DECRET Nr. 221 din 6 septembrie 1950privitor la imparteala sau înstrăinarea terenurilor cu sau fără constructiuni şi la interzicerea construirii fără autorizare
EMITENT
  • MINISTERUL DE INTERNE
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 75 din 6 septembrie 1950     +  Articolul 1Pentru a pune stavila speculei cu terenurile parcelate, pentru a împiedica parcelarile de terenuri făcute fără respectarea planului de sistematizare şi a regulamentului de construcţii şi alinieri, precum şi pentru a evita ca oamenii muncii să fie pagubiti prin dobândirea unor astfel de terenuri cu sau fără constructiuni, impartirile şi înstrăinările tuturor acestor terenuri, prin acte între vii, se vor face în conformitate cu prezentul decret.  +  Articolul 2Impartirile sau înstrăinările între vii de orice fel a terenurilor cu sau fără constructiuni, care se afla pe teritoriul Capitalei R.P.R., al comunelor invecinate prevăzute în tabelul anexat care face parte integrantă din prezentul decret, al comunelor care au planuri de sistematizare aprobate, precum şi al acelor comune care vor avea asemenea planuri aprobate după intrarea în vigoare a decretului de faţa, nu se pot face decât prin acte autentice şi cu autorizarea prealabilă a Sfatului Popular respectiv.Autorizaţiunile vor fi eliberate de Sfatul Popular respectiv în conformitate cu planul de sistematizare şi regulamentul de construcţii şi alinieri, iar în lipsa planului de sistematizare, numai în conformitate cu regulamentul de construcţii şi alinieri*).Pentru terenurile agricole se vor respecta şi prevederile decretului Nr. 151 din 1950, pentru comasarea şi circulaţia bunurilor agricole**).---------- Notă *) Teritoriul R.P.R. a fost împărţit din punct de vedere administrativ prin L. Nr. 5 din 8 Septembrie 1950, pentru raionarea administrativ-economică a teritoriului R.P.R. Notă **) D. Nr. 151 din 10 Iunie 195O, priveşte comasarea şi circulaţia bunurilor agricole.  +  Articolul 3Instanţele judecătoreşti şi birourile de notariat de Stat, nu vor autentifica nici o înstrăinare între vii, de nici o natura şi nu vor incuviinta nici o imparteala prin buna înţelegere sau judiciară, precum şi nici o punere în posesie referitoare la vreun teren ce intră în prevederile prezentului decret, dacă părţile interesate nu prezintă autorizaţia prevăzută de art. 2.  +  Articolul 4Împărţelile sau transmisiunile intrand în prevederile decretului de faţa, făcute prin acte sub semnatura privată sau fără autorizaţiunea Sfatului Popular respectiv sînt nule de drept. Nulitatea poate fi invocată oricînd de Parchet, Sfatul Popular şi de orice parte interesată.  +  Articolul 5Sînt interzise pe teritoriul comunelor prevăzute de art. 2 din prezentul decret, construirea din nou, transformarea sau executarea de reparaţiuni radicale la clădirile existente, fără obţinerea unei autorizatiuni prealabile din partea Sfatului Popular respectiv.  +  Articolul 6Cei care vor împărţi terenuri prin acte între vii, precum şi acei care vor instraina prin asemenea acte, părţi din terenurile pe care le au în proprietate, fără autorizarea cerută de art. 2, se vor pedepsi cu închisoarea corecţională de la 3 luni la 2 ani şi amenda de la 4.000 - 20.000 lei.Aceeaşi sancţiune va fi aplicată şi celor care fără autorizaţie vor instraina în întregime prin acte între vii, terenurile pe care le au în proprietate, dacă în urma anulării actului în conformitate cu art. 4, nu au restituit preţul cumpărătorului, în termen de 30 zile de la data anulării. În acest din urmă caz, acţiunea se va deschide numai la plângerea părţii vătămate şi se va putea stinge prin împăcare.Constatarea infracţiunilor se va face de către organele Sfatului Popular respectiv, avînd delegaţie specială.  +  Articolul 7Sfatul Popular va putea desfiinta oricînd, dar numai după o prealabilă înştiinţare de 15 zile şi fără nici o despăgubire, constructiunile şi lucrările de orice fel executate fără autorizaţiune cu încălcarea dispoziţiunilor decretului de faţa. Aceasta dispoziţiune se aplică şi Sfatului Popular Bucureşti prin derogare de la legea Nr. 267 din 1946 *).Aceste măsuri sînt independente de deschiderea sau soluţionarea acţiunii penale pentru infracţiunile prevăzute de art. 6.Cheltuielile făcute pentru desfiinţarea constructiunilor sau oricăror lucrări, vor fi suportate de contravenienti şi vor fi urmărite potrivit codului de procedura fiscală în baza ordinului de debitare care constituie titlul executoriu.____________ Notă *) L. Nr. 267 din 5 Aprilie 1946, priveşte constatarea şi judecarea abaterilor în materie edilitara, în cuprinsul Municipiului Bucureşti.TABLOUde comunele suburbane ale Capitalei R.P.R.1. Baneasa; 2. Chiajna cu satul Dudu; 3. Colentina cu satele: Colentina, Plumbuita, Tei, Fundeni şi Pipera; 4. 30 Decembrie cu satul Balta-Alba; 5. Dobroesti; 6. Dudesti-Cioplea; 7. 16 Februarie cu satele: Costeasca, Giulesti-Sarindari şi Giulesti-Sarbi; 8. Grivita; 9. Militari; 10. Pantelimon; 11. Popesti-Leordeni cu satele: Români, Conduratu şi Leordeni; 12. Roşu; 13. Tudor Vladimirescu (Ghencea III).-------------