NORME METODOLOGICE din 8 septembrie 2005de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 23 septembrie 2005     +  Articolul 1 (1) Bursele de studii prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural se pot acorda studenţilor de la cursurile de zi, din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate, care îndeplinesc următoarele condiţii: a) au domiciliul în mediul rural; b) nu au restanţe la examene pe perioada în care primesc bursă de studiu şi nu repetă nici un an universitar; c) se obligă prin contract, întocmit conform modelului prevăzut în anexă, ca după terminarea studiilor universitare să profeseze în învăţământul rural, în specializările pentru care s-au pregătit, pe o perioadă cel puţin egală cu cea pentru care au primit bursă. (2) Beneficiarul bursei se obligă să restituie sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflaţie, în cazul nerespectării obligaţiilor asumate prin contract. (3) Bursa se suspendă pe perioadele în care studentul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b). (4) Bursa de studii prevăzută la alin. (1) se acordă pe perioada anului universitar, cu excepţia perioadelor de vacanţă.  +  Articolul 2Numărul de burse şi repartizarea pe specializări a acestora la instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare acreditate se stabilesc anual prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, în funcţie de necesităţile de personal didactic calificat pentru unităţile de învăţământ preuniversitar din mediul rural.  +  Articolul 3 (1) În cazul în care la instituţia de învăţământ superior există mai multe cereri decât numărul de burse aprobat, bursa se acordă pe bază de concurs de selecţie, în funcţie de media generală a anului universitar anterior, respectiv de media de la admitere, precum şi de alte criterii stabilite de senatele instituţiilor de învăţământ superior. (2) Redistribuirea burselor între specializări se face la propunerea universităţii, cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, iar între instituţii de învăţământ superior se face prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării.  +  Articolul 4Studenţii bursieri, potrivit reglementărilor Hotărârii Guvernului nr. 769/2005, pot obţine cumulativ şi burse de studiu, respectiv de merit sau de performanţă, în condiţiile prevăzute de regulamentele proprii pentru acordarea burselor ale instituţiilor de învăţământ superior.  +  Articolul 5 (1) Părţile între care se încheie contractul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 769/2005 sunt: Ministerul Educaţiei şi Cercetării, instituţia de învăţământ superior la care este înmatriculat studentul, inspectoratul şcolar în cărui rază teritorială domiciliază studentul beneficiar al bursei şi beneficiarul bursei. (2) Contractul se semnează, în ordine, de către beneficiarul bursei, instituţia de învăţământ superior, inspectoratul şcolar şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Instituţia de învăţământ superior are responsabilitatea de a trimite contractele semnate la Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (3) Evidenţa modificărilor survenite în derularea contractului se ţine de instituţia de învăţământ superior pe perioada în care beneficiarul bursei are calitatea de student. Pe perioada în care beneficiarul bursei are calitatea de angajat în sistemul de învăţământ, evidenţa modificărilor survenite în derularea contractului se întocmeşte de inspectoratul şcolar şi se comunică instituţiei de învăţământ superior. Aceste instituţii au obligaţia de a aduce la cunoştinţă Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în scris, evidenţa acestor modificări, în termen de 10 zile de la data constatării lor.  +  Articolul 6 (1) În cazul în care beneficiarul bursei nu respectă obligaţiile asumate prin contract, acesta trebuie să restituie contravaloarea sumelor primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflaţie, instituţiei de învăţământ superior. (2) Instituţia de învăţământ superior notifică beneficiarului bursei obligaţia de restituire a sumelor primite cu titlu de bursă, în termen de 20 de zile de la data informării din partea facultăţii sau a inspectoratelor şcolare judeţene, după caz. (3) Restituirea sumelor primite cu titlu de bursă se face în maximum 3 luni de la data primirii notificării. (4) Sumele restituite în condiţiile prezentului articol se utilizează cu aceeaşi destinaţie. (5) Instituţia de învăţământ superior este obligată să comunice Ministerului Educaţiei şi Cercetării cuantumul sumelor restituite, în vederea modificării corespunzătoare a contractului instituţional de finanţare. (6) Ministerul Educaţiei şi Cercetării este obligat să ţină cont, prin direcţia de specialitate, de cuantumul sumelor restituite în vederea modificării corespunzătoare a contractului instituţional de finanţare.  +  Articolul 7 (1) Absolvenţii beneficiari ai burselor sunt angajaţi, în condiţiile legii, în mediul rural în raza teritorială a inspectoratului şcolar care este parte în contract, iar inspectoratele şcolare sunt obligate să le asigure posturile didactice. (2) În termen de 30 de zile de la încheierea contractului, universităţile au obligaţia de a pune la dispoziţie Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi inspectoratelor şcolare o situaţie care să cuprindă următoarele date: numele studentului, judeţul, localitatea de domiciliu, adresa, specializarea, anul estimat al absolvirii, durata studiilor, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 şi a prezentelor norme metodologice. (3) Studenţii aflaţi în ultimul an de studiu, semnatari ai contractului cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru o bursă, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 769/2005, sunt obligaţi să comunice în scris inspectoratelor şcolare judeţene care sunt parte în contract, cu două luni înainte de desfăşurarea concursului, că vor participa la concurs pentru ocuparea unui post/unei catedre pentru mediul rural. (4) La finalizarea studiilor, instituţiile de învăţământ superior vor comunică în scris inspectoratelor şcolare judeţene perioada pentru care studenţii cu domiciliul în mediul rural, care au beneficiat de bursă. (5) Inspectoratul şcolar va comunică şi instituţiilor de învăţământ superior unde au absolvit beneficiarii burselor pentru mediul rural situaţia încadrării acestora. (6) În condiţiile în care absolvenţii nu au respectat prevederile contractuale de a se încadra pe un post/o catedră în mediul rural, instituţiile de învăţământ superior vor trece la aplicarea procedurilor legale de recuperare a sumelor cuvenite. (7) Beneficiarul bursei este obligat să se prezinte la concurs în vederea ocupării unui post didactic/unei catedre; în cazul în care nu se prezintă la concurs, nu promovează concursul conform Metodologiei de mişcare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar sau nu se prezintă la postul obţinut în urma concursului, beneficiarul bursei este obligat la restituirea contravalorii sumelor primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflaţie. (8) În situaţia în care beneficiarii burselor nu se pot prezenta la concurs din cauze justificate şi dovedite, acestora li se oferă dreptul de a se prezenta la concurs doar în anul următor.  +  Articolul 8Nerespectarea prezentelor norme metodologice atrage, după caz, răspunderea materială, disciplinară, contravenţională sau penală.  +  Articolul 9Anexa face parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa la normele metodologiceCONTRACT Nr. ........./...............I. Părţile  +  Articolul 1Prezentul contract se încheie între:1. Ministerul Educaţiei şi Cercetării, cu sediul în Bucureşti, str. G-ral Berthelot nr. 28-30, sectorul 1, reprezentat prin ministrul educaţiei şi cercetării, domnul/doamna ......................., şi directorul general al Direcţiei generale buget-finanţe, patrimoniu şi investiţii, domnul/doamna .............................;2. Instituţia de învăţământ superior ......................, cu sediul în ..............., reprezentată prin rector ............... şi contabil-şef ................;3. Inspectoratul şcolar al ..................., cu sediul în ...................., reprezentat prin inspector şcolar general .............. şi contabil-şef .................şi4. Domnul/Doamna/Domnişoara ..............., student/studentă în anul ........., în anul universitar ........, la ................, născut/născută în anul ......., luna ........, ziua ...., în localitatea ..............., fiul/fiica lui ................ şi al/a ..............., cetăţean român, cu domiciliul stabil în România, satul .................., comuna ............, str. .......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul ..........., cod poştal ......., telefon ............., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...., nr. ..........., eliberat/eliberată de Poliţia ............ la data de ............. .II. Obiect  +  Articolul 2Obiectul prezentului contract îl constituie acordarea unei burse de studii în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studenţi cu domiciliul în mediul rural.III. Obligaţiile părţilor  +  Articolul 3Ministerul Educaţiei şi Cercetării se obligă: a) să asigure, prin contractul instituţional de finanţare, finanţarea bursei de studii; b) să recupereze sumele datorate de beneficiarul bursei în cazul nerespectării de către acesta a obligaţiei de a profesa în calitate de cadru didactic în mediul rural; c) să notifice beneficiarului obligaţia de restituire a sumelor primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflaţie, în termen de 20 de zile de la data primirii informării de la inspectoratul şcolar, în caz de neexecutare totală sau parţială a obligaţiilor prevăzute la art. 5 lit. c) şi d); d) să urmărească şi să aducă la cunoştinţă Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în termen de 10 zile de la constatare, orice modificare survenită în derularea contractului, precum executarea parţială, executarea necorespunzătoare, neexecutarea etc.; e) să recupereze sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflaţie, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor asumate de student conform art. 5 lit. a) şi b); f) să comunice Ministerului Educaţiei şi Cercetării cuantumul sumelor restituite în vederea modificării corespunzătoare a contractului instituţional de finanţare; g) să comunice Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi inspectoratelor şcolare, în termen de 30 zile de la încheierea contractului, o situaţie care să cuprindă următoarele date: numele studentului, judeţul, localitatea de domiciliu, adresa, specializarea, durata studiilor, anul estimat al absolvirii, necesare asigurării postului didactic pe care va fi încadrat absolventul; h) să asigure evidenţa tuturor contractelor de acest tip; i) să asigure semnarea contractului de către părţi.  +  Articolul 4Inspectoratul şcolar se obligă: a) să asigure cu prioritate postul didactic, în condiţiile legii; b) să asigure, în condiţiile legii, încadrarea beneficiarului bursei în învăţământul din mediul rural; c) să comunice Ministerului Educaţiei şi Cercetării îndeplinirea de către beneficiar a obligaţiilor prevăzute la art. 5 lit. c) şi d); d) să comunice Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în termen de 10 zile de la constatare, neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute la art. 5 lit. c) şi d).  +  Articolul 5Beneficiarul se obligă: a) să-şi îndeplinească integral activităţile universitare, respectiv să nu aibă restanţe şi să nu repete nici un an universitar; b) să urmeze un modul de formare psihopedagogică într-un departament pentru pregătirea personalului didactic sau colegiu universitar de institutori, finalizat în condiţiile legii; c) să se prezinte, după terminarea studiilor finalizate cu examen de licenţă, la inspectoratul şcolar pentru ocuparea postului asigurat, în condiţiile legii; d) să profeseze în specialitatea pentru care s-a pregătit, în învăţământul preşcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional sau, după caz, postliceal din mediul rural, pentru o perioadă cel puţin egală cu cea pentru care a beneficiat de bursă; e) să restituie instituţiei de învăţământ superior în termen de 3 luni de la notificare, în baza prezentului contract, sumele primite cu titlu de bursă, indexate cu indicele de inflaţie, pentru neexecutarea totală sau parţială a obligaţiilor; f) la încheierea contractului să semneze angajamentul, anexă la prezentul contract.IV. Drepturile părţilor  +  Articolul 6Ministerul Educaţiei şi Cercetării are dreptul de a pretinde respectarea obligaţiilor asumate de către părţile contractante, respectiv instituţia de învăţământ superior, inspectoratul şcolar şi beneficiar.  +  Articolul 7Instituţia de învăţământ superior şi inspectoratul şcolar au dreptul de a pretinde beneficiarului bursei respectarea obligaţiilor asumate prin contract.  +  Articolul 8Beneficiarul bursei are următoarele drepturi: a) să primească bursa de studii; b) să solicite senatului universitar, cumulativ cu bursa de studii pentru studenţii cu domiciliul în mediul rural, şi burse din fondurile alocate conform Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care îndeplineşte condiţiile prevăzute în regulamentele proprii pentru acordarea burselor ale instituţiilor de învăţământ superior; c) să i se asigure, în condiţiile legii, de către inspectoratul şcolar un post didactic în învăţământul din mediul rural, în specialitatea pentru care s-a pregătit, pentru o perioadă cel puţin egală cu cea pentru care a beneficiat de bursă.Prezentul contract se încheie în 5 exemplare, câte unul pentru instituţia de învăţământ superior, inspectoratul şcolar şi beneficiar şi două pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării (Direcţia generală învăţământ superior, Direcţia generală învăţământ preuniversitar).MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRIIMinistrul educaţiei şi cercetării,................................Direcţia generală juridic, audit şi controlDirector general,...........................................INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMANT SUPERIORRector,...................................Contabil-şef,...................................Consilier juridic,...................................INSPECTORATUL ŞCOLARInspector şcolar general,..........................Contabil-şef,..........................Consilier juridic,..........................BENEFICIAR,..................Direcţia generală buget-finanţe, patrimoniu şi investiţiiDirector general,............................................  +  Anexa la contractANGAJAMENTSubsemnatul/Subsemnata ......................., născut/născută în anul ......., luna ............., ziua ...., în localitatea .................., fiul/fiica lui ................. şi al/a ................, cetăţean român cu domiciliul stabil în România, satul ............., comuna ............., str. ............... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judeţul ..........., cod poştal ........, telefon ............., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria .... nr. ............, eliberat/eliberată de Poliţia ........... la data de ............., în temeiul art. 5 lit. e) din Contractul nr. ...../..............., mă angajez să restitui sumele primite cu titlu de bursă în baza art. 2 din contractul menţionat, indexate cu indicele de inflaţie, în termen de 3 luni de la data la care am primit notificarea instituţiei de învăţământ superior/Ministerului Educaţiei şi Cercetării.Data Beneficiarul bursei,................. ............................----