ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 157 din 17 noiembrie 2005pentru modificarea alin. (3) al art. 3 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.045 din 24 noiembrie 2005    În vederea operaţionalizării totale a Programului de protecţie a martorilor - măsură inclusă în Planul de măsuri prioritare pentru pregătirea aderării României la Uniunea Europeană (decembrie 2004-decembrie 2005), implementarea fără întârziere a acestui plan constituind una dintre sarcinile a căror neîndeplinire poate sta la baza activării clauzei de amânare a aderării României la Uniunea Europeană, pentru a se asigura resursele financiare necesare derulării activităţilor specifice acestui domeniu şi ca urmare a faptului că, din raţiuni de euroconformizare a clasificaţiei bugetare, nu se poate constitui un capitol bugetar distinct cu denumirea "Fonduri pentru Programul de protecţie a martorilor",ţinând seama de faptul că nu se pot aplica dispoziţiile art. 3 alin. (3) din Legea nr. 682/2002, ceea ce conduce la imposibilitatea finanţării acţiunii de protecţie a martorilor, situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAlineatul (3) al articolului 3 din Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 964 din 28 decembrie 2002, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Fondurile băneşti necesare pentru derularea Programului vor fi incluse în capitolul 55.01 «Ordine publică şi siguranţă naţională», titlul II «Cheltuieli materiale şi servicii»."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 17 noiembrie 2005.Nr. 157.----------