STATUTUL din 4 noiembrie 2005Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate
EMITENT
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.033 din 22 noiembrie 2005     +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Casa Naţionala de Asigurari de Sănătate, denumita în continuare CNAS, este institutie publică autonoma de interes naţional, cu personalitate juridica, care administreaza şi gestioneaza sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, în vederea aplicarii politicilor şi programelor Guvernului în domeniul sanitar. (2) CNAS are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Calarasilor nr. 248, sectorul 3, are sigla proprie, conform anexei care face parte integrantă din prezentul statut, şi funcţionează în baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului statut.  +  Articolul 2 (1) Casele de asigurări de sănătate judetene şi a municipiului Bucureşti, Casa Asigurarilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casa Asigurarilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autorităţii Judecatoresti, denumite în continuare case de asigurări de sănătate, sunt institutii publice cu personalitate juridica, cu bugete proprii, în subordinea CNAS. (2) Casele de asigurări de sănătate se organizeaza şi funcţionează potrivit statutelor proprii, care respecta prevederile statutului-cadru aprobat în condiţiile legii şi ale prezentului statut.  +  Articolul 3 (1) Casa Asigurarilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casa Asigurarilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autorităţii Judecatoresti se organizeaza şi funcţionează în baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale statutelor proprii. (2) Statutele Casei Asigurarilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Casei Asigurarilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autorităţii Judecatoresti se elaboreaza şi se aproba de către acestea, în baza statutului-cadru, asigurandu-se pastrarea specificului activităţii acestor structuri ale sistemului de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 4Sistemul de asigurări sociale de sănătate este obligatoriu şi funcţionează ca un sistem unitar, respectand principiile instituite de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Atribuţiile Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate  +  Articolul 5 (1) CNAS are urmatoarele atribuţii:1. administreaza şi gestioneaza Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, împreună cu casele de asigurări de sănătate, care sunt institutii subordonate CNAS conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi prezinta Ministerului Sănătăţii rapoarte trimestriale şi anuale, în condiţiile legii;2. propune Ministerului Sănătăţii proiecte de acte normative care au incidenţa asupra constituirii şi utilizarii Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;3. elaboreaza, implementeaza şi gestioneaza procedurile şi formularele unitare, avizate de Ministerul Sănătăţii, pentru administrarea sistemului de asigurări sociale de sănătate;4. elaboreaza şi actualizeaza Registrul unic de evidenta al asiguratilor, pe baza datelor transmise de casele de asigurări de sănătate;5. elaboreaza şi publică raportul de activitate anual şi planul de activitate pentru anul următor;6. reglementeaza în mod unitar un sistem de asigurări pentru raspundere civila în domeniul medical pentru furnizorii de servicii medicale care sunt în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate;7. asigura organizarea sistemului informatic şi informational unic integrat pentru inregistrarea asiguratilor şi pentru gestionarea şi administrarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Indicatorii folositi în raportarea datelor în sistemul de asigurări sociale de sănătate sunt unitari şi se aproba în condiţiile legii;8. raspunde pentru activităţile proprii sistemului de asigurări sociale de sănătate în faţa asiguratilor, Parlamentului, Guvernului şi Ministerului Sănătăţii;9. elaboreaza strategia sistemului de asigurări sociale de sănătate cu privire la colectarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit competentelor stabilite prin lege, precum şi cu privire la utilizarea şi administrarea acestuia în condiţiile legii;10. participa la stabilirea obiectivelor programelor de sănătate publică, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii, Colegiul Medicilor din România, reprezentanti ai asiguratilor, spitalelor şi clinicilor universitare, ai unităţilor de cercetare, ai organizaţiilor neguvernamentale, ai sindicatelor şi patronatelor, ai ministerelor şi instituţiilor centrale cu retea sanitara proprie;11. elaboreaza metodologia de acreditare a furnizorilor de servicii medicale, împreună cu Ministerul Sănătăţii, structurile naţionale ale Colegiului Medicilor din România, Colegiului Farmacistilor din România, Colegiului Medicilor Dentisti din România şi ale Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România şi participa la acreditarea furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale şi de medicamente, care pot fi admisi sa lucreze în sistemul de asigurări sociale de sănătate;12. elaboreaza, pe baza consultării cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmacistilor din România, Colegiul Medicilor Dentisti din România şi cu Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România, proiectul contractului-cadru privind condiţiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, până la data de 31 octombrie a anului în curs pentru anul următor. Proiectul contractului-cadru se avizeaza de Ministerul Sănătăţii, cu consultarea obligatorie a ministerelor şi instituţiilor centrale cu retea sanitara proprie, şi se aproba prin hotărâre a Guvernului;13. elaboreaza norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, până la data de 15 decembrie a anului în curs pentru anul următor, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, Colegiului Farmacistilor din România, Colegiului Medicilor Dentisti din România şi Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România, care se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii şi al presedintelui CNAS;14. avizeaza normele proprii de aplicare a contractului-cadru, elaborate de Casa Asigurarilor de Sănătate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Naţionale şi Autorităţii Judecatoresti şi de Casa Asigurarilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;15. negociaza criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate asiguratilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate, elaborate de Colegiul Medicilor din România;16. elaboreaza anual, împreună cu Ministerul Sănătăţii şi cu consultarea Colegiului Farmacistilor din România, lista cu medicamente de care beneficiaza asiguratii, cu sau fără contribuţie personala, care se aproba prin hotărâre a Guvernului;17. analizeaza proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli ale caselor de asigurări de sănătate propuse de acestea;18. elaboreaza metodologia şi stabileste modalitatea de gestionare şi de distribuire a cardului de asigurat;19. elaboreaza şi propune Ministerului Sănătăţii strategiile necesare şi acţionează pentru indeplinirea condiţiilor de aderare impuse de Uniunea Europeana ca parte integrantă a politicii guvernamentale în domeniul asigurarilor sociale de sănătate;20. realizează prognoze, strategii, studii şi analize privind dezvoltarea, functionarea, eficacitatea şi performantele sistemului de asigurări sociale de sănătate din România, în vederea perfectionarii acestuia;21. îndrumă metodologic şi controlează modul de aplicare a dispoziţiilor legale de către casele de asigurări de sănătate;22. negociaza şi contracteaza cu institutii abilitate de lege colectarea şi prelucrarea datelor privind unele servicii medicale furnizate asiguratilor, în vederea contractarii şi decontarii acestora de către casele de asigurări de sănătate;23. acorda gratuit informaţii, consultanţă şi asistenţa în domeniul asigurarilor sociale de sănătate persoanelor asigurate, angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale;24. participa la licitatiile naţionale organizate de Ministerul Sănătăţii în vederea achizitiei de medicamente şi materiale sanitare specifice pentru realizarea programelor de sănătate;25. incheie şi deruleaza contracte de achizitii publice pentru medicamente şi materiale sanitare specifice realizării programelor de sănătate, precum şi contracte de furnizare de servicii medicale de dializa în cadrul programului-pilot;26. administreaza bunurile mobile şi imobile, precum şi baza materiala din patrimoniul propriu, în condiţiile legii;27. monitorizează şi controlează modalitatea de eliberare a medicamentelor, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare;28. organizeaza, împreună cu comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din România, Colegiului Farmacistilor din România, Colegiului Medicilor Dentisti din România şi ale Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România, controlul activităţii medicale furnizate asiguratilor, conform criteriilor prevăzute la art. 30 şi 31 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi stabileste masurile, precum şi aplicarea sanctiunilor, potrivit legii;29. organizeaza, împreună cu Colegiul Medicilor din România şi cu Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România, Comisia centrala de arbitraj şi elaboreaza, împreună cu acestea, regulamentul de activitate al arbitrilor din Comisia centrala de arbitraj, cu avizul Ministerului Justiţiei;30. aproba anual bugetele de venituri şi cheltuieli ale caselor de asigurări de sănătate în condiţiile legii şi, după caz, cu avizul ministerelor şi al instituţiilor centrale cu retele sanitare proprii, corespunzătoare unui plan de activităţi, precum şi obiectivele de investitii, la propunerea acestora;31. asigura evidenta statistica necesară în activitatea specifică sistemului de asigurări sociale de sănătate şi colaboreaza cu institutii care au atribuţii în domeniul statisticii;32. efectueaza, direct sau prin intermediari specializati, sondaje în vederea evaluării gradului de satisfacere a asiguratilor şi de evaluare a interesului manifestat de acestia faţă de calitatea serviciilor medicale şi asigura controlul masurilor stabilite în gestionarea fondurilor pentru realizarea funcţionarii sistemului de asigurări sociale de sănătate într-un mod coerent şi unitar;33. incheie conventii de cooperare şi deruleaza programe finantate de organisme internationale având ca specific asigurarile de sănătate;34. coopereaza cu partenerii sociali (patronate, sindicate, societate civila) şi cu celelalte institutii cu atribuţii în asigurarea şi promovarea sănătăţii;35. asigura informarea cel puţin o dată pe an a fiecarui asigurat, prin casele de asigurări de sănătate, asupra serviciilor de care beneficiaza, nivelului de contribuţie şi modului de plată, dar şi asupra drepturilor şi obligaţiilor sale, precum şi asupra mijloacelor de pastrare a sănătăţii, de reducere şi de evitare a cauzelor de imbolnavire şi asupra pericolelor la care se expun în cazul consumului de droguri, alcool şi tutun;36. monitorizează şi controlează modul de executare a contractelor incheiate între casele de asigurări de sănătate, ca institutii aflate în subordinea CNAS potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi furnizorii de servicii medicale;37. monitorizează functionarea organelor de conducere ale caselor de asigurări de sănătate, astfel cum sunt reglementate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi stabileste atribuţiile acestora;38. asigura logistica funcţionarii unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate;39. foloseşte mijloacele adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea şi susţinerea intereselor asiguratilor pe care îi reprezinta;40. exercita, prin casele de asigurări de sănătate, controlul raportarii indicatorilor, trimestrial, de către unitatile sanitare care deruleaza subprogramele de sănătate finantate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi elaboreaza norme metodologice privind finantarea, raportarea şi controlul indicatorilor specifici prevăzuţi în programele, respectiv subprogramele de sănătate, care se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii şi al presedintelui CNAS;41. asigura aplicarea unitara a modalitatilor de acordare a asistentei medicale cetatenilor statelor cu care România a incheiat acorduri;42. organizeaza pregătirea şi perfectionarea profesionala a personalului propriu şi al caselor de asigurări de sănătate în cadrul unui sistem de evaluare şi perfectionare continua a acestora, în condiţiile legii, şi asigura logistica şi baza materiala acestei activităţi de pregatire şi formare profesionala a personalului;43. initiaza, negociaza şi incheie cu institutii similare documente de cooperare internationala în domeniul sau de activitate;44. alte atribuţii prevăzute de actele normative în domeniul asigurarilor sociale de sănătate. (2) Realizarea atribuţiilor ce revin CNAS, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este supusă controlului în condiţiile legii.  +  Articolul 6CNAS şi casele de asigurări de sănătate funcţionează având la baza un sistem informatic şi informational unic integrat pentru inregistrarea asiguratilor şi pentru gestionarea şi administrarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 7CNAS elaboreaza norme privind modul de încasare şi de urmărire a contribuţiilor datorate la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice, potrivit limitei de competenţa stabilite de lege, precum şi norme tehnice privind constituirea şi utilizarea fondului pentru acordarea de stimulente personalului din cadrul CNAS şi caselor de asigurări de sănătate, în condiţiile stabilite de lege.  +  Articolul 8 (1) CNAS va putea angaja consultanti de specialitate în condiţiile legii, pe diverse domenii de specialitate, în functie de necesităţi, pentru indeplinirea atribuţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi în prezentul statut. (2) Pe lângă CNAS funcţionează consilii de experti pentru elaborarea proiectelor de acte normative, cu consultarea obligatorie a ministerelor şi instituţiilor centrale cu retele sanitare proprii, precum şi pentru implementarea programelor, respectiv subprogramelor de sănătate, finantate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.  +  Capitolul III Organele de conducere ale Casei Naţionale de Asigurari de Sănătate  +  Articolul 9 (1) Organele de conducere ale CNAS sunt: a) adunarea reprezentantilor; b) consiliul de administratie; c) preşedintele; d) 2 vicepresedinti; e) directorul general. (2) Durata mandatului organelor de conducere este de 4 ani.  +  Secţiunea 1 Atribuţiile şi functionarea adunarii reprezentantilor  +  Articolul 10Adunarea reprezentantilor CNAS are urmatoarele atribuţii:1. propune modificarea Statutului CNAS;2. îi alege şi îi revoca pe cei 2 membri în consiliul de administratie;3. analizeaza repartizarea bugetului aprobat de către cei în drept şi recomanda ordonatorului principal de credite cu delegatie luarea masurilor necesare pentru modificarea acestuia în condiţiile legii;4. analizeaza modul de utilizare a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, costurile sistemului, serviciile acordate şi tarifele practicate la contractarea pachetului de servicii de baza şi recomanda masurile legale pentru folosirea cu eficienta a fondurilor şi respectarea drepturilor asiguratilor;5. aproba propriul regulament de organizare şi functionare, la propunerea presedintelui CNAS.  +  Articolul 11 (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii şi prezentului statut, Adunarea reprezentantilor CNAS adopta hotărâri. (2) Hotărârile se pot adopta în prezenta a două treimi din numărul membrilor Adunarii reprezentantilor CNAS, cu votul favorabil al majorităţii membrilor prezenţi.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţiile şi functionarea consiliului de administratie  +  Articolul 12 (1) Principalul rol al Consiliului de administratie al CNAS este de a elabora şi a realiza strategia naţionala în domeniul asigurarilor sociale de sănătate. (2) Consiliul de administratie are urmatoarele atribuţii:1. elaboreaza şi realizează strategia naţionala în domeniul asigurarilor sociale de sănătate;2. avizeaza statutul propriu al CNAS, care se aproba prin ordin al presedintelui CNAS;3. avizeaza statutul-cadru al caselor de asigurări de sănătate, pe baza caruia acestea îşi elaboreaza statutele proprii, care se aproba prin ordin al presedintelui CNAS;4. avizeaza propriul regulament de organizare şi functionare, care se aproba prin ordin al presedintelui CNAS;5. stabileste atribuţiile vicepresedintilor, la propunerea presedintelui;6. avizeaza strategia sistemului de asigurări sociale de sănătate cu privire la colectarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit competentelor stabilite de lege, şi utilizarea acestuia;7. avizeaza proiectul bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi îl supune spre aprobare ordonatorului principal de credite în condiţiile legii;8. avizeaza, în condiţiile legii, repartizarea pe case de asigurări de sănătate a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;9. avizeaza utilizarea fondului de rezerva, potrivit destinatiilor stabilite prin legile bugetare anuale;10. aproba programul de investitii al CNAS şi al caselor de asigurări de sănătate;11. aproba incheierea de conventii de cooperare şi finanţare de programe cu organisme internationale;12. analizeaza semestrial stadiul derularii contractelor şi imprumuturilor;13. avizeaza rapoartele de gestiune anuale, prezentate de preşedintele CNAS, contul de încheiere a exercitiului bugetar, precum şi raportul anual de activitate;14. avizeaza, în baza raportului Curtii de Conturi, bilantul contabil şi descarcarea gestiunii anului precedent pentru CNAS şi pentru casele de asigurări de sănătate;15. avizeaza proiectul contractului-cadru şi al normelor metodologice de aplicare a acestuia;16. avizeaza lista medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fără contribuţie personala;17. avizeaza criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate asiguratilor;18. aproba criteriile de recrutare şi modalitatile de formare a personalului din sistemul de asigurări sociale de sănătate;19. aproba planul anual de activitate pentru indeplinirea programului de asigurări sociale de sănătate;20. aproba trimestrial raportul de activitate al CNAS şi al caselor de asigurări de sănătate;21. avizeaza organigrama CNAS şi organigrama-cadru a caselor de asigurări de sănătate, care se aproba prin ordin al presedintelui CNAS;22. analizeaza structura şi modul de functionare ale caselor de asigurări de sănătate; stabileste măsuri de imbunatatire a rezultatelor activităţii acestora;23. verifica dacă structurile actuale de asigurări de sănătate aparţinând ministerelor şi instituţiilor publice centrale cu retele sanitare proprii îşi adapteaza organizarea şi functionarea la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu pastrarea specificului activităţii acestora;24. avizeaza normele de încasare şi urmărire a contribuţiilor pentru persoanele fizice, care se aproba prin ordin al presedintelui CNAS;25. indeplineste alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare. (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii şi prezentului statut, Consiliul de administratie al CNAS adopta hotărâri.  +  Articolul 13 (1) Consiliul de administratie al CNAS se intruneste lunar şi ia hotărâri valabile în prezenta a cel puţin 13 membri şi cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi. (2) În condiţiile în care la prima convocare a unei şedinţe a consiliului de administratie nu se indeplineste cvorumul prevăzut la alin. (1), preşedintele CNAS, în calitate de presedinte al consiliului de administratie, are dreptul sa convoace o noua sedinta în termen de maximum 7 zile, în cadrul careia hotărârile sunt luate cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi.  +  Articolul 14 (1) Consiliul de administratie al CNAS se intruneste în şedinţe ordinare, iar convocarea acestuia se face de către preşedintele CNAS. (2) Consiliul de administratie se poate intruni şi în şedinţe extraordinare, la solicitarea presedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor acestuia.  +  Articolul 15Consiliul de administratie al CNAS îşi alege prin vot secret 2 vicepresedinti.  +  Articolul 16 (1) Membrii Consiliului de administratie al CNAS şi ai consiliilor de administratie ale caselor de asigurări de sănătate beneficiaza de o indemnizatie lunara în condiţiile prezentei efective la sedintele consiliului de administratie. (2) Cuantumul indemnizatiei membrilor Consiliului de administratie al CNAS şi ai consiliilor de administratie ale caselor de asigurări de sănătate este de 20% din indemnizatia presedintelui CNAS, respectiv din salariul presedintelui - director general al casei de asigurări de sănătate respective. (3) Indemnizatia prevăzută la alin. (1) pentru membrii consiliului de administratie se acordă proportional, în functie de numărul sedintelor care au loc în cadrul unei luni şi de numărul sedintelor la care participa efectiv.  +  Secţiunea a 3-a Atribuţiile presedintelui  +  Articolul 17 (1) Preşedintele Consiliului de administratie al CNAS este preşedintele CNAS şi are rang de secretar de stat. (2) Preşedintele CNAS este ordonator principal de credite pentru administrarea şi gestionarea bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, precum şi pentru punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administratie, preşedintele CNAS emite ordine care devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţa persoanelor interesate. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 18Preşedintele CNAS are urmatoarele atribuţii:1. prezideaza sedintele Adunarii reprezentantilor CNAS;2. asigura supravegherea şi controlul funcţionarii sistemului de asigurări sociale de sănătate;3. organizeaza şi conduce structurile executive ale CNAS;4. asigura coerenta şi eficienta gestiunii financiare a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;5. aproba bugetele proprii de venituri şi cheltuieli ale CNAS şi ale caselor de asigurări de sănătate în condiţiile legii şi, după caz, cu avizul ministerelor şi al instituţiilor publice centrale cu retele sanitare proprii;6. repartizeaza creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu al CNAS şi pentru bugetele caselor de asigurări de sănătate subordonate, potrivit legii;7. exercita prerogativele prevăzute de lege în calitate de ordonator principal de credite;8. conduce şi coordonează realizarea parteneriatului pentru proiectarea, construirea şi operarea sistemului informatic unic integrat al asigurarilor de sănătate din România;9. aproba normele, regulamentele şi procedurile administrative specifice indeplinirii atribuţiilor CNAS;10. organizeaza şi coordonează activitatea de audit public intern în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit atribuţiilor CNAS şi ale caselor de asigurări de sănătate subordonate;11. numeste, sancţionează şi elibereaza din functie, în condiţiile legii, personalul CNAS;12. numeste în functie, prin ordin, pe presedintii - directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, pe bază de concurs sau cu delegatie, îi sancţionează şi îi elibereaza din functie în condiţiile legii;13. raspunde de ducerea la indeplinire a hotărârilor Consiliului de administratie al CNAS;14. reprezinta CNAS în relatiile cu tertii;15. numeste arbitrii din partea CNAS în Comisia centrala de arbitraj;16. propune criterii privind înfiinţarea de oficii teritoriale de către casele de asigurări de sănătate, la nivelul oraşelor, municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti, care se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii;17. aproba contractarea de consultanţă, în condiţiile şi în situaţiile prevăzute de actele normative în vigoare;18. promovează imaginea CNAS şi a sistemului de asigurări sociale de sănătate;19. stabileste organizarea concursului şi criteriile de selecţie pentru ocuparea postului de director general al CNAS, cu avizul consiliului de administratie;20. aproba statele de functii ale CNAS şi ale caselor de asigurări de sănătate în urma definitivarii bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi în baza organigramelor avizate de Consiliul de administratie al CNAS, în condiţiile legii, şi aproba normele specifice de personal pentru CNAS şi casele de asigurări de sănătate;21. aproba prin ordin Regulamentul de organizare şi functionare şi Regulamentul intern ale CNAS;22. aproba numărul maxim de posturi pentru functii publice/personal contractual şi redistribuirea numarului de posturi pentru CNAS şi casele de asigurări de sănătate, conform organigramelor avizate de Consiliul de administratie al CNAS, în condiţiile legii;23. aproba, în condiţiile legii, acordarea de premii şi de stimulente pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul CNAS, care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase;24. organizeaza şi urmareste incasarea sumelor cuvenite Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru care are această competenţă legala, potrivit procedurilor instituite de normele legale în vigoare;25. aproba normele metodologice pentru constituirea şi utilizarea fondului pentru acordarea de stimulente personalului din cadrul CNAS şi al caselor de asigurări de sănătate, în condiţiile legii;26. aproba modificările structurilor organizatorice ale CNAS şi ale caselor de asigurări de sănătate, conform organigramelor;27. aproba necesarul de fonduri şi programele de perfectionare profesionala pentru personalul CNAS şi al caselor de asigurări de sănătate;28. aproba prin ordin Statutul CNAS;29. aproba statutul-cadru al caselor de asigurări de sănătate, pe baza caruia acestea îşi elaboreaza statutele proprii;30. aproba organigrama CNAS şi organigramele caselor de asigurări de sănătate;31. aproba prin ordin Regulamentul de organizare şi functionare al Consiliului de administratie al CNAS;32. aproba normele de încasare şi urmărire a contribuţiilor pentru persoanele fizice;33. indeplineste alte atribuţii prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Articolul 19Pe perioada absentei sale, preşedintele CNAS îl poate mandata, prin ordin, pe unul dintre cei 2 vicepresedinti pentru a prelua atribuţiile presedintelui în cadrul Consiliului de administratie al CNAS.  +  Articolul 20Preşedintele CNAS poate delega prin ordin şi alte atribuţii, inclusiv de reprezentare, vicepresedintilor, directorului general, membrilor consiliului de administratie sau oricarei alte persoane din cadrul CNAS.  +  Articolul 21Mandatul presedintelui CNAS inceteaza la expirarea acestuia, prin demisie, prin revocare de către primul-ministru direct sau la propunerea ministrului sănătăţii ori prin deces.  +  Secţiunea a 4-a Atribuţiile vicepresedintilor  +  Articolul 22Vicepresedintii Consiliului de administratie al CNAS indeplinesc şi functia de vicepresedinte al CNAS.  +  Articolul 23Vicepresedintii CNAS au urmatoarele atribuţii:1. urmaresc punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administratie încredinţate de către presedinte;2. preiau atribuţiile presedintelui în condiţiile art. 19;3. asigura comunicarea cu asociaţiile patronale şi cu confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional, precum şi cu Adunarea reprezentantilor CNAS;4. asigura indeplinirea condiţiilor legale şi ale prezentului statut cu privire la constituirea şi functionarea consiliilor de administratie ale caselor de asigurări de sănătate;5. îndrumă şi controlează activitatea consiliilor de administratie ale caselor de asigurări de sănătate sub aspectul legalităţii activităţii şi al respectarii prevederilor prezentului statut şi informeaza periodic preşedintele CNAS şi Consiliul de administratie al CNAS asupra celor constatate;6. coordonează elaborarea de conventii de cooperare şi finanţare de programe cu organisme internationale;7. coordonează elaborarea planului anual de activitate şi a programului anual pentru indeplinirea acestuia;8. coordonează unitar relatiile cu reprezentantii confederatiilor sindicale şi ai asociaţiilor patronale de la nivelul consiliilor de administratie ale caselor de asigurări de sănătate;9. asigura comunicarea şi relatiile cu structurile internationale similare CNAS;10. organizeaza dezbateri cu partenerii sociali asupra contractului-cadru şi normelor metodologice aferente;11. participa la efectuarea de analize privind functionarea şi performantele CNAS;12. coordonează şi participa la elaborarea strategiilor şi politicilor CNAS.  +  Articolul 24Mandatele vicepresedintilor inceteaza la expirarea acestora, prin demisie, prin deces sau prin revocare de către consiliul de administratie, cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor acestuia, ori prin revocarea ca membru al consiliului de administratie de către cei care i-au desemnat, precum şi în celelalte condiţii prevăzute de legislatia muncii.  +  Secţiunea a 5-a Atribuţiile directorului general  +  Articolul 25Directorul general al CNAS are urmatoarele atribuţii:1. asigura conducerea executiva a CNAS;2. coordonează şi raspunde de activitatea intregului aparat de execuţie al CNAS;3. stabileste competentele şi raspunderile conducătorilor de compartimente din cadrul CNAS;4. analizeaza periodic activitatea structurilor din subordine, modul de realizare a sarcinilor şi obiectivelor şi dispune măsuri obiective pentru îmbunătăţirea acestora;5. stabileste şi dispune structurilor din subordine masurile necesare realizării şi aplicarii dispoziţiilor legale în vigoare;6. coordonează activitatea de evaluare a performantelor profesionale ale personalului din cadrul structurilor subordonate, conform actelor normative în materie;7. asigura ducerea la indeplinire a ordinelor presedintelui CNAS;8. participa ca invitat permanent la sedintele Consiliului de administratie al CNAS şi propune introducerea de materiale pe ordinea de zi a Consiliului de administratie al CNAS;9. participa la elaborarea şi modificarea proiectelor de acte normative propuse de CNAS;10. avizeaza propunerile privind necesarul de fonduri şi programele de perfectionare profesionala pentru personalul CNAS şi al caselor de asigurări de sănătate;11. aproba fisa postului pentru personalul de conducere din subordine;12. avizeaza şi supune spre aprobare presedintelui CNAS propunerile de modificare a structurilor organizatorice ale CNAS şi ale caselor de asigurări de sănătate, în conformitate cu organigramele aprobate;13. aproba delegarea de competenţa pentru personalul din subordine;14. avizeaza şi supune spre aprobare presedintelui CNAS statele de functii ale CNAS şi ale caselor de asigurări de sănătate, în baza organigramelor avizate de Consiliul de administratie al CNAS;15. avizeaza şi supune spre aprobare presedintelui CNAS normele specifice de personal la nivelul CNAS şi al caselor de asigurări de sănătate;16. emite decizii în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, precum şi pentru punerea în aplicare a ordinelor presedintelui CNAS;17. participa la elaborarea politicilor şi strategiilor CNAS;18. organizeaza şi urmareste programele de achizitii şi lucrari de investitii publice;19. colaboreaza împreună cu conducătorii caselor de asigurări de sănătate la dezvoltarea, implementarea şi monitorizarea strategiilor CNAS;20. coordonează elaborarea procedurilor necesare organizarii concursurilor pentru incadrarea şi promovarea personalului din cadrul CNAS şi al caselor de asigurări de sănătate;21. participa la promovarea imaginii CNAS;22. asigura aplicarea Regulamentului intern al CNAS;23. coordonează elaborarea şi prezentarea raportului anual de activitate;24. indeplineste alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare.  +  Capitolul IV Atribuţiile şi functionarea organelor de conducere ale caselor de asigurări de sănătate  +  Articolul 26Atribuţiile consiliilor de administratie ale caselor de asigurări de sănătate sunt stabilite prin statutele proprii, adoptate în baza statutului-cadru.  +  Articolul 27 (1) Atribuţiile presedintelui - director general al casei de asigurări de sănătate sunt stabilite prin statutul-cadru, avandu-se în vedere un plan de management pentru asigurarea funcţionarii sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local. (2) Presedintii - directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, în calitate de manager al sistemului la nivel local, realizează planul de management urmarind execuţia obiectivelor şi indicatorilor de performanţă cuprinşi în contractele de management al sistemului la nivel local.  +  Capitolul V Relatiile CNAS cu casele de asigurări de sănătate  +  Articolul 28 (1) Sistemul de asigurări sociale de sănătate este un sistem naţional unitar, coordonat de CNAS în calitatea sa de administrator al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (2) Sistemul naţional de asigurări sociale de sănătate este organizat prin casele de asigurări de sănătate care funcţionează în subordinea CNAS, asigurand functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local, în baza unui plan de management realizat de preşedintele - director general al casei de asigurări de sănătate.  +  Articolul 29 (1) În calitate de ordonator principal de credite, preşedintele CNAS aproba bugetele proprii de venituri şi cheltuieli ale caselor de asigurări de sănătate, la propunerea conducătorilor acestora, în calitate de ordonator de credite, în conformitate cu dispozitiile art. 20-22 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare. (2) Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se aproba de Parlament, la propunerea Guvernului, ca anexa la legea bugetului de stat.  +  Capitolul VI Relatiile cu asiguratii  +  Articolul 30CNAS şi casele de asigurări de sănătate, prin structurile specifice, acorda consultanţă şi asistenţa gratuita asiguratilor în ceea ce priveste sistemul de asigurări sociale de sănătate.  +  Articolul 31În cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate asiguratii beneficiaza de un pachet de servicii de baza şi au urmatoarele drepturi:1. sa aleaga medicul de familie, medicul specialist din ambulatoriu, unitatea spitaliceasca ce le va acorda servicii medicale, precum şi casa de asigurări de sănătate la care se asigura;2. să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicita, în condiţiile legii, suportand cheltuielile de transport dacă opţiunea este pentru un medic din alta localitate;3. să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 3 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;4. sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şi dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;5. sa li se efectueze cel puţin un control profilactic în fiecare an, în functie de sex şi de grupa de vârsta careia îi apartin;6. sa beneficieze de servicii de asistenţa medicală preventiva şi de promovare a sănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;7. sa beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale acreditate;8. sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;9. sa beneficieze de unele servicii de asistenţa stomatologica;10. sa beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;11. sa beneficieze de dispozitive medicale şi de alte materiale specifice;12. sa beneficieze de servicii şi ingrijiri medicale la domiciliu.  +  Articolul 32Persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale stabilit în condiţiile legii.  +  Articolul 33Fiecare asigurat are dreptul de a fi informat cel puţin o dată pe an, prin casele de asigurări de sănătate, asupra serviciilor de care beneficiaza, nivelului de contribuţie şi modalitatii de plată, precum şi asupra drepturilor şi obligaţiilor sale.  +  Articolul 34În scopul prevenirii imbolnavirilor, al depistarii precoce a bolii şi al pastrarii sănătăţii, asiguratii vor fi informati permanent de către casele de asigurări de sănătate asupra mijloacelor de pastrare a sănătăţii, de reducere şi de evitare a cauzelor de imbolnavire şi asupra pericolelor la care se expun în cazul consumului de droguri, alcool şi tutun.  +  Articolul 35 (1) Asiguratii în vârsta de peste 18 ani au dreptul la un control medical în fiecare an pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore în ceea ce priveste morbiditatea şi mortalitatea. (2) Neefectuarea în mod nejustificat de către asigurati a controalelor medicale periodice preventive poate atrage obligaţia de a suporta, după caz, unele costuri ale tratamentului curativ şi de recuperare pentru afectiunea nedepistata în timp. Prin contractul-cadru se stabilesc situaţiile în care aceste costuri se suporta de asigurati, precum şi stimulentele pentru asiguratii care efectueaza controalele medicale periodice preventive.  +  Articolul 36 (1) Asiguratii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea bolii, pentru prevenirea complicatiilor ei, pentru recuperarea sau cel puţin pentru ameliorarea suferintei, după caz. (2) Tratamentul medical se aplică de către medici sau asistenti medicali şi de alt personal sanitar acreditat, la indicatia şi sub supravegherea medicului.  +  Articolul 37Asigurarea calităţii pachetului de servicii de baza pentru asigurati revine CNAS, prin respectarea urmatoarelor măsuri:1. acceptarea incheierii de contracte numai cu furnizori de servicii medicale acreditati conform legii, precum şi cu medicii, asistenţii medicali şi cu alte categorii de personal acreditat;2. existenta unui sistem informational corespunzător asigurarii unei evidente primare privind diagnosticul şi terapia aplicata;3. respectarea de către furnizorii de servicii medicale a criteriilor de calitate a asistentei medicale şi stomatologice, elaborate de Colegiul Medicilor din România şi de Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România;4. utilizarea pentru tratamentul afectiunilor numai a medicamentelor prevăzute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman;5. utilizarea materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale autorizate, conform legii.  +  Articolul 38 (1) Cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi cetatenii statelor cu care România a incheiat acorduri, înţelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi în domeniul sănătăţii beneficiaza de acoperirea serviciilor medicale acordate pe teritoriul României, în condiţiile prevăzute de acordurile, înţelegerile, conventiile sau protocoalele incheiate între România şi tara respectiva. (2) Cetatenii români aflati pe teritoriul acestor state beneficiaza, în contrapartida, de aceleasi drepturi.  +  Articolul 39 (1) CNAS este obligata sa foloseasca, direct sau prin terti acreditati, orice mijloc de informare în masa pentru reprezentarea, informarea şi susţinerea intereselor asiguratilor. (2) În vederea informării trimestriale a asiguratilor, CNAS va edita şi va publică materiale specifice şi un raport anual de activitate.  +  Capitolul VII Managementul raporturilor de muncă şi al raporturilor de serviciu  +  Articolul 40 (1) Salariaţii CNAS şi ai caselor de asigurări de sănătate sunt functionari publici, conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia personalului care efectueaza activităţi în cadrul cabinetului demnitarului, de secretariat-administrative, protocol, gospodarire, întreţinere-reparatii şi de deservire, precum şi alte functii care reprezinta personal contractual. (2) Evaluarea şi promovarea personalului numit în functii publice din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate se fac cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 188/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru personalul contractual evaluarea şi promovarea se realizează potrivit dispoziţiilor legale aplicabile acestei categorii de angajaţi ai CNAS şi ai caselor de asigurări de sănătate.  +  Articolul 41 (1) Functia de presedinte - director general al casei de asigurări de sănătate, manager al sistemului la nivel local, definita pe baza noilor obiective şi criterii de performanţă ca cerinţe specifice ale postului, se ocupa prin concurs organizat în condiţiile legii, în vederea eficientizarii activităţii sistemului la nivel local. (2) Metodologia privind selectionarea managerilor şi incheierea contractelor de management va fi elaborata şi aprobata prin ordin al presedintelui CNAS.  +  Capitolul VIII Incompatibilităţi  +  Articolul 42 (1) Membrii Consiliului de administratie al CNAS şi ai consiliilor de administratie ale caselor de asigurări de sănătate, precum şi personalul angajat al acestor institutii, indiferent de nivel, nu pot detine functii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiilor de sănătate publică, unităţilor sanitare, cabinetelor medicale, functii alese sau numite în cadrul Colegiului Medicilor din România, colegiilor judetene ale medicilor, respectiv al municipiului Bucureşti, Colegiului Farmacistilor din România, colegiilor judetene ale farmacistilor, respectiv al municipiului Bucureşti, Colegiului Medicilor Dentisti din România, colegiilor judetene ale medicilor dentisti, respectiv al municipiului Bucureşti, organizaţiilor centrale şi locale ale Ordinului Asistentilor Medicali din România sau functii în cadrul societatilor comerciale cu profil de asigurări, farmaceutic ori de aparatura medicală. (2) Membrii Consiliului de administratie al CNAS şi ai consiliilor de administratie ale caselor de asigurări de sănătate, care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude până la gradul al doilea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului de administratie, nu pot participa la dezbaterile consiliului de administratie şi nici la adoptarea hotărârilor.  +  Articolul 43 (1) Membrii Consiliului de administratie al CNAS şi ai consiliilor de administratie ale caselor de asigurări de sănătate nu pot fi salariati ai acestor institutii, cu excepţia presedintelui şi vicepresedintelui CNAS şi a presedintilor - directori generali ai caselor de asigurări de sănătate. (2) Preşedintele, vicepresedintii şi directorul general ai CNAS, pe perioada mandatului, nu pot exercita nici o alta functie sau demnitate publică, cu excepţia functiilor didactice din învăţământul superior. (3) Vicepresedintii CNAS, pe perioada mandatului, nu mai pot exercita şi alte atribuţii pentru organizaţiile de la care provin.  +  Articolul 44Nu pot fi salariati ai CNAS şi ai caselor de asigurări de sănătate ori membri în consiliile de administratie ale acestor institutii persoanele care sunt administratori şi/sau reprezentanti legali sau care deţin acţiuni ori părţi sociale în cadrul furnizorilor de servicii aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.  +  Articolul 45Persoanele care prin activitatea desfăşurată au produs CNAS sau caselor de asigurări de sănătate prejudicii constatate şi dovedite potrivit actelor normative în vigoare nu pot fi membri ai Consiliului de administratie al CNAS, ai consiliilor de administratie ale caselor de asigurări de sănătate sau angajaţi ai acestor institutii şi nu pot intră în relatii contractuale cu CNAS sau cu casele de asigurări de sănătate.  +  Articolul 46Persoanele care se afla în una dintre incompatibilităţile prevăzute în prezentul capitol vor opta pentru una dintre functiile ocupate, în termen de 30 de zile de la crearea stării de incompatibilitate.  +  Capitolul IX Drepturi salariale  +  Articolul 47Salariaţii CNAS şi ai caselor de asigurări de sănătate sunt salarizati potrivit prevederilor legale în materie, aplicabile functionarilor publici şi personalului contractual.  +  Articolul 48 (1) CNAS poate angaja, în baza prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, consultanti de specialitate, în functie de necesitatile aparute în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 5, în limita numarului maxim de posturi aprobat în condiţiile legii. (2) În indeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi de prezentul statut, membrilor Adunarii reprezentantilor a CNAS li se pot deconta cheltuielile ocazionate de participarea la sedintele organizate la sediul CNAS, în condiţiile legii.  +  Articolul 49Salarizarea presedintelui şi a vicepresedintilor CNAS, precum şi salariul şi celelalte drepturi de personal ale directorului general al CNAS sunt cele prevăzute în Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi se modifica în mod corespunzător ori de cate ori intervin reglementari noi în sistemul de stabilire a indemnizatiilor pentru functiile de secretar de stat, subsecretar de stat şi, respectiv, secretar general.  +  Articolul 50Funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul CNAS şi al caselor de asigurări de sănătate, care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase, pot beneficia de stimulente acordate din fondul constituit cu aceasta destinatie, potrivit legii.  +  Capitolul X Arbitrajul  +  Articolul 51CNAS împreună cu Colegiul Medicilor din România şi cu Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România organizeaza Comisia centrala de arbitraj, care solutioneaza litigiile dintre furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări de sănătate.  +  Articolul 52 (1) Comisia centrala de arbitraj este formata din 4 arbitri, dintre care 2 delegaţi numiti de CNAS şi cate un delegat numit de Colegiul Medicilor din România şi de Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România. (2) Preşedintele Comisiei centrale de arbitraj este un arbitru acceptat de părţi.  +  Articolul 53Arbitrii Comisiei centrale de arbitraj sunt acreditati şi inregistrati de Ministerul Sănătăţii, la solicitarea scrisa a conducerii CNAS, Colegiului Medicilor din România şi Ordinului Asistentilor Medicali şi Moaselor din România.  +  Articolul 54Atribuţiile, organizarea şi functionarea Comisiei centrale de arbitraj se stabilesc prin Regulamentul de activitate al arbitrilor din Comisia centrala de arbitraj, elaborat de CNAS împreună cu Colegiul Medicilor din România şi cu Ordinul Asistentilor Medicali şi Moaselor din România şi avizat de Ministerul Justiţiei.  +  Capitolul XI Serviciul medical  +  Articolul 55 (1) În cadrul CNAS funcţionează serviciul medical, care este condus de un medic-sef, în cadrul Directiei generale evaluare. (2) La nivelul caselor de asigurări de sănătate funcţionează un serviciu medical, în raport cu numărul asiguratilor, care este condus de un medic-sef.  +  Articolul 56Serviciul medical al CNAS are urmatoarele atribuţii:1. elaboreaza împreună cu Colegiul Medicilor din România criteriile privind acordarea serviciilor medicale pentru asigurati; aceste criterii se actualizeaza ori de cate ori este nevoie şi se prevad în clauzele contractelor de furnizare de servicii;2. monitorizează din punct de vedere al calităţii serviciilor contractate modul în care acestea se acordă de către toţi furnizorii care intră în relaţie contractuala cu casele de asigurări de sănătate;3. participa, din iniţiativa proprie sau la solicitarea altor servicii şi institutii, la elaborarea sau actualizarea documentelor ce se referă la acordarea serviciilor medicale şi la protejarea asiguratilor;4. verifica, în condiţiile legii, modul de prescriere a medicamentelor;5. verifica şi rezolva reclamatiile şi sesizarile asiguratilor referitoare la modul în care au fost asistati medical;6. elaboreaza materiale şi initiaza periodic acţiuni prin care este evaluata satisfactia asiguratului faţă de calitatea serviciilor medicale primite;7. analizeaza şi completeaza anual evidenta structurii socio-demografice a asiguratilor, cererea reala de servicii medicale, potentialul real al furnizorilor de servicii medicale, gradul de satisfactie al asiguratilor, pe baza datelor şi informaţiilor obtinute din teritoriu;8. participa, la solicitarea altor servicii sau institutii, la orice actiune de control în domeniu;9. verifica, în condiţiile legii, corectitudinea întocmirii documentelor medicale de către furnizorii de servicii medicale;10. controlează modul în care serviciile medicale din cadrul caselor de asigurări de sănătate îşi indeplinesc atribuţiile;11. indeplineste alte atribuţii prevăzute de actele normative.  +  Articolul 57Serviciul medical al CNAS urmareste interesele asiguratilor cu privire la calitatea serviciilor acordate de furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflati în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.  +  Capitolul XII Dispozitii finale  +  Articolul 58 (1) CNAS şi casele de asigurări de sănătate gestioneaza şi administreaza bunurile dobandite în condiţiile legii, din activităţi proprii, subventii, donatii sau din alte surse. (2) Autorităţile publice centrale sau locale pot transmite, în condiţiile prevăzute de lege, bunuri mobile şi imobile în administrarea CNAS şi a caselor de asigurări.  +  Articolul 59 (1) CNAS desfăşoară activităţi de monitorizare şi control în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, prin Directia monitorizare şi corp control şi prin compartimentele de specialitate ale caselor de asigurări de sănătate. (2) La nivelul CNAS, Directia monitorizare şi corp control monitorizează activitatea de control desfăşurată de casele de asigurări de sănătate asupra furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, a persoanelor fizice care au obligaţia sa vireze contribuţia de asigurări sociale de sănătate şi realizează activităţi de control în condiţiile legii. (3) La nivelul caselor de asigurări de sănătate, monitorizarea şi efectuarea controlului asupra furnizorilor de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, a persoanelor fizice care au obligaţia sa vireze contribuţia de asigurări sociale de sănătate la casele de asigurări de sănătate se realizează de structurile de specialitate ale acestora, în condiţiile legii.  +  Anexă-------