PROCEDURA din 27 octombrie 2005privind consultarea utilizatorilor de apa, riveranilor şi publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 7 noiembrie 2005     +  Capitolul I Dispoziţii generalePrezenta procedura stabileşte principiile, condiţiile, regulile şi mecanismele privind consultarea şi participarea utilizatorilor de apa, riveranilor şi publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor în aplicarea Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Dispoziţiile prezentei proceduri se aplică autorităţilor, instituţiilor publice şi comitetelor de bazin.  +  Articolul 1Consultarea utilizatorilor de apa, riveranilor şi publicului şi încurajarea participării active a acestora la luarea deciziei în domeniul gospodăririi apelor reprezintă o obligaţie în procesul transpunerii Directivei-cadru pentru apa 60/2000/EC .  +  Capitolul II Principii  +  Articolul 2Consultarea utilizatorilor de apa, riveranilor şi publicului şi încurajarea participării active a acestora la luarea deciziei în domeniul gospodăririi apelor se fac cu respectarea următoarelor principii: a) consultarea utilizatorilor de apa, riveranilor şi publicului va fi asigurata de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, de Administraţia Naţionala "Apele Române" şi de comitetele de bazin, după caz; aceasta trebuie să aibă loc într-o etapa anterioară elaborării deciziilor, la un nivel în care opţiunile sunt încă deschise, iar influenţa utilizatorilor de apa, a riveranilor şi a publicului poate fi exercitată; b) participarea activa a utilizatorilor de apa, a riveranilor şi a publicului va fi incurajata, astfel încât aceştia să îşi aducă o contribuţie activa la luarea măsurilor în domeniul gospodăririi apelor.  +  Capitolul III Condiţii privind participarea publicului în activitatea de consultare  +  Articolul 3Consultarea utilizatorilor de apa, a riveranilor şi a publicului şi încurajarea participării active a acestora la luarea deciziei în domeniul gospodăririi apelor se fac cu respectarea prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.012/2005 pentru aprobarea Procedurii privind mecanismul de acces la informaţiile de interes public privind gospodărirea apelor.  +  Capitolul IV Reguli de consultare  +  Articolul 4 (1) În sensul prezentei proceduri, sunt obligatorii consultarea utilizatorilor de apa, riveranilor şi publicului şi încurajarea participării active a acestora la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor, cu privire la: a) calendarul şi programul de lucru, incluzând procedura de consultare, cu cel puţin 3 ani înainte de data prevăzută pentru aprobarea schemei directoare actualizate; b) sinteza problemelor care exista în bazin în domeniul gospodăririi apelor, cu cel puţin 2 ani înainte de data prevăzută pentru aprobarea schemei directoare actualizate; c) proiectul schemei directoare cu cel puţin un an înainte de data prevăzută pentru aprobarea schemei directoare actualizate. (2) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Administraţia Naţionala "Apele Române" şi comitetele de bazin vor asigura atât consultarea utilizatorilor de apa, riveranilor şi publicului, cat şi încurajarea participării active a acestora la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor, în conformitate cu alin. (1), după cum urmează: a) la nivelul districtului internaţional al Dunării: Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Administraţia Naţionala "Apele Române" vor organiza consultări privind ansamblul districtului, sub coordonarea şi cu mijloacele specifice identificate de Comisia Internationala pentru Protecţia Fluviului Dunarea, asupra problemelor importante din district; b) la nivel naţional: Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Administraţia Naţionala "Apele Române" vor organiza consultarea şi participarea activa a acestora la luarea deciziilor privind problemele specifice ale districtului internaţional de pe teritoriul României, prin punerea la dispoziţie a informaţiilor pe pagina de Internet proprie şi/sau prin organizarea unor seminarii, conferinţe la nivel naţional, cu participarea publicului; c) la nivel de subbazine ale Dunării, administrate de direcţiile de ape, comitetele de bazin vor iniţia şi vor organiza consultări ale utilizatorilor de apa, riveranilor şi publicului privind problemele din bazinul respectiv.  +  Articolul 5Publicul, în sensul prezentei proceduri, reprezintă toate persoanele fizice sau juridice, grupurile şi organizaţiile care sunt interesate sau care sunt implicate în procesul de elaborare a planurilor de management bazinale, care ar putea fi afectate de consecinţele măsurilor luate sau care ar putea influenţa luarea de măsuri în domeniul gospodăririi apelor.  +  Articolul 6Autorităţile de gospodărire a apelor au obligaţia sa analizeze orice informaţie provenită de la persoane fizice şi juridice, inclusiv de la utilizatorii care au produs o poluare accidentala.  +  Articolul 7Orice persoană fizica sau juridică poate solicita şi obţine copii de pe documentele şi comentariile supuse analizei, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.012/2005.  +  Capitolul V Forme şi mecanisme de consultare a publicului  +  Articolul 8Pentru consultarea utilizatorilor de apa, riveranilor şi publicului şi încurajarea participării active a acestora la luarea deciziei în domeniul gospodăririi apelor, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Administraţia Naţionala "Apele Române" şi comitetele de bazin vor lua unele măsuri, după cum urmează: a) vor publică în presa centrala şi locală o informare scurta în legătură cu măsurile propuse, cu modalitatea prin care utilizatorii de apa, riveranii şi publicul pot avea acces la documentaţia de fundamentare a acestora, dacă este cazul a locului şi datei în care va avea loc dezbaterea publică, cat şi a modului de primire a comentariilor, observaţiilor şi propunerilor scrise; b) în arhiva Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, a Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi a comitetelor de bazin se vor păstra, după caz, separat pe tematici, toate documentele, informaţiile, comentariile şi observaţiile formulate pentru a înlesni accesul operativ al utilizatorilor de apa, riveranilor şi publicului la argumentarile anterior exprimate şi pentru a evita comentariile ulterioare.  +  Articolul 9Activitatea de consultare a utilizatorilor de apa, riveranilor şi publicului, în cazul în care va fi facuta ca dezbatere publică, va fi organizată în următoarele etape: a) punerea la dispoziţie a documentelor pregătitoare şi explicarea motivului dezbaterii; b) prezentarea în plen a documentelor, discutarea colectivă, înregistrarea părerilor; c) acordarea unui timp de reflectie de cel mult 30 de zile, care să permită transmiterea unui punct de vedere scris către grupul de organizare a dezbaterii; d) abordarea individuală a părerilor şi reactiilor de grup; e) propunerea unei noi versiuni a documentului, care să fie supus unei noi dezbateri.  +  Articolul 10Dreptul de consultare a utilizatorilor de apa, riveranilor şi publicului include posibilitatea acestora de a face comentarii în legătură cu actele normative în vigoare sau cu proiectele de acte normative şi de a supune analizei unităţilor de gospodărire a apelor noi probleme în domeniul gospodăririi apelor, care ar trebui reglementate printr-un act normativ. În termen de 30 de zile de la primirea propunerilor formulate de public, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor va începe elaborarea actului normativ sau va refuza în scris, motivat, propunerea.  +  Articolul 11Persoana care solicită aviz de amplasament şi/sau aviz de gospodărire a apelor va anexa la cererea sa o copie de pe scrisoarea de informare publică a intenţiilor privind activitatea propusă, adresată autorităţii publice locale, şi confirmarea de primire a scrisorii de către acea autoritate. Scrisoarea va fi redactată după modelul prezentat în anexa 1a) şi 1b), care fac parte integrantă din prezenta procedura.  +  Articolul 12Solicitantul va publică în ziarul local o informare cu privire la intenţia sa referitoare la activitatea propusă. Informarea va fi publicată săptămânal, timp de doua săptămâni consecutive. O copie legalizată a articolului din ziar sau un exemplar din ziarul respectiv se va anexa la cererea prin care se solicita aviz de amplasament sau de gospodărire a apelor.  +  Articolul 13Utilizatorii de apa, riveranii şi publicul pot participa prin reprezentanţii lor în cadrul unor comitete, comisii, consilii consultative, formate din experţi, pe tematici specifice domeniului gospodăririi apelor, ce pot include aspecte ştiinţifice, tehnice sau legislative. Textele agendei de lucru şi ale minutelor intalnirilor vor fi puse la dispoziţie publicului, spre consultare.  +  Articolul 14Comentariile, observaţiile sau propunerile scrise asupra măsurilor propuse spre consultare se vor transmite celui care a făcut informarea, în termen de cel mult 45 de zile de la data publicării acesteia.  +  Articolul 15În cazul propunerii unor măsuri speciale, importante, care ar putea da naştere unor păreri contradictorii, emitentul informatiei poate organiza o dezbatere publică a acestora, după 60 de zile de la publicarea informării. Audierea publică va permite utilizatorilor de apa, riveranilor şi publicului sa formuleze observaţii şi comentarii. Locul de desfăşurare va fi precizat de către unităţile de gospodărire a apelor. Audierea se va organiza la cel puţin 10 zile după anunţarea acesteia.  +  Articolul 16Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor sau, după caz, Administraţia Naţionala "Apele Române" şi comitetele de bazin vor analiza observaţiile, comentariile şi propunerile efectuate ca rezultat al consultării utilizatorilor de apa, riveranilor şi publicului, înainte de a lua o hotărâre. Textul hotărârii şi al motivatiei acesteia va fi pus la dispoziţie publicului.  +  Capitolul VI Costuri  +  Articolul 17 (1) Costurile privind organizarea diferitelor forme de consultare a utilizatorilor de apa, riveranilor şi publicului vor fi suportate de autorităţile care organizează consultarea. (2) Accesul utilizatorilor de apa, riveranilor şi publicului la orice informaţie, evidente sau registre publice puse la dispoziţie acestuia, precum şi accesarea pe loc a informatiei solicitate se fac în condiţiile Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.012/2005.  +  Anexa 1a) ---------la procedura------------INFORMAREAceasta informare este efectuată de: ..........[unitatea de gospodărire a apelor (denumirea, adresa, nr. de telefon)]......, ce intenţionează sa .............(se descrie măsura preconizata, care ar putea afecta interesele riveranilor sau utilizatorilor de apa, şi cadrul legal în care aceasta se înscrie)......................Ca rezultat al acestei măsuri se vor produce următoarele:.....................................................................................................................................................................................................................Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare sau care intenţionează sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului la adresa menţionată .....(numele persoanelor de contact, nr. de telefon)........ după data de .......(data estimată la care se va transmite solicitarea).......  +  Anexa 1b) ---------la procedura------------INFORMAREAceasta informare este efectuată de: ..........[unitatea, firma, compania etc. (denumirea, adresa, nr. de telefon)]......, ce intenţionează să solicite de la ............ [unitatea de gospodărire a apelor (denumirea)]....... aviz de gospodărire a apelor/aviz de amplasament pentru desfăşurarea activităţii de ...... localizat în .....(municipiul, localitatea, judeţul)......, sau pentru realizarea lucrărilor ........, amplasate în ...........(municipiul, localitatea, judeţul)........Aceasta investiţie este .......... (existenta/noua)..............Ca rezultat al procesului de producţie vor rezultă ......(temporar/permanent).... următoarele ape uzate: ........, ce se vor evacua în ......(denumirea emisarului)........ după ce au fost epurate prin ......(metoda de epurare).....Aceasta solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.Persoanele care doresc sa transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa .....(numele persoanei de contact, nr. de telefon)........ după data de .......(data estimată la care se va transmite solicitarea de aviz).......---------