REGULAMENT nr. 12 din 29 septembrie 2005privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 30 septembrie 2005    În temeiul art. 29 şi 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, al Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.408/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată şi al Convenţiei Ministerului Finanţelor Publice - Băncii Naţionale a României nr. 184.575/13 din 23 septembrie 2005,Banca Naţională a României emite prezentul regulament.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de Banca Naţională a României, criteriile de acces pentru participanţi, precum şi orice alte măsuri necesare funcţionării în mod regulat şi transparent a acestei pieţe.  +  Articolul 2Prin prezentul regulament şi normele emise în aplicarea acestuia sunt stabilite: a) condiţiile şi procedurile de acces/admitere, excludere şi suspendare a participanţilor la şi de la tranzacţionare; b) condiţiile şi procedurile de tranzacţionare, precum şi obligaţiile participanţilor şi ale emitentului; c) procedurile privind modul de determinare şi publicare a preţurilor şi a cotaţiilor, tipurile de contracte şi operaţiuni permise, standardele contractuale; d) măsurile necesare funcţionării în mod regulat şi ordonat, inclusiv sub aspect tehnic, a pieţei şi modalitatea de verificare a respectării regulilor acesteia; e) modul de administrare şi diseminare către public a informaţiilor privind emitentul, emisiunile tranzacţionate şi serviciile de acces al participanţilor pe piaţa reglementată; f) obligaţiile administratorului de piaţă şi ale custozilor cu privire la stabilirea mecanismelor de securitate şi control al sistemelor informatice, pentru protecţia drepturilor deţinătorilor cu privire la titlurile de stat şi a informaţiilor confidenţiale; g) modul de asigurare a siguranţei datelor şi informaţiilor stocate, a fişierelor şi bazelor de date, inclusiv în situaţia unor calamităţi naturale, dezastre şi altor evenimente deosebite.  +  Capitolul II Participanţi  +  Articolul 3 (1) Pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României pot participa direct intermediarii pieţei secundare şi alte entităţi care pot efectua operaţiuni cu titluri de stat exclusiv în nume şi pe cont propriu. (2) Pot participa la piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României, în calitate de intermediari: a) dealerii primari; b) instituţiile de credit, aşa cum sunt definite la art. 1 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, care sunt autorizate de Banca Naţională a României, altele decât cele menţionate la lit. a); c) societăţile de servicii de investiţii financiare, aşa cum sunt definite la art. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt autorizate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, altele decât cele menţionate la lit. a); d) instituţiile echivalente celor prevăzute la lit. b) şi c), autorizate în statele membre ale Uniunii Europene şi/sau în celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European. (3) Pot participa la piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României exclusiv în nume şi pe cont propriu: băncile/instituţiile de credit autorizate conform Legii nr. 58/1998, republicată, altele decât cele prevăzute la alin. (2). Acestea nu pot deschide nici un fel de conturi pentru titluri de stat pe numele unei persoane fizice sau juridice.  +  Articolul 4 (1) Pentru a putea participa la piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, o instituţie de credit sau o societate de servicii de investiţii financiare trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) existenţa unei autorizaţii în baza căreia poate presta următoarele servicii:- tranzacţionarea titlurilor de stat în cont propriu şi/sau în contul clienţilor;- intermedierea în oferta de titluri de stat prin subscrierea şi plasamentul acestora;- păstrarea în custodie şi administrarea titlurilor de stat; b) existenţa unei structuri organizatorice distincte, spaţii specifice necesare derulării operaţiunilor cu titluri de stat, dotări tehnice pentru activităţi de tranzacţionare, astfel cum se va stabili prin normele tehnice emise de Banca Naţională a României în aplicarea prezentului regulament; c) dotări tehnice specifice activităţii de custodie; d) îndeplinirea criteriilor de acces stabilite prin regulile sistemului de depozitare şi decontare a titlurilor de stat SaFIR; e) reglementarea prin norme proprii a procedurilor de lucru cu clienţii, a relaţiei cu alţi intermediari ai pieţei, a mijloacelor de evidenţă a deţinerilor clienţilor, precum şi a procedurilor privind controlul intern al activităţii cu titluri de stat. (2) Participanţii prevăzuţi la art. 3 alin. (3) trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la alin. (1), cu excepţia lit. c). (3) Dealerii primari sunt automat admişi pe piaţa secundară din momentul dobândirii acestei calităţi.  +  Articolul 5 (1) Instituţiile solicitante, altele decât dealerii primari, trebuie să depună la Banca Naţională a României o cerere în vederea dobândirii calităţii de participant pe piaţa secundară a titlurilor de stat, împreună cu documentaţia din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor de acces. În termen de 30 de zile Banca Naţională a României va aproba cererea sau o va respinge motivat. (2) Banca Naţională a României aprobă cererile de acces cu consultarea prealabilă a autorităţii de supraveghere competente. (3) Banca Naţională a României va retrage dreptul de acces pe piaţă, în cazul în care participantul nu mai îndeplineşte condiţiile de acces. (4) Participantul poate cere retragerea dreptului de acces pe piaţă. (5) În cazurile prevăzute la alin. (3) şi (4), retragerea dreptului de acces produce efecte începând cu ziua bancară următoare datei la care decizia Băncii Naţionale a României a fost comunicată participantului. Banca Naţională a României va aduce de îndată la cunoştinţă participanţilor, precum şi Ministerului Finanţelor Publice şi Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare decizia sa, prin orice mijloace.  +  Articolul 6 (1) Dealerii primari care au cumpărat, în nume şi pe cont propriu, din piaţa primară titluri de stat dintr-o anumită emisiune sunt înregistraţi automat ca formatori de piaţă pentru emisiunea respectivă. (2) Intermediarii pieţei secundare, alţii decât cei menţionaţi la alin. (1), se pot înregistra ca formatori de piaţă pentru orice emisiune de titluri de stat. (3) Pentru înregistrarea ca formator de piaţă, intermediarul va notifica în acest sens Băncii Naţionale a României. Calitatea de formator de piaţă devine efectivă începând cu ziua de tranzacţionare imediat următoare. (4) Un intermediar este formator de piaţă pentru o perioadă de cel puţin 60 de zile calendaristice pentru titlurile cu scadenţa sub un an şi cel puţin 90 de zile calendaristice pentru titlurile cu scadenţa peste un an. (5) Banca Naţională a României va informa toţi participanţii la piaţă cu privire la identitatea formatorilor de piaţă înregistraţi pentru fiecare serie de titluri de stat, precum şi cu privire la orice modificări intervenite în acest sens.  +  Articolul 7 (1) Formatorii de piaţă au obligaţia să afişeze cotaţii ferme şi să încheie tranzacţii pe baza cotaţiilor ferme afişate. (2) Cotaţiile ferme vor fi introduse numai în numele şi pe contul propriu al formatorului de piaţă.  +  Articolul 8 (1) Administratorul pieţei poate retrage unui intermediar calitatea de formator de piaţă pentru o anumită serie de titluri de stat, la solicitarea autorităţii de supraveghere. Pentru societăţile de servicii de investiţii financiare solicitarea va fi adresată de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. (2) Banca Naţională a României, în calitate de administrator al pieţei secundare, poate retrage calitatea de formator de piaţă, în cazul în care acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute la art. 7, independent de sancţiunile aplicate în baza Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi Legii nr. 58/1998, republicată, sau de sancţiunile aplicate de Comisia Naţională a Valorile Mobiliare în calitate de autoritate de supraveghere.  +  Capitolul III Operaţiuni derulate pe piaţa secundară  +  Articolul 9 (1) Piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României funcţionează, potrivit prevederilor prezentului regulament şi regulilor stabilite de administratorul acesteia, pe principiul negocierii directe între intermediari. (2) Participanţii la piaţa secundară pot derula operaţiuni în nume propriu numai prin contul deschis în evidenţele sistemului de depozitare şi decontare a titlurilor de stat SaFIR. (3) Operaţiunile cu titluri de stat se efectuează în moneda în care au fost emise. (4) Operaţiunile derulate pe piaţa secundară a titlurilor de stat se vor efectua în interiorul termenului de scadenţă, în conformitate cu regulile sistemului de depozitare şi decontare a titlurilor de stat SaFIR. (5) Marja dintre preţurile de vânzare şi cele de cumpărare va fi determinată liber de raportul cerere-ofertă pe piaţa secundară a titlurilor de stat.  +  Articolul 10Participanţii pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României pot desfăşura operaţiuni de vânzare-cumpărare, contracte repo/reverse repo, operaţiuni de transfer fără plată şi contracte de garanţie cu titluri de stat.  +  Articolul 11Banca Naţională a României va stabili prin norme proprii formulele de calcul şi convenţiile utilizate în tranzacţionarea titlurilor de stat pe piaţa secundară administrată de aceasta.  +  Articolul 12 (1) Toţi participanţii pot să afişeze cotaţii informative pentru orice emisiune de titluri de stat. (2) Participanţii vor afişa cotaţiile ferme şi/sau informative în paginile de contribuţie Reuters sau în orice alte mijloace agreate de administratorul pieţei. (3) Intermediarii pieţei secundare au obligaţia de a afişa cotaţiile ferme şi/sau informative şi la ghişeele lor de lucru cu clienţii.  +  Articolul 13 (1) Formatorul de piaţă va putea introduce o singură cotaţie fermă pentru seria de titluri de stat pentru care s-a înregistrat. (2) Preţul de vânzare din cadrul unei cotaţii trebuie să fie mai mare decât preţul de cumpărare. (3) Este interzisă introducerea unei cotaţii sau modificarea uneia deja existente dacă noua cotaţie ar avea ca rezultat una dintre următoarele situaţii: a) preţul de cumpărare este mai mare sau egal cu preţul de vânzare al oricărei alte cotaţii existente în piaţă la momentul introducerii; b) preţul de vânzare este mai mic sau egal cu preţul de cumpărare al oricărei cotaţii existente în piaţă la momentul introducerii.  +  Articolul 14 (1) Toate cotaţiile ferme vor conţine cel puţin următoarele informaţii: a) preţul exprimat ca randament; b) emisiunea cotată exprimată ca ISIN; c) valoarea nominală cotată; d) termenul de valabilitate; e) termenul de decontare. (2) Pentru fiecare emisiune Banca Naţională a României stabileşte şi comunică cantitatea minimă de titluri de stat pentru care se va afişa o cotaţie fermă.  +  Articolul 15 (1) Tranzacţiile între intermediari, efectuate atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, se pot încheia telefonic, prin Reuters dealing sau prin alte sisteme de tranzacţionare agreate. (2) Toate tranzacţiile încheiate trebuie imediat confirmate în scris de una dintre părţi sau de ambele, după cum au convenit, prin orice mijloc. (3) Confirmarea trebuie să includă cel puţin următoarele elemente: a) seria/seriile implicată/implicate; b) data încheierii tranzacţiei; c) data decontării; d) tipul tranzacţiei; e) valoarea tranzacţiei exprimată ca valoare de decontat; f) conturile din/în care se va efectua decontarea fondurilor; g) preţul.  +  Articolul 16 (1) Intermediarii pieţei secundare a titlurilor de stat au obligaţia să asigure executarea cu prioritate a ordinelor clienţilor şi să nu concureze executarea ordinelor acestora cu cele în nume şi pe cont propriu. (2) Angajaţii intermediarilor pieţei secundare a titlurilor de stat nu vor derula tranzacţii la preţuri în afara pieţei, ce se bazează pe înţelegeri cu caracter oneros sau pe obţinerea de profit personal. (3) Se interzice personalului implicat în activitatea de intermediere dezvăluirea de informaţii aferente unor tranzacţii încheiate de clienţi. (4) Tranzacţiile efectuate în afara orelor de funcţionare a pieţei secundare administrate de Banca Naţională a României ori în alte locuri decât cele special destinate activităţii de tranzacţionare vor fi permise numai în situaţii excepţionale, cu aprobarea prealabilă a conducerii executive a respectivului intermediar, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.  +  Articolul 17 (1) Toate tranzacţiile încheiate de participanţi în nume şi în cont propriu şi/sau în nume propriu şi contul clienţilor sunt raportate Băncii Naţionale a României, în forma solicitată de aceasta, nu mai târziu de ora 18,00 în ziua în care a fost încheiată tranzacţia. (2) Transmiterea datelor referitoare la tranzacţiile cu titluri de stat se va realiza zilnic, prin serviciul de poştă electronică securizat, în structura menţionată în normele tehnice ce vor fi emise de către Banca Naţională a României în aplicarea prezentului regulament.  +  Articolul 18 (1) Titlurile de stat pot fi transferate fără plată în cazuri cum ar fi: a) transferuri de portofoliu; b) fuziuni, divizări sau alte operaţiuni de acest tip în care sunt implicaţi participanţi pe piaţa secundară a titlurilor de stat; c) moşteniri, donaţii şi alte acte juridice cu titlu gratuit, care implică transferarea proprietăţii sau a altor drepturi asupra titlurilor de stat. (2) Intermediarii pieţei secundare au obligaţia să solicite şi să verifice actele justificative ce stau la baza transferurilor cu titlu gratuit ordonate de clienţii lor.  +  Articolul 19Banca Naţională a României, în calitate de administrator al pieţei secundare a titlurilor de stat, va oferi detalii cu privire la preţul mediu zilnic pentru fiecare emisiune şi, respectiv, volumul tranzacţionat pe tipuri de emisiuni.  +  Articolul 20Depozitarea titlurilor de stat şi decontarea operaţiunilor cu titluri de stat derulate pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României se fac de către sistemul de depozitare şi decontare a titlurilor de stat SaFIR, în conformitate cu regulile de sistem ale acestuia.  +  Capitolul IV Monitorizare  +  Articolul 21 (1) Banca Naţională a României supraveghează conduita participanţilor, urmărind respectarea prevederilor prezentului regulament. (2) În situaţia deschiderii procedurii de insolvenţă şi/sau a nerespectării prevederilor art. 4, 6 şi 7, Banca Naţională a României poate atrage calitatea de intermediar pe piaţa secundară şi/sau poate suspenda pe o perioadă de maximum 90 de zile calendaristice dreptul de acces în nume propriu pe piaţa secundară.  +  Articolul 22 (1) În cazul retragerii calităţii de intermediar pe piaţa secundară, Banca Naţională a României va lua următoarele măsuri: a) va interzice accesul pe piaţa secundară a titlurilor de stat de la data notificării privind deschiderea procedurii de insolvenţă sau în orice alt caz de retragere a calităţii de intermediar pe piaţa secundară, cu excepţia cazurilor explicit prevăzute de regulile de sistem ale SaFIR; b) va notifica aceasta celorlalţi participanţi, precum şi autorităţii de reglementare şi supraveghere competente. (2) Retragerea dreptului de acces pentru societăţile de servicii de investiţii financiare se va face după consultarea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.  +  Capitolul V Sancţiuni  +  Articolul 23În cazul nerespectării de către intermediarii pieţei secundare a prevederilor prezentului regulament, Banca Naţională a României va aplica sancţiuni în conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr. 312/2004.  +  Capitolul VI Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 24Instituţiile autorizate în baza Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice, al guvernatorului Băncii Naţionale a României şi al vicepreşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, îşi menţin calitatea de intermediar pe piaţa secundară, sub rezerva îndeplinirii nu mai târziu de data de 3 octombrie 2005 a condiţiilor de acces prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d).  +  Articolul 25 (1) Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor Publice, va încuraja înfiinţarea de asociaţii profesionale în scopul ridicării standardelor profesionale, stabilirea şi impunerea unor reguli de conduită şi etică profesională în desfăşurarea operaţiunilor pe piaţa secundară a titlurilor de stat. (2) Codurile de conduită avizate de Banca Naţională a României sunt obligatorii pentru participanţii pe piaţa secundară.  +  Articolul 26Pentru instituţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. d), prezentul regulament se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană, urmând a se stabili condiţii de acces pe piaţă.  +  Articolul 27 (1) Banca Naţională a României, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, va emite norme tehnice în aplicarea acestuia. (2) Prevederile art. 6, 7, 8, art. 13 alin. (1) şi ale art. 17 intră în vigoare la data publicării normelor tehnice prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 28 (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data de 3 octombrie 2005. (2) Prezentul regulament va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,Florin GeorgescuBucureşti, 29 septembrie 2005.Nr. 12.--------