HOTĂRÂRE nr. 1 din 15 septembrie 2005pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
EMITENT
  • ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 855 din 22 septembrie 2005    În temeiul art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată,Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IRegulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 25 septembrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"Art. 2^1 . - În cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, activitatea de judecată se desfăşoară cu respectarea principiilor distribuirii aleatorii a dosarelor, în sistem informatizat şi al continuităţii, cu excepţia situaţiilor în care judecătorul nu poate participa la judecată din motive obiective."2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Preşedintele prezintă Plenului Consiliului Superior al Magistraturii raportul consultativ al colegiului de conducere asupra promovării în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi propunerile colegiului de conducere pentru numirea, promovarea, transferul, suspendarea şi încetarea din funcţie a magistraţilor-asistenţi."3. La articolul 9 alineatul (3), litera a) va avea următorul cuprins:"a) desemnează judecătorul care conduce Biroul de informare şi relaţii publice şi îndeplineşte rolul de purtător de cuvânt, dacă aceste funcţii nu sunt ocupate de un absolvent al facultăţii de jurnalistică sau de un specialist în comunicare, numit prin concurs sau examen;".4. La articolul 9 alineatul (3), litera f) se abrogă.5. La articolul 9 alineatul (3), litera j) va avea următorul cuprins:"j) propune numărul personalului Jandarmeriei Române necesar pentru paza sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a bunurilor şi valorilor aparţinând acesteia, pentru supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare necesare desfăşurării normale a activităţii în acest sediu, care se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, şi coordonează activitatea acestuia;".6. La articolul 9 alineatul (3), litera k) va avea următorul cuprins:"k) încheie cu Ministerul Administraţiei şi Internelor protocolul privind modul de utilizare a personalului de poliţie pentru asigurarea protecţiei judecătorilor şi a magistraţilor-asistenţi, precum şi modul de utilizare a personalului Jandarmeriei Române pentru asigurarea pazei sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a bunurilor şi valorilor aparţinând acesteia, pentru supravegherea accesului şi menţinerea ordinii interioare;".7. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Preşedintele, vicepreşedintele şi 9 judecători, aleşi pe o perioadă de 3 ani în adunarea generală a judecătorilor, cu reprezentarea fiecărei secţii, constituie Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie."8. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) La şedinţele colegiului de conducere pot participa şi preşedinţii de secţii."9. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) În adunarea generală a judecătorilor sunt aleşi, ca membri, câte 2 judecători propuşi din cadrul fiecărei secţii, cel de-al nouălea membru urmând să fie propus din cadrul secţiei cu cel mai mare număr de judecători."10. La articolul 18, litera b) se abrogă.11. La articolul 18, litera c) va avea următorul cuprins:"c) analizează candidaturile depuse pentru funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prezintă Plenului Consiliului Superior al Magistraturii raportul consultativ asupra promovării în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;".12. Articolul 19 se abrogă.13. La articolul 22, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) adoptarea deciziei de revocare a reprezentanţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în Consiliul Superior al Magistraturii;".14. Alineatul (4) al articolului 23 va avea următorul cuprins:"(4) Hotărârile adunării generale se adoptă cu votul majorităţii membrilor prezenţi, cu excepţia alegerii celor 2 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, care se realizează cu numărul cel mai mare de voturi obţinut în adunarea generală, şi a deciziei de revocare a reprezentanţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în Consiliul Superior al Magistraturii, care se ia cu votul majorităţii membrilor adunării generale."15. La articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Completul de 9 judecători se constituie, de regulă, din judecători specializaţi, în funcţie de natura cauzei."16. La articolul 31 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:"c) asigură buna organizare şi funcţionare a sistemului informatizat de repartizare aleatorie a cauzelor pe complete de judecată în cadrul secţiei, dispun citarea părţilor, comunicarea recursurilor şi îndeplinirea oricăror alte acte procedurale, potrivit legii;".17. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt datori să rezolve lucrările în termenele stabilite, să soluţioneze cauzele în termen rezonabil, în funcţie de complexitatea acestora, să păstreze secretul deliberărilor şi al voturilor la care au participat, inclusiv după încetarea exercitării funcţiei, şi să îndeplinească toate celelalte îndatoriri ce le revin în calitate de judecător, potrivit legii. (2) Judecătorii sunt datori să se abţină de la orice acte sau fapte de natură să compromită demnitatea lor în profesie şi în societate şi să respecte Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor."18. La articolul 43 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie aleşi ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, cu excepţia celor aflaţi în funcţie la data intrării în vigoare a Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, îşi suspendă activitatea de judecător referitoare la prezenţa în complete de judecată şi îşi reiau activitatea de judecător la încetarea mandatului de membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii."19. La articolul 45, alineatul (1) punctul 2, litera b) va avea următorul cuprins:"b) asigură înregistrarea desfăşurării şedinţei de judecată prin mijloace tehnice video sau audio ori consemnarea desfăşurării acesteia prin stenografiere;".20. La articolul 45, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Dezbaterile purtate de părţi în limba maternă se înregistrează prin mijloace tehnice video sau audio, consemnându-se în limba română."21. Articolul 46 va avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) Evaluarea judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se face la fiecare 3 ani de către o comisie constituită prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, formată din preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi 2 judecători desemnaţi de colegiul de conducere al acesteia. (2) Evaluarea celor 2 judecători care fac parte din comisia prevăzută la alin. (1) se face de către o comisie formată din 2 judecători desemnaţi de Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, dintre membrii săi."22. Articolul 55 va avea următorul cuprins:"Art. 55. - Evaluarea magistraţilor-asistenţi se face la fiecare 3 ani de către o comisie constituită prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, formată din 3 judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie desemnaţi de colegiul de conducere al acesteia."23. Alineatul (1) al articolului 57 va avea următorul cuprins:"Art. 57. - (1) Direcţia legislaţie, studii, documentare şi informatică juridică este condusă de un director, numit de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie dintre magistraţii-asistenţi ai acesteia."24. La articolul 59, literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:"c) asigură selectarea şi rezumarea deciziilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea publicării lor în Buletinul Jurisprudenţei, Buletinul Casaţiei şi în alte publicaţii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; d) asigură pregătirea materialelor pentru editarea şi publicarea Buletinului Jurisprudenţei, Buletinului Casaţiei şi a altor publicaţii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie;".25. La articolul 59, litera h) va avea următorul cuprins:"h) asigură păstrarea colecţiei Monitorul Oficial al României şi completarea acestei colecţii pe măsura publicării de noi acte normative, precum şi accesul la Monitorul Oficial al României în format electronic;".26. La articolul 60, litera i) va avea următorul cuprins:"i) asigură asistenţa tehnică de specialitate pentru eficienta exploatare a produselor şi serviciilor informatice, precum şi a Monitorului Oficial al României în format electronic în Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie;".27. Alineatul (1) al articolului 69 va avea următorul cuprins:"Art. 69. - (1) Dosarele predate arhivei Secţiilor Unite, Completului de 9 judecători şi arhivelor secţiilor se prezintă fără întârziere preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, vicepreşedintelui sau, după caz, preşedinţilor de secţii, pentru luarea măsurilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament."28. Articolul 72 va avea următorul cuprins:"Art. 72. - Tehnoredactarea încheierilor de amânare a judecăţii, precum şi a corespondenţei se face în termen de cel mult 3 zile de la data şedinţei, iar tehnoredactarea sentinţelor sau, după caz, a deciziilor se face în termen de cel mult 30 de zile de la redactare."29. La articolul 79 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:"d) organizează elaborarea, fundamentarea şi prezentarea la organele abilitate a proiectului de buget anual, la termenele şi în condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;".30. La articolul 79, după litera h) se introduc trei noi litere, literele h^1) - h^3), cu următorul cuprins:"h^1) urmăreşte şi răspunde de utilizarea cu eficienţă a fondurilor primite de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, precum şi a celor constituite din veniturile proprii, potrivit legii;h^2) organizează ţinerea la zi a contabilităţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi controlează efectuarea corectă a tuturor operaţiunilor financiar-contabile în documentele specifice, precum şi întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a situaţiilor financiare asupra patrimoniului aflat în administrare, potrivit prevederilor Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată;h^3) coordonează activitatea de administrare a sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, stabilind măsuri pentru asigurarea condiţiilor materiale în vederea desfăşurării corespunzătoare a activităţii acesteia. De asemenea, asigură ordinea, curăţenia şi paza bunurilor în sediul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, inclusiv măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor."31. Alineatul (1) al articolului 84 va avea următorul cuprins:"Art. 84. - (1) Biroul de informare şi relaţii publice este condus de un judecător desemnat de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care îndeplineşte şi rolul de purtător de cuvânt, sau de un absolvent al unei facultăţi de jurnalistică ori specialist în comunicare, numit prin concurs sau examen."32. Alineatul (1) al articolului 95 va avea următorul cuprins:"Art. 95. - (1) Concediile judecătorilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi ale magistraţilor-asistenţi se stabilesc prin Regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii."33. Articolul 97 va avea următorul cuprins:"Art. 97. - Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi magistraţii-asistenţi răspund disciplinar în condiţiile prevăzute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi de Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii."34. Alineatul (2) al articolului 109 va avea următorul cuprins:"(2) Personalul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu excepţia judecătorilor, poate fi avansat în grade şi trepte profesionale, precum şi în funcţii de conducere, potrivit legii, pe baza rezultatelor obţinute în activitatea profesională şi a aptitudinilor dovedite, confirmate de şefii ierarhici."  +  Articolul IIPrevederile art. 45 alin. (1) pct. 2 lit. b) şi ale art. 84 alin. (1) din regulamentul prevăzut la art. I se aplică de la data de 1 iulie 2006.  +  Articolul IIIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IVRegulamentul privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 25 septembrie 2004, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,prof. univ. dr. NICOLAE POPAPrim-magistrat-asistent,Ioan RăileanuBucureşti, 15 septembrie 2005.Nr. 1.----