PROCEDURI din 18 octombrie 2005de raportare, de către agenţii economici, a datelor şi informaţiilor referitoare la substanţele şi preparatele chimice
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 3 noiembrie 2005    1. Agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul substanţelor şi preparatelor chimice au obligaţia să raporteze Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase trei categorii de date şi informaţii, respectiv:- date şi informaţii generale;- date şi informaţii detaliate;- date şi informaţii suplimentare.1.1. Datele şi informaţiile generale se raportează obligatoriu de către toţi agenţii economici, în fiecare an, pentru toate substanţele chimice, ca atare sau în preparate, fabricate, importate, utilizate sau distribuite pe piaţă, indiferent de cantitate.Aceste date şi informaţii sunt prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele proceduri.1.2. Datele şi informaţiile detaliate se raportează obligatoriu de către toţi agenţii economici, în fiecare an, pentru fiecare dintre substanţele chimice plasate pe piaţă, ca atare sau în preparate, fabricate, importate, utilizate sau distribuite pe piaţă, în cantităţi mai mari de 1.000 tone/an.Aceste date şi informaţii sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentele proceduri.1.3. Datele şi informaţiile suplimentare referitoare la substanţele chimice plasate pe piaţă, ca atare sau în preparate chimice, se raportează la cererea Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase.2. Pentru obţinerea datelor şi informaţiilor detaliate referitoare la o anumită substanţă, plasată pe piaţă, ca atare sau în preparat, agenţii economici se pot asocia, conform prevederilor art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea şi controlul riscului substanţelor existente.3. Agenţii economici raportează numai Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase datele şi informaţiile generale, detaliate şi suplimentare, referitoare la substanţele chimice, conform programului şi ghidului de utilizare aflat pe pagina de web a Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase.Aceste date şi informaţii vor fi transmise în format electronic şi vor fi autentificate prin formularul prezentat în anexa nr. 3 la prezentele proceduri, semnat de conducerea agentului economic sau prin semnătură electronică.4. Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase colectează datele şi informaţiile raportate de agenţii economici menţionaţi anterior, în vederea completării, actualizării şi utilizării eficiente a bazei de date în domeniul substanţelor şi preparatelor chimice, pentru evaluarea riscurilor asupra sănătăţii şi mediului pe care le prezintă plasarea pe piaţă a acestora.5. Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase constituie, completează, administrează şi gestionează baza de date în domeniul substanţelor şi preparatelor chimice în aşa fel încât să permită liberul acces al tuturor autorităţilor publice cu atribuţii şi responsabilităţi privind evaluarea riscurilor asupra sănătăţii şi mediului.6. Autorităţile competente şi structurile care au atribuţii şi responsabilităţi pentru evaluarea riscurilor asupra sănătăţii şi mediului sunt următoarele: a) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului; b) Ministerul Economiei şi Comerţului şi Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase; c) Comitetul interministerial ştiinţific consultativ pentru evaluarea toxicităţii şi ecotoxicităţii substanţelor chimice periculoase.6.1. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, împreună cu celelalte autorităţi publice care au atribuţii conform legii, evaluează riscurile pe care le prezintă asupra sănătăţii şi mediului substanţele existente, cuprinse în Inventarul EINECS, plasate pe piaţă, ca atare sau în preparate, pe baza datelor şi informaţiilor raportate de agenţii economici, din oficiu sau/şi la cerere.6.2. Ministerul Economiei şi Comerţului şi Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, împreună cu celelalte autorităţi publice care au atribuţii conform legii, evaluează riscurile pe care le prezintă asupra sănătăţii şi mediului substanţele chimice notificate, în vederea introducerii pe piaţă, ca atare sau în preparate.6.3. Comitetul interministerial ştiinţific consultativ pentru evaluarea toxicităţii şi ecotoxicităţii substanţelor chimice periculoase evaluează efectele pe care le prezintă substanţele şi preparatele chimice asupra sănătăţii şi mediului.7. Agenţii economici producători, importatori, utilizatori sau distribuitori trebuie să raporteze anual, în perioada 1 ianuarie - 31 martie, datele şi informaţiile generale pentru substanţele şi preparatele chimice plasate pe piaţă în anul precedent.8. Pentru fiecare dintre substanţele chimice cuprinse în Inventarul EINECS, plasate pe piaţă, ca atare sau în preparate, în cantităţi mai mari de 10 tone/an, în anii 2002, 2003 şi 2004, agenţii economici producători, importatori, utilizatori sau distribuitori sunt obligaţi să raporteze datele şi informaţiile generale prevăzute în anexa nr. 1, până la data de 31 martie 2006.9. Datele şi informaţiile detaliate se raportează de către agenţii economici producători, importatori, utilizatori sau distribuitori, anual, în perioada 1 ianuarie - 30 iunie.10. Pentru datele şi informaţiile suplimentare, Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, împreună cu Comitetul interministerial ştiinţific consultativ pentru evaluarea toxicităţii şi ecotoxicităţii substanţelor chimice periculoase, stabilesc cazurile şi termenele în care agenţii economici producători, importatori, utilizatori sau distribuitori trebuie să le transmită.11. La declararea datelor şi informaţiilor către Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, agenţii economici vor preciza datele şi informaţiile care au caracter confidenţial, conform art. 20 din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004.12. Pe baza informaţiilor raportate de către agenţii economici referitoare la substanţele, ca atare sau în preparate, fabricate, importate, utilizate sau distribuite în perioada 2002-2005, indiferent de cantitate, Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase va întocmi o listă, pe care o va pune la dispoziţie celor interesaţi pe pagina web a acesteia, până la data de 31 mai 2006, şi pe care o va actualiza anual.Această listă va cuprinde trei capitole, respectiv:- cap. I "Lista substanţelor chimice plasate pe piaţa naţională, ca atare sau în preparate";- cap. II "Lista substanţelor chimice, ca atare sau în preparate, care trebuie să fie supuse procedurii de notificare", în vederea introducerii pe piaţa naţională, incluzând şi renotificarea substanţelor cuprinse în Lista ELINCS, de către agenţii economici producători, personal sau prin reprezentanţi unici, ori de către importatori;- cap. III "Lista substanţelor chimice, ca atare sau în preparate, plasate pe piaţa naţională, care nu sunt incluse în Inventarul EINECS, în Lista NLP sau în Lista ELINCS".13. Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase va participa, împreună cu Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi cu alte autorităţi publice care au atribuţii legale în acest sens, la întocmirea şi transmiterea datelor şi informaţiilor privind substanţele chimice plasate pe piaţă, ca atare sau în preparate, solicitate de Comisia Europeană sau de alte organisme comunitare.14. Controlul pentru constatarea şi sancţionarea nerespectării prevederilor prezentului ordin se efectuează de către Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) din Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi cu dispoziţiile care reglementează regimul general al contravenţiilor.15. Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentele proceduri.  +  Anexa 1 -------la proceduri------------RAPORTAREA DATELOR ŞI INFORMAŢIILOR GENERALEprivind substanţele chimice, ca atare sau în preparateRaportarea anuală a datelor şi informaţiilor generale pentru substanţele fabricate, importate, utilizate sau distribuite pe piaţă, ca atare sau în preparate, cuprinde următoarele: a) date şi informaţii privind agentul economic:- date de identificare a agentului economic producător, importator, utilizator sau distribuitor: numele complet al agentului economic, adresa completă/sediul, numărul de telefon, fax, e-mail, adresa web;- numărul de înregistrare la registrul comerţului, codul CAEN al activităţii; b) date şi informaţii privind substanţele chimice, ca atare sau în preparate, indiferent de cantitatea plasată pe piaţă, care se referă la:- date de identificare şi de clasificare a substanţei chimice, ca atare sau în preparate: denumirea comercială, eventual sinonime şi denumirea chimică (conform IUPAC) ale substanţei sau preparatului, formula moleculară şi masa moleculară, numărul CAS (Chemical Abstracts Service), numărul EINECS/numărul NLP/numărul ELINCS şi numărul indexului de clasificare a substanţei (conform anexei nr. 2 "Lista substanţelor chimice periculoase" la Hotărârea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase);- în cazul în care substanţa nu se găseşte pe nici una dintre listele EINECS, NLP, ELINCS, se va menţiona clar acest lucru;- puritatea substanţei;- impurităţi prezente în substanţă;- starea fizică a substanţei;- concentraţia substanţei/substanţelor în preparate, exprimată în procente gravimetrice sau volumetrice, după caz, şi clasificarea conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată şi modificată prin Legea nr. 451/2001;- cantitatea de substanţă;- informaţii privind utilizarea sau utilizarea preconizată a substanţei, ca atare sau în preparate.  +  Anexa 2 -------la proceduri------------RAPORTAREA DATELOR ŞI INFORMAŢIILOR DETALIATEprivind substanţele chimice, ca atare sau în preparateRaportarea anuală a datelor şi informaţiilor detaliate pentru substanţele fabricate, importate, utilizate sau distribuite pe piaţă, ca atare sau în preparate, cuprinde următoarele: a) date şi informaţii privind agentul economic:- date de identificare a agentului economic producător, importator, utilizator sau distribuitor: numele complet al agentului economic, adresa completă/sediul, numărul de telefon, fax, e-mail, adresa web;- numărul de înregistrare la registrul comerţului, codul CAEN al activităţii; b) date şi informaţii privind substanţele chimice, ca atare sau în preparate, în cantităţi mai mari de 1.000 tone/an, care se referă la:1. Date privind proprietăţile fizico-chimice1.1. Punct de topire1.2. Punct de fierbere1.3. Densitate1.4. Presiune de vapori1.5. Coeficient de partiţie octanol/apă (log Pow)1.6. Solubilitate în apă1.7. Punct de inflamabilitate1.8. Autoinflamabilitate1.9. Inflamabilitate1.10. Proprietăţi explozive1.11. Proprietăţi de oxidare1.12. Alte date şi observaţii2. Căi de pătrundere şi distribuţie în mediu2.1. Stabilitate2.1.1. Fotodegradare2.1.2. Stabilitate în apă (hidroliză)2.1.3. Stabilitate în sol (perioada de înjumătăţire în condiţii aerobe, anaerobe)2.2. Date de monitoring (mediu)2.3. Transport şi distribuţie (transfer) între compartimentele de mediu, inclusiv concentraţiile estimate în compartimentele de mediu, căi de distribuţie2.3.1. Transport2.3.2. Distribuţia/transferul între compartimentele de mediu2.4. Biodegradare2.5. Bioacumulare2.6. Alte observaţii3. Ecotoxicitate3.1. Toxicitate pentru peşti3.2. Toxicitate pentru dafnia şi alte nevertebrate acvatice3.3. Toxicitate pentru alge3.4. Toxicitate pentru bacterii3.5. Toxicitate pentru organismele terestre3.6. Toxicitate pentru organismele care trăiesc în sol3.7. Alte observaţii4. Toxicitate4.1. Toxicitate acută4.1.1. Toxicitate acută orală4.1.2. Toxicitate acută prin inhalare4.1.3. Toxicitate acută dermală4.1.4. Toxicitate acută (alte căi de administrare)4.2. Corosivitate şi iritare4.2.1. Iritarea pielii4.2.2. Iritarea ochilor4.3. Sensibilizare4.4. Toxicitate prin doză repetată4.5. Toxicitate genetică în vitro4.6. Toxicitate genetică în vivo4.7. Caracter cancerigen4.8. Toxicitate pentru reproducere4.9. Alte informaţii relevante4.10. Experienţe privind expunerea umană5. Lista referinţelor bibliograficeÎn conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 2.427/2004 privind evaluarea şi controlul riscului substanţelor existente, producătorii şi importatorii trebuie să depună toate eforturile pentru obţinerea datelor şi informaţiilor. În absenţa datelor şi informaţiilor, producătorii şi importatorii nu sunt obligaţi să efectueze teste suplimentare pe animale, în vederea obţinerii unor asemenea date.  +  Anexa 3 -------la proceduri------------FORMULAR DE AUTENTIFICAREa datelor şi informaţiilor raportate transmise în format electronic,conform Ordinului ministrului mediuluişi gospodăririi apelor şi al ministruluieconomiei şi comerţului nr. 1.001/552/2005Subsemnatul ........./(numele şi prenumele)......, funcţia ......., numele agentului economic ....., adresa agentului economic ......., telefon şi fax ....., adresa web şi e-mail ......, prin prezenta confirm faptul că datele şi informaţiile raportate pentru substanţele ca atare sau în preparate sunt în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului economiei şi comerţului nr. 1.001/552/2005.Datele şi informaţiile raportate sunt transmise în format electronic.Semnătura Data................ ................Persoana de contact ....................................Numele şi prenumele ....................................Funcţia ................................................Adresa .................................................Telefon şi fax .........................................Adresa web şi e-mail ...................................------------