ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 19 septembrie 2005    Având în vedere angajamentele României în cadrul calendarului de măsuri pentru integrarea în Uniunea Europeană,pentru transpunerea în dreptul intern a acquis-ului comunitar privind respectarea dreptului de proprietate intelectuală,în scopul eliminării blocajelor constatate pe parcursul aplicării Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,în vederea intaririi capacităţii administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor prin stabilirea unei structuri organizatorice corespunzătoare şi pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii în domeniu, aceste elemente vizând interesul public şi reprezentând situaţii extraordinare şi de urgenta,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Partea introductivă a articolului 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor, cum sunt:".2. La articolul 7, litera j) se abroga.3. La articolul 13, litera a) va avea următorul cuprins:"a) reproducerea operei;".4. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Prin reproducere, în sensul prezentei legi, se înţelege realizarea integrală sau parţială a uneia ori a mai multor copii ale unei opere, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc şi sub orice formă, inclusiv realizarea oricărei înregistrări sonore sau audiovizuale a unei opere, precum şi stocarea permanenta ori temporară a acesteia cu mijloace electronice."5. Alineatul (3) al articolului 14^4 va avea următorul cuprins:"(3) Remuneraţia echitabila prevăzută la alin. (2) nu se datorează, în cazul în care împrumutul este realizat prin bibliotecile instituţiilor de învăţământ cu acces gratuit."6. La articolul 14^4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Dreptul de împrumut nu se epuizează odată cu prima vânzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori copiilor unei opere pe piaţa, efectuat de titularul de drepturi sau cu consimţământul acestuia."7. Articolul 14^5 va avea următorul cuprins:"Art. 14^5 - Dispoziţiile prezentei legi privind închirierea şi împrumutul nu se aplică: a) construcţiilor rezultate din proiecte arhitecturale; b) originalelor sau copiilor operelor de design ori de arta aplicată produselor destinate unei utilizări practice; c) originalelor sau copiilor operelor, în scopul comunicării publice ori pentru a căror utilizare exista un contract; d) lucrărilor de referinţa pentru consultare imediata sau pentru împrumut între instituţii; e) operelor create de autor în cadrul contractului individual de muncă, dacă acestea sunt utilizate de către cel care a angajat autorul, în cadrul activităţii obişnuite."8. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Se considera comunicare publică orice comunicare a unei opere, direct sau prin orice mijloace tehnice, facuta într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se aduna un număr de persoane care depăşeşte cercul normal al membrilor unei familii şi al cunoştinţelor acesteia, inclusiv reprezentarea scenica, recitarea sau orice alta modalitate publică de execuţie ori de prezentare directa a operei, expunerea publică a operelor de arta plastica, de arta aplicată, fotografica şi de arhitectura, proiectia publică a operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale, inclusiv a operelor de arta digitala, prezentarea într-un loc public, prin intermediul înregistrărilor sonore sau audiovizuale, precum şi prezentarea într-un loc public, prin intermediul oricăror mijloace, a unei opere radiodifuzate. De asemenea, se considera publică orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau fără fir, prin punerea la dispoziţie publicului, inclusiv prin Internet sau alte reţele de calculatoare, astfel încât oricare dintre membrii publicului să poată avea acces din orice loc sau în orice moment ales în mod individual."9. Articolul 15^1 va avea următorul cuprins:"Art. 15^1. - În sensul prezentei legi, prin radiodifuzare se înţelege: a) emiterea unei opere de către un organism de radiodifuziune sau de televiziune, prin orice mijloc ce serveşte la propagarea fără fir a semnelor, sunetelor sau imaginilor ori a reprezentării acestora, inclusiv comunicarea publică prin satelit, în scopul receptionarii de către public; b) transmiterea unei opere sau a reprezentării acesteia, prin fir, prin cablu, prin fibra optica sau prin orice alt procedeu similar, cu excepţia reţelelor de calculatoare, în scopul receptionarii de către public."10. La alineatul (2) al articolului 33, litera e) va avea următorul cuprins:"e) de opere, în cazul utilizării de natura necomercială în beneficiul persoanelor cu handicap, care sunt direct legate de acel handicap şi în limita cerută de handicapul respectiv."11. Alineatul (3) al articolului 33 va avea următorul cuprins:"(3) Sunt exceptate de la dreptul de reproducere, în condiţiile prevăzute la alin. (1), actele provizorii de reproducere care sunt tranzitorii sau accesorii şi constituie o parte integrantă şi esenţială a unui proces tehnic şi al căror scop unic este să permită transmiterea, în cadrul unei reţele între terţi, de către un intermediar, sau utilizarea licita a unei opere ori a altui obiect protejat şi care nu au o semnificaţie economică de sine stătătoare."12. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Nu constituie o încălcare a dreptului de autor, în sensul prezentei legi, reproducerea unei opere, cu excepţia partiturilor muzicale, fără consimţământul autorului, pentru uz personal sau pentru cercul normal al unei familii, cu condiţia ca opera sa fi fost adusă anterior la cunoştinţa publică, iar reproducerea sa nu contravina utilizării normale a operei şi sa nu îl prejudicieze pe autor ori pe titularul drepturilor de utilizare. (2) Pentru suporturile pe care se pot realiza înregistrări sonore sau audiovizuale ori pe care se pot realiza reproduceri ale operelor exprimate grafic, precum şi pentru aparatele ce permit realizarea de copii, în situaţia prevăzută la alin. (1), se va plati o remuneraţie compensatorie stabilită prin negociere, conform prevederilor prezentei legi."13. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) În scopul de a testa funcţionarea produselor la momentul fabricării sau vânzării, societăţile comerciale care produc ori vand înregistrări sonore sau audiovizuale, echipament pentru reproducerea ori comunicarea publică a acestora, precum şi echipament pentru receptarea de emisiuni de radio şi de televiziune pot reproduce şi prezenta extrase din opere, cu condiţia ca aceste operaţiuni să fie reduse la dimensiunile necesare testarii. (2) Pentru supravegherea utilizării repertoriului propriu de către terţi organismele de gestiune colectivă pot monitoriza prin orice mijloace activitatea utilizatorilor, fără autorizarea acestora şi fără plata, putând solicita în acest scop şi informaţii de interes public deţinute, potrivit legii, de instituţiile publice competente."14. Alineatul (1) al articolului 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Cesiunea dreptului de radiodifuzare a unei opere către un organism de radiodifuziune sau de televiziune da dreptul acestuia sa înregistreze opera pentru nevoile propriilor emisiuni în scopul realizării, o singură dată, a radiodifuzarii autorizate. În cazul unei noi radiodifuzari a operei astfel înregistrate este necesară o noua autorizare din partea autorilor, în schimbul unei remuneraţii care nu poate face obiectul unei renunţări. Dacă în termen de 6 luni de la prima radiodifuzare nu se solicita aceasta autorizare, înregistrarea trebuie distrusa."15. Alineatul (1) al articolului 41 va avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie să prevadă drepturile patrimoniale transmise şi sa menţioneze, pentru fiecare dintre acestea, modalităţile de utilizare, durata şi întinderea cesiunii şi remuneraţia titularului dreptului de autor. Absenta oricăreia dintre aceste prevederi da dreptul părţii interesate de a cere anularea contractului."16. Alineatul (5) al articolului 56 va avea următorul cuprins:"(5) În cazul în care editorul intenţionează sa distruga copiile operei, rămase în stoc după o perioadă de 2 ani de la data publicării, şi dacă în contract nu se prevede o alta perioada, acesta este obligat să le ofere mai întâi autorului la preţul pe care l-ar fi obţinut prin vânzarea ca deşeuri."17. La articolul 65, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Pentru realizarea unei opere audiovizuale, forma scrisă a contractului dintre producător şi autorul principal este obligatorie."18. Articolul 66 va avea următorul cuprins:"Art. 66. - Sunt autori ai operei audiovizuale, în condiţiile prevăzute la art. 5, regizorul sau realizatorul, autorul adaptării, autorul scenariului, autorul dialogului, autorul muzicii special create pentru opera audiovizuala şi autorul grafic pentru operele de animatie sau al secventelor de animatie, când acestea din urma reprezintă o parte importanţa a operei. În contractul dintre producătorul şi regizorul sau realizatorul operei părţile pot conveni să fie incluşi ca autori ai operei audiovizuale şi alţi creatori care au contribuit substanţial la crearea acesteia."19. Alineatul (1) al articolului 70 va avea următorul cuprins:"Art. 70. - (1) Prin contractele încheiate între autorii operei audiovizuale şi producător, în lipsa unei clauze contrare, se prezuma ca aceştia, cu excepţia autorilor muzicii special create, îi cedează producătorului drepturile exclusive privind utilizarea operei în ansamblul sau, prevăzute la art. 13, precum şi dreptul de a autoriza dublarea şi subtitrarea, în schimbul unei remuneraţii echitabile."20. La articolul 73, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Prima vânzare a unei copii a unui program pentru calculator pe piaţa interna de către titularul drepturilor sau cu consimţământul acestuia epuizează dreptul exclusiv de autorizare a distribuirii acestei copii pe piaţa interna."21. La alineatul (1) al articolului 98, literele b) şi g) vor avea următorul cuprins:"b) reproducerea interpretării sau a execuţiei fixate;...................................................................... g) radiodifuzarea şi comunicarea publică a interpretării sau a execuţiei sale, în afară cazului în care interpretarea ori execuţia a fost deja fixată sau radiodifuzata ori realizată pe baza unei fixări, caz în care are dreptul numai la remuneraţie echitabila;"22. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 98 vor avea următorul cuprins:"(2) În sensul prezentei legi, se considera fixare încorporarea sunetelor, imaginilor ori a sunetelor şi imaginilor sau a reprezentării digitale a acestora, într-un suport care permite perceperea, reproducerea ori comunicarea publică, cu ajutorul unui dispozitiv. (3) Remuneraţia echitabila prevăzută la alin. (1) lit. g) se stabileşte şi se colectează conform procedurii prevăzute la art. 131, 131^1, 131^2 şi 133."23. La articolul 98, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Definiţiile prevăzute la art. 14, 14^1, 14^2, 14^3, 14^4, art. 15 alin. (1), art. 15^1 şi 15^2 se aplică în mod corespunzător şi drepturilor prevăzute la alin. (1)."24. Articolul 102 va avea următorul cuprins:"Art. 102. - (1) Durata drepturilor patrimoniale ale artiştilor interpreţi sau executanţi este de 50 de ani de la data interpretării sau execuţiei. Totuşi, dacă fixarea interpretării sau execuţiei în decursul acestei perioade face obiectul unei publicari licite sau al unei comunicări publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea. (2) Durata prevăzută la alin. (1) se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor faptului generator de drepturi."25. Alineatul (1) al articolului 103 va avea următorul cuprins:"Art. 103. - (1) Se considera înregistrare sonora sau fonograma, în sensul prezentei legi, fixarea sunetelor provenite dintr-o interpretare ori execuţie sau a altor sunete ori a reprezentării digitale ale acestor sunete, alta decât sub forma unei fixări încorporate într-o opera cinematografica sau în alta opera audiovizuala."26. La alineatul (1) al articolului 105, litera f) va avea următorul cuprins:"f) radiodifuzarea şi comunicarea publică a propriilor înregistrări sonore, cu excepţia celor publicate în scop comercial, caz în care are dreptul la remuneraţie echitabila;".27. Articolul 106 va avea următorul cuprins:"Art. 106. - (1) Durata drepturilor patrimoniale ale producătorilor de înregistrări sonore este de 50 de ani de la data primei fixări. Totuşi, dacă înregistrarea în decursul acestei perioade face obiectul unei publicari licite sau al unei comunicări publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea. (2) Durata prevăzută la alin. (1) se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor faptului generator de drepturi."28. Articolul 106^4 va avea următorul cuprins:"Art. 106^4. - (1) Durata drepturilor patrimoniale ale producătorilor de înregistrări audiovizuale este de 50 de ani de la data primei fixări. Totuşi, dacă înregistrarea în decursul acestei perioade face obiectul unei publicari sau al unei comunicări publice licite, durata drepturilor este de 50 de ani de la data la care a avut loc pentru prima oara oricare dintre acestea. (2) Durata prevăzută la alin. (1) se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor faptului generator de drepturi."29. Articolul 107 va avea următorul cuprins:"Art. 107. - (1) Autorii operelor susceptibile de a fi reproduse prin înregistrări sonore sau audiovizuale pe orice tip de suport, precum şi cei ai operelor susceptibile de a fi reproduse pe hârtie, direct ori indirect, în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (1), au dreptul, împreună cu editorii, producătorii şi cu artiştii interpreţi sau executanţi, după caz, la o remuneraţie compensatorie pentru copia privată, conform art. 34 alin. (2). Dreptul la remuneraţia compensatorie pentru copia privată nu poate face obiectul unei renunţări din partea beneficiarilor. (2) Remuneraţia compensatorie pentru copia privată se plăteşte de către fabricantii şi importatorii de suporturi sau aparate, prevăzute la art. 34 alin. (2), indiferent dacă procedeul folosit este unul analog sau digital. (3) Importatorii şi fabricantii de suporturi şi aparate, prevăzute la art. 34 alin. (2), sunt obligaţi să se înscrie la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, în Registrul Naţional al Copiei Private, şi pot desfăşura activităţile respective de import sau de producţie numai după obţinerea de la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a certificatului de înregistrare. Acest certificat se eliberează de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pe baza dovezilor privind obiectul de activitate declarat legal şi a certificatului unic de înregistrare la registrul comerţului, în termen de 5 zile de la depunerea acestora. (4) Lista suporturilor şi a aparatelor pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată, precum şi cuantumul acestei remuneraţii se negociaza din 2 în 2 ani, în cadrul unor comisii constituite din: a) câte un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectivă, care funcţionează pentru câte o categorie de drepturi, pe de o parte; b) câte un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de fabricantii şi importatorii de suporturi şi de aparate, numit dintre acestea, şi câte un reprezentant al primilor 3 fabricanti şi importatori de suporturi şi de aparate majori, stabiliţi pe baza cifrei de afaceri şi a cotei de piaţa din domeniul respectiv, cu condiţia ca acestea să fie declarate la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pe propria răspundere, pe de altă parte. (5) În vederea iniţierii negocierilor potrivit procedurilor prevăzute la art. 131 alin. (2)-(4), organismele de gestiune colectivă sau structurile asociative ale fabricantilor şi importatorilor de suporturi şi de aparate vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere conţinând lista suporturilor şi aparatelor, precum şi cuantumurile remuneraţiilor ce urmează a fi negociate. Metodologiile se elaborează în mod distinct pentru aparatele şi suporturile din domeniul sonor şi audiovizual şi pentru aparatele şi suporturile din domeniul grafic şi se negociaza în doua comisii. (6) Remuneraţiile negociate de părţi pot fi procentuale sau forfetare şi sunt datorate pentru aparatele şi suporturile prevăzute la art. 34 alin. (2), inclusiv pentru coli de hârtie pentru copiator format A4 şi suporturi digitale. (7) Remuneraţia compensatorie pentru copia privată se calculează la valoarea în vama, în cazul importurilor şi, respectiv, la valoarea facturată fără TVA, în cazul fabricantilor. Remuneraţia este scadenta la data de 25 a lunii următoare efectuării importului, respectiv facturarii de către fabricanti. (8) Negocierile pentru stabilirea cuantumului remuneraţiei compensatorii şi a listei aparatelor şi suporturilor pentru care se datorează aceasta remuneraţie se convoacă de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor şi se desfăşoară potrivit procedurilor prevăzute la art. 131^2."30. Articolul 107^1 va avea următorul cuprins:"Art. 107^1. - Remuneraţia compensatorie pentru copia privată se colectează de către un organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse după înregistrări sonore şi audiovizuale şi de către un alt organism de gestiune colector unic pentru operele reproduse de pe hârtie, în condiţiile prevăzute la art. 133 alin. (6)-(8). Cele doua organisme de gestiune colectivă, cu atribuţii de colector unic, sunt desemnate prin votul majorităţii organismelor de gestiune colectivă beneficiare, la prima convocare, sau prin votul majorităţii celor prezenţi, la a doua convocare. Organismele de gestiune colectivă desemnate prin vot vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor procesul-verbal prin care au fost desemnate. În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va numi colectorul unic prin decizie a directorului general, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."31. La alineatul (1) al articolului 107^2, litera c) va avea următorul cuprins:"c) în cazul copiilor înregistrate, prin procedeu analogic, pe hârtie, remuneraţia se împarte în mod egal între autori şi editori. Sumele cuvenite editorilor se repartizează acestora numai prin asociaţiile de editori, pe baza unui protocol încheiat între acestea, conţinând criteriile de repartiţie şi procentele cuvenite fiecărei asociaţii. Pot participa la negocierea protocolului de repartizare numai asociaţiile de editori care îndeplinesc condiţiile stabilite prin decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor;".32. Alineatul (2) al articolului 107^2 se abroga.33. Articolul 112 va avea următorul cuprins:"Art. 112. - Dispoziţiile privind limitele exercitării drepturilor prevăzute la art. 33-38 se aplică în mod corespunzător şi titularilor de drepturi conexe dreptului de autor."34. La articolul 113, litera b) va avea următorul cuprins:"b) reproducerea integrală sau parţială, directa ori indirecta, temporară sau permanenta, prin orice mijloc şi sub orice formă, a propriilor emisiuni şi servicii de programe de radiodifuziune sau de televiziune fixate pe orice fel de suport, indiferent dacă au fost transmise prin fir ori fără fir, inclusiv prin cablu sau satelit;".35. La articolul 117, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În sensul prezentei legi, prin satelit se înţelege orice satelit care operează pe benzi de frecventa rezervate, conform legislaţiei privind telecomunicatiile, pentru radiodifuzarea semnalelor în scopul receptionarii de către public sau pentru comunicarea individuală privată. În acest din urmă caz este totuşi necesar ca recepţia individuală să se poată face în condiţii comparabile celor din primul caz."36. Articolul 118 va avea următorul cuprins:"Art. 118. - (1) În cazul în care semnalele purtătoare de emisiuni sau de servicii de programe sunt difuzate sub o formă codificata, introducerea lor în lantul de comunicare este considerată comunicare publică, dacă dispozitivul de decodificare a emisiunii este pus la dispoziţie publicului de organismul respectiv sau cu consimţământul sau. (2) Responsabilitatea comunicării publice, în cazul în care semnalele purtătoare sunt transmise de un organism situat în afară României sau într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene şi care nu asigura nivelul de protecţie prevăzut de prezenta lege, este asigurata astfel: a) dacă semnalele sunt transmise satelitului prin intermediul unei staţii de legătură ascensionala, responsabilitatea revine persoanei care, situate pe teritoriul României sau al unui stat membru al Uniunii Europene, utilizează statia; b) dacă nu se apelează la o statie de legătură ascensionala, dar comunicarea către public a fost autorizata de un organism cu sediul principal în România sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, responsabilitatea revine organismului care a autorizat-o."37. Alineatul (2) al articolului 119 va avea următorul cuprins:"(2) Contractul-cadru încheiat între un organism de gestiune colectivă şi un organism de radiodifuziune sau de televiziune, pentru comunicarea publică prin satelit a unei categorii de opere aparţinând unui anumit domeniu, îşi poate produce efectele extinse şi faţă de titularii de drepturi care nu sunt reprezentaţi de organismele de gestiune colectivă, dacă aceasta comunicare către public prin satelit are loc simultan cu radiodifuzarea terestra efectuată de către acelaşi organism emitator. Titularul de drepturi nereprezentat are posibilitatea în orice moment sa înlăture producerea efectelor extinse ale contractului-cadru, printr-un contract individual sau colectiv."38. Alineatele (1)-(4) ale articolului 121 vor avea următorul cuprins:"Art. 121. - (1) Titularii drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe îşi pot exercita drepturile lor pentru autorizarea sau interzicerea retransmisiei prin cablu numai prin intermediul unui organism de gestiune colectivă. (2) Cuantumul remuneraţiei privind drepturile de autor şi drepturile conexe pentru retransmiterea prin cablu se stabileşte prin metodologii negociate între organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe şi structurile asociative ale distribuitorilor prin cablu, potrivit procedurilor prevăzute la art. 131, 131^1 şi 131^2. (3) În cazul în care părţile nu pot stabili metodologii prin negociere, înainte de iniţierea procedurii de arbitraj prevăzute de art. 131^2 alin. (3) acestea pot conveni sa recurgă la o procedură de mediere facultativă. Aceasta mediere este efectuată de unul sau mai mulţi mediatori aleşi de părţi în asa fel încât independenta şi imparţialitatea lor sa nu poată fi puse la indoiala. Mediatorii au ca sarcina sa ajute negocierile şi pot sa notifice o propunere părţilor. (4) În termen de 3 luni de la prezentarea propunerii de către mediatori, părţile vor notifica mediatorilor şi la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor respingerea propunerii sau acceptarea acesteia prin semnarea protocolului privind metodologiile. Notificarea propunerii, precum şi a acceptării sau respingerii acesteia se face în conformitate cu regulile aplicabile notificării actelor juridice. Acceptarea de către toate părţile este prezumată în cazul în care nici una dintre ele nu a notificat respingerea propunerii în acest termen."39. Alineatul (2) al articolului 121^1 se abroga.40. La articolul 122^3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Utilizatorul legitim al unei baze de date sau al unei părţi dintr-o baza de date poate efectua fără consimţământul autorului acesteia orice act de reproducere, distribuire, comunicare publică sau transformare, necesar utilizării normale şi accesului la baza de date sau la o parte din aceasta."41. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 123^2 vor avea următorul cuprins:"Art. 123^2. - (1) Pot fi gestionate colectiv următoarele drepturi: a) dreptul de reproducere a operelor muzicale pe fonograme sau videograme; b) dreptul de comunicare publică a operelor şi a prestaţiilor artistice în domeniul audiovizual; c) dreptul de împrumut, cu excepţia cazului prevăzut la art. 123^1 alin. (1) lit. b); d) dreptul de radiodifuzare a operelor şi a prestaţiilor artistice în domeniul audiovizual; e) dreptul la remuneraţie echitabila rezultată din cesiunea dreptului de închiriere prevăzut la art. 111^1 alin. (1); f) dreptul la remuneraţie echitabila recunoscut artiştilor interpreţi şi producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică şi radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora. (2) Pentru categoriile de drepturi prevăzute la alin. (1) organismele de gestiune colectivă îi reprezintă numai pe titularii de drepturi care le-au acordat mandat şi elaborează metodologii, în limita repertoriului gestionat, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a), sau negociaza direct cu utilizatorii contractele de licenţă. Organismele de gestiune colectivă vor permite, la cererea utilizatorilor, consultarea la sediul organismelor a repertoriului de opere gestionat, dintre cele utilizate de solicitant, în forma prevăzută la art. 126 alin. (2), precum şi lista titularilor de drepturi de autor şi de drepturi conexe, români şi străini, pe care îi reprezintă. Aceasta activitate de gestiune colectivă se afla sub supravegherea şi controlul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, în calitate de garant al aplicării legii."42. La articolul 125^1, litera c) va avea următorul cuprins:"c) categoriile de utilizatori şi alte categorii de persoane fizice şi juridice care au obligaţii de plată către titularii de drepturi;".43. Articolul 129^1 va avea următorul cuprins:"Art. 129^1. - În cazul gestiunii colective obligatorii, dacă un titular nu este asociat la nici un organism, competenţa revine organismului din domeniu cu cel mai mare număr de membri. Revendicarea de către titularii de drepturi nereprezentati a sumelor cuvenite se poate face în termen de 3 ani de la data notificării. După acest termen sumele nerepartizate sau nerevendicate sunt utilizate potrivit hotărârii adunării generale."44. La alineatul (1) al articolului 130, literele a), b), h) şi i) vor avea următorul cuprins:"a) sa elaboreze metodologii pentru domeniile lor de activitate, cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii în vederea plăţii acestor drepturi, în cazul acelor opere al căror mod de exploatare face imposibila autorizarea individuală de către titularii de drepturi; b) să-i autorizeze pe utilizatori, în cazul în care s-au stabilit metodologii, la cererea acestora efectuată înainte de utilizarea repertoriului protejat, în schimbul unei remuneraţii, prin licenta neexclusiva, în forma scrisă;..................................................................... h) sa ceara utilizatorilor sau intermediarilor acestora comunicarea de informaţii şi transmiterea documentelor necesare pentru determinarea cuantumului remuneraţiilor pe care le colectează, precum şi informaţii privind operele utilizate, cu indicarea titularilor de drepturi, în vederea repartizării acestora; utilizatorii sau intermediarii acestora au obligaţia sa furnizeze, în format scris şi electronic, în termen de 10 zile de la solicitare, informaţiile şi documentele solicitate sub semnatura reprezentantului legal şi cu ştampila; i) să asigure transparenta activităţii de gestiune colectivă în raporturile cu autorităţile publice care au drept de control;".45. Alineatele (1)-(3) ale articolului 131 vor avea următorul cuprins:"Art. 131. - (1) În vederea iniţierii procedurilor de negociere, organismele de gestiune colectivă trebuie să depună la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor o cerere, însoţită de metodologiile propuse a fi negociate, potrivit prevederilor art. 130 alin. (1) lit. a). (2) Metodologiile se negociaza în cadrul unei comisii constituite prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de maximum 5 zile de la primirea cererii de iniţiere a procedurilor de negociere. Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă. Comisia de negociere este constituită din: a) câte un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectivă, care funcţionează pentru câte o categorie de drepturi, pe de o parte; b) câte un reprezentant al principalelor structuri asociative mandatate de utilizatori, numit dintre acestea, şi câte un reprezentant al primilor 3 utilizatori majori, stabiliţi pe baza cifrei de afaceri şi a cotei de piaţa a acestora în domeniu, cu condiţia ca acestea să fie declarate la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor pe propria răspundere, precum şi al societăţilor publice de radiodifuziune şi de televiziune, după caz, pe de altă parte. (3) În vederea desemnării în cadrul comisiei prevăzute la alin. (2), organismele de gestiune colectivă vor depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, odată cu metodologiile, lista structurilor asociative ale utilizatorilor şi pe cea a utilizatorilor majori, care urmează a fi convocaţi pentru negocieri, precum şi elementele de identificare a acestora."46. Alineatele (2)-(4) ale articolului 131^1 vor avea următorul cuprins:"(2) Organismele de gestiune colectivă pot solicita de la aceeaşi categorie de utilizatori remuneraţii forfetare sau procentuale raportate la veniturile obţinute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul, iar în lipsa acestor venituri, la cheltuielile ocazionate de utilizare. (3) Remuneraţiile forfetare sau procentuale prevăzute la alin. (2) pot fi solicitate numai dacă şi în măsura în care sunt utilizate opere pentru care drepturile de autor sau drepturile conexe protejate se afla în termenele de protecţie prevăzute de lege. (4) În cazul în care gestiunea colectivă este obligatorie conform prevederilor art. 123^1, metodologiile se negociaza fără a se tine seama de criteriile prevăzute la alin. (1) lit. c) şi e), repertoriile fiind considerate repertorii extinse."47. Alineatele (1)-(7) şi (9) ale articolului 131^2 vor avea următorul cuprins:"Art. 131^2. - (1) Negocierea metodologiilor se desfăşoară conform programului stabilit între cele doua părţi, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii comisiei. (2) Înţelegerea părţilor cu privire la metodologiile negociate se consemnează într-un protocol care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. Protocolul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 5 zile de la data depunerii. Metodologiile astfel publicate sunt opozabile tuturor utilizatorilor din domeniul pentru care s-a negociat şi tuturor importatorilor şi fabricantilor de suporturi şi aparate pentru care se datorează remuneraţia compensatorie pentru copia privată, conform art. 107. (3) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate fi solicitat pentru iniţierea procedurii de arbitraj efectuate de către arbitri, în următoarele situaţii: a) entitatile care alcătuiesc o parte ce urmează sa participe la negociere nu au putut conveni asupra punctului de vedere comun ce trebuie prezentat celeilalte părţi; b) cele doua părţi aflate în negociere nu au putut conveni o formă unica a metodologiei în termenul prevăzut la alin. (1); c) organismele de gestiune colectivă nu au putut conveni încheierea unui protocol de repartizare a remuneraţiilor şi de stabilire a comisionului datorat colectorului unic. (4) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, în termen de 5 zile de la solicitarea arbitrajului, convoacă părţile în vederea desemnării, prin tragere la sorţi, a 5 arbitri titulari, care vor constitui completul de arbitraj, şi a 3 arbitri de rezerva. Aceştia din urma vor înlocui, în ordinea tragerii la sorţi, pe arbitrii titulari indisponibili. Desemnarea arbitrilor prin tragere la sorţi se face şi în cazul absentei părţilor convocate. (5) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, în termen de 5 zile de la data desemnării arbitrilor, convoacă la sediul sau arbitrii desemnaţi şi părţile în vederea constituirii completului de arbitraj. Completul de arbitraj stabileşte onorariul brut, dar nu mai mult de 3.000 lei (RON) pentru fiecare arbitru, primul termen, dar nu mai târziu de 5 zile, precum şi locul arbitrajului şi informează părţile. (6) Cele doua părţi aflate în arbitraj, organismele de gestiune colectivă şi, respectiv, utilizatorii sau alţi plătitori contribuie în mod egal la plata onorariului. Sumele se depun la casieria Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, înainte de primul termen de arbitraj. Neplata în termen atrage decăderea părţii care nu a achitat onorariul din dreptul de a propune probe şi de a formula concluzii pe durata arbitrajului. (7) Arbitrii au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la primul termen al arbitrajului să depună la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor hotărârea cuprinzând forma finala a metodologiilor supuse arbitrajului, în vederea comunicării către părţi. În mod excepţional, arbitrii pot solicita, motivat, Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor prelungirea acestui termen cu maximum 15 zile. Arbitrii îşi pot ridica onorariul de la casieria Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor numai după depunerea hotărârii arbitrale...................................................................... (9) În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii arbitrale părţile pot face apel împotriva acesteia la instanţa Curţii de Apel Bucureşti, care se va pronunţa asupra cauzei, în complet civil. Hotărârea arbitrală este executorie de drept până la pronunţarea soluţiei cu privire la menţinerea sau modificarea metodologiilor. Soluţia Curţii de Apel Bucureşti este definitivă şi irevocabilă, se comunică Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, prin decizie a directorului general, emisă în 5 zile de la data comunicării."48. La articolul 131^2, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:"(10) Metodologiile negociate sau stabilite conform prevederilor alin. (1)-(9) nu sunt opozabile utilizatorilor care la data declanşării procedurii de negociere a metodologiilor se afla în curs de negociere directa a unui contract de licenţă sau au încheiat deja aceste negocieri cu organismele de gestiune colectivă."49. Articolul 131^3 va avea următorul cuprins:"Art. 131^3. - (1) Organismele de gestiune colectivă sau, după caz, structurile asociative ale utilizatorilor, utilizatorii majori, societăţile publice de radiodifuziune sau de televiziune pot formula o noua cerere de iniţiere a procedurilor de negociere a tarifelor şi metodologiilor numai după 3 ani de la data publicării lor în forma definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În cazul negocierilor prevăzute de art. 107 alin. (4), oricare dintre părţi poate formula o noua cerere de iniţiere a procedurilor de negociere a metodologiilor numai după 2 ani de la data publicării acestora în forma definitivă în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Până la publicarea noilor metodologii, rămân valabile vechile metodologii."50. Articolul 133 va avea următorul cuprins:"Art. 133. - (1) Colectarea sumelor datorate de utilizatori sau de alţi plătitori se face de către un singur organism de gestiune colectivă pentru aceeaşi categorie de titulari de drepturi. (2) În situaţia în care exista mai multe organisme de gestiune colectivă pentru un singur domeniu de titulari de drepturi, organismele beneficiare stabilesc, printr-un protocol care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala acestora, următoarele: a) criteriile repartizării între organisme a remuneraţiei; b) organismul de gestiune colectivă care urmează să fie numit dintre acestea, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, drept colector în domeniul titularilor de drepturi în cauza; c) modalitatea de evidenţiere şi justificare a cheltuielilor privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector. (3) În cazul prevăzut la alin. (2), dacă organismele de gestiune colectivă beneficiare nu depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor protocolul menţionat, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a metodologiilor Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor desemnează dintre acestea colectorul în domeniul titularilor de drepturi în cauza, pe baza reprezentativitatii, prin decizie a directorului general. (4) Pentru situaţia prevăzută la alin. (3), colectorul unic desemnat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor nu poate repartiza sumele colectate nici între organismele beneficiare, nici propriilor membri, decât după depunerea la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a unui protocol încheiat între organismele beneficiare prin care se stabilesc criteriile privind repartizarea sumelor colectate. Cheltuielile de colectare, în acest caz, se evidenţiază distinct şi trebuie să fie justificate prin documente privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector în domeniul titularilor de drepturi în cauza. (5) La expirarea termenului de 30 de zile prevăzut la alin. (3), oricare dintre organismele de gestiune colectivă poate solicita Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor iniţierea procedurii de arbitraj efectuate de către arbitri, pentru stabilirea criteriilor privind repartizarea remuneraţiei între categoriile de beneficiari. Procedura de arbitraj, precum şi etapele ulterioare sunt cele prevăzute la art. 131^2 alin. (3)-(9). (6) Sumele colectate de organismul de gestiune colectivă, în calitate de colector unic, potrivit prevederilor art. 107^1 alin. (1), ale art. 121 alin. (2) şi alin. (1) şi (3) ale prezentului articol, se evidenţiază în conturi analitice distincte. (7) Organismul de gestiune colectivă, care este colector unic, are obligaţia sa elibereze autorizarea prin licenta neexclusiva, în forma scrisă semnată de toate organismele de gestiune colectivă beneficiare, şi să asigure transparenta activităţilor de colectare, precum şi a costurilor aferente în raporturile cu organismele de gestiune colectivă beneficiare. Acestea au obligaţia de a sprijini activitatea de colectare. (8) Prevederile art. 134 alin. (2) lit. f) se aplică în mod corespunzător şi organismelor de gestiune colectivă care sunt colectori unici. (9) Organismele de gestiune colectivă pot conveni printr-un protocol care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, desemnarea unui colector comun pe un domeniu de plătitori, privind remuneraţiile cuvenite categoriilor de titulari de drepturi reprezentate de acestea. De asemenea, organismele de gestiune colectivă pot înfiinţa, cu avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, organisme comune de colectare pentru mai multe domenii, care să funcţioneze potrivit prevederilor legale referitoare la federaţiile de persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, precum şi potrivit prevederilor exprese privind organizarea şi funcţionarea organismelor de gestiune colectivă din prezenta lege."51. Alineatul (2) al articolului 134 va avea următorul cuprins:"(2) Gestiunea colectivă se exercită potrivit următoarelor reguli: a) deciziile privind metodele şi regulile de colectare a remuneraţiei şi a altor sume de la utilizatori şi cele de repartizare a acestora între titularii de drepturi, precum şi cele privind alte aspecte mai importante ale gestiunii colective trebuie să fie luate de membri, în cadrul adunării generale, potrivit statutului; b) comisionul datorat de titularii de drepturi, care sunt membri ai unui organism de gestiune colectivă, pentru acoperirea cheltuielilor de funcţionare ale acestuia, prevăzute la art. 127 alin. (1) lit. i), cumulat cu comisionul datorat organismului de gestiune colectivă care este colector unic, potrivit prevederilor art. 133 alin. (2) lit. c) şi alin. (4), nu poate fi mai mare de 30% din sumele colectate anual; c) în lipsa unei hotărâri exprese a adunării generale, sumele colectate de un organism de gestiune colectivă nu pot fi utilizate în scopuri comune, altele decât acoperirea costurilor reale ale colectării şi repartizării către membri a sumelor cuvenite; adunarea generală poate decide ca maximum 30% din sumele colectate să poată fi utilizate în scopuri comune şi numai în limita obiectului de activitate; d) sumele colectate de un organism de gestiune colectivă se repartizează individual titularilor de drepturi, proporţional cu utilizarea repertoriului fiecăruia, în termen de maximum 6 luni de la data colectării; titularii de drepturi pot pretinde plata sumelor colectate nominal sau a căror repartizare nu presupune o documentare specială, în termen de 30 de zile de la data colectării; e) comisionul datorat de titularii de drepturi se retine acestora din sumele cuvenite fiecăruia, după calcularea repartiţiei individuale; f) sumele rezultate din plasamentele remuneraţiilor nerevendicate şi nerepartizate, aflate în depozite bancare sau obţinute din alte operaţiuni efectuate în limita obiectului de activitate, precum şi cele obţinute cu titlu de prejudicii sau daune ca urmare a încălcării drepturilor de autor ori a drepturilor conexe se cuvin şi se repartizează titularilor de drepturi şi nu pot constitui venituri ale organismului de gestiune colectivă."52. La articolul 134, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Remuneraţiile încasate de organismele de gestiune colectivă nu sunt şi nu pot fi asimilate veniturilor acestora. În exercitarea mandatului, în condiţiile prezentei legi, organismelor de gestiune colectivă nu li se transfera sau nu li se transmit drepturi de autor şi drepturi conexe ori utilizarea acestora."53. La alineatul (1) al articolului 134^1, litera c) va avea următorul cuprins:"c) situaţia anuală privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alţi plătitori, sumele reţinute, costul gestiunii şi sumele repartizate pe categorii de titulari;".54. Articolul 137 va avea următorul cuprins:"Art. 137. - (1) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor funcţionează ca organ de specialitate în subordinea Guvernului, fiind autoritate unica de reglementare, evidenta prin registre naţionale, supraveghere, autorizare, arbitraj şi constatare tehnico-ştiinţifică în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe. (2) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se face integral şi distinct de la bugetul de stat, prin intermediul bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor, ministrul coordonator fiind ordonator principal de credite. (3) Organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (4) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor este coordonat de ministrul culturii şi cultelor şi este condus de un director general, ajutat de un director general adjunct, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului coordonator. (5) Personalul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor beneficiază de stimulente din sumele încasate pentru bugetul de stat din operaţiunile contra cost efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, în procent de până la 15%. (6) Nivelul de constituire pentru fiecare dintre operaţiunile prevăzute la art. 138 alin. (1) lit. d), e), k) şi l) şi condiţiile de repartizare şi utilizare a fondului de stimulente se stabilesc prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului."55. Articolul 138 va avea următorul cuprins:"Art. 138. - (1) Principalele atribuţii ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor sunt următoarele: a) reglementează activitatea din domeniu prin decizii ale directorului general, potrivit legii; b) elaborează proiecte de acte normative în domeniul sau de activitate; c) tine evidenta repertoriilor transmise de organismele de gestiune colectivă; d) organizează şi administrează contra cost înregistrarea în registrele naţionale şi în alte evidente naţionale specifice, prevăzute de lege; e) eliberează contra cost marcaje holografice utilizabile în condiţiile legii în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe, la valoarea preţului de achiziţie la care se adauga un comision de administrare de 30%; f) avizează constituirea şi supraveghează funcţionarea organismelor de gestiune colectivă; g) avizează, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, potrivit legii, înscrierea în registrul aflat la grefa judecătoriei a asociaţiilor şi fundaţiilor constituite în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe, inclusiv în ceea ce priveşte asociaţiile pentru combaterea pirateriei; h) controlează funcţionarea organismelor de gestiune colectivă şi stabileşte măsurile de intrare în legalitate sau aplica sancţiuni, după caz; i) asigura secretariatul procedurilor de arbitraj desfăşurate potrivit legii; j) efectuează constatări tehnico-ştiinţifice cu privire la caracterul original al produselor purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, la solicitarea organelor de cercetare penală; k) efectuează la cerere expertize contra cost, pe cheltuiala părţilor interesate; l) desfăşoară activităţi de informare privind legislaţia din domeniu, pe cheltuiala proprie, precum şi activităţi de instruire, pe cheltuiala celor interesaţi; m) desfăşoară activităţi de reprezentare în relaţiile cu organizaţiile de specialitate similare şi cu organizaţiile internaţionale din domeniu, la care statul român este parte; n) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege. (2) Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc tarifele operaţiunilor ce pot fi efectuate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, contra cost. (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor are acces la informaţiile necesare în mod operativ şi gratuit de la Centrul Naţional al Cinematografiei, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Autoritatea Naţionala a Vamilor, Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală şi de la Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera, Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor şi Direcţia Generală de Paşapoarte din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi de la instituţiile financiar-bancare, în condiţiile legii."56. Alineatul (4) al articolului 138^2 va avea următorul cuprins:"(4) Pe baza concluziilor controlului, în cazul constatării unor nereguli, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate decide comunicarea procesului-verbal către adunarea generală a organismului de gestiune colectivă în cauza care îl va dezbate în prima şedinţa ordinară."57. Articolul 138^3 va avea următorul cuprins:"Art. 138^3. - În cazul în care organismul de gestiune colectivă nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 124 şi 126 ori încalcă obligaţiile prevăzute la art. 130, 133, 134, 134^1, 135 sau art. 138^2 alin. (2), Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate acorda organismului de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general, un termen pentru intrarea în legalitate. Decizia poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ. În cazul nerespectării deciziei rămase definitive, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor retrage temporar avizul prevăzut la art. 125. Retragerea temporară a avizului are ca efect suspendarea activităţii organismului de gestiune colectivă până la schimbarea administratorului general de către adunarea generală."58. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 138^4 vor avea următorul cuprins:"Art. 138^4. - (1) Pe lângă Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor funcţionează un corp de arbitri, format din 20 de membri, numiţi din 3 în 3 ani prin ordin al ministrului coordonator. Numirea se face dintre candidaţii cu pregătire juridică şi cu minimum 10 ani de activitate în domeniul dreptului civil, propuşi de organismele de gestiune colectivă, de structurile asociative ale utilizatorilor şi de societăţile publice de radiodifuziune şi de televiziune. Propunerile se depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, împreună cu o prezentare a candidatului propus şi cu acceptul scris al acestuia, incluzând informaţii privind modalităţile de convocare. (2) Arbitrii nu au calitatea de salariat al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor şi au dreptul la un onorariu pentru participarea la arbitrajul metodologiilor de colectare a drepturilor gestionate de organismele de gestiune colectivă în condiţiile prevăzute de prezenta lege."59. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 138^5 vor avea următorul cuprins:"(2) Prin măsuri tehnice, în sensul prezentei legi, se înţelege utilizarea oricărei tehnologii, a unui dispozitiv sau a unei componente care, în cadrul funcţionarii sale normale, este destinată sa împiedice sau sa limiteze actele care nu sunt autorizate de titularii drepturilor recunoscute prin prezenta lege...................................................................... (4) Titularii de drepturi care au instituit măsuri tehnice de protecţie au obligaţia de a pune la dispoziţie beneficiarilor excepţiilor prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. a), c) şi e), art. 33 alin. (2) lit. d) şi e) şi la art. 38 mijloacele necesare pentru accesul legal la opera sau la oricare alt obiect al protecţiei. Totodată aceştia au dreptul sa limiteze numărul copiilor realizate în condiţiile de mai sus."60. La articolul 138^5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Dispoziţiile alin. (4) nu se aplică în cazul operelor protejate puse la dispoziţia publicului, conform clauzelor contractuale convenite între părţi, astfel încât membrii publicului să poată avea acces la acestea în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual."61. La capitolul III "Măsuri de protecţie, proceduri şi sancţiuni", în secţiunea a II-a "Proceduri şi sancţiuni", înainte de art. 139 se introduce un nou articol, articolul 138^7, cu următorul cuprins:"Art. 138^7. - (1) Încălcarea drepturilor recunoscute şi protejate prin prezenta lege atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, potrivit legii. Dispoziţiile procedurale sunt cele prevăzute în prezenta lege, care se completează cu cele de drept comun. (2) În cadrul unei acţiuni referitoare la încălcarea drepturilor protejate de prezenta lege şi ca răspuns la o cerere justificată a solicitantului, instanţa are dreptul să solicite furnizarea informaţiilor privind originea şi reţelele de distribuţie a mărfurilor sau a serviciilor care aduc atingere unui drept prevăzut de prezenta lege fie de la făptuitor şi/sau de la orice altă persoană care: a) detinea în scop comercial mărfuri pirat; b) utiliza în scop comercial servicii prin care încalcă drepturile protejate de prezenta lege; c) furniza, în scop comercial, produse sau servicii utilizate în activităţi prin care se încalcă drepturile prevăzute de prezenta lege; d) a fost indicată, de oricare dintre persoanele prevăzute la lit. a), b) sau c), ca fiind implicata în producerea, realizarea, fabricarea, distribuirea ori închirierea mărfurilor pirat sau a dispozitivelor pirat de control al accesului ori în furnizarea produselor sau serviciilor prin care se încalcă drepturile protejate de prezenta lege. (3) Informaţiile prevăzute în alin. (2) cuprind, după caz: a) numele şi adresa producătorilor, fabricantilor, distribuitorilor, furnizorilor şi ale celorlalţi deţinători anteriori ai mărfurilor, dispozitivelor sau ai serviciilor, inclusiv ale transportatorilor, precum şi ale angrosistilor destinatari şi ale vânzătorilor cu amănuntul; b) informaţii privind cantităţile produse, fabricate, livrate sau transportate, primite ori comandate, precum şi preţul obţinut pentru mărfurile, dispozitivele sau serviciile respective. (4) Prevederile alin. (2) şi (3) se aplică fără a aduce atingere altor dispoziţii legale, care: a) acorda titularului dreptul de a primi informaţii mai extinse; b) prevăd utilizarea în cauzele civile sau penale a informaţiilor comunicate în conformitate cu prezentul articol; c) prevăd răspunderea pentru abuzul de drept la informare; d) dau posibilitatea să se refuze furnizarea de informaţii care ar constrânge persoana menţionată în alin. (1) sa admită propria sa participare sau pe cea a rudelor sale apropiate la o activitate prin care se încalcă drepturile protejate de prezenta lege; e) prevăd protecţia confidenţialităţii surselor de informare sau prelucrarea datelor cu caracter personal."62. Articolul 139 va avea următorul cuprins:"Art. 139. - (1) Titularii drepturilor recunoscute şi protejate prin prezenta lege pot solicita instanţelor de judecată sau altor organisme competente, după caz, recunoaşterea drepturilor lor şi constatarea încălcării acestora şi pot pretinde acordarea de despăgubiri pentru repararea prejudiciului cauzat. Aceleaşi solicitări pot fi formulate în numele şi pentru titularii de drepturi de către organismele de gestiune, de către asociaţiile de combatere a pirateriei sau de către persoanele autorizate sa utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege, conform mandatului acordat în acest sens. Când o acţiune a fost pornită de titular, persoanele autorizate sa utilizeze drepturi protejate prin prezenta lege pot sa intervină în proces, solicitând repararea prejudiciului ce le-a fost cauzat. (2) La stabilirea despăgubirilor instanţa de judecată ia în considerare: a) fie criterii cum ar fi consecinţele economice negative, în special câştigul nerealizat, beneficiile realizate pe nedrept de făptuitor şi, atunci când este cazul, alte elemente în afară factorilor economici, cum ar fi daunele morale cauzate titularului dreptului; b) fie acordarea de despăgubiri reprezentând triplul sumelor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare ce a făcut obiectul faptei ilicite, în cazul în care nu se pot aplica criteriile menţionate la lit. a). (3) În cazul în care exista suspiciuni cu privire la încălcarea unor drepturi recunoscute şi protejate prin prezenta lege, persoanele îndreptăţite pot cere instanţei de judecată sau altor organe competente potrivit legii: a) sa dispună de îndată luarea unor măsuri pentru a preveni producerea iminenta a unei pagube prin încălcarea unui drept, prin interzicerea, cu titlu provizoriu, ca încălcările prezumate aduse acestui drept sa continue sau pentru a condiţiona continuarea lor de constituirea unor garanţii destinate să asigure despăgubirea solicitantului; măsurile provizorii de interzicere vor fi impuse, dacă este cazul, prin obligarea la plata de amenzi civile potrivit dreptului comun; b) sa dispună de îndată luarea unor măsuri pentru a asigura repararea pagubei; în acest scop instanţa poate dispune luarea de măsuri asiguratorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale persoanei presupuse a fi încălcat drepturile recunoscute de prezenta lege, inclusiv blocarea conturilor sale bancare şi a altor bunuri. În acest scop, autorităţile competente pot sa dispună comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul corespunzător la informaţiile pertinente; c) sa dispună ridicarea sau predarea către autorităţile competente a mărfurilor cu privire la care exista suspiciuni privind încălcarea unui drept prevăzut de prezenta lege pentru a împiedica introducerea acestora în circuitul comercial. (4) Măsurile prevăzute la alin. (3) şi (6) pot fi dispuse şi prin ordonanţa preşedinţială. În acest caz, instanţele judecătoreşti pot sa ceara reclamantului să depună o cauţiune suficienta pentru a asigura compensarea oricărui prejudiciu care ar putea fi suferit de pârât. (5) Aceleaşi măsuri pot fi cerute, în aceleaşi condiţii, împotriva unui intermediar ale cărui servicii sunt utilizate de către un terţ pentru a încalcă un drept protejat prin prezenta lege. (6) Titularii de drepturi sau reprezentanţii acestora prevăzuţi la alin. (1) pot solicita instanţei judecătoreşti, chiar şi înainte de introducerea unei acţiuni pe fondul cauzei, luarea unor măsuri de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stări de fapt, atunci când exista un risc de încălcare a drepturilor prevăzute de prezenta lege şi dacă exista un risc de distrugere a elementelor de proba. (7) Măsurile prevăzute la alin. (3), (5) şi (6) pot sa includă descrierea detaliată, cu sau fără prelevare de esantioane, sau sechestrarea reală a mărfurilor în litigiu şi, în cazurile corespunzătoare, a materialelor şi instrumentelor utilizate pentru a produce şi/sau a distribui aceste mărfuri, precum şi documentele care se referă la ele. Aceste măsuri vor fi avute în vedere şi în aplicarea dispoziţiilor art. 96-99 din Codul de procedură penală. (8) Pentru luarea măsurilor provizorii şi a măsurilor asiguratorii prevăzute la alin. (3) şi pentru luarea măsurilor de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stări de fapt prevăzute la alin. (6), precum şi pentru exercitarea căilor de atac asupra măsurilor luate sunt aplicabile dispoziţiile dreptului comun. Pronunţarea se poate amana cu cel mult 24 de ore. (9) Instanţele judecătoreşti sunt abilitate sa adopte măsurile prevăzute la alin. (3) şi (6), fără citarea părţii adverse, în cazurile în care acest lucru va fi necesar, în special atunci când orice întârziere este de natura sa cauzeze un prejudiciu ireparabil sau când exista riscul demonstrabil de distrugere a elementelor de proba. Partea adversa va fi informată de îndată, cel mai târziu după executarea măsurilor. (10) Instanţa poate să autorizeze ridicarea de obiecte şi înscrisuri care constituie dovezi ale încălcării drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, în original ori în copie, chiar şi atunci când acestea se afla în posesia părţii adverse. În cazul incalcarilor comise la scara comercială, autorităţile competente pot sa dispună, de asemenea, comunicarea de documente bancare, financiare sau comerciale ori accesul corespunzător la informaţiile pertinente. (11) Pentru adoptarea măsurilor prevăzute la alin. (3), (6) şi (10), sub rezerva asigurării protecţiei informaţiilor confidenţiale, instanţele judecătoreşti vor pretinde reclamantului sa furnizeze orice element de proba, accesibil în mod rezonabil, pentru a dovedi, cu suficienta certitudine, ca s-a adus atingere dreptului sau ori ca o astfel de atingere este iminenta. Se considera ca reprezentând element de proba suficient şi un esantion rezonabil dintr-un număr substanţial de copii ale unei opere sau ale oricărui alt obiect protejat. În acest caz, instanţele judecătoreşti pot sa ceara reclamantului să depună o cauţiune suficienta pentru a asigura compensarea oricărui prejudiciu care ar putea fi suferit de pârât. (12) Măsurile de asigurare a dovezilor sau de constatare a unei stări de fapt dispuse de instanţa vor fi duse la îndeplinire prin executor judecătoresc. Titularii drepturilor ce se presupune ca au fost incalcate ori cu privire la care exista pericolul de a fi incalcate sau reprezentanţii acestor titulari au dreptul de a participa la punerea în executare a măsurilor de asigurare a dovezilor ori de constatare a unei stări de fapt. (13) Instanţa poate dispune ridicarea măsurilor prevăzute la alin. (3) şi (6), la cererea pârâtului, dacă reclamantul nu a introdus o acţiune care să conducă la soluţionarea pe fond a cauzei într-un termen de 20 de zile lucrătoare sau 31 de zile calendaristice, dacă acest termen este mai lung, termene calculate de la data ducerii la îndeplinire a măsurilor. (14) Titularii drepturilor incalcate pot cere instanţei de judecată sa dispună aplicarea oricăreia dintre următoarele măsuri: a) remiterea, pentru acoperirea prejudiciilor suferite, a încasărilor realizate prin actul ilicit; b) distrugerea echipamentelor şi a mijloacelor aflate în proprietatea făptuitorului, a căror destinaţie unica sau principala a fost aceea de producere a actului ilicit; c) scoaterea din circuitul comercial, prin confiscare şi distrugere, a copiilor efectuate ilegal; d) răspândirea informaţiilor cu privire la hotărârea instanţei de judecată, inclusiv afişarea hotărârii, precum şi publicarea sa integrală sau parţială în mijloacele de comunicare în masa, pe cheltuiala celui care a săvârşit fapta; în aceleaşi condiţii instanţele pot dispune măsuri suplimentare de publicitate adaptate circumstanţelor particulare ale cazului, inclusiv o publicitate de mare amploare. (15) Instanţa de judecată dispune aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (14) pe cheltuiala făptuitorului, cu excepţia cazului în care exista motive temeinice pentru ca acesta sa nu suporte cheltuielile. (16) Măsurile prevăzute la alin. (14) lit. b) şi c) pot fi dispuse şi de procuror cu ocazia rezolvarii cauzei în faza de urmărire penală. Dispoziţiile alin. (14) lit. c) nu se aplică pentru construcţiile realizate cu încălcarea drepturilor privind opera de arhitectura, protejate prin prezenta lege, dacă distrugerea clădirii nu este impusa de circumstanţele cazului respectiv. (17) În dispunerea măsurilor prevăzute la alin. (14), instanţa de judecată va respecta principiul proportionalitatii cu gravitatea încălcării drepturilor protejate de prezenta lege şi va lua în considerare interesele terţilor susceptibili de a fi afectaţi de aceste măsuri. (18) Autorităţile judiciare sunt obligate sa comunice părţilor soluţiile adoptate în cauzele de încălcare a drepturilor reglementate de prezenta lege. (19) Guvernul României, prin Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, sprijină elaborarea de către asociaţiile şi organizaţiile profesionale a codurilor de conduita la nivel comunitar, destinate să contribuie la asigurarea respectului drepturilor prevăzute de prezenta lege, în special în ceea ce priveşte utilizarea codurilor ce permit identificarea fabricantului, aplicate pe discuri optice. De asemenea, Guvernul României, prin Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, sprijină transmiterea către Comisia Europeană a proiectelor codurilor de conduita la nivel naţional sau comunitar şi a evaluărilor referitoare la aplicarea acestora."63. Articolul 139^2 va avea următorul cuprins:"Art. 139^2. - Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) următoarele fapte: a) încălcarea prevederilor art. 21; b) încălcarea prevederilor art. 88 şi 89; c) încălcarea prevederilor art. 107 alin. (3) şi (7); d) nerespectarea de către utilizatori a prevederilor art. 130 lit. h); e) fixarea, fără autorizarea sau consimţământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege, a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune."64. Articolul 139^3 se abroga.65. Articolul 139^4 va avea următorul cuprins:"Art. 139^4. - (1) Constituie contravenţie, dacă nu reprezintă infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON) şi cu confiscarea mărfurilor pirat sau a dispozitivelor pirat de control al accesului fapta persoanelor juridice sau a persoanelor fizice autorizate de a permite accesul în spaţiile, la echipamentele, la mijloacele de transport, la bunurile sau la serviciile proprii, în vederea săvârşirii de către o altă persoană a unei contravenţii sau infracţiuni prevăzute de prezenta lege. (2) Pentru repetarea săvârşirii faptei prevăzute la alin. (1), care au avut ca rezultat săvârşirea infracţiunilor prevăzute la art. 139^6 în termen de un an, organul constatator aplica şi sancţiunea complementara a închiderii unităţii."66. Articolul 139^5 va avea următorul cuprins:"Art. 139^5. - (1) Sancţiunile contravenţionale prevăzute la art. 139^2 se aplică şi persoanelor juridice. În cazul în care contravenientul, persoana juridică, desfăşoară activităţi care implica, conform obiectului sau de activitate, comunicarea publică de opere sau de produse purtătoare de drepturi de autor sau drepturi conexe, limitele amenzilor contravenţionale se maresc de doua ori. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 139^2 şi 139^4 se constata şi se aplică de ofiţerii sau de agenţii de poliţie din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor cu competente în domeniu. (3) Contravenientul poate achită, în termen de 48 de ore de la data primirii procesului-verbal de constatare a contravenţiei, jumătate din minimul amenzii prevăzute în prezenta lege."67. Articolul 139^6 va avea următorul cuprins:"Art. 139^6. - (1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 ani la 5 ani sau cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 25.000 lei (RON) următoarele fapte: a) realizarea, în scopul distribuirii, fără a se urmări, direct sau indirect, un avantaj material, cu orice mijloace şi în orice mod de mărfuri pirat; b) plasarea mărfurilor pirat sub un regim vamal definitiv de import sau export, sub un regim vamal suspensiv ori în zone libere; c) orice alta modalitate de introducere a mărfurilor pirat pe piaţa interna. (2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON) oferirea, distribuirea, deţinerea ori depozitarea sau transportul, în scopul distribuirii, de mărfuri pirat, precum şi deţinerea acestora în scopul utilizării prin comunicare publică la punctele de lucru ale persoanelor juridice. (3) În cazul în care faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt săvârşite în scop comercial, acestea se sancţionează cu închisoare de la 3 ani la 12 ani. (4) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (3) se sancţionează şi închirierea sau oferirea spre închiriere de mărfuri pirat. (5) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 2.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON) promovarea de mărfuri pirat prin orice mijloc şi în orice mod, inclusiv prin utilizarea anunţurilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare sau prin expunerea ori prezentarea către public a listelor sau a cataloagelor de produse. (6) În cazul în care oricare dintre faptele prevăzute la alin. (1)-(4) au produs consecinţe deosebit de grave, acestea se sancţionează cu închisoare de la 5 ani la 15 ani. Pentru evaluarea gravitatii consecinţelor, calculul pagubei materiale se efectuează ţinându-se seama de mărfurile pirat identificate în condiţiile prevăzute la alin. (1)-(4) şi de preţul per unitate al produselor originale, cumulat cu sumele încasate ilegal de făptuitor. (7) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (6) se sancţionează săvârşirea faptelor menţionate la alin. (1)-(5) de către un grup infractional organizat. (8) În sensul prezentei legi, prin mărfuri pirat se înţelege: toate copiile, indiferent de suport, inclusiv copertele, realizate fără consimţământul titularului de drepturi sau al persoanei legal autorizate de acesta şi care sunt executate, direct ori indirect, total sau parţial, de pe un produs purtător de drepturi de autor sau de drepturi conexe ori de pe ambalajele sau copertele acestora. (9) În sensul prezentei legi, prin scop comercial se înţelege urmărirea obţinerii, direct sau indirect, a unui avantaj economic ori material. (10) Scopul comercial se prezuma dacă marfa pirat este identificata la sediul, la punctele de lucru, în anexele acestora sau în mijloacele de transport utilizate de operatorii economici care au în obiectul de activitate reproducerea, distribuirea, închirierea, depozitarea sau transportul de produse purtătoare de drepturi de autor ori de drepturi conexe."68. Articolul 139^7 va avea următorul cuprins:"Art. 139^7. - Refuzul de a declara provenienţă mărfurilor pirat ori a dispozitivelor pirat de control al accesului, utilizate pentru serviciile de programe cu acces condiţionat, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 20.000 lei (RON)."69. Articolul 139^8 va avea următorul cuprins:"Art. 139^8. - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 4 ani sau cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 40.000 lei (RON) punerea la dispoziţie publicului, inclusiv prin Internet sau prin alte reţele de calculatoare, fără consimţământul titularilor de drepturi, a operelor ori a produselor purtătoare de drepturi conexe sau de drepturi sui-generis ale fabricantilor de baze de date ori a copiilor acestora, indiferent de suport, astfel încât publicul să le poată accesa în orice loc sau în orice moment ales în mod individual."70. Articolul 139^9 va avea următorul cuprins:"Art. 139^9. - Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 4 ani sau cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 40.000 lei (RON) reproducerea neautorizata pe sisteme de calcul a programelor pentru calculator în oricare dintre următoarele modalităţi: instalare, stocare, rulare sau executare, afişare ori transmitere în reţea interna."71. Articolul 140 va avea următorul cuprins:"Art. 140. - (1) Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la o luna la 2 ani sau cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) următoarele fapte comise fără autorizarea sau consimţământul titularului drepturilor recunoscute de prezenta lege: a) reproducerea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe; b) distribuirea, închirierea sau importul pe piaţa interna al operelor ori al produselor purtătoare de drepturi conexe, altele decât mărfurile pirat; c) comunicarea publică a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe; d) radiodifuzarea operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe; e) retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe; f) realizarea de opere derivate; g) fixarea în scop comercial a interpretarilor sau a executiilor artistice ori a programelor de radiodifuziune sau de televiziune. (2) Prin produse purtătoare de drepturi conexe se înţelege interpretarile sau executiile artistice fixate, fonogramele, videogramele şi propriile emisiuni ori servicii de programe ale organismelor de radiodifuziune şi de televiziune."72. După articolul 141 se introduce un nou articol, articolul 141^1, cu următorul cuprins:"Art. 141^1. - (1) Producerea, importul, distribuirea, deţinerea, instalarea, întreţinerea sau înlocuirea în mod ilicit a dispozitivelor de control al accesului, fie originale, fie pirat, utilizate pentru serviciile de programe cu acces condiţionat, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 2 ani la 5 ani sau cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 25.000 lei (RON). (2) Fapta persoanei care se racordeaza fără drept sau care racordeaza fără drept o altă persoană la servicii de programe cu acces condiţionat constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON). (3) Utilizarea anunţurilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare în scopul promovării dispozitivelor pirat de control al accesului la serviciile de programe cu acces condiţionat, precum şi expunerea sau prezentarea către public în orice mod, fără drept, a informaţiilor necesare confectionarii de dispozitive de orice fel, apte să asigure accesul neautorizat la serviciile de programe precizate, cu acces condiţionat, ori destinate accesului neautorizat în orice mod la astfel de servicii, constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la o luna la 3 ani. (4) Vânzarea sau închirierea dispozitivelor pirat de control al accesului se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 10 ani. (5) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (4) se sancţionează şi săvârşirea faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) în scop comercial. (6) În sensul prezentei legi, prin dispozitive pirat de control al accesului se înţelege orice dispozitiv a cărui confectionare nu a fost autorizata de către titularul drepturilor recunoscute prin prezenta lege în raport cu un anumit serviciu de programe de televiziune cu acces condiţionat, realizat pentru facilitarea accesului la acel serviciu."73. Articolul 143 va avea următorul cuprins:"Art. 143. - (1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) fapta persoanei care, fără drept, produce, importa, distribuie sau închiriază, oferă, prin orice mod, spre vânzare sau închiriere ori deţine, în vederea comercializării, dispozitive sau componente care permit neutralizarea măsurilor tehnice de protecţie ori care prestează servicii ce conduc la neutralizarea măsurilor tehnice de protecţie ori care neutralizeaza aceste măsuri tehnice de protecţie, inclusiv în mediul digital. (2) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) fapta persoanei care, fără a avea consimţământul titularilor de drepturi şi ştiind sau trebuind sa ştie ca astfel permite, facilitează, provoacă sau ascunde o încălcare a unui drept prevăzut în prezenta lege: a) inlatura în scop comercial de pe opere sau de pe alte produse protejate ori modifica pe acestea orice informaţie sub forma electronică, privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabil; b) distribuie, importa în scopul distribuirii, radiodifuzeaza ori comunică public sau pune la dispoziţie publicului, astfel încât să poată fi accesate, în orice loc şi în orice moment ales în mod individual, fără drept, prin intermediul tehnicii digitale, opere sau alte produse protejate pentru care informaţiile existente sub forma electronică privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe au fost inlaturate ori modificate fără autorizaţie."74. Articolul 145 va avea următorul cuprins:"Art. 145. - (1) Constatarea infracţiunilor prevăzute în prezenta lege se face de către structurile specializate ale Inspectoratului General al Poliţiei Române şi Inspectoratului General al Poliţiei de Frontiera. (2) Constatarea infracţiunilor prevăzute la art. 139^6 alin. (5), art. 139^8, 139^9 şi 143 se face şi de către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiilor, în condiţiile prevăzute de art. 214 din Codul de procedură penală. (3) Competenţa de judecată pentru infracţiunile prevăzute la art. 139^6 -143 revine tribunalului."75. Articolul 146 va avea următorul cuprins:"Art. 146. - Beneficiază de protecţia prevăzută de prezenta lege următoarele: a) operele ai căror autori sunt cetăţeni români, chiar dacă nu au fost aduse încă la cunoştinţa publică; b) operele ai căror autori sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori cu sediul în România, chiar dacă nu au fost aduse la cunoştinţa publică; c) operele de arhitectura construite pe teritoriul României; d) interpretarile sau executiile artiştilor interpreţi ori executanţi care au loc pe teritoriul României; e) interpretarile sau executiile artiştilor interpreţi ori executanţi care sunt fixate în înregistrări protejate de prezenta lege; f) interpretarile sau executiile artiştilor interpreţi ori executanţi care nu au fost fixate în înregistrări, dar sunt transmise prin emisiuni de radiodifuziune sau de televiziune protejate de prezenta lege; g) înregistrările sonore sau audiovizuale ai căror producători sunt persoane fizice sau juridice cu domiciliul ori cu sediul în România; h) înregistrările sonore sau audiovizuale a căror prima fixare pe un suport material a avut loc pentru prima data în România; i) programele de radiodifuziune şi de televiziune emise de organisme de radiodifuziune şi de televiziune cu sediul în România; j) programele de radiodifuziune şi de televiziune transmise de organisme transmitatoare cu sediul în România."76. Articolul 147 va avea următorul cuprins:"Art. 147. - Persoanele fizice sau juridice străine, titulari ai drepturilor de autor sau ai drepturilor conexe, beneficiază de protecţia prevăzută prin convenţiile, tratatele şi acordurile internaţionale la care România este parte, iar în lipsa acestora beneficiază de un tratament egal cu cel al cetăţenilor români, cu condiţia ca aceştia sa beneficieze, la rândul lor, de tratament naţional în statele respective."77. Articolul 147^1 va avea următorul cuprins:"Art. 147^1. - În completarea prevederilor prezentei legi se pot adopta reglementări speciale pentru stabilirea unor măsuri, inclusiv privind aplicarea şi utilizarea codurilor de identificare a sursei, în vederea combaterii importului, producerii, reproducerii, distribuirii sau închirierii de mărfuri pirat ori dispozitive pirat de control al accesului, utilizate pentru serviciile de programe cu acces condiţionat, precum şi pentru utilizarea de marcaje speciale pentru atestarea plăţii remuneraţiei compensatorii pentru copia privată."78. Alineatul (2) al articolului 149 va avea următorul cuprins:"(2) Beneficiază de protecţia prezentei legi şi operele, inclusiv programele pentru calculator, interpretarile sau executiile, înregistrările sonore sau audiovizuale, precum şi programele organismelor de radiodifuziune şi de televiziune realizate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, în condiţiile prevăzute la alin. (1)."79. După articolul 151 se introduc doua noi articole, articolele 151^1 şi 151^2, cu următorul cuprins:"Art. 151^1. - (1) Comisia Europeană va fi informată cu privire la intenţia de adoptare a unor dispoziţii naţionale de reglementare a unor noi drepturi conexe, precizându-se motivele esenţiale care justifica reglementarea acestor drepturi, precum şi durata de protecţie corespunzătoare. (2) Vor fi comunicate Comisiei Europene orice dispoziţii naţionale adoptate în domeniul reglementat de prezenta lege. (3) Va fi transmisă Comisiei Europene lista organismelor de radiodifuziune cărora le sunt aplicabile dispoziţiile art. 119 alin. (2). (4) Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor este responsabil de efectuarea comunicărilor prevăzute la alin. (1)-(3) către Comisia Europeană.Art. 151^2. - Prezenta lege transpune prevederile următoarelor acte normative comunitare: a) Directiva Consiliului 91/250/CEE din 14 mai 1991 privind protecţia juridică a programelor pentru calculator, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 122 din 17 mai 1991; b) Directiva Consiliului 92/100/CEE din 19 noiembrie 1992 privind dreptul de închiriere şi de împrumut şi anumite drepturi conexe dreptului de autor în domeniul proprietăţii intelectuale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 346 din 24 noiembrie 1992; c) Directiva Consiliului 93/83/CEE din 27 septembrie 1993 privind armonizarea anumitor dispoziţii referitoare la dreptul de autor şi drepturile conexe aplicabile difuzării de programe prin satelit şi retransmisiei prin cablu, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 248 din 6 octombrie 1993; d) Directiva Consiliului 93/98/CEE din 29 octombrie 1993 privind armonizarea duratei de protecţie a dreptului de autor şi a anumitor drepturi conexe, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 290 din 24 noiembrie 1993; e) Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 96/9/CE din 11 martie 1996 privind protecţia juridică a bazelor de date, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 077 din 27 martie 1996; f) Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/29/CE din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informationala, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 006 din 10 ianuarie 2002; g) Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2001/84/CE din 27 septembrie 2001 privind dreptul de suita în beneficiul autorului unei opere de arta originale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 272 din 13 octombrie 2001; h) Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2004/48/CE din 29 aprilie 2004 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 157 din 30 aprilie 2004."  +  Articolul II (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga următoarele prevederi legale: a) art. 96 alin. (1) lit. c) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 5 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. 7/2004 privind protecţia juridică a serviciilor bazate pe acces condiţionat sau constând în accesul condiţionat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 20 ianuarie 2004; c) art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 45/2000 privind unele măsuri pentru combaterea producerii şi comercializării neautorizate a fonogramelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 624/2001; d) art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio şi video, precum şi a programelor pentru calculator, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 213/2002; e) art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 143/2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 10 martie 2003; f) art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2003 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere audiovizuale al organismelor de gestiune colectivă şi a tabelelor cuprinzând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere audiovizuale, cu excepţia autorilor muzicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 10 martie 2003. (2) Pe data prevăzută la alin. (1) atribuţiile Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale, stabilite prin acte normative anterioare prezentei ordonanţe de urgenţă, îşi încetează aplicabilitatea.  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, părţile implicate în negocieri pot iniţia procedurile pentru stabilirea unor noi metodologii privind remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi şi au obligaţia sa trimită câte 3 nominalizări pentru constituirea corpului de arbitri prevăzut la art. 138^4 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare. Până la aprobarea metodologiilor negociate conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se aplică metodologiile în vigoare.  +  Articolul IVÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor va începe eliberarea marcajelor holografice aplicabile pe fonograme. În această perioadă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România va continua sa elibereze marcajele holografice conform procedurii existente anterior prezentei ordonanţe de urgenţă. Ministerul Finanţelor Publice va asigura suplimentarea bugetului Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor cu suma necesară achiziţionării în timp util a marcajelor holografice, estimată în raport cu vânzările de marcaje holografice din anii anteriori. Stocul de marcaje holografice rămas la Uniunea Producătorilor de Fonograme din România la sfârşitul perioadei de 90 de zile va fi preluat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.  +  Articolul VLegea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 1 septembrie 2005.Nr. 123.-----------