NORMĂ din 4 noiembrie 2005privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.064 din 28 noiembrie 2005   +  Capitolul CAP. I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate se constituie din contribuţii ale persoanelor fizice şi juridice, subvenţii de la bugetul de stat, precum şi din donaţii, sponsorizări, dobânzi, venituri obţinute din exploatarea patrimoniului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) şi al caselor de asigurări de sănătate (CAS), precum şi din alte venituri, în condiţiile legii. (2) Colectarea contribuţiilor de la salariaţi, precum şi de la persoanele fizice şi juridice care angajează personal salariat se face în contul unic deschis pe seama Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate prin organele fiscale teritoriale, cu respectarea dispoziţiilorOrdonanţei Guvernului nr. 86/2003privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, aprobată cu modificări prinLegea nr. 609/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Colectarea contribuţiilor de la persoanele fizice, altele decât cele care realizează venituri din salarii, se face în baza declaraţiei-model, prevăzută în anexa nr. 1, în contul unic deschis pe seama Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prin casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi prin Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumite în continuare case de asigurări de sănătate, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 2 (1) Calitatea de asigurat o au toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii care au domiciliul în România sau au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară în România în condiţiile legii şi fac dovada plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate la fond, denumită în continuare contribuţie, în condiţiile legii şi ale prezentelor norme metodologice. (2) Calitatea de asigurat încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de şedere în România, cu decesul sau cu declararea judecătorească a morţii asiguratului. (3) Drepturile de asigurare încetează după 3 luni de la ultima plată a contribuţiei. (4) Cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ai altor state cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiază de acoperirea serviciilor medicale acordate pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de acordurile, înţelegerile, convenţiile sau protocoalele încheiate între România şi ţara respectivă. (5) Asigurarea socială de sănătate este facultativă pentru următoarele categorii de persoane care nu se încadrează în prevederile alin. (4): a) membrii misiunilor diplomatice acreditate în România; b) cetăţenii străini şi apatrizii care se află temporar în ţară; c) cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, care se află temporar în ţară. (6) Prin sintagma care se află temporar în ţară se înţelege vizita, turismul, misiunea, transportul, activităţile sportive, activităţile culturale, ştiinţifice, umanitare, tratamentul medical de scurtă durată sau alte situaţii asemănătoare, efectuate de către cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi de cetăţenii străini şi apatrizi.  +  Capitolul II Contribuţia angajatorului  +  Articolul 3În sensul prezentelor norme metodologice, se consideră angajator persoana fizică sau juridică la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii, pe bază de contract individual de muncă sau în baza unui statut special prevăzut de lege.  +  Articolul 4 (1) Angajatorii au obligaţia să calculeze, să reţină şi să vireze lunar în contul deschis la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază sunt luaţi în evidenţă ca plătitori de impozite şi taxe, contribuţia de 7% datorată pentru asigurarea sănătăţii personalului din unitatea respectivă, raportat la fondul de salarii realizat. (2) Prin fond de salarii realizat, în sensul prezentelor norme metodologice, se înţelege totalitatea sumelor constituite şi utilizate de persoanele fizice şi juridice pentru plata drepturilor salariale sau/şi drepturilor asimilate salariilor, aşa cum sunt definite în legislaţia fiscală. (3) Orice schimbare care are loc în nivelul veniturilor va fi evidenţiată în declaraţia lunară privind obligaţiile la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, depusă de angajator la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care este luat în evidenţă ca plătitor de impozite şi taxe.  +  Capitolul III Contribuţia asiguraţilor  +  Secţiunea 1 Asiguraţii salariaţi  +  Articolul 5 (1) Contribuţia lunară a persoanelor asigurate se stabileşte sub forma unei cote de 6,5%, aplicată asupra veniturilor din salarii sau a celor asimilate acestora, care sunt supuse impozitului pe venit. Angajatorul are obligaţia calculării, reţinerii şi virării lunare integrale a contribuţiei datorate de către persoana asigurată în contul deschis pe seama Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului în a căror rază angajatorii sunt luaţi în evidenţă ca plătitori de impozite şi taxe. (2) Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă. (3) Veniturile din salarii sau asimilate salariilor cuprind: a) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii; b) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop lucrativ; c) drepturile de soldă lunară, indemnizaţiile, primele, premiile, sporurile şi alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii; d) indemnizaţia lunară brută, precum şi suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societăţi naţionale, societăţi comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar, precum şi la regiile autonome; e) sumele primite de membrii fondatori ai societăţilor comerciale constituite prin subscripţie publică; f) sumele primite de reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor, în consiliul de administraţie, în comitetul de direcţie şi în comisia de cenzori; g) sumele primite de reprezentanţii în organisme tripartite, potrivit legii; h) indemnizaţia lunară a asociatului unic, la nivelul valorii înscrise în declaraţia de asigurări sociale, dar nu mai puţin de un salariu minim brut pe ţară; i) sumele acordate de organizaţii nonprofit şi de alte entităţi neplătitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru salariaţii din instituţiile publice; j) indemnizaţia administratorilor, precum şi suma din profitul net, cuvenite administratorilor societăţilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generală a acţionarilor; k) orice alte sume sau avantaje de natură salarială ori asimilate salariilor, aşa cum sunt definite de legislaţia fiscală.  +  Secţiunea a 2-a Asiguraţii care exercită profesii libere sau sunt autorizaţi potrivit legii să desfăşoare activităţi independente  +  Articolul 6 (1) Veniturile din activităţi independente asupra cărora se calculează contribuţia sunt: veniturile comerciale, veniturile din profesii libere şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi adiacente. (2) Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comerţ ale asiguraţilor, din prestări de servicii, altele decât cele prevăzute la alin. (3), precum şi din practicarea unei meserii. (3) Constituie venituri din profesii libere veniturile obţinute din exercitarea profesiilor medicale, farmaceutice, de avocat, notar, executor judecătoresc, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate asemănătoare, desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii. (4) Veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală provin din brevete de invenţie, desene şi modele, mostre, mărci de fabrică şi de comerţ, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor şi drepturi conexe dreptului de autor şi altele asemenea.  +  Articolul 7 (1) Persoanele care exercită profesii libere sau sunt autorizate potrivit legii să desfăşoare activităţi independente au obligaţia de a vira trimestrial contribuţia sub forma unei cote de 6,5% aplicate asupra: a) venitului net din activităţi independente determinat ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile aferente realizării venitului, deductibile, cu excepţia prevederilorart. 49 şi 50 din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele ale căror venituri sunt determinate pe baza venitului net anual determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă; b) normelor de venit, stabilite de Ministerul Finanţelor Publice prin nomenclatorul activităţilor pentru care venitul se stabileşte pe bază de norme de venit, în cazul persoanelor ale căror venituri sunt determinate pe bază de norme de venit. (2) În cazul persoanelor care obţin venituri din activităţi independente ale căror venituri sunt determinate pe bază de normă de venit şi care beneficiază de o reducere a normelor de venit, cota de 6,5% se va aplica la norma redusă, determinată potrivit reglementărilor în vigoare pentru impunerea veniturilor respective. (3) Pentru veniturile din drepturile de proprietate intelectuală realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, contribuţia în cotă de 6,5% se calculează la aceste venituri şi se plăteşte de către persoana care le realizează.  +  Articolul 8 (1) Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente virează trimestrial contribuţia calculată la venitul estimat, până la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru. (2) Diferenţele rămase de achitat, calculate în raport de decizia de impunere anuală, se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează dobânzi. (3) În situaţia în care contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente, la finele anului, înregistrează pierderi sau realizează venituri la nivelul fiecărei luni sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, contribuţia se calculează prin aplicarea cotei de 6,5% la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară pentru fiecare lună. (4) Contribuabilii care se încadrează la alin. (3) vor achita diferenţele de contribuţie rezultate din plata trimestrială a unei contribuţii mai mici decât cea rezultată din aplicarea lunară a cotei de 6,5% la nivelul unui salariu de bază minim brut pe ţară, în termen de cel mult 60 de zile de la finele anului pentru care s-au efectuat plăţile trimestriale anticipate. (5) La expirarea termenului prevăzut la alin. (2) şi (4), pentru sumele datorate şi rămase neachitate se vor percepe dobânzi şi penalităţi de întârziere conform procedurii instituite prinOrdonanţa Guvernului nr. 92/2003privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Secţiunea a 3-a Asiguraţii care realizează venituri din agricultură şi silvicultură, stabilite potrivit normelor de venit pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator şi nu se încadrează la secţiunea a 2-a  +  Articolul 9 (1) Persoanele care realizează venituri nete anuale pe bază de norme de venit din agricultură şi silvicultură, potrivitLegii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia persoanelor fizice care au calitatea de angajator sau care realizează venituri din activităţi independente, au obligaţia de a plăti trimestrial contribuţia în cotă de 6,5% asupra acestor venituri, stabilite pe baza normelor de venit, aprobate de direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice. (2) Contribuţia trimestrială datorată de persoanele care nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social şi care realizează venituri din agricultură şi silvicultură sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară se stabileşte prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentând o treime din salariul de bază minim brut pe ţară, pentru fiecare lună.  +  Secţiunea a 4-a Asiguraţii beneficiari ai indemnizaţiei de şomaj şi alocaţiei de sprijin  +  Articolul 10 (1) Beneficiarii indemnizaţiei de şomaj şi ai alocaţiei de sprijin sunt asiguraţi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, iar contribuţia bănească lunară în cotă de 6,5% se aplică asupra indemnizaţiei de şomaj sau, după caz, asupra alocaţiei de sprijin şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, respectiv din bugetul asigurărilor sociale de stat. (2) Contribuţia se calculează şi se virează, odată cu plata drepturilor băneşti, de către cei care efectuează plata acestor drepturi, unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului în contul deschis pe seama Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata.  +  Secţiunea a 5-a Asiguraţii care realizează venituri brute din cedarea folosinţei bunurilor, veniturilor din dividende şi dobânzi  +  Articolul 11 (1) Persoana asigurată are obligaţia plăţii contribuţiei sub forma unei cote de 6,5% aplicate asupra veniturilor realizate din cedarea folosinţei bunurilor, veniturilor din dividende şi dobânzi, numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute laart. 51 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul în care veniturile anuale de natura celor prevăzute la art. 12 şi 13 sunt sub nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe ţară anual, contribuţia datorată de persoanele beneficiare de venit se stabileşte prin aplicarea cotei de 6,5% asupra valorii corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară.  +  Articolul 12 (1) Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi independente. (2) Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură, realizate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, majorate cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă. (3) Contribuţia pentru aceste categorii de venituri se achită anual, până la data de 25 ianuarie a anului următor celui pentru care se face plata.  +  Articolul 13 (1) Prin veniturile din dividende şi dobânzi prevăzute laart. 51 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege veniturile din investiţii, inclusiv câştigurile din transferul titlurilor de valoare, aşa cum sunt definite acestea înLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pentru veniturile impozabile din dividende obligaţia calculării şi reţinerii contribuţiei de 6,5% revine persoanelor juridice odată cu plata acestora către acţionari sau asociaţi. Contribuţia pentru veniturile din dividende calculată şi reţinută la data plăţii dividendelor se virează până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a făcut plata dividendelor. În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, contribuţia se plăteşte până la data de 31 decembrie a anului respectiv. (3) Pentru veniturile impozabile realizate din dobânzi şi din transferul titlurilor de valoare, contribuţia în cotă de 6,5% se virează de către asiguraţii care realizează astfel de venituri, anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care se face calculul dobânzii.  +  Secţiunea a 6-a Asiguraţii care realizează alte venituri care se supun impozitului pe venit  +  Articolul 14 (1) Prin sintagma alte venituri care se supun impozitului pe venit prevăzută laart. 51 alin. (2) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege următoarele venituri impozabile: a) veniturile obţinute din jocuri de noroc; b) veniturile sub formă de câştiguri din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare şi părţilor sociale; c) venituri din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie; d) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial; e) venituri din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil; f) venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară; g) venitul obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului II dinLegea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care nu generează o persoană juridică. (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) contribuţia în cotă de 6,5% se aplică asupra diferenţei dintre venitul brut şi cheltuielile deductibile potrivitLegii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Pentru veniturile impozabile prevăzute la alin. (1), contribuţia în cotă de 6,5% se achită numai în situaţia în care persoana asigurată nu realizează venituri de natura celor prevăzute laart. 51 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Contribuţia se virează anual, până la data de 25 a lunii ianuarie a anului următor celui în care se face plata acestor venituri. (5) În cazul în care persoanele care au obligaţia să se asigure realizează venituri anuale de natura celor prevăzute la alin. (1) sub nivelul a 12 salarii de bază minime brute pe ţară, contribuţia datorată de aceste persoane se stabileşte prin aplicarea cotei de 6,5% asupra valorii corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară.  +  Secţiunea a 7-a Persoane care beneficiază de asigurare cu plata contribuţiei din alte surse  +  Articolul 15 (1) Contribuţiile pentru persoanele prevăzute laart. 6 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se calculează după următoarea formulă:
         
    Salariul de bază minim brut pe ţară x 2 x 6,5%xNumărul de zile lucrătoare în care s-a aflat în incapacitate temporară de muncă, din luna pentru care se face calculul şi în care indemnizaţia se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat
    Numărul de zile lucrătoare din luna în care se face calculul
  (2) Pentru indemnizaţiile aferente zilelor care nu se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, calculul şi plata contribuţiei se fac de către angajator prin aplicarea cotelor de 7%, respectiv 6,5%, la aceste sume. (3) Angajatorii vor reţine din contribuţia datorată bugetului asigurărilor sociale de stat sumele reprezentând contribuţia de 6,5% a asiguraţilor aflaţi în incapacitate temporară de muncă, în concediu de sarcină şi lăuzie, conform prevederilorLegii nr. 19/2000privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Contribuţia persoanelor aflate în concediu pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani se calculează prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentând valoarea a două salarii minime brute pe ţară şi se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat, cu excepţia persoanelor care intră sub incidenţaLegii nr. 138/1999privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care contribuţia în cotă de 6,5%, calculată asupra valorii a două salarii minime brute pe ţară, se suportă din aceeaşi sursă din care se suportă indemnizaţiile pentru creşterea copilului. (5) Contribuţia lunară pentru persoanele aflate în concediu de risc maternal şi care nu realizează alte venituri impozabile se stabileşte prin aplicarea cotei de 6,5% asupra sumei reprezentând valoarea unui salariu minim brut pe ţară. (6) Contribuţia persoanelor fizice asigurate în cadrul asigurărilor sociale de stat pe bază de declaraţie, aflate în concediu pentru creşterea copilului, se virează de casa de pensii la care persoana în cauză a depus declaraţia.
   +  Secţiunea a 8-a Persoane asigurate prin efectul legii fără plata contribuţiei  +  Articolul 16 (1) În situaţia în care persoanele prevăzute laart. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, realizează şi alte venituri decât cele pentru care sunt asigurate fără plata contribuţiei, acestea datorează contribuţia prevăzută de lege pentru aceste venituri. (2) Persoanele care sunt instituţionalizate prin legi speciale şi care realizează şi alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, precum şi cele provenite din pensii au obligaţia plăţii contribuţiei de 6,5%, calculată asupra acestor venituri.  +  Articolul 17 (1) Persoanele care beneficiază de asigurările sociale de sănătate fără plata contribuţiei, potrivitart. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, vor face dovada încadrării în una dintre categoriile enumerate în articolul menţionat prin documente justificative - adeverinţă sau carnet de asigurat, potrivit fiecărei categorii, astfel: a) pentru copii în vârstă de până la 18 ani, care nu realizează venituri din muncă, cu act de identitate; b) pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani, cu carnetul de elev sau de student, vizat la zi, şi cu declaraţie pe propria răspundere în sensul că nu realizează alte venituri din muncă; c) pentru persoanele cu handicap, pe baza certificatului de încadrare într-un grad de handicap şi a declaraţiei pe propria răspundere în sensul că nu realizează alte venituri impozabile decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de legile speciale prin care li se stabileşte această calitate, precum şi cele provenite din pensii sau alte surse şi se află în îngrijirea familiei; d) soţul, soţia şi părinţii aflaţi în îngrijirea unei persoane asigurate, pe baza documentelor care atestă calitatea de asigurat a acesteia şi a declaraţiilor pe propria răspundere, din care să rezulte că se află în îngrijirea unei persoane asigurate şi că nu realizează venituri impozabile; e) beneficiariiDecretului-lege nr. 118/1990privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, aiLegii nr. 44/1994privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aiLegii nr. 309/2002privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, precum şi persoanele prevăzute laart. 2 din Legea nr. 42/1990pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza documentaţiei doveditoare şi a declaraţiei, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, precum şi cele provenite din pensii; f) pentru pensionarii de asigurări sociale, pensionarii militari, pensionarii I.O.V.R. şi alte categorii de pensionari, pe baza cuponului mandatului poştal de achitare a drepturilor sau a talonului de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară şi a declaraţiei pe propria răspundere, din care să rezulte că nu realizează alte venituri impozabile decât cele provenite din pensie. În cazul pierderii acestor documente sau până la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedită cu o adeverinţă eliberată de instituţia care administrează fondul respectiv; g) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivitLegii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pe baza adeverinţei eliberate de către primarul localităţii, din care să rezulte calitatea de beneficiar de ajutor social; h) pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse, pe baza documentului justificativ de includere în cadrul acestor programe şi a unei declaraţii pe propria răspundere că nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse; i) pentru persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute în art. 105, 113 şi 114 din Codul penal şi pentru persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri, pe baza adeverinţei emise de instituţia respectivă sau de instituţia în grija căreia se află persoana; j) pentru femeile însărcinate sau lăuze, dacă nu au nici un venit ori au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară, pe baza adeverinţei medicale, a certificatului de naştere a copilului - pentru lăuze, precum şi a declaraţiei pe propria răspundere că nu realizează alte venituri sau pe baza documentelor justificative că realizează venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară. (2) Asiguratul are obligaţia de a anunţa în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări de sănătate despre orice schimbare care poate conduce la modificarea condiţiilor de dobândire a calităţii de asigurat fără plata contribuţiei. (3) Unităţile abilitate să elibereze documentele menţionate la alin. (1) care fac dovada achitării contribuţiei şi deţinerii calităţii de asigurat sunt următoarele: a) persoanele fizice şi juridice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii - salariaţi; b) casele de asigurări de sănătate, pe baza evidenţelor organizate privind plata contribuţiei pentru categoriile prevăzute laart. 51 alin. (2) lit. b)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare; c) medicul curant sau medicul coordonator al programului naţional de sănătate pentru bolnavii cu afecţiuni incluse în cadrul programelor stabilite de Ministerul Sănătăţii.  +  Secţiunea a 9-a Alte categorii de persoane asigurate  +  Articolul 18 (1) Pentru asiguraţii prevăzuţi laart. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, contribuţia lunară se calculează prin aplicarea cotei de 13,5% la valoarea a două salarii de bază minime brute pe ţară pentru un pachet de servicii stabilit prin contractul-cadru, începând cu luna în care s-a făcut solicitarea privind asigurarea socială de sănătate. (2) Cetăţenii străini şi apatrizii care solicită prelungirea dreptului de şedere temporară în România în condiţiile legislaţiei care reglementează regimul străinilor în România au obligaţia plăţii unei contribuţii sub forma unei cote de 6,5%, calculată asupra veniturilor impozabile realizate pe teritoriul României, conformart. 51 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Persoanele menţionate la alin. (2) care nu realizează venituri impozabile pe teritoriul României şi care nu fac dovada calităţii de asigurat vor achita o contribuţie lunară calculată prin aplicarea cotei de 6,5% la valoarea unui salariu de bază minim brut pe ţară. (4) Persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi plata contribuţiei sunt obligate, pentru a obţine calitatea de asigurat, să achite contribuţia legală pe ultimii 3 ani, începând cu data solicitării de servicii medicale, calculată la salariul de bază minim brut pe ţară, sau de la data de la care plata contribuţiei era obligatorie, dacă perioada scursă este mai mică de 3 ani, fără să se calculeze dobânzi şi penalităţi de întârziere. Începând cu luna următoare, asiguraţii a obligaţia plăţii lunare, până la data de 25 a lunii, a contribuţiei calculate la salariul de bază minim brut pe ţară. (5) Prevederile alin. (4) se aplică numai pentru persoanele care au solicitat servicii medicale fără să poată face dovada calităţii de asigurat şi care nu au realizat venituri impozabile pe ultimii 3 ani, începând cu data solicitării de servicii medicale sau de la data de la care plata contribuţiei era obligatorie, dacă perioada scursă este mai mică de 3 ani. În situaţia în care aceste persoane au realizat venituri impozabile, contribuţia, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente se vor calcula asupra acestor venituri pe perioada în care au fost realizate cu respectarea termenului de prescripţie privind obligaţiile fiscale. (6) Pentru persoanele care se prezintă la casa de asigurări de sănătate unde sunt asigurate în vederea plăţii contribuţiei, aceasta, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente se calculează, începând cu data de la care plata contribuţiei era obligatorie, la veniturile impozabile realizate. În cazul în care nu au fost realizate astfel de venituri, contribuţia se calculează la salariul de bază minim brut pe ţară din perioada pentru care se calculează contribuţia. (7) Persoanele care au obligaţia să se asigure, altele decât cele prevăzute la alin. (4), care nu realizează venituri impozabile şi care nu se încadrează în categoriile de persoane care beneficiază de asigurarea socială de sănătate fără plata contribuţiei, plătesc contribuţia lunară calculată prin aplicarea cotei de 6,5% la un salariu minim brut pe ţară. (8) Străinii cărora li s-a acordat una dintre formele de protecţie prevăzute laart. 1 lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, republicată, sunt obligaţi, pentru a obţine calitatea de asigurat, să plătească contribuţia sub forma unei cote de 6,5% calculată asupra veniturilor impozabile realizate, începând cu data obţinerii respectivei forme de protecţie. În situaţia în care nu realizează venituri impozabile plătesc contribuţia lunară calculată prin aplicarea cotei de 6,5% la un salariu minim brut pe ţară. (9) Persoanele plecate la muncă în străinătate care îşi păstrează domiciliul sau reşedinţa în România, pentru a-şi menţine drepturile de asigurare, au obligaţia să plătească contribuţia prin aplicarea cotei de 6,5% la veniturile impozabile realizate în România, iar în situaţia în care nu realizează astfel de venituri, o contribuţie lunară calculată prin aplicarea cotei de 6,5% la valoarea unui salariu de bază minim brut pe ţară.
   +  Capitolul IV Constituirea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate  +  Articolul 19 (1) Persoanele juridice şi persoanele fizice, în calitate de angajator, care, potrivit legii, au obligaţia de plată către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, declară aceste obligaţii la organele fiscale teritoriale la care sunt luate în evidenţă ca plătitori de impozite şi taxe. Listele nominale cu salariaţii se depun la casele de asigurări de sănătate la care aceştia au optat sau unde figurează înscrise punctele de lucru stabile, filialele sau sucursalele persoanelor juridice, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 3 şi 4. (2) Persoanele fizice asigurate pe bază de declaraţie de asigurare de sănătate declară obligaţiile către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit declaraţiilor-model prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. Declaraţiile privind obligaţiile la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate se depun la casele de asigurări de sănătate pentru care aceştia au optat. (3) Obligaţia virării contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate revine angajatorilor până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se face plata drepturilor salariale. (4) Termenele de plată a contribuţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt: a) data plăţii drepturilor salariale pe luna în curs, în cazul angajatorilor care efectuează plata drepturilor salariale lunar, care nu poate fi stabilită mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata; b) data plăţii chenzinei a 2-a, în cazul angajatorilor ce efectuează plata drepturilor salariale chenzinal, care nu poate fi stabilită mai târziu de data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata.  +  Articolul 20 (1) Listele privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate se vor depune la casele de asigurări de sănătate pe suport electronic şi pe suport hârtie (listate la imprimantă, semnate şi ştampilate). (2) Listele în format electronic vor fi transmise pe suport tip dischetă FD 3,5" Microsoft DOS sau CD-ROM, în dublu exemplar. Suportul electronic va conţine 3 fişiere tip DBF (înregistrări de lungime fixă) pentru fiecare tip de declaraţie, care vor avea în mod obligatoriu următoarele denumiri şi conţinut:- anexa nr. 3a) conţine datele aferente coasiguraţilor;- anexa nr. 3b) conţine datele aferente coasiguraţilor;- anexa nr. 3c) conţine datele aferente angajatorului.Ordinea câmpurilor din structura fişierelor este obligatorie, indiferent dacă acestea se completează sau nu, şi sunt de lungime fixă.În descrierea de mai jos, "Tip câmp" are următoarea semnificaţie:N - numeric, aliniat la dreapta;C - caracter (alfanumeric), aliniat la stânga, fără :,:,,,.. (semne diacritice).Totodată, se va respecta obligatoriu denumirea câmpurilor date în structurile de fişier.Descrierea organizării înregistrărilor din fişiere este prezentată în anexa nr. 3.  +  Capitolul V Dispoziţii finale  +  Articolul 21 (1) În cazul plăţilor în numerar efectuate de persoanele fizice, obligaţia la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate se consideră plătită la data înscrisă în documentul de plată eliberat de organele sau persoanele abilitate ale caselor de asigurări. (2) Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către angajatorii şi asiguraţii care au obligaţia plăţii contribuţiei, aceştia datorează după acest termen dobânzi şi penalităţi de întârziere, potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale. (3) Termenul de prescripţie a plăţii contribuţiei se stabileşte în acelaşi mod cu cel prevăzut pentru obligaţiile fiscale. (4) Reţinerea şi nevărsarea de către plătitori a obligaţiilor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţii cu reţinere la sursă, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON), potrivit prevederilor legale în materie privind colectarea creanţelor fiscale. (5) Completarea declaraţiei prevăzute laart. 8 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu date nereale, având ca efect denaturarea evidenţelor privind asiguraţii, stadiul de cotizare sau contribuţiile faţă de Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate constituie infracţiune de fals în declaraţii şi se pedepseşte conform prevederilor art. 289 din Codul penal. (6) În cazul neachitării contribuţiilor datorate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către persoanele fizice asigurate pe bază de declaraţie, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate sau casele de asigurări de sănătate, după caz, prin organele de executare proprii, vor proceda la aplicarea procedurii de executare silită pentru încasarea obligaţiilor fiscale principale şi accesorii reprezentând contribuţii, potrivit prevederilor legale în materie de colectare a creanţelor fiscale. (7) Nerespectarea obligaţiilor de plată duce la diminuarea pachetului de servicii de bază, astfel cum este prevăzut laart. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Diminuarea pachetului de servicii de bază are loc după 3 luni de la ultima plată integrală a contribuţiei lunare.  +  Articolul 22 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute laart. 96 şi 97 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi constatarea, controlul, colectarea şi soluţionarea contestaţiilor pentru contribuţiile datorate de persoanele juridice şi persoanele fizice care au calitatea de angajator se realizează de Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile sale subordonate, care au şi calitatea de creditor bugetar. (2) Controlul, colectarea şi soluţionarea contestaţiilor în cazul persoanelor fizice asigurate pe baza declaraţiei de asigurare al cărei model se regăseşte în anexa nr. 5 se efectuează de către casele de asigurări de sănătate prin structurile de control proprii. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute laart. 96 şi 97 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se fac, în cazul persoanelor fizice asigurate pe bază de declaraţie, de către casele de asigurări de sănătate prin structurile de control proprii. (4) Personalul împuternicit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să exercite controlul asupra contribuţiilor datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de persoanele fizice asigurate pe bază de declaraţie îndeplineşte, conform legii, o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, primind o legitimaţie corespunzătoare în acest sens. (5) Modelul legitimaţiei de control pentru personalul prevăzut la alin. (4) se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (6) Orice faptă săvârşită împotriva organului de control se sancţionează potrivit legii penale. (7) Legitimaţiile se eliberează de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, prin Serviciul evidenţă, control şi urmărire creanţe, pentru personalul împuternicit să controleze încasarea contribuţiilor la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate de la persoanele fizice asigurate în condiţiile legii. (8) În aplicarea prevederilorart. 96-100 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se vor utiliza formularele-model aprobate prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  +  Articolul 23Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1 ────────la normele metodologice────────────────────────
                             DECLARATIE*)
          PRIVIND OBLIGATIILE DE CONSTITUIRE ŞI PLATA LA FONDUL NAŢIONAL
           UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SĂNĂTATE DATORATE DE ALTE PERSOANE
             DECAT CELE CARE DESFASOARA ACTIVITATE IN BAZA UNUI CONTRACT
                          INDIVIDUAL DE MUNCĂ
                                   PERIOADA/AN
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Nume
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Prenume
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  B.I./C.I. Seria Nr.
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Eliberat de La data
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|
  Z Z L L A A
  CNP
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Localitate
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Str.
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Nr. Bl. Sc. Ap.
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_| |_|_|_|
  Sector Telefon
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Conturi bancare
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Bănci
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  1. Contribuţia la F.N.U.A.S.S. potrivit O.U.G. nr. 150/2002
  A. Contribuţia persoanelor ale B. Contribuţia persoanelor ale căror
  căror venituri sunt impuse pe baza venituri sunt impuse pe bază de
  venitului efectiv realizat norme anuale de venit
  Data plăţii impozitului Data plăţii impozitului
  _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_| |_|_|_|_|
  Z Z L L Z Z L L
  a. Venit net impozabil a. Norma de venit aprobată
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  b. Contribuţie datorată b. Contribuţie datorată
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  c. Sume restante c. Sume restante
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  d. Dobânzi d. Dobânzi
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  e. Penalităţi de întârziere e. Penalităţi de întârziere
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  f. Total contribuţii de achitat f. Total contribuţii de achitat
  (b + c + d + e) (b + c + d + e)
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  C. Contribuţia persoanelor care D. Contribuţia persoanelor care
  realizează venituri din drepturi realizează venituri din agricultură
  de proprietate intelectuală şi silvicultură
  Data plăţii impozitului Data plăţii impozitului pe venitul
  agricol
  _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_| |_|_|_|_|
  Z Z L L Z Z L L
  a. Venit brut a. Venit agricol impozabil
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  b. Contribuţie datorată (nu mai mică
  decât 6,5% aplicată ajutorului social
  b. Contribuţie datorată acordat în baza Legii nr. 416/2001
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  c. Sume restante c. Sume restante
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  d. Dobânzi d. Dobânzi
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  e. Penalităţi de întârziere e. Penalităţi de întârziere
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  f. Total contribuţii de achitat f. Total contribuţii de achitat
  (b + c + d + e) (b + c + d + e)
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  E. Contribuţia persoanelor fizice străine a căror asigurare de sănătate este
  facultativă (art. 7 alin. (2) din O.U.G. nr. 150/2002)
  a. Venit bază de calcul
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  b. Contribuţie datorată
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  2. Documente de plată
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  O.P. nr. |_|_|_|_| O.P. nr. |_|_|_|_| O.P. nr. |_|_|_|_|
  Data O.P. |_|_|_|_| Data O.P. |_|_|_|_| Data O.P. |_|_|_|_|
  Z Z L L Z Z L L Z Z L L
  Sub sancţiunea faptei de fals în acte publice, declar că am verificat datele
  din prezenta declaraţie şi în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar
  corectă şi completă.
  Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu, la data la care creanţa
  este scadentă conform legii.
  Nume
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Prenume
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Funcţia
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Data
  _ _ _ _
  |_|_|_|_|
  Z Z L L
           Semnatura şi stampila
         
  ________
      *) Se transmit periodic la casele de asigurări de sănătate în termen
         de 25 de zile de la expirarea perioadei pentru care se datorează
         contribuţiile de asigurări sociale de sănătate
   +  Anexa 2 ────────la normele metodologice───────────────────────
                             DECLARATIE*)
          PRIVIND OBLIGATIILE DE CONSTITUIRE ŞI PLATA LA FONDUL NAŢIONAL
                    UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SĂNĂTATE
  A. Contribuţia persoanelor care B. Contribuţia persoanelor care
  realizează venituri din cedarea realizează venituri din dividende
  folosinţei bunurilor
  Data plăţii impozitului Data plăţii impozitului
  _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_| |_|_|_|_|
  Z Z L L Z Z L L
  a. Venit brut a. Venit brut
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  b. Contribuţie datorată b. Contribuţie datorată
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  c. Sume restante c. Sume restante
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  d. Dobânzi d. Dobânzi
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  e. Penalităţi de întârziere e. Penalităţi de întârziere
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  f. Total contribuţii de achitat f. Total contribuţii de achitat
  (b + c + d + e) (b + c + d + e)
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  C. Contribuţia persoanelor care realizează venituri din dobânzi
  a. Venit brut
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  b. Contribuţie datorată
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  c. Sume restante
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  d. Dobânzi
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  e. Penalităţi de întârziere
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  f. Total contribuţii de achitat
  (b + c + d + e)
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  D. Contribuţia persoanelor care realizează alte venituri, conform art. 51
  alin. (2) lit. e).
  a. Venit brut
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  b. Contribuţie datorată
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  c. Sume restante
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  d. Dobânzi
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  e. Penalităţi de întârziere
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  f. Total contribuţii de achitat
  (b + c + d + e)
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  2. Documente de plată
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  O.P. nr. |_|_|_|_| O.P. nr. |_|_|_|_| O.P. nr. |_|_|_|_|
  Data O.P. |_|_|_|_| Data O.P. |_|_|_|_| Data O.P. |_|_|_|_|
  Z Z L L Z Z L L Z Z L L
  Sub sancţiunea faptei de fals în acte publice, declar că am verificat datele
  din prezenta declaraţie şi în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar
  corectă şi completă.
  Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu, la data la care creanţa
  este scadentă conform legii.
  Nume
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Prenume
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  CNP
  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Data
  _ _ _ _
  |_|_|_|_|
  Z Z L L
           Semnatura şi stampila
         
  ________
      *) Se transmit periodic la casele de asigurări de sănătate în termen
         de 25 de zile de la expirarea perioadei pentru care se datorează
         contribuţiile de asigurări sociale de sănătate
   +  Anexa 3a --------la normele metodologice-----------------------
  DENUMIRE ANGAJATOR
  Cod fiscal (CUI)/CNP angajator (Persoana fizica)
  Nr. înregistrare în Registrul Comerţului
                                      LISTA*)
                Nominala cuprinzand persoanele asigurate pentru care
              se plateste contribuţia de asigurări sociale de sănătate
                             Luna........ anul.........
  Suma datorata Suma totala
  Categoria virata
  CNP Nume Prenume de Data Data
  asigurat Total Luna Total Luna angaja-plecarii
  **) Din curen- Din curen- rii
  care: ta care: ta
  Total
                                                          Reprezentant legal,
      *) Se depune lunar la casele de asigurări de sănătate, în termen de 25 de
         zile de la expirarea perioadei pentru care se datorează contribuţiile
      **) Se va menţiona categoria de asigurat (S - salariat, CIC - concediu
          ingrijire copil)
   +  Anexa 3b --------la normele metodologice-----------------------
  DENUMIRE ANGAJATOR
  Cod fiscal (CUI)/CNP angajator (Persoana fizica)
  Nr. înregistrare în Registrul Comerţului
                                      LISTA*)
         Nominala cuprinzand persoanele aflate în întreţinerea asiguratilor
        pentru care se plateste contribuţia de asigurări sociale de sănătate
                            Luna........... anul........
   
  Persoane co-asigurate
  CNP angajat
  CNP Nume Prenume Tip**)
                                                          Reprezentant legal,
      *) Se depune lunar la casele de asigurări de sănătate, în termen de 25 de
         zile de la expirarea perioadei pentru care se datorează contribuţiile
      **) Se va menţiona tipul de co-asigurat (sot/sotie - S, parinti - P)
   +  Anexa 3c --------la normele metodologice-----------------------
  DENUMIRE ANGAJATOR
  Cod fiscal (CUI)/CNP angajator (Persoana fizica)
  Nr. înregistrare în Registrul Comerţului
                                  CENTRALIZATOR*)
           Referitor la oblibaţiile de plată ale angajatorilor la FNUASS
                                Luna....... anul....
  Casa de asigu- rari de sănătă- te**) Data lichida- rii drep- turilor salariale (zz.ll. aaaa) Contribuţie angajator Contribuţie asigurati
  Suma datorata Suma totala virata Suma datorata Suma totala virata
  Total Din care: Luna curenta Total Din care: Luna curen- ta Total Din care: Luna curen- ta Total Din care: Luna curen- ta
  TOTAL -
                                             Reprezentant legal,
      *) Se depune lunar la casele de asigurări de sănătate, în termen de 25 de
         zile de la expirarea perioadei pentru care se datorează contribuţiile
      **) Se vor inscrie casa de asigurări de sănătate de pe raza teritoriala în
          care se afla sediul social al societatii, casele de asigurări de
          sănătate din raza teritoriala a punctelor de lucru, sucursalelor sau
          filialelor societatii sau casele de asigurări pentru care salariaţii
          au optat, după caz.
  Structura .dbf pentru anexa nr. 3a)
             
      Denumire câmpTip câmpLungimeExplicaţii
    AnulANN4Anul pentru care se întocmeşte lista
    LunaLNN2Luna pentru care se întocmeşte lista
    Cod unic de înregistrare (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridiceCFN10Partea numerică a codului unic de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor persoane juridice
    CNP pentru angajatori persoane fiziceCNPAN13Codul numeric personal al angajatorului persoană fizică
    Cod judeţ din numărul de înregistrare în registrul comerţuluiRJC3Primele 3 caractere din numărul de înregistrare în registrul comerţului al angajatorului
    Numărul de înregistrare în registrul comerţuluiRNN5Caracterele 4-8 din numărul de înregistrare în registrul comerţului al angajatorului
    Anul din numărul de înregistrare în registrul comerţuluiRAN4Ultimele 4 caractere din numărul de înregistrare în registrul comerţului al angajatorului
    CNP asiguratCNPN13Codul numeric personal al asiguratului
    Nume asiguratNUMEC30Numele asiguratului
    Prenume asiguratPRENUMEC30Prenumele asiguratului
    Categorie asiguratCATC3Categorie asigurat: salariat - S, concediu îngrijire copil - CIC
    Data angajăriiANGDzz.ll.aaaa  
    Data plecăriiPLDzz.ll.aaaa  
    Suma totală datoratăSDTN12  
    Suma datorată pentru luna curentăSDLN12  
    Suma totală viratăSVTN12  
    Suma virată pentru luna curentăSVLN12  
    Nume reprezentant legalNREPC30Numele reprezentantului legal care semnează Lista
    Prenume reprezentant legalPREPC30Prenumele reprezentantului legal care semnează Lista
     
    Structura .dbf pentru anexa nr. 3b)
             
      Denumire câmpTip câmpLungimeExplicaţii
    AnulANN4Anul pentru care se întocmeşte lista
    LunaLNN2Luna pentru care se întocmeşte lista
    Cod unic de înregistrare (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridiceCFN10Partea numerică a codului unic de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor persoane juridice
    CNP pentru angajatori persoane fiziceCNPAN13Codul numeric personal al angajatorului persoană fizică
    Cod judeţ din numărul de înregistrare în registrul comerţuluiRJC3Primele 3 caractere din numărul de înregistrare în registrul comerţului al angajatorului
    Numărul de înregistrare în registrul comerţuluiRNN5Caracterele 4-8 din numărul de înregistrare în registrul comerţului al angajatorului
    Anul din numărul de înregistrare în registrul comerţuluiRAN4Ultimele 4 caractere din numărul de înregistrare în registrul comerţului al angajatorului
    CNP asiguratCNPN13Codul numeric personal al asiguratului
    CNP co-asiguratCNPCN13Codul numeric personal al co-asiguratului
    Nume co-asiguratNUMECC30Numele co-asiguratului
    Prenume co-asiguratPRENUMECC30Prenumele co-asiguratului
    Tip co-asiguratTIPCC3Tip co-asigurat: soţ-soţie - S; părinte - P
    Nume reprezentant legalNREPC30Numele reprezentantului legal care semnează Lista
    Prenume reprezentant legalPREPC30Prenumele reprezentantului legal care semnează Lista
     
    Structura .dbf pentru anexa nr. 3c)
             
      Denumire câmpTip câmpLungimeExplicaţii
    AnulANN4Anul pentru care se întocmeşte lista
    LunaLNN2Luna pentru care se întocmeşte lista
    Cod unic de înregistrare (CUI)/CF pentru angajatori persoane juridiceCFN10Partea numerică a codului unic de înregistrare/codului fiscal atribuit angajatorilor persoane juridice
    CNP pentru angajatori persoane fiziceCNPAN13Codul numeric personal al angajatorului persoană fizică
    Cod judeţ din numărul de înregistrare în registrul comerţuluiRJC3Primele 3 caractere din numărul de înregistrare în registrul comerţului al angajatorului
    Numărul de înregistrare în registrul comerţuluiRNN5Caracterele 4-8 din numărul de înregistrare în registrul comerţului al angajatorului
    Anul din numărul de înregistrare în registrul comerţuluiRAN4Ultimele 4 caractere din numărul de înregistrare în registrul comerţului al angajatorului
    Data lichidării drepturilor salarialeDLICHDzz.ll.aaaa  
    Suma totală datorată de angajatorSDTAN12  
    Suma datorată de angajator pentru luna curentăSDLAN12  
    Suma totală virată de angajatorSVTAN12  
    Suma virată de angajator pentru luna curentăSVLAN12  
    Nume reprezentant legalNREPC30Numele reprezentantului legal care semnează Lista
    Prenume reprezentant legalPREPC30Prenumele reprezentantului legal care semnează Lista
   +  Anexa 4 -------la normele metodologice-----------------------DENUMIREA ANGAJATORULUI ............Codul fiscal.......................LISTA*)nominală cuprinzând personalul care intră în activitate┌────┬─────────┬──────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────────┐│Nr. │Numele şi│ Codul numeric│ Categoria de│ Data intrării │ Locul de muncă ││crt.│prenumele│ personal │ asigurat**)│ în activitate │ anterior ...... ││ │ │ │ │ │ (codul fiscal) │├────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤├────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤├────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤├────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┤└────┴─────────┴──────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────────┘LISTA*)nominală cuprinzând personalul care iese din activitate┌────┬──────────┬─────────────┬──────────────┬───────────────┬────────────────┐│Nr. │Numele şi │Codul numeric│ Categoria de │ Data iesirii │ Locul de muncă││crt.│prenumele │ personal │ asigurat**) │ din activitate│ anterior .....││ │ │ │ │ │ (codul fiscal) │├────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────────┼────────────────┤└────┴──────────┴─────────────┴──────────────┴───────────────┴────────────────┘-------------- Notă *) Se depune lunar la casele de asigurări de sănătate, în termen de 25 de zile de la expirarea perioadei pentru care se datorează contribuţiile. Notă **) Se va menţiona categoria de asigurat (salariat - S; concediu îngrijire copil - CIC).  +  Anexa 5 -------la normele metodologice-----------------------CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATECASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...........DECLARAŢIEDE ASIGURARE DE SĂNĂTATE LA CASA DE ASIGURĂRIDE SĂNĂTATESUBSEMNATUL:Nume*): ........................................................................Prenume (cu iniţială): .........................................................Cetăţenia: .....................................................................Data naşterii: .................................................................Locul naşterii: ................................................................Domiciliul: .................................................................... .................................................................... ....................................................................Cod numeric personal: ..........................................................BI/CI seria ......... nr. .........., eliberat de .............................,la data de ..................................... .Calitatea**): [] Liber profesionist [] Asociat unic [] Alte persoane obligate să se asigure Solicit înscrierea mea ca asigurat la Casa de Asigurări de Sănătate.............................................................................. .Declar pe proprie răspundere că nu mai sunt înscris la o altă casă de asigurări de sănătate şi că persoanele nominalizate mai jos, ce fac parte din familia mea, se încadrează în prevederileart. 6 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002şi că mă angajez să anunţ de îndată orice modificare a situaţiei lor în urma căreia nu ar mai beneficia de prevederile textului de lege sus arătat.------------ Notă *) Spaţiile se completează cu pauze între cuvinte Notă **) Se marchează în dreptul calităţii corespunzătoareI. copiii şi tinerii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă (art. 6 lit. a din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002):┌────┬────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────┐│Nr. │ CNP │ Nume şi prenume │ Data şi locul │ Observaţii ││crt.│ │ │ naşterii │ (dacă este elev, student, ││ │ │ │ │ ucenic şi nu realizează ││ │ │ │ │ venituri proprii) │├────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤├────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤├────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤├────┼────────┼─────────────────┼───────────────┼─────────────────────────────┤└────┴────────┴─────────────────┴───────────────┴─────────────────────────────┘II. Persoane cu handicap care nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse şi se află în îngrijirea familiei (art. 6 lit. d din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002):┌─────┬──────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┐│Nr. │ CNP│ Nume şi prenume│ Data şi locul │ Observaţii ││crt. │ │ │ naşterii │ (dacă este persoană cu ││ │ │ │ │ handicap care nu ││ │ │ │ │ realizează venituri din ││ │ │ │ │ muncă, pensie sau alte ││ │ │ │ │ surse şi se afla în ││ │ │ │ │ îngrijirea familiei) │├─────┼──────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤├─────┼──────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤├─────┼──────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤├─────┼──────┼─────────────────┼─────────────────┼────────────────────────────┤└─────┴──────┴─────────────────┴─────────────────┴────────────────────────────┘III. SoţuL soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate (art. 6 lit. b din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002):┌─────┬───────┬─────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────┐│Nr. │ CNP │ Nume şi prenume │ Data şi locul │ Observaţii ││crt. │ │ │ naşterii │ (soţ, soţie, părinte) │├─────┼───────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┤├─────┼───────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┤├─────┼───────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┤├─────┼───────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────┤└─────┴───────┴─────────────────┴──────────────────┴──────────────────────────┘
       
    Se completează în trei exemplare, din care unul pentru asigurat, unul pentru medicul de familie şi unul pentru Casa de Asigurări de Sănătate
    .............................................................................. .
    AsiguratData
  ---------------