ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005    Având în vedere cadrul legislativ actual privind reglementarea ajutoarelor de stat permise, elaborat în baza directivelor Uniunii Europene, şi faptul că prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană România s-a angajat să respecte prevederile Aranjamentului OECD pentru susţinerea oficială a creditelor la export, se impune abrogarea în regim de urgenţă a dispoziţiilor Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 10 februarie 2005, cu modificările ulterioare, referitoare la bonificaţiile de dobândă acordate de EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, precum şi completarea prevederilor referitoare la scopul activităţilor de finanţare, cofinanţare, refinanţare, asigurare, reasigurare şi garantare desfăşurate de EXIMBANK - S.A., prevăzute de Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările ulterioare, în concordanţă cu strategia naţională de export şi cu politica de dezvoltare sectorială şi regională a Guvernului României.În scopul simplificării şi creşterii eficienţei unor activităţi desfăşurate de EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, pentru care este necesară aprobarea prealabilă a Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, se impune modificarea de urgenţă a Legii nr. 96/2000, republicată, cu modificările ulterioare, acordându-se Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior posibilitatea de a delega unele dintre atribuţiile sale de aprobare către Consiliul de administraţie al EXIMBANK - S.A.Având în vedere că neadoptarea soluţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă face imposibilă cuprinderea în proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2006 a resurselor necesare EXIMBANK - S.A. în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale specifice,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 10 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:"LEGEprivind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Importa României EXIMBANK - S.A."2. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK - S.A., este o instituţie specializată, prin care se derulează activităţi de susţinere a mediului de afaceri românesc şi a tranzacţiilor internaţionale prin instrumente financiar-bancare şi de asigurări specifice."3. După alineatul (2) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) EXIMBANK - S.A. desfăşoară şi activităţi specifice de finanţare, cofinanţare, refinanţare, asigurare, reasigurare, garantare, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzacţiilor internaţionale, în concordanţă cu politica Guvernului României."4. La articolul 2, după litera d) se introduc două noi litere, literele d^1) şi d^2), cu următorul cuprins:"d^1) administrarea şi derularea activităţilor specifice de finanţare, cofinanţare, refinanţare, asigurare, reasigurare, garantare, în numele şi în contul statului, aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzacţiilor internaţionale;d^2) administrarea şi derularea activităţilor specifice de finanţare, cofinanţare, refinanţare, garantare, în nume şi în cont propriu, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzacţiilor internaţionale;".5. După alineatul (3) al articolului 3 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) EXIMBANK - S.A. realizează activitatea de recuperare, prin executare silită, a sumelor achitate din fondurile alocate de la bugetul de stat, ca urmare a neexecutării sau încălcării de către operatorii economici, beneficiari ai oricărei forme de susţinere oferite de statul român prin Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, a condiţiilor contractuale, prin corpul propriu de executori fiscali, care va desfăşura activităţile de executare silită potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."6. La articolul 5, litera b) va avea următorul cuprins:"b) aprobă organizarea şi funcţionarea comitetelor de audit, de credit, de risc, de administrare a activelor şi pasivelor, a corpului propriu de executori fiscali, precum şi a altor organe de lucru, în vederea desfăşurării activităţii sale specifice;".7. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Consiliul de administraţie poate să delege o parte dintre atribuţiile sale Comitetului de direcţie."8. La articolul 9 alineatul (1), litera b) se abrogă.9. La articolul 9 alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:"c) efectuează operaţiuni specifice de finanţare, cofinanţare, refinanţare, asigurare, reasigurare, garantare, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzacţiilor internaţionale;".10. Partea introductivă a articolului 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - În scopul asigurării resurselor financiare necesare desfăşurării operaţiunilor în numele şi în contul statului, EXIMBANK - S.A. beneficiază de constituirea la dispoziţia sa a următoarelor fonduri:".11. La articolul 10, literele a), b) şi c) vor avea următorul cuprins:"a) fondul pentru garanţii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri şi servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător şi a investiţiilor româneşti în străinătate, precum şi a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale; b) fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de export, a garanţiilor de export, a operaţiunilor de export în leasing şi a investiţiilor româneşti în străinătate, precum şi a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale; c) fondul destinat stimulării operaţiunilor de comerţ exterior, precum şi pentru finanţarea, cofinanţarea şi refinanţarea activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale;".12. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Sursele financiare de alimentare a fondurilor prevăzute la art. 10 sunt:".13. Alineatele (2), (3) şi (4) ale articolului 11 vor avea următorul cuprins:"(2) Sursa de alimentare a fondului prevăzut la art. 10 lit. c) va fi dimensionată şi alocată anual de la bugetul de stat, în conformitate cu politica Guvernului României de acordare a ajutoarelor de stat permise, astfel încât să se asigure dezvoltarea activităţii de comerţ exterior, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale. (3) Sumele prevăzute anual în bugetul de stat pentru constituirea fondurilor prevăzute la art. 10 vor fi virate lunar de Ministerul Finanţelor Publice la EXIMBANK - S.A. şi vor fi repartizate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, în funcţie de necesităţile de susţinere a activităţii de comerţ exterior, dezvoltare a infrastructurii, dezvoltare a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzacţiilor internaţionale. (4) Fondurile prevăzute la art. 10 vor putea fi angajate în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior."14. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12 - (1) Fondurile prevăzute la art. 10 vor fi utilizate de EXIMBANK - S.A. pentru achitarea angajamentelor asumate de aceasta, în numele şi în contul statului, conform normelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, astfel:".15. La articolul 12 alineatul (1), litera c) se abrogă.16. La articolul 13 alineatul (2), litera c) se abrogă.17. Punctul (iv) de la litera b) a alineatului (3) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"(iv) finanţarea, cofinanţarea, refinanţarea activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, dezvoltare a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzacţiilor internaţionale;".18. După alineatul (3) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Atribuţiile prevăzute la alin. (3) lit. b) pot fi delegate, prin hotărâre a Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, Consiliului de administraţie al EXIMBANK - S.A., care va exercita sau, după caz, va delega aceste atribuţii în conformitate cu prevederile statutului EXIMBANK - S.A."19. După alineatul (4) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) EXIMBANK - S.A. va colabora cu autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public pe baza unor convenţii, în limita atribuţiilor ce le revin potrivit legii, în condiţii de reciprocitate, pentru furnizarea informaţiilor necesare atât pentru calcularea clasamentelor de risc, cât şi pentru realizarea obiectului său de activitate."20. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18 - (1) EXIMBANK - S.A. efectuează operaţiuni de bancă în scopul stimulării activităţii de comerţ exterior şi al dezvoltării şi promovării mediului de afaceri românesc, în conformitate cu reglementările legislaţiei bancare în vigoare şi cu prevederile prezentei legi."21. După alineatul (2) al articolului 18 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) EXIMBANK - S.A. efectuează operaţiuni de finanţare, cofinanţare, refinanţare, garantare, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzacţiilor internaţionale."22. Articolul 19 se abrogă.23. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:"Art. 22^1. - (1) Instrumentele financiare prevăzute în prezentul act normativ se vor acorda cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a acquis-ului comunitar. (2) Măsurile de sprijin susceptibile a constitui ajutoare de stat, prevăzute de prezenta lege, vor fi notificate Consiliului Concurenţei de către iniţiator sau furnizor, după caz, conform reglementărilor în vigoare în domeniul ajutorului de stat, iar ajutorul de stat va fi acordat efectiv numai după autorizarea acestuia."  +  Articolul IISumele din fondul pentru acordarea bonificaţiilor de dobândă alocate în baza legii bugetului de stat în vigoare se vor utiliza pentru destinaţia menţionată la art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000, republicată, astfel cum a fost modificat prin prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IIIComitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior şi Consiliul de administraţie al EXIMBANK - S.A. vor aproba sau, după caz, vor asigura elaborarea şi vor propune spre aprobare instituţiilor competente modificările şi completările necesare la normele date în aplicarea Legii nr. 96/2000, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul IVLegea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de susţinere a comerţului exterior, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 10 februarie 2005, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a acesteia, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Preşedintele interimar al Autorităţiipentru Valorificarea Activelor Statului,Giliola Ciorteanup. Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Dan Petrescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 3 noiembrie 2005.Nr. 146.------------