ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 152 din 10 noiembrie 2005privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.078 din 30 noiembrie 2005    Având în vedere necesitatea îndeplinirii în termen a obligaţiilor asumate de România în cadrul procesului de negociere cu Comisia Europeană, aferente capitolului 22 "Protecţia mediului", şi a obligaţiilor prevăzute în Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, ce revin tarii noastre în calitate de stat în curs de aderare, respectiv transpunerea Directivei nr. 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii, modificată prin directivele nr. 2003/35/CE şi nr. 2003/87/CE , şi eliminarea neconcordantelor dintre termenele de conformare a funcţionarii instalaţiilor, aflate sub incidenţa Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, şi cele stabilite în cadrul procesului de negociere, precum şi dispoziţiile care vizează interesul public şi care constituie situaţii de urgenta extraordinare, în temeiul art. 115 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiectiv prevenirea şi controlul integrat al poluarii pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 1. (2) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte măsurile necesare pentru prevenirea sau, în cazul în care aceasta nu este posibila, reducerea emisiilor în aer, apa şi sol, provenite din activităţile prevăzute în anexa nr. 1, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atinga un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întregul său, cu respectarea prevederilor legislaţiei din domeniul evaluării impactului asupra mediului şi a altor reglementări relevante.  +  Articolul 2 (1) Pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă termenii şi expresiile de mai jos semnifica după cum urmează: a) autoritate competentă - acea autoritate a administraţiei publice centrale şi/sau teritoriale pentru protecţia mediului care are responsabilităţi pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă; b) autorizaţia integrată de mediu - actul tehnico-juridic emis de autorităţile competente potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care acorda dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalatie, în anumite condiţii care să garanteze ca instalatia corespunde prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii sau pentru părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator; c) cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient, înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstreaza posibilitatea practica de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor limita de emisie în scopul prevenirii poluarii, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său:- tehnicile se referă deopotrivă la tehnologia utilizata şi modul în care instalatia este proiectata, construită, intretinuta, exploatată, precum şi la scoaterea din funcţiune a acesteia şi remedierea amplasamentului, potrivit legislaţiei în vigoare;- disponibile se referă la acele tehnici care au înregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor în sectorul industrial respectiv, în condiţii economice şi tehnice viabile, luându-se în considerare costurile şi beneficiile, indiferent dacă aceste tehnici sunt sau nu utilizate ori realizate la nivel naţional, cu condiţia ca aceste tehnici să fie accesibile operatorului;- cele mai bune se referă la cele mai eficiente tehnici pentru atingerea în ansamblu a unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său. În determinarea celor mai bune tehnici disponibile trebuie luate în considerare, în special, elementele prevăzute în anexa nr. 3; d) emisie - evacuarea directa sau indirecta de substanţe, vibratii, căldură, zgomot în aer, apa ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei; e) instalatie - orice unitate tehnica stationara, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1, precum şi orice alta activitate direct legată tehnic de activităţile desfăşurate pe acel amplasament, care pot genera emisii şi poluare; f) instalatie existenta - orice instalatie aflată în funcţiune, autorizata sau supusă procedurii de autorizare de către autoritatea competentă înainte de data de 30 octombrie 1999 inclusiv, cu condiţia de a fi fost pusă în funcţiune în termen de cel mult un an de la această dată; g) instalatie noua - orice instalatie pusă în funcţiune şi autorizata sau supusă procedurii de autorizare de către autoritatea competentă după data de 30 octombrie 1999; h) operator - orice persoană fizica sau juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, asa cum este prevăzut în legislaţia naţionala, sau care a fost investită cu putere economică decisiva asupra funcţionarii tehnice a instalaţiei; i) poluare - introducerea directa sau indirecta, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibratii, căldură, zgomot în aer, apa ori sol, susceptibile sa aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului, sa determine deteriorarea bunurilor materiale sau sa afecteze ori sa împiedice utilizarea în scop recreativ a mediului şi/sau alte utilizări ale acestuia în sensul prevederilor legislaţiei în vigoare; j) public - una ori mai multe persoane fizice sau juridice şi, potrivit legislaţiei ori practicii naţionale, asociaţiile, organizaţiile sau gruparile acestora; k) public interesat - publicul afectat sau posibil a fi afectat ori care are un interes în luarea unei decizii privind emiterea sau reactualizarea unei autorizaţii ori a condiţiilor unei autorizaţii; în accepţiunea acestei definiţii, organizaţiile neguvernamentale în domeniul protecţiei mediului, care îndeplinesc condiţiile cerute de legislaţia naţionala, sunt considerate public interesat; l) modificarea în exploatare - o schimbare în ceea ce priveşte tipul sau funcţionarea instalaţiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului; m) modificarea substantiala - o schimbare în exploatare care, din punctul de vedere al autorităţii competente, poate avea efecte negative semnificative asupra sănătăţii populaţiei sau mediului. În sensul acestei definiţii, orice modificare în exploatare sau extindere a exploatării este considerată modificare substantiala dacă modificarea ori extinderea, prin ea însăşi, duce la atingerea valorilor de prag prevăzute în anexa nr. 1, după caz; n) standardul de calitate a mediului - totalitatea cerinţelor care trebuie respectate la un moment dat de mediu ca un întreg, considerat în ansamblul sau, sau de către o parte a acestuia, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare; o) substanţa - orice element chimic şi compusii acestuia, cu excepţia substanţelor radioactive, în sensul prevăzut de reglementările din domeniul securităţii muncii şi sănătăţii populaţiei faţă de pericolul radiatiilor ionizante, precum şi a organismelor modificate genetic, în sensul prevederilor din legislaţia naţionala în vigoare; p) valorile limita de emisie (VLE) - masa, exprimată prin parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşită în cursul uneia sau mai multor perioade de timp.Valorile limita de emisie mai pot fi stabilite şi pentru grupe, familii sau categorii de substanţe, în special pentru cele prevăzute în anexa nr. 2. Valorile limita de emisie pentru substanţe se aplică, în mod normal, în punctul în care emisia părăseşte instalatia, la aceasta determinare neluandu-se în considerare nici o dilutie. La stabilirea valorilor limita de emisie pentru evacuarile indirecte în apa se poate lua în considerare efectul unei staţii de epurare a apelor uzate, cu condiţia garantarii unui nivel echivalent de protecţie a mediului ca un întreg şi acest fapt sa nu determine niveluri mai ridicate de poluare a mediului, cu respectarea prevederilor privind evacuarea de substanţe periculoase în apa şi a altor prevederi legale în vigoare; r) drept vătămat - orice drept fundamental prevăzut de Constituţie sau de lege, căruia i se aduce o atingere printr-un act administrativ; s) interes legitim privat - posibilitatea de a pretinde o anumită conduita, în considerarea realizării unui drept fundamental care se exercită în considerarea realizării unui drept subiectiv viitor şi previzibil, prefigurat; t) interes legitim public - posibilitatea de a pretinde o anumită conduita, în considerarea realizării unui drept fundamental care se exercită în colectiv ori, după caz, în considerarea apărării unui interes public. (2) Definiţiile prevăzute la alin. (1) lit. r)-t) se interpretează în concordanta cu obiectivul oferirii unui acces larg la justiţie al publicului interesat.  +  Capitolul II Răspunderile şi obligaţiile autorităţilor competente pentru protecţia mediului  +  Articolul 3 (1) Autoritatea competenţa ia toate măsurile pentru ca exploatarea instalaţiei să se realizeze astfel încât: a) să se prevină poluarea în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile; b) sa nu se producă nici o poluare semnificativă; c) să fie evitata producerea de deşeuri, potrivit prevederilor legale în vigoare; în cazul în care se produc deşeuri, ele sunt valorificate, iar dacă acest lucru este imposibil tehnic sau economic, sunt eliminate, astfel încât să se evite sau să se reducă orice impact asupra mediului; d) să se utilizeze eficient energia; e) să fie luate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora; f) să fie luate măsurile necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readuca amplasamentul la o stare satisfăcătoare. (2) La stabilirea condiţiilor de emitere a autorizaţiei integrate de mediu autoritatea competentă ia în considerare principiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 4Autoritatea competenţa asigura coordonarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu în situaţia în care sunt implicate mai multe autorităţi, astfel încât să se garanteze o abordare integrată efectivă de către toate autorităţile implicate în aceasta procedura.  +  Capitolul III Documentaţia de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu  +  Articolul 5 (1) Documentaţia pentru solicitarea autorizaţiei integrate de mediu conţine următoarele: a) descrierea instalaţiei şi activităţile desfăşurate; b) prezentarea materiilor prime şi auxiliare, a altor substanţe, a tipului de energie utilizata sau generata de instalatie; c) descrierea surselor de emisie din instalatie; d) descrierea condiţiilor amplasamentului instalaţiei; e) indicarea naturii şi a cantităţilor de emisii care pot fi evacuate din instalatie în fiecare factor de mediu, precum şi identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului; f) descrierea tehnologiei propuse şi a altor tehnici pentru prevenirea sau, dacă nu este posibil, reducerea emisiilor din instalatie; g) măsuri pentru prevenirea producerii deşeurilor ca urmare a funcţionarii instalaţiei şi valorificarea acestora, după caz; h) descrierea măsurilor planificate pentru respectarea principiilor generale; i) descrierea măsurilor planificate pentru monitorizarea emisiilor în mediu; j) descrierea principalelor alternative analizate de operator. (2) Documentaţia pentru solicitarea emiterii autorizaţiei integrate de mediu trebuie să cuprindă, de asemenea, rezumatul netehnic al detaliilor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 6Documentaţia pentru solicitarea emiterii autorizaţiei integrate de mediu poate conţine informaţii rezultate din evaluarea impactului asupra mediului întocmită anterior, raportul de securitate, precum şi informaţii furnizate ca răspuns la alte cerinţe legale şi care corespund uneia dintre prevederile art. 5.  +  Capitolul IV Condiţii de autorizare integrată şi conformarea cu condiţiile prevăzute de autorizaţia integrată de mediu  +  Articolul 7 (1) Operatorul are obligaţia de a solicita şi de a obţine de la autoritatea competentă autorizaţia integrată de mediu pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 1. (2) Exploatarea instalaţiei se poate efectua numai în baza autorizaţiei integrate de mediu, emisă în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 8Orice instalatie noua este pusă în funcţiune numai după obţinerea autorizaţiei integrate de mediu, emisă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, respectându-se excepţiile prevăzute de legislaţia naţionala în vigoare din domeniul limitării emisiilor anumitor poluanti în aer, provenite din instalaţii mari de ardere.  +  Articolul 9 (1) Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în condiţiile prevăzute la art. 3 şi 18, în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi a solului. (2) La aplicarea procedurii de autorizare integrată de mediu, pentru instalaţii noi sau pentru modificări substanţiale, se iau în considerare orice informaţii, concluzii sau decizii relevante rezultate ca urmare a aplicării prevederilor legislaţiei naţionale în domeniul evaluării impactului asupra mediului. (3) Autorizaţia integrată de mediu cuprinde valorile limita de emisie pentru poluanti, în special pentru cei prevăzuţi în anexa nr. 2, care pot fi emisi în cantităţi semnificative, ca rezultat al funcţionarii instalaţiei, luându-se în considerare natura lor, precum şi potenţialul de transfer al poluarii dintr-un mediu în altul, respectiv: apa, aer, sol. (4) Autorizaţia integrată de mediu poate cuprinde şi cerinţe specifice în scopul asigurării protecţiei solului şi a apei subterane, precum şi măsuri suplimentare cu privire la managementul deşeurilor generate de instalatie. (5) Valorile limita de emisie prevăzute la alin. (3) pot fi suplimentate ori înlocuite prin parametri echivalenti ori măsuri tehnice. (6) Pentru instalaţiile în care se desfăşoară activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la pct. 6.6, valorile limita de emisie prevăzute la alin. (3)-(5) iau în considerare aspectele practice caracteristice acestei categorii de instalaţii.  +  Articolul 10 (1) Pentru instalaţiile în care se desfăşoară activităţi aflate sub incidenţa reglementărilor privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, autorizaţia integrată de mediu nu stabileşte valori limita de emisie pentru emisiile directe ale acestor gaze, cu excepţia cazului în care este necesară evitarea producerii unei poluari semnificative la nivel local. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), autorizaţiile integrate de mediu nu includ cerinţe referitoare la utilizarea eficienta a energiei pentru unităţi de ardere sau orice alte unităţi care emit dioxid de carbon pe amplasament. (3) Dacă este necesar, autoritatea competentă revizuieste autorizaţia integrată de mediu, potrivit prevederilor alin. (2). (4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică instalaţiilor care fac obiectul excluderii temporare de la comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera.  +  Articolul 11 (1) Stabilirea valorilor limita de emisie şi a parametrilor echivalenti, precum şi a măsurilor tehnice prevăzute la art. 9 alin. (3)-(6) şi art. 10 se bazează pe cele mai bune tehnici disponibile, fără a recomanda folosirea unei tehnici sau tehnologii specifice, dar luându-se în considerare: a) caracteristicile tehnice ale instalaţiei; b) amplasarea geografică; c) condiţiile locale de mediu. (2) Autorizaţia integrată de mediu conţine prevederi pentru limitarea efectelor poluarii la lungă distanta sau transfrontiera şi asigurarea unui nivel înalt de protecţie a mediului în întregul său.  +  Articolul 12 (1) Autorizaţia integrată de mediu conţine cerinţe de monitorizare corespunzătoare, frecventa şi metodologia specifică de măsurare, proceduri de evaluare şi obligaţii privind furnizarea către autoritatea competentă a datelor solicitate pentru verificarea conformarii funcţionarii instalaţiei cu cerinţele prevăzute de autorizaţie. (2) Pentru instalaţiile care desfăşoară activităţi prevăzute în anexa nr. 1 pct. 6.6, măsurile prevăzute la alin. (1) se aplică luându-se în considerare rezultatele analizei cost-beneficiu.  +  Articolul 13Autorizaţia integrată de mediu conţine măsuri referitoare la alte condiţii de exploatare decât cele normale, în scopul prevenirii riscurilor de poluare a mediului, în următoarele situaţii: a) pornire; b) pierderi datorate funcţionarii necorespunzătoare; c) întrerupere temporară a funcţionarii; d) încetare definitivă a funcţionarii.  +  Articolul 14 (1) Autorizaţia integrată de mediu conţine, după caz, derogări temporare de la prevederile art. 9 dacă printr-un plan de reabilitare aprobat de autoritatea competentă se realizează reducerea poluarii şi, în cel mult 6 luni, se asigura respectarea valorilor limita de emisie. (2) Pentru instalaţiile prevăzute în anexa nr. 5 dispoziţiile alin. (1) se aplică numai după expirarea perioadei de tranzitie.  +  Articolul 15Autorizaţia integrată de mediu conţine, după caz, şi alte condiţii specifice impuse de autoritatea competentă.  +  Articolul 16Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului poate impune, după caz, pentru anumite categorii de instalaţii, cerinţe speciale, stabilite prin reguli general obligatorii, fără a mai fi necesară includerea acestora în autorizaţiile integrate de mediu, în condiţiile garantarii unei abordari integrate şi asigurării unui nivel echivalent de protecţie a mediului în întregul său.  +  Articolul 17Autoritatea competenţa emite autorizaţii integrate de mediu, le revizuieste şi actualizează condiţiile prevăzute de acestea.  +  Articolul 18 (1) Autoritatea competenţa impune operatorului, prin autorizaţia integrată de mediu sau, după caz, prin revizuirea acesteia ori prin actualizarea condiţiilor din autorizaţie, ca, nu mai târziu de 30 octombrie 2007, exploatarea instalaţiilor existente să se realizeze potrivit prevederilor art. 3, 7, 9-16, 20, art. 24 alin. (1) şi (2), art. 25 şi art. 32 alin. (1). (2) În procedura de autorizare integrată de mediu autorităţile competente urmăresc aplicarea prevederilor art. 1, 2, 21, art. 22 alin. (2), art. 23, art. 24 alin. (3), art. 26, 27, 28-30, art. 31 alin. (1), art. 32 alin. (2)-(4). (3) Autoritatea competenţa impune operatorilor, prin autorizaţia integrată de mediu sau, după caz, prin revizuirea acesteia ori prin actualizarea condiţiilor din autorizaţie, ca exploatarea instalaţiilor existente prevăzute în anexa nr. 5 să se realizeze potrivit prevederilor art. 3, 7, 9-16, 20, art. 24 alin. (1) şi (2), art. 25 şi art. 32 alin. (1), nu mai târziu de data indicată în aceasta anexa pentru fiecare instalatie.  +  Articolul 19 (1) Dacă în cursul procesului de autorizare integrată de mediu a instalaţiilor existente, după evaluarea condiţiilor, rezultă ca instalaţiile nu pot respecta cerinţele din prezenta ordonanţă de urgenţă, operatorul are obligaţia sa întocmească un plan de acţiuni astfel încât conformarea să se realizeze cel mai târziu la termenele prevăzute la art. 18. (2) Proiectul acestui plan de acţiuni se negociaza cu autoritatea competentă, iar după aprobare devine obligatoriu. (3) Nerespectarea termenelor şi măsurilor cuprinse în planul de acţiuni atrage suspendarea autorizaţiei integrate de mediu în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 20Acolo unde standardele de calitate a mediului impun condiţii mai restrictive decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile, autoritatea competentă impune în autorizaţia integrată de mediu măsuri suplimentare, fără a afecta alte măsuri care se aplică pentru conformarea cu standardele de calitate a mediului.  +  Articolul 21Autoritatea competenţa urmăreşte şi se informează cu privire la dezvoltarea celor mai bune tehnici disponibile.  +  Articolul 22 (1) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului adopta prin ordin valorile limita de emisie stabilite la nivel comunitar, pentru: a) instalaţiile în care se desfăşoară activităţi prevăzute în anexa nr. 1, cu excepţia depozitelor de deşeuri încadrate la pct. 5.1 şi 5.4; b) substantele poluante prevăzute în anexa nr. 2, pentru care, pe baza schimbului de informaţii prevăzut la art. 28-30, a fost identificata necesitatea unei acţiuni la nivel comunitar. (2) În absenta unor valori limita de emisie stabilite potrivit alin. (1) se utilizează cel puţin valorile limita de emisie prevăzute de alte reglementări. (3) Cerinţele tehnice aplicabile depozitelor de deşeuri prevăzute la pct. 5.1 şi 5.4 din anexa nr. 1, stabilite la nivel comunitar, se adoptă de autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor.  +  Articolul 23 (1) În cazul în care autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului constata ca exploatarea unei instalaţii poate avea efecte negative semnificative asupra mediului unui alt stat sau dacă un alt stat posibil a fi afectat semnificativ solicita, aceasta transmite, în cadrul relaţiilor bilaterale, către autoritatea competentă a statului respectiv orice informaţie disponibilă solicitată, potrivit prevederilor anexei nr. 4, în acelaşi timp cu informarea propriilor cetăţeni. (2) Aceste informaţii sunt utilizate în cadrul consultărilor necesare dintre cele doua state, pe bază de reciprocitate şi în condiţii de echivalenta. (3) În contextul relaţiilor bilaterale, ambele state trebuie să se asigure ca în cazurile prevăzute la alin. (1) solicitarile de emitere a autorizaţiei integrate de mediu sunt, de asemenea, disponibile, pentru o perioadă corespunzătoare de timp, publicului statului posibil a fi afectat, astfel încât sa îi permită exercitarea dreptului de a transmite comentarii înainte de luarea deciziei. (4) Rezultatele oricăror consultări organizate în condiţiile alin. (1)-(3) sunt luate în considerare de către autoritatea competentă în vederea adoptării deciziei cu privire la emiterea autorizaţiei integrate de mediu. (5) Autoritatea competenţa are obligaţia de a informa statul ori statele care au fost consultate potrivit dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) cu privire la decizia adoptată referitoare la solicitarea emiterii autorizaţiei integrate de mediu şi îi/le transmite informaţiile prevăzute la art. 33. (6) În situaţia de stat afectat sau potenţial afectat autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului pune la dispoziţie propriului public interesat informaţiile primite în cadrul relaţiilor bilaterale, într-o maniera corespunzătoare.  +  Articolul 24 (1) Operatorul respecta condiţiile din autorizaţia integrată de mediu în modul de exploatare a instalaţiei. (2) Operatorul informează cu regularitate autoritatea competentă cu privire la rezultatele monitorizarii emisiilor şi, în termenul cel mai scurt, cu privire la producerea oricărui incident sau accident care afectează semnificativ mediul. (3) Operatorul asigura reprezentanţilor autorităţii competente întreaga asistenţa necesară pentru a le permite sa desfăşoare orice inspecţie a instalaţiei, prelevare de probe, culegerea oricăror informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.  +  Capitolul V Revizuirea autorizaţiei integrate de mediu  +  Articolul 25Autoritatea competenţa evalueaza periodic condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi, acolo unde este necesar, le revizuieste. Revizuirea autorizaţiei integrate de mediu este obligatorie în toate situaţiile în care: a) poluarea produsă de instalatie este semnificativă încât necesita revizuirea valorilor limita de emisie sau includerea de noi astfel de valori în autorizaţia integrată de mediu; b) schimbările substanţiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibila reducerea semnificativă a emisiilor fără a presupune costuri excesive; c) siguranţa în exploatare a proceselor sau activităţilor impune utilizarea altor tehnici; d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.  +  Capitolul VI Modificări în exploatarea instalaţiei  +  Articolul 26 (1) Operatorul are obligaţia sa informeze autoritatea competentă cu privire la orice modificări planificate în exploatarea instalaţiei. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) autoritatea competentă revizuieste autorizaţia integrată de mediu sau condiţiile din aceasta.  +  Articolul 27 (1) Orice modificare substantiala planificata în exploatarea instalaţiei nu va fi realizată fără a avea autorizaţie integrată de mediu, potrivit prevederilor legislaţiei în domeniul evaluării impactului asupra mediului şi celor din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) documentaţia pentru solicitarea emiterii autorizaţiei integrate de mediu şi autorizaţia integrată de mediu emisă se referă la acele părţi ale instalaţiei şi acele aspecte prevăzute la art. 5 şi 6 care pot fi afectate de modificare. (3) Prevederile art. 3-6, 9-16, 20, 22 şi 34 se aplică în mod corespunzător.  +  Capitolul VII Schimbul de informaţii  +  Articolul 28În scopul realizării schimbului de informaţii, autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului raportează Comisiei Europene, la fiecare 3 ani, începând cu data aderării, toate datele reprezentative disponibile cu privire la limitele valorilor de emisie pentru fiecare categorie de activităţi prevăzute în anexa nr. 1, precum şi cu privire la cele mai bune tehnici disponibile care au condus la stabilirea valorilor limita de emisie, potrivit prevederilor art. 9-16.  +  Articolul 29 (1) Raportarea implementarii prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi compararea efectivă cu alte instrumente de evaluare a calităţii mediului se stabilesc potrivit prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare. (2) Primul raport trebuie să cuprindă date din 3 ani consecutivi, înainte de data aderării. (3) În cazul prevăzut la alin. (1), datele pot fi suplimentate.  +  Articolul 30Autoritatea competenţa desemnată pentru realizarea schimbului de informaţii şi transmiterea rapoartelor către Comisia Europeană, potrivit prevederilor art. 28 şi 29, este Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.  +  Capitolul VIII Accesul la informaţie, participarea publicului şi accesul la justiţie, în legătură cu procedura de emitere a autorizaţiei integrate de mediu  +  Articolul 31 (1) Autoritatea competenţa ia măsuri pentru ca publicului interesat sa i se asigure posibilitatea de a participa, din timp şi în mod efectiv, la procedura pentru: a) emiterea autorizaţiei integrate de mediu pentru instalaţii noi; b) emiterea autorizaţiei integrate de mediu pentru orice modificare substantiala în exploatarea instalaţiei; c) revizuirea autorizaţiei integrate de mediu sau actualizarea condiţiilor unei autorizaţii integrate de mediu, potrivit prevederilor art. 25. (2) Participarea publicului se realizează potrivit prevederilor anexei nr. 4.  +  Articolul 32 (1) Autoritatea competenţa pune la dispoziţie publicului rezultatele pe care le deţine, referitoare la monitorizarea emisiilor, asa cum este prevăzut în condiţiile de autorizare, potrivit prevederilor art. 7-14. (2) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului furnizează Comisiei Europene, la fiecare 3 ani, începând cu data aderării, inventarul principalelor emisii şi al surselor responsabile de poluare, pe baza formatului şi particularitatilor necesare pentru transmiterea informaţiilor, stabilite de către Comisia Europeană. (3) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului adopta măsurile propuse de Comisia Europeană pentru asigurarea intercomparabilitatii şi complementaritatii între datele din inventarul emisiilor, prevăzut la alin. (2), şi datele din alte registre şi surse de date privind emisiile. (4) Accesul publicului la informaţie prevăzut la alin. (1)-(3) şi art. 33 se realizează cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. b)-e), art. 12, 14 şi art. 15 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 760 din 22 august 2005.  +  Articolul 33Autoritatea competenţa informează publicul asupra deciziei luate şi pune la dispoziţie acestuia următoarele informaţii: a) conţinutul deciziei şi o copie a autorizaţiei integrate de mediu, precum şi orice condiţii sau modificări aduse autorizaţiei integrate de mediu; b) motivele şi consideratiile pe care se întemeiază decizia, în urma examinării opiniilor şi comentariilor exprimate de publicul interesat, incluzând şi informaţiile referitoare la procedura de participare a publicului; c) procedura de revizuire prevăzută la art. 34 şi 35.  +  Articolul 34 (1) Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care are un interes legitim sau se considera lezata într-un drept al său se poate adresa instanţei de contencios administrativ, competenţa pentru a contesta, din punct de vedere procedural sau substanţial, deciziile, actele sau omisiunile care fac obiectul participării publicului, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, cu respectarea dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004. (2) Se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente şi orice organizaţie neguvernamentala care îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. k), considerându-se ca acestea au un interes legitim sau sunt lezate într-un drept al lor. (3) Soluţionarea cererii se face potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004.  +  Articolul 35 (1) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 34 trebuie să solicite autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei de emitere sau de respingere a autorizaţiei integrate de mediu, revocarea, în tot ori în parte, a deciziilor sau a actelor contestate ori ducerea la îndeplinire a actelor sau acţiunilor considerate a fi fost omise şi care fac obiectul participării publicului. (2) Autoritatea publică centrala pentru protecţia mediului are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate. (3) Procedura administrativă prealabilă prevăzută la alin. (1) şi (2) este gratuita şi trebuie să fie echitabila şi corecta.  +  Capitolul IX Sancţiuni  +  Articolul 36 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei (RON) la 100.000 lei (RON): a) nerespectarea prevederilor privind obligaţia operatorului de a obţine autorizaţia integrată de mediu, în scopul exploatării instalaţiei; b) obligaţia operatorului de a întocmi un plan de măsuri obligatorii, în vederea obţinerii autorizaţiei integrate de mediu; c) obligaţia operatorului de a respecta oricare dintre condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu; d) obligaţia operatorului de a informa autorităţile competente despre orice modificare în exploatare şi modificare substantiala pe care doreşte sa o aducă instalaţiei; e) obligaţia operatorului de a comunică la termenele stabilite prin autorizaţia integrată de mediu rezultatele monitorizarii emisiilor provenite din instalatie sau, în termen de maximum 24 de ore din momentul producerii, a oricăror emisii apărute incidental, accidental ori ca urmare a unui accident major. (2) Faptele prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) se sancţionează cu suspendarea autorizaţiei integrate de mediu potrivit prevederilor Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul autorităţii competente.  +  Articolul 37Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 36 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul X Dispoziţii finale  +  Articolul 38Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 39 (1) Cuantumul taxei pentru emiterea autorizaţiei integrate de mediu este de 100 lei (RON) care se constituie venit la Fondul pentru mediu. (2) Cuantumul tarifelor pentru derularea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu se stabileşte prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 40La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluarii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 3 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002.  +  Articolul 41Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă transpun Directiva 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. 257 din 10 octombrie 1996, împreună cu completările şi modificările aduse de Directiva 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe referitoare la mediu şi de modificare a directivelor 85/337/CEE şi 96/61/CE cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. 156/17 din 25 iunie 2003, şi Directiva 2003/87/CE în vederea stabilirii unei scheme pentru comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera în interiorul Comunităţii şi modificarea Directivei 96/61/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene (JOCE) nr. 275/32 din 25 octombrie 2003.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul mediuluişi gospodăririi apelor,Sulfina Barbup. Ministrul economiei şi comerţului,Darius Mesca,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe Fluturp. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascalu,secretar de statBucureşti, 10 noiembrie 2005.Nr. 152.  +  Anexa 1 CATEGORIILE DE ACTIVITĂŢI INDUSTRIALEpentru care este obligatorie obţinerea autorizaţiei integrate de mediu,potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 152/2005Notă:Nu se afla sub incidenţa prezentei reglementări instalaţiile sau părţi ale instalaţiilor care:(a) sunt folosite în scop de cercetare, dezvoltare şi testare a unor produse noi care nu sunt supuse comercializării;(b) sunt folosite în scop de cercetare, dezvoltare sau testare a unor procese noi.2 Valorile de prag se referă la capacitatea maxima de producţie a instalaţiei. În cazul în care un operator desfăşoară în aceeaşi intalatie sau pe acelaşi amplasament mai multe activităţi prevăzute în aceeaşi subcategorie, se insumeaza capacitatile activităţilor componente.1. Industrii energetice1.1. Instalaţii de ardere cu o putere termica nominală mai mare de 50 MW;1.2. Instalaţii pentru rafinarea ţiţeiului şi prelucrarea gazelor;1.3. Cuptoare de cocs;1.4. Instalaţii de gazeificare şi lichefiere a carbunelui.2. Producţia şi prelucrarea metalelor2.1. Instalaţii de prajire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a minereului cu conţinut de sulf);2.2. Instalaţii pentru producerea fontei sau a otelului (topire primara ori secundară), inclusiv instalaţii pentru turnarea continua, cu o capacitate maxima de producţie ce depăşeşte 2,5 tone/ora;2.3. Instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la punctele a), b), c): a) laminoare cu o capacitate ce depăşeşte 20 tone oţel brut/ora; b) forje cu ciocane a căror energie de lovire depăşeşte 50 kJ/ciocan şi care utilizează o putere calorifica mai mare de 20 MW; c) pentru aplicarea de straturi protectoare de metal topit, cu o capacitate de tratare ce depăşeşte 2 tone oţel brut/ora.2.4. Topitorii pentru metale feroase, cu o capacitate de producţie mai mare de 20 tone/zi;2.5. Instalaţii pentru: a) producerea de metale neferoase brute din minereuri, concentrate, materii prime secundare, prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice;Notă: În sensul prezentei anexe, materie prima secundară reprezintă: deşeuri metalice curate (degresate şi lipsite de alte categorii de impuritati decât cele metalice), namoluri, zguri metalice etc. b) topirea metalelor neferoase, inclusiv a aliajelor şi a produselor recuperate, (rafinare, turnare etc.) cu o capacitate mai mare de 4 tone/zi pentru plumb sau cadmiu, ori 20 tone/zi pentru toate celelalte metale.2.6. Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalice şi din materiale plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la care volumul total al cuvelor de tratare depăşeşte 30 mc.Notă: Nu constituie cuve de tratare, acela cuve folosite pentru pregătirea şi spalarea probelor.3. Industria mineralelor3.1 Instalaţii pentru producerea clincherului de ciment în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie mai mare de 500 tone/zi, instalaţii pentru producerea varului în cuptoare rotative cu o capacitate de producţie mai mare de 50 tone/zi şi instalaţii pentru producerea clincherului de ciment sau a varului în alte tipuri de cuptoare, nerotative, cu o capacitate de producţie mai mare de 50 tone/zi;3.2. Instalaţii pentru producerea azbestului şi fabricarea produselor pe bază de azbest;3.3. Instalaţii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticlă, cu o capacitate de topire mai mare de 20 tone/zi;3.4. Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale, cu o capacitate de topire mai mare de 20 tone/zi;3.5. Instalaţii pentru fabricarea produselor ceramice prin ardere, în special a tiglelor, a caramizilor, a caramizilor refractare, a dalelor, a placilor de gresie sau de faianta: a) cu o capacitate de producţie mai mare de 75 tone/zi; şi/sau b) cu o capacitate a cuptorului mai mare de 4 mc şi cu o densitate stabilită pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/mc.4 Industria chimicaNotă:În sensul prezentei categorii, producţie reprezintă producţia realizată la scara industriala, prin procese chimice, a substanţelor sau a grupelor de substanţe prevăzute în categoriile menţionate la subpunctele 4.1 până la 4.6.În sensul prezentei categorii termenii utilizaţi au următoarea semnificaţie: a) proces chimic reprezintă orice proces care presupune reactii chimice ce determina schimbări în molecula substanţei; b) scara industriala reprezintă producerea de bunuri în scopul comercializării prin folosirea materiilor prime şi materialelor în cantităţi ce pot determina efecte negative asupra mediului.4.1. Instalaţii chimice pentru producerea de substanţe chimice organice de baza, cum ar fi: a) hidrocarburi simple (liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatice): b) hidrocarburi ce conţin oxigen, precum: alcooli, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri, acetati, eteri, peroxizi, rasini epoxidice; c) hidrocarburi cu conţinut de sulf; d) hidrocarburi ce conţin azot precum: amine, amide, compuşi azotosi, azotati sau azotiti, nitrili, cianati, izocianati; e) hidrocarburi cu conţinut de fosfor; f) hidrocarburi halogenate; g) compuşi organometalici; h) materiale plastice de baza (fibre sintetice polimerice şi fibre pe bază de celuloza); i) cauciucuri sintetice; j) vopseluri şi pigmenti; k) agenţi activi de suprafaţa şi agenţi tensioactivi.4.2. Instalaţii chimice pentru producerea de substanţe chimice anorganice de baza, cum ar fi: a) gaze, precum: amoniac, clor sau acid clorhidric gazos, fluor sau acid fluorhidric, oxizi de carbon, compuşi ai sulfului, oxizi de azot, hidrogen, dioxid de sulf, clorura de carbonil; b) acizi, precum: acid cromic, acid fluorhidric, acid fosforic, acid azotic, acid clorhidric, acid sulfuric, oleum, acizi sulfurosi; c) baze, ca de exemplu: hidroxid de amoniu, hidroxid de potasiu, hidroxid de sodiu; d) saruri, în principal: clorura de amoniu, clorat de potasiu, carbonat de potasiu, carbonat de sodiu, perborat, azotat de argint; e) nemetale, oxizi metalici ori alţi compuşi anorganici, în principal: carbura de calciu, siliciu, carbura de siliciu.4.3. Instalaţii chimice pentru producerea ingrasamintelor chimice (simple sau complexe) pe bază de fosfor, azot sau potasiu;4.4. Instalaţii chimice pentru fabricarea produselor de baza de uz fitosanitar şi a biocidelor;4.5. Instalaţii utilizând procedee chimice sau biologice pentru fabricarea produselor farmaceutice de baza;4.6. Instalaţii chimice destinate fabricării explozibililor.5. Gestiunea deşeurilor5.1. Instalaţii pentru eliminarea sau valorificarea deşeurilor periculoase, definite potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, având o capacitate mai mare de 10 tone/zi;5.2. Instalaţii pentru incinerarea deşeurilor municipale, definite potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, având o capacitate mai mare de 3 tone deşeuri/ora;5.3. Instalaţii pentru eliminarea deşeurilor nepericuloase, definite potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, cu o capacitate mai mare de 50 tone deşeuri/zi;5.4. Depozite de deşeuri care primesc mai mult de 10 tone deşeuri/zi sau având o capacitate totală mai mare de 25 000 tone deşeuri, cu excepţia depozitelor de deşeuri inerte.6. Alte activităţi6.1. Instalaţii industriale pentru producerea de: a) celuloza din lemn sau din alte materiale fibroase; b) hârtie şi carton, având o capacitate de producţie mai mare de 20 tone/zi.6.2. Instalaţii pentru pretratare (operaţiuni precum: spalare, albire, mercerizare) sau vopsire a fibrelor ori textilelor, având o capacitate de tratare ce depăşeşte 10 tone/zi;6.3. Instalaţii pentru tabacirea blanurilor şi a pieilor, cu o capacitate de tratare ce depăşeşte 12 tone produse finite/zi;6.4. a) Abatoare cu o capacitate de procesare a carcaselor de animale mai mare de 50 tone/zi; b) tratare şi procesare în scopul fabricării produselor alimentare din: (1) materii prime de origine animala (altele decât laptele), având o capacitate de producţie mai mare de 75 tone produse finite/zi; (2) materii prime de origine vegetala, având o capacitate de producţie mai mare de 300 tone produse finite/zi de exploatare (valoarea medie trimestriala). c) tratarea şi procesarea laptelui, atunci când cantitatea de lapte supusă tratarii sau procesarii depăşeşte 200 tone/zi de exploatare (valoarea medie anuală).Notă: În sensul prezentei anexe, se considera zi de exploatare intervalul orar corespunzător funcţionarii instalaţiei, în decursul a 24 de ore.6.5. Instalaţii pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale şi a deşeurilor de animale, având o capacitate de tratare ce depăşeşte 10 tone/zi;6.6. Instalaţii pentru creşterea intensiva a pasarilor sau a porcilor, având o capacitate mai mare de: a) 40.000 de locuri pentru păsări; b) 2.000 de locuri pentru porci de producţie (cu o greutate ce depăşeşte 30 de kg); sau c) 750 de locuri pentru scroafe.6.7. Instalaţii pentru tratarea suprafeţei materialelor, obiectelor sau produselor, utilizând solventi organici, în special pentru gresare, imprimare, aplicare de straturi protectoare, degresare, impermeabilizare, apretare, glazurare, vopsire, curatare sau impregnare, cu o capacitate de consum de solvent mai mare de 150 kg/ora sau 200 tone/an;Notă: În sensul acestei categorii, capacitatea de consum exclude cantitatea de solventi organici recuperată în scopul refolosirii.6.8. Instalaţii pentru producerea de cărbune (cărbune sarac în gaze) sau de electrografit prin incinerare sau grafitizare  +  Anexa 2 SUBSTANŢE POLUANTE RELEVANTE PENTRU A FI LUATE ÎNCONSIDERARE LA STABILIREA VALORILOR LIMITA DE EMISIEAer1. Dioxidul de sulf şi alţi compuşi ai sulfului2. Oxizi de azot şi alţi compuşi ai azotului3. Monoxidul de carbon4. Compuşi organici volatili5. Metalele şi compusii acestora6. Pulberi7. Azbest (particule în suspensie, fibre)8. Clorul şi compusii acestuia9. Fluorul şi compusii acestuia10. Arsenul şi compusii acestuia11. Cianuri12. Substanţe şi preparate care s-au dovedit a avea proprietăţi cancerigene sau mutagene ori proprietăţi care pot afecta reproducerea prin intermediul aerului13. Dibenzenodioxine policlorinate şi dibenzofurani policlorurati.Apa1. Compuşi organohalogenati şi substanţe care pot forma compuşi de acest tip în mediul acvatic2. Compuşi organofosforici3. Compuşi organici cu staniu4. Substanţe şi preparate care s-au dovedit a avea proprietăţi cancerigene sau mutagene ori proprietăţi care pot afecta reproducerea în sau prin intermediul mediului acvatic5. Hidrocarburi persistente şi substanţe organice toxice bioacumulabile şi persistente6. Cianuri7. Metalele şi compusii acestora8. Arsenul şi compusii acestuia9. Biocide şi produse de uz fitosanitar10. Materii în suspensie11. Substanţe implicate în procesul de eutrofizare (în special, azotati şi fosfati)12. Substanţe care au o influenţa nefavorabila asupra balanţei de oxigen (şi care pot fi măsurate utilizând parametri ca CBO, CCO etc).  +  Anexa 3 CONSIDERATII AVUTE ÎN VEDERE LA DETERMINAREACELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILEConsideratiile luate în calcul, în general sau în situaţii specifice la determinarea celor mai bune tehnici disponibile, asa cum sunt definite în art. 2, lit. c), ţinându-se seama de costurile şi beneficiile fiecărei măsuri şi principiile precautiei şi prevenirii, sunt următoarele:1. utilizarea unei tehnologii care produce mai puţine deşeuri;2. utilizarea substanţelor mai puţin periculoase;3. promovarea valorificării şi reciclarii substanţelor generate şi utilizate în proces, precum şi a deşeurilor, acolo unde este cazul;4. procese, instalaţii şi metode comparabile de exploatare care au fost testate cu succes la scara industriala;5. tehnologii avansate şi schimburi de informaţie şi cunoaştere ştiinţifică;6. natura, efectele şi volumul emisiilor avute în vedere;7. date confirmate şi autorizate pentru instalaţiile noi sau existente;8. perioada necesară pentru introducerea celor mai bune tehnici disponibile;9. consumul şi natura materiilor prime (inclusiv apa) utilizate în proces şi eficienta energetica a acestora;10. necesitatea prevenirii sau reducerii la minimum a unui impact global al emisiilor asupra mediului şi riscurile implicate de acesta;11. necesitatea prevenirii accidentelor şi minimizarea consecinţelor acestora pentru mediu;12. informaţia publicată de Comisia Uniunii Europene sau de organizaţiile internaţionale.  +  Anexa 4 PARTICIPAREA PUBLICULUI LA LUAREA DECIZIILOR1. Încă din faza incipienta, sau imediat ce informaţiile sunt disponibile, publicul trebuie să fie informat, prin anunţuri publice sau orice alte mijloace specifice, cum ar fi cele de comunicare electronică, acolo unde sunt disponibile, cu privire la subiectele asupra cărora urmează să se ia o decizie, cum ar fi: a) documentaţia de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu sau, dacă este cazul, propunerea de reexaminare a condiţiilor incluse în autorizaţia integrată de mediu potrivit prevederilor art. 31, inclusiv descrierea elementelor prevăzute de art. 5; b) faptul ca decizia urmează să fie subiectul unor evaluări a impactului asupra mediului în context transfrontier ori a consultărilor bilaterale între state, în condiţiile prevăzute de art. 23, dacă este necesar; c) datele de contact ale autorităţii competente cu privire la luarea deciziei, a autorităţii competente de la care pot fi obţinute informaţiile relevante ori către care pot fi trimise întrebările sau comentariile publicului, precum şi precizări cu privire la intervalul de timp în care pot fi trimise, respectiv primite, întrebările sau comentariile publicului; d) natura deciziei posibil a fi adoptată, sau, dacă este cazul, a proiectului de autorizaţie integrată de mediu; e) detalii cu privire la actualizarea autorizaţiei integrate de mediu sau de reexaminare a condiţiilor acesteia; f) indicarea datei şi a locului la care informaţia poate fi facuta disponibilă, sau a mijloacelor folosite; g) detalii cu privire la organizarea dezbaterilor ori consultărilor publice, potrivit prevederilor de la punctul 5.2. Autoritatea competenţa trebuie să se asigure ca, în intervale corespunzătoare de timp, următoarele informaţii sunt puse la dispoziţia publicului interesat: a) potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, principalele rapoarte şi recomandări trimise autorităţii competente sunt puse la dispoziţia publicului interesat potrivit dispoziţiilor punctului (1); b) potrivit dispoziţiilor legale ce reglementează accesul publicului la informaţia de mediu, orice informaţie, alta decât cea menţionată la punctul (1) şi care este relevanta pentru luarea deciziei în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, se aduce la cunoştinţa publicului interesat.3. Publicul interesat este îndrituit sa transmită opinii şi comentarii către autoritatea competentă înainte de luarea unei decizii.4. Rezultatele consultărilor organizate în condiţiile prezentei anexe trebuie luate în considerare în momentul adoptării deciziei.5. Detaliile cu privire la informarea publicului, spre exemplu prin anunţul făcut, pe o anumită arie, ori prin publicarea într-un cotidian local, precum şi consultarea publicului interesat, depunerea în scris a opiniilor, se stabilesc prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Trebuie să se asigure ca pentru fiecare etapa din procedura, se aloca o perioadă de timp suficienta pentru a permite informarea publicului, iar publicul interesat sa formuleze comentarii, opinii, întrebări şi sa participe efectiv în procesul de luare a deciziei de mediu, care face obiectul prezentei anexe.  +  Anexa 5 LISTA INSTALAŢIILOR CARE BENEFICIAZĂ DE PERIOADA DE TRANZITIENotă:În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, perioada de tranzitie reprezintă perioada de timp cuprinsă între 1 ianuarie 2007 şi data limita stabilită prin negociere cu Comisia Uniunii Europene, în scopul conformarii cu prevederile Directivei 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluarii, în baza estimarilor de costuri şi a justificarii solicitărilor, furnizate de operatorii de activitate.Până la 31 Decembrie 2008:1. S.C. CARBID FOX S.A. Tarnaveni (activitate principala 4.2)2. S.C. AVICOLA S.A. Ferma Garleni - Bacau (activitate principala 6.6 a)3. S.C. EXPERT 2001 IMPEX S.R.L Bistrita - Nasaud (activitate principala 6.6)Până la 31 Decembrie 2009:4. S.C. UCM Resita - Caras - Severin (activitate principala 2.2)5. S.C. SICERAM S.A. Mures (activitate principala 3.5)6. S.C. BEGA UPSOM S.A. Alba (activitate principala 4.2)7. S.C. CELROM S.A. Mehedinti (activitate principala 6.1)8. S.C. COMCEH S.A. Calarasi- Calarasi (activitate principala 6.1 b)9. S.C. ECOPAPER S.A. Zarnesti - Braşov (activitate principala 6.1 b)10. S.C. RIFIL S.A. Neamt (activitate principala 6.2)11. S.C. AVICOLA S.A. Ferma Razboieni - Iaşi (activitate principala 6.6 a)12. S.C. AVIMAR S.A. Maramures (activitate principala 6.6 a)13. S.C. AVICOLA S.A. Iaşi - Ferma Letcani - Iaşi (activitate principala 6.6 a)14. COMBINATUL AGROINDUSTRIAL Curtici - Arad (activitate principala 6.6 b)15. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia Ferma Bora - Ialomita (activitate principala 6.6 a)16. S.C. SUINTEST Oarja S.A. - Arges (activităţi principale 6.6 b, c)17. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia - Ferma Andrasesti - Ialomita (activitate principala 6.6 a)18. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia - Ferma Periati - Ialomita (activitate principala 6.6 a)19. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia - Ferma Gheorghe Doja - Ialomita (activitate principala 6.6 a)Până la 31 Decembrie 2010:20. S.C. ROMPLUMB S.A. Maramures (activitate principala 2.5)21. S.C. ROMRADIATOARE S.A. Braşov (activitate principala 2.5 b)22. S.C. ELECTROMONTAJ S.A. Bucureşti (activitate principala 2.6)23. HOLCIM (România) - Ciment Campulung Arges (activitate principala 3.1)24. S.C. ETERMED S.A. Medgidia - Constanta (activitate principala 3.2)25. S.C. CONGIPS S.A. (Azbest) Bihor (activitate principala 3.2)26. S.C. HELIOS S.A. Astileu - Bihor (activitate principala 3.5)27. S.C. SOFERT S.A. Bacau (activităţi principale 4.3 şi 4.2 b)28. S.C. CHIMOPAR S.A. Bucureşti (activitate principala 4.1)29. S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iaşi (activitate principala 4.5)30. S.C. ROMPETROL PETROCHEMICALS S.R.L Constanta (activitate principala 4.1)31. S.C. LETEA S.A. Bacau (activitate principala 6.1 a)32. S.C. ZAHĂR Corabia S.A. - Olt (activitate principala 6.4 b)33. S.C. TARGO S.R.L Timiş (activitate principala 6.4)34. S.C. SUINPROD Roman - Neamt (activitate principala 6.6 b)35. S.C. LUCA SUINPROD S.A. Codlea - Braşov (activitate principala 6.6 b)36. S.C. AVICOLA Costesti Arges - Arges (activitate principala 6.6 b)37. S.C. AVICOLA S.A. Platou Avicol Brad - Bacau (activitate principala 6 6 a)38. S.C. AT GRUP PROD IMPEX S.R.L Olt (activitate principala 6.6 a)39. S.C. AVICOLA S.A. Ferma Gheraiesti - Bacau (activitate principala 6.6 a)40. S.C. CARNIPROD S.R.L Tulcea - Tulcea (activitate principala 6.6 b)41. S.C. PIGCOM S.A. Satu Nou - Tulcea (activitate principala 6.6 b)42. S.C. AGROPROD IANCU S.R.L Urziceni - Ialomita (activitate principala 6.6 b)43. S.C. CRUCIANI IMPEX S.R.L Dedulesti - Brăila (activitate principala 6.6)44. S.C. AGROFLIP Bontida Cluj (activităţi principale 6.6 b.c)45. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia Ferma Amara - Ialomita (activitate principala 6.6 a)46. S.C. ISOVOLTA GROUP S.A. Bucureşti (activitate principala 6.7)47. S.C. SAMOBIL S.A. Satu Mare (activitate principala 6.7)48. S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina - Olt (activitate principala 6.8)49. S.C. TRANSGOLD S.A. Baia Mare - Maramures (activitate principala 2.5)Până la 31 Decembrie 2011:50. S.C. ORGANE DE ASAMBLARE S.A. Braşov (activitate principala 2.6)51. HEIDELBERG CEMENT - Fieni Cement Dambovita (activitate principala 3.1)52. CARMEUSE România S.A. Arges (activitate principala 3.1)53. S.C. RESIAL S.A. Alba (activitate principala 3.5)54. SOCIETATEA NAŢIONALA A PETROLULUI PETROM S.A. Sucursala Craiova Combinatul Doljchim - Dolj (activităţi principale 4.2, 4.1)55. S.C. USG S.A. Valcea (activitate principala 4.2 d)56. S.C. ULTEX S.A. Tandarei - Ialomita (activitate principala 6.4 b)57. S.C. CARMOLIMP S.R.L Vistea de Sus - Sibiu (activitate principala 6.6 b)58. S.C. AVICOLA Buftea - Ilfov (activitate principala 6.6 a)59. S.C. AVICOLA S.A. Ferma Hemeius - Bacau (activitate principala 6.6 a)60. S.C. SUINPROD S.A. Zimnicea - Ferma Zimnicea-Teleorman (activitate principala 6.6b)61. S.C. SUINPROD S.A. Bilciuresti - Dambovita (activitate principala 6.6)62. S.C. COMPLEXUL DE PORCI Brăila S.A. Baldovinesti - Brăila (activitate principala 6.6b)63. S.C. COMPLEXUL DE PORCI Brăila S.A. Tichilesti - Brăila (activitate principala 6.6 b)64. S.C. AT GRUP PROD IMPEX S.R.L - Teleorman (activitate principala 6.6 a)65. S.C. KING HAUSE ROM Cornetu S.R.L Filiala Mavrodin - Teleorman (activitate principala 6.6 a)66. S.C. AVIKAF PROD IMPEX S.R.L - Teleorman (activitate principala 6.6 a)67. S.C. SUINPROD S.A. Zimnicea - Ferma Dracea - Teleorman (activitate principala 6.6 b)68. S.C. ROMCIP Salcia - Teleorman (activitate principala 6.6 b)69. S.C. AVIPUTNA S.A. Golesti - Vrancea (activitate principala 6.6 a)70. S.C. NUTRICOM S.A. Oltenita - Calarasi (activitate principala 6.6 b)71. S.C. PIGALEX S.A. Alexandria - Teleorman (activitate principala 6.6 b)72. S.C. PIC ROMÂNIA S.R.L Vasilati - Calarasi (activitate principala 6.6 c)73. S.C. SUINTEST S.A. Fierbinti - Ialomita (activitate principala 6.6 b)74. S.C. AGRIVAS S.R.L Vaslui (activitate principala 6.6 a)75. S.C. AVICOLA Buftea S.A. Punct de lucru Turnu Magurele - Teleorman (activitate principala 6.6 a)76. S.C. C+C S.A. Resita (activitate principala 6.6 b)Până la 31 Decembrie 2012:77. SNP PETROM S.A. Sucursala ARPECHIM Pitesti - Arges (activititati principale 1.2 şi 4.1)78. S.C. ROMPETROL Rafinare S.A. Constanta (activitate principala 1.2)79. COMBINATUL DE OTELURI SPECIALE Tirgoviste - Dambovita (activităţi principale 2.2 şi 2.3)80. S.C. COMBINATUL DE UTILAJ GREU S.A. Cluj (activităţi principale 2.2 şi 2.3 b)81. S.C. IAIFO Zalau - Salaj (activităţi principale 2.3 b şi 2.4)82. S.C. ALTUR S.A. Olt (activitate principala 2.5)83. CNCAF MINVEST S.A. DEVA Filiala DEVAMIN S.A. Deva, Exploatarea miniera Deva - Hunedoara (activitate principala 2.5)84. S.C. MONDIAL S.A. Lugoj - Timiş (activitate principala 3.5)85. S.C. MACOFIL S.A. Tirgu Jiu - Gorj (activitate principala 3.5)86. S.C. Ceramica S.A. Iaşi (activitate principala 3.5)87. S.C. FIBREXNYLON S.A. Neamt (activităţi principale 4.1 b, d, 4.2 b, 4.3)88. S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzesti - Bacau (activităţi principale 4.1 a, b, c, d, f, 4.2 b, c, d şi 4.4)89. S.C. PEHART S.A. Petresti - Alba (activitate principala 6.1 b)90. S.C. TABACO - CAMPOFRIO S.A. Tulcea (activitate principala 6.4 a)91. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia Ferma Ion Ghica - Ialomita (activitate principala 6.6 a)92. S.C. AVICOLA S.A. Platou Avicol Aviasan - Bacau (activitate principala 6.6 a)93. S.C. ITAL TRUST Racovita S.A. - Sibiu (activitate principala 6.6 b)94. S.C. COMTIM GROUP S.R.L. Ferma Parta - Timiş (activitate principala 6.6 b)95. S.C. COMTIM GROUP S.R.L Ferma Padureni - Timiş (activitate principala 6.6 b)96. S.C. COMTIM GROUP S.R.L Ferma Peciu Nou - Timiş (activitate principala 6.6 b)97. S.C. COMTIM GROUP S.R.L Ferma Periam - Timiş (activitate principala 6.6 b)98. S.C. COMTIM GROUP S.R.L Ferma Ciacova - Timiş (activitate principala 6.6 b)99. S.C. AVICOLA LUMINA S.A. - Constanta (activitate principala 6.6 a)Până la 31 Decembrie 2013:100. S.C. UNIO S.A. Satu Mare (activitate principala 2.3 b)101. S.C. ARTROM S.A. Slatina + Olt (activităţi principale 2.3 b şi 2.6)102. S.C. IAR S.A. Braşov (activitate principala 2.6)103. S.C. ARIO S.A. Bistrita Nasaud (activitate principala 2.4)104. S.C. LAFARGE ROMCIM S.A. Medgidia - Constanta (activitate principala 3.1)105. S.C. CARE S.A. Tirnaveni - Mures (activitate principala 3.5)106. S.C. CASiROM S.A. Cluj (activitate principala 3.5)107. S.C. TURNU S.A. Turnu Magurele - Teleorman (activităţi principale 4.3 şi 4.2 b)108. S.C. COMBINATUL DE ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE S.A. Navodari - Constanta (activitate principala 4.3)109. S.C. AMBRO Suceava S.A. - Suceava (activităţi principale 6.1 a, b)110. S.C. ROMSUIN TEST Peris S.A. - Ilfov (activitate principala 6.6 a)111. S.C. NUTRICOD Codlea Sucursala Sf. Gheorghe - Covasna (activitate principala 6.6 b)112. S.C. HADITON GRUP S.R.L Arges (activitate principala 6.6 a)Până la 31 Decembrie 2014:113. S.C. PETROM S.A. Rafinaria PETROBRAZI - Prahova (activitate principala 1.2)114. S.C. RAFINARIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. Ploiesti - Prahova (activitate principala 1.2)115. S.C. ROMPETROL Rafinaria VEGA - Prahova (activitate principala 1.2)116. S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. - Prahova (activitate principala 1.2)117. S.C. ISPAT SIDEX S.A. Galaţi (activităţi principale 2.2, 2.3)118. S.C. SIDERURGICA S.A. Hunedoara (activităţi principale 2.2, 2.3)119. S.C. KVAERNER IMGB S.A. Bucureşti (activitate principala 2.4)120. S.C. SOMETRA S.A. Copsa Mica - Sibiu (activităţi principale 2.5 a, 2.5 b, 2.1, 2.4)121. S.C. FERAL S.R.L Tulcea (activitate principala 2.5 a)122. S.C. METALURGICA S.A. Aiud - Alba (activităţi principale 2.4 şi 2.3 b)123. S.C. NEFERAL S.A. Ilfov (activitate principala 2.5 b)124. S.C. INDUSTRIA SARMEI S.A. Campia Turzii - Cluj (activităţi principale 2.2, 2.3, 2.6)125. S.C. METALURGICA S.A. Vlahita - Harghita (activitate principala 2.5 b)126. S.C. UPETROM 1 Mai S.A. Prahova (activitate principala 2.2)127. S.C. LAMINORUL S.A. Brăila (activitate principala 2.3)128. S.C. AVERSA S.A. Bucureşti (activitate principala 2.4)129. S.C. FORMA S.A. Botosani (activitate principala 2.3)130. S.C. ISPAT TEPRO S.A. Iaşi (activitate principala 2.3 c)131. S.C. URBIS Armături Sanitare S.A. - Bucureşti (activitate principala 2.6)132. S.C. BALANŢA S.A. Sibiu (activitate principala 2.6)133. S.C. COMMET S.A. Galaţi (activitate principala 2.6)134. CNACF MINVEST S.A. Deva Filiala «DEVAMIN» Exploatarea miniera Vetel Hunedoara (activitate principala 2.5)135. S.C. MOLDOMIN S.A. Moldova Noua - Caras - Severin (activitate principala 2.5)136. S.C. FIROS S.A. Bucureşti (activitate principala 3.3)137. S.C. SINTER - REF S.A. Azuga - Prahova (activitate principala 3.5)138. S.C. PRESCOM Braşov S.A. - Braşov (activitate principala 3.1)139. S.C. MELANA IV S.A. Neamt (activitate principala 4.1)140. S.C. OLTCHIM S.A. Ramnicu Valcea - Valcea (activităţi principale 4.1, 4.2. 4.3)141. S.C. AMONIL S.A. Slobozia - Ialomita (activităţi principale 4.3, 4.2)142. CAROM SA, Bacau (activităţi principale 4.1 a, b, 1)143. AZOCHIM S.A. Savinesti - Neamt (activitate principala 4.2)144. S.C. UZINA DE PRODUSE SPECIALE Fagaras S.A. Braşov (activitate principala 4.6)145. S.C. SINTEZA S.A. Oradea - Bihor (activităţi principale 4.1 g, 4.2 d, e şi 4.4)146. S.C. CHIMPROD S.A. Bihor (activităţi principale 4.1 b şi 4.5)147. S.C. AZUR S.A. Timişoara - Timiş (activitate principala 4.1)148. S.C. PUROLITE S.A. Victoria - Braşov (activităţi principale 4.1 d, h)149. S.C. CELHART DONARIS S.A. Brăila (activitate principala 6.1)150. S.C. VRANCART S.A. Adjud - Vrancea (activitate principala 6.1 b)151. S.C. PIM S.A. Sibiu (activitate principala 6.3)152. S.C. DANUBIANA Roman S.A. Neamt (activitate principala 6.4 b)153. S.C. ZAHĂRUL Romanesc S.A. Tandarei - Ialomita (activitate principala 6.4 b)154. S.C. VASCAR S.A. Vaslui (activitate principala 6.4 a)155. S.C. MULTIVITA S.A. Negru Voda - Constanta (activitate principala 6.5)156. S.C. SUINPROD S.A. Prahova (activitate principala 6.6 a)157. S.C. AVICOLA S.A. Ferma Serbanesti - Bacau (activitate principala 6.6 a)158. S.C. AVICOLA BUCUREŞTI S.A. Punct de lucru CSHD Mihailesti (activitate principala 6.6 a)159. S.C. SUINPROD S.A. Bumbesti Jiu - Gorj (activitate principala 6.6 a)160. S.C. SIBAVIS S.A. Sibiu - Sibiu (activitate principala 6.6 a)161. S.C. OLTCHIM S.A. Rm. Valcea Ferma 1 Frincesti - Valcea (activitate principala 6.6 a)162. S.C. AVIA AGROBANAT S.R.L Bocsa - Resita (activitate principala 6.6 a)163. S.C. AVICOLA Gaiesti S.A. - Dambovita (activitate principala 6.6 a)164. S.C. VENTURELLI PROD S.R.L. Sibiu (activitate principala 6.6 b)165. S.C. OLTCHIM S.A. Rimnicu Valcea Ferma Budesti - Valcea (activitate principala 6.6 a)166. S.C. OLTCHIM S.A. Rimnicu Valcea Ferma Babeni Mihaiesti - Valcea (activitate principala 6.6 a)167. S.C. OLTCHIM S.A. Rimnicu Valcea Ferma 2 Frincesti - Valcea (activitate principala 6.6 a)168. S.C. OLTCHIM S.A. Ramnicu Valcea Ferma Babeni - Valcea (activitate principala 6.6 a)169. S.C. AVICOLA Bucureşti S.A. Sucursala Cluj - Saliste - Cluj (activitate principala 6.6 a)170. S.C. AVICOLA Bucureşti S.A. Sucursala CSHD Codlea-Braşov (activitate principala 6.6 a)171. S.C. Cereal Prod S.A. - Galaţi (activitate principala 6.6 a)172. S.C. AVICOLA Mangalia S.A. Constanta (activitate principala 6.6 a)173. S.C. AVICOLA S.A. Constanta - Constanta (activitate principala 6.6 a)174. S.C. AVICOLA BUCUREŞTI S.A. Punct de lucru Butimanu - Dambovita (activitate principala 6.6 a)175. S.C. EUROPIG S.A. Poiana Marului - Braşov (activitate principala 6.6 b)176. S.C. SUINPROD S.A. Let - Covasna (activitate principala 6.6 b)177. S.C. AVICOLA Sivita S.A. Galaţi (activitate principala 6.6 a)178. S.C. COLLINI S.R.L Bocsa - Resita (activitate principala 6.6 b)179. S.C. AGROSAS S.R.L Timişoara - Timiş (activităţi principale 6.6 b, c)180. S.C. FLAVOIA S.R.L Platforma Hereclean - Salaj (activitate principala 6.6 a)181. S.C. ELSID SA. Titu - Dambovita (activitate principala 6.8)Până la 31 Decembrie 2015:182. S.C. RAFINARIA STEAUA ROMÂNĂ S.A. Câmpina - Prahova (activitate principala 1.2)183. S.C. TRACTORUL UTB S.A. Braşov (activităţi principale 2.3 b, 2.4, 2.6. 6.7)184. S.C. ISPAT Petrotub S.A. Neamt (activităţi principale 2.3, 6.7)185. S.C. ARO S.A. Arges (activităţi principale 2.3 b, 2.6)186. S.C. STIMET S.A Sighisoara - Mures (activitate principala 3.3)187. S.C. BEGA REAL S.A. Plesa - Prahova (activitate principala 3.5)188. S.C. AZOMURES S.A. Tg. Mures - Mures (activităţi principale 4.2 şi 4.3)189. S.C. COLOROM S.A, Codiea - Braşov (activitate principala 4.1)190. S.C. SOMES S.A Dej - Cluj (activităţi principale 6.1. a, b)191. S.C. OMNIMPEX Hârtia S.A. Busteni - Prahova (activitate principala 6.1 b)192. S.C. PERGODUR Internaţional S.A. Neamt (activitate principala 6.1 b)193. S.C. PROTAN S.A. - Popesti Leordeni - Ilfov (activitate principala 6.5)194. S.C. PROTAN S.A. Bucureşti Sucursala Codlea - Braşov (activitate principala 6.5)195. S.C. PROTAN S.A. - Cluj (activitate principala 6.5)-------------