ORDIN nr. 1.408 din 22 septembrie 2005pentru aprobarea Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 881 din 30 septembrie 2005    În temeiul prevederilor art. 6 alin. (8) din Legea datoriei publice nr. 313/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 31 martie 2005, cu modificările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Prezentul ordin va intra în vigoare la data de 3 octombrie 2005. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Regulamentul privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice, al guvernatorului Băncii Naţionale a României şi al vicepreşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 875/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 450 din 8 august 2001, cu modificările ulterioare, precum şi Procedurile de lucru ale Ministerului Finanţelor Publice, Băncii Naţionale a României şi Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare din 2 aprilie 2002, date în aplicarea ordinului menţionat mai sus.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 22 septembrie 2005.Nr. 1.408.  +  Anexa REGULAMENTprivind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte: a) termenii şi condiţiile generale privind plasarea titlurilor de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice în formă dematerializată, în monedă naţională sau în valută, pe piaţa internă; b) obligaţiile entităţilor mandatate de Ministerul Finanţelor Publice să administreze piaţa primară şi/sau secundară a titlurilor de stat; c) obligaţiile entităţii mandatate de Ministerul Finanţelor Publice să administreze sistemul de depozitare şi decontare a titlurilor de stat.  +  Articolul 2 (1) Titlurile de stat sunt emise în baza Legii datoriei publice nr. 313/2004, conform unui calendar previzional anual, stabilit şi anunţat în luna decembrie a fiecărui an de Ministerul Finanţelor Publice. Acest program este detaliat lunar/trimestrial/semestrial prin prospecte de emisiune, putând fi modificat în funcţie de evoluţiile pieţelor financiare şi de necesităţile de finanţare. (2) Pentru asigurarea permanentă a echilibrului dintre resursele contului curent general al Trezoreriei Statului şi necesităţile de finanţare, Ministerul Finanţelor Publice poate anunţa şi alte emisiuni de titluri de stat, cel mai târziu în ziua lucrătoare precedentă datei de organizare a plasării. (3) Ministerul Finanţelor Publice poate mandata unor entităţi publice sau private, pe bază de convenţie, atribuţii operaţionale privind emisiunea de titluri de stat.  +  Articolul 3În sensul prezentului regulament, pieţele primare şi secundare de titluri de stat reprezintă un sistem pentru plasarea şi tranzacţionarea acestor instrumente financiare, caracterizat prin faptul că: a) funcţionează regulat; b) reglementările emise de autorităţile de reglementare şi supraveghere sau de administratorul de piaţă definesc condiţiile de funcţionare şi de acces pe piaţa respectivă; c) respectă cerinţe de raportare şi transparenţă, stabilite prin reglementări, în vederea asigurării protecţiei investitorilor.  +  Capitolul II Piaţa primară a titlurilor de stat  +  Articolul 4 (1) Piaţa primară a titlurilor de stat cuprinde totalitatea operaţiunilor legate de plasarea titlurilor de stat, în scopul atragerii pe termen scurt, mediu sau lung a capitalurilor financiare disponibile. (2) Vânzarea titlurilor de stat pe piaţa primară se realizează prin subscripţie publică, licitaţie sau prin orice altă metodă stabilită de administratorul de piaţă şi agreată de emitent. (3) Entitatea mandatată de Ministerul Finanţelor Publice organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunii de titluri de stat, emite reglementări în acest scop cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, aplică sancţiuni pentru încălcarea reglementărilor proprii, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.  +  Articolul 5 (1) Participanţii pe piaţa primară a titlurilor de stat sunt dealerii primari, care pot desfăşura operaţiuni în nume şi în cont propriu sau în nume propriu şi pe contul clienţilor lor, persoane fizice şi/sau juridice rezidente ori nerezidente. (2) Prin dealer primar se înţelege entitatea care a fost acceptată de administratorul pieţei primare să deruleze operaţiuni cu titluri de stat pe această piaţă ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de acces.  +  Articolul 6Dealeri primari pot fi: a) instituţii de credit, astfel cum sunt definite la art. 1 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, republicată, care sunt autorizate de Banca Naţională a României; b) societăţi de servicii de investiţii financiare, aşa cum sunt definite la art. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt autorizate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare; c) instituţii echivalente celor prevăzute la lit. a) şi b), autorizate în statele membre ale Uniunii Europene şi/sau în celelalte state aparţinând Spaţiului Economic European.  +  Articolul 7Pentru instituţiile financiare care solicită obţinerea calităţii de dealer primar, criteriile de acces sunt stabilite de administratorul de piaţă prin reglementări aprobate de Ministerul Finanţelor Publice şi de autoritatea care reglementează şi supraveghează respectiva piaţă.  +  Capitolul III Piaţa secundară a titlurilor de stat  +  Articolul 8Piaţa secundară a titlurilor de stat reprezintă un sistem multilateral care facilitează întâlnirea, în mod nediscriminatoriu, a cererii şi ofertei vânzătorilor şi cumpărătorilor de titluri de stat, din care rezultă încheierea de contracte care au ca obiect aceste instrumente financiare.  +  Articolul 9Piaţa secundară a titlurilor de stat se organizează şi funcţionează conform reglementărilor emise în acest sens de Banca Naţională a României sau, după caz, de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 10Tranzacţionarea titlurilor de stat se realizează pe piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată autorizată şi supravegheată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 11Prin participant pe piaţa secundară se înţelege entitatea care a fost acceptată de administratorul pieţei secundare să deruleze operaţiuni cu titluri de stat pe această piaţă ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de acces.  +  Capitolul IV Administratorii de piaţă  +  Articolul 12Ministerul Finanţelor Publice mandatează unui administrator de piaţă toate activităţile legate de organizarea şi reglementarea activităţilor pe piaţa primară şi/sau secundară a titlurilor de stat.  +  Articolul 13Administratorul de piaţă trebuie să stabilească şi să menţină reglementări transparente şi nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective, cu privire la accesul, suspendarea şi excluderea participanţilor pe pieţele respective, cu respectarea prezentului regulament.  +  Articolul 14Administrarea pieţei primare/secundare a titlurilor de stat constă în:1. elaborarea, implementarea şi aplicarea reglementărilor privind condiţiile şi procedurile de acces/admitere, excludere şi suspendare a participanţilor şi a titlurilor de stat la şi de la tranzacţionare;2. stabilirea condiţiilor, procedurilor de tranzacţionare, precum şi a obligaţiilor participanţilor;3. elaborarea, implementarea şi aplicarea procedurilor privind modul de determinare şi publicare a preţurilor şi a cotaţiilor, tipurile de contracte şi operaţiuni permise, standardele contractuale;4. adoptarea măsurilor necesare funcţionării în mod regulat şi ordonat, inclusiv sub aspect tehnic, a pieţei primare/secundare şi verificarea respectării regulilor acesteia;5. administrarea şi diseminarea către public a informaţiilor privind emisiunile de titluri de stat;6. elaborarea şi implementarea mecanismelor de securitate şi control al sistemelor informatice, pentru protecţia drepturilor de proprietate şi a informaţiilor confidenţiale;7. asigurarea păstrării în siguranţă a datelor şi informaţiilor stocate, a fişierelor şi bazelor de date, inclusiv în situaţia unor calamităţi naturale, dezastre şi alte evenimente deosebite.  +  Articolul 15Administratorul de piaţă poate asigura şi alte servicii conexe, după cum urmează: a) servicii de investigare a potenţialului pieţei titlurilor de stat, a comportamentului investitorilor faţă de tranzacţionarea acestora, sondarea pieţei cu privire la oportunitatea dezvoltării de produse, operaţiuni şi instrumente noi având ca suport activ titlurile de sat, inclusiv analiza statistică a rezultatelor; b) organizarea de mese rotunde şi simpozioane cu scopul dezvoltării pieţei, organizarea de cursuri de pregătire profesională şi de calificare a personalului care activează pe această piaţă; c) editarea şi comercializarea de materiale în domeniul pieţei titlurilor de stat.  +  Articolul 16Reglementările emise de administratorul de piaţă trebuie să cuprindă obligaţiile participanţilor decurgând din:1. organizarea şi administrarea pieţei titlurilor de stat;2. condiţiile privind criteriile de acces şi categoriile de participanţi;3. regulile privind plasamentul şi tranzacţiile desfăşurate pe piaţa titlurilor de stat;4. standardele profesionale impuse participanţilor pe aceste pieţe;5. condiţiile de acces la sistemele informatice ale administratorului de piaţă, dacă este cazul;6. măsurile disciplinare pentru încălcarea regulilor stabilite de administratorul de piaţă.  +  Articolul 17Administratorul de piaţă permite accesul participanţilor care:1. îndeplinesc condiţiile prevăzute în prezentul regulament, precum şi pe cele stabilite în reglementările proprii aprobate de autoritatea de supraveghere;2. fac dovada dotării tehnice adecvate, stabilită de administratorul pieţei;3. au o structură organizatorică cerută prin reglementările pieţei.  +  Capitolul V Depozitarul titlurilor de stat  +  Articolul 18 (1) Depozitarea şi decontarea operaţiunilor cu titluri de stat au loc în cadrul sistemului de depozitare şi decontare a titlurilor de stat, administrat de entitatea mandatată de Ministerul Finanţelor Publice în calitate de depozitar unic al titlurilor de stat. (2) Prin sistemul de depozitare şi decontare a titlurilor de stat se asigură funcţia de depozitar unic pentru aceste instrumente. (3) Drepturile de proprietate asupra titlurilor de stat, pentru participanţii la sistemul de depozitare şi decontare, se dobândesc prin înscrierea titlurilor de stat în conturile deschise în evidenţele depozitarului unic. În toate celelalte cazuri drepturile de proprietate se dobândesc prin înscrierea în conturile deschise în evidenţele intermediarilor pieţei secundare sub rezerva evidenţierii titlurilor de stat în contul cumulat de clienţi deschis pe numele intermediarului în evidenţele depozitarului unic. (4) Procesarea operaţiunilor cu titluri de stat în cadrul sistemului de depozitare şi decontare a titlurilor de stat se face în conformitate cu reglementările emise de depozitarul titlurilor de stat.  +  Articolul 19Participanţii pe piaţa secundară care prestează serviciul de intermediere vor evidenţia deţinerile clienţilor lor separat de deţinerile proprii.  +  Articolul 20 (1) Transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de stat în cadrul sistemului de depozitare şi decontare se face cu respectarea principiului "livrare contra plată" (principiul DvP), asigurându-se astfel că debitarea conturilor de evidenţă a titlurilor de stat are loc dacă şi numai dacă are loc decontarea fondurilor. (2) Depozitarul titlurilor de stat nu este răspunzător de transferul dreptului de proprietate în conturile deschise în evidenţele intermediarilor. (3) Intermediarii pieţei titlurilor de stat sunt direct răspunzători de asigurarea respectării principiului DvP pentru operaţiunile derulate în numele clienţilor lor, inclusiv în numele altor participanţi pentru care acţionează în calitate de agent de decontare în sistem.  +  Articolul 21Sistemul de depozitare şi decontare a titlurilor de stat gestionează diferit contractele de gaj, după cum acestora le sunt aplicabile, după caz, Ordonanţa Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări prin Legea nr. 222/2004, sau Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 22 (1) Participanţii la sistemul de depozitare şi decontare a titlurilor de stat poartă răspunderea verificării modului de respectare a prevederilor legale aplicabile contractelor de gaj încheiate pe contul propriu sau pe contul clienţilor. (2) Sistemul de depozitare şi decontare a titlurilor de stat administrează contractele de gaj conform instrucţiunilor transmise de participanţi.  +  Articolul 23Decontarea pe fonduri aferentă operaţiunilor cu titluri de stat se efectuează prin conturile deschise pe numele participanţilor la piaţă în evidenţele Băncii Naţionale a României sau prin conturi deschise la o bancă, după caz, cu respectarea reglementărilor în domeniu şi a Regulilor sistemului ReGIS.  +  Articolul 24În zilele declarate de Guvernul României drept zile nelucrătoare, dar care sunt zile bancare, toate operaţiunile de tipul cupon/dobândă, răscumpărare parţială/totală, răscumpărare opţională, aferente emisiunilor de titluri de stat scadente în aceste zile, vor fi amânate pentru prima zi lucrătoare următoare.  +  Capitolul VI Sancţiuni  +  Articolul 25Sancţiunile pentru încălcarea prevederilor prezentului regulament se aplică de Banca Naţională a României şi/sau de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 26 (1) Administratorii pieţei primare şi/sau secundare a titlurilor de stat, mandataţi de Ministerul Finanţelor Publice, vor stabili şi vor menţine proceduri eficiente pentru monitorizarea permanentă a respectării prezentului regulament şi a reglementărilor proprii. Administratorul de piaţă va monitoriza operaţiunile efectuate de către participanţi, pentru a identifica încălcarea regulilor pieţei primare sau secundare, prin care poate fi afectată funcţionarea ordonată a acesteia. (2) Administratorul de piaţă va supraveghea conduita participanţilor, va investiga şi va soluţiona cazurile de încălcare a prezentului regulament şi a reglementărilor proprii şi va aplica sancţiuni disciplinare, altele decât cele prevăzute la art. 25.  +  Articolul 27 (1) Administratorul de piaţă poate retrage dreptul de acces unui participant, dacă acesta nu mai respectă condiţiile de acces, încalcă prevederile prezentului regulament şi/sau ale reglementărilor proprii ale administra-torului de piaţă sau nu se conformează instrucţiunilor emise de acesta. (2) Retragerea dreptului de acces pentru un participant se face după consultarea autorităţii de supraveghere/ autorităţii competente din statul membru.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 28Dealerii selectaţi, precum şi salariaţii acestora pot înfiinţa asociaţii profesionale având drept scop ridicarea standardelor profesionale, stabilirea şi impunerea unor reguli de conduită şi etică profesională în desfăşurarea operaţiunilor pe piaţa titlurilor de stat din România. Astfel de asociaţii pot emite coduri de conduită care sunt avizate de Ministerul Finanţelor Publice, Banca Naţională a României şi de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.  +  Articolul 29Pentru instituţiile prevăzute la art. 6 lit. c), prezentul regulament se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 30Prezentul regulament intră în vigoare la data de 3 octombrie 2005.--------