ORDIN nr. 1.044 din 27 octombrie 2005pentru aprobarea Procedurii privind consultarea utilizatorilor de apa, riveranilor şi publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 984 din 7 noiembrie 2005    Luând în considerare noile reglementări privind participarea utilizatorilor de apa, riveranilor şi publicului la luarea deciziei din domeniul gospodăririi apelor,în temeiul prevederilor art. 77 şi ale art. 110 lit. n) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind consultarea utilizatorilor de apa, riveranilor şi publicului la luarea deciziilor în domeniul gospodăririi apelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia managementul resurselor de apa din cadrul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Administraţia Naţionala "Apele Române" şi comitetele de bazin vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 282 din 11 aprilie 1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 bis din 26 mai 1997.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediuluişi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuBucureşti, 27 octombrie 2005.Nr. 1.044.  +  AnexăPROCEDURA 27/10/2005