HOTĂRÂRE nr. 1.020 din 1 septembrie 2005pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 22 septembrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la 180 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia art. 5 alin. (2), art. 25 alin. (2) şi a art. 28 alin. (2) şi (3) din normele tehnice prevăzute la art. 1, care vor intra în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Hotărârea Guvernului nr. 760/2001 privind aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495 din 23 august 2001, cu modificările ulterioare, se abroga.Prezenta hotărâre transpune Directiva nr. 777/80/CEE din 15 iulie 1980 pentru armonizarea legislaţiei statelor membre privind exploatarea şi comercializarea apelor minerale naturale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 229 din 30 august 1980, asa cum a fost modificată şi completată prin Directiva nr. 1.276/80/CEE din 22 decembrie 1980, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 375 din 31 decembrie 1980, Directiva nr. 7/85/CEE din 19 decembrie 1984, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 2 din 3 ianuarie 1985, Directiva nr. 70/96/CE din 28 octombrie 1996, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 299 din 23 noiembrie 1996, Regulamentul nr. 1.882/2003/CE din 29 septembrie 2003, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 284 din 31 octombrie 2003, precum şi Directiva nr. 40/2003/CE din 16 mai 2003 privind lista, concentratiile limita, criteriile de etichetare a constituentilor din apele minerale naturale, precum şi condiţiile privind utilizarea aerului îmbogăţit cu ozon la tratarea apelor minerale naturale şi a apelor de izvor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L126 din 22 mai 2003.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolaescuMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan SereşPreşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resursele Minerale,Gheorghe BuligaPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Catalin Florin TeodorescuMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 1 septembrie 2005.Nr. 1.020.  +  AnexăNORMA 01/09/2005