DECIZIE nr. 470 din 22 septembrie 2005referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 240 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 996 din 10 noiembrie 2005    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorConstantin Doldur - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecătorAurelia Rusu - procurorCristina Cătălina Turcu - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 240 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Viromet" - S.A. în Dosarul nr. 2.712/2004 al Tribunalului Braşov - Secţia comercială şi de contencios administrativ.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.La dosarul cauzei autorul excepţiei a depus concluzii scrise prin care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.Preşedintele constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, arătând că textul de lege criticat nu contravine principiului egalităţii în drepturi, întrucât se aplică tuturor societăţilor comerciale ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. Nu sunt încălcate nici dispoziţiile constituţionale ale art. 44 alin. (1) şi (2) privind garantarea şi ocrotirea dreptului de proprietate privată, iar dispoziţiile art. 45 privind libertatea economică nu au incidenţă în cauză.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea din 16 februarie 2005, pronunţată în Dosarul nr. 2.712/2004, Tribunalul Braşov - Secţia comercială şi de contencios administrativ a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 240 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Viromet" - S.A. într-o cauză având ca obiect anularea unei hotărâri a adunării generale a acţionarilor.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul arată că textul de lege criticat aduce atingere dispoziţiilor art. 16 alin. (1) şi (2), art. 44 alin. (1) şi alin. (2) teza întâi, precum şi ale art. 45 din Constituţie, întrucât "este imposibil fizic ca 3/4 din numărul titularilor de capital social - în cazul societăţilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată numărul total al acţionarilor persoane fizice putând să se ridice la zece-douăzeci de mii - să se întrunească într-o adunare generală extraordinară a acţionarilor, care să voteze majorarea capitalului social cu aport în natură".Prin aplicarea textului de lege criticat se creează o diferenţă între dreptul de proprietate al acţionarilor la societăţile admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată faţă de dreptul de proprietate al acţionarilor la societăţi care nu sunt admise la tranzacţionare şi cărora nu le este aplicată aceeaşi prevedere, încălcându-se astfel dispoziţiile art. 44 alin. (2) teza întâi din Constituţie.Textul de lege criticat aduce atingere şi prevederilor art. 45 din Constituţie prin încălcarea liberului acces la o activitate economică şi a liberei iniţiative.Tribunalul Braşov - Secţia comercială şi de contencios administrativ apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată întrucât, potrivit textului de lege criticat, societăţile admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată sunt în imposibilitate de a-şi majoră capitalul social prin aport în natură, ceea ce contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 44 alin. (1) şi (2) privind dreptul de proprietate privată.Totodată consideră că dispoziţiile legale criticate restrâng libertatea comerţului şi creează un cadru nefavorabil pentru valorificarea potenţialului comercial al societăţilor cărora li se aplică.Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, apreciind că, prin textul de lege criticat, legiuitorul a stabilit anumite criterii pentru validitatea hotărârilor luate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor, ţinând cont de importanţa acestora în ceea ce priveşte activitatea societăţilor admise la tranzacţionare. Procedura reglementată are în vedere stabilirea unor drepturi egale pentru toţi acţionarii unei astfel de societăţi, pentru a se asigura respectarea principiului egalităţii în drepturi, consacrat prin dispoziţiile art. 16 din Constituţie.Pe de altă parte, criticile formulate de autorul excepţiei privesc modul de aplicare a legii, iar nu constituţionalitatea soluţiei legislative conţinute de dispoziţiile legale criticate.Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constituţional. În acest sens arată că acţionarii societăţilor comerciale menţionate în ipoteza normei legale se află într-o situaţie diferită faţă de acţionarii societăţilor comerciale care nu sunt admise la tranzacţionare, ceea ce justifică în mod obiectiv şi raţional un tratament juridic diferit, aşa încât nu se aduce atingere dispoziţiilor constituţionale ale art. 16 privind egalitatea în drepturi.Nu poate fi primită nici critica privind încălcarea dispoziţiilor art. 44 alin. (1) şi (2) din Constituţie, întrucât prevederile art. 240 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital reprezintă cadrul legal al funcţionării în bune condiţii a societăţilor comerciale admise la tranzacţionare şi ocrotesc dreptul de proprietate al acţionarilor, care sunt supuşi unui tratament egal, fără a se realiza o protecţie diferită a proprietăţii acestora.Textul de lege criticat este în acord cu prevederile constituţionale cuprinse în art. 44 alin. (1) teza a doua, potrivit cărora conţinutul şi limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege, precum şi cu cele cuprinse în art. 45, potrivit cărora accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora sunt garantate în condiţiile legii.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2) şi ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate ridicată.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 240 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 29 iunie 2004, dispoziţii care au următorul conţinut:- Art. 240 alin. (2): "Majorările de capital social prin aport în natură trebuie să fie aprobate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor, la care participă cel puţin 3/4 din numărul titularilor capitalului social, şi cu votul acţionarilor ce deţin cel puţin 75% din drepturile de vot. Aporturile în natură pot consta numai în bunuri performante necesare realizării obiectului de activitate al societăţii emitente."Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile art. 16 alin. (1) şi (2), ale art. 44 alin. (1) şi alin. (2) teza întâi, precum şi ale art. 45 din Constituţie, care au următorul conţinut:- Art. 16 alin. (1) şi (2): "(1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări. (2) Nimeni nu este mai presus de lege.";- Art. 44 alin. (1) şi alin. (2) teza întâi: "(1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. (2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. [...]";- Art. 45: "Accesul liber al persoanei la o activitate economică, libera iniţiativă şi exercitarea acestora în condiţiile legii sunt garantate."Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională constată că, în opinia autorului excepţiei, neconstituţionalitatea normei legale supuse controlului este dedusă din imposibilitatea fizică a întrunirii, într-o adunare generală extraordinară care să voteze majorarea capitalului social prin aport în natură, a 3/4 din numărul titularilor capitalului social, care, în cazul societăţilor admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, se poate cifra la zece-douăzeci de mii.Fără a pune în discuţie realitatea estimării cu care operează autorul excepţiei, se impune observat că aceasta contravine unuia dintre principiile fundamentale de interpretare, potrivit căruia "actus interpretandus est potius ut valeat quam ut pereat", ceea ce semnifică faptul că o normă juridică trebuie interpretată în sensul care să permită aplicarea ei, şi nu în acela în care să o înlăture. Inacceptabilă, din acest punct de vedere, interpretarea reglementării deduse controlului nu oferă un argument suficient criticii de neconstituţionalitate.Curtea nu are, aşadar, temei să reţină realitatea încălcării principiilor egalităţii de tratament, garantării dreptului de proprietate şi garantării liberului acces la o activitate economică şi la libera iniţiativă.De altfel, a accepta teza autorului excepţiei ar însemna a conferi semnificaţia unui fine de neconstituţionalitate unui aspect care ţine de aplicarea normei juridice, pierzând totodată din vedere că respectarea principiilor constituţionale de referinţă se realizează într-un anumit cadru, ceea ce presupune circumstanţieri şi limitări stabilite prin voinţa legiuitorului.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 240 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Viromet" - S.A. în Dosarul nr. 2.712/2004 al Tribunalului Braşov - Secţia comercială şi de contencios administrativ.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 22 septembrie 2005.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Cristina Cătălina Turcu---------