HOTĂRÂRE nr. 1.029 din 8 septembrie 2005pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 16 septembrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Conducerea regiei este asigurată de un consiliu de administraţie format din 5 persoane. (2) Activitatea curentă a regiei este condusă de un director general care are şi calitatea de preşedinte al consiliului de administraţie. (3) Componenţa consiliului de administraţie al regiei este următoarea:- preşedinte - directorul general;- 2 reprezentanţi din partea Secretariatului General al Guvernului;- un reprezentant din partea Cancelariei Primului-Ministru;- un reprezentant din partea Ministerului Finanţelor Publice. (4) Directorul general şi cei 4 membri ai consiliului de administraţie sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului de resort. (5) Personalul de conducere al regiei, altul decât cel prevăzut la alin. (1) şi (2), şi al sucursalelor sale este numit de consiliul de administraţie pe criteriul competenţei profesionale."2. Articolul 7 din anexa nr. 1 "Regulament de organizare şi funcţionare a Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»" va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Conducerea regiei este asigurată de un consiliu de administraţie format din 5 persoane. (2) Activitatea curentă a regiei este condusă de un director general care are şi calitatea de preşedinte al consiliului de administraţie. (3) Directorul general şi cei 4 membri ai consiliului de administraţie sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului de resort. (4) Consiliul de administraţie al regiei îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare. Consiliul de administraţie hotărăşte în problemele privind activitatea regiei, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt date în competenţa directorului general."3. Articolul 8 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Componenţa consiliului de administraţie al regiei este următoarea:- preşedinte - directorul general;- 2 reprezentanţi din partea Secretariatului General al Guvernului;- un reprezentant din partea Cancelariei Primului-Ministru;- un reprezentant din partea Ministerului Finanţelor Publice."4. La articolul 12 din anexa nr. 1, punctul 3 va avea următorul cuprins:"3. asigură conducerea operativă a regiei şi a sucursalelor sale împreună cu directorii executivi;".5. Articolul 16 din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - În lipsa directorului general atribuţiile acestuia sunt exercitate de unul dintre directorii executivi ai regiei, pe bază de delegaţie scrisă."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Mihai Alexandru Voicup. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascălu,secretar de statBucureşti, 8 septembrie 2005.Nr. 1.029.------------