ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 144 din 18 octombrie 2005pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 969 din 1 noiembrie 2005    Având în vedere angajamentele privind politica de protecţie socială cuprinse în Programul de guvernare pe perioada 2005-2008, ce impun necesitatea acordării indemnizaţiei de şomaj în mod echitabil, în funcţie de stagiul de cotizare realizat în sistemul asigurărilor pentru şomaj, precum şi îmbunătăţirea măsurilor de stimulare a ocupării forţei de muncă, ţinând seama de implicaţiile financiare generate de implementarea măsurilor menţionate, ce nu pot fi suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2005, ce impun necesitatea reglementării acestora în regim de urgenţă, astfel încât fundamentarea bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2006 să se facă avându-se în vedere aceste măsuri,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5, punctele III şi IV vor avea următorul cuprins:"III. persoană în căutarea unui loc de muncă - persoana care face demersuri pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în condiţiile legii;IV. şomer - persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani şi până la îndeplinirea condiţiilor de pensionare; b) starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci; c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare; d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă."2. La articolul 5, după punctul IV se introduce un nou punct, punctul IV^1, cu următorul cuprins:"IV^1. şomer înregistrat - persoana care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute la pct. IV şi se înregistrează la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori la alt furnizor de servicii de ocupare, care funcţionează în condiţiile prevăzute de lege, în vederea obţinerii unui loc de muncă."3. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Angajatorii la care îşi desfăşoară activitatea pesoanele prevăzute la art. 19 sunt obligaţi să depună, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează drepturile salariale şi/sau veniturile de natura acestora, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau domiciliul, declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj."4. Alineatul (1) al articolului 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) Persoanele prevăzute la art. 20 pot încheia contract de asigurare pentru şomaj cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă au cel puţin vârsta de 18 ani şi sunt asigurate în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate."5. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Angajatorii au obligaţia de a plăti lunar o contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cotă de 2,5%, aplicată asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevăzute la art. 19."6. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - Persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj, prevăzute la art. 20, au obligaţia de a plăti lunar o contribuţie la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cotă de 3,5%, aplicată asupra venitului lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj."7. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Termenul de depunere a declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj constituie şi termen de plată. (2) În caz de neplată a contribuţiilor datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, se aplică reglementările legale privind executarea creanţelor bugetare."8. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) Indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor prevăzuţi la art. 17 alin. (1), pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează: a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an; b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani; c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani. (2) Cuantumul indemnizaţiei de şomaj prevăzute la alin. (1) este o sumă acordată lunar şi în mod diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează: a) 75% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an; b) suma prevăzută la lit. a) la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea asupra mediei salariului de bază lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare. (3) Cotele procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, prevăzute la alin. (2) lit. b), sunt: a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani; b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani; c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani; d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani. (4) Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru şomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, prevăzute la alin. (2) lit. b), se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj."9. La articolul 44, literele b) şi c) vor avea următorul cuprins:"b) la data când realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată; c) la 90 de zile de la data emiterii autorizaţiei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi independente sau a certificatului de înmatriculare, conform legii, dacă realizează venituri lunare mai mari decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată;".10. Articolul 49 va avea următorul cuprins:"Art. 49. - În cazul concedierilor colective, angajatorii au obligaţia să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în vederea adoptării unor măsuri pentru combaterea şomajului şi prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor concedieri."11. Alineatul (3) al articolului 50 va avea următorul cuprins:"(3) În vederea realizării serviciilor de preconcediere, angajatorii aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 49 sunt obligaţi să înştiinţeze agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere."12. Articolul 57 va avea următorul cuprins:"Art. 57. - (1) Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în principal, prin: a) informarea şi consilierea profesională; b) medierea muncii; c) formarea profesională; d) consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri; e) completarea veniturilor salariale ale angajaţilor; f) stimularea mobilităţii forţei de muncă. (2) Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se poate realiza de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi prin promovarea unor programe speciale în parteneriat cu alte persoane juridice de drept public sau privat. (3) Măsurile care vizează creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), se pot realiza şi contra cost de către furnizori de servicii din sectorul public sau privat acreditaţi şi/sau autorizaţi în condiţiile legii."13. La alineatul (2) al articolului 66^1, literele a) şi d) vor avea următorul cuprins:"a) să beneficieze de pregătire teoretică şi practică pe toată durata cursului şi să susţină, gratuit, de cel mult două ori examenul de absolvire la finalizarea acestuia;.................................................................... d) să beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun sau, după caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult 4 deplasări în cursul unei luni, dacă nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregătire, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru salariaţii instituţiilor publice şi regiilor autonome cu specific deosebit, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, precum şi de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pe traseul de la unitatea de cazare la unitatea de pregătire."14. După alineatul (2) al articolului 66^1 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Pentru traseele prevăzute la alin. (2) lit. d), pentru care nu se eliberează abonamente, persoanele au dreptul să beneficieze de decontarea biletelor de călătorie pe mijloacele de transport în comun."15. După alineatul (3) al articolului 66^1 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Persoanele care beneficiază de drepturile prevăzute la alin. (3) nu pot beneficia de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregătire."16. Alineatul (5) al articolului 66^1 va avea următorul cuprins:"(5) Persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sunt obligate să participe la programele de formare profesională oferite şi organizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, precum şi la examenul de absolvire a acestora."17. Articolul 69 va avea următorul cuprins:"Art. 69. - (1) Formele prin care se realizează formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se desfăşoară având la bază standardele ocupaţionale recunoscute la nivel naţional, respectiv standardele de pregătire profesională, aprobate potrivit legii. (2) Dacă pentru anumite ocupaţii sau meserii nu există standarde ocupaţionale recunoscute la nivel naţional, respectiv standardele de pregătire profesională, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă poate solicita unor persoane juridice de drept public sau privat proiecte de standarde ocupaţionale ori de pregătire profesională, care vor fi aprobate potrivit legii."18. Articolul 72 va avea următorul cuprins:"Art. 72. - (1) Persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) şi alin. (2) lit. c) cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj potrivit legii şi care se angajează pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale în vigoare, şi, ca urmare a angajării, le încetează plata indemnizaţiei de şomaj beneficiază, din momentul angajării până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să primească indemnizaţia de şomaj, de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizaţiei de şomaj, stabilită şi, după caz, reactualizată conform legii. (2) Nu beneficiază de prevederile alin. (1) persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani, precum şi persoanele pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează potrivit art. 44 lit. a)."19. După articolul 73 se introduce un nou articol, articolul 73^1, cu următorul cuprins:"Art. 73^1. - (1) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, în situaţia în care se angajează cu program normal de lucru, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă egală cu un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încadrării. (2) Absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajează în perioada de acordare a indemnizaţiei, în condiţiile prevăzute la alin. (1), beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. (3) Drepturile prevăzute la alin. (2) se acordă absolvenţilor care îşi menţin raporturile de muncă sau de serviciu pentru o perioadă de cel puţin 12 luni de la data angajării. (4) Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, avut în vedere la calculul indemnizaţiei de şomaj la care persoanele prevăzute la alin. (2) ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, dacă nu s-ar fi angajat, este salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data angajării. (5) Nu beneficiază de prevederile alin. (1) şi (2): a) absolvenţii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de muncă sau de serviciu; b) absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani; c) absolvenţii care la data solicitării dreptului urmează o formă de învăţământ; d) absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă; e) absolvenţii pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată potrivit art. 45 alin. (1) lit. c), iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizaţiei de şomaj încetează potrivit art. 44 lit. a)."20. Articolul 76 va avea următorul cuprins:"Art. 76. - (1) Angajaţii au obligaţia de a restitui integral sumele primite conform art. 73^1, 74 şi 75, în situaţia în care raporturile de muncă sau de serviciu încetează, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, în temeiul următoarelor prevederi: a) art. 55 lit. b), art. 56 lit. g) şi i), art. 61 lit. a) şi art. 79 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă au fost condamnaţi prin hotărâre judecătorească definitivă; c) art. 84 alin. (1) lit. b) şi e), alin. (2) lit. f) şi g) şi alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările ulterioare. (2) În situaţia nerespectării prevederilor alin. (1), recuperarea sumelor prevăzute la art. 73^1, 74 şi 75 se va face pe baza angajamentelor beneficiarilor, care constituie titluri executorii."21. La articolul 80 alineatul (1), partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 80. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ sunt scutiţi, pe o perioadă de 12 luni, de plată contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă absolvenţilor încadraţi, şi primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare absolvent:"22. Alineatul (2) al articolului 83 va avea următorul cuprins:"(2) Angajatorii care încetează raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenţilor, anterior termenului prevăzut la alin. (1), sunt obligaţi să restituie, în totalitate, agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent plus dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, dacă încetarea acestora a avut loc din următoarele motive: a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 55 lit. b), art. 56 lit. c), e) şi f) şi art. 65 din Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare; b) încetarea raportului de serviciu în temeiul art. 84 alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. e) şi alin. (4) lit. c) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările ulterioare."23. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 85 vor avea următorul cuprins:"Art. 85. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sunt scutiţi, pe o perioadă de 12 luni, de plată contribuţiei datorate la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă persoanelor încadrate din aceste categorii, şi primesc lunar, pe această perioadă, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani. (2) De facilităţile prevăzute la alin. (1), cu excepţia contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj, datorată de angajator pentru persoanele respective, beneficiază şi angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, nu au obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap şi le menţin raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani."24. La alineatul (7) al articolului 86, litera c) va avea următorul cuprins:"c) pe cel puţin 60% din numărul locurilor de muncă nou-create prin înfiinţarea sau dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii ori de unităţi cooperatiste să fie încadrat personal provenind din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă;".25. După alineatul (2) al articolului 91 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Taxele şi comisioanele pe care Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă le datorează băncii sau agenţiei de credit pentru administrarea fondurilor pentru acordarea de credite în condiţii avantajoase se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj."26. Alineatul (1) al articolului 93 va avea următorul cuprins:"Art. 93. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul şomerilor, pe care le menţin în activitate pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la data angajării, beneficiază de reducerea sumei reprezentând contribuţia de 2,5% datorată bugetului asigurărilor pentru şomaj."27. La articolul 113, litera d) se abrogă.28. Alineatul (2) al articolului 116 va avea următorul cuprins:"(2) Organele de control măsuri active ale Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi ale structurilor sale teritoriale vor constata şi vor sancţiona contravenţiile prevăzute la art. 113 lit. a), c), e), h) şi i), precum şi contravenţia prevăzută la lit. f), în ceea ce priveşte nerespectarea art. 50 alin. (3)."29. Articolul 127 va avea următorul cuprins:"Art. 127. - Indemnizaţia de şomaj şi celelalte drepturi stabilite prin prezenta lege se reactualizează ori de câte ori se modifică salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată."30. În cuprinsul legii, sintagmele "salariul de bază minim brut pe ţară" şi "salariul minim brut pe ţară" se înlocuiesc cu sintagma "salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată", iar sintagma "venituri mai mici decât indemnizaţia de şomaj" se înlocuieşte cu sintagma "venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată".În cuprinsul legii, expresia "neimpozabilă" se elimină, întrucât regimul fiscal aplicabil sumelor acordate potrivit legii este reglementat prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul II (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2006. (2) Până la data prevăzută la alin. (1), Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va modifica în mod corespunzător actele normative elaborate în vederea aplicării legii şi le va supune spre aprobare Guvernului.  +  Articolul III (1) Persoanele care solicită dreptul la indemnizaţie de şomaj înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază de acest drept în cuantumul, pe durata şi în condiţiile stabilite de prevederile legale în vigoare la data solicitării dreptului. (2) În aceleaşi condiţii beneficiază persoanele prevăzute la alin. (1) de drepturile care le-au fost suspendate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi care au fost repuse în plată după această dată.  +  Articolul IVPersoanele care solicită acordarea drepturilor lunare prevăzute la art. 72 din lege înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază de aceste drepturi în cuantumul, pe durata şi în condiţiile stabilite de prevederile legale în vigoare la data solicitării drepturilor.  +  Articolul VDispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică convenţiilor şi/sau contractelor încheiate cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă până la data intrării în vigoare a acesteia.  +  Articolul VILegea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 18 octombrie 2005.Nr. 144.-------