LEGE nr. 331 din 10 noiembrie 2005pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.013 din 15 noiembrie 2005  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108 din 14 iulie 2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 22 iulie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Ordonatorii principali de credite vor lua măsurile necesare pentru cuprinderea în bugetele instituţiilor respective a sumelor necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, alese şi numite, din administraţia publică locală, indemnizaţiile prevăzute în anexă reprezintă unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei şi reprezintă baza de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) nu beneficiază de sporul de vechime în muncă şi nici de alte sporuri prevăzute de lege."3. Anexa va avea următorul cuprins:
         
    "ANEXĂ
     
    FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICĂ  din administraţia publică locală
    I. Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, alese în funcţii potrivit prevederilor Constituţiei României
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia - lei - ROL RON
      PRIMĂRII ŞI CONSILII  
    1.Primar general al Capitalei48.461.000 4.847
    2.Viceprimar al Capitalei42.700.000 4.270
    3.Preşedinte al consiliului judeţean (categoria I)45.291.000 4.530
    4.Preşedinte al consiliului judeţean (categoria II)45.064.000 4.507
    5.Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria I)40.700.000 4.070
    6.Vicepreşedinte al consiliului judeţean (categoria II)40.200.000 4.020
    7.Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori)42.700.000 4.270
    8.Primar de municipiu (categoria I)39.068.000 3.907
    9.Primar de municipiu (categoria II)35.554.000 3.556
    10.Primar de municipiu (categoria III)32.830.000 3.283
    11.Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori)37.500.000 3.750
    12.Viceprimar de municipiu (categoria I)33.900.000 3.390
    13.Viceprimar de municipiu (categoria II)30.750.000 3.075
    14.Viceprimar de municipiu (categoria III)28.000.000 2.800
    15.Primar de oraş (categoria I)30.196.000 3.020
    16.Primar de oraş (categoria II)29.145.000 2.915
    17.Primar de oraş (categoria III)28.366.000 2.837
    18.Viceprimar de oraş (categoria I)25.000.000 2.500
    19.Viceprimar de oraş (categoria II)24.000.000 2.400
    20.Viceprimar de oraş (categoria III)23.500.000 2.350
    21.Primar de comună (cu peste 15.000 locuitori)22.670.000 2.267
    22.Primar de comună (categoria I)20.000.000 2.000
    23.Primar de comună (categoria II)19.000.000 1.900
    24.Primar de comună (categoria III)18.000.000 1.800
    25.Viceprimar de comună (cu peste 15.000 locuitori)18.500.000 1.850
    26.Viceprimar de comună (categoria I)17.000.000 1.700
    27.Viceprimar de comună (categoria II)16.500.000 1.650
    28.Viceprimar de comună (categoria III)16.000.000 1.600
    II. Indemnizaţiile persoanelor din cadrul organelor autorităţii publice, numite în funcţii potrivit legii
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia - lei - ROL RON
      PREFECTURI  
    1.Prefect al municipiului Bucureşti46.757.000 4.676
    2.Prefect (la judeţ categoria I)43.866.000 4.387
    3.Prefect (la judeţ categoria II)41.199.000 4.120
    4.Subprefect al municipiului Bucureşti41.199.000 4.120
    5.Subprefect (la judeţ categoria I)39.420.000 3.942
    6.Subprefect (la judeţ categoria II)36.753.000 3.676"
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,DAN RADU RUŞANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 10 noiembrie 2005.Nr. 331.---------