ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 129 din 15 septembrie 2005pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 4 octombrie 2005    Având în vedere necesitatea respectării obligaţiilor asumate în cadrul închiderii la negocierea capitolului VI "Politica în domeniul concurenţei", precum şi posibilitatea activării clauzei de salvgardare, în condiţiile în care furnizorii de ajutor de stat întâmpină dificultăţi prin existenţa unui cadru legal neadecvat care nu conţine proceduri privind stoparea şi recuperarea ajutorului de stat, se impune adoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ.În temeiul art. 115 alin (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 133 va avea următorul cuprins:"(3) Creanţele bugetare care se încasează, se administrează, se contabilizează şi se utilizează de instituţiile publice, precum şi de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., provenite din venituri proprii sau din fondurile alocate de la bugetul de stat, precum şi cele rezultate din raporturi juridice contractuale se execută prin organe proprii, acestea fiind abilitate să ducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să efectueze procedura de executare silită, potrivit prevederilor prezentului cod."2. După articolul 194 "Dispoziţii privind regimul vamal" se introduc două noi articole, articolul 194^1 "Dispoziţii privind stoparea ajutorului de stat" şi articolul 194^2 "Dispoziţii privind recuperarea ajutorului de stat ilegal sau interzis", cu următorul cuprins:"ARTICOLUL 194^1Dispoziţii privind stoparea ajutorului de stat (1) Stoparea acordării ajutoarelor de stat se realizează, de drept, prin: a) emiterea unei decizii a Consiliului Concurenţei în acest sens; b) emiterea unei decizii de către furnizorul ajutorului de stat ca urmare a exercitării activităţii de supraveghere, când constată incompatibilitatea între ajutoarele de stat acordate şi dispoziţiile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată, precum şi a actelor normative emise în aplicarea acesteia. (2) Deciziile emise în condiţiile alin. (1) trebuie să cuprindă următoarele elemente: a) denumirea operatorului economic şi datele de identificare a acestuia; b) modalitatea de acordare a ajutorului de stat; c) data la care se realizează stoparea.ARTICOLUL 194^2Dispoziţii privind recuperarea ajutorului de stat ilegal sau interzis (1) Deciziile Consiliului Concurenţei, precum şi deciziile furnizorilor de ajutor de stat prin care se dispune recuperarea unui ajutor de stat ilegal sau interzis constituie titlu executoriu. Dispoziţiile art. 137 alin. (7)-(9) se aplică în mod corespunzător. (2) Recuperarea ajutoarelor de stat dispusă potrivit alin. (1) se realizează de către unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, respectiv de compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, potrivit Codului de procedură fiscală, cu excepţia Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, care va aplica propria procedură de recuperare. (3) Pentru sumele reprezentând ajutoare de stat de recuperat se datorează dobândă de la data la care ajutorul de stat a fost pus la dispoziţie beneficiarului şi până la recuperarea sa. (4) Nivelul dobânzii aferente sumelor de recuperat cu titlu de ajutor de stat ilegal sau interzis va fi stabilit anual prin hotărâre a Guvernului. (5) Sumele recuperate reprezentând ajutoare de stat ilegale sau interzise se fac venit la bugetul de stat sau bugetele locale, după caz."3. La articolul 196, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) În aplicarea dispoziţiilor art. 194^1 şi 194^2, Ministerul Finanţelor Publice va emite instrucţiuni de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 15 septembrie 2005.Nr. 129.-----------