HOTĂRÂRE nr. 1.318 din 27 octombrie 2005pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 10 noiembrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAlineatele (1) şi (2) ale articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Fondul are ca obiect principal de activitate garantarea creditelor sau a altor instrumente de finanţare care pot fi obţinute de întreprinderile mici şi mijlocii, persoane fizice sau juridice, de la bănci sau din alte surse, în condiţiile legii. (2) Fondul poate desfăşura, în condiţiile legii, toate activităţile conexe necesare şi subordonate realizării obiectului principal de activitate şi misiunii sale, prevăzute în actul constitutiv."  +  Articolul IIAnexa "Act constitutiv al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A." la Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) F.N.G.C.I.M.M. - S.A. poate desfăşura şi următoarele activităţi conexe, exclusiv pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi subordonate obiectului său principal de activitate: a) consultanţă pentru afaceri şi management (cod CAEN 7414); b) administrarea programelor de finanţare destinate întreprinderilor mici şi mijlocii (cod CAEN 6713); c) intermedieri financiare pentru finanţarea activităţilor economice prestate de întreprinderile mici şi mijlocii şi alte activităţi de finanţare pentru acestea (cod CAEN 6522); d) orice alte tipuri de activităţi compatibile cu scopul pentru care a fost înfiinţată societatea."2. După articolul 5^1 se introduce un nou articol, articolul 5^2, cu următorul cuprins:"Art. 5^2. - F.N.G.C.I.M.M. - S.A. poate acorda garanţii reale, garanţii personale, precum şi cogaranţii, în condiţiile prevăzute de normele şi procedurile interne de lucru."3. La articolul 11 alineatul (2), literele c) şi g) vor avea următorul cuprins:"c) numeşte membrii consiliului de administraţie, desemnând pe unul dintre ei ca preşedinte al acestuia;............................................................................ g) aprobă situaţiile financiare anuale, pe baza raportului administratorilor şi a raportului de audit financiar;".4. La articolul 12, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Administratorii F.N.G.C.I.M.M. - S.A. nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administraţie, administratori, membri în comitetul de direcţie, cenzori sau asociaţi cu răspundere nelimitată în alte fonduri de garantare, sub sancţiunea revocării şi a răspunderii pentru daune."5. Alineatul (7) al articolului 12 se abrogă.6. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Garanţia nu poate fi mai mică decât dublul indemnizaţiei lunare cuvenite acestora. Garanţia nu va putea fi restituită decât după ce A.N.I.M.M.C. a aprobat situaţiile financiare ale ultimului exerciţiu financiar în care administratorul a îndeplinit această funcţie şi i s-a dat descărcare de gestiune."7. La articolul 14, punctele 5 şi 17 vor avea următorul cuprins:"5. analizează şi îşi însuşeşte situaţiile financiare anuale şi le înaintează spre aprobare A.N.I.M.M.C., împreună cu raportul administratorilor şi raportul de audit financiar;..........................................................................17. aprobă desfiinţarea garanţiilor a căror acordare a aprobat-o;".8. La articolul 15, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) La şedinţele consiliului de administraţie, dacă problemele aflate pe ordinea de zi o impun, pot fi invitaţi şi directorii executivi."9. La articolul 18, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Directorii executivi din Centrala F.N.G.C.I.M.M. - S.A. şi directorii unităţilor teritoriale nu pot fi, fără autorizarea consiliului de administraţie, administratori, membri în comitetul de direcţie, cenzori sau asociaţi cu răspundere nelimitată în alte fonduri de garantare, sub sancţiunea revocării şi a răspunderii pentru daune."10. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Situaţiile financiare anuale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. vor fi auditate de auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, pe bază de contract aprobat de consiliul de administraţie. (2) Raportul de audit financiar va fi prezentat A.N.I.M.M.C. şi va fi publicat împreună cu situaţiile financiare anuale, conform legii."11. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Auditorul financiar: a) întocmeşte un raport, împreună cu opinia sa, din care să rezulte dacă situaţiile financiare anuale prezintă o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare şi a fluxurilor de trezorerie ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A. pentru respectivul exerciţiu financiar; b) analizează practicile şi procedurile controlului şi auditului intern şi, dacă consideră că acestea nu sunt corespunzătoare, va face recomandări pentru remedierea lor; c) furnizează, la solicitarea A.N.I.M.M.C., orice detalii, clarificări, explicaţii referitoare la datele cuprinse în situaţiile financiare anuale ale F.N.G.C.I.M.M. - S.A."12. Articolele 22-25 se abrogă.13. La articolul 29, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Personalul F.N.G.C.I.M.M. - S.A. va păstra confidenţialitatea asupra faptelor, datelor şi informaţiilor referitoare la activitatea desfăşurată, care, potrivit normelor interne, nu sunt destinate publicităţii, precum şi asupra oricăror fapte, date sau informaţii aflate la dispoziţia sa, care sunt calificate de legislaţia bancară drept confidenţiale ori cu caracter de secret profesional."  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 11 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie,Gabriela Vasilep. Ministrul finanţelor publice,Claudiu Doltu,secretar de statBucureşti, 27 octombrie 2005.Nr. 1.318.---------