HOTĂRÎRE Nr. 216 din 10 aprilie 1995privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Dezvoltare
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 71 din 19 aprilie 1995    În temeiul prevederilor art. 115 din Constituţia României şi al altor reglementări legale,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Agenţia Română de Dezvoltare, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului, aplica strategia dezvoltării şi politica economică a acestuia în domeniul atragerii investiţiilor străine şi dezvoltării întreprinderilor private mici şi mijlocii.  +  Articolul 2În realizarea obiectului sau de activitate, Agenţia Română de Dezvoltare are următoarele atribuţii:1. asigura, în domeniul sau de activitate, aplicarea legilor şi a hotărîrilor Guvernului, cu respectarea limitelor de autoritate şi a principiilor autonomiei agenţilor economici şi autonomiei locale;2. elaborează şi prezintă spre aprobare Guvernului programe generale şi sectoriale anuale de atragere a investiţiilor străine, în colaborare cu instituţiile de resort, şi participa, în concordanta cu prevederile legii, la îndeplinirea obiectivelor acestora;3. elaborează şi supune spre aprobare Consiliului pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică norme metodologice unitare, potrivit legislaţiei în vigoare, privind atragerea şi efectuarea de investiţii străine în România; normele se publică în Monitorul Oficial al României;4. întocmeşte, în colaborare cu instituţiile, societăţile comerciale şi regiile autonome interesate, oferte de investiţii;5. examinează propunerile partenerilor străini pentru efectuarea de investiţii în România şi stabileşte acţiunile pentru valorificarea acestora, consultând, după caz, instituţiile şi societăţile comerciale implicate;6. selecteaza partenerii externi, respectiv propunerile de investiţii străine, cu consultarea instituţiilor implicate, efectuind verificări şi documentari în concordanta cu practicile internaţionale, din iniţiativa proprie sau la solicitarea partenerilor interesaţi cu privire la: obiectul şi volumul investiţiilor, bonitatea investitorului, sursa de capital, cuantumul şi formele de participare la investiţie;7. organizează în mod unitar activitatea de promovare a oportunitatilor de investiţii străine în România în raporturile cu partenerii externi;8. acorda asistenţa de specialitate cerută de partenerii străini sau români pentru realizarea proiectelor de investiţii cu participare străină de capital, inclusiv în procedura de definitivare a formalităţilor pentru investiţiile străine confirmate;9. analizează actele încheiate în aplicarea prevederilor legale în materie privind efectuarea investiţiilor străine în România;10. înregistrează, analizează şi confirma, după caz, cererile de investiţii străine în România, în condiţiile prevăzute de lege;11. eliberează certificatul de investitor, în condiţiile prevăzute de lege, ca singurul document opozabil autorităţilor române care atesta calitatea de investitor străin;12. elaborează şi prezintă Guvernului analize şi situaţii comparate în legătură cu politica şi legislaţia internationala în domeniul investiţiilor străine;13. iniţiază, elaborează şi prezintă Guvernului proiecte de acte normative care privesc atragerea investiţiilor străine în România;14. avizează proiectele de acte normative iniţiate de alte instituţii şi care au legătură cu activitatea de atragere a investiţiilor străine în România;15. organizează sistemul unitar de evidenta şi informare privind investiţiile străine, actionind în acest scop în conformitate cu atribuţiile stabilite prin lege în acest domeniu;16. prezintă periodic informări Consiliului de Coordonare, Strategie şi Reforma Economică în legătură cu evoluţia acţiunilor ce se întreprind pentru realizarea proiectelor de investiţii străine, propuneri privind soluţionarea cererilor de investiţii străine care pot afecta interesele majore ale economiei naţionale, precum şi a problemelor care depăşesc competentele Agenţiei Române de Dezvoltare;17. se preocupa şi răspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 83/1994 privind stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii;18. elaborează şi aduce la îndeplinire programele pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii;19. prezintă Guvernului, o dată la 3 ani, propuneri privind strategia dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;20. colaborează cu ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu organizaţii neguvernamentale şi agenţi economici, în scopul creării unui cadru favorabil dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;21. elaborează sau, după caz, avizează proiectele de acte normative al căror obiect de reglementare se referă la sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii;22. coordonează şi acorda - în cazurile şi condiţiile prevăzute prin hotărâre a Guvernului -, facilităţi şi avantaje prevăzute de prezenta ordonanţă;23. organizează selectii ale întreprinderilor mici şi mijlocii susceptibile de a beneficia de programe speciale, pe baza unor criterii de performanţă;24. organizează şi tine evidenta facilităţilor, avantajelor acordate, precum şi a efectelor acestora;25. prezintă anual Guvernului un raport privind stadiul dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii; raportul se da publicităţii;26. sprijină, împreună cu organele administraţiei publice locale şi cu organizaţiile neguvernamentale specializate, înfiinţarea în judeţe a centrelor de dezvoltare a întreprinderilor private mici şi mijlocii;27. coordonează şi răspunde de realizarea programelor privind dezvoltarea întreprinderilor private mici şi mijlocii, care se realizează cu asistenţa financiară externa şi cofinantarea părţii române;28. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative pentru domeniul sau de activitate.  +  Articolul 3În exercitarea atribuţiilor sale şi cu respectarea prevederilor legale, Agenţia Română de Dezvoltare este autorizata:1. sa desfăşoare acţiuni promotionale în legătură cu atragerea investiţiilor străine;2. sa utilizeze consultanţi externi;3. sa editeze materiale promotionale în colaborare şi cu sprijinul altor instituţii interesate;4. sa întreprindă, prin reprezentanţi, în ţara şi în străinătate, acţiuni necesare pentru atragerea de investiţii străine în România;5. sa furnizeze contra cost, la cererea celor interesaţi, servicii de consultanţa, materiale informative şi publicaţii în domeniul investiţiilor străine şi al sprijinirii întreprinderilor private mici şi mijlocii, precum şi alte servicii în conformitate cu obiectul sau de activitate;6. sa stabilească tarifele şi preţurile pentru serviciile şi bunurile pe care le furnizează;7. sa primească, conform prevederilor legale, de la persoane juridice şi fizice, mijloace materiale şi băneşti cu titlu gratuit şi să le utilizeze în scopul îmbunătăţirii condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii şi în conformitate cu reglementările legale;8. sa încheie convenţii de colaborare cu instituţii specializate din ţara şi străinătate, având ca obiect schimbul de informaţii, experienta şi asistenţa reciprocă în domeniul promovării investiţiilor străine şi sprijinirii sectorului întreprinderilor private mici şi mijlocii;9. sa beneficieze de programe de asistenţa externa şi dotare tehnica în domeniul sau de activitate şi să asigure forme de pregătire profesională a personalului;10. să obţină de la misiunile diplomatice şi economice externe ale României şi de la instituţii specializate din ţara sau din străinătate, cu sau fără plata, informaţiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin;11. sa ceara partenerilor prezentarea de expertize pentru evaluarea aportului, inclusiv a valorilor intangibile ale partenerului român şi/sau străin.  +  Articolul 4 (1) În structura Agenţiei Române de Dezvoltare pot funcţiona direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri. (2) Numărul maxim de posturi este de 128, exclusiv demnitarul şi personalul Oficiului de Prestări Servicii şi Editare. (3) Structura organizatorică a Agenţiei Române de Dezvoltare este prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. Salarizarea personalului Agenţiei Române de Dezvoltare se face conform anexei nr. 8 la Legea nr. 40/1991, republicată. În cadrul acesteia prin ordin al preşedintelui se pot organiza servicii şi birouri, precum şi colective temporare. (4) În cadrul numărului maxim de posturi aprobat, Agenţia Română de Dezvoltare va include în statul de funcţii personal de specialitate pentru coordonarea în profil teritorial, care îşi desfăşoară activitatea cu sprijinul prefecturilor.  +  Articolul 5 (1) Pentru activitatea de prestări de servicii şi editare, Agenţia Română de Dezvoltare are în subordine Oficiul de Prestări Servicii şi Editare, ale cărui cheltuieli de funcţionare şi investiţii se acoperă, în condiţiile legii, din veniturile extrabugetare realizate. (2) Numărul de posturi şi structura organizatorică se aproba prin ordin al preşedintelui Agenţiei Române de Dezvoltare. Nivelurile de salarizare pentru personalul Oficiului de Prestări Servicii şi Editare sunt cele prevăzute în anexa nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993.  +  Articolul 6 (1) Conducerea Agenţiei Române de Dezvoltare este asigurata de preşedinte, asimilat ca salariu cu funcţia de secretar de stat, numit prin decizia primului-ministru. Pe lângă preşedinte funcţionează un colegiu al agenţiei, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Române de Dezvoltare, cu avizul membrului din Guvern care coordonează aceasta activitate. (2) Preşedintele conduce întreaga activitate a agenţiei şi o reprezintă în raporturile cu ministerele, alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu organisme, organizaţii, instituţii, agenţi economici, alte persoane juridice şi fizice din ţara sau din străinătate. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine şi instrucţiuni.  +  Articolul 7Secretariatul permanent al Centrului Balcanic de Cooperare între Întreprinderile Mici şi Mijlocii se organizează la nivel de serviciu.  +  Articolul 8 (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Agenţia Română de Dezvoltare colaborează cu ministerele, celelalte organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, autorităţile publice locale, cu agenţi economici - indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare a acestora -, cu alte persoane juridice de drept public şi privat din România şi din străinătate. (2) Prefecturile vor asigura spaţiul necesar desfăşurării activităţii în teritoriu a salariaţilor Agenţiei Române de Dezvoltare şi vor suporta din bugetul propriu cheltuielile materiale de întreţinere şi de comunicaţie.  +  Articolul 9Agenţia Română de Dezvoltare are în dotare un număr de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 10Ministerul Finanţelor este autorizat sa introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat pe anul 1995, în bugetele Agenţiei Române de Dezvoltare şi Secretariatului General al Guvernului, rezultate din aplicarea prezentei hotărâri.  +  Articolul 11Anexa cuprinzând structura organizatorică a Agenţiei Române de Dezvoltare face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 12Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.La aceeaşi dată se abrogaHotărârea Guvernului nr. 35/1993privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 28 februarie 1993,Hotărârea Guvernului nr. 260/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 2 iulie 1993 şiHotărârea Guvernului nr. 715/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 27 noiembrie 1992.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-------------------Ministru de stat,preşedintele Consiliuluipentru Coordonare,Strategie şi Reforma Economică,Mircea CoseaMinistru de stat,Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa Număr maxim de posturi = 128 (exclusiv demnitarul şi personalul Oficiului dePrestări Servicii şi Editare)AGENŢIA ROMÂNĂ DE DEZVOLTARE                                      ┌──────────────┐                                      │ PREŞEDINTE │                                      └──────┬───────┘    ┌───────────────────────┐ │ ┌─────────────────────────┐    │ CONSILIER ├────────────────┼─────────────┤ BIROUL JURIDIC │    └───────────────────────┘ │ └─────────────────────────┘                                             │ ┌─────────────────────────┐                                             ├─────────────┤CONTROL FINANCIAR PROPRIU│                                             │ └─────────────────────────┘       ┌───────────────┬────────┬──────┬─────┴───────┬───────────┬──────────────┐┌──────┴─────┐┌────────┴───────┐│┌─────┴──────┐┌─────┴─────┐ │ ││ ││ DIRECŢIA │││ DIRECŢIA ││ │ │ ││ DIRECŢIA ││ GENERALĂ │││ GENERALĂ ││ DIRECŢIA │ │ ││ GENERALĂ ││ ÎNTREPRINDERI │││ STRATEGIE, ││ GENERALĂ │ │ ││ INVESTIŢII ││MICI ŞI MIJLOCII│││ PROMOVARE ││INFORMATICĂ│ │ ││ STRĂINE ││ŞI REPREZENTARE │││ RELAŢII ││ │ │ ││ ││ ÎN TERITORIU │││ EXTERNE ││ │ │ │└────────────┘└────────────────┘│└────────────┘└───────────┘ │ │                    ┌───────────┴───────────┐ │ ┌────┴────┐                    │SECRETARIATUL PERMANENT│ ┌──────┴───────┐ │ │                    │ AL CENTRULUI BALCANIC │ │ OFICIUL DE │ │DIRECŢIA │                    │ DE COOPERARE ÎNTRE │ │ PRESTĂRI │ │ECONOMICĂ│                    │ ÎNTREPRINDERI MICI │ │ SERVICII ŞI │ │ │                    │ ŞI MIJLOCII │ │ EDITARE │ │ │                    └───────────────────────┘ ├──────────────┤ └─────────┘                                                          │(Extrabugetar)│                                                          └──────────────┘--------