LEGE nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în România
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 29 iunie 2004  Notă
  Forma consolidată a LEGII nr. 315 din 28 iunie 2004, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 29 iunie 2004, la data de 27 noiembrie 2004 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 315 din 28 iunie 2004.**); ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 16 noiembrie 2004.
  Conținutul acestui act aparține exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamț și nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  **) Legea nr. 315/2004 a intrat în vigoare în data de 27 august 2004. Anterior acestei date, acest act normativ a fost rectificat în data de 7 iulie 2004. În consecința, Legea nr. 315/2004 a intrat în vigoare în forma modificată potrivit RECTIFICARII nr. 315 din 28 iunie 2004.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Prin prezenta lege se stabilesc cadrul instituțional, obiectivele, competentele și instrumentele specifice politicii de dezvoltare regională în România.  +  Articolul 2(1) Politica de dezvoltare regională reprezintă ansamblul politicilor elaborate de Guvern, prin organele administrației publice centrale, de autoritățile administrației publice locale și organismele regionale specializate, cu consultarea partenerilor socioeconomici implicați, în scopul asigurării creșterii economice și dezvoltării sociale echilibrate și durabile ale unor arii geografice constituite în regiuni de dezvoltare, al îmbunătățirii competitivității internaționale a României și al reducerii decalajelor economice și sociale existente între România și statele membre ale Uniunii Europene.(2) Aplicarea politicilor de dezvoltare regională se realizează în concordanță cu obiectivele și prioritatile generale de dezvoltare a României, precum și cu obiectivele Uniunii Europene în domeniul coeziunii economice și sociale.(3) Principiile care stau la baza realizării politicii de dezvoltare regională sunt:– subsidiaritatea;– descentralizarea;– parteneriatul.(4) Cooperarea transfrontalieră reprezintă o componentă a politicii de dezvoltare regională, care are ca scop asigurarea creșterii economice și dezvoltării sociale echilibrate și durabile a regiunilor de frontieră. (la 27-11-2004, Alin. (4) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 din 27 noiembrie 2004. )  +  Articolul 3Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională în România sunt următoarele:a) diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin stimularea dezvoltării echilibrate, recuperarea accelerată a întârzierilor în domeniul economic și social a zonelor mai puțin dezvoltate, ca urmare a unor condiții istorice, geografice, economice, sociale, politice, precum și preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre;b) corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor prin stimularea initiativelor și prin valorificarea resurselor locale și regionale, în scopul dezvoltării economico-sociale durabile și al dezvoltării culturale a acestora;c) stimularea cooperarii interregionale, interne și internationale, transfrontaliere, inclusiv în cadrul euroregiunilor, precum și participarea regiunilor de dezvoltare la structurile și organizațiile europene care promovează dezvoltarea economico-sociala și instituțională a acestora, în scopul realizării unor proiecte de interes comun, în conformitate cu acordurile internaționale la care România este parte.  +  Articolul 3^1Obiectivele de baza ale politicii de cooperare transfrontalieră sunt următoarele:a) promovarea cooperarii între regiunile, comunitătile și autoritățile situate de o parte și de alta a frontierelor, în rezolvarea unor probleme comune, prin conceperea și implementarea unor strategii transfrontaliere și a unor proiecte care să contribuie la dezvoltarea comunităților respective sub aspectul creșterii nivelului de trai și al dezvoltării economice;b) promovarea bunei vecinatăți, a stabilității sociale și progresului economic din regiunile de frontieră, prin finanțarea unor proiecte cu beneficii vizibile pentru regiunile și comunitățile din aceste regiuni;c) sprijinirea realizării descentralizarii responsabilității, prin promovarea initiativelor locale, realizate în cadrul strategiilor locale. (la 27-11-2004, Art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 din 27 noiembrie 2004. )  +  Articolul 4Obiectivele prevăzute la art. 3 se realizează prin programe care se finanțează din Fondul național pentru dezvoltare regionala și din Fondul pentru dezvoltare regionala, care se constituie potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Capitolul II Regiunile de dezvoltare  +  Articolul 5(1) În aplicarea prezentei legi, în concordanță cu obiectivele de coeziune economica și sociala ale României, precum și ale Uniunii Europene în domeniul politicilor de dezvoltare regională, pe teritoriul României sunt constituite opt regiuni de dezvoltare.(2) Regiunile de dezvoltare nu sunt unități administrativ-teritoriale și nu au personalitate juridică.(3) Denumirile și componența regiunilor de dezvoltare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 6(1) Regiunile de dezvoltare sunt zone care cuprind teritoriile județelor în cauză, respectiv ale municipiului București, constituite în baza unor convenții incheiate între reprezentantii consiliilor județene și, după caz, ai Consiliului General al Municipiului București, și funcționează în baza prevederilor prezentei legi.(2) Regiunile de dezvoltare constituie cadrul de elaborare, implementare și evaluare a politicilor de dezvoltare regională, precum și de culegere a datelor statistice specifice, în conformitate cu reglementările europene emise de EUROSTAT pentru nivelul al doilea de clasificare teritoriala NUTS 2, existent în Uniunea Europeană.(3) Regiunile, județele și/sau localitățile din județe care fac parte din regiuni diferite se pot asocia în scopul realizării unor obiective de interes comun, interregionale și/sau interjudețene.  +  Capitolul III Structuri teritoriale pentru dezvoltarea regională  +  Articolul 7(1) Consiliul pentru dezvoltare regională este organismul regional deliberativ, fără personalitate juridică, care este constituit și funcționează pe principii parteneriale la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare, în scopul coordonării activităților de elaborare și monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regională.(2) În concordanță cu obiectivele politicii regionale, consiliul pentru dezvoltare regională are urmatoarele atribuții principale:a) analizează și aprobă strategia și programele de dezvoltare regională;b) sprijină elaborarea în parteneriat a Planului național de dezvoltare;c) aprobă proiectele de dezvoltare regională, selectionate la nivel regional, în concordanță cu criteriile, prioritatile și metodologia elaborate de instituția națională cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale, împreună cu organismele regionale specializate;d) transmite Consiliului național pentru dezvoltare regională, spre aprobarea finanțării, portofoliul propus de proiecte pentru care se aplică o procedură de selecție la nivel național;e) aprobă criteriile, prioritățile, alocarea și destinațiile resurselor Fondului pentru dezvoltare regională;f) prezintă Consiliului național pentru dezvoltare regională propuneri privind alocarea de resurse la Fondul pentru dezvoltare regională;g) urmărește utilizarea fondurilor alocate din Fondul național pentru dezvoltare regională;h) propune Consiliului național pentru dezvoltare regională cuantumul contribuțiilor anuale, în limita sumelor aprobate prin bugetele județelor, respectiv al municipiului București, după caz, alocate pentru Fondul pentru dezvoltare regională, pentru finanțarea obiectivelor politicilor regionale, precum și destinația și eșalonările de plată ale acestora;i) atrage alte contribuții financiare, locale și regionale, în vederea realizării obiectivelor regionale; sursele atrase se constituie ca venituri la Fondul pentru dezvoltare regională;j) aprobă rapoartele de activitate semestriale intocmite de agențiile pentru dezvoltare regională;k) coordonează și sprijină dezvoltarea parteneriatelor regionale;l) elaborează și aprobă regulamentul propriu de functionare, în conformitate cu regulamentul-cadru de organizare și funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională;m) avizează contractele, conventiile, acordurile, protocoalele, precum și alte documente similare, incheiate de către agenția pentru dezvoltare regională cu terții în domeniul specific de activitate, inclusiv cu instituțiile similare din cadrul Uniunii Europene, și informează corespunzător Consiliul național pentru dezvoltare regională;n) aprobă statutul de organizare și functionare a agenției pentru dezvoltare regională, precum și organigrama acesteia;o) coordonează activitățile de mediatizare la nivel regional a politicilor și obiectivelor de dezvoltare regională, a programelor regionale finantate de Uniunea Europeană, precum și pe cele privind utilizarea, la nivelul regiunii, a fondurilor, asigurând transparența și informarea corectă, rapidă și în timp util a cetățenilor, în special a întreprinzătorilor.(3) Sumele reprezentând contribuțiile financiare ale consiliilor judetene și, respectiv, ale Consiliului General al Municipiului București, după caz, stabilite în condițiile prezentei legi, se prevăd în bugetele anuale proprii ale acestora, în cadrul unei poziții distincte, denumită Dezvoltare și promovare regională.(4) Consiliile județene, respectiv Consiliul General al Municipiului București, după caz, adoptă hotărâri în aplicarea hotărârilor consiliilor pentru dezvoltare regională, în termen de maximum 60 de zile de la primirea comunicării privind cuantumul contribuțiilor anuale, stabilite conform prevederilor art. 7 alin. (2) lit. h).(5) Contribuțiile anuale, astfel stabilite, sunt vărsate trimestrial în Fondul pentru dezvoltare regională, administrat de agențiile pentru dezvoltare regională.(6) Consiliul pentru dezvoltare regională este alcătuit din presedintii consiliilor județene și din cate un reprezentant al fiecarei categorii de consilii locale municipale, orășenești și comunale din fiecare judet al regiunii; în cazul regiunii de dezvoltare București - Ilfov, consiliul pentru dezvoltare regionala este alcătuit din președintele Consiliului Judetean Ilfov, primarul general al municipiului București, din câte un reprezentant al fiecarui consiliu local de sector și din reprezentanți ai consiliilor locale din județul Ilfov, la paritate cu reprezentanții sectoarelor municipiului București.(7) Consiliul pentru dezvoltare regională alege un președinte și un vicepreședinte, care nu pot fi reprezentanți ai aceluiași județ; aceste funcții sunt îndeplinite, prin rotație, pentru câte un mandat de un an, de către președinții consiliilor județene.(8) În functie de problematica supusă dezbaterii, la lucrările consiliului pentru dezvoltare regională pot participa, fără drept de vot, prefecții județelor, reprezentanți ai consiliilor locale, municipale, orășenești și comunale, ai instituțiilor și organizațiilor cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale, reprezentanți ai societății civile și parteneri socioeconomici relevanți.  +  Articolul 8(1) În fiecare regiune de dezvoltare funcționează cate o agenție pentru dezvoltare regională, organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care funcționează în domeniul dezvoltării regionale. Acestea se organizează și funcționează în condițiile prezentei legi și ale statutului de organizare și functionare, aprobat de consiliul pentru dezvoltare regională.(1^1) Agențiile de dezvoltare regională din regiunile de dezvoltare care au în componența lor județe situate de-a lungul frontierei comune se pot asocia formând birouri regionale pentru cooperare transfrontalieră, în scopul asigurarii managementului administrativ, financiar și tehnic al programelor de cooperare transfrontalieră. (la 27-11-2004, Articolul 8 a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 din 27 noiembrie 2004. ) (1^2) Atribuțiile și obiectivele fiecarui birou regional de cooperare transfrontalieră se vor stabili prin statutul de organizare și functionare care va fi avizat de institutia naționala cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale. (la 27-11-2004, Articolul 8 a fost completat de Punctul 3, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 din 27 noiembrie 2004. ) (2) Schimbarea sediului agenției pentru dezvoltare regională în cadrul aceleiasi localități în care funcționează se aprobă de consiliul pentru dezvoltare regională, la propunerea directorului agenției pentru dezvoltare regională; schimbarea sediului agenției pentru dezvoltare regională în alta localitate, precum și schimbarea denumirii regiunilor și/sau a denumirii agenției se pot face numai cu aprobarea Consiliului național pentru dezvoltare regională.(3) În fiecare județ component al regiunii de dezvoltare, cu excepția județului de reședință a agentiei, funcționează un birou al agenției pentru dezvoltare regională.(4) Consiliile judetene asigură spații adecvate pentru sediile și spațiile agențiilor pentru dezvoltare regională și ale birourilor acestora, în județele în care acestea își au reședința sau funcționează.(5) Coordonarea activităților agențiilor pentru dezvoltare regională în domeniul implementării politicilor de dezvoltare regională, precum și ale obiectivelor acestora se face de către instituția națională cu atribuții și responsabilității în acest domeniu.(6) Directorul agenției pentru dezvoltare regională este numit prin concurs și este eliberat din funcție de către consiliul pentru dezvoltare regională.(7) În elaborarea structurii organizatorice a agenției pentru dezvoltare regională, directorul acesteia aplică principiile definirii clare a funcțiilor și competențelor, precum și al separării de atribuții.(8) În cadrul fiecarei agenții pentru dezvoltare regională se constituie o unitate de audit intern, subordonată directorului agenției și care are ca scop:a) asigurarea obiectivă și consilierea, destinate să îmbunătățeasca sistemele și activitățile agenției;b) sprijinirea îndeplinirii obiectivelor agenției printr-o abordare sistematică și metodică, prin care se evaluează și se îmbunătățește eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului și a proceselor de administrare.(9) Capacitatea instituțională și administrativă a agențiilor pentru dezvoltare regională de a îndeplini aceste activități, precum și atribuțiile delegate de institutia/instituțiile naționale sunt verificate prin unitățile de audit intern din cadrul fiecarei autorități naționale de management și gestionare a programului respectiv.(10) În scopul implementării programelor de dezvoltare regională, instituția națională cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale și, după caz, instituțiile naționale care implementează, la nivel regional, prin agențiile pentru dezvoltare regională, programe naționale, precum și oricare alte instituții naționale care deleagă prin contract atribuții acestora prevăd, cu prioritate, sume în bugetele lor, într-o poziție distinctă denumită Asistență tehnică pentru implementarea programelor de dezvoltare regională.(11) Cuantumul sumelor cu care sunt finanțate activitățile contractate cu agențiile pentru dezvoltare regională se stabilește de comun acord între părți, în limita sumelor de la bugetul de stat cu această destinație sau, după caz, a programelor negociate cu Uniunea Europeană.(12) Transferul acestor sume în contul agențiilor pentru dezvoltare regională se realizează conform clauzelor contractuale convenite între părți.(13) Sumele astfel transferate sunt utilizate de agențiile pentru dezvoltare regională exclusiv pentru realizarea activităților prevăzute prin contract.  +  Articolul 9Agenția pentru dezvoltare regională are urmatoarele atribuții principale:a) elaborează și propune consiliului pentru dezvoltare regională, spre aprobare, strategia, planul și programele de dezvoltare regională, precum și planurile de gestionare a fondurilor;b) asigură realizarea programelor de dezvoltare regională și a planurilor de gestionare a fondurilor, în conformitate cu hotărârile adoptate de consiliul pentru dezvoltare regională, cu respectarea legislației în vigoare, și răspunde față de acesta pentru realizarea lor;c) solicitî instituției naționale cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale sume din Fondul național pentru dezvoltare regională, pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare aprobate;d) acționează, împreună cu consiliul pentru dezvoltare regionala, pentru atragerea de resurse, în scopul indeplinirii atribuțiilor sale;e) asigura managementul tehnic și financiar al Fondului pentru dezvoltare regionala, în scopul realizării obiectivelor prevăzute în programele de dezvoltare regionala;f) raspunde față de consiliul pentru dezvoltare regionala, față de institutia/instituțiile naționale cu care are incheiate contracte, precum și față de organele abilitate prin lege pentru corecta gestionare a fondurilor încredințate;g) transmite, spre aprobare, consiliului pentru dezvoltare regionala proiectele selectate în cadrul programelor de dezvoltare regionala în baza prioritatilor, criteriilor și a metodologiei elaborate de institutia naționala responsabila pentru dezvoltarea regionala, împreună cu organismele regionale specializate; în cazul licitațiilor organizate la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare, proiectele aprobate de consiliul pentru dezvoltare regionala vor fi trimise spre avizare Consiliului național pentru dezvoltare regionala; în cazul licitațiilor de proiecte organizate la nivel național, proiectele selectate vor fi avizate de consiliul pentru dezvoltare regionala și aprobate de Consiliul național pentru dezvoltare regionala;h) asigură și răspunde, pe baza contractelor incheiate cu instituțiile naționale, de implementarea, monitorizarea tehnică și financiară și controlul execuției proiectelor finanțate de Uniunea Europeană în cadrul programelor de dezvoltare regională și/sau, după caz, a proiectelor din cadrul programelor naționale, care se implementează la nivel regional prin agenția pentru dezvoltare regională; pentru atribuțiile delegate agențiilor pentru dezvoltare regională de către instituțiile aparținând administrației publice centrale sau locale, monitorizarea și controlul unor astfel de activități se fac de către instituția care a delegat aceste atribuții;i) întocmește rapoarte semestriale, precum și raportul anual de implementare referitor la activitățile derulate conform contractelor cu institutia naționala cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale;j) evidentiaza stadiul, dificultatile de implementare, precum și impactul programelor/proiectelor de dezvoltare regionala și propune măsuri de imbunatatire; rapoartele se aproba în prealabil de către consiliul pentru dezvoltare regionala și sunt transmise institutiei naționale cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale;k) realizează și asigura, în baza contractelor, mediatizarea/publicitatea la nivel regional a programelor și proiectelor de dezvoltare regionala;l) organizeaza și dezvolta, cu sprijinul și sub coordonarea consiliului pentru dezvoltare regionala, parteneriatele regionale și promovează la nivel regional cunoasterea politicilor și practicilor Uniunii Europene, precum și a principiilor care stau la baza politicilor de dezvoltare regionala;m) identifica și promovează, în parteneriat, proiecte de interes regional și local, precum și proiecte de cooperare intraregionala; promovează, cu sprijinul consiliului pentru dezvoltare regionala, regiunea și atragerea de investitii straine; dezvolta colaborari cu organisme și institutii similare din Uniunea Europeana și participa la implementarea proiectelor internationale de interes regional și local;n) elaboreaza propunerile anuale ale bugetelor proprii de venituri și cheltuieli destinate desfășurării activităților prevăzute prin prezenta lege și le supune aprobării consiliului pentru dezvoltare regionala;o) asigură, printr-o structură de audit intern proprie, subordonată directorului agenției, desfășurarea unei activități independente și obiective, care da asigurare și consiliere conducerii agenției, pentru buna administrare a veniturilor și cheltuielilor, perfectionând activitățile agenției, ajutând-o să-și îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și metodică, care evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea sistemului de conducere bazat pe analiza riscului, a controlului și a proceselor de administrare;p) incheie și supune spre avizare consiliului pentru dezvoltare regionala contracte, conventii, acorduri și protocoale, precum și alte documente similare incheiate cu tertii în domeniul specific de activitate, inclusiv cu institutii similare din cadrul Uniunii Europene;q) indeplineste oblibațiile contractuale și raspunde pentru realizarea acestora, în conformitate cu criteriile și indicatorii de performanță stabiliti prin contractele incheiate în acest scop;r) asigura, prin personal specializat, secretariatul consiliului pentru dezvoltare regionala;s) participă în structurile parteneriale stabilite la nivel național, în comitetele și subcomitetele naționale, precum și în grupurile de lucru organizate de instituțiile naționale responsabile pentru managementul și gestionarea programelor finanțate de Uniunea Europeană;t) elaborează propriul statut de organizare și functionare și îl supune spre aprobare consiliului pentru dezvoltare regională;u) îndeplinește atribuțiile privind elaborarea în parteneriat a Planului național de dezvoltare;v) asigură, împreună cu organismele regionale specializate, colectarea și centralizarea datelor la nivel regional, cu privire la utilizarea fondurilor nerambursabile alocate regiunii, în scopul implementării programelor de dezvoltare regională.  +  Articolul 10(1) Programele de dezvoltare regională și cheltuielile de funcționare a agentiilor pentru dezvoltare regională se finanțează din Fondul pentru dezvoltare regională, care se constituie din:a) alocari de la Fondul național pentru dezvoltare regionala;b) contribuții din bugetele proprii ale judetelor sau al municipiului București, după caz, în limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie prin bugetele respective;c) surse financiare atrase din sectorul privat, de la bănci, investitori straini, Uniunea Europeana și de la alte organizații internationale.(2) Pentru managementul și implementarea programelor de dezvoltare regională și de cooperare transfrontalieră, precum și pentru indeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor delegate de instituția națională cu atribuții în acest domeniu, finanțarea se realizează în baza unor contracte negociate și incheiate pentru managementul administrativ, tehnic și financiar al programelor de dezvoltare regională și al programelor de cooperare transfrontalieră. (la 27-11-2004, Alineatul (2) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 4, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 111 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 din 27 noiembrie 2004. ) (3) Pentru implementarea programelor naționale prin agentiile pentru dezvoltare regionala și/sau pentru indeplinirea unor atribuții delegate acestora de instituțiile naționale, finantarea se realizează în baza unor contracte negociate și incheiate cu instituțiile respective pentru implementarea programelor naționale.(4) Operațiunile financiare privind executarea programelor și/sau proiectelor finanțate din fonduri publice se derulează de către agențiile pentru dezvoltare regională, prin unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului.(4^1) Operațiunile financiare privind executarea programelor și/sau proiectelor finanțate din fonduri publice se derulează de birourile regionale pentru cooperare transfrontalieră, prin unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului. (la 27-11-2004, Articolul 10 a fost completat de Punctul 5, Articolul UNIC din ORDONANȚA DE URGENTA nr. 111 din 16 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 din 27 noiembrie 2004. ) (5) Fondul pentru dezvoltare regională nu poate avea altă destinație decât cea prevăzută de prezenta lege.(6) Disponibilitățile înregistrate la finele exercițiului financiar la Fondul pentru dezvoltare regională se reportează în anul următor, cu aceeași destinație.  +  Capitolul IV Structuri naționale pentru dezvoltare regională  +  Articolul 11(1) Consiliul național pentru dezvoltare regională este structura națională de tip partenerial, cu rol decizional privind elaborarea și implementarea obiectivelor politicii de dezvoltare regională.(2) Președintele Consiliului național pentru dezvoltare regională este conducătorul instituției naționale cu atribuții în domeniul dezvoltării regionale și poate delega această funcție.(3) Consiliul național pentru dezvoltare regională are în componența sa președinții și vicepreședinții consiliilor pentru dezvoltare regională și, la paritate cu numărul acestora, reprezentanți ai Guvernului, desemnați prin hotărâre a Guvernului, inclusiv președintele.(4) Înlocuirea unui membru al Consiliului național pentru dezvoltare regională se comunică, în timp util, instituției care asigură președinția Consiliului național pentru dezvoltare regională.  +  Articolul 12Consiliul național pentru dezvoltare regională are următoarele atribuții:a) avizează politicile și strategia naționaă pentru dezvoltare regională, precum și Planul național de dezvoltare, care contine prioritățile și măsurile multianuale de finanțare a obiectivelor naționale ale coeziunii economice și sociale;b) aprobă criteriile și prioritățile privind utilizarea Fondului național pentru dezvoltare regională;c) prezintă Guvernului, spre aprobare, programele prioritare finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională;d) analizează utilizarea fondurilor alocate agențiilor pentru dezvoltare regională din Fondul național pentru dezvoltare regională, pe baza rapoartelor de monitorizare elaborate și transmise de către consiliile pentru dezvoltare regională;e) propune modul de utilizare a fondurilor de preaderare pentru dezvoltarea regionala alocate României de către Uniunea Europeana în perioada de preaderare;f) urmareste realizarea obiectivelor dezvoltării regionale, inclusiv în cadrul activităților de cooperare externa a regiunilor de dezvoltare, de tip transfrontalier, interregional, la nivelul euroregiunilor;g) avizeaza proiectele propuse de agentiile pentru dezvoltare regionala și aprobate de consiliul pentru dezvoltare regionala pentru finantarea acestora din programele de dezvoltare regionala, în cazul licitațiilor de proiecte organizate la nivel regional;h) aprobă proiectele propuse de agențiile pentru dezvoltare regională și aprobate de consiliul pentru dezvoltare regională, pentru finanțarea acestora din programele de dezvoltare regională, în cazul licitațiilor de proiecte organizate la nivel național;i) analizează și aprobă rapoartele de activitate prezentate de către Comitetul Național de Coordonare a Programelor PHARE - componenta de coeziune economică și socială, constituit în baza prevederilor Memorandumului de finanțare PHARE, precum și propunerile înaintate de acest comitet.  +  Articolul 13(1) Ministerul Integrării Europene, organ de specialitate al administrației publice centrale, aflat în subordinea Guvernului, este instituția care exercită, la nivel național, atribuțiile și responsabilitatea elaborării, promovării, coordonării, gestionării, implementării și monitorizării politicilor și strategiilor de dezvoltare regională din România, precum și a programelor de coeziune economică și socială.(2) Ministerul Integrării Europene asigură secretariatul Consiliului național pentru dezvoltare regională.  +  Articolul 14(1) Programele multianuale de dezvoltare regională se finanțează din Fondul național pentru dezvoltare regională, constituit din sumele care se alocă, anual, prin bugetul de stat, ca pozitie distinctă pentru politica de dezvoltare regională.(2) Fondul național pentru dezvoltare regională, administrat de Ministerul Integrării Europene, este gestionat prin conturi distincte, deschise la Trezoreria Statului.(3) Fondul național pentru dezvoltare regională se constituie din:a) sumele de la bugetul de stat, care sunt prevăzute intr-o poziție distinctă și care se aloca, prin hotărâre a Guvernului, pentru programele de dezvoltare regională finanțate numai de la bugetul de stat;b) asistența financiară nerambursabilă din partea unor guverne, organizații internationale, bănci.(4) Disponibilitățile înregistrate la finele exercitiului financiar la Fondul național pentru dezvoltare regională se reporteaza în anul următor cu aceeași destinație.(5) Pentru finantarea cheltuielilor de asistență tehnică necesare în vederea selectiei și monitorizarii programelor și proiectelor de dezvoltare regională finantate exclusiv de la bugetul de stat, instituția națională cu atribuții în domeniul managementului tehnic și financiar al acestor programe alocă un anumit procent din bugetele programelor și proiectelor respective.  +  Articolul 15(1) Institutul Național de Statistică colectează din regiunile de dezvoltare datele statistice specifice, necesare fundamentării și monitorizarii politicilor de dezvoltare regională.(2) Agențiile pentru dezvoltare regională colaborează cu direcțiile regionale de statistică, care le transmit lunar, cu titlu gratuit, datele statistice specifice necesare fundamentării și monitorizarii politicilor de dezvoltare regională.  +  Articolul 16Utilizarea pentru alte destinații decat cea pentru care au fost acordate a fondurilor alocate din Fondul național pentru dezvoltare regională, pentru proiectele de dezvoltare regională și, după caz, a celor din Fondul pentru dezvoltare regională, inclusiv a sumelor de la bugetele instituțiilor naționale și locale, care finanțează activitățile agențiilor conform prevederilor din prezenta lege, se constată și se sancționează de către organele de control abilitate, potrivit legii.  +  Articolul 17(1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, Guvernul aprobă, prin hotărâre, regulamentul-cadru de organizare și functionare a consiliilor pentru dezvoltare regională.(2) În termen de 60 de zile de la publicarea regulamentului-cadru prevăzut la alin. (1), consiliile pentru dezvoltare regională își elaborează și aprobă propriul regulament de organizare și functionare.  +  Articolul 18Regulamentele de organizare și funcționare ale consiliilor pentru dezvoltare regională se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 19Regulamentul de organizare și functionare a Consiliului național pentru dezvoltare regională se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 20În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, agențiile pentru dezvoltare regională își modifică corespunzător statutele proprii de organizare și functionare și le transmit spre aprobare consiliilor pentru dezvoltare regională.  +  Articolul 21(1) Directorul agenției pentru dezvoltare regională dispune măsurile necesare pentru respectarea reglementărilor legale în vigoare, referitoare la independența auditorilor interni, care își desfășoară activitatea în structurile agentiei; acesta nu poate delega aceasta funcție altor salariați; auditorii interni din cadrul agențiilor își exercită activitățile în conformitate cu legislația națională, armonizată cu standardele internaționale în domeniul auditului intern.(2) Structura de audit intern, precum și auditorii nu pot fi implicați în nici una dintre activitățile manageriale, de control sau de execuție, din cadrul agenției pentru dezvoltare regională.  +  Articolul 22(1) Personalul de decizie din cadrul agențiilor pentru dezvoltare regională nu poate fi implicat și nu poate desfășura activități care constituie conflict de interese cu atribuțiile de serviciu și nu poate fi asociat și detine acțiuni sau părți sociale intr-o societate comercială care beneficiază, sub orice formă, de sprijin financiar sau de alte servicii furnizate de agenții; în toate situațiile, personalul agenției este obligat să respecte, indiferent de funcția pe care o ocupă, actele normative în vigoare privind conflictul de interese.(2) Personalul agenției, inclusiv personalul din birourile județene, indiferent de funcția pe care o ocup, nu poate exercita activități în cadrul agenției și nu poate fi numit sau reconfirmat în funcții de decizie în cadrul acesteia, dacă a suferit condamnări penale definitive.  +  Articolul 23Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 24Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi, se abrogă Legea nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 16 iulie 1998, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
  VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 28 iunie 2004.Nr. 315.  +  Anexă
  DENUMIREA ȘI COMPONENȚA REGIUNILOR DE DEZVOLTARE IN ROMÂNIA
  1. Regiunea de Dezvoltare Nord-Est - care grupează județele Bacău, Botosani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.2. Regiunea de Dezvoltare Sud-Est - care grupează județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Vrancea și Tulcea.3. Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia - care grupează județele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.4. Regiunea de Dezvoltare Sud-Vest Oltenia - care grupează județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea.5. Regiunea de Dezvoltare Vest - care grupează județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.6. Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest - care grupează județele Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Salaj, Satu Mare și Maramureș.7. Regiunea de Dezvoltare Centru - care grupează județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.8. Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov - care grupează municipiul București și județul Ilfov. (la 07-07-2004, Anexa a fost introdusă de RECTIFICAREA nr. 315 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 7 iulie 2004. )