HOTĂRÂRE nr. 1.360 din 10 noiembrie 2005pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.061 din 28 noiembrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 25 octombrie 2000, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La anexa "Planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole", alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(3) Metodele de măsurare şi analiză de referinţă sunt cele prevăzute în anexa nr. 2. Metodele de măsurare şi analiză de referinţă, corespunzătoare standardelor indicate, au caracter voluntar, iar alte metode alternative pot fi folosite dacă se demonstrează că au aceeaşi limită de detecţie, precizie şi acurateţe cu a celor prevăzute în anexa nr. 2. Reactualizarea metodelor de măsurare şi analiză de referinţă se face pe baza progreselor în domeniu şi a metodelor noi de măsurare şi analiză cu performanţe ale limitei de detecţie, preciziei şi acurateţei cel puţin echivalente celor prevăzute în anexa nr. 2."2. La anexa nr. 1 "Criterii pentru identificarea apelor afectate de poluarea cu nitraţi şi a apelor care sunt susceptibile să fie expuse unei astfel de poluări" la Planul de acţiune, literele a) şi b) ale punctului 1 vor avea următorul cuprins:"a) dacă apa dulce de suprafaţă, utilizată sau în perspectivă de a fi utilizată ca sursă de apă potabilă, conţine sau este susceptibilă să conţină cantităţi (concentraţii) ale azotului din nitraţi mai mari decât cele prevăzute în anexa nr. 1 b) la normativul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare NTPA-013 şi a Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă, cu modificările ulterioare, dacă nu se acţionează conform prevederilor art. 6 din planul de acţiune; b) dacă apele subterane conţin sau sunt susceptibile să conţină cantităţi de nitraţi în concentraţii mai mari decât limita maximă admisibilă prin normativele în vigoare, dacă nu se acţionează conform prevederilor art. 6 din planul de acţiune."3. Anexa nr. 2 "Metode de măsurare - Îngrăşăminte chimice" la Planul de acţiune se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, publicată îm Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 25 octombrie 2000, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Attila Korodi,secretar de statMinistrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 10 noiembrie 2005.Nr. 1.360.  +  Anexa METODE DE MĂSURARE ŞI ANALIZĂ DE REFERINŢĂÎngrăşăminte chimiceMetodele de referinţă pentru determinarea compuşilor azotului din îngrăşăminte sunt:1. SR ISO 4176/1994Îngrăşăminte. Dozarea azotului nitric. Metoda Gravimetrică cu nitron2. SR ISO 5314/1994Îngrăşăminte. Dozarea azotului amoniacal. Metoda titrimetrică după distilare.Apă dulce, ape costale şi ape marineConcentraţia în azotaţi se determină cu ajutorul următoarelor metode de referinţă:3. SR ISO 7890-1/1998Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azotaţi.Partea 1: Metoda spectrometrică cu 2,6-dimetilfenol4. SR ISO 7890-2/2000Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azotaţi.Partea a 2-a: Metoda spectometrică cu 4-fluorfenol după distilare5. SR ISO 7890-3/2000Calitatea apei. Determinarea conţinutului de azotaţi.Partea a 3-a: Metoda spectrometrică cu acid sulfsalicilic.6. STAS 8900/1-1971Ape de suprafaţă şi ape uzate. Determinarea azotaţilor7. STAS 12999/1991Apă de mare. Determinarea conţinutului de azotaţi.-------