HOTĂRÂRE nr. 1.091 din 15 septembrie 2005privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Antidoping
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 869 din 28 septembrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 86 alin. (4) din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă structura organizatorică a Agenției Naționale Antidoping, denumită în continuare Agenția, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Prin ordin al președintelui Agenției, în cadrul structurii organizatorice se pot constitui servicii, birouri sau compartimente, după caz.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale Antidoping, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3(1) Numărul maxim de posturi al Agenției este de 50, din care 15 posturi sunt preluate prin transferul Laboratorului de Control Doping de la Institutul Național de Cercetare pentru Sport, constituindu-se Direcția cercetare și laborator control doping, entitate specializată pentru efectuarea analizelor, contraexpertizelor și cercetărilor în domeniu care funcționează ca direcție autonomă din punct de vedere analitic, conform Standardelor internaționale pentru laboratoare.(2) Direcția cercetare și laborator control doping se constituie prin preluarea de către Agenție a activelor și pasivelor Laboratorului de Control Doping din cadrul Institutului Național de Cercetare pentru Sport.  +  Articolul 4(1) Se autorizează Cancelaria Primului-Ministru să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în anexele la bugetul aprobat acestei instituții și, respectiv, în bugetele instituțiilor publice care fac obiectul prevederilor prezentei hotărâri, pe baza protocoalelor de predare-primire.(2) Protocoalele de predare-primire se încheie în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și cuprind prevederile bugetare, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea.  +  Articolul 5Agenția poate deține în dotare două autoturisme de serviciu cu un consum lunar de carburanți de 300 l/lună.  +  Articolul 6Hotărârea Guvernului nr. 628/2001 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Institutului Național de Cercetare pentru Sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 383 din 13 iulie 2001, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:(2) Numărul maxim de posturi din Institutul Național de Cercetare pentru Sport este de 58.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.  +  Articolul 7Anexa nr. 2 "Unitățile care funcționează în subordinea Agenției Naționale pentru Sport și sursele de finanțare ale acestora" la Hotărârea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 din 9 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Punctul VI^1 de la litera A se abrogă.2. Nota va avea următorul cuprins:NOTĂ: Numărul maxim de posturi pentru unitățile care funcționează în subordinea Agenției Naționale pentru Sport prevăzute la lit. A și B este de 3.310, din care 267 de posturi pentru direcțiile pentru sport județene și a municipiului București - servicii publice descentralizate.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 280/2005 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Antidoping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 12 aprilie 2005.  +  Articolul 9Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Aleodor Marian Frâncu
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul sănătății,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Doina-Elena Dascălu,
  secretar de stat
  București, 15 septembrie 2005.Nr. 1.091.  +  Anexa nr. 1
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Agenției Naționale Antidoping
   +  Anexa nr. 2REGULAMENTde organizare și funcționare a Agenției Naționale Antidoping  +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 628/2001)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Institutului Național de Cercetare pentru Sport
  ------