HOTĂRÎRE Nr. 222 din 10 aprilie 1995privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 19 aprilie 1995    În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României şi al altor reglementări legale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci are autoritate unica pe teritoriul României în asigurarea protecţiei proprietăţii industriale, în conformitate cu legislaţia naţionala în domeniu şi cu prevederile convenţiilor şi tratatelor internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 2Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci elaborează şi supune spre aprobare Guvernului strategia dezvoltării protecţiei proprietăţii industriale în România şi aplica politica în domeniu.  +  Articolul 3În realizarea obiectului sau de activitate, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci are următoarele atribuţii:1. asigura protecţia în domeniul proprietăţii industriale, în conformitate cu legile speciale şi acordurile internaţionale la care România este parte;2. este depozitarul registrelor naţionale ale cererilor depuse şi registrelor naţionale ale titlurilor de protecţie acordate pentru invenţii, mărci de fabrica, de comerţ şi de serviciu, denumiri de origine, desene şi modele industriale, modele de utilitate, topografii ale circuitelor integrate;3. administrează, conserva şi dezvolta, prin schimburile internaţionale, colecţia naţionala şi realizează baza de date informatizata în domeniul proprietăţii industriale;4. editează şi publică descrierile brevetelor de invenţii;5. editează şi publică Buletinul oficial de proprietate industriala a României cu secţiunile brevete de invenţie, mărci, desene şi modele industriale;6. editează şi publică periodic Revista română de proprietate industriala şi alte publicaţii destinate promovării obiectului sau de activitate;7. efectuează la cerere servicii de specialitate în domeniul proprietăţii industriale;8. atesta şi autorizeaza consilieri în domeniul proprietăţii industriale şi tine evidenta acestora în Registrul naţional al cărui depozitar este;9. acorda, la cerere, asistenţa în domeniul proprietăţii industriale şi organizează cursuri de instruire, seminare şi simpozioane în domeniu;10. îndeplineşte orice alte atribuţii decurgind din dispoziţiile legale în vigoare şi din acordurile internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 4Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci întreţine relaţii cu instituţiile similare din celelalte state şi organizaţii regionale de proprietate industriala şi reprezintă România în organizaţiile internaţionale de specialitate la care este membra.  +  Articolul 5 (1) În structura organizatorică a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci pot funcţiona servicii şi birouri. (2) Structura organizatorică a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci este prevăzută în anexa. În cadrul acesteia, prin ordin al directorului general, se pot organiza birourile şi colectivele temporare prevăzute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată. (3) Numărul maxim de posturi este de 289, exclusiv directorul general.  +  Articolul 6 (1) Conducerea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci este asigurata de un director general, asimilat ca salarizare cu funcţia de secretar de stat, numit prin decizia primului-ministru. (2) Pe lângă directorul general funcţionează Colegiul de conducere, ca organ consultativ. Componenta Colegiului de conducere se stabileşte cu avizul membrului din Guvern care coordonează aceasta activitate, prin ordin al directorului general. Preşedintele Colegiului de conducere este directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 7Directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci conduce întreaga activitate a acestuia şi îl reprezintă în relaţiile cu organele şi organizaţiile naţionale şi internaţionale de specialitate. În acest scop, directorul general poate da împuternicire de reprezentare directorului general adjunct şi altor persoane din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.  +  Articolul 8Atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din aparatul propriu se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi se aproba de directorul general.  +  Articolul 9În exercitarea atribuţiilor sale, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci colaborează cu ministerele şi cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului.  +  Articolul 10Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci dispune de editura proprie - "Editura OSIM" -, organizată şi autorizata conform legilor în vigoare.  +  Articolul 11Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un parc auto, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 12Taxele în lei şi în valută, pentru procedurile de acordare şi menţinere în vigoare a titlurilor de protecţie, constituie venituri la bugetul de stat, în conformitate cu legile speciale din domeniul proprietăţii industriale şi legea anuală a bugetului de stat; sumele încasate din aceste taxe se vărsa de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci la bugetul de stat potrivit instrucţiunilor Ministerului Finanţelor.  +  Articolul 13 (1) Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci efectuează servicii pentru terţi, pe bază de tarife stabilite prin ordin al directorului general, iar veniturile realizate le administrează în sistem extrabugetar potrivit art. 66 lit. d) şi art. 69 din Legea nr. 10/1991. (2) Din veniturile încasate se acoperă cheltuielile materiale ocazionate de efectuarea serviciilor, iar venitul net se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de editarea şi difuzarea Revistei române de proprietate industriala precum şi altor materiale publicitare privind protecţia proprietăţii industriale şi legislaţia naţionala în domeniu, care se distribuie gratuit.  +  Articolul 14 (1) Cheltuielile pentru publicarea descrierilor brevetelor de invenţie şi a Buletinului oficial de proprietate industriala a României se asigura din alocaţie bugetară. (2) Veniturile realizate din abonamentele pentru descrierile brevetelor de invenţie şi Buletinul oficial de proprietate industriala a României constituie venituri la bugetul de stat.  +  Articolul 15Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci va putea utiliza, în condiţiile legii, pentru organizarea de simpozioane, seminare sau manifestări tehnice similare, sume provenite din taxe de participare, sponsorizări, donaţii destinate special acestui scop.  +  Articolul 16Anexa face parte din prezenta hotărâre.  +  Articolul 17 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României. (2) Pe aceeaşi dată, Hotărârea Guvernului nr. 374/1990 privind funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi Hotărârea Guvernului nr. 62/1991 privind subordonarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei hotărâri se abroga. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIU Contrasemnează: ----------------- Ministru de stat, ministrul finanţelor, Florin Georgescu Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale, Dan Mircea Popescu  +  Anexa Numărul maxim de posturi: 289 (exclusiv directorul general)OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI                           ┌──────────────────────────────┐                           │ DIRECTOR GENERAL │                           └──────────────┬───────────────┘                                          │                              ┌───────────┴────────────┐                              │DIRECTOR GENERAL ADJUNCT│                              └───────────┬────────────┘┌─────────────────────┐ │ ┌─────────────────┐│Serviciul contencios,│ │ │Control financiar││ juridic, relaţii, ├───────────────────┼──────────────────┤ propriu ││ personal │ │ │ │└─────────────────────┘ │ └─────────────────┘┌─────────────────────┐ ││Serviciul metodologie│ ││ statistic şi plan ├───────────────────┤│ │ │└─────────────────────┘ │           ┌─────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐           │ │ │ │ Serviciul examinare, │           │ Serviciul economic │ │ │ industrie uşoară, │           │ ├────┼─────┤ agricultură, │           │ │ │ │construcţii, invenţii │           └─────────────────────────┘ │ └──────────────────────┘           ┌─────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐           │ Serviciul examinare │ │ │ Serviciul examinare │           │ preliminara invenţii ├────┼─────┤ mărci │           └─────────────────────────┘ │ └──────────────────────┘           ┌─────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐           │ Serviciul examinare │ │ │ Serviciul examinare │           │ chimie, biotehnologii, ├────┼─────┤ desene şi modele │           │ invenţii │ │ │ industriale │           └─────────────────────────┘ │ └──────────────────────┘           ┌─────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐           │ Serviciul examinare │ │ │ Serviciul analize şi │           │ construcţii de maşini, │ │ │ sinteze documentare, │           │ metalurgie, industrie ├────┼─────┤colecţia naţională de │           │ extractivă, invenţii │ │ │ brevete │           └─────────────────────────┘ │ └──────────────────────┘           ┌─────────────────────────┐ │ ┌──────────────────────┐           │ Serviciul examinare │ │ │ Serviciul prelucrare │           │energetică, transporturi,├────┼─────┤ automată a datelor, │           │ mecanică, invenţii │ │ │ editură │           └─────────────────────────┘ │ └──────────────────────┘           ┌──────────────────────────────┴────────────────────────────┐           │ Serviciul examinare electronică, electrotehnică, │           │automatică, fizică, invenţii şi topografii ale circuitelor │           │ integrate │           └───────────────────────────────────────────────────────────┘ -------