru care nu s-au constituit provizioane, se prezintă următoarele informaţii: a) valoarea exactă sau estimată a acelei obligaţii; b) natura juridică al obligaţiei şi efectul acesteia; c) dacă entitatea a depus o garanţie semnificativă cu privire la acea obligaţie şi, în caz afirmativ, natura acelei garanţii.245. - (1) De asemenea, se prezintă informaţii referitoare la alte obligaţii financiare viitoare pentru care nu s-au constituit provizioane, dar care sunt relevante pentru a aprecia situaţia economică a entitatii. (2) Pentru orice garanţie semnificativă care a fost constituită trebuie facuta o prezentare detaliată. Valoarea totală a angajamentelor financiare sub forma garanţiilor, girurilor şi ipotecilor de orice fel, în cazul în care nu îndeplinesc condiţiile pentru a fi recunoscute în bilanţ, trebuie să fie prezentate în mod clar în notele explicative, în măsura în care aceste informaţii sunt utile pentru evaluarea poziţiei financiare. (3) Orice angajamente privind pensiile şi entitatile afiliate trebuie prezentate distinct.246. - Dacă în timpul exerciţiului financiar o sumă este transferata la sau de la provizioane, următoarele informaţii se prezintă în notele explicative: a) valoarea provizioanelor la începutul exerciţiului financiar; b) sumele cu care provizioanele au fost majorate sau diminuate în cursul exerciţiului financiar; c) natura, sursa sau destinaţia oricăror astfel de transferuri; d) valoarea provizioanelor la sfârşitul exerciţiului financiar.247. - Referitor la capitalul entitatii se oferă următoarele informaţii: a) dacă entitatea nu are capital autorizat valoarea capitalului subscris; b) dacă, conform actului de înfiinţare, entitatea are capital autorizat valoarea acestuia, precum şi valoarea capitalului subscris în momentul infiintarii entitatii sau în momentul autorizării entitatii pentru începerea activităţii şi în momentul oricărei modificări a capitalului autorizat; c) numărul şi valoarea acţiunilor subscrise în cursul exerciţiului financiar în limitele unui capital autorizat.În înţelesul prezentelor reglementări, prin capital autorizat se înţelege suma maxima a capitalului subscris potrivit statutului sau adunării generale; d) dacă exista mai multe clase de acţiuni sau părţi sociale, numărul şi valoarea nominală pentru fiecare clasa.În înţelesul prezentelor reglementări, prin clasa de acţiuni sau părţi sociale se înţelege o grupare în funcţie de caracteristicile acestora, stabilite potrivit legii.248. - În cazul în care capitalul social cuprinde şi acţiuni rascumparabile, se furnizează următoarele informaţii: a) data cea mai apropiată şi data limita la care entitatea poate rascumpara respectivele acţiuni; b) dacă acele acţiuni trebuie răscumpărate obligatoriu sau dacă răscumpărarea este la alegerea entitatii sau a acţionarilor; c) dacă trebuie plătită o primă de răscumpărare şi, în caz afirmativ, care este valoarea acesteia.249. - În ceea ce priveşte eventualele drepturi legate de distribuirea acţiunilor, se furnizează următoarele informaţii: a) numărul, descrierea şi valoarea acţiunilor care fac obiectul exercitării acestor drepturi; b) perioada pe parcursul căreia drepturile pot fi exercitate; c) preţul care trebuie plătit pentru acţiunile distribuite.250. - Pentru fiecare categorie de rezerve inclusă în capitalurile proprii, se descrie natura sa şi scopul pentru care a fost constituită.8.2.3. Informaţii referitoare la elementele din contul de profit şi pierdere251. - (1) Notele explicative trebuie să cuprindă informaţii privind cifra de afaceri neta, defalcata pe segmente de activităţi şi pe pieţe geografice, în măsura în care aceste segmente şi pieţe diferă substanţial unele faţă de altele, ţinând seama de modul de organizare a vânzării de produse şi a furnizarii de servicii rezultate din activităţile curente ale entitatii. (2) Entitatile prevăzute la pct. 3 alin. (2) din prezentele reglementări pot sa nu prezinte informaţiile menţionate la alin. (1), cu respectarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la pct. 7 alin. (1). (3) Prin segment de activitate se înţelege o componenta distinctă a entitatii care este angajata în furnizarea unui produs individual sau a unui serviciu, sau a unui grup de produse sau servicii conexe şi care este subiectul riscurilor şi beneficiilor care sunt diferite de cele din alte segmente de activitate.Factorii care vor fi luati în considerare în determinarea caracterului conex al produselor sau serviciilor sunt: a) natura produselor şi serviciilor; b) natura proceselor de producţie; c) tipul sau clasa de clienţi pentru produse sau servicii; d) metodele utilizate pentru distribuirea produselor sau furnizarea serviciilor; şi e) dacă este posibil, caracterul mediului economic. (4) Un segment geografic este o componenta distinctă a unei entităţi care este angajata în furnizarea de produse şi servicii într-un mediu economic specific şi care este subiectul riscurilor şi beneficiilor care sunt diferite de acelea ale componentelor care operează în alte medii economice.Factorii care vor fi luati în considerare în identificarea segmentelor geografice includ: a) similaritatea condiţiilor economice şi politice; b) legătură între operaţiile din diferite zone geografice; c) apropierea operaţiilor; d) riscuri speciale asociate operaţiilor dintr-un domeniu specific; e) reguli de control privind schimbul valutar; şi f) riscurile valutare aferente.Riscurile şi beneficiile unei entităţi sunt influentate atât de localizarea geografică a operaţiilor desfăşurate (locul unde sunt produse bunurile), cat şi de localizarea pletelor acesteia (locul unde sunt vândute produsele). (5) Un singur segment de activitate, nu include produse şi servicii cu riscuri şi beneficii ce diferă în mod semnificativ. În mod similar, un segment geografic nu include operaţii în medii economice cu riscuri şi beneficii ce diferă în mod semnificativ.252. - Informaţiile pe segmente de raportare, respectiv segmente de activitate şi segmente geografice, sunt elaborate conform politicilor contabile adoptate pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale.253. - Se prezintă în mod distinct totalul onorariilor percepute, aferente exerciţiului financiar, de auditorul financiar sau firma de audit pentru auditul financiar al situaţiilor financiare anuale, onorariile percepute pentru alte servicii de asigurare, servicii de consultanţa fiscală şi orice alte servicii decât cele de audit.254. - (1) În notele explicative trebuie incluse informaţii privind numărul mediu de persoane angajate în cursul exerciţiului financiar, defalcat pe categorii şi, dacă acestea nu sunt prezentate distinct în contul de profit şi pierdere, cheltuielile cu personalul aferente exerciţiului financiar, defalcate conform pct. 37 rândul 6; (2) Se menţionează suma indemnizaţiilor acordate în exerciţiul financiar membrilor organelor de administraţie/conducere şi de supraveghere în virtutea responsabilităţilor acestora, precum şi orice angajamente generate sau asumate privind pensiile pentru foştii membri ai acestor organe, indicandu-se valoarea totală a angajamentelor pentru fiecare categorie. (3) Entitatile prevăzute la pct. 3 alin. (2) din prezentele reglementări pot sa nu prezinte informaţiile de la alin. (2), dacă prezentarea lor face posibila identificarea situaţiei unui anumit membru al organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere, cu respectarea condiţiilor prevăzute la pct. 7 alin. (1).255. - Se prezintă suma avansurilor şi creditelor acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere, cu indicarea ratelor dobânzii, principalelor condiţii şi a oricăror sume restituite, precum şi a angajamentelor asumate în numele acestora sub forma garanţiilor de orice fel, cu indicarea totalului pe fiecare categorie.256. - Se prezintă măsura în care calcularea profitului sau pierderii exerciţiului financiar a fost afectată de o evaluare a elementelor care, prin derogare de la principiile contabile generale şi regulile de evaluare prevăzute de prezentele reglementări, a fost efectuată în exerciţiul financiar curent sau într-un exerciţiu financiar precedent în vederea obţinerii de facilităţi fiscale. Atunci când influenţa unei asemenea evaluări asupra cheltuielilor viitoare cu impozitul pe profit este semnificativă, trebuie prezentate detalii.257. - (1) Se prezintă diferenţa dintre cheltuiala cu impozitul pe profit/venit aferentă exerciţiului financiar curent şi exerciţiilor financiare precedente şi suma impozitelor rămasă de plată pentru aceste exercitii, cu condiţia ca aceasta diferenţa să fie semnificativă pentru obligaţiile fiscale viitoare. (2) De asemenea, se include reconcilierea dintre rezultatul contabil al exerciţiului financiar şi rezultatul fiscal, asa cum este prezentat în declaraţia de impozit pe profit.258. - În notele explicative trebuie să se prezinte separat propunerea de repartizare a profitului net pe destinaţii, astfel: a) sumele repartizate la rezerve; b) sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti; c) dividende; d) alte repartizari.  +  Secţiunea 9 CONŢINUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR259. - (1) Consiliul de administraţie elaborează pentru fiecare exerciţiu financiar un raport, denumit în continuare raportul administratorilor, care cuprinde cel puţin o prezentare fidela a dezvoltării şi performantei activităţilor entitatii şi a poziţiei sale financiare, împreună cu o descriere a principalelor riscuri şi incertitudini cu care se confrunta. (2) Prezentarea de mai sus este o analiza echilibrata şi cuprinzatoare a dezvoltării şi performantei activităţilor entitatii şi a poziţiei sale financiare, corelata cu dimensiunea şi complexitatea activităţilor. (3) În măsura în care este necesar pentru a înţelege dezvoltarea entitatii, performanta sau poziţia sa financiară, analiza cuprinde indicatori financiari şi, atunci când este cazul, indicatori nefinanciari-cheie de performanţă, relevanti, pentru activităţi specifice, inclusiv informaţii: despre aspecte, privind mediul înconjurător şi angajaţii. (4) În furnizarea analizei sale, raportul administratorilor include, atunci când este cazul, referiri şi explicaţii suplimentare privind sumele raportate în situaţiile financiare anuale.260. - Raportul administratorilor oferă, de asemenea, informaţii despre: a) evenimente importante apărute după sfârşitul exerciţiului financiar; b) dezvoltarea previzibila a entitatii; c) activităţile din domeniul cercetării şi dezvoltării; d) informaţii privind achiziţiile propriilor acţiuni, şi anume:- motivele achiziţiilor efectuate în cursul exerciţiului financiar;- numărul şi valoarea a acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;- în cazul achiziţiei şi înstrăinării cu titlu oneros, contravaloarea acţiunilor;- numărul şi valoarea nominală a tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de entitate şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă; e) existenta de sucursale ale entitatii; f) utilizarea de către entitate a instrumentelor financiare, în cazul în care sunt semnificative pentru evaluarea activelor sale, datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii:- obiectivele şi politicile entitatii în materie de gestiune a riscului financiar, inclusiv politica sa de acoperire împotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tranzacţie previzionata pentru care se utilizează contabilitatea de acoperire împotriva riscurilor, şi- expunerea entitatii la riscul de piaţa, riscul de credit, riscul de lichiditate şi la riscul fluxului de trezorerie.Scopul acestor prezentări este de a furniza informaţii care să ajute la înţelegerea mai buna a semnificatiei instrumentelor financiare bilantiere sau extrabilantiere asupra situaţiei financiare a unei entităţi, rezultatelor activităţii ei şi fluxurilor de trezorerie şi de a ajuta în evaluarea sumelor, momentului apariţiei şi gradului de siguranţă a fluxurilor de trezorerie viitoare asociate cu acele instrumente.Prezentările cerute oferă informaţii pentru a-i ajuta pe utilizatorii situaţiilor financiare în evaluarea gradului de risc aferent instrumentelor financiare, recunoscute sau nu în bilanţ.Tranzacţiile cu instrumente financiare pot avea ca rezultat pentru o entitate asumarea sau transferarea către alte părţi a unuia sau mai multora dintre riscurile financiare descrise mai jos. a) Riscul de piaţa cuprinde trei tipuri de risc:- riscul valutar este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor cursului de schimb valutar;- riscul ratei dobânzii la valoarea justa - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piaţa ale dobânzii;- riscul de preţ - este riscul ca valoarea unui instrument financiar sa fluctueze ca rezultat al schimbării preţurilor pieţei, chiar dacă aceste schimbări sunt cauzate de factori specifici instrumentelor individuale sau emitentului acestora, sau factori care afectează toate instrumentele tranzacţionate pe piaţa.Termenul "risc de piaţa" incorporeaza nu numai potenţialul de pierdere, dar şi cel de câştig. b) Riscul de credit - este riscul ca una dintre părţile instrumentului financiar sa nu execute obligaţia asumată, cauzand celeilalte părţi o pierdere financiară. c) Riscul de lichiditate - (numit şi riscul de finanţare), este riscul ca o entitate sa intalneasca dificultăţi în procurarea fondurilor necesare pentru îndeplinirea angajamentelor aferente instrumentelor financiare. Riscul de lichiditate poate rezultă din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la o valoare apropiată de valoarea sa justa. d) Riscul ratei dobânzii la fluxul de trezorerie - este riscul ca fluxurile de trezorerie viitoare sa fluctueze din cauza variatiilor ratelor de piaţa ale dobânzii. De exemplu, în cazul unui instrument de împrumut cu rata variabila, astfel de fluctuatii constau în schimbarea ratei dobânzii efective a instrumentului financiar, fără o schimbare corespondenta a valorii sale juste.O entitate trebuie să prezinte obiectivele şi politicile de gestionare a riscului, inclusiv politicile de acoperire a acestuia.261. - În cazul entitatilor ale căror valori mobiliare - în totalitate sau o parte din aceste titluri - sunt admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată şi care fac obiectul unei oferte publice de preluare, astfel cum acestea sunt definite în legislaţia în vigoare privind piaţa de capital, raportul administratorilor trebuie, sa cuprindă următoarele informaţii detaliate despre: a) structura capitalului lor, inclusiv valorile mobiliare care nu sunt admise la tranzactionare pe o piaţa reglementată, cu indicarea claselor diferite de acţiuni şi, dacă este cazul, pentru fiecare clasa de acţiuni, drepturile şi obligaţiile ataşate clasei respective şi procentul din capitalul social total pe care îl reprezintă; b) orice restrictii legate de transferul de valori mobiliare, cum ar fi limitarile privind deţinerea de titluri de valoare sau necesitatea de a obţine aprobarea entitatii sau a altor deţinători de valori mobiliare; c) detinerile semnificative directe şi indirecte de acţiuni (inclusiv detinerile indirecte prin structuri piramidale şi detineri incrucisate de acţiuni, asa cum acestea sunt definite în reglementările în vigoare privind piaţa de capital); d) deţinătorii oricăror valori mobiliare cu drepturi speciale de control şi o descriere a acestor drepturi; e) sistemul de control al oricărei scheme de acordare de acţiuni salariaţilor, dacă drepturile de control nu se exercită direct de către salariaţi; f) orice restrictii privind drepturile de vot, cum ar fi limitarile drepturilor de vot ale deţinătorilor unui procent stabilit sau număr de voturi, termenele de exercitare a drepturilor de vot sau sistemele prin care, cooperand cu entitatea, drepturile financiare ataşate valorilor mobiliare sunt separate de deţinerea de valori mobiliare; g) orice acorduri dintre acţionari care sunt cunoscute de către entitate şi care pot avea ca rezultat restrictii referitoare la transferul valorilor mobiliare şi/sau la drepturile de vot; h) regulile care prevăd numirea sau înlocuirea membrilor consiliului de administraţie şi modificarea actelor constitutive ale entitatii; i) puterile membrilor consiliului de administraţie şi, în special, cele referitoare la emiterea sau răscumpărarea de acţiuni; j) orice acorduri semnificative la care entitatea este parte şi care intră în vigoare, se modifica sau încetează în funcţie de o modificare a controlului entitatii ca urmare a unei oferte publice de preluare, şi efectele rezultate din aceasta, cu excepţia cazului în care prezentarea acestor informaţii ar prejudicia grav entitatea. Aceasta excepţie nu se aplică în cazul în care entitatea este obligată în mod special să prezinte asemenea informaţii conform altor cerinţe legale; k) orice acorduri dintre entitate şi membrii consiliului sau de administraţie sau salariaţi, prin care se oferă compensări dacă aceştia demisioneaza sau sunt concediati fără un motiv rezonabil sau dacă relaţia de angajare încetează din cauza unei oferte publice de preluare.262. - Raportul administratorilor se aproba de consiliul de administraţie şi se semnează în numele acestuia de preşedintele consiliului.  +  Secţiunea 10 AUDITAREA SAU VERIFICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE263. - (1) Situaţiile financiare anuale ale entitatilor se auditeaza de către una sau mai multe persoane fizice sau juridice autorizate în condiţiile legii. (2) Auditorii financiari îşi exprima o opinie referitoare la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar.264. - Entitatile prevăzute la pct. 3 alin. (2) nu au obligaţia auditarii situaţiilor financiare anuale, cu respectarea condiţiilor de la pct 7 alin. (1). Situaţiile financiare anuale ale acestor entităţi se verifica potrivit prevederilor legislaţiei în materie.265. - (1) Raportul auditorilor financiari cuprinde: a) menţionarea situaţiilor financiare anuale care fac obiectul auditului financiar, împreună cu cadrul de raportare financiară care a fost aplicat la întocmirea acestora; b) o descriere a ariei auditului financiar, respectiv a standardelor de audit conform cărora a fost efectuat auditul financiar; c) o opinie de audit care exprima în mod clar opinia auditorilor financiari potrivit căreia situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidela conform cadrului relevant de raportare financiară şi, după caz, dacă situaţiile financiare anuale respecta cerinţele legale; opinia de audit este fără rezerve, cu rezerve, o opinie contrară sau, dacă auditorii financiari nu au fost în măsura sa exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimarii unei opinii; d) o referire la aspectele asupra cărora auditorii financiari atrag atenţia, printr-un paragraf distinct fără ca opinia de audit să fie cu rezerve; e) o opinie privind gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situaţiile financiare anuale pentru acelaşi exerciţiu financiar. (2) Raportul se semnează de către auditori financiari, persoane fizice, în numele acestora sau al auditorilor persoane juridice autorizate, după caz, şi se datează.  +  Secţiunea 11 APROBAREA, SEMNAREA ŞI PUBLICAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE266. - Situaţiile financiare au înscrise clar numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit calitatea acestora (director economic, contabil şef sau altă persoană imputernicita sa îndeplinească aceasta funcţie, expert contabil, contabil autorizat), precum şi numărul de înregistrare în organismul profesional, dacă este cazul.267. - Situaţiile financiare anuale, însoţite de raportul administratorilor pentru exerciţiul financiar în cauza, sunt supuse aprobării adunării generale a acţionarilor sau asociaţilor, potrivit legislaţiei în vigoare.268. - Situaţiile financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, şi raportul administratorilor, împreună cu raportul de audit sau raportul de verificare, după caz, se publică în conformitate cu legislaţia în vigoare.269. - Ori de câte ori situaţiile financiare anuale şi raportul administratorilor se publică în întregime, acestea trebuie să fie reproduse în forma şi conţinutul pe baza cărora auditorii financiari sau persoanele care au efectuat verificarea, după caz, şi-au întocmit raportul lor. Acestea trebuie să fie însoţite de textul complet al raportului de audit sau al raportului de verificare, după caz.270. - Dacă situaţiile financiare anuale nu se publică în întregime, trebuie să se indice faptul ca versiunea publicată este o formă prescurtata şi trebuie să se facă trimitere la oficiul registrului comerţului la care au fost depuse situaţiile financiare anuale. În cazul în care situaţiile financiare anuale nu au fost încă depuse, acest lucru trebuie prezentat. Raportul de audit nu se publică, dar se menţionează dacă a fost exprimată o opinie de audit fără rezerve, cu rezerve sau contrară, sau dacă auditorii financiari nu au fost în măsura sa exprime o opinie de audit. De asemenea, se menţionează dacă raportul de audit face referire la aspecte asupra cărora auditorii financiari atrag atenţia printr-un paragraf distinct fără ca opinia de audit să fie cu rezerve.271. - (1) Împreună cu situaţiile financiare anuale trebuie publicată propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. (2) Distribuirea profitului sau acoperirea pierderii contabile se prezintă în notele explicative.  +  Capitolul III PREVEDERI FINALE272. - Pentru asigurarea informaţiilor destinate sistemului instituţional al statului, Ministerul Finanţelor Publice poate solicita entitatilor depunerea unor seturi de informaţii la unităţile sale teritoriale.  +  Capitolul IV PLANUL DE CONTURI GENERAL273. - (1) Conturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice în funcţie de necesităţile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităţilor proprii ale fiecărei entităţi. (2) Conturile pot avea funcţiune contabila de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifunctionale (A/P). (3) Pentru organizarea contabilităţii de gestiune, conturile din clasa 9 "Conturi de gestiune" nu sunt obligatorii.274. - Planul de conturi general este următorul:CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI10. CAPITAL ŞI REZERVE101. Capital*3----------*3 În funcţie de forma juridică a entitatii se înscrie: capital social, patrimoniul regiei etc.1011. Capital subscris nevarsat (P)1012. Capital subscris vărsat (P)1015. Patrimoniul regiei (P)1016. Patrimoniul public (P)104. Prime de capital1041. Prime de emisiune (P)1042. Prime de fuziune/divizare (P)1043. Prime de aport (P)1044. Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni (P)105. Rezerve din reevaluare (P)106. Rezerve1061. Rezerve legale (P)1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)1064. Rezerve de valoare justa*4 (P)------------*4 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.1065. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)1068. Alte rezerve (P)107. Rezerve din conversie*4 (A/P)-----------*4 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.108. Interese minoritare*5-----------*5 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.1081. Interese minoritare - rezultatul exerciţiului financiar (A/P)1082. Interese minoritare - alte capitaluri proprii (A/P)109. Acţiuni proprii1091. Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt (A)1092. Acţiuni proprii deţinute pe termen lung (A)11. REZULTATUL REPORTAT117. Rezultatul reportat1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita (A/P)1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai puţin IAS 29*6 (A/P)-----------*6 Acest cont apare doar ta agenţii economici care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 şi până la închiderea soldului acestui cont.1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene (A/P)12. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR121. Profit sau pierdere (A/P)129. Repartizarea profitului (A)13. SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII131. Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P)132. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)133. Donaţii pentru investiţii (P)134. Plusuri de inventar de natura imobilizarilor (P).138. Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P)15. PROVIZIOANE151. Provizioane1511. Provizioane pentru litigii (P)1512. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor (P)1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale şi alte acţiuni similare legate de acestea*7 (P)-----------*7 Acest cont apare doar la agenţii economici care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 şi până la scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale în valoarea cărora au fost incluse aceste provizioane. Ca urmare, aceste provizioane nu se mai pot constitui în baza prezentelor reglementări.1514. Provizioane pentru restructurare (P)1515. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (P)1516. Provizioane pentru impozite (P)1518. Alte provizioane (P)16. ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE161. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P)1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci (P)1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P)1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P)162. Credite bancare pe termen lung1621. Credite bancare pe termen lung (P)1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (P)1623. Credite externe guvernamentale (P)1624. Credite bancare externe garantate de stat (P)1625. Credite bancare externe garantate de bănci (P)1626. Credite de la trezoreria statului (P)1627. Credite bancare interne garantate de stat (P)166. Datorii care privesc imobilizarile financiare1661. Datorii faţă de entitatile afiliate (P)1663. Datorii faţă de entitatile de care compania este legată prin interese de participare (P)167. Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P)168. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (P)1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P)1685. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entitatile afiliate (P)1686. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entitatile de care compania este legată prin interese de participare (P)1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (P)169. Prime privind rambursarea obligaţiunilor (A)CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI20. IMOBILIZARI NECORPORALE201. Cheltuieli de constituire (A)203. Cheltuieli de dezvoltare (A)205. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare (A)207. Fond comercial2071. Fond comercial pozitiv*8 (A)-------------*8 Acest cont apare, de regula, în situaţiile financiare anuale consolidate.2075. Fond comercial negativ*9 (P)----------*9 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.208. Alte imobilizari necorporale (A)21. IMOBILIZARI CORPORALE211. Terenuri şi amenajări de terenuri (A)2111. Terenuri2112. Amenajări de terenuri212. Construcţii (A)213. Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii2131. Echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) (A)2132. Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (A)2133. Mijloace de transport (A)2134. Animale şi plantaţii (A)214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A)23. IMOBILIZARI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI231. Imobilizari corporale în curs de execuţie (A)232. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A)233. Imobilizari necorporale în curs de execuţie (A)234. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A)26. IMOBILIZARI FINANCIARE261. Acţiuni deţinute la entitatile afiliate (A)263. Interese de participare (A)264. Titluri puse în echivalenta*10 (A)----------*10 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate265. Alte titluri imobilizate (A)267. Creanţe imobilizate2671. Sume datorate de entitatile afiliate (A)2672. Dobânda aferentă sumelor datorate de entitatile afiliate (A)2673. Creanţe legate de interesele de participare (A)2674. Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de participare (A)2675. Împrumuturi acordate pe termen lung (A)2676. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A)2678. Alte creanţe imobilizate (A)2679. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A)269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizari financiare2691. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entitatile afiliate (P).2692. Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare (P)2693. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare (P)28. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE280. Amortizari privind imobilizarile necorporale2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, marcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P)2807. Amortizarea fondului comercial*11 (P)-----------*11 Acest cont apare, de regula, în situaţiile financiare anuale consolidate.2808. Amortizarea altor imobilizari necorporale (P)281. Amortizari privind imobilizarile corporale2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P)2812. Amortizarea construcţiilor (P)2813. Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor (P)2814. Amortizarea altor imobilizari corporale (P)29. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR290. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale2903. Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)2905. Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, marcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P)2907. Ajustari pentru deprecierea fondului comercial*12 (P)-----------*12 Acest cont apare, de regula, în situaţiile financiare anuale consolidate.2908. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale (P)291. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale2911. Ajustari pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri (P)2912. Ajustari pentru deprecierea construcţiilor (P)2913. Ajustari pentru deprecierea instalaţiilor, mijloacelor de transport, animalelor şi plantaţiilor (P)2914. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale (P)293. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor în curs de execuţie2931. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale în curs de execuţie (P)2933. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale în curs de execuţie (P)296. Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare (P)2961. Ajustari pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entitatile afiliate (P)2962. Ajustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P)2963. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)2964. Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitatile afiliate (P)2965. Ajustari pentru pierderea de valoare a creanţelor legate de interesele de participare (P)2966. Ajustari pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P)2968. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate (P)CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE30. STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE301. Materii prime (A)302. Materiale consumabile3021. Materiale auxiliare (A)3022. Combustibili (A)3023. Materiale pentru ambalat (A)3024. Piese de schimb (A)3025. Seminţe şi materiale de plantat (A)3026. Furaje (A)3028. Alte materiale consumabile (A)303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A)308. Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale (A/P)33. PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE331. Produse în curs de execuţie (A)332. Lucrări şi servicii în curs de execuţie (A)34. PRODUSE341. Semifabricate (A)345. Produse finite (A)346. Produse reziduale (A)348. Diferenţe de preţ la produse (A/P)35. STOCURI AFLATE LA TERŢI351. Materii şi materiale aflate la terţi (A)354. Produse aflate la terţi (A)356. Animale aflate la terţi (A)357. Mărfuri aflate la terţi (A)358. Ambalaje aflate la terţi (A)36. ANIMALE361. Animale şi păsări (A)368. Diferenţe de preţ la animale şi păsări (A/P)37. MĂRFURI371. Mărfuri (A)378. Diferenţe de preţ la mărfuri (A/P)38. AMBALAJE381. Ambalaje (A)388. Diferenţe de preţ la ambalaje (A/P)39. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR Şi PRODUCŢIEI - ÎN CURS DE EXECUŢIE391. Ajustari pentru deprecierea materiilor prime (P)392. Ajustari pentru deprecierea materialelor3921. Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile (P)3922. Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P)393. Ajustari pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie (P)394. Ajustari pentru deprecierea produselor3941. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor (P)3945. Ajustari pentru deprecierea produselor finite (P)3946. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale (P)395. Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi3951. Ajustari pentru deprecierea materiilor şi materialelor aflate la terţi (P)3952. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terţi (P)3953. Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terţi (P)3954. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terţi (P)3956. Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la terţi (P)3957. Ajustari pentru deprecierea mărfurilor aflate la terţi (P)3958. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terţi (P)396. Ajustari pentru deprecierea animalelor (P)397. Ajustari pentru deprecierea mărfurilor (P)398. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor (P)CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI40. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE401. Furnizori (P)403. Efecte de plătit (P)404. Furnizori de imobilizari (P)405. Efecte de plătit pentru imobilizari (P)408. Furnizori - facturi nesosite (P)409. Furnizori - debitori4091. Furnizori-debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A)4092. Furnizori-debitori pentru prestări de servicii şi executări de lucrări (A)41. CLIENŢI Sl CONTURI ASIMILATE411. Clienţi4111. Clienţi (A)4118. Clienţi incerti sau în litigiu (A)413. Efecte de primit de la clienţi (A)418. Clienţi - facturi de întocmit (A)419. Clienţi - creditori (P)42. PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE421. Personal - salarii datorate (P)423. Personal - ajutoare materiale datorate (P)424. Prime reprezentând participarea personalului la profit*13 (P)-----------*13 Se utilizează atunci când exista baza legală pentru acordarea acestora.425. Avansuri acordate personalului (A)426. Drepturi de personal neridicate (P)427. Reţineri din salarii datorate terţilor (P)428. Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul4281. Alte datorii în legătură cu personalul (P)4282. Alte creanţe în legătură cu personalul (A)43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ Sl CONTURI ASIMILATE431. Asigurări sociale4311. Contribuţia unităţii la asigurările sociale (P)4312. Contribuţia personalului la asigurările sociale (P)4313. Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P)4314. Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (P)437. Ajutor de şomaj4371. Contribuţia unităţii la fondul de şomaj (P)4372. Contribuţia personalului la fondul de şomaj (P)438. Alte datorii şi creanţe sociale4381. Alte datorii sociale (P)4382. Alte creanţe sociale (A)44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE Sl CONTURI ASIMILATE441. Impozitul pe profit/venit4411. Impozitul pe profit (P)4418. Impozitul pe venit*14 (P)----------*14 Se utilizează pentru evidentierea impozitului pe venitul microintreprinderilor, definite conform legii.442. Taxa pe valoarea adăugată4423. TVA de plată (P)4424. TVA de recuperat (A)4426. TVA deductibilă (A)4427. TVA colectata (P)4428. TVA neexigibila (A/P)444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P)445. Subvenţii4451. Subvenţii guvernamentale (A)4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A)4458. Alte sume primite cu caracter de subvenţii (A)446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P)447. Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (P)448. Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului4481. Alte datorii faţă de bugetul statului (P)4482. Alte creanţe privind bugetul statului (A)45. GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI451. Decontări între entitatile afiliate4511. Decontări între entitatile afiliate (A/P)4518. Dobânzi aferente decontărilor între entitatile afiliate (A/P)453. Decontări privind interesele de participare4531. Decontări privind interesele de participare (A/P)4538. Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de participare (A/P)455. Sume datorate acţionarilor/asociaţilor4551. Acţionari/asociaţi - conturi curente (P)4558. Acţionari/asociaţi - dobânzi la conturi curente (P)456. Decontări cu actionarii/asociaţii privind capitalul (A/P)457. Dividende de plată (P)458. Decontări din operaţii în participaţie4581. Decontări din operaţii în participaţie-pasiv (P)4582. Decontări din operaţii în participaţie-activ (A)48. DEBITORI Sl CREDITORI DIVERSI461. Debitori diversi (A)462. Creditori diversi (P)47. CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE471. Cheltuieli înregistrate în avans (A)472. Venituri înregistrate în avans (P)473. Decontări din operaţii în curs de clarificare (A/P)48. DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII481. Decontări între unitate şi subunitati (A/P)482. Decontări între subunitati (A/P)49. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR491. Ajustari pentru deprecierea creanţelor - clienţi (P)495. Ajustari pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu actionarii/asociaţii (P)496. Ajustari pentru deprecierea creanţelor - debitori diversi (P)CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE50. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT501. Acţiuni deţinute la entitatile afiliate (A)505. Obligaţiuni emise şi răscumpărate (A)506. Obligaţiuni (A)508. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate5081. Alte titluri de plasament (A)5088. Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament (A)509. Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt5091. Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entitatile afiliate (P)5092. Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt (P)51. - CONTURI LA BĂNCI511. Valori de încasat5112. Cecuri de încasat (A)5113. Efecte de încasat (A)5114. Efecte remise spre scontare (A)512. Conturi curente la bănci5121. Conturi la bănci în lei (A)5124. Conturi la bănci în valută (A)5125. Sume în curs de decontare (A)518. Dobânzi5186. Dobânzi de plătit (P)5187. Dobânzi de încasat (A)519. Credite bancare pe termen scurt5191. Credite bancare pe termen scurt (P)5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta (P)5193. Credite externe guvernamentale (P)5194. Credite externe garantate de stat (P)5195. Credite externe garantate de bănci (P)5196. Credite de la trezoreria statului (P)5197. Credite interne garantate de stat (P)5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)53. CASA531. Casa5311. Casa în lei (A)5314. Casa în valută (A)532. Alte valori5321. Timbre fiscale şi poştale (A)5322. Bilete de tratament şi odihnă (A)5323. Tichete şi bilete ele călătorie (A)5328. Alte valori (A)54. ACREDITIVE541. Acreditive5411. Acreditive în lei (A)5412. Acreditive în valută (A)542. Avansuri de trezorerie*15 (A)-----------*15 În acest cont vor fi evidentiate şi sumele acordate prin sistemul de card-uri.58. VIRAMENTE INTERNE581. Viramente Interne (A/P)59. AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE591. Ajustari pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entitatile afiliate (P)595. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate (P)596. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor (P)598. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate (P)CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE601. Cheltuieli cu materiile prime602. Cheltuieli cu materialele consumabile6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare6022. Cheltuieli privind combustibilul6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat6024. Cheltuieli privind piesele de schimb6025. Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat6026. Cheltuieli privind furajele6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar604. Cheltuieli privind materialele nestocate605. Cheltuieli privind energia şi apa606. Cheltuieli privind animalele şi păsările607. Cheltuieli privind mărfurile608. Cheltuieli privind ambalajele61. CHELTUIELI CU LUCRĂRILE Sl SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI611. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile612. Cheltuieli cu redevenţele, locatiile de gestiune şi chiriile613. Cheltuieli cu primele de asigurare614. Cheltuieli cu studiile şi cercetările62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI621. Cheltuieli cu colaboratorii622. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile623. Cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate624. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal625. Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări626. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii627. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate64. CHELTUIELI CU PERSONALUL641. Cheltuieli cu salariile personalului642. Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariaţilor645. Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială6451. Contribuţia unităţii la asigurările sociale6452. Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj6453. Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate6458. Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE654. Pierderi din creanţe şi debitori diversi658. Alte cheltuieli de exploatare6581. Despăgubiri, amenzi şi penalităţi6582. Donaţii şi subvenţii acordate6583. Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital6588. Alte cheltuieli de exploatare66. CHELTUIELI FINANCIARE663. Pierderi din creanţe legate de participatii664. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate6641. Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate6642. Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar666. Cheltuieli privind dobânzile667. Cheltuieli privind sconturile acordate668. Alte cheltuieli financiare67. CHELTUIELI EXTRAORDINARE671. Cheltuieli privind calamitatile şi alte evenimente extraordinare68. CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE681. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele şi ajustarile pentru depreciere6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante686. Cheltuieli financiare privind amortizarile şi ajustarile pentru pierdere de valoare6863. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare6864. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT Sl ALTE IMPOZITE691. Cheltuieli cu impozitul pe profit698. Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus*16-----------*16 Se utilizează conform reglementărilor legale.CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI70. CIFRA DE AFACERI NETA701. Venituri din vânzarea produselor finite702. Venituri din vânzarea semifabricatelor703. Venituri din vânzarea produselor reziduale704. Venituri din lucrări executate şi servicii prestate705. Venituri din studii şi cercetări706. Venituri din redevenţe, locatii de gestiune şi chirii707. Venituri din vânzarea mărfurilor708. Venituri din activităţi diverse71. VARIATIA STOCURILOR711. Variatia stocurilor72. VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZARI721. Venituri din producţia de imobilizari necorporale722. Venituri din producţia de Imobilizari corporale74. VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE741. Venituri din subvenţii de exploatare7411. Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri*17----------*17 Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri.7412. Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale consumabile7413. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe7414. Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului7415. Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţie socială7416. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare7417. Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri7418. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE754. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diversi758. Alte venituri din exploatare7581. Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi7582. Venituri din donaţii şi subvenţii primite7583. Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital7584. Venituri din subvenţii pentru investiţii7588. Alte venituri din exploatare76. VENITURI FINANCIARE761. Venituri din imobilizari financiare7611. Venituri din acţiuni deţinute la entitatile afiliate7613. Venituri din interese de participare762. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt763. Venituri din creanţe imobilizate764. Venituri din investiţii financiare cedate7641. Venituri din imobilizari financiare cedate7642. Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate765. Venituri din diferenţe de curs valutar766. Venituri din dobânzi767. Venituri din sconturi obţinute768. Alte venituri financiare77. VENITURI EXTRAORDINARE771. Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare78. VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE781. Venituri din provizioane şi ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare7812. Venituri din provizioane7813. Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor7814. Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante7815. Venituri din fondul comercial negativ*18-----------*18 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate.788. Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare7863. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare7864. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulanteCLASA 8 - CONTURI SPECIALE80. CONTURI ÎN AFARĂ BILANŢULUI801. Angajamente acordate8011. Giruri şi garanţii acordate8018. Alte angajamente acordate802. Angajamente primite8021. Giruri şi garanţii primite8028. Alte angajamente primite803. Alte conturi în afară bilanţului8031. Imobilizari corporale luate cu chirie8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare8033. Valori materiale primite în păstrare sau custodie8034. Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosinţă8036. Redevenţe, locatii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate8037. Efecte scontate neajunse la scadenta8038. Alte valori în afară bilanţului804. Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe8045. Amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe805. Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenta8051. Dobânzi de plătit8052. Dobânzi de încasat89. BILANŢ891. Bilanţ de deschidere892. Bilanţ de închidereCLASA 9 - CONTURI DE GESTIUNE*19-----------*19 Pentru organizarea contabilităţii de gestiune, folosirea conturilor din aceasta clasa este opţională.90. DECONTĂRI INTERNE901. Decontări interne privind cheltuielile902. Decontări interne privind producţia obţinută903. Decontări interne privind diferenţele de preţ92. CONTURI DE CALCULATiE921. Cheltuielile activităţii de baza922. Cheltuielile activităţilor auxiliare923. Cheltuieli indirecte de producţie924. Cheltuieli generale de administraţie925. Cheltuieli de desfacere93. COSTUL PRODUCŢIEI931. Costul producţiei obţinute933. Costul producţiei în curs de execuţie  +  Capitolul V TRANSPUNEREA*20 SOLDURILOR CONTURILOR DIN BALANŢA DE VERIFICARE LA 31.12.2005 ÎN NOUL PLAN DE CONTURI GENERAL-------------*20 Administratorii entitatilor răspund pentru transpunerea corecta a soldurilor conturilor, din balantele de verificare la 31 decembrie 2005, în conturile prevăzute în noul Plan de conturi general cuprins în prezentele reglementări. De asemenea, se va urmări ca transpunerea din vechile conturi sintetice în noile conturi sintetice de gradul unu şi doi, dacă este cazul, să se efectueze în funcţie de natura sumelor reflectate în soldul fiecărui cont.
    *Font 8*
    ┌──────────────────────────────────────────────────-┬──────────────────────────────────────────────────-┐│ │ CONTURI VECHI ││ │ (Plan de conturi general conform reglementărilor ││ CONTURI │ contabile aprobate prin Ordinul ministrului ││ POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR CONTABILE CONFORME │ finanţelor publice nr. 94/2001 sau Plan de ││ CU DIRECTIVA A PATRA A CEE │ conturi general conform reglementărilor contabile ││ │ aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor ││ │ publice nr. 306/2002) │├────────┬──────────────────────────────────────────┼────────┬──────────────────────────────────────────┤│ Simbol │ Denumire cont │ Simbol │ Denumire cont ││ cont │ │ cont │ │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤│ GRUPA 10 - CAPITAL ŞI REZERVE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│101 │Capital │101 │Capital │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1011│Capital subscris nevarsat │ 1011│Capital subscris nevarsat │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1012│Capital subscris vărsat │ 1012│Capital subscris vărsat │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1015│Patrimoniul regiei │ 1015│Patrimoniul regiei │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1016│Patrimoniul public │ 1016│Patrimoniul public │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│104 │Prime de capital │104 │Prime de capital/Prime legate de capital │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1041│Prime de emisiune │ 1041│Prime de emisiune │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1042│Prime de fuziune/divizare │ 1042│Prime de fuziune │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1043│Prime de aport │ 1043│Prime de aport │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1044│Prime de conversie a obligaţiunilor în │ 1044│Prime de conversie a obligaţiunilor în ││ │acţiuni │ │acţiuni │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│105 │Rezerve din reevaluare │105*21) │Rezerve din reevaluare ││ │ │ 1058│Rezerve din reevaluari dispuse prin acte ││ │ │ │normative │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│106 │Rezerve │106 │Rezerve │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1061│Rezerve legale │ 1061│Rezerve legale │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1063│Rezerve statutare sau contractuale │ 1063│Rezerve statutare sau contractuale │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1065│Rezerve reprezentând surplusul realizat │ 1175/│Rezultatul reportat reprezentând surplusul││ │din rezerve din reevaluare │ 1068│realizat din rezerve din reevaluare/Alte ││ │ │ │rezerve/analitic distinct │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1068│Alte rezerve │ 1068│Alte rezerve │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│109 │Acţiuni proprii │ │Cont nou │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1091│Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt │502 │Acţiuni proprii │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1092│Acţiuni proprii deţinute pe termen lung │ 2677│Acţiuni proprii - active imobilizate │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 11 - REZULTATUL REPORTAT │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│117 │Rezultatul reportat │117 │Rezultatul reportat │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1171│Rezultatul reportat reprezentând profitul │ 1171│Rezultatul reportat reprezentând profitul ││ │nerepartizat sau pierderea neacoperita │ │nerepartizat, respectiv pierderea ││ │ │ │neacoperita │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1172│Rezultatul reportat provenit din adoptarea│ 1172│Rezultatul reportat provenit din adoptarea││ │pentru prima data a IAS mai puţin IAS 29 │ │pentru prima data a IAS mai puţin IAS 29 ││ │*22) │ │ │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1174│Rezultatul reportat provenit din │ 1174│Rezultatul reportat provenit din ││ │corectarea erorilor contabile │ │corectarea erorilor fundamentale │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1176│Rezultatul reportat provenit din trecerea │1062 │Rezerve pentru acţiuni proprii ││ │la aplicarea Reglementărilor contabile │ │ ││ │conforme cu Directiva a patra a │107 │Rezerve din conversie ││ │Comunităţilor Economice Europene │ │ ││ │ │ 1173│Rezultatul reportat provenit din ││ │ │ │modificările politicilor contabile ││ │ │ 2075│Fond comercial negativ ││ │ │ 2968│Provizioane pentru deprecierea acţiunilor ││ │ │ │proprii - active imobilizate ││ │ │ 4412│Impozitul pe profit amânat/Sold debitor ││ │ │ 592│Provizioane pentru deprecierea acţiunilor ││ │ │ │proprii │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 12 - REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│121 │Profit sau pierdere │121 │Profit sau pierdere │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│129 │Repartizarea profitului │129 │Repartizarea profitului │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 13 - SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│131 │Subvenţii guvernamentale pentru investiţii│131 │Subvenţii pentru investiţii │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│132 │Împrumuturi nerambursabile cu caracter de │ │Cont nou ││ │subvenţii pentru investiţii │ │ │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│133 │Donaţii pentru investiţii │ │Cont nou │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│134 │Plusuri de inventar de natura │ │Cont nou ││ │imobilizarilor │ │ │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│138 │Alte sume primite cu caracter de subvenţii│ │Cont nou ││ │pentru investiţii │ │ │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 15 - PROVIZIOANE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│151 │Provizioane │151 │Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1511│Provizioane pentru litigii │ 1511│Provizioane pentru litigii │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1512│Provizioane pentru garanţii acordate │ 1512│Provizioane pentru garanţii acordate ││ │clienţilor │ │clienţilor │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│1513*23)│Provizioane pentru dezafectare imobilizari│ 1513│Provizioane pentru dezafectare imobilizari││ │corporale şi alte acţiuni similare legate │ │corporale şi alte acţiuni similare legate ││ │de acestea │ │de acestea │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1514│Provizioane pentru restructurare │ 1514│Provizioane pentru restructurare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1515│Provizioane pentru pensii şi obligaţii │ │Cont nou ││ │similare │ │ │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1516│Provizioane pentru impozite │ 4412│Impozitul pe profit amânat/sold creditor │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1518│Alte provizioane │ 1518│Alte provizioane pentru riscuri şi ││ │ │ │cheltuieli │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 16 - ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│161 │Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni │161 │Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1614│Împrumuturi externe din emisiuni de │ 1614│Împrumuturi externe din emisiuni de ││ │obligaţiuni garantate de stat │ │obligaţiuni garantate de stat │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1615│Împrumuturi externe din emisiuni de │ 1615│Împrumuturi externe din emisiuni de ││ │obligaţiuni garantate de bănci │ │obligaţiuni garantate de bănci │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1617│Împrumuturi interne din emisiuni de │ 1617│Împrumuturi interne din emisiuni de ││ │obligaţiuni garantate de stat │ │obligaţiuni garantate de stat │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1618│Alte împrumuturi din emisiuni de │ 1618│Alte împrumuturi din emisiuni de ││ │obligaţiuni │ │obligaţiuni │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│162 │Credite bancare pe termen lung │162 │Credite bancare pe termen lung │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1621│Credite bancare pe termen lung │ 1621│Credite bancare pe termen lung │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1622│Credite bancare pe termen lung │ 1622│Credite bancare pe termen lung ││ │nerambursate la scadenta │ │nerambursate la scadenta │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1623│Credite externe guvernamentale │ 1623│Credite externe guvernamentale │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1624│Credite bancare externe garantate de stat │ 1624│Credite bancare externe garantate de stat │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1625│Credite bancare externe garantate de bănci│ 1625│Credite bancare externe garantate de bănci│├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1626│Credite de la trezoreria statului │ 1626│Credite de la trezoreria statului │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1627│Credite bancare interne garantate de stat │ 1627│Credite bancare interne garantate de stat │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│166 │Datorii care privesc imobilizarile │166 │Datorii ce privesc imobilizarile ││ │financiare │ │financiare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1661│Datorii faţă de entitatile afiliate │ 1661│Datorii către societăţile din cadrul ││ │ │ │grupului │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1663│Datorii faţă de entitatile de care │ 1662│Datorii către societăţile care deţin ││ │compania este legată prin interese de │ │interese de participare ││ │participare │ │ │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│167 │Alte împrumuturi şi datorii asimilate │167 │Alte împrumuturi şi datorii asimilate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│168 │Dobânzi aferente împrumuturilor şi │168 │Dobânzi aferente împrumuturilor şi ││ │datoriilor asimilate │ │datoriilor asimilate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1681│Dobânzi aferente împrumuturilor din │ 1681│Dobânzi aferente împrumuturilor din ││ │emisiuni de obligaţiuni │ │emisiuni de obligaţiuni/Dobânzi aferente ││ │ │ │împrumuturilor din emisiunea de ││ │ │ │obligaţiuni │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1682│Dobânzi aferente creditelor bancare pe │ 1682│Dobânzi aferente creditelor bancare pe ││ │termen lung │ │termen lung │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1685│Dobânzi aferente datoriilor faţă de │ 1685│Dobânzi aferente datoriilor către ││ │entitatile afiliate │ │societăţile din cadrul grupului │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1686│Dobânzi aferente datoriilor faţă de │ 1686│Dobânzi aferente datoriilor către ││ │entitatile de care compania este legată │ │societăţile care deţin interese de ││ │prin interese de participare │ │participare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1687│Dobânzi aferente altor împrumuturi şi │ 1687│Dobânzi aferente altor împrumuturi şi ││ │datorii asimilate │ │datorii asimilate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│169 │Prime privind rambursarea obligaţiunilor │169 │Prime privind rambursarea obligaţiunilor │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZARI │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤│ GRUPA 20 - IMOBILIZARI NECORPORALE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│201 │Cheltuieli de constituire │201 │Cheltuieli de constituire │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│203 │Cheltuieli de dezvoltare │203 │Cheltuieli de dezvoltare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│205*24) │Concesiuni, brevete, licenţe, mărci │205 │Concesiuni, brevete, licenţe, mărci ││ │comerciale, drepturi şi active similare │ │comerciale şi alte drepturi şi valori ││ │ │ │similare ││ │ │ 2051│Concesiuni, brevete, licenţe, mărci ││ │ │ │comerciale şi alte drepturi şi valori ││ │ │ │similare achiziţionate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ │ │ 2052│Brevete, licenţe şi alte drepturi şi ││ │ │ │valori similare obţinute cu resurse ││ │ │ │proprii │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│207 │Fond comercial │207 │Fond comercial ││ 2071│Fond comercial pozitiv │ 2071│Fond comercial │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│208 │Alte imobilizari necorporale │208 │Alte imobilizari necorporale │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 21 - IMOBILIZARI CORPORALE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│211 │Terenuri şi amenajări de terenuri │211 │Terenuri şi amenajări de terenuri │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2111│Terenuri │ 2111│Terenuri │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2112│Amenajări de terenuri │ 2112│Amenajări de terenuri │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│212 │Construcţii │212 │Construcţii │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│213 │Instalaţii tehnice, mijloace de transport,│213 │Instalaţii tehnice, mijloace de transport,││ │animale şi plantaţii │ │animale şi plantaţii │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2131│Echipamente tehnologice │ 2131│Echipamente tehnologice ││ │(maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) │ │(maşini, utilaje şi instalaţii de lucru) │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2132│Aparate şi instalaţii de măsurare, control│ 2132│Aparate şi instalaţii de măsurare, control││ │şi reglare │ │şi reglare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2133│Mijloace de transport │ 2133│Mijloace de transport │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2134│Animale şi plantaţii │ 2134│Animale şi plantaţii │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│214 │Mobilier, aparatura birotica, echipamente │214 │Mobilier, aparatura birotica, echipamente ││ │de protecţie a valorilor umane şi │ │de protecţie a valorilor umane şi ││ │materiale şi alte active corporale │ │materiale şi alte active corporale │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 23 - IMOBILIZARI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│231 │Imobilizari corporale în curs de execuţie │231 │Imobilizari corporale în curs ││ │ │ 2311│Amenajări de terenuri şi construcţii ││ │ │ 2312│Instalaţii tehnice şi maşini ││ │ │ 2313│Alte imobilizari corporale │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│232 │Avansuri acordate pentru imobilizari │232 │Avansuri acordate pentru imobilizari ││ │corporale │ │corporale ││ │ │ 2321│Avansuri acordate pentru terenuri şi ││ │ │ │construcţii ││ │ │ 2322│Avansuri acordate pentru instalaţii ││ │ │ │tehnice şi maşini ││ │ │ 2323│Avansuri acordate pentru alte imobilizari ││ │ │ │corporale │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│233 │Imobilizari necorporale în curs de │233 │Imobilizari necorporale în curs ││ │execuţie │ │ │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│234 │Avansuri acordate pentru imobilizari │234 │Avansuri acordate pentru imobilizari ││ │necorporale │ │necorporale │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 26 - IMOBILIZARI FINANCIARE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│261 │Acţiuni deţinute la entitatile afiliate │261 │Titluri de participare deţinute la filiale││ │ │ │din cadrul grupului │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│263 │Interese de participare │263 │Imobilizari financiare sub forma de ││ │ │ │interese de participare ││ │ │ 2633│Titluri de participare deţinute în ││ │ │ │întreprinderi asociate din cadrul grupului││ │ │ 2634│Titluri de participare deţinute în ││ │ │ │întreprinderi asociate din afară grupului ││ │ │ 2635│Titluri de participare strategice în ││ │ │ │cadrul grupului ││ │ │ 2636│Titluri de participare strategice în afară││ │ │ │grupului │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│265 │Alte titluri imobilizate │262 │Titluri de participare deţinute la ││ │ │ │societăţi din afară grupului ││ │ │264 │Titluri puse în echivalenta ││ │ │265 │Alte titluri imobilizate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│267 │Creanţe imobilizate │267 │Creanţe imobilizate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2671│Sume datorate de entitatile afiliate │ 2671│Sume datorate de filiale │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2672│Dobânda aferentă sumelor datorate de │ 2672│Dobânda aferentă sumelor datorate de ││ │entitatile afiliate │ │filiale │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2673│Creanţe legate de interesele de │ 2675│Creanţe legate de interesele de ││ │participare │ │participare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2674│Dobânda aferentă creanţelor legate de │ 2676│Dobânda aferentă creanţelor legate de ││ │interesele de participare │ │interesele de participare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2675│Împrumuturi acordate pe termen lung │ 2673│Împrumuturi acordate pe termen lung │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2676│Dobânda aferentă împrumuturilor acordate │ 2674│Dobânda aferentă împrumuturilor acordate ││ │pe termen lung │ │pe termen lung │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2678│Alte creanţe imobilizate │ 2678│Alte creanţe imobilizate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2679│Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate│ 2679│Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate│├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│269 │Vărsăminte de efectuat pentru imobilizari │269 │Vărsăminte de efectuat pentru imobilizari ││ │financiare │ │financiare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2691│Vărsăminte de efectuat privind acţiunile │ 2691│Vărsăminte de efectuat referitoare la ││ │deţinute la entitatile afiliate │ │titluri de participare deţinute la filiale││ │ │ │din cadrul grupului │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2692│Vărsăminte de efectuat privind interesele │ 2692│Vărsăminte de efectuat referitoare la ││ │de participare │ │interesele de participare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2693│Vărsăminte de efectuat pentru alte │ 2693│Vărsăminte de efectuat pentru alte ││ │imobilizari financiare │ │imobilizari financiare │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 28 - AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│280 │Amortizari privind imobilizarile │280 │Amortizari privind imobilizarile ││ │necorporale │ │necorporale │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2801│Amortizarea cheltuielilor de constituire │ 2801│Amortizarea cheltuielilor de constituire │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2803│Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare │ 2803│Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2805│Amortizarea concesiunilor, brevetelor, │ 2805│Amortizarea concesiunilor, brevetelor, ││ │licenţelor, marcilor comerciale, │ │licenţelor, marcilor comerciale şi altor ││ │drepturilor şi activelor similare │ │drepturi şi valori similare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2807│Amortizarea fondului comercial │ 2807│Amortizarea fondului comercial │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2808│Amortizarea altor imobilizari necorporale │ 2808│Amortizarea altor imobilizari necorporale │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│281 │Amortizari privind imobilizarile corporale│281 │Amortizari privind imobilizarile corporale│├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2811│Amortizarea amenajărilor de terenuri │ 2811│Amortizarea amenajărilor de terenuri │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2812│Amortizarea construcţiilor │ 2812│Amortizarea construcţiilor │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2813│Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de │ 2813│Amortizarea instalaţiilor, mijloacelor de ││ │transport, animalelor şi plantaţiilor │ │transport, animalelor şi plantaţiilor │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2814│Amortizarea altor imobilizari corporale │ 2814│Amortizarea altor imobilizari corporale │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 29 - AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│290 │Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor│290 │Provizioane pentru deprecierea ││ │necorporale │ │imobilizarilor necorporale │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2903│Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor │ 2903│Provizioane pentru cheltuielile de ││ │de dezvoltare │ │dezvoltare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2905│Ajustari pentru deprecierea concesiunilor,│ 2905│Provizioane pentru concesiuni, brevete, ││ │brevetelor, licenţelor, marcilor │ │licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi││ │comerciale, drepturilor şi activelor │ │şi valori similare ││ │similare │ │ │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2907│Ajustari pentru deprecierea fondului │ 2907│Provizioane pentru fondul comercial ││ │comercial │ │ │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2908│Ajustari pentru deprecierea altor │ 2908│Provizioane pentru alte imobilizari ││ │imobilizari necorporale │ │necorporale │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│291 │Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor│291 │Provizioane pentru deprecierea ││ │corporale │ │imobilizarilor corporale │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2911│Ajustari pentru deprecierea terenurilor şi│ 2911│Provizioane pentru deprecierea terenurilor││ │amenajărilor de terenuri │ │şi amenajărilor de terenuri │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2912│Ajustari pentru deprecierea construcţiilor│ 2912│Provizioane pentru deprecierea ││ │ │ │construcţiilor │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2913│Ajustari pentru deprecierea instalaţiilor,│ 2913│Provizioane pentru deprecierea ││ │mijloacelor de transport, animalelor şi │ │instalaţiilor, mijloacelor de transport, ││ │plantaţiilor │ │animalelor şi plantaţiilor │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2914│Ajustari pentru deprecierea altor │ 2914│Provizioane pentru deprecierea altor ││ │imobilizari corporale │ │imobilizari corporale │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│293 │Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor│293 │Provizioane pentru deprecierea ││ │în curs de execuţie │ │imobilizarilor în curs │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2931│Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor│ 2931│Provizioane pentru deprecierea ││ │corporale în curs de execuţie │ │imobilizarilor corporale în curs │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2933│Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor│ 2933│Provizioane pentru deprecierea ││ │necorporale în curs de execuţie │ │imobilizarilor necorporale în curs │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│296 │Ajustari pentru pierderea de valoare a │296 │Provizioane pentru deprecierea ││ │imobilizarilor financiare │ │imobilizarilor financiare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2961│Ajustari pentru pierderea de valoare a │ 2961│Provizioane pentru deprecierea titlurilor ││ │acţiunilor deţinute la entitatile afiliate│ │de participare deţinute la filiale din ││ │ │ │cadrul grupului │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2962│Ajustari pentru pierderea de valoare a │ 2963│Provizioane pentru deprecierea ││ │intereselor de participare │ │imobilizarilor financiare sub forma de ││ │ │ │interese de participare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2963│Ajustari pentru pierderea de valoare a │ 2962│Provizioane pentru deprecierea titlurilor ││ │altor titluri imobilizate │ │de participare deţinute la societăţi din ││ │ │ │afară grupului ││ │ │ 2964│Provizioane pentru deprecierea altor ││ │ │ │titluri imobilizate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2964│Ajustari pentru pierderea de valoare a │ 2965│Provizioane pentru deprecierea sumelor ││ │sumelor datorate de entitatile afiliate │ │datorate de filiale │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2965│Ajustari pentru pierderea de valoare a │ 2967│Provizioane pentru deprecierea creanţelor ││ │creanţelor legate de interesele de │ │legate de interesele de participare ││ │participare │ │ │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2966│Ajustari pentru pierderea de valoare a │ 2966│Provizioane pentru deprecierea ││ │împrumuturilor acordate pe termen lung │ │împrumuturilor acordate pe termen lung │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2968│Ajustari pentru pierderea de valoare a │ 2969│Provizioane pentru deprecierea altor ││ │altor creanţe imobilizate │ │creanţe imobilizate │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤│ GRUPA 30 - STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│301 │Materii prime │301 │Materii prime │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│302 │Materiale consumabile │302 │Materiale consumabile │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3021│Materiale auxiliare │ 3021│Materiale auxiliare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3022│Combustibili │ 3022│Combustibili │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3023│Materiale pentru ambalat │ 3023│Materiale pentru ambalat │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3024│Piese de schimb │ 3024│Piese de schimb │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3025│Seminţe şi materiale de plantat │ 3025│Seminţe şi materiale de plantat │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3026│Furaje │ 3026│Furaje │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3028│Alte materiale consumabile │ 3028│Alte materiale consumabile │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│303 │Materiale de natura obiectelor de inventar│303 │Materiale de natura obiectelor de inventar│├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│308 │Diferenţe de preţ la materii prime şi │308 │Diferenţe de preţ la materii prime şi ││ │materiale │ │materiale │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 33 - PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│331 │Produse în curs de execuţie │331 │Produse în curs de execuţie │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│332 │Lucrări şi servicii în curs de execuţie │332 │Lucrări şi servicii în curs de execuţie │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 34 - PRODUSE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│341 │Semifabricate │341 │Semifabricate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│345 │Produse finite │345 │Produse finite │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│346 │Produse reziduale │346 │Produse reziduale │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│348 │Diferenţe de preţ la produse │348 │Diferenţe de preţ la produse ││ │ │ 3481│Diferenţe de preţ la semifabricate ││ │ │ 3485│Diferenţe de preţ la produse finite ││ │ │ 3486│Diferenţe de preţ la produse reziduale │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 35 - STOCURI AFLATE LA TERŢI │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│351 │Materii şi materiale aflate la terţi │351 │Materii şi materiale aflate la terţi │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│354 │Produse aflate la terţi │354 │Produse aflate la terţi ││ │ │ 3541│Semifabricate aflate la terţi ││ │ │ 3545│Produse finite aflate la terţi ││ │ │ 3546│Produse reziduale aflate la terţi │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│356 │Animale aflate la terţi │356 │Animale aflate la terţi │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│357 │Mărfuri aflate la terţi │357 │Mărfuri aflate la terţi │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│358 │Ambalaje aflate la terţi │358 │Ambalaje aflate la terţi │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 36 - ANIMALE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│361 │Animale şi păsări │361 │Animale şi păsări │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│368 │Diferenţe de preţ la animale şi păsări │368 │Diferenţe de preţ la animale şi păsări │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 37 - MĂRFURI │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│371 │Mărfuri │371 │Mărfuri │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│378 │Diferenţe de preţ la mărfuri │378 │Diferenţe de preţ la mărfuri │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 38 - AMBALAJE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│381 │Ambalaje │381 │Ambalaje │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│388 │Diferenţe de preţ la ambalaje │388 │Diferenţe de preţ la ambalaje │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 39 - AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│391 │Ajustari pentru deprecierea materiilor │391 │Provizioane pentru deprecierea materiilor ││ │prime │ │prime │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│392 │Ajustari pentru deprecierea materialelor │392 │Provizioane pentru deprecierea ││ │ │ │materialelor │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3921│Ajustari pentru deprecierea materialelor │ 3921│Provizioane pentru deprecierea ││ │consumabile │ │materialelor consumabile │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3922│Ajustari pentru deprecierea materialelor │ 3922│Provizioane pentru deprecierea ││ │de natura obiectelor de inventar │ │materialelor de natura obiectelor de ││ │ │ │inventar │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│393 │Ajustari pentru deprecierea producţiei în │393 │Provizioane pentru deprecierea producţiei ││ │curs de execuţie │ │în curs de execuţie │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│394 │Ajustari pentru deprecierea produselor │394 │Provizioane pentru deprecierea produselor │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3941│Ajustari pentru deprecierea │ 3941│Provizioane pentru deprecierea ││ │semifabricatelor │ │semifabricatelor │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3945│Ajustari pentru deprecierea produselor │ 3945│Provizioane pentru deprecierea produselor ││ │finite │ │finite │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3946│Ajustari pentru deprecierea produselor │ 3946│Provizioane pentru deprecierea produselor ││ │reziduale │ │reziduale │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│395 │Ajustari pentru deprecierea stocurilor │395 │Provizioane pentru deprecierea stocurilor ││ │aflate la terţi │ │aflate la terţi │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3951│Ajustari pentru deprecierea materiilor şi │ 3951│Provizioane pentru deprecierea materiilor ││ │materialelor aflate la terţi │ │şi materialelor aflate la terţi │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3952│Ajustari pentru deprecierea │ 3952│Provizioane pentru deprecierea ││ │semifabricatelor aflate la terţi │ │semifabricatelor aflate la terţi │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3953│Ajustari pentru deprecierea produselor │ 3953│Provizioane pentru deprecierea produselor ││ │finite aflate la terţi │ │finite aflate la terţi │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3954│Ajustari pentru deprecierea produselor │ 3954│Provizioane pentru deprecierea produselor ││ │reziduale aflate la terţi │ │reziduale aflate la terţi │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3956│Ajustari pentru deprecierea animalelor │ 3956│Provizioane pentru deprecierea animalelor ││ │aflate la terţi │ │aflate la terţi │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3957│Ajustari pentru deprecierea mărfurilor │ 3957│Provizioane pentru deprecierea mărfurilor ││ │aflate la terţi │ │aflate la terţi │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3958│Ajustari pentru deprecierea ambalajelor │ 3958│Provizioane pentru deprecierea ambalajelor││ │aflate la terţi │ │aflate la terţi │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│396 │Ajustari pentru deprecierea animalelor │396 │Provizioane pentru deprecierea animalelor │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│397 │Ajustari pentru deprecierea mărfurilor │397 │Provizioane pentru deprecierea mărfurilor │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│398 │Ajustari pentru deprecierea ambalajelor │398 │Provizioane pentru deprecierea ambalajelor│├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ CLASA 4 - CONTURI DE TERŢI │├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 40 - FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│401 │Furnizori │401 │Furnizori │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│403 │Efecte de plătit │403 │Efecte de plătit │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│404 │Furnizori de imobilizari │404 │Furnizori de imobilizari │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│405 │Efecte de plătit pentru imobilizari │405 │Efecte de plătit pentru imobilizari │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│408 │Furnizori - facturi nesosite │408 │Furnizori - facturi nesosite │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│409 │Furnizori - debitori │409 │Furnizori - debitori │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4091│Furnizori-debitori pentru cumpărări de │ 4091│Furnizori-debitori pentru cumpărări de ││ │bunuri de natura stocurilor │ │bunuri de natura stocurilor │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4092│Furnizori-debitori pentru prestări de │ 4092│Furnizori-debitori pentru prestări de ││ │servicii şi executări de lucrări │ │servicii şi executări de lucrări │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 41 - CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│411 │Clienţi │411 │Clienţi │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4111│Clienţi │ 4111│Clienţi │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4118│Clienţi incerti sau în litigiu │ 4118│Clienţi incerti sau în litigiu │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│413 │Efecte de primit de la clienţi │413 │Efecte de primit de la clienţi │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│418 │Clienţi - facturi de întocmit │418 │Clienţi - facturi de întocmit │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│419 │Clienţi - creditori │419 │Clienţi - creditori │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 42 - PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│421 │Personal - salarii datorate │421 │Personal - salarii datorate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│423 │Personal - ajutoare materiale datorate │423 │Personal - ajutoare materiale datorate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│424 │Prime reprezentând participarea │424 │Participarea personalului la profit ││ │personalului la profit │ │ │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│425 │Avansuri acordate personalului │425 │Avansuri acordate personalului │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│426 │Drepturi de personal neridicate │426 │Drepturi de personal neridicate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│427 │Reţineri din salarii datorate terţilor │427 │Reţineri din salarii datorate terţilor │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│428 │Alte datorii şi creanţe în legătură cu │428 │Alte datorii şi creanţe în legătură cu ││ │personalul │ │personalul │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4281│Alte datorii în legătură cu personalul │ 4281│Alte datorii în legătură cu personalul │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4282│Alte creanţe în legătură cu personalul │ 4282│Alte creanţe în legătură cu personalul │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 43 - ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│431 │Asigurări sociale │431 │Asigurări sociale │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4311│Contribuţia unităţii la asigurările │ 4311│Contribuţia unităţii la asigurările ││ │sociale │ │sociale │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4312│Contribuţia personalului la asigurările │ 4312│Contribuţia personalului pentru pensia ││ │sociale │ │suplimentară/Contribuţia personalului la ││ │ │ │asigurările sociale │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4313│Contribuţia angajatorului pentru │ 4313│Contribuţia angajatorului pentru ││ │asigurările sociale de sănătate │ │asigurările sociale de sănătate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4314│Contribuţia angajaţilor pentru asigurările│ 4314│Contribuţia angajaţilor pentru asigurările││ │sociale de sănătate │ │sociale de sănătate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│437 │Ajutor de şomaj │437 │Ajutor de şomaj │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4371│Contribuţia unităţii la fondul de şomaj │ 4371│Contribuţia unităţii la fondul de şomaj │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4372│Contribuţia personalului la fondul de │ 4372│Contribuţia personalului la fondul de ││ │şomaj │ │şomaj │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│438 │Alte datorii şi creanţe sociale │438 │Alte datorii şi creanţe sociale │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4381│Alte datorii sociale │ 4381│Alte datorii sociale │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4382│Alte creanţe sociale │ 4382│Alte creanţe sociale │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 44 - BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│441 │Impozitul pe profit/venit │441 │Impozitul pe profit/Impozitul pe ││ │ │ │profit/venit │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4411│Impozitul pe profit │ 4411│Impozitul pe profit curent │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4418│Impozitul pe venit │ │Cont nou │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│442 │Taxa pe valoarea adăugată │442 │Taxa pe valoarea adăugată │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4423│TVA de plată │ 4423│TVA de plată │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4424│TVA de recuperat │ 4424│TVA de recuperat │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4426│TVA deductibilă │ 4426│TVA deductibilă │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4427│TVA colectata │ 4427│TVA colectata │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4428│TVA neexigibila │ 4428│TVA neexigibila │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│444 │Impozitul pe venituri de natura │444 │Impozitul pe salarii/Impozitul pe venituri││ │salariilor │ │de natura salariilor │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│445 │Subvenţii │445 │Subvenţii │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4451│Subvenţii guvernamentale │ │Cont nou │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4452│Împrumuturi nerambursabile cu caracter de │ │Cont nou ││ │subvenţii │ │ │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4458│Alte sume primite cu caracter de subvenţii│ │Cont nou │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│446 │Alte impozite, taxe şi vărsăminte │446 │Alte impozite, taxe şi vărsăminte ││ │asimilate │ │asimilate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│447 │Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte │447 │Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte ││ │asimilate │ │asimilate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│448 │Alte datorii şi creanţe cu bugetul │448 │Alte datorii şi creanţe cu bugetul ││ │statului │ │statului │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4481│Alte datorii faţă de bugetul statului │ 4481│Alte datorii faţă de bugetul statului │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4482│Alte creanţe privind bugetul statului │ 4482│Alte creanţe privind bugetul statului │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 45 - GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│451 │Decontări între entitatile afiliate │451 │Decontări în cadrul grupului │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4511│Decontări între entitatile afiliate │ 4511│Decontări în cadrul grupului │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4518│Dobânzi aferente decontărilor între │ 4518│Dobânzi aferente decontărilor în cadrul ││ │entitatile afiliate │ │grupului │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│453 │Decontări privind interesele de │452 │Decontări privind interesele de ││ │participare │ │participare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4531│Decontări privind interesele de │ 4521│Decontări privind interesele de ││ │participare │ │participare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4538│Dobânzi aferente decontărilor privind │ 4528│Dobânzi aferente decontărilor privind ││ │interesele de participare │ │interesele de participare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│455 │Sume datorate acţionarilor/asociaţilor │455 │Sume datorate asociaţilor │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4551│Acţionari/asociaţi - conturi curente │ 4551│Asociaţi - conturi curente │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4558│Acţionari/asociaţi - dobânzi la conturi │ 4558│Asociaţi - dobânzi la conturi curente ││ │curente │ │ │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│456 │Decontări cu actionarii/asociaţii privind │456 │Decontări cu asociaţii privind capitalul/ ││ │capitalul │ │Decontări cu actionarii/asociaţii privind ││ │ │ │capitalul │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│457 │Dividende de plată │457 │Dividende de plată │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│458 │Decontări din operaţii în participaţie │458 │Decontări din operaţii în participaţie │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4581│Decontări din operaţii în │ 4581│Decontări din operaţii în ││ │participaţie-pasiv │ │participaţie-pasiv │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 4582│Decontări din operaţii în │ 4582│Decontări din operaţii în ││ │participaţie-activ │ │participaţie-activ │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 46 - DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERSI │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│461 │Debitori diversi │461 │Debitori diversi │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│462 │Creditori diversi │462 │Creditori diversi │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 47 - CONTURI DE REGULARIZARI ŞI ASIMILATE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│471 │Cheltuieli înregistrate în avans │471 │Cheltuieli înregistrate în avans │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│472 │Venituri înregistrate în avans │472 │Venituri înregistrate în avans │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│473 │Decontări din operaţii în curs de │473 │Decontări din operaţii în curs de ││ │clarificare │ │clarificare │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 48 - DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│481 │Decontări între unitate şi subunitati │481 │Decontări între unitate şi subunitati │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│482 │Decontări între subunitati │482 │Decontări între subunitati │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 49 - AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│491 │Ajustari pentru deprecierea creanţelor - │491 │Provizioane pentru deprecierea ││ │clienţi │ │creanţelor - clienţi │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│495 │Ajustari pentru deprecierea creanţelor - │495 │Provizioane pentru deprecierea ││ │decontări în cadrul grupului şi cu │ │creanţelor - decontări în cadrul grupului ││ │actionarii/asociaţii │ │şi cu asociaţii ││ │ │ 4951│Provizioane pentru deprecierea creanţelor ││ │ │ │asupra societăţilor din cadrul grupului ││ │ │ 4952│Provizioane pentru deprecierea creanţelor ││ │ │ │referitoare la interesele de participare ││ │ │ 4953│Provizioane pentru deprecierea creanţelor ││ │ │ │asupra asociaţilor │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│496 │Ajustari pentru deprecierea creanţelor - │496 │Provizioane pentru deprecierea creanţelor ││ │debitori diversi │ │- debitori diversi │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤│ GRUPA 50 - INVESTIŢII PE TERMEN SCURT │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│501 │Acţiuni deţinute la entitatile afiliate │501 │Investiţii financiare pe termen scurt la ││ │ │ │societăţi din cadrul grupului │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│505 │Obligaţiuni emise şi răscumpărate │505 │Obligaţiuni emise şi răscumpărate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│506 │Obligaţiuni │506 │Obligaţiuni ││ │ │ 5061│Obligaţiuni cotate ││ │ │ 5062│Obligaţiuni necotate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│508 │Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe│503 │Acţiuni ││ │asimilate │ │ ││ │ │ 5031│Acţiuni cotate ││ │ │ 5032│Acţiuni necotate ││ │ │508 │Alte investiţii financiare pe termen scurt││ │ │ │şi creanţe asimilate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5081│Alte titluri de plasament │ 5081│Alte titluri de plasament │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5088│Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de │ 5088│Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de ││ │plasament │ │plasament │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│509 │Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile│509 │Vărsăminte de efectuat pentru investiţii ││ │pe termen scurt │ │financiare pe termen scurt │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5091│Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile │ 5091│Vărsăminte de efectuat pentru investiţii ││ │deţinute la entitatile afiliate │ │financiare pe termen scurt la societăţi ││ │ │ │din cadrul grupului │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5092│Vărsăminte de efectuat pentru alte │ 5098│Vărsăminte de efectuat pentru alte ││ │investiţii pe termen scurt │ │investiţii financiare pe termen scurt │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 51 - CONTURI LA BĂNCI │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│511 │Valori de încasat │511 │Valori de încasat │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5112│Cecuri de încasat │ 5112│Cecuri de încasat │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5113│Efecte de încasat │ 5113│Efecte de încasat │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5114│Efecte remise spre scontare │ 5114│Efecte remise spre scontare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│512 │Conturi curente la bănci │512 │Conturi curente la bănci │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5121│Conturi la bănci în lei │ 5121│Conturi la bănci în lei │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5124│Conturi la bănci în valută │ 5124│Conturi la bănci în valută │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5125│Sume în curs de decontare │ 5125│Sume în curs de decontare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│518 │Dobânzi │518 │Dobânzi │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5186│Dobânzi de plătit │ 5186│Dobânzi de plătit │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5187│Dobânzi de încasat │ 5187│Dobânzi de încasat │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│519 │Credite bancare pe termen scurt │519 │Credite bancare pe termen scurt │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5191│Credite bancare pe termen scurt │ 5191│Credite bancare pe termen scurt │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5192│Credite bancare pe termen scurt │ 5192│Credite bancare pe termen scurt ││ │nerambursate la scadenta │ │nerambursate la scadenta │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5193│Credite externe guvernamentale │ 5193│Credite externe guvernamentale │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5194│Credite externe garantate de stat │ 5194│Credite externe garantate de stat │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5195│Credite externe garantate de bănci │ 5195│Credite externe garantate de bănci │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5196│Credite de la trezoreria statului │ 5196│Credite de la trezoreria statului │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5197│Credite interne garantate de stat │ 5197│Credite interne garantate de stat │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5198│Dobânzi aferente creditelor bancare pe │ 5198│Dobânzi aferente creditelor bancare pe ││ │termen scurt │ │termen scurt │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 53 - CASA │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│531 │Casa │531 │Casa │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5311│Casa în lei │ 5311│Casa în lei │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5314│Casa în valută │ 5314│Casa în valută │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│532 │Alte valori │532 │Alte valori │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5321│Timbre fiscale şi poştale │ 5321│Timbre fiscale şi poştale │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5322│Bilete de tratament şi odihnă │ 5322│Bilete de tratament şi odihnă │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5323│Tichete şi bilete de călătorie │ 5323│Tichete şi bilete de călătorie │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5328│Alte valori │ 5328│Alte valori │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 54 - ACREDITIVE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│541 │Acreditive │541 │Acreditive │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5411│Acreditive în lei │ 5411│Acreditive în lei │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 5412│Acreditive în valută │ 5412│Acreditive în valută │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│542 │Avansuri de trezorerie │542 │Avansuri de trezorerie │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 58 - VIRAMENTE INTERNE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│581 │Viramente interne │581 │Viramente interne │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 59 - AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│591 │Ajustari pentru pierderea de valoare a │591 │Provizioane pentru deprecierea ││ │acţiunilor deţinute la entitatile afiliate│ │investiţiilor financiare la societăţi din ││ │ │ │cadrul grupului │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│595 │Ajustari pentru pierderea de valoare a │595 │Provizioane pentru deprecierea ││ │obligaţiunilor emise şi răscumpărate │ │obligaţiunilor emise şi răscumpărate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│596 │Ajustari pentru pierderea de valoare a │596 │Provizioane pentru deprecierea ││ │obligaţiunilor │ │obligaţiunilor │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│598 │Ajustari pentru pierderea de valoare a │593 │Provizioane pentru deprecierea acţiunilor ││ │altor investiţii pe termen scurt şi │ │ ││ │creanţe asimilate │ │ ││ │ │598 │Provizioane pentru deprecierea altor ││ │ │ │investiţii financiare şi creanţe asimilate│├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤│ GRUPA 60 - CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│601 │Cheltuieli cu materiile prime │601 │Cheltuieli cu materiile prime │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│602 │Cheltuieli cu materialele consumabile │602 │Cheltuieli cu materialele consumabile │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6021│Cheltuieli cu materialele auxiliare │ 6021│Cheltuieli cu materialele auxiliare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6022│Cheltuieli privind combustibilul │ 6022│Cheltuieli privind combustibilul │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6023│Cheltuieli privind materialele pentru │ 6023│Cheltuieli privind materialele pentru ││ │ambalat │ │ambalat │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6024│Cheltuieli privind piesele de schimb │ 6024│Cheltuieli privind piesele de schimb │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6025│Cheltuieli privind seminţele şi │ 6025│Cheltuieli privind seminţele şi ││ │materialele de plantat │ │materialele de plantat │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6026│Cheltuieli privind furajele │ 6026│Cheltuieli privind furajele │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6028│Cheltuieli privind alte materiale │ 6028│Cheltuieli privind alte materiale ││ │consumabile │ │consumabile │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│603 │Cheltuieli privind materialele de natura │603 │Cheltuieli privind materialele de natura ││ │obiectelor de inventar │ │obiectelor de inventar │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│604 │Cheltuieli privind materialele nestocate │604 │Cheltuieli privind materialele nestocate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│605 │Cheltuieli privind energia şi apa │605 │Cheltuieli privind energia şi apa │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│606 │Cheltuieli privind animalele şi păsările │606 │Cheltuieli privind animalele şi păsările │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│607 │Cheltuieli privind mărfurile │607 │Cheltuieli privind mărfurile │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│608 │Cheltuieli privind ambalajele │608 │Cheltuieli privind ambalajele │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 61 - CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│611 │Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile │611 │Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│612 │Cheltuieli cu redevenţele, locatiile de │612 │Cheltuieli cu redevenţele, locatiile de ││ │gestiune şi chiriile │ │gestiune şi chiriile │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│613 │Cheltuieli cu primele de asigurare │613 │Cheltuieli cu primele de asigurare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│614 │Cheltuieli cu studiile şi cercetările │614 │Cheltuieli cu studiile şi cercetările │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 62 - CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│621 │Cheltuieli cu colaboratorii │621 │Cheltuieli cu colaboratorii │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│622 │Cheltuieli privind comisioanele şi │622 │Cheltuieli privind comisioanele şi ││ │onorariile │ │onorariile │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│623 │Cheltuieli de protocol, reclama şi │623 │Cheltuieli de protocol, reclama şi ││ │publicitate │ │publicitate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│624 │Cheltuieli cu transportul de bunuri şi │624 │Cheltuieli cu transportul de bunuri şi ││ │personal │ │personal │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│625 │Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi │625 │Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi ││ │transferări │ │transferări │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│626 │Cheltuieli poştale şi taxe de │626 │Cheltuieli poştale şi taxe de ││ │telecomunicaţii │ │telecomunicaţii │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│627 │Cheltuieli cu serviciile bancare şi │627 │Cheltuieli cu serviciile bancare şi ││ │asimilate │ │asimilate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│628 │Alte cheltuieli cu serviciile executate de│628 │Alte cheltuieli cu serviciile executate de││ │terţi │ │terţi │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 63 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│635 │Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi │635 │Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi ││ │vărsăminte asimilate │ │vărsăminte asimilate │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 64 - CHELTUIELI CU PERSONALUL │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│641 │Cheltuieli cu salariile personalului │641 │Cheltuieli cu salariile personalului │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│642 │Cheltuieli cu tichetele de masa acordate │ │Cont nou ││ │salariaţilor │ │ │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│645 │Cheltuieli privind asigurările şi │645 │Cheltuieli privind asigurările şi ││ │protecţia socială │ │protecţia socială │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6451│Contribuţia unităţii la asigurările │ 6451│Contribuţia unităţii la asigurările ││ │sociale │ │sociale │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6452│Contribuţia unităţii pentru ajutorul de │ 6452│Contribuţia unităţii pentru ajutorul de ││ │şomaj │ │şomaj │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6453│Contribuţia angajatorului pentru │ 6453│Contribuţia angajatorului pentru ││ │asigurările sociale de sănătate │ │asigurările sociale de sănătate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6458│Alte cheltuieli privind asigurările şi │ 6458│Alte cheltuieli privind asigurările şi ││ │protecţia socială │ │protecţia socială │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 65 - ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│654 │Pierderi din creanţe şi debitori diversi │654 │Pierderi din creanţe şi debitori diversi │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│658 │Alte cheltuieli de exploatare │658 │Alte cheltuieli de exploatare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6581│Despăgubiri, amenzi şi penalităţi │ 6581│Despăgubiri, amenzi şi penalităţi │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6582│Donaţii şi subvenţii acordate │ 6582│Donaţii şi subvenţii acordate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6583│Cheltuieli privind activele cedate şi alte│ 6583│Cheltuieli privind activele cedate şi alte││ │operaţii de capital │ │operaţii de capital │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6588│Alte cheltuieli de exploatare │ 6588│Alte cheltuieli de exploatare │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 66 - CHELTUIELI FINANCIARE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│663 │Pierderi din creanţe legate de │663 │Pierderi din creanţe legate de ││ │participatii │ │participatii │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│664 │Cheltuieli privind investiţiile financiare│664 │Cheltuieli privind investiţiile financiare││ │cedate │ │cedate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6641│Cheltuieli privind imobilizarile │ 6641│Cheltuieli privind imobilizarile ││ │financiare cedate │ │financiare cedate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6642│Pierderi din investiţiile pe termen scurt │ 6642│Pierderi privind investiţiile financiare ││ │cedate │ │pe termen scurt cedate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│665 │Cheltuieli din diferenţe de curs valutar │665 │Cheltuieli din diferenţe de curs valutar │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│666 │Cheltuieli privind dobânzile │666 │Cheltuieli privind dobânzile │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│667 │Cheltuieli privind sconturile acordate │667 │Cheltuieli privind sconturile acordate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│668 │Alte cheltuieli financiare │668 │Alte cheltuieli financiare │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 67 - CHELTUIELI EXTRAORDINARE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│671 │Cheltuieli privind calamitatile şi alte │671 │Cheltuieli privind calamitatile şi alte ││ │evenimente extraordinare │ │evenimente extraordinare │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 68 - CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU ││ PIERDERE DE VALOARE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│681 │Cheltuieli de exploatare privind │681 │Cheltuieli de exploatare privind ││ │amortizarile, provizioanele şi ajustarile │ │amortizarile şi provizioanele ││ │pentru depreciere │ │ │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6811│Cheltuieli de exploatare privind │ 6811│Cheltuieli de exploatare privind ││ │amortizarea imobilizarilor │ │amortizarea imobilizarilor │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6812│Cheltuieli de exploatare privind │ 6812│Cheltuieli de exploatare privind ││ │provizioanele │ │provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli│├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6813│Cheltuieli de exploatare privind │ 6813│Cheltuieli de exploatare privind ││ │ajustarile pentru deprecierea │ │provizioanele pentru deprecierea ││ │imobilizarilor │ │imobilizarilor │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6814│Cheltuieli de exploatare privind │ 6814│Cheltuieli de exploatare privind ││ │ajustarile pentru deprecierea activelor │ │provizioanele pentru deprecierea activelor││ │circulante │ │circulante │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│686 │Cheltuieli financiare privind amortizarile│686 │Cheltuieli financiare privind amortizarile││ │şi ajustarile pentru pierdere de valoare │ │şi provizioanele │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6863│Cheltuieli financiare privind ajustarile │6863 │Cheltuieli financiare privind ││ │pentru pierderea de valoare a │ │provizioanele pentru deprecierea ││ │imobilizarilor financiare │ │imobilizarilor financiare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6864│Cheltuieli financiare privind ajustarile │6864 │Cheltuieli financiare privind ││ │pentru pierderea de valoare a activelor │ │provizioanele pentru deprecierea activelor││ │circulante │ │circulante │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 6868│Cheltuieli financiare privind amortizarea │6868 │Cheltuieli financiare privind amortizarea ││ │primelor de rambursare a obligaţiunilor │ │primelor de rambursare a obligaţiunilor │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│691 │Cheltuieli cu impozitul pe profit │691 │Cheltuieli cu impozitul pe profit ││ │ │791 │Venituri din impozitul pe profit amânat │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│698 │Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu │698 │Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar││ │alte impozite care nu apar în elementele │ │în elementele de mai sus ││ │de mai sus │ │ │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ CLASA 7 - CONTURI DE VENITURI │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤│ GRUPA 70 - CIFRA DE AFACERI NETA │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│701 │Venituri din vânzarea produselor finite │701 │Venituri din vânzarea produselor finite │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│702 │Venituri din vânzarea semifabricatelor │702 │Venituri din vânzarea semifabricatelor │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│703 │Venituri din vânzarea produselor reziduale│703 │Venituri din vânzarea produselor reziduale│├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│704 │Venituri din lucrări executate şi servicii│704 │Venituri din lucrări executate şi servicii││ │prestate │ │prestate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│705 │Venituri din studii şi cercetări │705 │Venituri din studii şi cercetări │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│706 │Venituri din redevenţe, locatii de │706 │Venituri din redevenţe, locatii de ││ │gestiune şi chirii │ │gestiune şi chirii │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│707 │Venituri din vânzarea mărfurilor │707 │Venituri din vânzarea mărfurilor │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│708 │Venituri din activităţi diverse │708 │Venituri din activităţi diverse │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 71 - VARIATIA STOCURILOR │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│711 │Variatia stocurilor │711 │Variatia stocurilor │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 72 - VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZARI │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│721 │Venituri din producţia de imobilizari │721 │Venituri din producţia de imobilizari ││ │necorporale │ │necorporale │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│722 │Venituri din producţia de imobilizari │722 │Venituri din producţia de imobilizari ││ │corporale │ │corporale │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 74 - VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│741 │Venituri din subvenţii de exploatare │741 │Venituri din subvenţii de exploatare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7411│Venituri din subvenţii de exploatare │ 7411│Venituri din subvenţii de exploatare ││ │aferente cifrei de afaceri │ │aferente cifrei de afaceri │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7412│Venituri din subvenţii de exploatare │ 7412│Venituri din subvenţii de exploatare ││ │pentru materii prime şi materiale │ │pentru materii prime şi materiale ││ │consumabile │ │consumabile │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7413│Venituri din subvenţii de exploatare │ 7413│Venituri din subvenţii de exploatare ││ │pentru alte cheltuieli externe │ │pentru alte cheltuieli din afară │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7414│Venituri din subvenţii de exploatare │ 7414│Venituri din subvenţii de exploatare ││ │pentru plata personalului │ │pentru plata personalului │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7415│Venituri din subvenţii de exploatare │ 7415│Venituri din subvenţii de exploatare ││ │pentru asigurări şi protecţie socială │ │pentru asigurări şi protecţia socială │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7416│Venituri din subvenţii de exploatare │ 7416│Venituri din subvenţii de exploatare ││ │pentru alte cheltuieli de exploatare │ │pentru alte cheltuieli de exploatare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7417│Venituri din subvenţii de exploatare │ 7417│Venituri din subvenţii de exploatare ││ │aferente altor venituri │ │aferente altor venituri │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7418│Venituri din subvenţii de exploatare │ 7418│Venituri din subvenţii de exploatare ││ │pentru dobânda datorată │ │pentru dobânda datorată │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 75 - ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│754 │Venituri din creanţe reactivate şi │754 │Venituri din creanţe reactivate şi ││ │debitori diversi │ │debitori diversi │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│758 │Alte venituri din exploatare │758 │Alte venituri din exploatare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7581│Venituri din despăgubiri, amenzi şi │ 7581│Venituri din despăgubiri, amenzi şi ││ │penalităţi │ │penalităţi │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7582│Venituri din donaţii şi subvenţii primite │ 7582│Venituri din donaţii şi subvenţii primite │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7583│Venituri din vânzarea activelor şi alte │ 7583│Venituri din vânzarea activelor şi alte ││ │operaţii de capital │ │operaţii de capital │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7584│Venituri din subvenţii pentru investiţii │ 7584│Venituri din subvenţii pentru investiţii │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7588│Alte venituri din exploatare │ 7588│Alte venituri din exploatare │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 76 - VENITURI FINANCIARE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│761 │Venituri din imobilizari financiare │761 │Venituri din imobilizari financiare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7611│Venituri din acţiuni deţinute la │ 7611│Venituri din titluri de participare ││ │entitatile afiliate │ │deţinute la filiale din cadrul grupului │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7613│Venituri din interese de participare │ 7612│Venituri din titluri de participare ││ │ │ │deţinute la societăţi din afară grupului ││ │ │ 7613│Venituri din titluri de participare ││ │ │ │deţinute în întreprinderi asociate din ││ │ │ │cadrul grupului ││ │ │ 7614│Venituri din titluri de participare ││ │ │ │deţinute în întreprinderi asociate din ││ │ │ │afară grupului ││ │ │ 7615│Venituri din titluri de participare ││ │ │ │strategice în cadrul grupului ││ │ │ 7616│Venituri din titluri de participare ││ │ │ │strategice în afară grupului ││ │ │ 7617│Venituri din alte imobilizari financiare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│762 │Venituri din investiţii financiare pe │762 │Venituri din investiţii financiare pe ││ │termen scurt │ │termen scurt │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│763 │Venituri din creanţe imobilizate │763 │Venituri din creanţe imobilizate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│764 │Venituri din investiţii financiare cedate │764 │Venituri din investiţii financiare cedate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7641│Venituri din imobilizari financiare cedate│ 7641│Venituri din imobilizari financiare cedate│├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7642│Câştiguri din investiţii pe termen scurt │ 7642│Câştiguri din investiţii financiare pe ││ │cedate │ │termen scurt cedate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│765 │Venituri din diferenţe de curs valutar │765 │Venituri din diferenţe de curs valutar │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│766 │Venituri din dobânzi │766 │Venituri din dobânzi │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│767 │Venituri din sconturi obţinute │767 │Venituri din sconturi obţinute │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│768 │Alte venituri financiare │768 │Alte venituri financiare │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 77 - VENITURI EXTRAORDINARE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│771 │Venituri din subvenţii pentru evenimente │771 │Venituri din subvenţii pentru evenimente ││ │extraordinare şi altele similare │ │extraordinare şi altele similare │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 78 - VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│781 │Venituri din provizioane şi ajustari │781 │Venituri din provizioane privind ││ │pentru depreciere privind activitatea de │ │activitatea de exploatare ││ │exploatare │ │ │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7812│Venituri din provizioane │ 7812│Venituri din provizioane pentru riscuri şi││ │ │ │cheltuieli │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7813│Venituri din ajustari pentru deprecierea │ 7813│Venituri din provizioane pentru ││ │imobilizarilor │ │deprecierea imobilizarilor │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7814│Venituri din ajustari pentru deprecierea │ 7814│Venituri din provizioane pentru ││ │activelor circulante │ │deprecierea activelor circulante │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│786 │Venituri financiare din ajustari pentru │786 │Venituri financiare din provizioane ││ │pierdere de valoare │ │ │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7863│Venituri financiare din ajustari pentru │ 7863│Venituri din provizioane pentru ││ │pierderea de valoare a imobilizarilor │ │deprecierea imobilizarilor financiare ││ │financiare │ │ │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 7864│Venituri financiare din ajustari pentru │ 7864│Venituri din provizioane pentru ││ │pierderea de valoare a activelor │ │deprecierea activelor circulante ││ │circulante │ │ │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ CLASA 8 - CONTURI SPECIALE │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-┤│ GRUPA 80 - CONTURI ÎN AFARĂ BILANŢULUI │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│801 │Angajamente acordate │801 │Angajamente acordate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 8011│Giruri şi garanţii acordate │ 8011│Giruri şi garanţii acordate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 8018│Alte angajamente acordate │ 8018│Alte angajamente acordate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│802 │Angajamente primite │802 │Angajamente primite │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 8021│Giruri şi garanţii primite │ 8021│Giruri şi garanţii primite │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 8028│Alte angajamente primite │ 8028│Alte angajamente primite │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│803 │Alte conturi în afară bilanţului │803 │Alte conturi în afară bilanţului │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 8031│Imobilizari corporale luate cu chirie │ 8031│Mijloace fixe luate cu chirie/Imobilizari ││ │ │ │corporale luate cu chirie │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 8032│Valori materiale primite spre prelucrare │ 8032│Valori materiale primite spre prelucrare ││ │sau reparare │ │sau reparare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 8033│Valori materiale primite în păstrare sau │ 8033│Valori materiale primite în păstrare sau ││ │custodie │ │custodie │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 8034│Debitori scoşi din activ, urmăriţi în │ 8034│Debitori scoşi din activ, urmăriţi în ││ │continuare │ │continuare │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 8035│Stocuri de natura obiectelor de inventar │ 8039│Stocuri de natura obiectelor de inventar ││ │date în folosinţă │ │ │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 8036│Redevenţe, locatii de gestiune, chirii şi │ 8036│Redevenţe, locatii de gestiune, chirii şi ││ │alte datorii asimilate │ │alte datorii asimilate │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 8037│Efecte scontate neajunse la scadenta │ 8037│Efecte scontate neajunse la scadenta │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 8038│Alte valori în afară bilanţului │ 8038│Alte valori în afară bilanţului │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│804 │Amortizarea aferentă gradului de │804 │Amortizarea aferentă gradului de ││ │neutilizare a mijloacelor fixe │ │neutilizare a mijloacelor fixe │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│8045*25)│Amortizarea aferentă gradului de │ 8045│Amortizarea aferentă gradului de ││ │neutilizare a mijloacelor fixe │ │neutilizare a mijloacelor fixe │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│805 │Dobânzi aferente contractelor de leasing │ │Cont nou ││ │şi altor contracte asimilate, neajunse la │ │ ││ │scadenta │ │ │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 8051│Dobânzi de plătit │ │Cont nou │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 8052│Dobânzi de încasat │ │Cont nou │├────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┤│ GRUPA 89 - BILANŢ │├────────┬──────────────────────────────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤│891 │Bilanţ de deschidere │891 │Bilanţ de deschidere │├────────┼──────────────────────────────────────────┼────────┼──────────────────────────────────────────┤│892 │Bilanţ de închidere │892 │Bilanţ de închidere │└────────┴──────────────────────────────────────────┴────────┴──────────────────────────────────────────┘---------*21 Referitor la contul 1051 "Rezerve din reevaluare aferente bilanţului de deschidere al primului an de aplicare a ajustarii la inflaţie", în acest cont au fost reflectate ajustarile efectuate extracontabil şi, prin urmare, soldul acestui cont nu se preia în noul Plan de conturi.*22 Acest cont apare doar la agenţii economici care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 şi până la închiderea soldului acestui cont*23 Acest cont apare doar la agenţii economici care au aplicat Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 şi până la scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale în valoarea cărora au fost incluse aceste provizioane. Ca urmare, aceste provizioane nu se mai pot constitui în baza prezentelor reglementări.*24 În acest cont vor fi reflectate şi concesiunile, brevetele, licentele, mărcile comerciale, drepturile şi activele similare realizate cu forte proprii, existente în sold la data transpunerii, până la scoaterea lor din evidenta.*25 În acest cont este evidenţiată amortizarea aferentă gradului de neutilizare a mijloacelor fixe, determinata potrivit legislaţiei emise anterior prezentelor reglementări.
     +  Capitolul VI STRUCTURA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE  +  Secţiunea 1 BILANŢUL1.1. BILANŢUL275. - Structura bilanţului, care se întocmeşte de entitatile prevăzute la pct. 3 alin. (1), este următoarea:  Judeţul ...............|_|_| Forma de proprietate .........|_|_|  Entitate ................... Activitatea preponderenta  Adresa: localitatea ........ (denumire clasa CAEN)............  sectorul..., str. ... nr. ..  bl. ... sc. .., ap. ........ Cod clasa CAEN ..........|_|_|_|_|  Telefon ........., fax ..... Cod unic de înregistrare  Număr din registrul comerţului ...............|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  .............................                              BILANŢ                            la data de .....                                                                   - lei - ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Sold la                                                     Nr. ─────────────────────               Denumirea elementului rd. Începutul sfârşitul                                                           exerci- exerci-                                                           tiului tiului                                                          financiar financiar ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                          A B 1 2 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  A. ACTIVE IMOBILIZATE ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     I. IMOBILIZARI NECORPORALE ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      1. Cheltuieli de constituire 01         (ct. 201-2801) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      2. Cheltuieli de dezvoltare 02         (ct. 203-2803-2903) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci         comerciale, drepturi şi active similare         şi alte imobilizari necorporale 03         (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      4. Fondul comercial 04         (ct. 2071-2807-2907) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      5. Avansuri şi imobilizari necorporale în curs 05         de execuţie         (ct. 233+234-2933) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         TOTAL: (rd. 01 la 05) 06 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  II. IMOBILIZARI CORPORALE ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      1. Terenuri şi construcţii 07         (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      2. Instalaţii tehnice şi maşini 08         (ct. 213-2813-2913) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 09         (ct. 214-2814-2914) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      4. Avansuri şi imobilizari corporale în curs 10         de execuţie         (ct. 231+232-2931) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         TOTAL: (rd. 07 la 10) 11 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  III. IMOBILIZARI FINANCIARE ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      1. Acţiuni deţinute la entitatile afiliate 12         (ct. 261-2961) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      2. Împrumuturi acordate entitatilor afiliate 13         (ct. 2671+2672-2964) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      3. Interese de participare 14         (ct. 263-2962) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      4. Împrumuturi acordate entitatilor de care         compania este legată în virtutea intereselor         de participare 15         (ct. 2673+2674-2965) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      5. Investiţii deţinute ca imobilizari 16         (ct. 265-2963) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      6. Alte împrumuturi 17         (ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968*) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         TOTAL: (rd. 12 la 17) 18 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL 19         (rd. 06+11+18) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  B. ACTIVE CIRCULANTE ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  I. STOCURI ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      1. Materii prime şi materiale consumabile 20         (ct. 301+302+303+/-308+351+358+381+/-388          -391-392-3951-3958-398) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      2. Producţia în curs de execuţie 21         (ct. 331+332+341+/-348*-393-3941-3952) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      3. Produse finite şi mărfuri 22         (ct. 345+346+/-348*+354+356+         +357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953         -3954-3956-3957-396-397-4428) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 23         (ct. 4091) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         TOTAL: (rd. 20 la 23) 24 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  II. CREANŢE   (Sumele care urmează să fie încasate după o   perioada mai mare de un an trebuie prezentate   separat pentru fiecare element.) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      1. Creanţe comerciale*26) 25         (ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968*+         4092+411+413+418-491) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      2. Sume de încasat de la entitatile afiliate 26         (ct. 451**-495*) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      3. Sume de încasat de la entitatile de care         compania este legată în virtutea         intereselor de participare 27         (ct. 453-495*) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      4. Alte creanţe 28         (ct. 425+4282+431**+437**+4382+441**+         4424+4428**+444**+445+446**+447**+4482+         4582+461+473**-496+5187) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      5. Capital subscris şi nevarsat 29         (ct. 456-495*) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         TOTAL: (rd. 25 la 29) 30 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      1. Acţiuni deţinute la entitatile afiliate 31         (ct. 501-591) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      2. Alte investiţii pe termen scurt 32         (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         TOTAL: (rd. 31 + 32) 33 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 34      (ct. 5112+512+531+532+541+542) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL 35      (rd. 24+30+33+34) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  C. CHELTUIELI ÎN AVANS 36     (ct. 471) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE     ÎNTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, 37         prezentându-se separat împrumuturile din         emisiunea de obligaţiuni convertibile         (ct. 161+1681-169) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      2. Sume datorate instituţiilor de credit 38         (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191         +5192+5198) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      3. Avansuri încasate în contul comenzilor         (ct. 419) 39 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      4. Datorii comerciale - furnizori         (ct. 401+404+408) 40 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      5. Efecte de comerţ de plătit         (ct. 403+405) 41 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      6. Sume datorate entitatilor afiliate         (ct. 1661+1685+2691+451***) 42 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      7. Sume datorate entitatilor de care compania         este legată în virtutea intereselor de         participare 43         (ct. 1663+1686+2692+453***) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi         datoriile privind asigurările sociale 44         (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424         +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+         4423+4428***+444***+446***+447***+4481+         455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+         5193+5194+5195+5196+5197) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         TOTAL: (rd. 37 la 44) 45 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  E. ACTIVE CIRCULANTE, NETE/DATORII CURENTE     NETE 46     (rd. 35+36-45-62) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 47     (rd. 19+46-61) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE     ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, 48         prezentându-se separat împrumuturile din         emisiunea de obligaţiuni convertibile         (ct. 161+1681-169) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      2. Sume datorate instituţiilor de credit 49         (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191         +5192+5198)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      3. Avansuri încasate în contul comenzilor         (ct. 419) 50──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      4. Datorii comerciale - furnizori         (ct. 401+404+408) 51──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403+405) 52──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      6. Sume datorate entitatilor afiliate 53        (ct. 1661+1685+2691+451***)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      7. Sume datorate entitatilor de care compania         este legată în virtutea intereselor de         participare 54         (ct. 1663+1686+2692+453***) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi         datoriile privind asigurările sociale 55         (ct. 1623+1626+167+1687+2693+421+423+424         +426+427+4281+431***+437***+4381+441***+         4423+4428***+444***+446***+447***+4481+         455+456***+457+4581+462+473***+509+5186+         5193+5194+5195+5196+5197)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         TOTAL: (rd. 48 la 55) 56──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  H. PROVIZIOANE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      1. Provizioane pentru pensii şi         obligaţii similare (ct. 1515) 57──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      2. Provizioane pentru impozite 58         (ct. 1516)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      3. Alte provizioane 59         (ct. 1511+1512+1513*27)+1514+1518)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         TOTAL (rd. 57 la 59) 60──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  I. VENITURI ÎN AVANS──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     1. Subvenţii pentru investiţii     (ct. 131+132+133+134+138) 61     2. Venituri înregistrate în avans     (ct. 472) 62──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         TOTAL (rd. 61 + 62) 63──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  J. CAPITAL ŞI REZERVE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     I. CAPITAL──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     1. Capital subscris vărsat      (ct. 1012) 64──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     2. Capital subscris nevarsat      (ct. 1011) 65──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     3. Patrimoniul regiei      (ct. 1015) 66──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       TOTAL (rd. 64 la 66) 67──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  II. PRIME DE CAPITAL 68      (ct. 104)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  III. REZERVE DIN REEVALUARE       (ct. 105) 69──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  IV. REZERVE──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      1. Rezerve legale (ct. 1061) 70──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      2. Rezerve statutare sau contractuale 71         (ct. 1063)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      3. Rezerve reprezentând surplusul realizat 72         din rezerve din reevaluare         (ct. 1065)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────      4. Alte rezerve (ct. 1068) 73──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Acţiuni proprii (ct. 109) 74──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       TOTAL (rd. 70 la 73 -74) 75──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                            Sold C 76  V. PROFITUL SAU PIERDEREA ──────     REPORTAT(A) (ct. 117) Sold D 77─────────────────────────