LEGE nr. 300 din 17 mai 2002 (*actualizată*)privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor(actualizată până la data de 1 februarie 2005*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 13 iunie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 1 februarie 2005, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004.**) Conform art. II din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004, în cuprinsul legii, denumirile: Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul de Interne, Ministerul Industriei şi Resurselor şi Ministerul Finanţelor Publice se înlocuiesc cu: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase şi, respectiv, Autoritatea Naţionala a Vamilor.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementează regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, autorizarea şi desfăşurarea operaţiunilor cu precursori, precum şi măsurile de combatere a operaţiunilor ilicite cu precursori. (2) Producerea, deţinerea sau orice activitate cu precursori este permisă numai în scop comercial, medical, sanitar-veterinar, industrial, de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică.  +  Articolul 2Termenii şi expresiile de mai jos, folosite în prezenta lege, au următorul înţeles: a) precursori - substanţe clasificate sunt substantele chimice folosite la fabricarea ilicită a drogurilor, clasificate potrivit anexei nr. 1, produsele naturale şi amestecurile care le conţin, cu excepţia medicamentelor, preparatelor farmaceutice, amestecurilor, produselor naturale şi a altor preparate care conţin aceste substanţe şi care au o astfel de compoziţie încât nu permit recuperarea sau utilizarea substanţelor respective în acest scop, prin metode simple sau rentabile; b) substanţe neclasificate - orice substanţa care, deşi nu este cuprinsă în anexa nr. 1 la prezenta lege, este identificata ca fiind deja utilizata în obţinerea ilicită a drogurilor. Lista acestor substanţe şi modul de informare a autorităţilor cu privire la circuitul lor se stabilesc prin regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi; c) operator - orice persoană fizica sau juridică implicata în introducerea pe piaţa a precursorilor; d) introducere pe piaţa - orice punere la dispoziţie, cu titlu oneros sau gratuit, a precursorilor sau stocarea, fabricarea, producerea, transformarea, comercializarea, distribuirea sau curtajul în scopul punerii la dispoziţie a acestor substanţe; e) import - introducerea pe teritoriul vamal al României şi/sau al Uniunii Europene a precursorilor; f) export - scoaterea de pe teritoriul vamal al României şi/sau al Uniunii Europene a precursorilor; g) operaţiuni cu precursori - fabricarea, producerea, tratarea, sinteza, extractia, condiţionarea, distribuirea, punerea în vânzare, livrarea, procurarea, folosirea, ambalarea, transportul, stocarea, depozitarea, manipularea, recuperarea, distrugerea, curtajul sau orice alta activitate legală de import, export, tranzit ori intermediere de precursori.--------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.  +  Articolul 3 (1) Lista cuprinzând substantele chimice care sunt folosite în mod frecvent la fabricarea ilicită a drogurilor, denumite în prezenta lege precursori, este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Substantele înscrise în anexa nr. 1 se clasifica în trei categorii, în raport cu gradul de risc şi posibilitatea înlocuirii acestora cu alte substanţe în cadrul procesului de fabricare ilicită a drogurilor, precum şi pentru asigurarea desfăşurării normale a operaţiunilor legale cu precursori. (3) Anexa nr. 1 poate fi completată prin înscrierea unor substanţe noi actualizată ori modificată prin eliminarea altor substanţe sau prin transferarea acestora dintr-o categorie în alta, prin ordin al ministrului sănătăţii.  +  Articolul 4 (1) Operaţiunile cu precursorii din categoriile I şi a II-a prevăzute în anexa nr. 1 se autorizeaza de către Ministerul Sănătăţii după obţinerea avizului prealabil şi obligatoriu al Inspectoratului General al Poliţiei Române. (2) Pentru farmacii, inclusiv farmaciile veterinare, autorizaţia pentru operaţiuni cu precursori se acordă o dată cu eliberarea autorizaţiei de funcţionare. (3) Operaţiunile cu precursorii din categoria a III-a prevăzută în anexa nr. 1 sunt permise numai pe baza autorizaţiei emise de Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 5.--------------Art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.  +  Articolul 5Persoanele fizice şi juridice pot procura, deţine şi folosi, fără a fi obligate să obţină autorizaţie eliberata conform art. 4, precursorii din categoria a III-a, iar din categoria I numai permanganat de potasiu, în condiţiile şi cantităţile prevăzute în regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi.--------------Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.  +  Articolul 6 (1) Exportul şi importul precursorilor se efectuează de operatori autorizaţi de Ministerul Sănătăţii sau de Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, în conformitate cu dispoziţiile art. 4. (2) Exportul precursorilor din categoriile I şi a II-a în cantităţi mai mari decât limitele anuale aprobate se efectuează de operatori autorizaţi pe baza unei autorizaţii de export, eliberata pentru fiecare operaţiune de către Ministerul Sănătăţii. Limitele anuale şi modelul autorizaţiei sunt prevăzute în regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi. (3) Exportul precursorilor din categoria a III-a în cantităţi mai mari decât limitele anuale aprobate se efectuează de operatori autorizaţi pe baza unei autorizaţii de export, eliberata pentru fiecare operaţiune de către Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. Modelul autorizaţiei şi limitele anuale sunt prevăzute în regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi. (4) Operaţiunile de comerţ cu precursori în şi din statele membre ale Uniunii Europene sunt asimilate comerţului intern şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii. (5) Se exceptează de la prevederile alin. (2) şi (3) şi se solicita în mod obligatoriu autorizaţie de export în situaţia în care precursorii, în orice cantitate, sunt destinaţi, direct sau indirect, unui operator stabilit în una dintre ţările care au solicitat notificarea prealabilă a exportului în conformitate cu art. 12 paragraful 10 din Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, întocmită la Viena la 20 decembrie 1988, la care România a aderat prin Legea nr. 118/1992, şi cu Rezoluţia 20/4 a Sesiunii speciale a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra drogurilor din 1998. Lista ţărilor respective este prevăzută în regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi şi se actualizează permanent în baza comunicărilor organismelor internaţionale competente sau ca urmare a încheierii de acorduri bilaterale. (6) La solicitarea autorizaţiei de export, operatorul prezintă declaraţia de utilizare finala a partenerului extern, confirmarea notificării exportului către Inspectoratul General al Poliţiei Române, şi, după caz, autorizaţia de import a destinatarului.--------------Art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.  +  Capitolul 2 Operaţiuni cu precursori  +  Articolul 7Operatorii care produc precursori sunt obligaţi sa întocmească pentru fiecare produs norme tehnice specifice privind producţia, ambalarea, transportul, depozitarea, manipularea, distrugerea sau neutralizarea acestora, sa consemneze, să asigure şi sa administreze antidotul în caz de intoxicare, stabilit cu acordul Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 8 (1) Operatorul persoana fizica sau juridică autorizata poate furniza una sau mai multe dintre substantele prevăzute în anexa nr. 1 numai unui cumpărător autorizat în conformitate cu art. 4, după obţinerea de la cumpărător a unei declaraţii în care să se precizeze utilizarile concrete ale fiecărei substanţe, cu excepţia farmaciilor şi a situaţiilor prevăzute la art. 5. (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) nu este necesară pentru substantele şi cantităţile care nu depăşesc limitele anuale prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3). (3) În cazul în care furnizarea are ca obiect mai multe substanţe dintre cele prevăzute la alin. (1), furnizorul va solicita cumpărătorului câte o declaraţie separată pentru fiecare dintre aceste substanţe. (4) Furnizorii precursorilor din categoriile a II-a şi a III-a, prevăzute în anexa nr. 1, pot accepta din partea cumparatorilor pe care îi aprovizioneaza cu regularitate, ca alternativa la declaraţia pentru livrări individuale, o singura declaraţie pentru livrări multiple, cuprinzând numărul de livrări pe o perioadă de maximum 12 luni. Declaraţia alternativa se accepta dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) cumpărătorul este unul dintre cei cărora furnizorul le-a livrat substanţa de cel puţin 3 ori în ultimele 12 luni; b) furnizorul nu are motive sa presupună ca substanţa ar putea fi folosită în scopuri ilegale; c) cantităţile comandate sunt compatibile cu consumurile obişnuite pentru acel cumpărător. (5) Declaraţiile de utilizare ale cumpărătorului pentru livrări individuale şi livrări multiple se întocmesc potrivit modelelor prevăzute în anexa nr. 2 şi, respectiv, anexa nr. 3.--------------Art. 8 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.  +  Articolul 9 (1) Operatorii sunt obligaţi să asigure şi sa păstreze evidenta miscarii zilnice a precursorilor în registre special destinate acestui scop. (2) Registrele vor fi numerotate, parafate, şnuruite şi sigilate de operator. (3) Toate documentele referitoare la operaţiunile efectuate cu precursori vor fi păstrate separat de alte documente şi nu vor fi distruse mai devreme de 4 ani de la data întocmirii lor. (4) Fiecare operator este obligat sa desemneze din cadrul angajaţilor săi o persoană responsabilă de activitatea cu precursori, cu studii superioare sau medii în specialitatea chimie ori farmacie, şi sa stabilească expres atribuţiile acesteia privind păstrarea şi evidenta precursorilor.--------------Alin. (1) şi (2) ale art. 9 au fost modificate de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.  +  Articolul 10 (1) Operatorul este obligat să depună autorizaţia de funcţionare, eliberata în conformitate cu dispoziţiile art. 4, la autoritatea emitenta, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data încetării activităţii cu precursori. (2) Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase au obligaţia să prezinte pe site-urile lor autorizaţiile anulate, în termen de 10 zile lucrătoare. (3) În termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (1), operatorul va preda în custodie întreaga cantitate de precursori rămasă în stoc la data încetării activităţii unui operator autorizat, la care va fi păstrată, pe cheltuiala operatorului care şi-a încetat activitatea, până la valorificarea acesteia către un cumpărător autorizat, cumpărător ce va declara în scris utilizarea pentru fiecare substanţa, cu excepţiile precizate la art. 8. În cazul în care predarea în custodie a precursorilor nu este posibila sau în situaţia expirării termenului de valabilitate ori a deprecierii, operatorul îi poate distruge în condiţii ecologice, printr-un operator autorizat pentru distrugere, în prezenta unei comisii din care face parte persoana responsabilă de activitatea cu precursori desemnată de operator, un reprezentant al formatiunii antidrog competenţa teritorial şi un specialist în protecţia mediului. (4) La încetarea activităţii operatorul este obligat sa predea toate documentele referitoare la operaţiunile cu precursori direcţiei judeţene sau a municipiului Bucureşti a Arhivelor Statului.--------------Art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.  +  Articolul 11 (1) Păstrarea sau depozitarea precursorilor din categoriile I şi a II-a prevăzute în anexa nr. 1 se face în încăperi prevăzute cu uşi metalice, grilaj de fier la ferestre, sisteme de închidere sigure şi de alarma, optice sau acustice, pentru prevenirea oricăror sustrageri. În aceste încăperi nu se vor depozita alte materiale sau produse, cu excepţia cazurilor în care spaţiile respective sunt autorizate, potrivit legii, pentru păstrarea substanţelor toxice ori stupefiante. (2) Păstrarea precursorilor din categoriile I şi a II-a prevăzute în anexa nr. 1 în laboratoare şi farmacii este permisă în condiţiile de siguranţă stabilite prin regulamentul pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi.  +  Articolul 12Eliberarea precursorilor, indiferent în ce scop, din depozite, încăperi sau alte spaţii în care sunt pastrati se face numai în baza autorizaţiei primitorului, obţinută în conformitate cu dispoziţiile art. 4.--------------Art. 12 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.  +  Articolul 13 (1) Operatorii care efectuează operaţiuni al căror obiect este producerea, sinteza, extractia, condiţionarea, tratarea sau vânzarea de precursori sunt obligaţi să asigure etichetarea acestora înainte de a le pune în vânzare. Etichetele vor menţiona în mod obligatoriu cel puţin denumirea substanţei, astfel cum este înscrisă în anexa nr. 1, numărul seriei sau al lotului de fabricaţie, data ambalarii, numele fabricantului şi, dacă substanţa suferă o reambalare, numele operatorului care a efectuat-o. (2) Operatorii sunt obligaţi să respecte condiţiile legale de etichetare şi în cazul amestecurilor care conţin precursori.  +  Articolul 14Ambalarea şi etichetarea precursorilor clasificati substanţe chimice periculoase se vor efectua cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi ale regulamentului pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi.  +  Articolul 15 (1) Operatorii pot incredinta precursorii pentru transport numai operatorilor de transport care deţin o autorizaţie specială, eliberata în condiţiile art. 4. (2) Operatorii vor preda o dată cu precursorii destinaţi transportului, suplimentar faţă de documentele prevăzute prin reglementările specifice fiecărui mod de transport, şi ordinul de transport, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4. (3) Ordinul de transport se emite de către predatorul mărfii şi va fi semnat de conducătorul unităţii şi de persoana responsabilă de activitatea cu precursori.--------------Alin. (2) al art. 15 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.  +  Articolul 16Tranzitul precursorilor, precum şi orice alte operaţiuni vamale suspensive cu astfel de substanţe vor fi efectuate în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi potrivit regulamentului pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi.  +  Articolul 17Tranzacţiile comerciale cu precursori, care se efectuează fără atingerea fizica a teritoriului României, se notifica de către operatorul român care le realizează, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data la care va avea loc operaţiunea, Inspectoratului General al Poliţiei Române, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi.--------------Art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.  +  Articolul 18 (1) Condiţiile şi procedura pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare prevăzute la art. 4 se stabilesc prin regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi. (2) Cererea de autorizare pentru activităţile cu precursori din categoriile I şi a II-a prevăzute în anexa nr. 1 se soluţionează în termen de 60 de zile de la data înregistrării la autoritatea competentă, în condiţiile prevăzute de regulamentul pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi.--------------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.  +  Articolul 19Autorizaţia privind activităţile cu precursori este netransmisibila şi valabilă timp de 3 ani de la data emiterii, aceasta durata putând fi prelungită succesiv, pe perioade de câte 3 ani, în condiţiile prevăzute în regulamentul pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi.  +  Articolul 20Cererile de autorizare privind operaţiunile cu precursori din categoria a III-a prevăzută în anexa nr. 1 se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării la autoritatea competentă sa elibereze autorizaţia respectiva.--------------Art. 20 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.  +  Articolul 21Autorizaţia de funcţionare, obţinută în conformitate cu dispoziţiile art. 4, se retrage, dacă: a) s-au înregistrat cazuri de deturnare de la destinaţia legală a precursorilor din motive imputabile operatorului; b) personalul cu funcţii de conducere ori persoana responsabilă de activitatea cu precursori din cadrul operatorului a suferit condamnări pentru infracţiuni la regimul drogurilor ori precursorilor; c) operatorul a fost sancţionat contraventional de mai mult de 3 ori în decursul unui an calendaristic pentru încălcarea prevederilor legale în materie. d) operatorul nu a notificat Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu cel puţin 20 de zile înainte, operaţiunea de export sau de import ce urmează a fi efectuată.--------------Partea introductivă a art. 21 a fost modificată de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.Litera d) a art. 21 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.  +  Articolul 22Autorizaţia de export nu se acordă în următoarele situaţii: a) prezentarea unor documente incomplete sau necorespunzătoare ca forma şi conţinut ori fără avizele prevăzute de lege; b) neprezentarea de către solicitant a declaraţiilor de utilizare a precursorilor ce urmează a fi exportati sau prezentarea unor declaraţii de utilizare neconforme cu realitatea sau incorect întocmite; c) la solicitarea expresă şi justificată a unei autorităţi naţionale competente dintr-un alt stat, parte a Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope, adoptată la Viena în 1988; d) pentru cazurile prevăzute la art. 21; e) abrogată; f) lipsa menţiunii privind activitatea de import/export cu precursori în actul de constituire al operatorului în cauza sau într-un act adiţional al acestuia.--------------Partea introductivă a art. 22 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.Litera b) a art. 22 a fost modificată de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.Litera e) a art. 22 a fost abrogată de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.  +  Articolul 23 (1) Producătorii de precursori şi utilizatorii de precursori în procesul de producţie raportează, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, situaţia pentru anul precedent a producţiei, a comercializării şi a stocului la 31 decembrie, referitoare la substantele prevăzute în anexa nr. 1, precum şi situaţii trimestriale, în termen de 10 zile de la încheierea fiecărui trimestru. (2) Situaţiile referitoare la precursorii din categoriile I şi a II-a se depun la Ministerul Sănătăţii, iar cele referitoare la precursorii din categoria a III-a, la Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. (3) Operatorii prevăzuţi la alin. (1) depun la Ministerul Sănătăţii, până la data de 10 iunie a anului în curs, estimarea producţiei şi importului pentru anul următor.--------------Art. 23 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.  +  Articolul 24 (1) Operatorii care efectuează operaţiuni de export/import cu precursori sunt obligaţi sa comunice în scris autorităţii emitente a autorizaţiei, trimestrial, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea fiecărui trimestru, următoarele date: a) denumirea şi cantitatea substanţelor prevăzute în anexa nr. 1, exportate sau importate; b) furnizorul, destinatarul şi transportatorul; c) copie de pe declaraţia vamală de import/export. (2) Ministerul Sănătăţii are obligaţia să raporteze către Organul Internaţional de Control al Drogurilor de la Viena situaţiile statistice trimestriale şi anuale pentru substantele clasificate ca precursori. O copie a raportului se transmite Agenţiei Naţionale Antidrog.--------------Art. 24 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.  +  Articolul 25Inspectoratul General al Poliţiei Române prenotifica operaţiunile de export cu precursori, efectuate de operatori, autorităţilor naţionale competente din ţările de destinaţie, conform regulamentului de aplicare a dispoziţiilor prezentei legi.--------------Art. 25 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.  +  Articolul 26 (1) Controlul respectării dispoziţiilor prezentei legi se exercită, potrivit atribuţiilor ce le revin în domeniile lor de activitate, de Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Autoritatea Naţionala a Vamilor şi de Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. (2) Autorităţile prevăzute la alin. (1) sunt obligate sa colaboreze pentru realizarea scopurilor prezentei legi şi sa ia toate măsurile necesare asigurării unei cooperări permanente cu operatorii. (3) Inspectoratul General al Poliţiei constituie banca de date privind operaţiunile cu precursori şi cooperează cu autorităţile competente din alte state, precum şi cu organismele internaţionale cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii utilizării precursorilor în scopul producerii ilegale a drogurilor. (4) Ministerul Sănătăţii şi Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase au obligaţia să prezinte pe site-urile lor operatorii autorizaţi. (5) Autorităţile prevăzute la alin. (1) comunică Agenţiei Naţionale Antidrog datele necesare monitorizarii operaţiunilor cu precursori pentru constituirea bazei naţionale centralizate de date. (6) Agenţia Naţionala Antidrog asigura, în condiţiile legii, coordonarea unitară la nivel naţional a activităţilor în domeniul precursorilor desfăşurate de instituţiile abilitate şi cooperarea acestora cu structurile societăţii civile şi operatorii cu precursori.--------------Alin. (1) al art. 26 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.Alin. (4), (5) şi (6) ale art. 26 au fost introduse de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.  +  Articolul 26^1În scopul prevenirii deturnarii precursorilor pentru fabricarea ilicită a drogurilor, operatorii, direct sau prin asociaţiile lor profesionale, vor anunta autorităţile competente române, cu 20 de zile înainte, despre derularea oricărei operaţiuni de import, prezentând o copie de pe declaraţia de utilizare finala transmisă autorităţii competente din ţara de export.--------------Art. 26^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.  +  Capitolul 3 Contravenţii şi infracţiuni  +  Articolul 27Constituie contravenţii următoarele fapte: a) neanuntarea de către operator, în scris, la organele de poliţie, în termen de 24 de ore din momentul constatării, a pierderii sau a sustragerii de precursori; b) nedepunerea, în termen de 30 de zile lucrătoare de la încetarea activităţii cu precursori, a autorizaţiei la Ministerul Sănătăţii şi/sau neînştiinţarea în scris despre aceasta a unităţii de poliţie care a avizat anterior autorizarea; c) neintocmirea normelor tehnice prevăzute la art. 7 de către operatorii care produc precursori; d) nedesemnarea unei persoane responsabile de activitatea cu precursori; e) transportul pe teritoriul României al precursorilor, cu încălcarea regulilor prevăzute la art. 15; f) nedeclararea, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data la care va avea loc operaţiunea, a tranzacţiilor comerciale cu precursori ce nu tranziteaza România; g) netransmiterea datelor prevăzute la art. 23 şi 24 Inspectoratului General al Poliţiei şi Ministerului Sănătăţii ori nerespectarea termenelor de comunicare; h) neanuntarea pierderii sau dispariţiei autorizaţiei eliberate în condiţiile art. 4 sau a certificatului de export, în termen de maximum 24 de ore de la constatare, la Ministerul Sănătăţii; i) eliberarea, în orice scop şi a oricăror cantităţi de precursori din categoriile I, a II-a şi a III-a prevăzute în anexa nr. 1, unui operator care, deşi deţine autorizaţia, respectiv avizul, potrivit art. 4, aceste documente nu se prezintă; j) împiedicarea organelor de control de a avea acces în spaţiile de lucru sau de desfăşurare a operaţiunilor cu precursori ori refuzul punerii la dispoziţie organelor de control a datelor şi a documentelor solicitate, referitoare la operaţiunile cu precursori; k) neîndeplinirea de către operatori a obligaţiei privind evidenta miscarii zilnice a precursorilor în registre speciale; l) neasigurarea condiţiilor de securitate şi paza prevăzute la art. 11 ori a celor dispuse de organele competente de control, în condiţiile legii; m) nerespectarea de către operatori a obligaţiilor privind etichetarea, prevăzute la art. 13 şi 14; n) înscrierea în documentele pe baza cărora operatorii efectuează activităţi cu precursori a altor denumiri decât cele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 28 (1) Contravenţiile prevăzute la art. 27 lit. a)-f) şi h)-i) se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. g) şi j)-n), cu amendă de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei. (2) Contravenţiile prevăzute de legislaţia vamală, dacă sunt săvârşite în legătură cu precursorii, se sancţionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 60.000.000 lei. (3) Sumele provenite din amenzile contravenţionale prevăzute de prezenta lege se fac venit la bugetul de stat în proporţie de 75%, diferenţa de 25% revenind autorităţii din care face parte agentul constatator care a aplicat amenda, ca venituri proprii. (4) Sumele reţinute ca venituri proprii se utilizează pentru suportarea cheltuielilor specifice de inspecţie şi pentru stimularea personalului, iar sumele neutilizate până la sfârşitul anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.--------------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.Alin. (3) şi (4) ale art. 28 au fost introduse de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.  +  Articolul 29Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 27 şi 28 se efectuează de organele de poliţie sau de personalul împuternicit al celorlalte autorităţi prevăzute la art. 26 alin. (1), după caz.  +  Articolul 30Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.*)────────────────*) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.  +  Articolul 31 (1) Operatorii sunt obligaţi sa sesizeze de îndată organele competente despre orice operaţiune cu precursori suspecta de a fi efectuată în scopul fabricării ilicite a drogurilor şi să le pună la dispoziţie evidentele şi documentele referitoare la operaţiunea respectiva, în cazul verificării veridicitatii sesizării. (2) Autorităţile competente sunt obligate să asigure confidenţialitatea datelor şi informaţiilor furnizate de operatori.  +  Articolul 32 (1) Producerea, sinteza, extractia, experimentarea, deţinerea, transportul, vânzarea, plasarea pe piaţa sau efectuarea altor operaţiuni cu precursori, fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 5 ani. (2) Constituie infracţiune şi comercializarea de precursori către agenţi economici ori persoane fizice neautorizate pentru activitatea cu astfel de substanţe şi se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la alin. (1). (3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt săvârşite în scopul producerii sau fabricării ilicite a drogurilor, altele decât drogurile de mare risc, se pedepsesc cu închisoare de la 3 ani la 10 ani.  +  Articolul 33Trecerea peste frontiera a precursorilor, fără documentele prevăzute la art. 6, constituie infracţiunea de contrabanda calificată, prevăzută şi pedepsita de art. 176 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României.  +  Articolul 34 (1) În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 32 şi 33 se dispune confiscarea precursorilor în condiţiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea specială. (2) În cazul în care precursorii care au făcut obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 32 nu se găsesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor în bani.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 35Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta lege.--------------Art. 35 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.  +  Articolul 36Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, în măsura în care nu se dispune altfel.  +  Articolul 37În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Autoritatea Naţionala a Vamilor şi Agenţia Naţionala pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase elaborează regulamentul pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, care se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 38 (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea sa în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi orice alte dispoziţii contrare se abroga. Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 21 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU  +  Anexa 1-----------    Anexa 1 a fost modificată şi înlocuită cu anexa 1 din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004, conform pct. 26 al art. I din acelaşi act normativ.                                      LISTA                cuprinzând substantele care sunt folosite în mod            frecvent la fabricarea ilicită a drogurilor (precursori)    Categoria I───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Substanţa Denumire N.C. Poziţia Numărcrt. tarifara C.A.S.*1)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Efedrina 2939.41.00 299-42-3───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Ergometrina 2939.61.00 60-79-7───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Ergotamina 2939.62.00 113-15-5───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Acid lisergic 2939.63.00 82-58-6───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. Fenil 1 propanona 2 (BMK) - fenilacetona 2914.31.00 103-79-7───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. Pseudoefedrina 2939.42.00 90-82-4───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7. Acid N-acetil antranilic Acid 2- 2924.22.00 89-52-1                                    acetamidobenzoic 2924.23.00───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  8. 3,4-Metilendioxifenil- 1-(1,3-benzodioxol-5- 2932.92.00 4676-39-5      propanona- 2(PMK) y1) propan 2 - one───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9. Isosafrol 2932.91.00 120-58-1─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10. Piperonal 2932.93.00 120-57-0─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. Safrol 2932.94.00 94-59-7─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12. Clorhidrat de pseudoefedrina 2939.41.00─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13. Sulfat de pseudoefedrina 2939.42.00─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14. Clorhidrat de efedrina 2939.41.00─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15. Nitrat de efedrina 2939.41.00─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16. Sulfat de efedrina 2939.41.00─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 17. Clorhidrat de ergometrina 2939.61.00─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 18. Hidrogenomaleat de ergometrina 2939.61.00─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 19. Oxalat de ergometrina 2939.61.00─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 20. Tartrat de ergometrina 2939.61.00─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 21. Clorhidrat de ergotamina 2939.62.00─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 22. Succinat de ergotamina 2939.62.00─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 23. Tartrat de ergotamina 2939.62.00─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 24. Norefedrina 2939.41.00 14838-15-4                                                          2939.49.00─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 25. Permanganat de potasiu 2841.61.00 7722-64-7───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *1) Numărul C.A.S. reprezintă numărul din Registrul "Chemical Abstracts  Service", număr unic de identificare a fiecărei substanţe şi a structurii  sale. Numărul C.A.S. este propriu fiecărui izomer şi fiecărei sari de  izomer.    Categoria a II-a───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Substanţa Denumire N.C. Poziţia Numărcrt. tarifara C.A.S.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 26. Anhidrida acetică 2915.24.00 108-24-7─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 27. Acid antranilic 2922.43.00 118-92-3─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 28. Acid fenil acetic 2916.34.00 103-82-2─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 29. Piperidina 2933.32.00 110-89-4─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 30. Auriclorura de piperidina 2843.30.00─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 31. Clorhidrat de piperidina 2933.32.00─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 32. Hidrogen tartrat de piperidina 2933.32.00─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 33. Nitrat de piperidina 2933.32.00─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 34. Fosfat de piperidina 2933.32.00─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 35. Picrat de piperidina 2933.32.00─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 36. Piatinoclorura de piperidina 2843.90.90─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 37. Tiocianat de piperidina 2933.32.00───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Categoria a III-a───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Substanţa Denumire N.C. Poziţia Numărcrt. tarifara C.A.S.─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 38. Acetona 2914.11.00 67-64-1─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 39. Eter etilic (oxid de dietil) Eter dietilic 2909.11.00 60-29-7─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 40. Metiletilcetona (MEK) Butanona 2914.12.00 78-93-3─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 41. Toluen 2902.30.10 108-88-3                                                          2902.30.90                                                          2902.30.00─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 42. Acid sulfuric 2807.00.10 7664-93-9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 43. Acid clorhidric Clorura de 2806.10.00 7647-01-0                                      hidrogen───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTA 1:Poziţiile tarifare sunt conform Sistemului armonizat de denumire şi codificare a mărfurilor şi Tarifului vamal de import al României 2001.NOTA 2:Se includ şi alte saruri ale substanţelor clasificate în aceste 3 categorii, cu excepţia sarurilor acidului clorhidric şi ale acidului sulfuric, ori de câte ori existenta unor astfel de saruri este posibila.  +  Anexa 2Abrogată.----------Anexa 2 a fost abrogată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.  +  Anexa 3Abrogată.----------Anexa 3 a fost abrogată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.  +  Anexa 4Abrogată.----------Anexa 4 a fost abrogată de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004.  +  Anexa 5A------------Anexa 5A a fost modificată şi înlocuită cu anexa 2 din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004, conform pct. 28 al art. I din acelaşi act normativ.    ......................    (antetul operatorului)    ......................   (nr. şi data înregistrării)                               DECLARAŢIA                             cumpărătorului privind          utilizarea/utilizarile concretă/concrete a/ale substanţelor                 prevăzute în anexa nr. 1 (livrare individuală)    ........................(denumirea operatorului, cu datele de identificare    complete)........, cu sediul social în ...........(adresa completa)......,    valabilă până la data ....................    Autorizaţia pentru activitatea cu precursori nr. ......, emisă la data de    ............ de către ..........(denumirea autorităţii emitente)....... .    Am comandat de la ........(denumirea şi adresa complete ale furnizorului)    ......, din următoarea substanţa: ...............(denumirea şi poziţia    tarifara din anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al    precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor)...., cantitatea    de ....... kg/l, pe care o vom utiliza în propriul proces de producţie    în scopul ........(se menţionează utilizarile concrete)...... .    Declar că substanţa menţionată va fi revanduta sau furnizată unui    cumpărător numai cu condiţia ca acesta sa dea o declaraţie similară    privind utilizarea sau, pentru substantele din categoria a II-a şi    a III-a o declaraţie privind livrările multiple.    Am luat cunoştinţa de faptul ca nerespectarea scopului declarat în    prezenta declaraţie constituie infracţiunea de fals în declaraţii, fapta    prevăzută şi pedepsita de art. 292 din Codul penal.    .................................. .................    (numele şi prenumele reprezentantului (data)         autorizat al cumpărătorului)    .............................. .................              (funcţia) (semnatura)  +  Anexa 5B------------Anexa 5B a fost modificată şi înlocuită cu anexa 3 din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004, conform pct. 28 al art. I din acelaşi act normativ.    .......................    (antetul operatorului)    .........................    (nr. şi data înregistrării)                                DECLARAŢIA                             cumpărătorului privind          utilizarea/utilizarile concretă/concrete a/ale substanţelor               din categoria a II-a sau a III-a prevăzute în                         anexa nr. 1 (livrări multiple)    .................(denumirea operatorului, cu datele de identificare    complete)......., cu sediul social în .........(adresa completa).........    Autorizaţia pentru activitatea cu precursori nr. ......, emisă la data    de ........ de către .......(denumirea autorităţii emitente)........... .    valabilă până la data de .......... .    Intentionam sa comandam de la ........(denumirea şi adresa complete ale    furnizorului)......, din următoarea substanţa: ............(denumirea    şi poziţia tarifara din anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul    juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor)....,    cantitatea de ....... kg/l, pe care o vom utiliza în propriul proces de    producţie în scopul ........(se menţionează utilizarile concrete)...... .    Cantitatea sus-menţionată este suficienta, după cea mai buna apreciere,    pentru desfăşurarea normală a procesului de producţie pentru ........    (maximum 12 luni).......... luni.    Declar că substanţa menţionată va fi revanduta sau furnizată unui    cumpărător numai cu condiţia ca acesta sa dea o declaraţie pentru livrări    individuale sau multiple.    Am luat cunoştinţa de faptul ca nerespectarea scopului declarat în    prezenta declaraţie constituie infracţiunea de fals în declaraţii, fapta    prevăzută şi pedepsita de art. 292 din Codul penal.    ................................... .....................    (numele şi prenumele reprezentantului (data)          autorizat al cumpărătorului)    ................................... .....................                (funcţia) (semnatura)  +  Anexa 6    ────────    Conform pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004, anexa 6 a devenit anexa 5.                            REGISTRU         pentru evidenta miscarii zilnice a precursorilor la operatori┌────┬──────────┬─────────────┬───────────────┬────────────────┬──────────────┐│Data│Denumirea │ Numărul │Cantitatea- │Operatorul de la│ ││ │substanţei│documentului │intrari iesiri,│care s-a primit │Observaţii ││ │ │de intrare │sold │sau căruia i s-a│ ││ │ │sau de ieşire│(U.M.=g.l) │livrat produsul │ │├────┼──────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴─────────────┴───────────────┴────────────────┴──────────────┘NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt. Deşi în articolul 35 din Legea nr. 300/2002 cu modificările aduse de Legea nr. 505/2004 sunt indicate 5 anexe ca făcând parte din prezenta lege, tot prin acelaşi punct 28 se menţionează că anexa 7 a fost înlocuită cu anexa 4 la Legea nr. 505/2004, fără a se face alte precizări de numerotare a anexelor.  +  Anexa 7────────Anexa 7 a fost modificată şi înlocuită cu anexa 4 din LEGEA nr. 505 din 17 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.133 din 1 decembrie 2004, conform pct. 28 al art. I din acelaşi act normativ.    Regim special    Societatea comercială ......... Nr. autorizaţiei speciale    cu sediul social în ........... pentru activitatea cu precursori    Str. .......................... a transportatorului ...........    nr. ...........................    Judeţul/sectorul ..............                       ORDIN DE TRANSPORT                        Nr. ... din ....    În baza autorizaţiei pentru activitatea cu precursori a predatorului    mărfii nr. ......., se transporta cu ........(datele de identificare a    mijloacelor de transport: tip, marca, nr. de înregistrare sau de    înmatriculare etc.)......., aparţinând ........., în perioada .........,    pe ruta ....., cantitatea de ....(bruta/neta).... kg/l de .....(denumirea    substanţei, conform anexei nr. 1 la Legea nr. 300/2002 privind regimul    juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor)... .    Marfa se ridica de la .........(denumirea furnizorului şi locul de unde    se ridica marfa)....., având destinaţia ........(locul de destinaţie -    denumirea şi adresa destinatarului)......, urmând a fi utilizata în scopul    ............... şi este însoţită de ........(numele, prenumele, seria şi    nr. actului de identitate ale delegatului)......... şi de ....... (numele,    prenumele, seria şi nr. actului de identitate ale conducătorului auto)... .         Conducătorul unităţii, Responsabil cu precursorii,        ....................... ...........................───────────────────