ORDONANŢĂ nr. 60 din 28 august 1997 (*actualizata*)privind apararea împotriva incendiilor(actualizata până la data de 1 ianuarie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 30 august 1997. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 ianuarie 2002, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 212 din 16 decembrie 1997; ORDONANTA nr. 114 din 31 august 2000; ORDONANTA nr. 88 din 30 august 2001.NOTA C.T.C.E.**) Conform ORDONANTEI GUVERNULUI nr. 88 din 30 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 544 din 1 septembrie 2001 se infiinteaza Serviciile publice comunitare pentru situaţii de urgenta în subordinea consiliilor judetene prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurilor unificate ale inspectoratelor de protecţie civila, a grupurilor şi brigazilor de pompieri militari.De asemenea, se prevede şi înfiinţarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenta prin preluarea de la Ministerul de Interne a structurii unificate, realizata prin reorganizarea Comandamentului Protectiei Civile şi a Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari.În temeiul prevederilor art. 107. alin. (1) şi (3) din Constitutia României şi al art. 1 lit. i) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României emite urmatoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1Apararea împotriva incendiilor a vietii oamenilor, a bunurilor şi a mediului constituie o problemă de interes public, la care trebuie să participe, în condiţiile legii, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, persoanele juridice şi fizice române, precum şi celelalte persoane juridice sau fizice care desfăşoară activităţi ori se afla în tranzit, după caz, pe teritoriul României.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 114 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 2Apararea împotriva incendiilor reprezinta ansamblul integrat de măsuri tehnice şi organizatorice, precum şi de activităţi specifice, planificate şi realizate potrivit prezentei ordonante, în scopul de a asigura identificarea, evaluarea, controlul şi combaterea riscurilor de incendiu, informarea cetatenilor asupra acestora, precum şi interventia operativa pentru salvarea şi acordarea ajutorului pentru persoanele aflate în pericol, stingerea incendiilor şi limitarea efectelor acestora.  +  Articolul 3Persoanele juridice şi cele fizice raspund, potrivit legii, de toate efectele nocive ale incendiilor, care decurg din: existenta sau utilizarea construcţiilor, echipamentelor, mijloacelor, utilajelor şi instalaţiilor tehnologice pe care le deţin sau administreaza; de activitatea desfăşurată sau în legătură cu aceasta; de produsele pe care le folosesc, le prelucreaza, le furnizeaza, le transporta, le stocheaza sau le comercializeaza.  +  Articolul 4Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale asigura integrarea masurilor privind dezvoltarea şi perfectionarea activităţii de aparare împotriva incendiilor, în programele de dezvoltare economico-sociala ce se intocmesc la nivel naţional şi local.  +  Articolul 5Situaţia de pericol existenta, din momentul observarii, semnalizarii sau anuntarii unui incendiu, până la terminarea operaţiunilor de interventie, constituie o urgenta publică de incendiu.  +  Capitolul 2 Obligaţii privind apararea împotriva incendiilor  +  Secţiunea 1 Obligaţii generale  +  Articolul 6 (1) Persoanele fizice şi juridice sunt obligate să respecte în orice imprejurare normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi sa nu primejduiasca, prin deciziile şi faptele lor, viaţa, bunurile şi mediul. (2) Orice persoană care observa un incendiu are obligaţia de a anunta prin orice mijloc pompierii, primarul sau politia, după caz, şi sa ia măsuri, după posibilitatile sale, pentru limitarea şi stingerea incendiului.  +  Articolul 7 (1) În caz de incendiu, orice persoană are obligaţia de a acorda ajutor, când şi cat este rational posibil, semenilor aflati în pericol sau în dificultate, din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei, a autorităţilor administraţiei publice sau a reprezentantilor acestora, precum şi a pompierilor. (2) În cazul incendiilor produse la paduri, la plantatii şi la culturi agricole, persoanele fizice şi juridice aflate în apropiere au obligaţia sa intervina cu mijloacele de care dispun, fără a fi solicitate.  +  Articolul 8 (1) Persoanele fizice şi juridice care deţin, cu orice titlu, terenuri, constructii sau instalaţii tehnologice au obligaţia de a permite accesul pompierilor şi persoanelor care acorda ajutor, precum şi utilizarea apei, materialelor şi mijloacelor proprii pentru operaţiuni de salvare, de stingere şi de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane. (2) În cazurile prevăzute de lege, pentru limitarea propagarii incendiilor şi evitarea producerii unui dezastru, persoanele menţionate la alin. (1) trebuie să accepte şi alte măsuri stabilite de conducatorul interventiei, cum sunt: degajarea terenurilor, demolarea unei constructii sau a unei părţi din construcţie, oprirea temporara a activităţilor, evacuarea din zona periclitata, după caz.  +  Articolul 9La incheierea contractelor de societate, de concesionare, de închiriere, de antrepriza şi de asociere părţile sunt obligate sa consemneze în actele respective raspunderile ce le revin privind asigurarea apararii împotriva incendiilor.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 114 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 10 (1) Pentru limitarea propagarii şi stingerea incendiilor, precum şi pentru limitarea şi înlăturarea efectelor acestora, consiliile judetene, consiliile locale şi persoanele juridice prevăzute la art. 8 au obligaţia sa colaboreze între ele, contribuind cu forte şi mijloace, pe bază de reciprocitate sau contra unei plati. (2) Organizarea acţiunilor de colaborare şi procedurile necesare se stabilesc prin conventii incheiate între părţi, se prevad în planurile de interventie ale fiecarui participant la convenţie şi se comunică unităţii teritoriale de pompieri militari.  +  Articolul 11Detinatorii şi utilizatorii de constructii ori de instalaţii şi echipamente tehnologice de productie au obligaţia sa conlucreze cu autorităţile administraţiei publice şi cu organele de specialitate ale acestora în organizarea, asigurarea, pregătirea şi punerea în aplicare a planurilor de interventie în caz de urgenta publică de incendiu.  +  Secţiunea a 2-a Oblibaţiile consiliului local şi ale primarului  +  Articolul 12 (1) Consiliul local are urmatoarele obligaţii principale: a) asigura, pe baza normelor generale, organizarea activităţii de aparare împotriva incendiilor în unitatea administrativ-teritoriala pe care o reprezinta, instituie reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor, corelate cu nevoile locale; b) hotaraste înfiinţarea serviciului public de pompieri civili, aproba regulamentul de organizare şi functionare a acestuia, asigura incadrarea cu personal, dotarea şi finantarea cheltuielilor de întreţinere şi functionare a acestuia în condiţii de operativitate şi eficienta; c) hotaraste, în cazul în care nu poate înfiinţa un serviciu public de pompieri civili propriu, asocierea sau stabilirea relatiilor de colaborare, după caz, cu alte consilii locale ori cu agenti economici, în baza unor contracte sau în baza altor conventii; d) stabileste, în condiţiile legii, cuantumul taxelor speciale destinate finantarii serviciului public de pompieri civili şi pentru informarea cetatenilor asupra riscurilor de incendiu şi a masurilor de prevenire şi stingere a incendiilor; e) asigura includerea, în planurile de organizare, de dezvoltare urbanistica şi de amenajare a teritoriului, a lucrărilor pentru realizarea sistemelor de anuntare, alarmare şi alimentare cu apa în caz de incendiu, precum şi a cailor de acces pentru interventii în caz de urgenta publică de incendiu; f) analizeaza periodic capacitatea de aparare împotriva incendiilor a unităţii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta şi hotaraste măsuri de imbunatatire a acesteia; g) indeplineste orice alte atribuţii prevăzute de lege. (2) Pentru partea unităţii administrativ-teritoriale cuprinsa în raionul de interventie de baza al unei subunitati de pompieri militari, consiliul local nu constituie formatiile de interventie şi salvare, prevăzute la art. 30 alin. (2), în structura serviciului public de pompieri civili.  +  Articolul 13Primarul are urmatoarele obligaţii principale: a) stabileste masurile necesare acordarii asistentei pentru prevenirea incendiilor la gospodariile populatiei; b) organizeaza controlul respectarii masurilor de aparare împotriva incendiilor, pe timpul adunarilor sau manifestarilor publice, precum şi la constructiile şi instalatiile tehnologice aparţinând domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, la instituţiile publice şi agentii economici de interes local, şi dispune verificarea masurilor stabilite prin avizele, autorizatiile şi acordurile pe care le emite; c) asigură realizarea şi menţinerea în stare de functionare a sistemelor de anuntare şi alarmare, de alimentare cu apa în caz de incendiu, precum şi a cailor de acces pentru situaţii de urgenta publică; d) aduce la cunoştinţa publică normele, regulile şi dispozitiile de aparare împotriva incendiilor şi informeaza populatia cu privire la modul de comportare în caz de incendiu; e) asigura pregătirea profesionala, antrenarea şi perfectionarea personalului din serviciul public de pompieri civili, precum şi elaborarea şi actualizarea planurilor de interventie; f) asigura constituirea şi gestionarea rezervelor de substante de stingere, echipament de protecţie, hrana şi alte mijloace necesare sustinerii operaţiunilor de interventie de lunga durata; g) furnizeaza brigazii sau grupului de pompieri militari, în termen de 10 zile, datele şi informaţiile privind incendiile la care pompierii militari nu au intervenit; h) comunică brigazii sau grupului de pompieri militari situaţia actualizata a dotarii cu autospeciale şi anunta de îndată scoaterea din interventie a acestora; i) primeste şi analizeaza reclamatiile şi sesizarile cetatenilor referitoare la apararea împotriva incendiilor. j) indeplineste orice alte obligaţii prevăzute de lege.  +  Secţiunea a 3-a Oblibaţiile consiliului judetean  +  Articolul 14Consiliul judetean are urmatoarele obligaţii principale: a) instituie reguli şi dispozitii de aparare împotriva incendiilor pentru domeniul public şi privat al judeţului, cu acordul brigazii sau grupului de pompieri militari; b) hotaraste, în condiţiile legii, înfiinţarea unor centre de formare şi perfectionare a personalului din serviciile publice de pompieri civili, cu acordul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari; c) asigura supravegherea respectarii normelor şi masurilor de aparare împotriva incendiilor la agentii economici şi instituţiile de sub autoritatea sa; d) sprijina organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale pompierilor civili;d^1) prevede şi aproba în bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea acţiunilor şi masurilor de aparare împotriva incendiilor. e) indeplineste orice alte obligaţii prevăzute de lege.-------------Litera d^1) a art. 14 a fost introdusa de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 114 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Secţiunea a 4-a Oblibaţiile prefectului  +  Articolul 15Prefectul are urmatoarele obligaţii principale: a) instituie, în condiţiile legii, măsuri obligatorii în domeniul apararii împotriva incendiilor, cu aplicabilitate pe intregul teritoriu al judeţului; b) asigura mobilizarea fortelor şi mijloacelor necesare pentru acordarea ajutorului în situaţii de urgenta publică, generate de incendii; c) dispune efectuarea de controale şi inspecţii la obiectivele aparţinând domeniului public şi privat, despre care sunt informaţii privind încălcări grave ale normelor de prevenire şi stingere a incendiilor; d) analizeaza rapoartele intocmite de organele de specialitate şi dispune măsuri pentru respectarea legalităţii; în situaţiile de pericol public poate decide suspendarea activităţii până la înlăturarea acestora; e) indeplineste orice alte obligaţii prevăzute de lege.  +  Secţiunea a 5-a Oblibaţiile autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate  +  Articolul 16 (1) Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate au urmatoarele obligaţii principale: a) elaboreaza strategii privitoare la apararea împotriva incendiilor în domeniul de competenţa şi asigura aplicarea acestora; b) emit, potrivit legii, norme şi reglementari tehnice de specialitate pentru constructii şi amenajari, echipamente, utilaje şi instalaţii, precum şi pentru activităţile pe care le coordonează, cuprinzand reguli şi măsuri specifice de prevenire şi stingere a incendiilor; c) îndrumă, controlează şi analizeaza activitatea de respectare a normelor emise potrivit alin. (1) lit. b), la patrimoniul public şi privat al statului, pe care îl administreaza; d) stabilesc metode şi proceduri pentru identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu, specifice domeniului de competenţa, asigurand băncile de date necesare; e) acorda sprijin agentilor economici şi instituţiilor din structura, în indeplinirea obligaţiilor legale privind apararea împotriva incendiilor. (2) Elaborarea masurilor şi reglementarilor, controlul, precum şi supravegherea indeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1) se realizează prin personal sau compartimente de specialitate, după caz, constituite la nivelul fiecarei autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate. (3) Normele şi reglementarile prevăzute la alin. (1) lit. b) se emit şi se modifica cu avizul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari şi au aplicabilitate generală pentru domeniul de competenţa al emitentului, indiferent de titularul dreptului de proprietate.  +  Articolul 17Ministerul Educatiei Naţionale, în colaborare cu Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, stabileste, prin protocol, temele şi activităţile practic-aplicative de educatie civica privind apararea împotriva incendiilor, care se includ în programele pentru învăţământul prescolar, primar şi secundar, precum şi în planurile activităţilor extrascolare.  +  Articolul 18Agentia Naţionala pentru Stiinta, Tehnologie şi Inovare, la propunerea autorităţilor administraţiei publice centrale interesate, va inscrie în programele anuale şi de perspectiva teme de cercetare-proiectare privind noi metode şi mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor.-------------Art. 18 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANTA nr. 114 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Secţiunea a 6-a Oblibaţiile patronului, utilizatorului şi salariatilor  +  Articolul 19 (1) În sensul prezentei ordonante, prin patron se înţelege persoana fizica cu atribuţii de conducere, care angajează salariati cu contract individual de muncă sau cu convenţie civila de prestări servicii în numele persoanei juridice pe care o reprezinta. (2) Patronul are urmatoarele obligaţii principale: a) sa stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile şi modul de organizare privind apararea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de cate ori apar modificari şi să le aduca la cunoştinţa salariatilor, utilizatorilor şi oricarei persoane interesate; b) să asigure identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa şi să justifice autorităţilor competente ca masurile de aparare împotriva incendiilor sunt corelate cu natura şi nivelul riscurilor; c) să obţină avizele şi autorizatiile de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute de lege; d) sa intocmeasca şi sa actualizeze permanent lista cu substantele periculoase, clasificate astfel potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu menţiuni privind: proprietăţile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezinta pentru sănătate şi mediu, mijloacele de protecţie recomandate, metode de prim-ajutor, substante pentru stingere, neutralizare sau decontaminare; e) sa elaboreze instrucţiunile de aparare împotriva incendiilor şi sa stabileasca sarcinile ce revin salariatilor, pentru fiecare loc de muncă; f) sa verifice ca, atât salariaţii, cat şi persoanele din exterior, care au acces în unitatea sa, primesc, cunosc şi respecta instrucţiunile necesare privind masurile de aparare împotriva incendiilor; g) sa stabileasca un numar de persoane cu atribuţii privind punerea în aplicare, controlul şi supravegherea masurilor de aparare împotriva incendiilor; h) să asigure mijloacele tehnice corespunzătoare şi personalul necesar interventiei în caz de incendiu, precum şi condiţiile de pregatire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul activităţii şi marimea unităţii; i) să asigure intocmirea planurilor de interventie şi condiţiile pentru ca acestea să fie operationale în orice moment; j) să asigure contractele, înţelegerile, angajamentele, conventiile şi planurile necesare corelarii, în caz de incendiu, a actiunii fortelor şi mijloacelor proprii cu cele ale unităţilor de pompieri militari şi cu ale serviciilor de urgenta ce pot fi solicitate în ajutor; să permită accesul acestora în unitatea sa în scop de recunoastere, de instruire sau de antrenament şi sa participe la exercitiile şi aplicatiile tactice de interventie organizate; k) să asigure şi sa puna în mod gratuit la dispoziţia fortelor chemate în ajutor mijloacele tehnice, echipamentele de protecţie individuala, substantele chimice de stingere care sunt specifice riscurilor care decurg din existenta şi functionarea unităţii sale, precum şi medicamentele şi antidotul necesare acordarii primului ajutor; l) sa prevada fondurile necesare realizării masurilor de aparare împotriva incendiilor şi să asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au intervenit pentru stingerea incendiilor în unitatea sa; m) sa stabileasca şi sa transmita, către utilizatorii produselor rezultate din activitatea unităţii sale, precum şi către tertii interesati, regulile şi masurile de aparare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile previzibile la utilizarea, manipularea, transportul, depozitarea şi conservarea produselor respective.  +  Articolul 20 (1) Dacă patronul nu-şi poate îndeplini, cu mijloacele şi personalul propriu, oblibaţiile prevăzute la art. 19 alin. (2) lit. b), e) şi h), el este obligat sa incheie contracte sau conventii cu persoane fizice sau juridice din exteriorul unităţii sale, în care caz va asigura acestora toate informaţiile şi condiţiile necesare realizării scopurilor propuse. (2) Patronii care deţin părţi din aceeasi construcţie trebuie să conlucreze pentru indeplinirea obligaţiilor ce le revin din prezenta ordonanţă, în vederea asigurarii masurilor de aparare împotriva incendiilor pentru ansamblul construcţiei.  +  Articolul 21 (1) În toate cazurile, salariaţii desemnaţi potrivit art. 19 alin. (2) lit. g) şi h) ori persoanele sau serviciile angajate conform art. 20 alin. (1) trebuie să aibă competenţa profesionala şi, după caz, mijloacele tehnice de interventie, la nivelul de performanţă prevăzut de reglementarile specifice. (2) Pentru salariaţii desemnaţi potrivit art. 19 alin. (2), lit. g) şi h), patronul este obligat să le acorde timpul necesar executarii atribuţiilor stabilite.  +  Articolul 22 (1) În sensul prezentei ordonante, prin utilizator se înţelege orice persoană care foloseşte un bun aflat în proprietatea altei persoane, în baza unei conventii ori prin punerea acestuia la dispoziţie pentru utilitate publică, în mod gratuit. (2) Utilizatorul are urmatoarele obligaţii principale: a) sa cunoasca şi să respecte masurile de aparare împotriva incendiilor, stabilite şi date, sub orice formă, de patron, proprietar, producător sau furnizor, după caz; b) sa intretina şi sa foloseasca, în scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru apararea împotriva incendiilor, asigurate de patron, proprietar sau de producător. c) să respecte normele de aparare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le organizeaza sau le desfăşoară, în care caz utilizatorului îi revin, în mod corespunzător, şi oblibaţiile prevăzute la art. 19.-------------Litera c) a alin. (2) al art. 22 a fost modificata de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 212 din 16 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 18 decembrie 1997.  +  Articolul 23Fiecare salariat, indiferent de natura angajarii, are în procesul muncii urmatoarele obligaţii principale: a) să respecte regulile şi masurile de aparare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţa, sub orice formă, de patron sau de persoanele desemnate de acesta; b) sa utilizeze, potrivit instructiunilor date de patron sau de persoanele desemnate de acesta, substantele periculoase, utilajele, masinile, aparatura şi echipamentele de lucru; c) sa nu efectueze manevre şi modificari nepermise ale mijloacelor tehnice de protecţie sau de interventie pentru stingerea incendiilor; d) sa comunice, imediat, patronului ori persoanelor imputernicite de acesta orice situaţie pe care este indreptatit sa o considere un pericol de incendiu, precum şi orice defectiune sesizata la sistemele de protecţie sau de interventie pentru stingerea incendiilor; e) sa coopereze cu salariaţii desemnaţi de patron, atât cat îi permit cunoştinţele şi sarcinile sale, în vederea realizării masurilor de aparare împotriva incendiilor; f) sa acorde ajutor, atât cat este rational posibil, oricărui alt salariat aflat intr-o situaţie de pericol.  +  Secţiunea a 7-a Oblibaţiile proiectantilor şi executanţilor  +  Articolul 24Proiectantii de constructii şi amenajari, de echipamente, utilaje şi instalaţii tehnologice sunt obligati: a) sa cuprindă în documentatiile pe care le intocmesc masurile de aparare împotriva incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le conţin obiectele proiectate; b) sa prevada în documentatiile tehnice de proiectare, potrivit reglementarilor specifice, autospeciale, instalaţii, dispozitive, echipamente, substante, accesorii şi alte mijloace tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor, care indeplinesc condiţiile de calitate, potrivit legii; c) sa intocmeasca şi sa predea beneficiarilor schemele şi instrucţiunile de functionare, la parametrii proiectati, ale dispozitivelor şi instalaţiilor de prevenire şi stingere a incendiilor, pe care le-au prevăzut în documentaţii, precum şi regulile necesare de verificare şi întreţinere în exploatare a acestora. d) sa elaboreze scenarii de siguranţă la foc pentru constructiile şi instalatiile tehnologice proiectate, pe baza metodologiei emise de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Litera d) a art. 24 a fost introdusa de pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 114 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 25Executanţii lucrărilor de constructii şi de montaj de echipamente şi instalaţii sunt obligati: a) sa realizeze, integral şi la timp, masurile de aparare împotriva incendiilor cuprinse în proiecte, cu respectarea condiţiilor de calitate prevăzute de lege; b) să asigure luarea masurilor de aparare împotriva incendiilor necesare pe timpul efectuării probelor şi rodajelor mecanice; c) sa puna în stare de functiune instalatiile de prevenire şi stingere a incendiilor, prevăzute în documentatiile de execuţie, până la data receptiei construcţiilor, amenajarilor sau instalaţiilor tehnologice pe care le-au realizat.  +  Articolul 26Proiectantilor şi executanţilor le sunt aplicabile, după caz, şi dispozitiile prevăzute la art. 19-22 din prezenta ordonanţă. La lucrarile de amenajari a construcţiilor existente, în cazul în care, în mod justificat, nu pot fi indeplinite unele prevederi ale reglementarilor în vigoare, referitoare la siguranţa la foc, se vor lua măsuri compensatorii de aparare împotriva incendiilor.  +  Capitolul 3 Controlul riscului de incendiu  +  Articolul 27 (1) În toate fazele de cercetare, proiectare, execuţie şi pe întreaga lor durata de existenta, constructiile de orice tip, dispozitivele, echipamentele şi instalatiile tehnologice se supun unei examinari sistematice şi calificate pentru identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, în condiţiile prevăzute de reglementarile specifice. (2) Obligaţia executarii activităţilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor care concura la proiectarea, realizarea, exploatarea, întreţinerea, repararea, postutilizarea şi dezafectarea construcţiilor, echipamentelor şi a instalaţiilor tehnologice, potrivit obligaţiilor şi raspunderilor prevăzute de lege. (3) Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu se elaboreaza de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aproba de ministrul de interne şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-------------Alin. (3) al art. 27 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 114 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 28 (1) Începerea lucrărilor de execuţie la constructii şi la instalaţii tehnologice noi, dezvoltarea, modernizarea sau schimbarea destinatiei celor existente, precum şi punerea în functiune a acestora se supun, potrivit legii, avizarii şi autorizarii privind prevenirea şi stingerea incendiilor. (2) Obligaţia obtinerii avizelor şi/sau autorizaţiilor prevăzute la alin. (1) revine persoanei fizice sau juridice care finanţează şi realizează investitii noi sau interventii la constructiile existente ori, după caz, beneficiarului investitiei. (3) Avizele şi autorizatiile prevăzute la alin. (2) se elibereaza de către brigazile şi grupurile de pompieri militari. (4) Categoriile de constructii, instalaţii tehnologice şi alte amenajari, care se supun avizarii şi/sau autorizarii privind prevenirea şi stingerea incendiilor, se aproba prin hotărâre a Guvernului. (5) Normele metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea incendiilor se elaboreaza de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aproba de ministrul de interne şi se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Capitolul 4 Serviciile de pompieri civili  +  Secţiunea 1 Constituirea şi atribuţiile serviciilor de pompieri civili  +  Articolul 29Consiliile locale, agentii economici şi instituţiile au obligaţia sa constituie servicii de pompieri civili, potrivit prevederilor prezentei ordonante.  +  Articolul 30 (1) Serviciile de pompieri civili sunt structuri profesionale, altele decat unitatile Corpului Pompierilor Militari, incadrate cu personal civil, care au atribuţii privind apararea vietii, avutului public şi/sau privat împotriva incendiilor, în sectoarele de competenţa stabilite cu acordul brigazilor şi grupurilor de pompieri militari, precum şi pentru acordarea ajutorului persoanelor aflate în pericol, în caz de accident sau dezastru. (2) Serviciile de pompieri civili au în structura, după caz, compartiment sau specialisti pentru prevenirea incendiilor, formatii de interventie, salvare şi prim ajutor, ateliere de reparatii şi de întreţinere. (3) Serviciile de pompieri civili sunt publice sau private. Serviciile de pompieri private se pot constitui, pe plan local, ca societăţi comerciale, potrivit legii. (4) Serviciul de pompieri civili se încadrează cu pompieri angajaţi şi/sau cu pompieri voluntari, după caz; serviciile incadrate numai cu pompieri voluntari sunt servicii de pompieri voluntari. (5) Calificarea, perfectionarea şi conversia profesionala a personalului serviciilor de pompieri civili, precum şi certificarea competentei acestuia se realizează cu respectarea standardelor ocupationale. (6) Ocupatiile componente ale profesiei de pompier se stabilesc de Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale pe baza propunerilor Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. (7) Organizarea şi functionarea serviciilor de pompieri civili se stabilesc prin regulamente aprobate, după caz, de către consiliile locale sau conducerile agentilor economici şi instituţiilor ce le-au constituit.-------------Alin. (5) şi (6) ale art. 30 au fost modificate de pct. 7 al art. I din ORDONANTA nr. 114 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 31Criteriile minime de performanţă privind organizarea şi functionarea serviciilor publice de pompieri civili se stabilesc de către Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, iar pentru celelalte servicii de pompieri civili, de către brigada sau grupul de pompieri militari în a carei zona de competenţa se constituie serviciul respectiv.  +  Articolul 32Serviciile de pompieri civili au urmatoarele atribuţii principale: a) desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoasterea şi respectarea regulilor şi masurilor de aparare împotriva incendiilor; b) verifica modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instructiunilor şi masurilor care privesc apararea împotriva incendiilor, în sectorul de competenţa; c) executa acţiuni de interventie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor şi protectia persoanelor şi a bunurilor periclitate de incendii; d) acorda ajutor, în condiţiile legii, persoanelor a caror viaţa este pusa în pericol în caz de explozie, inundaţii, alunecari de teren, accidente, precum şi în caz de dezastre.  +  Articolul 33Pe baza hotărârii consiliului local şi în condiţiile prevăzute de lege, serviciul public de pompieri civili de sub autoritatea sa poate presta, contra cost, către orice persoană fizica sau juridica, unele servicii, fără a afecta indeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 32, cum sunt: a) transport de apa, evacuarea apei din subsoluri sau din fantani; b) limitarea raspandirii unor produse poluante, colectarea sau indepartarea acestora; c) eliberarea cailor de circulatie de doboraturi de vant sau de mijloace de transport accidentate; d) curatarea şi repararea sobelor şi cosurilor de fum, interventii de urgenta în caz de defectiuni la instalaţii electrice, de gaze sau de alimentare cu apa; e) încărcarea şi întreţinerea stingatoarelor, lucrari de termoprotectie, lucrari la înălţime; f) alte servicii în domeniul apararii împotriva incendiilor a vietii oamenilor, bunurilor şi a mediului.------------Litera f) a art. 33 a fost modificata de pct. 8 al art. I din ORDONANTA nr. 114 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 34 (1) Formarea, specializarea şi perfectionarea pompierilor civili şi a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se realizează prin cursuri organizate de către unitatile abilitate prin lege, cu avizul Inspectoratului General al Corpului Pompierilor Militari. (2) Planurile tematice de pregatire pentru cursurile prevăzute la alin. (1) se avizeaza de către brigazile şi grupurile de pompieri militari. (3) Criteriile de evaluare privind organizarea, functionarea şi asigurarea logistica a unităţilor prevăzute la alin. (1) se elaboreaza de către Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari.  +  Secţiunea a 2-a Drepturi, compensatii şi despăgubiri ce se acordă pompierilor civili  +  Articolul 35În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, personalul serviciilor de pompieri civili are urmatoarele drepturi: a) să solicite, de la persoanele fizice şi juridice, date, informaţii şi documente necesare indeplinirii atribuţiilor legale privind apararea împotriva incendiilor; b) sa stabileasca restrictii ori sa interzica, potrivit competentei prevăzute în regulamentul de organizare şi functionare al serviciului, utilizarea focului deschis şi efectuarea unor lucrari cu substante inflamabile, pentru a preveni producerea de incendii ori explozii; c) sa propuna oprirea funcţionarii sau demolarea construcţiei incendiate, precum şi a celor vecine ori a unei părţi din acestea, în scopul limitarii propagarii incendiilor şi evitarii unui dezastru, dacă un asemenea pericol este real, iminent şi inevitabil; d) sa utilizeze, în functie de necesitate, apa, indiferent de sursa din care provine, pentru interventii la incendii; e) să se deplaseze cu autospecialele din dotare la locul interventiei, pe drumuri care nu sunt deschise circulaţiei publice ori pe alte terenuri, dacă cerinţele de operativitate şi de lucru impun aceasta; sa opreasca ori sa limiteze traficul public în zona desfăşurării operaţiunilor de interventie; f) să între în locuinta persoanelor fizice, la solicitarea sau cu consimtamantul scris al acestora, în condiţiile prevăzute de lege; în cazul când se impune înlăturarea unui pericol iminent de incendiu asupra vietii, integritatii fizice sau bunurilor unei persoane, consimtamantul nu este necesar.  +  Articolul 36 (1) Pompierilor civili li se asigura gratuit de către consiliul local sau de către patron, după caz, uniforme şi echipamentul de protecţie adecvate misiunilor pe care le indeplinesc, iar în cazul în care pe timpul interventiei li s-a degradat imbracamintea ori alte bunuri personale, consiliul local sau patronul îi despagubeste în mod corespunzător. (2) Pompierii civili au obligaţia sa poarte uniforma, echipament de protecţie şi insemne distinctive, a caror descriere şi condiţii de acordare se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul de Interne, cu avizul Departamentului pentru Administratia Publică Locala şi aprobat de Guvern.------------Alin. (1) al art. 36 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANTA nr. 114 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 37 (1) Pe timpul interventiei, pompierilor civili şi celorlalţi participanti la acţiuni în condiţii de risc li se asigura antidot adecvat naturii mediului de lucru, potrivit legii. (2) În cazul incendiilor de durata, care depasesc 4 ore, pompierilor civili şi celorlalţi participanti la interventie li se asigura hrana gratuit, în echivalentul a 1.400 de calorii pentru fiecare masa. (3) Obligaţia asigurarii drepturilor prevăzute în alin. (1) şi (2) revine consiliului local sau patronului, după caz.  +  Articolul 37^1Incadrarea personalului angajat al serviciilor de pompieri civili în condiţii speciale sau deosebite de muncă se realizează în condiţiile prevăzute de lege.------------Art. 37^1 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANTA nr. 114 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 38 (1) Pompierii voluntari incadrati în serviciile de pompieri civili au dreptul la compensatii în bani pentru timpul efectiv de lucru la interventii şi la celelalte activităţi prevăzute în programul serviciului. (2) Cuantumurile orare ale compensatiei prevăzute la alin. (1) se stabilesc şi se acordă de către consiliul local sau de patron, după caz, diferentiat pe categorii de functii.  +  Articolul 39 (1) Pe timpul cat se afla la cursuri de pregatire şi concursuri profesionale, organizate în afara localităţii în care funcţionează serviciul, pompierii voluntari beneficiaza de toate drepturile de deplasare, cazare şi de diurna, ca pompierii angajaţi, care se acordă de consiliul local sau patron, după caz. (2) Pompierii voluntari care sunt salariati ai altor servicii publice locale îşi păstrează drepturile de salariu la locul de muncă pentru perioada de timp cat participa la interventii sau la cursuri de pregatire.  +  Articolul 40Persoanele juridice care organizeaza servicii de pompieri civili au obligaţia să asigure personalul acestora la o societate comerciala de asigurări, pentru caz de boala profesionala, accident sau deces, produs în timpul sau din cauza indeplinirii atribuţiilor ce le revin pe timpul interventiilor.  +  Articolul 41 (1) Pompierii nu raspund de pagubele inerente procesului de interventie. (2) Pagubele produse serviciului de pompieri, prin pierderea sau degradarea mijloacelor din dotare pe timpul acţiunilor de interventie, se suporta de către consiliul local, patron sau de către beneficiarul interventiei, după caz, dacă paguba nu s-a produs din culpa unui membru al serviciului de pompieri.  +  Capitolul 5 Sancţiuni  +  Articolul 42 (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, dacă nu au fost savarsite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, şi se sancţionează cu amendă: a) de la 500.000 lei la 1.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 13 lit. g) şi h), art. 23 lit. a)-d) şi art. 32 lit. a)-c); b) de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 6, art. 7, art. 10 alin. (1) şi (2), art. 13 lit. d)-f), art. 16 alin. (1) lit. a) şi d), art. 19 alin. (2) lit. k)-m), art. 22 lit. a)-c), art. 24 şi art. 25; c) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, nerespectarea prevederilor art. 8, art. 9, art. 13 lit. a)-c), art. 16 alin. (1) lit. b) şi c), art. 19 alin. (2) lit. a)-j), art. 20, art. 27, art. 28 alin. (2), art. 40 şi art. 48 alin. (2). (2) Contraventiile la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, altele decat cele prevăzute la alin. (1), emise potrivit prevederilor prezentei ordonante, şi sanctiunile contraventionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) Sanctiunile contraventionale se aplică persoanelor fizice sau juridice, după caz. (4) Dispozitiile prevăzute la alin. (1) şi (2) se completeaza cu prevederile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor.------------Alin. (1) al art. 42 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 212 din 16 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 18 decembrie 1997.*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata prin art. 51, alin. (2) din ORDONANTA GUVERNULUI nr. 2 din 12 iulie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001.Art. 48 din ORDONANTA GUVERNULUI nr. 2 din 12 iulie 2001 prevede urmatoarele:" Ori de cate ori intr-o lege speciala sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, trimiterea se va socoti facuta la dispozitiile corespunzătoare din prezenta ordonanţă."  +  Articolul 43Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 42 se fac de către personalul unităţii de pompieri militari cu atribuţii de indrumare, control, interventie şi constatare a incalcarilor legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, anume desemnat de comandantul Corpului Pompierilor Militari, precum şi de alte organe abilitate de lege.  +  Capitolul 6 Dispozitii finale  +  Articolul 44 (1) Organizarea, conducerea, indrumarea şi controlul activităţii de aparare împotriva incendiilor în unitatile structurilor de aparare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala se realizează potrivit prevederilor prezentei ordonante, pe baza normelor aprobate de conducătorii structurilor respective, cu avizul prevăzut la art. 16 alin. (3). (2) La unitatile din structurile menţionate la alin. (1), pompierii militari exercita controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale privind apararea împotriva incendiilor, numai la solicitarea comandantilor sau sefilor acestora. (3) La sediile Presedintiei României, Parlamentului, Guvernului, precum şi la alte obiective de importanţa deosebită aflate în administrarea autorităţilor publice centrale se pot constitui prin hotărâre a Guvernului subunitati de pompieri militari; instituţiile respective asigura gratuit imobilele, spatiile şi utilitatile necesare în vederea funcţionarii şi desfăşurării activităţii subunitatilor de pompieri militari.------------Alin. (3) al art. 44 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 114 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 45 (1) Interventia pentru stingerea incendiilor şi salvarea persoanelor în subteran, la centrale nucleare, pe caile ferate, în porturi şi acvatorii, aeroporturi, platforme maritime de foraj şi extractie, precum şi la navele aflate în apele teritoriale române se asigura de către serviciile de pompieri civili ale agentilor economici care administreaza sectorul respectiv, cu asistenţa tehnica a unităţilor de pompieri militari. (2) Pompierii militari au obligaţia sa intervina în sprijinul serviciilor de pompieri civili ale agentilor economici menţionaţi la alin. (1), în măsura în care dispun de mijloace de interventie, de echipament de protecţie şi substante de stingere, precum şi de subunitati de interventie specializate. (3) Agentii economici menţionaţi la alin. (1) pun gratuit la dispoziţia pompierilor militari substante şi echipamentele specifice necesare interventiei.  +  Articolul 46 (1) Laboratoarele şi poligoanele de încercări la foc, de testari şi experimentari în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se autorizeaza şi acrediteaza potrivit legii. (2) Regulamentul de autorizare şi acreditare a laboratoarelor şi poligoanelor de încercări la foc, de testari şi experimentari în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor se elaboreaza de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aproba de ministrul de interne şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------Alin. (2) al art. 46 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANTA nr. 114 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 47 (1) Autospecialele, echipamentele, substantele, accesoriile şi celelalte mijloace tehnice de aparare împotriva incendiilor, utilizate pe teritoriul României, trebuie să indeplineasca condiţiile tehnice, de calitate şi de performanţă prevăzute de reglementarile în vigoare. (2) Metodologia de certificare a conformitatii, agrementare tehnica şi de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea şi utilizarea mijloacelor tehnice prevăzute la alin. (1) se elaboreaza de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, se aproba de ministrul de interne şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------Alin. (2) al art. 47 a fost introdus de pct. 13 al art. I din ORDONANTA nr. 114 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 48 (1) Cadrele tehnice din ministere şi cele ale organelor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi personalul tehnic al agentilor economici şi instituţiilor, cu atributiuni de indrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, se atesta de unitatile Corpului Pompierilor Militari. (2) Prestarea lucrărilor de termoprotectie, ignifugare, verificare, întreţinere şi reparare a autospecialelor şi a altor mijloace tehnice destinate apararii împotriva incendiilor se efectueaza de către persoane juridice atestate de marile unităţi şi de unitatile de pompieri militari. (3) Atestarea persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face pe baza metodologiilor elaborate de Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, aprobate de ministrul de interne şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.-----------Alin. (2) şi (3) ale art. 48 au fost modificate de pct. 14 al art. I din ORDONANTA nr. 114 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 48^1 (1) Pentru actele şi documentele eliberate potrivit legii marile unităţi şi unitatile de pompieri militari percep urmatoarele tarife: a) avizul, acordul sau autorizatia privind prevenirea şi stingerea incendiilor - 500.000 lei; b) avizul privind înfiinţarea şi functionarea serviciilor private de pompieri civili - 1.000.000 lei; c) avizul la norme, normative sau alte reglementari tehnice privind prevenirea şi stingerea incendiilor - 1.000.000 lei; d) atestatul, brevetul sau certificatul de competenţa ori de calificare eliberat persoanelor fizice - 100.000 lei; e) atestatul eliberat persoanelor juridice - 500.000 lei; f) avizul, certificatul de conformitate sau agrementul tehnic privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor 300.000 lei; g) autorizarea sau acreditarea laboratoarelor şi poligoanelor de încercări la foc, de testari şi experimentari în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor - 2.000.000 lei. (2) Termenul limita de eliberare a actelor şi documentelor prevăzute la alin. (1) este de 30 de zile de la data prezentarii documentatiilor complete pe baza cărora se elibereaza actul sau documentul solicitat. Pentru situaţiile în care eliberarea actelor sau documentelor presupune verificări complexe termenul este de 60 de zile. (3) La cererea persoanelor fizice şi juridice actele şi documentele prevăzute la alin. (1) pot fi eliberate, după caz, şi în regim de urgenta, în functie de posibilitatile marilor unităţi şi ale unităţilor de pompieri militari, situaţie în care tarifele vor fi majorate după cum urmeaza: a) pentru reducerea termenului la 15 zile, cu 30%; b) pentru reducerea termenului la 5 zile, cu 50%. (4) Cuantumul tarifelor pentru eliberarea actelor şi documentelor prevăzute la alin. (1) se actualizeaza periodic, în functie de rata inflatiei, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului de Interne, cu avizul Oficiului Concurentei. (5) La tarifele prevăzute la alin. (1) se adauga, după caz, contravaloarea prestatiilor efectuate pe bază de contract de marile unităţi şi de unitatile de pompieri militari pentru desfăşurarea activităţilor de formare, pregatire, specializare sau evaluare, respectiv pentru verificări în teren, încercări, testari, experimentari sau analize executate în laboratoare şi poligoane. (6) Veniturile realizate din eliberarea actelor şi documentelor prevăzute la alin. (1) se retin integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, şi vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente şi de capital. Sumele neutilizate la finele anului se reporteaza în anul următor cu aceeasi destinatie.-----------Art. 48^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONANTA nr. 114 din 31 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 1 septembrie 2000.  +  Articolul 49 (1) Cheltuielile ocazionate de stingerea incendiilor la bunurile aparţinând domeniului public şi privat al statului, la bunurile personale ale cetatenilor, precum şi la cele aparţinând asociaţiilor non-profit sau organizaţiilor cu caracter cultural, politic, religios, sportiv sau umanitar, constituite potrivit legii, se suporta de către brigazile şi grupurile de pompieri militari care au intervenit, dacă legea nu prevede altfel. (2) În cazul în care interventia la bunurile menţionate la alineatul 1 se realizează de un serviciu public al pompierilor civili, cheltuielile se asigura de consiliul local în raza caruia s-a produs incendiul.  +  Articolul 49^1Hotărârile Guvernului prevăzute la art. 28 alin. (4), art. 36 alin. (2) şi art. 42 alin. (2), precum şi noile norme generale de prevenire şi stingere a incendiilor se emit în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.--------------Art. 49^1 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 212 din 16 decembrie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 366 din 18 decembrie 1997.  +  Articolul 50Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, Decretul nr. 232/1974 privind prevenirea şi stingerea incendiilor, republicat în Buletinul Oficial nr. 71 din 2 august 1978, cu modificările ulterioare, şi Decretul nr. 290/1977 privind aprobarea Normelor generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor, publicat în Buletinul Oficial nr. 90 din 22 august 1977, precum şi orice alte dispozitii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUVICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------p. Ministru de interne,Teodor Zaharia,secretar de statDepartamentul pentruAdministratie Publică Locala,Grigore Lapusanu,secretar de statp. Ministrul lucrărilorpublice şi amenajariiteritoriului,Ioan Lucacel,secretar de stat--------------