ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 177 din 6 decembrie 2002 (*actualizata*)privind salarizarea şi alte drepturi ale magistratilor(actualizata până la data de 25 iulie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 18 decembrie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 25 iulie 2005, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 347 din 10 iulie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003; LEGEA nr. 601 din 16 decembrie 2004; ORDONANTA nr. 23 din 27 ianuarie 2005; LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1Salarizarea magistratilor de la instantele judecătorești şi parchete se face ţinându-se seama de caracterul justiţiei de putere în stat, precum şi de incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute pentru magistraţi de Constitutie şi de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Totodata stabilirea salarizarii se face avandu-se în vedere rolul, raspunderea şi complexitatea activităţii, pregătirea şi competenţa profesionala a magistratilor.  +  Articolul 2 (1) Indemnizatiile pentru magistraţi se stabilesc pe baza valorii de referinţa sectoriala, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Valoarea de referinţa sectoriala prevăzută la alin. (1) constituie baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare a magistratilor. (3) Ordonatorii principali de credite calculeaza nivelurile indemnizatiilor lunare ce corespund coeficientilor de multiplicare prevăzuţi în anexa nr. 1 şi valorii de referinţa sectoriala stabilite potrivit alin. (1), rotunjite din mie în mie de lei în favoarea personalului.--------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 347 din 10 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 22 iulie 2003.  +  Capitolul 2 Salarizarea magistratilor  +  Articolul 3 (1) Magistratii au dreptul, pentru activitatea desfăşurată, la o indemnizatie de încadrare bruta lunara, stabilita pe functii, în raport cu nivelul instanţelor şi parchetelor şi cu vechimea în magistratura. (2) Coeficienţii de multiplicare pe baza cărora se stabileste indemnizatia de încadrare bruta lunara a magistratilor sunt prevăzuţi la cap. A al anexei nr. 1. (3) Magistratii stagiari vor beneficia, în perioada stagiului, de coeficienti de multiplicare corespunzatori fiecarei etape de stagiu, cu condiţia promovarii examenelor prevăzute de lege.  +  Articolul 4 (1) Magistratii beneficiaza, în raport cu vechimea efectiva în functiile de judecator, procuror, magistrat-asistent la Curtea Suprema de Justiţie sau de personal asimilat magistratilor, de o majorare a indemnizatiei stabilite potrivit art. 3 alin. (2), calculată în procente la indemnizatia bruta, după cum urmeaza:- de la 5 la 10 ani - 5%;- de la 10 la 15 ani - 10%;- de la 15 la 20 de ani - 15%;- peste 20 de ani - 20%. (2) Indemnizatia majorata potrivit alin. (1) se acordă de la data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a implinit vechimea efectiva în functiile prevăzute la alin. (1) şi constituie indemnizatia de încadrare bruta lunara. (3) Indemnizatia de încadrare majorata potrivit alin. (1) se ia în calcul la stabilirea pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale, la stabilirea, recalcularea şi actualizarea pensiei de serviciu, reglementata de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a oricăror alte drepturi ce se determina pe baza veniturilor salariale.  +  Articolul 5Magistratii care poseda titlul ştiinţific de <> sau <> beneficiaza de un spor de 15% din indemnizatia de încadrare bruta lunara, care se acordă de la data de întâi a lunii urmatoare celei în care s-a solicitat.------------Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 347 din 10 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 6Magistratii care funcţionează la instante şi parchete din mediul rural beneficiaza de indemnizatii de încadrare majorate cu până la 10%. Majorarea se stabileste în functie de gradul de izolare a localităţii şi de condiţiile concrete de viaţa, prin ordin al ministrului justiţiei sau, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 7 (1) Magistratii pensionari pentru limita de vârsta, care sunt reincadrati potrivit legii, beneficiaza de cumulul pensiei cu indemnizatia de încadrare bruta lunara corespunzătoare functiei şi vechimii în magistratura, precum şi de celelalte drepturi reglementate de lege. (2) La încetarea activităţii magistratii prevăzuţi la alin. (1) au dreptul la recalcularea pensiei. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile, în mod corespunzător, şi magistratilor care beneficiaza de pensie de serviciu, potrivit Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8 (1) Promovarea magistratilor în functii de execuţie se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe bază de examen. Modul de organizare şi de desfăşurare a examenului se stabileste prin regulament aprobat de ministrul justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Promovarea pe loc în functii de execuţie, în raport cu nivelul instanţei sau al parchetului, se face în functia imediat superioara, dacă cel în cauza are o activitate meritorie atestata prin acordarea calificativului "foarte bine" în ultimii patru ani, precum şi vechimea în magistratura prevăzută de lege numai ca judecator sau procuror, cu respectarea celorlalte condiţii prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Numărul posturilor pentru care se poate face promovarea pe loc se stabileste pentru judecatori de ministrul justiţiei, iar pentru procurori, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în functie de condiţiile concrete ale fiecarei instante sau, după caz, ale fiecarui parchet, precum şi de resursele bugetare aprobate. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile.  +  Articolul 9Procurorii din cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie sunt salarizati cu indemnizatii de încadrare brute lunare în aceleasi condiţii ca şi procurorii Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, beneficiind de coeficientii de multiplicare prevăzuţi la nr. crt. 3-11 din cap. A al anexei nr. 1, în raport cu functiile pe care le exercita.  +  Articolul 10 (1) Magistratii care sunt delegaţi sau detasati în condiţiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la instante sau parchete inferioare îşi păstrează indemnizatia de încadrare bruta lunara şi celelalte drepturi prevăzute de lege. În cazul în care detasarea se face la instante sau parchete de nivel superior, magistratii beneficiaza de indemnizatia de încadrare bruta lunara şi de celelalte drepturi cuvenite la aceste instante sau, după caz, parchete. (2) Drepturile care se acordă pe timpul detaşării sau trecerii temporare intr-o alta functie se suporta de institutia în care persoana în cauza îşi desfăşoară activitatea.  +  Articolul 11Abrogat.-------------Art. 11 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 601 din 16 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.227 din 20 decembrie 2004.  +  Articolul 12Personalul de specialitate juridica din Ministerul Justiţiei şi Institutul Naţional al Magistraturii asimilat magistratilor conform Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, personalul de specialitate juridica din Centrul de Pregatire şi Perfectionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, consilierii juridici din Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, specialistii de înaltă calificare din cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie, precum şi personalul de specialitate al Institutului Naţional de Criminologie se salarizeaza în raport cu vechimea în magistratura sau, după caz, în specialitate, potrivit prevederilor cap. B al anexei nr. 1.  +  Articolul 13Indemnizatiile de încadrare brute lunare şi celelalte drepturi ale magistratilor se stabilesc, potrivit legii, de ministrul justiţiei sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz.  +  Articolul 14Indemnizatiile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Capitolul 3 Salarizarea şi alte drepturi ale magistratilor consultanti  +  Articolul 15 (1) Magistratii consultanti numiti în condiţiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt remunerati cu indemnizatia corespunzătoare nivelurilor de salarizare prevăzute, după caz, la nr. crt. 28-32 din cap. A al anexei nr. 1, în raport cu vechimea în functii juridice. (2) Magistratii consultanti beneficiaza de drepturile prevăzute la art. 5, 21, art. 25 alin. (1), art. 27, 28 şi 30.  +  Articolul 16În cazul în care magistratii consultanti sunt numiti sau funcţionează ori sunt delegaţi la instante care au sediul în alte localităţi decat cele în care îşi au domiciliul, acestia beneficiaza de cheltuieli de transport, diurna şi cazare, potrivit dispoziţiilor legale aplicabile personalului din unitatile bugetare.  +  Capitolul 4 Alte drepturi ale magistratilor  +  Articolul 17 (1) Magistratii care sunt detasati sau delegaţi în alta localitate beneficiaza de diurna de 2% din indemnizatia de încadrare bruta lunara, dar nu mai puţin decat cuantumul prevăzut pentru personalul din unitatile bugetare, de decontarea cheltuielilor de cazare la structuri de primire turistice de categoria până la 3 stele inclusiv, precum şi de decontarea transportului cu orice categorie de tren clasa I, vagon de dormit clasa I, avion ori alte mijloace de transport, după caz. De aceste drepturi beneficiaza şi magistratii care se deplaseaza pentru susţinerea examenului de capacitate sau a altor examene prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În situaţia în care magistratii nu beneficiaza de cazare în condiţiile prevăzute la alin. (1), acestia au dreptul la o sumă egala cu 0,5% din indemnizatia de încadrare bruta lunara pentru fiecare noapte de cazare. (3) În cazul în care deplasarea se face cu autoturismul, magistratii beneficiaza de decontarea valorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri. Aceste drepturi nu se platesc în cazul când autoturismul aparţine institutiei. (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică pe toata durata delegării sau detaşării. (5) Prevederile alin. (1)-(3) se completeaza, după caz, cu reglementarile aplicabile personalului din instituţiile publice.  +  Articolul 18Magistratii, indiferent de functia pe care o deţin, detasati în functii de director general al Directiei Generale a Penitenciarelor, directori în cadrul Directiei Generale a Penitenciarelor sau directori de penitenciare beneficiaza pe durata detaşării de indemnizatia de încadrare bruta lunara de judecator sau, după caz, de procuror, prevăzută de lege pentru instanţa de judecată sau parchetul de la care provin, la care se adauga indemnizatia de conducere prevăzută de lege pentru functia de conducere în care sunt detasati, precum şi de drepturile prevăzute în legile speciale.  +  Articolul 19Magistratii numiti temporar intr-o functie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseste din institutie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice şi nu beneficiaza de salariu pe perioada respectiva, au dreptul la indemnizatia bruta lunara prevăzută la anexa nr. 1, corespunzătoare functiei pe care o preiau.  +  Articolul 20Activitatea profesionala a magistratilor şi a personalului de specialitate salarizati potrivit prezentei ordonante de urgenta se evalueaza anual cu calificative de "foarte bine", "bine", "satisfacator" sau "nesatisfacator", conform metodologiei aprobate, după caz, de ministrul justiţiei sau procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 21 (1) Pentru activitatea desfăşurată, magistratii şi personalul de specialitate, salarizati potrivit prezentei ordonante de urgenta, beneficiaza de un premiu anual egal cu indemnizatia de încadrare bruta din ultima luna a anului pentru care se face premierea. (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proportional cu perioada în care au lucrat, luandu-se în calcul indemnizatia de încadrare bruta din ultima luna de activitate. (3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acordă în cazul persoanelor care în cursul anului au desfăşurat activităţi profesionale nesatisfacatoare ori au savarsit abateri pentru care au fost sanctionate disciplinar. Aceste drepturi nu se acordă în cazul persoanelor care au fost suspendate sau inlaturate din functie pentru fapte imputabile lor.-------------Alin. (1) al art. 21 a fost modificat de LEGEA nr. 347 din 10 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 22În cazul în care ordonatorul principal de credite bugetare realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, acesta poate acorda premii în cursul anului, în limita a 5% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli, personalului care asigură realizarea activităţii ce revenea posturilor din care au provenit economiile.  +  Articolul 23Ministerul Justiţiei şi Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri şi cheltuieli ale fiecarei unităţi. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase.  +  Articolul 24Criteriile pentru acordarea premiilor prevăzute la art. 21-23 se aproba prin ordin, după caz, de ministrul justiţiei sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Articolul 25 (1) Magistratii, precum şi personalul de specialitate prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă, mutati în interesul serviciului în alta localitate, în cadrul instanţelor judecătorești, parchetelor şi unităţilor din subordinea Ministerului Justiţiei, au dreptul la: a) rambursarea costului transportului pentru ei şi membrii familiilor lor, precum şi pentru bunurile din gospodarie; b) plata unei indemnizatii egale cu indemnizatia de încadrare bruta lunara la data mutarii efective în alta localitate; c) plata unei indemnizatii egale cu 1/4 din indemnizatia de încadrare bruta lunara pentru fiecare membru de familie mutat efectiv împreună cu titularul dreptului; d) un concediu platit de 5 zile lucratoare, în vederea mutarii efective, acordat la cererea celui în cauza. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi magistratilor numiti în functii după promovarea examenului de capacitate, dacă numirea se face la o instanţa din alta localitate decat cea în care au functionat ca magistraţi stagiari. (3) Mutarea în alta localitate se va putea face în toate cazurile cu asigurarea unei locuinte de serviciu de către Ministerul Justiţiei sau Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz.  +  Articolul 26 (1) Magistratii care nu beneficiaza de locuinta proprietate personala ori cărora nu li s-a atribuit locuinta de către autorităţile administraţiei publice locale sau locuinta de serviciu în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea au dreptul la compensarea diferenţei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinta de serviciu, potrivit legii, şi chiria plătită pe baza unui contract de închiriere incheiat în condiţiile legii. Compensarea nu se acordă în cazul în care contractul de închiriere este incheiat cu rude de gradul I sau II. Acest drept nu este de natura salariala şi nu se impoziteaza. (2) Magistratii care nu beneficiaza de locuinta în localitatea în care îşi desfăşoară permanent activitatea şi cărora nu li se acordă compensarea chiriei în condiţiile alin. (1) au dreptul la plata cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi localitatea unde îşi are sediul instanţa sau parchetul, la nivelul contravalorii unui abonament lunar. În situaţia în care nu exista mijloace de transport între aceste localităţi, iar magistratii efectueaza deplasarea cu autoturismul, acestia beneficiaza de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada în care au lucrat efectiv. (3) Cheltuielile de transport compensate potrivit alin. (2) nu se impoziteaza. (4) Locuintele de serviciu nu pot fi vandute magistratilor şi nici altor categorii de personal. (5) Magistratii care au înstrăinat o locuinta proprietate personala după data numirii în functie nu beneficiază de prevederile alin. (1)-(3).  +  Articolul 27 (1) Magistratii, precum şi familiile acestora beneficiaza, ca măsura de protecţie sociala, de inlesniri stabilite prin ordin al ministrului justiţiei sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz, cu privire la folosirea caselor de odihnă, a sanatoriilor şi a altor amenajari recreative şi sportive aflate în proprietatea sau în administrarea Ministerului Justiţiei şi, respectiv, a Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. (2) Magistratii în activitate sau pensionari, precum şi sotul sau sotia şi copiii aflati în întreţinerea acestora beneficiaza în mod gratuit de asistenţa medicală, medicamente şi proteze, în condiţiile respectarii dispoziţiilor legale privind plata contributiei pentru asigurarile sociale de sănătate. (3) Condiţiile de acordare gratuita a asistentei medicale, medicamentelor şi protezelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justiţiei şi procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. Aceste drepturi nu se impoziteaza.  +  Articolul 28În perioada concediului de odihnă magistratii, precum şi celalalt personal prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiaza, o singură dată pe an, de transport gratuit dus-intors între localitatea de domiciliu şi localitatea din tara în care îşi petrec concediul de odihnă sau de decontarea valorii a 7,5 litri carburanti la suta de kilometri, în cazul în care deplasarea între localitatea de domiciliu şi localitatea din tara unde îşi petrec concediul se face cu autoturismul.  +  Articolul 29 (1) Absolventii, în primul an de activitate, incadrati ca magistraţi sau personal de specialitate prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă în unităţi din justiţie şi în parchete situate în alta localitate decat cea de domiciliu beneficiaza de o indemnizatie de instalare egala cu indemnizatia de încadrare bruta lunara corespunzătoare functiei, gradului sau treptei în care urmeaza să fie incadrati. Aceasta indemnizatie se acordă şi absolventilor incadrati în Ministerul Justiţiei. (2) În cazul în care absolventul este incadrat intr-o unitate din mediul rural, indemnizatia va fi egala cu doua indemnizatii de încadrare brute lunare. (3) Prin ordin al ministrului justiţiei sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz, se poate aproba ca pentru absolventii facultatilor de drept să se acorde indemnizatia prevăzută la alin. (2) şi în cazul angajarii lor în localităţi în care atragerea juristilor se face cu mare greutate. (4) Drepturile prevăzute la alin. (1)-(3) se inscriu în carnetul de muncă şi se acordă o singură dată în timpul activităţii. (5) Drepturile acordate conform alin. (1)-(3) se restituie şi se anulează din carnetul de muncă, dacă cel în cauza paraseste unitatea sau localitatea din motive care îi sunt imputabile în perioada de 2 ani de la numirea în functie.  +  Articolul 30 (1) Pentru condiţii deosebite de muncă, grele, vatamatoare sau periculoase, la instantele judecătorești şi parchete, se acordă un spor de 15% din indemnizatia de încadrare bruta lunara, proportional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii. (2) Condiţiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se aproba de ministrul justiţiei sau, după caz, de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, în functie de condiţiile deosebite, grele, vatamatoare sau periculoase, stabilite potrivit legii, dacă cel puţin 70% din activitate se desfăşoară în aceste condiţii.  +  Articolul 31 (1) Magistratii şi personalul de specialitate prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă, trimisi în strainatate, invitati pe contul organizaţiilor sau al altor parteneri straini, pentru acţiuni în interesul serviciului, beneficiaza în tara de drepturile stabilite prin regulamentul aprobat prin ordin al ministrului justiţiei sau, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, cu respectarea limitelor maxime aplicabile în instituţiile publice. (2) Pentru deplasarile în strainatate dispuse de ministrul justiţiei sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie cheltuielile necesare, inclusiv indemnizatia de cazare şi diurna în valută, se aproba de cel care a dispus deplasarea, în limitele reglementarilor aplicabile personalului instituţiilor publice. (3) Pentru magistraţi cheltuielile de deplasare în strainatate - diurna, cheltuieli de transport şi cazare - se acordă potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege pentru secretarii de stat.  +  Articolul 32 (1) Magistratii care şi-au pierdut total sau parţial capacitatea de muncă, fiind incadrati în gradul I sau II de invaliditate, în urma savarsirii împotriva lor a unor fapte prevăzute de legea penala, în timpul sau în legătură cu serviciul, vor primi pe perioada invaliditatii o pensie egala cu indemnizatia de încadrare bruta lunara avuta la data survenirii invaliditatii şi vor beneficia o singură dată de o compensatie egala cu de cinci ori aceeasi indemnizatie bruta. (2) Magistratii care şi-au pierdut parţial capacitatea de muncă, în condiţiile alin. (1), fiind incadrabili în gradul III de invaliditate, şi care nu mai pot exercita în continuare profesia vor beneficia de o pensie egala cu cel puţin jumătate din indemnizatia de încadrare bruta avuta în ultima luna de activitate, de o compensatie egala cu de trei ori aceeasi indemnizatie bruta, precum şi de dreptul de a cumula, în condiţiile legii, pensia cu salariul, pe care îl pot primi dintr-o alta activitate desfăşurată. (3) Urmasii magistratilor decedati în condiţiile prevăzute la alin. (1): sotul/sotia supravietuitoare, copiii minori şi copiii majori aflati la studii, până la implinirea varstei de 26 de ani, beneficiaza, pe perioada cat indeplinesc condiţiile prevăzute de reglementarile legale referitoare la pensiile de asigurări sociale din sistemul public, de o pensie unica egala cu indemnizatia de încadrare bruta lunara pe care au avut-o magistratii respectivi la data decesului.  +  Articolul 33 (1) În caz de deces al magistratului, membrii familiei, care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmas, primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul indemnizatiei de încadrare brute din ultima luna de activitate a celui decedat. Aceste drepturi se impoziteaza potrivit legii. (2) În cazul în care decizia pentru pensia de urmas nu a fost emisa din vina institutiei în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevăzute la alin. (1), până la emiterea deciziei pentru pensia de urmas.  +  Articolul 34Magistratii şi personalul de specialitate prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă beneficiaza şi de drepturile stabilite în mod expres pentru acestia prin alte acte normative speciale.-------------Art. 34 a fost modificat de LEGEA nr. 347 din 10 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 22 iulie 2003.  +  Capitolul 5 Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 35Magistratii şi personalul de specialitate prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă, aflati în activitate la data intrarii în vigoare a acesteia, se considera ca indeplinesc condiţiile legale pentru functia în care sunt incadrati.  +  Articolul 36 (1) Magistratii militari de la instantele şi parchetele militare, precum şi din Directia instanţelor militare din Ministerul Justiţiei şi Sectia parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie beneficiaza de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi de drepturile reglementate de legislatia aplicabila personalului militar din Ministerul Apararii Naţionale. (2) Magistratii militari pot opta între pensia de serviciu stabilita în condiţiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pensia militara de serviciu, putand beneficia de prevederile legale mai favorabile.  +  Articolul 37 (1) Statele de personal şi statele de functii se intocmesc în limita numarului de posturi legal aprobat. (2) Statele de personal şi statele de functii pentru curtile de apel, tribunale şi judecatorii, pentru parchetele de pe lângă aceste instante, pentru Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, pentru Parchetul Naţional Anticoruptie, pentru Ministerul Justiţiei şi unitatile subordonate se aproba de către ministrul justiţiei. Statele de functii pentru instante şi parchete se avizeaza de către Consiliul Superior al Magistraturii. Statele de personal şi statele de functii pentru parchete se propun de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie.  +  Articolul 38Drepturile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă pentru magistraţi se acordă şi personalului de specialitate juridica asimilat magistratilor, potrivit prevederilor Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 39 (1) Judecatorii financiari din Colegiul jurisdictional al Curtii de Conturi, judecatorii financiari inspectori din Sectia jurisdictionala a Curtii de Conturi, procurorii financiari şi procurorii financiari inspectori de pe lângă Curtea de Conturi sunt salarizati cu coeficientii de multiplicare prevăzuţi la cap. A al anexei nr. 1 pentru procurorii şi, respectiv, procurorii inspectori din Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. Preşedintele Colegiului jurisdictional al Curtii de Conturi se salarizeaza la nivelul procurorului-sef de secţie din Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. (2) Judecatorii financiari din cadrul colegiilor jurisdictionale ale camerelor de conturi judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi procurorii financiari de pe lângă camerele de conturi se salarizeaza cu coeficientii de multiplicare prevăzuţi la cap. A al anexei nr. 1 pentru functiile similare din cadrul curtilor de apel şi al parchetelor de pe lângă aceste instante. Presedintii colegiilor jurisdictionale ale camerelor de conturi judetene, respectiv a municipiului Bucureşti, se salarizeaza la nivelul vicepresedintilor curtilor de apel. (3) Magistratii-asistenti din cadrul Secţiei jurisdictionale a Curtii de Conturi se salarizeaza cu coeficientul de multiplicare prevăzut de prezenta lege pentru judecatorii curtilor de apel. (4) Personalului prevăzut la alin. (1)-(3) i se aplică în mod corespunzător dispozitiile art. 4.  +  Articolul 40În aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta ministrul justiţiei şi procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie vor emite norme metodologice comune, avizate de Consiliul Superior al Magistraturii, în termen de 6 luni de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta.--------------Art. 40 a fost modificat de LEGEA nr. 347 din 10 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 41Drepturile de salarizare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă sunt brute şi impozabile. Acestea vor fi actualizate prin aplicarea indexarilor acordate în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 42 (1) Magistratii şi celelalte categorii de personal de specialitate prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, nemultumiti de modul de stabilire a drepturilor salariale, pot face contestaţie, în termen de 5 zile de la data comunicarii, la organele de conducere ale Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, după caz. Contestaţiile se solutioneaza în cel mult 30 de zile. (2) Împotriva hotărârilor organelor de conducere se poate face plangere, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucureşti. Hotărârile acestei instante sunt irevocabile.  +  Articolul 43Prin derogare de la dispozitiile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza în sectorul bugetar şi a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publică, prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplică în mod corespunzător şi magistratilor Curtii Supreme de Justiţie.--------------Art. 43 a fost modificat de LEGEA nr. 347 din 10 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 44Referirile la "salariul de baza" al magistratilor şi al personalului prevăzut la art. 12, cuprinse în alte acte normative, se inlocuiesc cu "indemnizatia de încadrare bruta lunara".  +  Articolul 45Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplică în limita bugetelor aprobate pe anul 2003 Curtii Supreme de Justiţie, Ministerului Justiţiei, Ministerului Public, Curtii de Conturi, precum şi bugetelor altor institutii al caror personal beneficiaza de drepturile salariale prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 45^1Ministrul justiţiei, cu avizul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice, poate modifica structura posturilor şi a cheltuielilor cu salariile, cu incadrarea în numărul maxim de posturi şi în cheltuielile totale cu salariile, aprobate potrivit legii.--------------Art. 45^1 a fost introdus de LEGEA nr. 347 din 10 iulie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 46Magistratii şi celalalt personal salarizati potrivit prezentei ordonante de urgenta nu beneficiaza de prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar în anul 2002, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 342/2002.  +  Articolul 47Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 48Valoarea de referinţa sectoriala prevăzută în anexa nr. 1 se majoreaza cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003 şi cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003 faţă de nivelul din luna septembrie 2003.------------Conform art. 1 din ORDONANTA nr. 23 din 27 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005, valoarea de referinţa sectoriala prevăzută în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistratilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 347/2003, cu modificările ulterioare, se majoreaza, începând cu data de 1 octombrie 2005, cu 8% faţă de nivelul din luna decembrie 2004, de la 2.380.593 lei la 2.571.040 lei.Pentru perioada ianuarie-septembrie 2005, cresterea valorii de referinţa sectoriala este de 45% din diferenţa calculată între valorile de referinţa sectoriala prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 49Valoarea de referinţa sectoriala prevăzută în anexele nr. 2, 4, 5 şi 6 la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătorești, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost majorata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 187/2001, se majoreaza cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003, faţă de nivelul din luna decembrie 2002 şi cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003, faţă de nivelul din luna septembrie 2003.--------------Conform art. 3, lit. e) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 11 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003 majorarea salariilor de baza prevăzută la art. 1, respectiv cu 6% în luna ianuarie 2004 faţă de nivelul din 31 decembrie 2003 şi cu 6% în luna octombrie 2004 faţă de nivelul din 30 septembrie 2004, se aplică în mod corespunzător şi celorlalte categorii de personal din sectorul bugetar, după cum urmeaza:................................................................................................................... e) valorilor de referinţa sectoriale în vigoare în luna decembrie 2003 prevăzute în anexele nr. 2, 4, 5 şi 6 la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătorești, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, valorilor de referinţa sectoriale în vigoare în luna decembrie 2003 pentru stabilirea indemnizatiilor magistratilor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 177/2002, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 347/2003, pentru stabilirea soldelor de functie şi de grad ale personalului militar potrivit prevederilor Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de aparare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 180/2002, aprobata prin Legea nr. 89/2003, precum şi a salariilor politistilor pentru functia indeplinita şi pentru gradul profesional detinut, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea şi alte drepturi ale politistilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 353/2003;Conform art. 2 din ORDONANTA nr. 23 din 27 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005 valoarea de referinţa sectoriala prevăzută în anexele nr. 2, 4, 5 şi 6 la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătorești, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se majoreaza, începând cu data de 1 octombrie 2005, cu 8% faţă de nivelul din luna decembrie 2004, de la 1.791.413 lei la 1.934.726 lei.Pentru perioada ianuarie-septembrie 2005, cresterea valorii de referinţa sectoriala este de 45% din diferenţa calculată între valorile de referinţa sectoriala prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 50 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003. (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga art. 1^1, precum şi celelalte dispozitii referitoare la salarizarea şi alte drepturi ale magistratilor şi personalului de specialitate juridica asimilat, potrivit legii, acestora, din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătorești, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul muncii şisolidaritatii sociale,Marian SarbuBucureşti, 6 decembrie 2002.Nr. 177.  +  Anexa 1                      INDEMNIZATIILE    magistratilor din cadrul Parchetului de pe lângă    Curtea Suprema de Justiţie, curtilor de apel, tribunalelor,    judecatoriilor, parchetelor de pe lângă aceste instante,    precum şi ale personalului de specialitate juridica asimilat    magistratilor potrivit Legii nr. 92/1992, pentru organizarea    judecătorească, republicată, cu modificările şi                 completările ulterioare    CAPITOLUL A       Coeficienţii de multiplicare pentru indemnizatiile magistratilor                             Valoarea de referinţa sectoriala = 1.833.754 lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Nivelul Coeficientul crt. Functia studiilor de multiplicare ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie           ────────────────────────────────────────────────  1. Procuror general S 17,500  2. Prim-adjunct al procurorului general S 17,200  3. Adjunct al procurorului general, procuror     general al Parchetului Naţional Anticoruptie S 17,000  4. Consilier*) al procurorului general,     procuror general adjunct al Parchetului S 16,000     Naţional Anticoruptie  5. Procuror sef secţie S 15,750  6. Procuror sef secţie adjunct S 15,500  7. Procuror inspector-sef S 15,250  8. Procuror inspector S 15,000  9. Procuror sef serviciu S 14,500 10. Procuror sef birou S 14,000 11. Procuror S 13,750             Curti de apel, parchete de pe lângă curtile de apel             ──────────────────────────────────────────────────── 12. Presedinte, procuror general S 15,500 13. Vicepresedinte, procuror general adjunct S 15,000 14. Judecator inspector, procuror inspector S 14,000 15. Presedinte secţie, procuror sef secţie S 14,000 16. Procuror sef serviciu S 13,500 17. Procuror sef birou S 13,250 18. Judecator, procuror S 13,000              Tribunale, parchete de pe lângă tribunale              ────────────────────────────────────────── 19. Presedinte, prim-procuror S 14,500 20. Vicepresedinte, prim-procuror adjunct S 14,000 21. Presedinte secţie, procuror sef secţie S 13,500 22. Procuror sef birou S 13,000 23. Judecator, procuror, peste 6 ani vechime     în magistratura S 12,500 24. Judecator, procuror 4-6 ani vechime în     magistratura S 12,000            Judecatorii, parchete de pe lângă judecatorii            ───────────────────────────────────────────── 25. Presedinte, prim-procuror S 13,500 26. Vicepresedinte, prim-procuror adjunct S 13,000 27. Presedinte secţie, procuror sef secţie S 12,500 28. Judecator, procuror, peste 4 ani vechime     în magistratura S 11,500 29. Judecator, procuror, 2-4 ani vechime     în magistratura S 11,000                                Magistraţi stagiari                                ──────────────────── 30. Judecator, procuror 1-2 ani S 7,500 31. Judecator, procuror 6 luni-1 an S 6,000 32. Judecator, procuror 0-6 luni S 4,500 ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:1. Vechimea în magistratura şi condiţiile de numire în functiile de magistrat sunt cele prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Coeficienţii de multiplicare de la cap. A nr. crt. 29-28 şi 24-23 se acordă la implinirea vechimii prevăzute de prezenta anexa în cadrul instanţelor sau parchetelor de acelasi nivel. Trecerea în functii de magistrat de la o instanţa sau parchet inferior la o instanţa sau parchet de nivel superior şi acordarea indemnizatiei corespunzătoare se fac pe bază de examen, în condiţiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.2. La instantele şi parchetele cu volum foarte mare de activitate, coeficientii de multiplicare pentru functiile prevăzute la nr. crt. 12-17, 19-22 şi 25-27 se majoreaza cu 0,200.Instantele şi parchetele la care se aplică prevederile pct. 2 se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei şi, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.------------*) Conform art. VI din Titlul XVI din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005, în cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea şi alte drepturi ale magistratilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 347/2003, cu modificările şi completările ulterioare, denumirea "procuror consilier" se inlocuieste cu cea de "consilier".  +  Capitolul B Salarizarea personalului de specialitate juridica din Ministerul Justiţieişi din Institutul Naţional al Magistraturii, asimilat magistratilorpotrivit prevederilor Legii nr. 92/1992, republicată, din Parchetulde pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, din Centrul de Pregatire şiPerfectionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar deSpecialitate, a specialistilor cu înaltă calificare din Parchetul NaţionalAnticoruptie şi a personalului de specialitate din Institutul Naţionalde Criminologie ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Nr. Nivelul Salarizarea crt. Functia studiilor asimilata ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Secretar general, director general,     consilier al ministrului justiţiei S Coeficientul                                                               de multiplicare                                                                  prevăzut                                                           la cap. A nr. crt. 4  2. Director la direcţii de specialitate     juridica, secretar general adjunct, S Coeficientul     directorul Institutului Naţional al de multiplicare     Magistraturii, directorul Institutului prevăzut la cap. A     Naţional de Criminologie, directorul nr. crt. 5     Centrului de Pregatire şi Perfectionare     a Grefierilor şi a Celuilalt Personal     Auxiliar de Specialitate  3. Director adjunct la direcţii de specialitate S Coeficientul     juridica, director adjunct al Institutului de multiplicare     Naţional al Magistraturii, director adjunct prevăzut la cap. A     al Institutului Naţional de Criminologie, nr. crt. 6     director adjunct al Centrului de Pregatire şi     Perfectionare a Grefierilor şi a Celuilalt     Personal Auxiliar de Specialitate  4. Inspector general judecătoresc sef*) S Coeficientul                                                               de multiplicare                                                            prevăzut la cap. A                                                                nr. crt. 7  5. Inspector general judecătoresc, inspector S Coeficientul     general notarial, inspector de multiplicare     general penitenciare prevăzut la cap. A                                                               nr. crt. 8  6. Sef serviciu de specialitate juridica S Coeficientul                                                               de multiplicare                                                            prevăzut la cap. A                                                                nr. crt. 9  7. Sef birou de specialitate juridica S Coeficientul                                                               de multiplicare                                                            prevăzut la cap. A                                                                nr. crt. 10  8. Consilieri de specialitate juridica, S Coeficientul     personal de instruire de specialitate de multiplicare     juridica la Institutul Naţional al prevăzut la cap. A     Magistraturii şi Centrul de Pregatire nr.crt. 11, 18, 23,     şi Perfectionare a Grefierilor şi a 24, 28-32,     Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, în raport     personal de specialitate la Institutul cu vechimea     Naţional de Criminologie în magistratura                                                            prevăzută                                                            de Legea                                                            pentru organizarea                                                            judecătorească                                                            nr. 92/1992,                                                            republicată,                                                            cu modificările                                                            şi completările                                                            ulterioare, sau,                                                            după caz,                                                            în specialitate  9. Abrogat ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────------------Punctul 9 al Cap. B din anexa 1 a fost abrogat de art. II din LEGEA nr. 601 din 16 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.227 din 20 decembrie 2004.────────────*) Adjunctul inspectorului general judecătoresc sef este salarizat cu coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. A nr. crt. 7, micsorat cu 0,100.  +  Anexa 2                           INDEMNIZATIILE            membrilor Consiliului Superior al Magistraturii ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                     Indemnizatia în procente      Functia din indemnizatia de încadrare                                           a judecatorului de la Curtea Suprema                                                         de Justiţie ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Membrii Consiliului Superior al Magistraturii şi presedintii de sedinta (ministrul justiţiei 55% şi preşedintele Curtii Supreme de Justiţie). ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────