REGULAMENT din 10 octombrie 2002 - (*actualizat*)de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor(actualizat până la data de 29 iunie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -------------*) Textul iniţial a fost publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 772 din 23 octombrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 29 iunie 2005, cu modificările aduse de HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005.**) Conform art. III din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005, în cuprinsul regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2002, denumirile: Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul de Interne, Ministerul Industriei şi Resurselor, Ministerul Finanţelor Publice şi, respectiv, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei se înlocuiesc cu denumirile: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, Autoritatea Naţionala a Vamilor şi, respectiv, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 1 (1) Operaţiunile cu precursori din categoriile I şi a II-a, prevăzuţi în anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, se autorizeaza de către Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală farmaceutica. (2) Autorizaţia prevăzută la alin. (1) se eliberează în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii, pentru fiecare dintre operaţiunile desfăşurate şi pentru fiecare produs cuprins în categoriile I şi a II-a din anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002, în baza următoarelor documente: a) cerere scrisă, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1; b) avizul prealabil şi obligatoriu, emis de Inspectoratul General al Poliţiei Române prin unitatea de poliţie antidrog competenţa teritorial. (3) Sunt exceptate de la obţinerea autorizaţiei pentru operaţiuni cu precursori din categoriile I şi a II-a, până la data de 30 iunie 2003, farmaciile şi depozitele de produse medicamentoase care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 300/2002, deţin autorizaţia pentru activitatea cu stupefiante, eliberata de Ministerul Sănătăţii. Modelul autorizaţiei pentru operaţiunile cu precursori din categoriile I şi a II-a este prevăzut în anexa nr. 2. (4) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament operatorii menţionaţi la alin. (3) au obligaţia să se înregistreze la unitatea de poliţie antidrog competenţa teritorial, la sediul căreia vor depune o copie a autorizaţiei pentru stupefiante. (5) Autorizaţia pentru operaţiunile cu precursori din categoriile I şi a II-a se retrage în situaţiile prevăzute la art. 21 din Legea nr. 300/2002 şi se anulează atunci când se constata încălcarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza avizării. (6) Retragerea autorizaţiei pentru operaţiunile cu precursori din categoriile I şi a II-a se face motivat, prin dispoziţie scrisă a şefului autorităţii competente din Ministerul Sănătăţii, şi se comunică de îndată operatorului prin scrisoare recomandată cu dovada de primire, prin telegrama, telex, fax sau prin orice mijloc de comunicare ce asigura transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia. Retragerea autorizaţiei se dispune, fără alte formalităţi, în toate cazurile în care Inspectoratul General al Poliţiei Române notifica Ministerului Sănătăţii, prin unitatea de poliţie antidrog competenţa teritorial, anularea avizului care a stat la baza eliberării acesteia şi motivele care au determinat anularea. (7) Operatorul poate depune contestaţie la sediul autorităţii competente din Ministerul Sănătăţii împotriva refuzului autorizării, precum şi împotriva retragerii/ anulării autorizaţiei, în termen de 15 zile de la data primirii comunicării scrise a deciziei acestei autorităţi. (8) Contestaţiile formulate în condiţiile alin. (7) se soluţionează în termen de 15 zile de la înregistrare de către o comisie mixtă de contestaţii compusa din 5 membri, dintre care 2 politisti desemnaţi de Inspectoratul General al Poliţiei Române şi 3 specialişti din Ministerul Sănătăţii. Componenta nominală şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale comisiei mixte de contestaţii se stabilesc prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului sănătăţii. (9) Contestaţia cu privire la retragerea/anularea autorizaţiei pentru operaţiuni cu precursori din categoriile I şi a II-a suspenda executarea. (10) Operatorul căruia i-a fost retrasă/anulată autorizaţia pentru operaţiuni cu precursori din categoriile I şi a II-a este obligat sa o depună în original la Ministerul Sănătăţii, în termen de 30 de zile de la data comunicării dispoziţiei de retragere/anulare. (11) Prelungirea valabilităţii, după 3 ani, a autorizaţiei pentru operaţiuni cu precursori din categoriile I şi a II-a se face de către Ministerul Sănătăţii, în baza unei cereri în care se va menţiona, pe propria răspundere a conducătorului unităţii, că nu exista modificări ale condiţiilor care au stat la baza obţinerii autorizaţiei iniţiale.-------------Alin. (10) al art. 1 din Regulament a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.  +  Articolul 2 (1) Avizul prealabil autorizării operaţiunilor cu precursori din categoriile I şi a II-a, prevăzuţi în anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002, se emite de către Inspectoratul General al Poliţiei Române prin unitatea de poliţie antidrog competenţa teritorial pe a carei raza îşi are sediul social persoana juridică solicitanta ori reprezentanta, sucursala sau filiala, în cazul persoanei juridice străine. (2) Pentru obţinerea avizului prealabil prevăzut la alin. (1) persoana juridică solicitanta trebuie să prezinte, alături de cererea scrisă, următoarele documente: a) copii ale actelor de constituire, respectiv statutul, contractul de societate ori hotărârea Guvernului, după caz, precum şi copia autentificată a certificatului de înregistrare fiscală şi a certificatului de înmatriculare; b) documente privind modul de asigurare a securităţii precursorilor din categoriile I şi a II-a; c) certificatul de cazier judiciar al persoanelor care gestionează precursori, al persoanei responsabile cu activitatea cu precursori, precum şi al celor care exercită atribuţii de control în operaţiuni cu precursori; d) copii ale autorizaţiilor de funcţionare şi ale avizelor emise de autorităţile competente, stabilite prin alte acte normative în vigoare; e) o documentaţie cu privire la amplasarea fabricilor, punctelor de lucru şi a celorlalte clădiri care adapostesc depozite, laboratoare, birouri, precum şi referitoare la procesul tehnologic utilizat pentru efectuarea operaţiunilor de fabricare, producere, testare, sinteza, extracţie, condiţionare sau folosire, din care să rezulte în mod obligatoriu cantităţile de materie prima ce se utilizează şi randamentul procesului tehnologic pentru un ciclu de fabricaţie, inclusiv documente justificative privind legalitatea operaţiunilor cu precursori din categoriile I şi a II-a, pentru care se solicita avizul.(2^1) Orice modificare a datelor cuprinse în documentele prevăzute la alin. (2) se comunică în termen de 15 zile unităţii de poliţie antidrog care a eliberat avizul. (3) Cererea de avizare prealabilă prevăzută la alin. (1) se soluţionează în termen de 40 de zile de la data înregistrării ei la unitatea de poliţie antidrog competenţa teritorial. (4) Modelul avizului prealabil autorizării pentru operaţiuni cu precursori din categoriile I şi a II-a, emis de către Inspectoratul General al Poliţiei Române prin unitatea de poliţie antidrog competenţa teritorial, este prevăzut în anexa nr. 3. (5) În cazul în care se constata încălcarea uneia dintre condiţiile care au stat la baza avizului pentru operaţiunile cu precursori din categoriile I şi a II-a, unitatea centrala de poliţie antidrog din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române dispune anularea acestuia. (6) În cazul avizului negativ sau al anulării acestuia solicitantul poate face contestaţie la unitatea centrala de poliţie antidrog din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, care o soluţionează în termen de 15 zile de la data înregistrării. (7) Dispoziţia privind anularea avizului se motiveaza şi se comunică autorităţii competente din cadrul Ministerului Sănătăţii în termen de 48 de ore de la emitere, prin scrisoare recomandată cu dovada de primire, prin telegrama, telex, fax sau prin orice mijloc de comunicare care asigura transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.-------------Alin. (2^1) al art. 2 din Regulament a fost introdus de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.  +  Articolul 3 (1) Operatorii, persoane juridice care efectuează operaţiuni de fabricare, producere, tratare, sinteza, extracţie, condiţionare, distribuire, punere în vânzare, introducere pe piaţa, livrare, procurare, folosire, ambalare, transport, stocare-depozitare, manipulare sau orice alta activitate legală de import, export, tranzit ori intermediere de precursori din categoria a III-a, pot efectua astfel de activităţi pe baza autorizaţiei emise de Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. Modelul autorizaţiei pentru operaţiuni cu precursori pentru categoria a III-a este prevăzut în anexa nr. 4. (2) Operatorii prevăzuţi la alin. (1) solicita Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase eliberarea unei autorizaţii pentru operaţiuni cu precursori, pentru fiecare dintre activităţile desfăşurate şi pentru fiecare precursor din categoria a III-a. (3) Cererile de autorizare privind activităţile cu precursori din categoria a III-a se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora la Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. Modelul cererii de autorizare este prevăzut în anexa nr. 5. (4) Condiţiile autorizării şi documentaţia necesară în vederea acordării autorizaţiei pentru operaţiuni cu precursori din categoria a III-a sunt prevăzute în anexa nr. 6. (5) Orice modificare a datelor cuprinse în documentele în baza cărora a fost eliberata autorizaţia pentru operaţiuni cu precursori din categoria a III-a se comunică în termen de 15 zile autorităţii emitente. (6) Autorizaţia pentru operaţiuni cu precursori din categoria a III-a se anulează în situaţiile prevăzute la art. 21 din Legea nr. 300/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi atunci când se constata încălcarea oricăreia dintre condiţiile care au stat la baza autorizării. (7) Retragerea/anularea autorizaţiei pentru operaţiuni cu precursori din categoria a III-a se face motivat, prin dispoziţie scrisă a conducătorului Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, şi se comunică de îndată operatorului prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, telegrama, telex, fax sau prin orice mijloc de comunicare care asigura transmiterea textului actului şi dovada primirii acestuia. (8) Operatorul poate depune contestaţie la Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase împotriva refuzului autorizării, precum şi împotriva retragerii/anulării autorizaţiei pentru operaţiuni cu precursori din categoria a III-a, în termen de 15 zile de la data primirii comunicării scrise a deciziei acestei autorităţi. (9) Contestaţiile formulate în condiţiile alin. (8) se soluţionează în termen de 5 zile de la data înregistrării de către o comisie de contestaţii desemnată de Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. Hotărârea comisiei de contestaţii se comunică autorului contestaţiei în termen de 3 zile de la pronunţare. (10) Contestaţia cu privire la retragerea/anularea autorizaţiei pentru operaţiuni cu precursori din categoria a III-a suspenda executarea. (11) Operatorul căruia i-a fost retrasă/anulată autorizaţia pentru operaţiuni cu precursori din categoria a III-a este obligat sa o depună în original la Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, în termen de 30 de zile de la data comunicării.-------------Art. 3 din Regulament a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.  +  Articolul 3^1 (1) Sunt exceptate, conform definitiei precursorilor de la art. 2 lit. a) din Legea nr. 300/2002, cu modificările şi completările ulterioare, orice operaţiune putându-se derula fără autorizaţia prevăzută la art. 4 alin. (3) din aceeaşi lege, amestecurile substanţelor din categoria a III-a, precum şi substantele din categoria a III-a existente în diferite dispozitive astfel create de producător încât separarea, recuperarea sau utilizarea pentru producţia ilicită de droguri este practic imposibila ori nerentabila. (2) În cazurile în care se contesta încadrarea unui amestec în excepţia prevăzută la alin. (1), autorităţile competente, precum şi persoanele în cauza pot solicita formatiunii centrale de prevenire şi combatere a consumului şi traficului de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române să se pronunţe, după examinarea documentaţiei necesare, asupra încadrării dispozitivelor care conţin precursori din categoria a III-a în prevederile alin. (1). (3) Solicitarea se face în scris, cererea fiind însoţită de următoarele documente: fişa tehnica, certificatul de calitate, certificatul de conformitate şi certificatul de analiza, precum şi instrucţiunile de utilizare a produsului.-------------Art. 3^1 din Regulament a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.  +  Articolul 3^2 (1) Datele referitoare la activităţile cu precursori şi la persoanele responsabile pentru fiecare unitate de învăţământ în care exista laboratoare şcolare se transmit centralizat, prin inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, formatiunii teritoriale de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti. (2) Datele referitoare la activităţile cu precursori şi la persoanele responsabile pentru fiecare laborator în care se efectuează constatări ori expertize tehnico-ştiinţifice, fizico-chimice din cadrul autorităţilor judiciare, utilizând precursori pentru acestea, se transmit formatiunii centrale de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.-------------Art. 3^2 din Regulament a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.  +  Articolul 4 (1) Persoanele fizice şi persoanele juridice pot deţine şi folosi, fără a fi obligate să obţină autorizaţie pentru operaţiuni cu precursori, următoarele substanţe şi cantităţi: a) acetona - 2 litri; b) eter etilic - 0,5 litri; c) metiletilcetona - 1 litru; d) toluen - 2 litri; e) acid sulfuric - 2 litri; f) acid clorhidric - 2 litri; g) permanganat de potasiu - 0,05 kilograme. (2) Cantităţile de substanţe prevăzute la alin. (1) se actualizează anual şi/sau ori de câte ori se impune, prin ordin al ministrului economiei şi comerţului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Excepţia pentru farmacii, inclusiv farmacii veterinare, prevăzută la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 300/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se referă strict la limitele cantitative prevăzute la alin. (1). (4) Limitele anuale prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 300/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 7.-------------Art. 4 din Regulament a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.  +  Articolul 5Producătorii de precursori şi utilizatorii de precursori în procesul de producţie raportează, în condiţiile şi la termenele stabilite la art. 23 din Legea nr. 300/2002, cu modificările şi completările ulterioare, datele solicitate, prin depunerea, la instituţiile prevăzute de lege, a unei situaţii al carei model este prevăzut în anexa nr. 8.-------------Art. 5 din Regulament a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.  +  Articolul 6Operatorii sunt obligaţi ca în cuprinsul documentelor comerciale sa precizeze denumirea completa a substanţelor care fac obiectul tranzacţiilor cu precursori, astfel cum sunt acestea prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002.  +  Articolul 7 (1) În farmacii, cabinete medicale şi unităţi sanitare precursorii din categoriile I şi a II-a se păstrează, separat sau împreună cu substantele şi produsele stupefiante, în dulapuri închise cu cheie. (2) În laboratoare precursorii din categoriile I şi a II-a se păstrează într-o încăpere specială, dotată cu dulapuri sau rafturi metalice, cu gratii la ferestre şi cu usa prevăzută cu cheie.-------------Alin. (1) al art. 7 din Regulament a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.  +  Articolul 8 (1) Ambalarea şi etichetarea precursorilor se fac în condiţiile prevăzute de lege. (2) Ambalarea precursorilor se face astfel încât să fie posibila identificarea cu usurinta a oricăror urme de sustragere a produselor sau substanţelor ambalate. Ambalajele care conţin precursori se sigileaza de producător sau furnizor, după caz. (3) Etichetele cuprind în mod obligatoriu cel puţin denumirea legală a substanţei, numărul seriei sau al lotului de fabricaţie, data ambalarii, denumirea şi adresa sediului fabricantului acesteia şi, dacă substanţa a suferit o reambalare, numele operatorului care a efectuat-o. (4) În cazul amestecurilor care conţin precursori din categoriile I şi a II-a etichetele cuprind în mod obligatoriu şi procentul substanţelor menţionate, aflate în compozitia amestecului. (5) Abrogat. (6) Operatorii trebuie să se asigure ca etichetele prevăzute la alin. (2) sunt aplicate înainte de livrare sau de plasarea pe piaţa a precursorilor. Ambalajele pot fi etichetate suplimentar şi cu etichetele utilizate în mod obişnuit de operator.-------------Alin. (5) al art. 8 din Regulament a fost abrogat de pct. 8 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.  +  Articolul 9 (1) În situaţia în care operatorii solicita autorizarea şi pentru activitatea de transport rutier al precursorilor, conform art. 4 din Legea nr. 300/2002, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să prezinte licenta de transport rutier în interes propriu şi licenta de execuţie pentru vehicul pentru transporturi rutiere naţionale de mărfuri periculoase, emise de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (2) Abrogat. (3) Abrogat. (4) Ordinul de transport se emite de către predatorul mărfii şi va fi semnat de conducătorul unităţii şi de persoana responsabilă de activitatea cu precursori. (5) Se exceptează de la prevederile alin. (1) următoarele unităţi, cu condiţia ca acestea să efectueze transportul de precursori prin mijloace proprii: a) depozitele de produse medicamentoase (pentru substanţe farmaceutice şi medicamente); b) farmaciile publice sau cu circuit închis; c) laboratoarele farmaceutice şi unităţile de producţie pentru produse medicamentoase; d) unităţile de cercetare, control şi învăţământ. (6) Orice operator care furnizează precursori are obligaţia de a certifica o copie a declaraţiei de utilizare, prezentată de cumpărător, prin aplicarea ştampilei şi înscrierea datei prezentării, în scopul prevenirii modificării ori înlocuirii sale. Aceasta copie certificată însoţeşte precursorii respectivi pe toată durata transportului şi se prezintă, la cerere, autorităţilor competente, conform legii.-------------Alin. (1) al art. 9 din Regulament a fost modificat de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.Alin. (2) şi (3) ale art. 9 din Regulament au fost abrogate de pct. 10 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.Alin. (6) al art. 9 din Regulament a fost introdus de pct. 11 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.  +  Articolul 10 (1) În scopul prevenirii deturnarii precursorilor pentru fabricarea ilicită a drogurilor, operatorii, direct sau prin asociaţiile lor profesionale, au obligaţia de a anunta autorităţile competente române, cu 20 de zile înainte, despre derularea oricărei operaţiuni de import, prezentând o copie de pe declaraţia de utilizare transmisă autorităţii competente din ţara de export. (2) Copia declaraţiei de utilizare, prevăzută la alin. (1), va fi însoţită de notificarea scrisă a fiecărei operaţiuni de import, formular utilizat şi pentru notificarea exportului, întocmită conform anexei nr. 9, şi se va transmite autorităţii competente, după cum urmează: a) formatiunii centrale de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, pentru importurile de precursori din categoriile I şi a II-a; b) formatiunii teritoriale de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a carei raza îşi are sediul social importatorul, pentru precursorii din categoria a III-a. (3) Dovada notificării se face cu numărul de înregistrare aplicat pe o copie a acesteia de către formatiunea competenţa. (4) În termen de 15 zile după efectuarea fiecărei operaţiuni de import, operatorul este obligat sa transmită formatiunii de poliţie competente, conform alin. (2), o copie a declaraţiei vamale de import şi documentele justificative ale consumului precursorilor importaţi.-------------Art. 10 din Regulament a fost modificat de pct. 12 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.  +  Articolul 11 (1) Exportatorul este obligat să prezinte autorităţii vamale competente autorizaţia de export, eliberata conform art. 6 din Legea nr. 300/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi declaraţia de utilizare. (2) Limitele anuale ale precursorilor ce pot fi exportati fără autorizaţie de export sunt prevăzute în anexa nr. 10. În situaţia în care aceste limite sunt depăşite în cursul unui an calendaristic, operatorul este obligat să solicite eliberarea unei autorizaţii de export. (3) Lista precursorilor şi ţărilor, prevăzută la art. 6 alin. (5) din Legea nr. 300/2002, cu modificările şi completările ulterioare, este cuprinsă în anexa nr. 11. (4) Limitele anuale ale precursorilor, prevăzute în anexa nr. 10, şi lista precursorilor şi ţărilor, prevăzută în anexa nr. 11, pot fi completate sau modificate prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea instituţiilor interesate. (5) Nu se eliberează autorizaţie de export pentru medicamentele de uz uman sau veterinar şi pentru substantele de uz casnic ori personal în cantităţile şi în sortimentele care se stabilesc prin ordine ale ministrului sănătăţii şi ministrului economiei şi comerţului. (6) Eliberarea autorizaţiei de export nu exonereaza comerciantul de îndeplinirea celorlalte acte şi obligaţii prevăzute de lege sau de prezentul regulament. (7) Modelul autorizaţiei de export este prevăzut în anexa nr. 12.-------------Art. 11 din Regulament a fost modificat de pct. 13 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.  +  Articolul 12Introducerea pe piaţa a mărfurilor străine conţinând precursori şi acordarea unuia dintre regimurile vamale suspensive, definite potrivit reglementărilor vamale în materie, mărfurilor străine conţinând precursori sunt condiţionate de prezentarea la autorităţile vamale române a documentelor prevăzute de lege, inclusiv a celor prevăzute la art. 26 din Legea nr. 300/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 10 din prezentul regulament.-------------Art. 12 din Regulament a fost modificat de pct. 14 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.  +  Articolul 12^1 (1) Transporturile de precursori în tranzit pe teritoriul României se efectuează în baza documentelor vamale de însoţire a mărfurilor, la care se adauga în mod obligatoriu o copie a declaraţiei de utilizare, nefiind necesară solicitarea unei autorizaţii de la autorităţile competente române. (2) În cazul constatării neincheierii unui tranzit cu precursori, biroul vamal emitent comunică în scris aceasta Autorităţii Naţionale a Vamilor, care va informa formatiunea centrala de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.-------------Art. 12^1 din Regulament a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.  +  Articolul 12^2Notificarea pentru tranzacţiile comerciale cu precursori, care se efectuează fără atingerea fizica a teritoriului României, în conformitate cu art. 17 din Legea nr. 300/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează potrivit modului de notificare prevăzut în anexa nr. 9, prin înscrierea în rubrica de identificare a mijlocului de transport a sintagmei: «fără atingerea fizica a teritoriului României.-------------Art. 12^2 din Regulament a fost introdus de pct. 15 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.  +  Articolul 13Furnizorul de precursori va trimite o copie a declaraţiei de utilizare, prevăzută la art. 8 din Legea nr. 300/2002, unităţii de poliţie antidrog competente teritorial pe raza căreia acesta îşi are sediul social, în termen de 15 zile de la data depunerii declaraţiei.  +  Articolul 14 (1) Prenotificarea prevăzută la art. 25 din Legea nr. 300/2002 se efectuează în mod obligatoriu în cazul precursorilor din categoriile I şi a II-a de către unitatea de poliţie centrala antidrog din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi trebuie să cuprindă datele complete privind denumirea şi adresa exportatorului, importatorului, distribuitorului, denumirea legală a substanţei, cantitatea, precum şi detalii privind transportul. (2) La primirea unei prenotificari Inspectoratul General al Poliţiei Române este obligat să efectueze verificări privind legalitatea operaţiunilor de export în România şi sa răspundă în scris, în termen de 15 zile lucrătoare, autorităţii competente a statului solicitant, menţionând dacă sunt sau nu obiecţiuni asupra tranzacţiei prenotificate.  +  Articolul 14^1 (1) Lista substanţelor neclasificate definite la art. 2 lit. b) din Legea nr. 300/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabilă până la data aderării României la Uniunea Europeană, este prevăzută în anexa nr. 13. (2) Operatorii, persoane juridice care efectuează operaţiuni de fabricare, producere, tratare, sinteza, extracţie, condiţionare, distribuire, punere în vânzare, plasare pe piaţa, livrare, procurare, folosire, ambalare, transport, stocare-depozitare, manipulare sau orice alta activitate legală de import, export, tranzit ori intermediere de substanţe neclasificate, sunt obligaţi să se înregistreze, în termen de 30 de zile de la înfiinţare, la formatiunea teritorială de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, respectiv din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a carei raza teritorială îşi au sediul social.*) (3) Formatiunea competenţa prevăzută la alin. (2) eliberează o dovadă de înregistrare conform anexei nr. 14, în baza unei cereri întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 15.-------------Art. 14^1 din Regulament a fost introdus de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.*) Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005 persoanele juridice care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 14^1 alin. (2) din regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2002, înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, sunt obligate să se înregistreze la organele competente în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.  +  Articolul 14^2Exportul şi importul substanţelor neclasificate se efectuează în baza dovezii de înregistrare la unitatea de poliţie competenţa, conform art. 14 1 , a notificării fiecărei operaţiuni conform procedurii stabilite la art. 10, precum şi a unei declaraţii de utilizare, întocmită, după caz, după modelul prevăzut în anexa nr. 2 sau 3 la Legea nr. 300/2002, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 14^2 din Regulament a fost introdus de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.  +  Articolul 14^3Încălcarea dispoziţiilor art. 10 alin. (4) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei.-------------Art. 14^3 din Regulament a fost introdus de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.  +  Articolul 14^4Încălcarea dispoziţiilor art. 14^1 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei şi confiscarea substanţelor care fac obiectul contravenţiei.-------------Art. 14^4 din Regulament a fost introdus de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.  +  Articolul 14^5Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 14^3 şi 14^4 se efectuează cu organele de poliţie.-------------Art. 14^5 din Regulament a fost introdus de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.  +  Articolul 14^6Contravenţiilor prevăzute în art. 14^3 şi 14^4 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 14^6 din Regulament a fost introdus de pct. 16 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.  +  Articolul 15Pentru prevenirea deturnarii precursorilor din circuitul legal şi constituirea băncii de date, formatiunea centrala de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române are acces la baza de date statistice a Autorităţii Naţionale a Vamilor privind operaţiunile de import, export şi tranzit, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române.-------------Art. 15 din Regulament a fost modificat de pct. 17 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.  +  Articolul 15^1 (1) Precursorii ridicati în vederea confiscării se predau în custodie la un operator autorizat pentru substanţa respectiva, în conformitate cu dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 300/2002, cu modificările şi completările ulterioare, până la clarificarea situaţiei lor juridice. (2) Precursorii confiscati sau deveniti proprietatea statului se valorifica potrivit legii, iar sumele rezultate urmează regimul stabilit în Legea nr. 381/2004 privind unele măsuri financiare în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri. (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) precursorii cu termen de valabilitate expirat sau depreciati calitativ, care se distrug, pe cheltuiala operatorului de la care au fost ridicati, în condiţiile art. 10 din Legea nr. 300/2002, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Operatorii autorizaţi în conformitate cu art. 4 din Legea nr. 300/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pot distruge precursorii depreciati calitativ ori al căror termen de valabilitate a expirat, în condiţiile şi în prezenta comisiei prevăzute la art. 10 din aceeaşi lege. (5) Dispoziţiile alin. (1)-(4) se aplică şi în cazul valorificării ori distrugerii substanţelor neclasificate prevăzute în anexa nr. 13. (6) Înainte de efectuarea distrugerii, comisia are obligaţia de a verifica legalitatea acestei operaţiuni.-------------Art. 15^1 din Regulament a fost introdus de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.  +  Articolul 15^2 (1) Conservarea documentaţiei referitoare la operaţiunile cu precursori, în conformitate cu art. 9 alin. (3) din Legea nr. 300/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe suport magnetic sau alte mijloace care pot conţine date stocate nu înlocuieşte documentele în forma originala, pe suport hârtie, care pot fi citite şi arhivate. (2) Informaţiile şi datele stocate în condiţiile alin. (1) trebuie să corespundă exact informaţiilor şi datelor originale consemnate pe suport hârtie şi să fie disponibile pentru cei în drept în orice moment, în cursul perioadei prevăzute la art. 9 alin. (3) din Legea nr. 300/2002, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 15^2 din Regulament a fost introdus de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.  +  Articolul 15^3Dispoziţiile prezentului regulament se aplică şi în cazul tranzacţiilor încheiate prin Internet sau prin bursa.-------------Art. 15^3 din Regulament a fost introdus de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.  +  Articolul 15^4Dispoziţiile art. 14^1 se aplică începând cu data aderării României la Uniunea Europeană.-------------Art. 15^4 din Regulament a fost introdus de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.  +  Articolul 15^5Prezentul regulament creează cadrul legislativ pentru aplicarea directa, la data aderării României la Uniunea Europeană, a Regulamentului 3677/90/CEE referitor la măsurile privind împiedicarea deturnarii anumitor substanţe pentru fabricarea ilicită a stupefiantelor şi substanţelor psihotrope, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L357 din 20 decembrie 1990, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Regulamentului 273/2004/CE privind precursorii de droguri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L047 din 18 februarie 2004.-------------Art. 15^5 din Regulament a fost introdus de pct. 18 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentul regulament.-------------Art. 16 din Regulament a fost modificat de pct. 19 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.*) Anexele 1-7 la regulament au fost înlocuite cu anexele 1-15 din HOTĂRÂREA nr. 540 din 9 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005.  +  Anexa 1 la regulament──────────────Modelul cererii scrise pentru solicitarea autorizaţiei prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, cu modificările şi completările ulterioareOperatorul ......................Nr. ................/............CEREREpentru acordarea autorizaţiei pentru operaţiuni cu precursori prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, cu modificările şi completările ulterioare    Operatorul ............, având adresa/sediul în ........., str. ........    nr. ......, judeţul/sectorul ......., înregistrat la oficiul registrului    comerţului sub nr. ......., cod unic de înregistrare ..................,    telefon/fax ........., reprezentat prin ............, având funcţia    de ......., solicita acordarea autorizaţiei pentru operaţiunile ........    cu precursorul .................................... .    Ne asumam răspunderea, potrivit legii penale, ca documentele prezentate    în copie sunt conforme cu originalul.    Data .............. .......................                                           (semnatura şi ştampila)  +  Anexa 2 la regulament──────────────Modelul autorizaţiei pentru operaţiunile cu precursori din categoriile I şi a II-a, prevăzuţi în anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, cu modificările şi completările ulterioareROMÂNIAMINISTERUL SĂNĂTĂŢIIAUTORIZAŢIE PENTRU OPERAŢIUNI CU PRECURSORI NR. ..../......pentru activitatea ........ cu precursorul .............    Operatorul .........., având adresa/sediul în ...................,    str. ........... nr. ......, judeţul/sectorul ..............,    înregistrat la oficiul registrului comerţului sub nr. ......., cod    unic de înregistrare ................., poate desfăşura activităţi    de .............. cu precursorul ............................... .    Prezenta autorizaţie s-a eliberat în baza prevederilor Legii    nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la    fabricarea ilicită a drogurilor, cu modificările şi completările    ulterioare.    Valabilă până la data de .......................             Preşedintele Comisiei de autorizare,             .....................................  +  Anexa 3 la regulament──────────────Modelul avizului prealabil autorizării pentru operaţiuni cu precursori din categoriile I şi a II-a, emis de unitatea de poliţie antidrog competenţa teritorialROMÂNIAMINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORInspectoratul General al Poliţiei RomâneAVIZ PREALABIL PENTRU OPERAŢIUNI CU PRECURSORI NR. ..../.....pentru activitatea ......... cu precursori ...........    Operatorul ............., având adresa/sediul în ................,    str. .......... nr. ...., judeţul/sectorul ........., înregistrat    la oficiul registrului comerţului sub nr. ......, cod unic de    înregistrare ......., poate desfăşura activităţi de .............    cu precursorul ................................................ .    Prezentul aviz s-a eliberat în baza prevederilor Legii nr. 300/2002    privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea    ilicită a drogurilor, cu modificările şi completările ulterioare.    Valabil până la data de ............                              Preşedintele Comisiei de avizare,                              ................................  +  Anexa 4 la regulament──────────────Modelul autorizaţiei pentru operaţiuni cu precursori din categoria a III-aROMÂNIAAGENŢIA NAŢIONALA PENTRU SUBSTANŢEŞI PREPARATE CHIMICE PERICULOASEAUTORIZAŢIE PENTRU OPERAŢIUNI CU PRECURSORI NR. ..../.......pentru activitatea ......... cu precursorul ..............    Operatorul .........., având adresa/sediul în ....................,    str. .......... nr. ......., judeţul/sectorul ........., înregistrat    la oficiul registrului comerţului sub nr. ......., cod unic de    înregistrare ........, poate desfăşura activităţi de ............ cu    precursorul ...................................................... .    Prezenta autorizaţie s-a eliberat în baza prevederilor Legii    nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la    fabricarea ilicită a drogurilor, cu modificările şi completările    ulterioare.            Valabilă până la data de .......................                         Preşedintele Comisiei de autorizare,                         ....................................  +  Anexa 5 la regulament──────────────Modelul cererii de autorizare privind activităţile cu precursori din categoria a III-aOperatorul .......................Nr. ........../...................CEREREpentru acordarea autorizaţiei pentru operaţiuni cu precursori din categoria a III-a, prevăzută de Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, cu modificările şi completările ulterioare    Operatorul ........., având adresa/sediul în .................,    str. ........ nr. ......., judeţul/sectorul ......, înregistrat    la oficiul registrului comerţului sub nr. ........, cod unic de    înregistrare ..........., telefon/fax ............, reprezentat    prin ......., având funcţia de ............., solicit acordarea    autorizaţiei pentru operaţiunile ............... cu precursorul    din categoria a III-a ....................................... .    Anexăm documentaţia conform anexei nr. 6 la Regulamentul de    aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al    precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor.    Ne asumam răspunderea, potrivit legii penale, ca documentele    prezentate în copie sunt conforme cu originalul.        Data ............... ......................                                           (semnatura şi ştampila)  +  Anexa 6 la regulament──────────────CONDIŢIILEautorizării şi documentaţia necesară în vederea acordării autorizaţiei pentru operaţiuni cu precursori din categoria a III-a, prevăzută de Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, cu modificările şi completările ulterioareA. Condiţiile autorizării:● autorizaţia îşi păstrează valabilitatea numai în condiţiile respectării destinaţiei şi/sau utilizării precursorului, indicate în cerere şi în declaraţia pe propria răspundere;● autorizaţia îşi păstrează valabilitatea timp de 3 ani.B. Documentaţia necesară pentru acordarea autorizaţiei pentru operaţiuni cu precursori din categoria a III-a:1. declaraţie pe propria răspundere privind destinaţia şi utilizarea fiecărui precursor pentru care se solicita autorizaţie pentru operaţiuni cu precursori;2. declaraţie pe propria răspundere a producătorului/fabricantului privind capacitatea maxima de producţie pentru fiecare precursor din categoria a III-a pentru care se solicita autorizaţie pentru operaţiuni cu precursori;3. copie de pe certificatul de abilitare pentru importul de precursori din categoria a III-a, care sunt sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 2.009/2004 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu;4. copie de pe licenta prealabilă de execuţie a vehiculului pentru transporturi de mărfuri periculoase, eliberata de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului;5. copie de pe certificatul de înregistrare la registrul comerţului.  +  Anexa 7 la regulament──────────────LISTAprecursorilor şi cantităţile anuale prevăzutela art. 4 alin. (4) din regulament──────────────────────────────────────────────────────────────────     Substanţa Cantitatea────────────────────────────────────────────────────────────────── Anhidrida acetică 100 l Permanganat de potasiu 100 kg Acid antranilic şi sarurile sale 1 kg Acid fenilacetic şi sarurile sale 1 kg Piperidina şi sarurile sale 0,5 kg──────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 8 la regulament──────────────Modelul documentului de comunicare conform art. 23 din Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, cu modificările şi completările ulterioare, către autorităţile emitente ale autorizaţiilorCOMUNICAREprivind situaţia pentru perioada ............ a producţieişi comercializării precursorilor din categoria ...........    I. Date privind producătorul de precursori din categoria       a ......-a:    1. numele/denumirea producătorului    - nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului    - cod unic de înregistrare    2. adresa/sediul în România al producătorului    - nr. de telefon/fax    - adresa electronică    II. Date privind precursorul din categoria a .....-a    - denumirea    III. Situaţia producţiei de precursor din categoria a .....-a    în perioada .............    - kg/an/trimestru    IV. Situaţia comercializării precursorului din categoria a ....-a    în perioada ............    - kg/an/trimestru    V. Situaţia stocului la data ...........    - kg/an/trimestru.  +  Anexa 9 la regulament──────────────Modelul notificării operaţiunilor de import/exportcătre unităţile de poliţie antidrog competente    .................................................    (antetul operatorului)    .................................................    (nr. şi data înregistrării)                                 NOTIFICARE          a operaţiunilor de import/export către unităţile de                      poliţie antidrog competente    ..............................................................,    (denumirea operatorului, cu datele de identificare complete)    cu sediul social în ..........................................,                             (adresa completa)    deţinătorul Autorizaţiei nr. ........., emisă de ..............    pentru operaţiuni cu precursorul .............................,    prin prezenta notificam importul/exportul cantităţii de    ...............................................................    (denumirea substanţei cum este înscrisă în anexa nr. 1 la Legea    nr. 300/2002, cu modificările şi completările ulterioare)    de la/către ..................................................,                (denumirea şi adresa completa a exportatorului/                 importatorului şi ţara de origine)    care va fi utilizata în procesul de producţie de către ........    în scopul ............................... .    Importul/exportul se va realiza cu ...........................,                                       (datele de identificare a                                         mijlocului de transport)    prin Punctul de frontieră ............, operaţiunea de vamuire    urmând a se efectua în vama ....... şi substanţa urmând a fi    depozitata în incinta .....................                           (adresa completa)    ............................................................ .    Anexăm la prezenta copia autorizaţiei menţionate şi a declaraţiei    de utilizare finala.           ..................... ........           (numele şi prenumele) (data)           ..................... ...........                (funcţia) (semnatura)  +  Anexa 10 la regulament──────────────LISTAsubstanţelor şi cantităţilor anuale pentru care nu este necesarăautorizaţia de export──────────────────────────────────────────────    Substanţa Cantitatea──────────────────────────────────────────────  Acetona 50 kg  Eter etilic 20 kg  Metiletilcetona 50 kg  Toluen 50 kg  Acid sulfuric 100 kg  Acid clorhidric 100 kg──────────────────────────────────────────────  +  Anexa 11 la regulament──────────────LISTAprecursorilor şi ţărilor, prevăzută la art. 6 alin. (5)din Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic alprecursorilor folosiţi la fabricarea ilicită adrogurilor, cu modificările şi completările ulterioare┌─────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────────┐│ Substanţa │ │Destinaţia │├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤│ Anhidrida acetică │ │ ││ Permanganat de potasiu │ │ │├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤│Acid antranilic │Bolivia │India ││ │Chile │Mexic ││ │Columbia │Peru ││ │Emiratele Arabe Unite │Venezuela ││ │Ecuador │Turcia │├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤│Acid fenilacetic │Bolivia │Statele Unite ale Americii ││Piperidina │Chile │Mexic ││ │Columbia │Peru ││ │Emiratele Arabe Unite │Venezuela ││ │Ecuador │Turcia │├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤│Metiletilcetona │Argentina │Honduras ││ Toluen │Bolivia │Hong Kong ││Acid sulfuric │Brazilia │Panama ││ │Chile │Paraguay ││ │Columbia │Peru ││ │Costa Rica │Syria ││ │El Salvador │Tailanda ││ │Emiratele Arabe Unite │Uruguay ││ │Ecuador │Venezuela ││ │Guatemala │Turcia │├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤│Acetona │Argentina │Iran ││Eter dietilic │Bolivia │Liban ││ │Brazilia │Mexic ││ │Chile │Myanmar (Birmania) ││ │Columbia │Panama ││ │Costa Rica │Paraguay ││ │El Salvador │Peru ││ │Emiratele Arabe Unite │Singapore ││ │Ecuador │Syria ││ │Guatemala │Tailanda ││ │Honduras │Turcia ││ │Hong Kong │Uruguay ││ │- │Venezuela │├─────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────┤│Acid Clorhidric │Argentina │Iran ││ │Bolivia │Liban ││ │Brazilia │Myanmar (Birmania) ││ │Chile │Panama ││ │Columbia │Paraguay ││ │Costa Rica │Peru ││ │El Salvador │Singapore ││ │Emiratele Arabe Unite │Syria ││ │Ecuador │Tailanda ││ │Guatemala │Turcia ││ │Honduras │Uruguay ││ │Hong Kong │Venezuela │└─────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────────┘  +  Anexa 12 la regulament──────────────MODELUL AUTORIZAŢIEI DE EXPORT┌─┬───┬────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐│ │I │1. Exportator (denumirea şi sediul │2. AUTORIZAŢIE ││ ├───┤social) : │Număr: ........... ││ │ │ │Data: ............ ││ │ │ ├───────────────────────────────┤│ │ │ │3. Data exportului: .......... ││ ├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │4. Importator în ţara de destinaţie │5. Autoritatea emitenta ...... ││ │ │(denumirea şi sediul social): │ ││ ├───┼────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ │ │6. Alţi operatori/agenţi(denumirea │7. Biroul vamal unde va fi ││ │ │şi sediul social): │depusa declaraţia de export ││ │ │ │(denumirea şi sediul social): ││ │ │ │ ││ ├───┼────────────────────────────────────────┼──────────────┬────────────────┤│ │ │8. Destinatar final (denumirea şi │9. Punct de │10. Punct de ││ │ │ sediul social): │ieşire din │intrare în ţara ││ │ │ │ţara │de destinaţie ││ ├───┼────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────────────┤│ │ │ │11. Mijloc │12. Itinerar ││ ├───┤ │(mijloace) de │ ││ │1 │ │transport │ │└─┴───┼────────────────────────────────────────┴─┬────────────┴────────────────┤      │13a. Denumirea substanţei pentru │14a. Codul NC │      │ care este cerută autorizaţia ├─────────────────────────────┤      │ │15a. Greutate neta │      │ ├─────────────────────────────┤      │ │16a. Concentraţie (%) │      │ ├─────────────────────────────┤      │ │17a. Numărul facturii │      ├──────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤      │13b Denumireaa substanţei pentru care │14b. Codul NC │      │ este cerută autorizaţia ├─────────────────────────────┤      │ │15b. Greutate neta │      │ ├─────────────────────────────┤      │ │16b. Concentraţie (%) │      │ ├─────────────────────────────┤      │ │17b. Numărul facturii │      ├─────────────────────────────────┬────────┴─────────────────────────────┤      │18. Declaraţia solicitantului │20. (Se va completa de către biroul │      │ (vezi nota 10) │vamal unde este depusa declaraţia de │      │ │export) │      │ │Numărul declaraţiei vamale de export │      │Nume: ........................ │ │      │Reprezentant ................. │ ┌──────────────────┤      │ (solicitant) │ │Ştampila │      │Semnatura ........... data ..... │ │ │      ├─────────────────────────────────┼───────────────────┴──────────────────┤      │19. Se completează de autoritatea│21. CONFIRMAREA IESIRII DIN ROMÂNIA │      │emitenta │ │      │ │(Se va completa de către biroul vamal │      │Da │ de ieşire) │      │ │ │      │ │Data de ieşire: ................... │      │ │ │      │Nu │Semnatura: ........................ │      │ │ │      │ │Funcţia: .......................... │      │ ┌───────────┐ │ │      │ │Rămâne de │ │ │      │ │completat │ │ │      │ │pct. 17 │ │ │      │ │pct. 9, 10,│ │ │      │ │11, 12 │ │ │      │ └───────────┘ Da │ │      │ │ │      │ Nu │ │      │Semnatura: .................. │ │      │ │ │      │Funcţia: .................. │ │      │ │ │      │ ┌─────────────┤ ┌───────────────┤      │ │Ştampila │Data ........... │ Ştampila │      │Data: ............ │ │ │ │      │ │ │ │ │      └───────────────────┴─────────────┴──────────────────────┴───────────────┘  +  Anexa 13 la regulament──────────────LISTA SUBSTANŢELOR NECLASIFICATE*)┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐│Nr. Denumirea substanţei │Poziţie tarifara Numărul CAS ││Crt. │ │├─────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤│ 1. Alil benzen │2902 90 80 300-57-2 ││ 2. Benzaldehida │2912 21 00 100-52-7 ││ 3. Clorura de benzil │2903 69 90 100-44-7 ││ 4. Cianura de benzil │2926 90 80 140-29-4 ││ 5. Etilamina │2921 19 80 75-04-7 ││ 6. Formamida │2924 10 00 75-12-7 ││ 7. Tetraaluminohidrat de Litiu │ ││ [LiA1H(4)] │2850 00 20 16853-85-3 ││ 8. Metilamina │2921 11 10 74-89-5 ││ 9. Nitroetan │2904 20 90 79-24-3 ││10. Gamma-Butirolactona │2932 29 80 96-48-0 ││11. 4-(Metiltio)-benzaldehida │2930 90 70 3446-89-7 ││12. Acid 4-(Metiltio)-fenilacetic │2930 90 70 16188-55-9 ││13. 1,4 Butandiol │2905 39 80 110-63-4 ││14. Oxid de platina(toate formele) │2843 90 90 11129-89-8 ││ │ 1314-15-4 ││ │ 12035-82-4 ││15. 2,4,5-trimetoxibenzaldehida │2912 49 00 4460-86-0 ││16. 2,5-dimetoxitiofenol │2930 90 70 1483-27-8 │└─────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘ ______    *) Nota. Lista substanţelor neclasificate se revizuieste după un an.  +  Anexa 14 la regulament──────────────Modelul dovezii de înregistrare pentru operaţiuni cu substanţe neclasificate, emis de unitatea de poliţie antidrog competenţa teritorialROMÂNIAMINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELORInspectoratul General al Poliţiei RomâneInspectoratul de Poliţie al Judeţului .............Nr. ...... din ....................................CătreSocietatea Comercială .................    Ca urmare a solicitării dumneavoastră, depusa sub nr. .......,    va facem cunoscut ca Societatea Comercială ..................,    cu sediul social în ......, str. ....... nr. ......, judeţul/    sectorul ....., aflată în evidenta oficiului registrului    comerţului sub nr. ......., cod unic de înregistrare .......,    a fost înregistrată pentru activitatea de ...... cu substanţa    ........................................... .    Prezenta înregistrare s-a efectuat în baza prevederilor    Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul    juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a    drogurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2002,    cu modificările şi completările ulterioare.                      Şeful unităţii de poliţie,                      .........................  +  Anexa 15 la regulament──────────────Modelul cererii scrise pentru solicitarea înregistrării operatorilor care desfăşoară activităţi cu substanţe neclasificateOperatorul (societatea comercială) ........Nr. ....... din ..............CătreInspectoratul de Poliţie al Judeţului ..............    Operatorul ........, având adresa/sediul în ............,    str. ........ nr. ........, judeţul/sectorul ...........,    înregistrat la oficiul registrului comerţului sub    nr. ....., cod unic de înregistrare ..........., telefon/    fax ........, reprezentat prin .................., având    funcţia de ........, solicita înregistrarea în evidenta    operatorilor care desfăşoară activităţi cu substanţe    neclasificate pentru operaţiunea de .....................    cu substanţa .......................................... .    Anexăm copii ale documentelor de înfiinţare menţionate    mai sus, ale statutului societăţii şi declaraţia de utilizare    a substanţei respective.           Data ...........                                    .......................                                    (semnatura şi ştampila)────────────────