LEGE nr. 2 din 30 octombrie 1987privind conservarea, protejarea şi dezvoltarea pădurilor, exploatarea lor raţională economică şi menţinerea echilibrului ecologic
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 52 din 9 noiembrie 1987    Marea Adunare Naţionala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În Republica Socialistă România, conservarea şi protejarea pădurilor constituie o problemă de interes naţional.Conservarea, protejarea pădurilor şi mai buna gospodărire a fondului forestier, parte integrantă a activităţii generale de dezvoltare economico-socială planificata a tarii, se realizează în concordanta cu principiile şi obiectivele fundamentale ale politicii partidului şi statului de faurire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi inaintare a României spre comunism.  +  Articolul 2Apărarea şi îmbunătăţirea mediului înconjurător, menţinerea echilibrului ecologic, prin conservarea şi protejarea pădurilor, constituie o îndatorire de baza, permanenta a organelor şi organizaţiilor de stat, cooperatiste şi a celorlalte organe şi organizaţii obşteşti, a tuturor cetăţenilor.Conservarea şi dezvoltarea fondului forestier se realizează în principal prin: a) menţinerea integrităţii fondului forestier; b) limitarea taierilor de masa lemnoasă, astfel încît acestea să se încadreze strict în posibilitatea de creştere normală a pădurilor, stabilită prin amenajamentele silvice elaborate potrivit legii; c) creşterea ponderii pădurilor în unele zone cu climat mai puţin favorabil; d) evitarea dezgolirii solului prin tăieri, pentru asigurarea permanentei pădurilor şi a funcţiilor de protecţie şi producţie ale acestora; e) aplicarea de tehnologii de recoltare şi colectare a lemnului, care să nu afecteze echilibrul ecologic; f) realizarea de arborete cu structuri corespunzătoare sub raportul compoziţiei şi densitatii arborilor la hectarul de padure; g) prevenirea proceselor de degradare a pădurilor şi solurilor forestiere, care pot conduce la uscarea prematura a arborilor pe picior; h) promovarea în cultura a speciilor autohtone valoroase, precum şi impadurirea tuturor suprafeţelor neregenerate din fondul forestier; i) readucerea în circuitul economic, prin impadurire, a terenurilor excesiv degradate sau în alunecare, inapte pentru folosinţe agricole; j) paza pădurilor şi protecţia acestora în vederea prevenirii şi combaterii bolilor şi dăunătorilor, incendiilor, distrugerilor şi degradărilor; k) creşterea aportului cercetării ştiinţifice şi intensificarea valorificării rezultatelor acesteia în producţie; l) valorificarea mai intensa a fondului forestier şi economisirea masei lemnoase; m) ridicarea nivelului profesional al specialiştilor, cadrelor tehnice, al întregului personal muncitor, corespunzător necesităţilor de gospodărire intensiva a pădurilor; n) educarea oamenilor muncii, şi în primul rind a tineretului, în sprijinul grijii, dragostei şi respectului faţă de padure, popularizarea importantei sociale şi economice a pădurii, formarea în rindul populaţiei a unei opinii favorabile dezvoltării, conservării şi protejării acesteia.  +  Articolul 3Ministerul Silviculturii va lua măsuri pentru menţinerea în stare corespunzătoare a plantaţiilor forestiere de protecţie a terenurilor agricole, precum şi a perdelelor forestiere situate de-a lungul căilor de comunicaţii, astfel încît acestea să-şi poată îndeplini rolul pentru care au fost create.  +  Articolul 4În scopul ameliorării factorilor climatici şi îmbunătăţirii condiţiilor de muncă şi de viaţa ale populaţiei, se vor realiza, în condiţiile şi cu aprobările prevăzute de lege: a) zone verzi în jurul întreprinderilor, în vederea inlaturarii efectelor nocive ale activităţii acestora, precum şi în jurul localităţilor urbane;afectate de seceta şi vînturi puternice, conform planurilor anuale de dezvoltare economico-socială a tarii.  +  Articolul 5Organele şi organizaţiile de stat, cooperatiste, celelalte organizaţii obşteşti, care au în administrare, folosinţă sau proprietate terenuri cu vegetaţie forestieră situate în afară fondului forestier, sînt obligate să asigure conservarea acesteia în scopul protejării localităţilor, obiectivelor industriale, terenurilor agricole, căilor de comunicaţie, a cursurilor de apa, lucrărilor hidrotehnice, lacurilor de acumulare şi ameliorarea factorilor climatici, în condiţiile legii.  +  Capitolul 2 Menţinerea integrităţii fondului forestier, conservarea, protejarea şi dezvoltarea pădurilor, limitarea taierilor de masa lemnoasă  +  Articolul 6Menţinerea suprafeţei fondului forestier, în conformitate cu planul de organizare a teritoriului şi de folosire a fondului funciar, constituie o obligaţie naţionala.Se interzice reducerea din orice motiv a fondului forestier naţional şi a vegetatiei forestiere din afară acestuia.  +  Articolul 7Ministerul Silviculturii răspunde de asigurarea integrităţii şi de buna gospodărire a fondului forestier, indiferent de deţinători, de păstrarea, cultivarea şi punerea în valoare a pădurilor, de realizarea întocmai a prevederilor Programului naţional pentru conservarea şi dezvoltarea fondului forestier.  +  Articolul 8Pentru realizarea unei repartiţii teritoriale corespunzătoare a pădurilor, asigurarea potenţialului productiv şi păstrarea echilibrului ecologic, se interzic pe o perioadă de 10 ani taierile de produse principale în zonele prevăzute în anexa nr. 1.În zonele prevăzute la alin. 1 se vor executa tăieri numai în cadrul lucrărilor de conservare şi îngrijire a pădurilor, de igiena şi curăţire.  +  Articolul 9În vederea conservării pădurilor valoroase de stejar, gorun, girnita, cer, fag, tei, brad, molid, precum şi pentru obţinerea unor produse industriale de calitate superioară, în special furnire estetice şi lemn de rezonanta, taierile în aceste păduri se vor putea face numai la virstele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 10În arboretele care îndeplinesc funcţii speciale de protecţie, determinate ca atare prin amenajamentele silvice, precum şi în cele situate pe stîncării şi grohotisuri, se vor putea executa, după caz, numai lucrări de conservare şi îngrijire, precum şi de igienizare şi curăţire.  +  Articolul 11Volumul de masa lemnoasă ce se recolteaza anual, pe zone geografice şi destinaţii, se aproba prin decret al Consiliului de Stat.Masa lemnoasă ce se recolteaza anual se stabileşte în limita posibilităţii normale a pădurii, potrivit amenajamentului silvic, asigurindu-se evitarea dezgolirii şi protejarea solului, consolidarea funcţiilor de protecţie ale arboretelor, stabilitatea ecosistemelor naturale, ameliorarea factorilor de clima, menţinerea unor debite constante de apa şi continuitatea producţiei de lemn.  +  Articolul 12Unităţile socialiste care au obţinut, potrivit legii, aprobarea prealabilă de amplasare a unor obiective de investiţii sau de producţie pe terenurile din fondul forestier, sînt obligate sa recupereze şi sa amenajeze anticipat, în vederea impaduririi, o suprafaţa echivalenta cu cea ocupată definitiv.Pe terenurile ocupate definitiv sau folosite temporar, potrivit legii, pentru nevoile altor sectoare ale economiei naţionale, taierile de defrişare se fac eşalonat, pe măsura inaintarii frontului de lucru.  +  Capitolul 3 Promovarea în cultura speciilor autohtone valoroase, regenerarea pădurilor şi readucerea în circuitul economic, prin impadurire, a terenurilor excesiv degradate sau în alunecare, inapte pentru folosinţe agricole  +  Articolul 13Ministerul Silviculturii răspunde de impadurirea, potrivit planului naţional unic de dezvoltare economico-socială şi programelor speciale cu privire la dezvoltarea, conservarea şi gospodărirea fondului forestier, a tuturor suprafeţelor din acest fond, precum şi de asigurarea densitatii corespunzătoare a arborilor la hectar în toate pădurile.Densitatea arborilor la hectarul de padure, pe specii forestiere, virste şi categorii de fertilitate a solului, este stabilită în anexa nr. 3.  +  Articolul 14Pentru realizarea unei structuri corespunzătoare în cultura a speciilor autohtone valoroase, se va asigura: a) promovarea, prin regenerari naturale, lucrări de impadurire şi completări, a stejarului pedunculat, gorunului, fagului, teiului, ciresului, nucului, frasinului, salcîmului, paltinului, girnitei, precum şi a altor specii de foioase valoroase din punct de vedere silvic şi ecologic; b) cultura în zone corespunzătoare a molidului, bradului, laricelui, duglasului şi pinilor.Se interzice extinderea speciilor de rasinoase, salcîmului şi plopilor în zone favorabile culturii stejarului şi gorunului.  +  Articolul 15În scopul asigurării permanentei pădurilor şi a funcţiilor lor de protecţie, precum şi pentru creşterea suprafeţelor ce se regenereaza pe cale naturala, se vor promova tratamente intensive cu regenerare sub adapostul arborilor, adoptindu-se tehnologii cu perioade lungi, precum şi cu perioade continue de regenerare, stabilite prin amenajamentele silvice.În fondul forestier şi în vegetatia forestieră din afară acestuia se interzic taierile rase. Tăieri rase se pot face numai în condiţiile şi cu aprobările prevăzute de lege, pe suprafeţe mici, sau în benzi în arborete pure de molid, salcîm, plopi euramericani, salcie selectionata, arborete puternic afectate de doborîturi de vînt, rupturi produse de zapada, cu fenomene de uscare prematura, precum şi în cazurile cînd se fac lucrări de refacere-substituire în arborete slab productive care nu se pot reface sub adapostul arborilor, stabilite ca atare prin amenajamentele silvice.  +  Articolul 16La recoltarea şi colectarea lemnului se vor folosi numai tehnologii prin care se evita degradarea solului, distrugerea semintisului şi vătămarea arborilor rămaşi pe picior. Drumurile forestiere vor fi amplasate şi construite, potrivit legii, astfel încît sa nu afecteze stabilitatea versantilor şi regimul apelor.  +  Articolul 17Ministerul Silviculturii asigura producerea, certificarea şi controlul genetic al întregului material săditor.Îngrijirea, conducerea şi protecţia rezervaţiilor de seminţe şi a plantajelor se vor face astfel încît întreaga cantitate de seminţe sa provină din rezervaţiile constituite din cele mai valoroase păduri şi din plantaţii semincere.  +  Articolul 18Terenurile înscrise în evidenta cadastrului funciar, excesiv degradate şi ca atare inapte pentru folosinţe agricole, stabilite prin programe, aprobate potrivit legii, vor fi împădurite de către proprietarii sau deţinătorii acestora, după caz.  +  Capitolul 4 Intensificarea acţiunilor de igienizare şi curăţire a pădurilor  +  Articolul 19Ministerul Silviculturii îndrumă, controlează şi răspunde, potrivit legii, de organizarea tuturor acţiunilor de depistare, prevenire şi combatere a dăunătorilor şi bolilor pădurilor şi vegetatiei forestiere din afară fondului forestier.  +  Articolul 20În vederea conservării şi dezvoltării fondului forestier, a asigurării stării fitosanitare corespunzătoare a pădurilor, unităţile silvice şi ceilalţi deţinători de păduri şi terenuri cu vegetaţie forestieră au obligaţia să aplice întocmai măsurile de depistare, prevenire şi combatere a dăunătorilor şi bolilor, precum şi a celor de paza, de prevenire şi stingere a incendiilor.Normele pentru asigurarea stării de igiena a pădurilor, inclusiv a culturilor forestiere, obligatorii pentru toţi deţinătorii de păduri, sînt cele prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 21Prevenirea şi combaterea dăunătorilor şi bolilor pădurilor şi culturilor forestiere se executa în mod unitar, potrivit programelor de acţiuni aprobate, pe baza lucrărilor de depistare şi prognoza.În vederea asigurării eficientei corespunzătoare a măsurilor de protecţie, prin programele de acţiuni se va face, în mod obligatoriu, corelarea tratamentelor de combatere, ce se efectuează în păduri, cu acelea ce se aplică în culturi agricole, precum şi pe păşuni şi fîneţe.Pentru aplicarea corespunzătoare a tratamentelor de prevenire şi combatere a dăunătorilor şi bolilor, răspunderea revine conducătorului fiecărei unităţi silvice sau, după caz, al fiecărei unităţi deţinătoare de terenuri cu vegetaţie forestieră.  +  Articolul 22În cadrul măsurilor de protecţie a pădurilor se vor realiza, în principal, acţiuni de combatere în zonele puternic atacate de daunatori şi se va asigura executarea tuturor lucrărilor de igiena - înlăturarea arborilor uscati, în curs de uscare, doboriti sau care sînt atacati de boli şi daunatori, cojirea totală a cioatelor şi arborilor taiati sau doboriti şi altele asemenea - atît în perimetrele silvice, cît şi în afară fondului forestier.Măsurile de prevenire şi combatere a dăunătorilor şi bolilor se aplică diferenţiat, în funcţie de natura şi intensitatea atacului şi de caracteristicile fiecărei păduri în parte.  +  Articolul 23În scopul prevenirii pagubelor produse de daunatori şi boli, precum şi pentru înlăturarea pericolului permanentizarii şi extinderii unor focare ale acestora, inspectoratele silvice vor executa tratamentele de combatere necesare pe terenurile cu vegetaţie forestieră aparţinînd altor deţinători, în cazul cînd aceştia nu le efectuează la timp şi în condiţii corespunzătoare. Cheltuielile ocazionate de executarea lucrărilor vor fi suportate integral de deţinătorii terenurilor respective.  +  Articolul 24Ministerele, celelalte organe centrale şi locale de stat şi cooperatiste, care au în subordine unităţi a căror activităţi poate aduce, prin poluarea mediului înconjurător, prejudicii fondului forestier şi vegetatiei forestiere din afară acestuia, sînt obligate sa ia măsurile necesare pentru excluderea oricăror consecinţe negative ale acestor activităţi.  +  Capitolul 5 Sporirea aportului cercetării ştiinţifice la mai buna conservare şi protejare a pădurilor şi intensificarea valorificării rezultatelor acesteia în producţie  +  Articolul 25Pentru creşterea aportului cercetării ştiinţifice la asigurarea şi menţinerea echilibrului ecologic, la conservarea şi protejarea pădurilor, cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi introducerea progresului tehnic în silvicultura vor avea, în principal, următoarele obiective: a) cunoaşterea structurii şi a modului de funcţionare a ecosistemelor forestiere naturale; b) selecţia şi ameliorarea, regenerarea, îngrijirea şi extinderea în cultura a speciilor forestiere, în mod deosebit a celor autohtone valoroase; c) producerea de material săditor genetic ameliorat pentru asigurarea necesităţilor interne, precum şi pentru export; d) conservarea şi îngrijirea pădurilor din zona de cîmpie, îndeosebi a celor cu baza de stejar, gorun, girnita, cer, tei şi salcîm; e) stabilirea structurii optime a arboretelor sub raportul compoziţiei şi densitatii arborilor la hectar; f) elaborarea de tehnologii pentru regenerarea, refacerea şi conducerea arboretelor, precum şi pentru reconstructia ecologica a zonelor instabile din punctul de vedere al climei şi al altor factori de mediu; g) evaluarea funcţiilor de protecţie ale pădurilor şi creşterea aportului silviculturii la dezvoltarea altor ramuri ale economiei naţionale şi la protecţia mediului înconjurător; h) crearea de material săditor rezistent la boli şi daunatori şi la influentele nefavorabile ale factorilor de clima; i) dezvoltarea bazei de seminţe, astfel încît să se asigure întregul necesar de seminţe şi material de impadurire genetic ameliorat, pentru necesităţile interne, export, precum şi pentru efectuarea de schimburi de seminţe din specii valoroase, de mare productivitate, cu alte tari; j) elaborarea de tehnologii îmbunătăţite pentru amenajarea complexa a bazinelor hidrografice torentiale din zonele de munte şi coline înalte şi impadurirea terenurilor degradate; k) valorificarea superioară a plantelor medicinale, fructelor, ciupercilor, cojii arborilor şi a altor asemenea produse ale pădurii; chimizarea produselor, în vederea obţinerii de substanţe active, farmaceutice, cosmetice şi altele; l) perfecţionarea metodelor de prevenire şi combatere a dăunătorilor şi bolilor pădurii, prin înlocuirea pesticidelor toxice, reducerea dozelor folosite şi extinderea folosirii de biopreparate şi substanţe chimice biodegradabile cu remanenta redusă; m) perfecţionarea metodelor şi procedeelor de amenajare a pădurilor cu funcţii multiple şi de estimare a masei lemnoase pentru producţia industriala; n) definirea şi instituirea unui sistem de control al factorilor de influenţa negativa asupra dezvoltării fondului forestier şi factorilor de mediu; o) extinderea cooperării internaţionale în vederea conservării şi ocrotirii pădurilor.  +  Capitolul 6 Participarea tuturor oamenilor muncii, a întregii populaţii la conservarea şi protejarea pădurilor  +  Articolul 26Pentru educarea oamenilor muncii, şi în primul rind a tineretului, în spiritul grijii, dragostei şi respectului faţă de padure - una dintre cele mai importante bogatii naturale ale tarii -, popularizarea importantei sociale şi economice a pădurii, formarea unei opinii de masa favorabile conservării şi apărării acesteia, menţinerii echilibrului ecologic, în vederea îmbunătăţirii climei şi a mediului înconjurător, anual se va organiza "Luna pădurii", în perioada martie - aprilie, de către Ministerul Silviculturii, cu concursul Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului, Uniunii Tineretului Comunist şi al comitetelor şi birourilor executive ale consiliilor populare.În cadrul acestei acţiuni se va asigura o larga participare a elevilor, tineretului şi a celorlalte categorii de cetăţeni la lucrările de împăduriri.De asemenea, se va asigura participarea populaţiei la lucrări în pepiniere, de îngrijire, curăţire şi protecţie a pădurilor împotriva bolilor, dăunătorilor şi altor factori negativi.  +  Articolul 27În şcolile de toate gradele se vor organiza acţiuni educative privind conservarea, protejarea şi dezvoltarea pădurilor, factor important în asigurarea echilibrului ecologic.De asemenea, se vor organiza acţiuni permanente şi susţinute de informare a maselor largi - prin presa, radio şi televiziune - asupra rolului pădurii şi necesităţii de protejare a acesteia, despre activităţile ce se desfăşoară în gospodărirea fondului forestier.  +  Capitolul 7 Raspunderi şi sancţiuni  +  Articolul 28Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală a persoanei vinovate.  +  Articolul 29Ocuparea unor păduri sau terenuri din fondul forestier fără aprobare legală, ocuparea de suprafeţe mai mari din acest fond sau amplasarea pe alte terenuri din fondul forestier, folosite temporar, la data stabilită prin actul de aprobare şi în stare de a fi împădurite, săvîrşite în mod repetat, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 1 an.  +  Articolul 30Taierea sau scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi ori lastari, cu sau fără ridicarea acestora din păduri sau de pe terenuri cu vegetaţie forestieră situate în afară fondului forestier, aparţinînd unităţilor socialiste, dacă valoarea pagubei, calculată pe bază de tarif, este mai mare de 1000 lei sau dacă valoarea pagubei este sub 1000 lei, dar fapta a fost săvîrşită în mod repetat, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o luna la şase luni sau cu amendă de la 1000 lei la 5000 lei.Faptele prevăzute la alin. 1 se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 1 an dacă sînt săvîrşite în una din următoarele condiţii: a) în timpul nopţii; b) în pădurile sau pe terenurile cu vegetaţie forestieră care îndeplinesc rol de protecţie; c) de doua sau mai multe persoane; d) în intervalul de 2 ani de la data condamnării definitive a făptuitorului pentru o infracţiune silvică.Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 31Distrugerea sau vătămarea arborilor, puietilor sau lastarilor prin pasunare în zone sau păduri în care pasunatul nu este permis, dacă valoarea pagubei, calculată pe bază de tarif, este mai mare de 1000 lei, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la o luna la 6 luni sau cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei.Faptele prevăzute la alin. 1 se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 2 ani dacă valoarea pagubei, calculată pe bază de tarif, este mai mare de 10000 lei.  +  Articolul 32Folosirea fără drept a ciocanului silvic se pedepseşte cu închisoare de la o luna la 6 luni sau cu amendă de la 3000 lei la 10000 lei.  +  Articolul 33Pe lîngă organele de urmărire penală, sînt împuternicite să constate infracţiunile prevăzute de art. 29-32 inginerii şi tehnicienii cu atribuţii în domeniul pazei pădurilor din Ministerul Silviculturii, inspectoratele silvice, ocoalele silvice şi secţiile silvocinegetice.De asemenea, padurarii, brigadierii silvici şi şefii districtelor silvice sînt împuterniciţi să constate infracţiunile silvice prevăzute în art. 30 şi 31.Agentul constatator, însoţit de un delegat al comitetului sau biroului executiv al consiliului popular municipal, al sectorului municipiului Bucureşti, orasenesc sau comunal, după caz, este autorizat sa identifice, în locurile unde sînt situate, materialele lemnoase provenite din infracţiuni.  +  Articolul 34Procesele-verbale de constatare a infracţiunilor se trimit, în vederea calculării valorii pagubelor, ocolului silvic în raza căruia a fost săvîrşită infracţiunea.După efectuarea calculului, şeful ocolului silvic trimite procesul-verbal, împreună cu calculul făcut, procurorului competent, încunoştinţînd despre aceasta şi organul care a încheiat procesul- verbal.  +  Articolul 35Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, sînt considerate infracţiuni şi se sancţionează după cum urmează: A. De la 2.000 lei la 20.000 lei, ocuparea unor păduri sau terenuri din fondul forestier fără aprobare legală, ocuparea unor suprafeţe mai mari din acest fond sau amplasarea lucrărilor pe alte terenuri decît cele aprobate sau neredarea terenurilor din fondul forestier, folosite temporar, la termenul stabilit prin actul de aprobare şi în stare de a fi împădurite.Sancţiunea poate fi aplicată şi persoanelor juridice. B. De la 1.000 lei la 2.000 lei: a) transportul materialului lemnos cu mijloace auto sau hipo de la locul de depozitare sau tăiere, neînsoţit de acte tip de provenienţă, sau refuzul conducătorului mijlocului de transport încărcat cu asemenea material de a-l transporta la locul indicat de personalul silvic ori de a opri la semnalul făcut de personalul silvic, sau de a prezenta, la cererea acestuia, actele de provenienţă. Sancţiunea se aplică atît conducătorului mijlocului de transport, cît şi beneficiarului transportului; b) aducerea sau depozitarea, în păduri sau pe terenuri cu vegetaţie forestieră din afară fondului forestier, de piatra, moloz, gunoaie, cadavre de animale sau reziduuri; c) ştergerea marcilor sau a numelor de pe arbori ori cioate; d) taierea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, a arborilor, puietilor ori lastarilor, cu sau fără ridicarea acestora din păduri sau de pe terenuri cu vegetaţie forestieră aparţinînd unităţilor socialiste; e) taierea ori însuşirea, fără drept, de arbori ornamentali - brad sau molid - din păduri sau de pe terenuri cu vegetaţie forestieră aparţinînd unităţilor socialiste, sau vînzarea ori transportul acestora, fără acte legale; f) sustragerea, din păduri sau de pe terenuri cu vegetaţie forestieră aparţinînd unităţilor socialiste, de arbori doboriti de fenomene naturale, sau de arbori, puieţi ori lastari care au fost taiati ori scoşi din rădăcini, fără drept, de alte persoane; g) vătămarea arborilor, puietilor ori lastarilor prin pasunare în zone sau păduri în care pasunatul este interzis; h) pasunatul fără autorizaţie ori contrar prevederilor autorizaţiei de pasunare, în cuprinsul pădurilor sau terenurilor din fondul forestier; i) deteriorarea lucrărilor de amenajare a torenţilor în perimetrele de ameliorare constituite în fondul forestier; j) efectuarea de săpături în păduri sau pe alte terenuri din fondul forestier, pentru a scoate piatra, pietriş, nisip, pămînt, brazde de iarba sau alte asemenea, fără aprobarea prealabilă a unităţii socialiste în a carei administrare sau folosinţă se afla pădurile sau terenurile; k) aruncarea de tigari, chibrituri sau alte obiecte aprinse, în păduri sau pe alte terenuri aflate în cuprinsul acestora, ori aprinderea focului în păduri, în alte locuri decît cele special amenajate şi marcate; l) exploatarea de parchete, cupoane sau loturi de arbori, înaintea termenului prevăzut în autorizaţia de exploatare ori după expirarea acestuia, sau în epocile în care exploatarea este interzisă prin norme legale, ori darea în producţie, în anul în curs, de masa lemnoasă din parchetele destinate, potrivit planului naţional unic, pentru anii următori; m) taierea sau vătămarea arborilor nemarcati din parchetele aflate în curs de exploatare; nu constituie contravenţie vătămarea inerenta procesului tehnologic sau care nu a putut fi evitata datorită aplicării normelor de protecţie a muncii, dacă în locul arborilor vătămaţi şi în imediata lor apropiere au fost lasati arbori corespunzatori din cei destinaţi exploatării, marcati ca atare de organele silvice; n) lăsarea în parchet la expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de exploatare, de arbori netaiati din cei destinaţi exploatării, de arbori taiati şi material fasonat valorificabil, ori lăsarea de material lemnos pe vai sau de-a lungul instalaţiilor de scos şi transport; o) nestringerea sau necuratirea resturilor de exploatare în parchetele atribuite spre exploatare, în termenele şi condiţiile prevăzute de normele legale; p) neexecutarea obligaţiei ca, la exploatarea pădurilor de rasinoase, să se cojeasca cioatele la pin şi molid în întregime, iar la brad şi la celelalte rasinoase prin curelare, precum şi menţinerea în padure şi în depozite, în intervalul de la 1 aprilie la 1 octombrie, a lemnului de rasinoase necojit. C. De la 500 lei la 1.500 lei: a) distrugerea sau degradarea arborilor, puietilor, lastarilor ori a semintisurilor din culturi sau din regenerari naturale, ori de pe terenuri cu vegetaţie forestieră aparţinînd unităţilor socialiste; b) deteriorarea amenajărilor silvice, vinatoresti, piscicole, din apele de munte, a imprejmuirilor, barierelor sau altor lucrări asemănătoare, aflate în păduri sau pe terenuri din fondul forestier; c) deteriorarea, ştergerea sau ridicarea semnelor de hotar, geodezie sau topografie, a tablitelor de avertizare sau a indicatoarelor, aflate în păduri sau pe alte terenuri din fondul forestier; d) taierea de către deţinătorii sau posesorii terenurilor cu vegetaţie forestieră, necuprinse în amenajamentele silvice, de arbori nemarcati de organele silvice; e) scoaterea din rădăcini sau ridicarea din padure, fără aprobarea unităţii socialiste în a carei administrare sau folosinţă se afla padurea, de cioate ce nu sînt destinate regenerarii naturale a pădurii, de craci sau resturi de exploatare; f) deteriorarea cioatelor destinate regenerarii naturale sau lăsarea, în parchetul ce se exploatează, de cioate cu o înălţime mai mare de o treime din diametru, masurata în partea din amonte; g) neîndeplinirea în termenul stabilit de organele silvice a obligaţiei de a igieniza şi curati vegetatia forestieră din afară fondului forestier de arbori uscati, doboriti sau rupti de vînt, ori atacati de insecte; h) instalarea de stupi în pastoral în fondul forestier sau la liziera pădurii, fără autorizaţia eliberata potrivit reglementărilor în vigoare, sau amplasarea acestora în alte locuri decît cele prevăzute în autorizaţie; i) amplasarea în păduri a unor construcţii, drumuri de scoatere sau instalaţii pasagere necesare exploatării parchetelor ori a bocselor de mangalizare, fără avizul organelor silvice sau în alte locuri decît cele prevăzute în avizul acestora; j) vînzarea, fără acte tip de provenienţă, de material lemnos cumpărat pentru trebuinţe proprii de la unităţile silvice sau unităţile forestiere de exploatare şi transport. D. De la 500 lei la 1.000 lei: a) culegerea sau recoltarea, fără aprobare legală, din păduri sau alte terenuri din fondul forestier, de frunze, ramuri, iarba, lucerna, ghinda, jir şi alte seminţe forestiere, rasina, cetina, muguri, plante medicinale şi alte produse accesorii ale pădurii; b) parcarea de autovehicule în păduri, grădini dendrologice, parcuri forestiere, pepiniere silvice sau alte terenuri din fondul forestier, în alte locuri decît cele marcate, precum şi circulaţia vehiculelor sau trecerea cu animale în afară drumurilor permise pentru circulaţie, precum şi prin vegetatia forestieră situata în afară fondului forestier; c) instalarea în păduri sau pe terenuri din fondul forestier de corturi, tonete mobile sau alte asemenea obiecte în alte locuri decît cele stabilite şi marcate de ocoalele silvice. E. De la 200 lei la 500 lei: a) circulaţia persoanelor în păduri, prin locuri interzise stabilite prin marcaje instalate de unităţile silvice, lăsarea animalelor nesupravegheate sa pasuneze în păduri sau pasunatul acestora în păduri în alte condiţii decît cele prevăzute de lege; b) aducerea şi menţinerea pe vetrele de stupina, atribuite în fondul forestier, de animale domestice şi păsări; c) aruncarea sau lăsarea în interiorul sau la liziera pădurii de resturi menajere, ambalaje, reziduuri de la autovehicule sau alte asemenea.  +  Articolul 36Contravenţiile prevăzute la art. 35 lit. A se constata de inginerii şi tehnicienii de la ocoalele silvice şi inspectoratele silvice, împuterniciţi în acest scop de către inspectorii şefi ai inspectoratelor silvice, iar aplicarea amenzii şi stabilirea despăgubirilor, calculate pe bază de tarif, se fac prin rezoluţie pe procesele-verbale de constatare a acestor contravenţii de către inspectorii şef ai inspectoratelor silvice.Celelalte contravenţii se constata de padurari, brigadierii silvici şi şefii districtelor silvice, de tehnicienii şi inginerii de la ocoalele şi inspectoratele silvice şi din Ministerul Silviculturii, împuterniciţi în acest scop, după caz, de către inspectorul şef al inspectoratul silvic sau de ministrul silviculturii, precum şi de primari, de ofiţeri şi subofiteri de militie.Agentul constatator aplica şi sancţiunea.Agentul constatator, însoţit de un delegat al comitetului sau biroului executiv al consiliului popular municipal, al sectorului municipiului Bucureşti, orasenesc sau comunal, după caz, este autorizat sa identifice, la locurile unde sînt situate, materialele rezultate prin săvîrşirea contravenţiei.  +  Articolul 37Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plîngere în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia.Plîngerea se depune la organul din care face parte agentul constatator.  +  Articolul 38În cazul contravenţiilor pentru care se prevăd amenzi mai mari de 1.000 lei sau dacă despăgubirea stabilită pe bază de tarif ori valoarea lucrurilor confiscate depăşeşte 1.000 lei, plîngerea se soluţionează de judecătoria în a carei raza teritorială a fost săvîrşită contravenţia.În celelalte cazuri plîngerea se soluţionează după cum urmează: a) de conducătorul organului din care face parte agentul constatator sau de către persoana care ocupa funcţia ierarhic imediat superioară agentului constatator, imputernicita de conducătorul acestui organ, în cazul cînd contravenţiile au fost constatate de inginerii şi tehnicienii din Ministerul Silviculturii. Dacă contravenţia a fost constatată de conducătorul organului, plîngerea se soluţionează de conducătorul organului ierarhic superior; b) de inspectorul şef al inspectoratului silvic în raza căruia s-a savirsit contravenţia, în cazul cînd fapta a fost constatată de agenţi împuterniciţi de acesta; c) de comitetul sau biroul executiv al consiliului popular, în cazul cînd contravenţia a fost constatată de primar.  +  Articolul 39Sînt supuse confiscării lucrurile produse prin contravenţie şi cele care au servit la săvîrşirea acesteia, dacă sînt ale contravenientului, precum şi lucrurile dobîndite prin săvîrşirea contravenţiei, dacă nu sînt restituite persoanei vătămate.În măsura în care prezenta lege nu dispune, contravenţiilor prevăzute la art. 35 le sînt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 40Persoanele împuternicite să constate infracţiuni şi contravenţii potrivit art. 33-36 sînt asimilate, în exercitarea atribuţiilor ce decurg din împuternicire, personalului care îndeplineşte o funcţie ce implica exerciţiul autorităţii de stat.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 41Organele Ministerului de Interne, ale procuraturii şi justiţiei vor asigura, prin participare directa, sprijinul necesar unităţilor socialiste, în activitatea de cunoaştere şi popularizare a legii şi vor urmări respectarea stricta a prevederilor acesteia, luînd măsuri pentru prevenirea şi combaterea ferma a oricăror încălcări ale dispoziţiilor prezentei legi.  +  Articolul 42Organele de conducere colectivă din unităţile socialiste de stat şi obşteşti vor lua măsuri pentru cunoaşterea şi aplicarea stricta a prevederilor prezentei legi şi pentru încurajarea şi sprijinirea acţiunilor de conservare şi protejare a pădurilor.  +  Articolul 43Modul de evaluare a pagubelor cauzate avutului obştesc prin taierea, scoaterea din rădăcini, distrugerea, degradarea sau sustragerea arborilor, puietilor şi lastarilor este cel stabilit în anexa nr. 5.  +  Articolul 44Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, actele normative prevăzute în anexa nr. 6 se abroga.  +  Articolul 45Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Buletinul Oficial.  +  Articolul 46Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta lege. -----------------