HOTĂRÂRE nr. 1.125 din 22 septembrie 2005pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 5 octombrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4 punctul X, poziţia 4 va avea următorul cuprins:"4. coordonează şi îndrumă activitatea economică, de investiţii şi administrativă a instanţelor judecătoreşti, a aparatului propriu şi a unităţilor subordonate ministerului, putând emite norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale;".2. La articolul 4 punctul X, după poziţia 4 se introduce o nouă poziţie, poziţia 4^1, cu următorul cuprins:"4^1. coordonează activităţile de implementare a proiectelor cu finanţare externă pentru toate domeniile de activitate ale ministerului şi administrează fondurile provenind din intrări de credite externe şi fonduri externe nerambursabile aferente acestor proiecte."3. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"(2) Ministrul justiţiei îndeplineşte, în domeniul de activitate al Ministerului Justiţiei, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi atribuţiile specifice prevăzute în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, şi în Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată."4. După alineatul (3) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) Ministrul justiţiei controlează activitatea Ministerului Justiţiei, a tuturor unităţilor subordonate şi verifică modul de îndeplinire a atribuţiilor de către toate compartimentele din structura organizatorică a Ministerului Justiţiei şi de unităţile aflate în coordonarea Ministerului Justiţiei."5. După articolul 11 se introduc două articole noi, articolele 11^1 şi 11^2 , cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) Pentru exercitarea atribuţiilor de verificare şi control, pe lângă ministrul justiţiei funcţionează Corpul de inspecţie al ministrului, organizat la nivel de serviciu. (2) Componenţa şi atribuţiile Corpului de inspecţie al ministrului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Justiţiei, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.Art. 11^2. - (1) În subordinea ministrului justiţiei funcţionează 3 consilieri ai ministrului, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, trimişi în misiune permanentă în străinătate ca reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, cu funcţia de consilier diplomatic clasa I. (2) Dispoziţiile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile şi consilierilor diplomatici trimişi ca reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei în misiune în străinătate."6. După articolul 12 se introduce un articol nou, articolul 12^1, cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - (1) În structura Ministerului Justiţiei funcţionează Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate din împrumuturi externe, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare. (2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale direcţiei se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Ministrul justiţiei numeşte personalul direcţiei, în condiţiile legii, şi stabileşte competenţele directorului acesteia. (4) Salarizarea personalului direcţiei se realizează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare."7. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Justiţiei este de 374, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."8. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Spitalul «Prof. dr. Constantin Angelescu» funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei, ca unitate cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri proprii şi din bugetul de stat, în condiţiile legii. (2) Pentru acordarea asistenţei medicale ambulatorii şi stabilirea diagnosticului, a recomandărilor terapeutice şi tratamentului ambulatoriu, funcţionează Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu, unitate cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri proprii şi din bugetul de stat, în condiţiile legii. (3) Sursele de venituri proprii ale Spitalului «Prof. dr. Constantin Angelescu» şi ale Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din activităţile ce se desfăşoară în afara prestărilor de servicii rezultate din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, cuantumul tarifelor acestora, precum şi modul de utilizare pe destinaţii de cheltuieli se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei. (4) Regulamentele de organizare şi funcţionare a Spitalului «Prof. dr. Constantin Angelescu» şi a Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei."9. La articolul 20, după alineatul (2) se introduc trei alineate noi, alineatele (3), (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(3) Direcţia Generală de Protecţie şi Anticorupţie este condusă de un director general, ajutat de 3 directori generali adjuncţi. Activitatea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie se desfăşoară sub directa coordonare a ministrului justiţiei şi este controlată de comisiile de specialitate ale Parlamentului României. (4) Funcţiile de director general şi director general adjunct pot fi ocupate de judecători sau procurori ori de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, detaşat prin ordin al ministrului justiţiei. (5) Pe perioada detaşării persoanele prevăzute la alin. (3) îşi păstrează calitatea de judecător sau procuror ori de asimilat al acestuia."10. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) În subordinea Ministerului Justiţiei funcţionează Centrul de Pregătire Sovata, unitate cu personalitate juridică. Baza materială a acestuia se utilizează şi pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 4 pct. XI poz. 3. Finanţarea centrului se face din venituri proprii, constituite din încasarea contravalorii serviciilor prestate. (2) Conducătorul centrului se numeşte prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Numărul de posturi, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale centrului se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei. (4) Sursele de venituri proprii din activităţile pe care centrul le desfăşoară, cuantumul tarifelor acestora, precum şi modul de utilizare pe destinaţii de cheltuieli se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei. (5) Dispoziţiile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător şi Complexului «Flamingo» din Eforie-Sud, aflat în subordinea Ministerului Justiţiei."11. După articolul 26 se introduce un articol nou, articolul 26^1, cu următorul cuprins:"Art. 26^1. - Datele de la care vor începe să funcţioneze tribunalele specializate şi localităţile în care îşi vor desfăşura activitatea se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii."12. Anexele nr. 1-3 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.13. În tot cuprinsul hotărârii, noţiunea "magistrat" se înlocuieşte cu sintagma "judecători şi procurori".  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul justiţiei,Monica Luisa MacoveiMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 22 septembrie 2005.Nr. 1.125.  +  Anexa 1 Nr. maxim de posturi: 374 (exclusiv demnitarii şiposturile aferente cabinetului ministrului)STRUCTURA ORGANIZATORICA A MINISTERULUI JUSTIŢIEI   ┌─────────────────────────┐ ┌───────────────────────┐   │ CORPUL DE INSPECŢIE AL │ ┌─┤ COLEGIUL MINISTERULUI │   │ MINISTERULUI ├─┐ │ └───────────────────────┘   │ │ │ │ ┌───────────────────────┐   └─────────────────────────┘ │ ├─┤ CABINET DEMNITAR │   ┌─────────────────────────┐ │ │ └───────────────────────┘   │ DIRECTIA PENTRU RELATIA │ │ ┌──────────┐ │ ┌─────────────────────┐   │ CU MINISTERUL PUBLIC ŞI │ ├───┤ MINISTRU ├────┼──┤ CONSILIERII │   │ DE PREVENIRE A ├─┤ └───┬──────┘ │ └─────────────────────┘   │ CRIMINALITATII ŞI A │ │ │ │ ┌───────────────────────┐   │ CORUPTIEI │ │ │ ├─┤CONSILIERII DIPLOMATICI│   └─────────────────────────┘ │ │ │ └───────────────────────┘   ┌─────────────────────────┐ │ │ │ ┌───────────────────────┐   │ DIRECTIA CONTENCIOS ├─┤ │ │ │ BIROUL DE PRESA, │   └─────────────────────────┘ │ │ └─┤PROTOCOL ŞI COOPERARE │   ┌─────────────────────────┐ │ │ │ CU O.N.G. │   │SERVICIUL AUDIT PUBLIC ├─┘ │ └───────────────────────┘   │ INTERN │ │   └─────────────────────────┘ │                                       │┌─────┬────────────────────────────────┼─────────┬────────────────────┬────────┐│ │ │ │ │ ││ │ ┌────┘ │ │ ││ ┌───┴───────────────────┐ │ ┌───────┴─────────┐┌─────────┴───────┐││ │ SECRETAR DE STAT │ │ │SECRETAR DE STAT ││SECRETAR DE STAT │││ └─────┬─────────────────┘ │ └─────┬───────────┘└─────┬───────────┘││ │ │ │ │ ││ ┌───┴────────┐ │ ┌────┴───────┐ ┌────┴───────┐ ││ │ CABINETUL │ │ │ CABINETUL │ │ CABINETUL │ ││ │DEMNITARULUI│ ┌───────────┴────┐ │DEMNITARULUI│ │DEMNITARULUI│ ││ └────────────┘ │SECRETAR GENERAL│ └────────────┘ └────────────┘ ││ └─────┬─────┬────┘ ││ ┌─────┴─────┴────┐ ││ │SECRETAR GENERAL│ ││ │ ADJUNCT │ ││ └───┬─────┬──────┘ ││ │ │ │└────┬───┬────────┬──┬───┬┴┬─┬──┼────────┬───┬───┬────┬────────┬───┬───┬───────┘     │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │    ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐┌┴┐ ┌┴┬┴┬┴┐┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐ ┌┴┐    │A│ │B│ │C││D│ │E│F│G││H│ │I│ │J│ │K│ │L│ │M│ │N│ │O│    └─┘ └─┘ └─┘└─┘ └─┴─┴─┘└─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘    LEGENDA    --------    A = DIRECTIA DREPT INTERNATIONAL, COOPERARE JUDICIARA ŞI AFACERI        JURIDICE EXTERNE    B = DIRECTIA INTEGRARE EUROPEANA, COOPERARE EUROATLANTICA ŞI PROGRAME    C = DIRECTIA DE EXPLOATARE A TEHNOLOGIEI INFORMATIEI    D = DIRECTIA PENTRU RELATII CU PUBLICUL ŞI EVIDENTA O.N.G.    E = DIRECTIA PLANIFICARE BUGETARA    F = DIRECTIA FINANCIAR CONTABILITATE    G = DIRECTIA INVESTITII, PATRIMONIU ŞI ADMINISTRATIV    H = SERVICIUL DE ASISTENŢA MEDICALĂ    I = DIRECTIA PUBLICATIE MOBILIARA, NOTARI PUBLICI, EXECUTORI TRADUCATORI        ŞI INTERPREŢI    J = DIRECTIA DE PROBATIUNE    K = DIRECTIA PENTRU RESURSE UMANE ŞI RELATII CU CONSILIUL        SUPERIOR AL MAGISTRATURII    L = DIRECTIA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR FINANŢATE DIN        IMPRUMUTURI EXTERNE*)    M = DIRECTIA ELABORARE ACTE NORMATIVE, STUDII ŞI DOCUMENTARE    N = DIRECTIA AVIZARE ACTE NORMATIVE    O = BIROUL CETATENIE------- Notă *) Numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.  +  Anexa 2 INSTITUŢIILE PUBLICEdin sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat    A. Curţile de apel, circumscripţiile acestora şi localităţile de reşedinţă*)
           
    Nr. crt.Curtea de apelTribunalele cuprinse în circumscripţia curţii de apelLocalitatea de reşedinţă
    1.Curtea de Apel Alba IuliaAlbaMunicipiul Alba Iulia
    Sibiu
    Hunedoara
    2.Curtea de Apel PiteştiArgeşMunicipiul Piteşti
    Vâlcea
    3.Curtea de Apel BacăuBacăuMunicipiul Bacău
    Neamţ
    4.Curtea de Apel OradeaBihorMunicipiul Oradea
    Satu Mare
    5.Curtea de Apel SuceavaSuceavaMunicipiul Suceava
    Botoşani
    6.Curtea de Apel BraşovBraşovMunicipiul Braşov
    Covasna
    7.Curtea de Apel BucureştiBucureştiMunicipiul Bucureşti
    Călăraşi
    Giurgiu
    Ialomiţa
    Ilfov
    Teleorman
    8.Curtea de Apel ClujClujMunicipiul Cluj-Napoca
    Bistriţa-Năsăud
    Maramureş
    Sălaj
    9.Curtea de Apel ConstanţaConstanţaMunicipiul Constanţa
    Tulcea
    10.Curtea de Apel CraiovaDoljMunicipiul Craiova
    Gorj
    Mehedinţi
    Olt
    11.Curtea de Apel GalaţiGalaţiMunicipiul Galaţi
    Brăila
    Vrancea
    12.Curtea de Apel IaşiIaşiMunicipiul Iaşi
    Vaslui
    13.Curtea de Apel Târgu MureşMureşMunicipiul Târgu Mureş
    Harghita
    14.Curtea de Apel PloieştiPrahovaMunicipiul Ploieşti
    Buzău
    Dâmboviţa
    15.Curtea de Apel TimişoaraTimişMunicipiul Timişoara
    Arad
    Caraş-Severin
  B. Tribunalele şi localităţile de reşedinţă ale acestora**)
         
    JudeţulTribunalulLocalitatea de reşedinţă
    AlbaAlba IuliaMunicipiul Alba Iulia
    AradAradMunicipiul Arad
    ArgeşArgeşMunicipiul Piteşti
    BacăuBacăuMunicipiul Bacău
    BihorBihorMunicipiul Oradea
    Bistriţa-NăsăudBistriţa-NăsăudMunicipiul Bistriţa
    BotoşaniBotoşaniMunicipiul Botoşani
    BraşovBraşovMunicipiul Braşov
    BrăilaBrăilaMunicipiul Brăila
    BuzăuBuzăuMunicipiul Buzău
    Caraş-SeverinCaraş-SeverinMunicipiul Reşiţa
    CălăraşiCălăraşiMunicipiul Călăraşi
    ClujClujMunicipiul Cluj-Napoca
    ConstanţaConstanţaMunicipiul Constanţa
    CovasnaCovasnaMunicipiul Sfântu Gheorghe
    DâmboviţaDâmboviţaMunicipiul Târgovişte
    DoljDoljMunicipiul Craiova
    GalaţiGalaţiMunicipiul Galaţi
    GiurgiuGiurgiuMunicipiul Giurgiu
    GorjGorjMunicipiul Târgu Jiu
    HarghitaHarghitaMunicipiul Miercurea-Ciuc
    HunedoaraHunedoaraMunicipiul Deva
    IalomiţaIalomiţaMunicipiul Slobozia
    IaşiIaşiMunicipiul Iaşi
    IlfovIlfovOraşul Buftea
    MaramureşMaramureşMunicipiul Baia Mare
    MehedinţiMehedinţiMunicipiul Drobeta-Turnu Severin
    MureşMureşMunicipiul Târgu Mureş
    NeamţNeamţMunicipiul Piatra-Neamţ
    OltOltMunicipiul Slatina
    PrahovaPrahovaMunicipiul Ploieşti
    Satu MareSatu MareMunicipiul Satu Mare
    SălajSălajMunicipiul Zalău
    SibiuSibiuMunicipiul Sibiu
    SuceavaSuceavaMunicipiul Suceava
    TeleormanTeleormanMunicipiul Alexandria
    TimişTimişMunicipiul Timişoara
    TulceaTulceaMunicipiul Tulcea
    VasluiVasluiMunicipiul Vaslui
    VâlceaVâlceaMunicipiul Râmnicu Vâlcea
    VranceaVranceaMunicipiul Focşani
    BucureştiBucureştiMunicipiul Bucureşti
  C. Tribunalele specializate şi localităţile de reşedinţă ale acestora***)
         
    Tribunalul specializatLocalitatea de reşedinţă
    1.Tribunalul Comercial MureşMunicipiul Târgu Mureş
    2.Tribunalul Comercial ArgeşMunicipiul Piteşti
    3.Tribunalul Comercial ClujMunicipiul Cluj-Napoca
    4.Tribunalul pentru Minori şi Familie BraşovMunicipiul Braşov
  D. Judecătoriile şi localităţile de reşedinţă ale acestora***)
         
    JudeţulJudecătoriaLocalitatea de reşedinţă
    AlbaAlba IuliaMunicipiul Alba Iulia
      CâmpeniOraşul Câmpeni
      AiudMunicipiul Aiud
      BlajMunicipiul Blaj
      SebeşMunicipiul Sebeş
    AradAradMunicipiul Arad
      IneuOraşul Ineu
      LipovaOraşul Lipova
      GurahonţComuna Gurahonţ
      Chişineu-CrişOraşul Chişineu-Criş
    ArgeşPiteştiMunicipiul Piteşti
      CâmpulungMunicipiul Câmpulung
      Curtea de ArgeşMunicipiul Curtea de Argeş
      CosteştiOraşul Costeşti
      TopoloveniOraşul Topoloveni
    BacăuBacăuMunicipiul Bacău
      OneştiMunicipiul Oneşti
      MoineştiMunicipiul Moineşti
      Podu TurculuiComuna Podu Turcului
      BuhuşiOraşul Buhuşi
    BihorOradeaMunicipiul Oradea
      BeiuşMunicipiul Beiuş
      MarghitaMunicipiul Marghita
      AleşdOraşul Aleşd
      SalontaMunicipiul Salonta
    Bistriţa-NăsăudBistriţaMunicipiul Bistriţa
      NăsăudOraşul Năsăud
      BecleanOraşul Beclean
    BotoşaniBotoşaniMunicipiul Botoşani
      DorohoiMunicipiul Dorohoi
      SăveniOraşul Săveni
      DarabaniOraşul Darabani
    BraşovBraşovMunicipiul Braşov
      FăgăraşMunicipiul Făgăraş
      RupeaOraşul Rupea
      ZărneştiOraşul Zărneşti
    BrăilaBrăilaMunicipiul Brăila
      FăureiOraşul Făurei
      ÎnsurăţeiOraşul Însurăţei
    BuzăuBuzăuMunicipiul Buzău
      Râmnicu SăratMunicipiul Râmnicu Sărat
      PătârlageleOraşul Pătârlagele
      PogoaneleOraşul Pogoanele
    Caraş-SeverinReşiţaMunicipiul Reşiţa
      CaransebeşMunicipiul Caransebeş
      OraviţaOraşul Oraviţa
      Moldova NouăOraşul Moldova Nouă
      BozoviciComuna Bozovici
      BocşaOraşul Bocşa
    CălăraşiCălăraşiMunicipiul Călăraşi
      OlteniţaMunicipiul Olteniţa
      Lehliu-GarăOraşul Lehliu-Gară
    ClujCluj-NapocaMunicipiul Cluj-Napoca
      TurdaMunicipiul Turda
      DejMunicipiul Dej
      HuedinOraşul Huedin
      GherlaMunicipiul Gherla
    ConstanţaConstanţaMunicipiul Constanţa
      MedgidiaMunicipiul Medgidia
      HârşovaOraşul Hârşova
      MangaliaMunicipiul Mangalia
      CernavodăOraşul Cernavodă
      BăneasaOraşul Băneasa
    CovasnaSfântu GheorgheMunicipiul Sfântu Gheorghe
      Târgu SecuiescMunicipiul Târgu Secuiesc
      Întorsura BuzăuluiOraşul Întorsura Buzăului
    DâmboviţaTârgovişteMunicipiul Târgovişte
      GăeştiOraşul Găeşti
      PucioasaOraşul Pucioasa
      RăcariOraşul Răcari
      MoreniMunicipiul Moreni
    DoljCraiovaMunicipiul Craiova
      BăileştiMunicipiul Băileşti
      FiliaşiOraşul Filiaşi
      SegarceaOraşul Segarcea
      CalafatMunicipiul Calafat
      BechetOraşul Bechet
    GalaţiGalaţiMunicipiul Galaţi
      TecuciMunicipiul Tecuci
      Târgu BujorOraşul Târgu Bujor
      LieştiComuna Lieşti
    GiurgiuGiurgiuMunicipiul Giurgiu
      Bolintin-ValeOraşul Bolintin-Vale
      ComanaComuna Comana
    GorjTârgu JiuMunicipiul Târgu Jiu
      Târgu CărbuneştiOraşul Târgu Cărbuneşti
      NovaciOraşul Novaci
      MotruMunicipiul Motru
    HarghitaMiercurea-CiucMunicipiul Miercurea-Ciuc
      Odorheiu SecuiescMunicipiul Odorheiu Secuiesc
      TopliţaMunicipiul Topliţa
      GheorgheniMunicipiul Gheorgheni
    HunedoaraDevaMunicipiul Deva
      HunedoaraMunicipiul Hunedoara
      PetroşaniMunicipiul Petroşani
      OrăştieMunicipiul Orăştie
      BradMunicipiul Brad
      HaţegOraşul Haţeg
    IalomiţaSloboziaMunicipiul Slobozia
      UrziceniMunicipiul Urziceni
      FeteştiMunicipiul Feteşti
    IaşiIaşiMunicipiul Iaşi
      PaşcaniMunicipiul Paşcani
      HârlăuOraşul Hârlău
      RăducăneniComuna Răducăneni
    IlfovBufteaOraşul Buftea
      CornetuComuna Cornetu
    MaramureşBaia MareMunicipiul Baia Mare
      Sighetu MarmaţieiMunicipiul Sighetu Marmaţiei
      Vişeu de SusOraşul Vişeu de Sus
      Târgu LăpuşOraşul Târgu Lăpuş
      DragomireştiOraşul Dragomireşti
      Şomcuta MareOraşul Şomcuta Mare
    MehedinţiDrobeta-Turnu SeverinMunicipiul Drobeta-Turnu Severin
      StrehaiaOraşul Strehaia
      OrşovaMunicipiul Orşova
      Vânju MareOraşul Vânju Mare
      Baia de AramăOraşul Baia de Aramă
    MureşTârgu MureşMunicipiul Târgu Mureş
      SighişoaraMunicipiul Sighişoara
      ReghinMunicipiul Reghin
      TârnăveniMunicipiul Târnăveni
      LuduşOraşul Luduş
      Sângeorgiu de PădureOraşul Sângeorgiu de Pădure
    NeamţPiatra-NeamţMunicipiul Piatra-Neamţ
      RomanMunicipiul Roman
      Târgu-NeamţOraşul Târgu-Neamţ
      BicazOraşul Bicaz
    OltSlatinaMunicipiul Slatina
      CaracalMunicipiul Caracal
      CorabiaOraşul Corabia
      BalşOraşul Balş
      ScorniceştiOraşul Scorniceşti
    PrahovaPloieştiMunicipiul Ploieşti
      CâmpinaMunicipiul Câmpina
      Vălenii de MunteOraşul Vălenii de Munte
      MizilOraşul Mizil
      SinaiaOraşul Sinaia
      UrlaţiOraşul Urlaţi
    Satu MareSatu MareMunicipiul Satu Mare
      CareiMunicipiul Carei
      Negreşti-OaşOraşul Negreşti-Oaş
    SălajZalăuMunicipiul Zalău
      Şimleu SilvanieiOraşul Şimleu Silvaniei
      JibouOraşul Jibou
    SibiuSibiuMunicipiul Sibiu
      MediaşMunicipiul Mediaş
      AgnitaOraşul Agnita
      AvrigOraşul Avrig
      SălişteOraşul Sălişte
    SuceavaSuceavaMunicipiul Suceava
      Câmpulung MoldovenescMunicipiul Câmpulung Moldovenesc
      RădăuţiMunicipiul Rădăuţi
      FălticeniMunicipiul Fălticeni
      Vatra DorneiMunicipiul Vatra Dornei
      Gura HumoruluiOraşul Gura Humorului
    TeleormanAlexandriaMunicipiul Alexandria
      Roşiori de VedeMunicipiul Roşiori de Vede
      Turnu MăgureleMunicipiul Turnu Măgurele
      VideleOraşul Videle
      ZimniceaOraşul Zimnicea
    TimişTimişoaraMunicipiul Timişoara
      LugojMunicipiul Lugoj
      DetaOraşul Deta
      Sânnicolau MareOraşul Sânnicolau Mare
      FăgetOraşul Făget
      JimboliaOraşul Jimbolia
    TulceaTulceaMunicipiul Tulcea
      BabadagOraşul Babadag
      MăcinOraşul Măcin
    VasluiVasluiMunicipiul Vaslui
      BârladMunicipiul Bârlad
      HuşiMunicipiul Huşi
      MurgeniOraşul Murgeni
    VâlceaRâmnicu VâlceaMunicipiul Râmnicu Vâlcea
      DrăgăşaniMunicipiul Drăgăşani
      HorezuOraşul Horezu
      BrezoiOraşul Brezoi
      BălceştiOraşul Bălceşti
    VranceaFocşaniMunicipiul Focşani
      PanciuOraşul Panciu
      AdjudMunicipiul Adjud
    BucureştiJudecătoria Sectorului 1Municipiul Bucureşti
      Judecătoria Sectorului 2Municipiul Bucureşti
      Judecătoria Sectorului 3Municipiul Bucureşti
      Judecătoria Sectorului 4Municipiul Bucureşti
      Judecătoria Sectorului 5Municipiul Bucureşti
      Judecătoria Sectorului 6Municipiul Bucureşti
  ------- Notă *) Ordonator secundar de credite. Notă **) Ordonator terţiar de credite. Notă ***) Nu sunt ordonatori de credite.NOTĂ:Unităţile prevăzute în prezenta anexă pot utiliza un număr maxim de 13.339 de posturi.
   +  Anexa 3 UNITĂŢILEsubordonate Ministerului Justiţiei
       
      Numărul maxim de posturi
    I. Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat  
    A. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice:55
    a) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti  
    b) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj  
    c) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi  
    d) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara  
    B. Administraţia Naţională a Penitenciarelor:15.411
    a) 25 de penitenciare de maximă siguranţă  
    b) 7 penitenciare cu regim închis  
    c) 1 penitenciar cu regim semideschis  
    d) 2 penitenciare pentru minori şi tineri  
    e) 3 centre de reeducare pentru minori  
    f) Şcoala de Formare şi Perfecţionare a Pregătirii Agenţilor din Administraţia Penitenciară  
    g) Centrul de Formare şi Specializare a Ofiţerilor din Administraţia Penitenciară  
    h) Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii  
    i) Subunitatea de Acces, Pază şi Escortare Deţinuţi Transferaţi j) 6 penitenciare-spital*)  
    II. Instituţii publice finanţate din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri proprii şi din bugetul de stat, în condiţiile legii  
    - Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu"219
    - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu80
    III. Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat248**)
    A. Direcţia Generală de Protecţie şi Anticorupţie  
    B. Institutul Naţional de Criminologie  
    IV. Unităţi finanţate integral din venituri proprii  
    A. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului  
    a) 42 de oficii ale registrului comerţului de pe lângă tribunale  
    B. Centrul de Pregătire Sovata  
    C. Complexul "Flamingo" din Eforie Sud
  UNITATEîn coordonarea Ministerului Justiţiei- Regia Autonomă "Multiproduct"-------- Notă *) Veniturile proprii provin din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Notă **) Numărul de posturi pentru fiecare dintre cele două unităţi se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei, în limita numărului maxim de posturi aprobat.---------