HOTĂRÂRE nr. 1.352 din 3 noiembrie 2005pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 994 din 9 noiembrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 494 din 9 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(2) Numărul maxim de posturi este de 140, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."2. Alineatul (4) al articolului 10^1 va avea următorul cuprins:"(4) Organismul intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale funcţionează cu un număr total de 26 de posturi."3. După alineatul (4) al articolului 10^1 se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Fondurile necesare se asigură prin suplimentarea bugetului aprobat Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei pentru anul 2005."4. La anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei", numărul maxim de posturi se modifică în mod corespunzător de la 130 la 140.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei,Zsolt NagyMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul finanţelor publice,Claudiu Doltu,secretar de statBucureşti, 3 noiembrie 2005.Nr. 1.352.---------