HOTĂRÎRE Nr. 193 din 31 martie 1995privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 63 din 5 aprilie 1995  În temeiul art. 47 din Legea bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995, Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Pentru efectuarea unor acţiuni şi cheltuieli strict necesare, aprobate potrivit legii, pentru anul 1995, instituţiile publice finanţate integral sau parţial din fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale sau din alte fonduri publice pot acorda sume în avans agenţilor economici şi altor furnizori de bunuri, servicii sau lucrări realizate pe bază de contracte încheiate în condiţiile legii. (2) Ordonatorii de credite vor solicita garanţii din partea beneficiarilor de avansuri care să permită, în cazul neexecutării contractului sau executării necorespunzătoare a acestuia, recuperarea avansurilor şi prejudiciilor aduse din imobilizarea unor fonduri publice.  +  Articolul 2Acţiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile şi limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice de către ordonatorii de credite sunt stabilite în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 3 (1) Ordonatorii de credite răspund de legalitatea, necesitatea şi oportunitatea acordării avansurilor, cît şi de respectarea utilizării sumelor în raport cu destinaţia legală, urmărind la beneficiarii de avansuri respectarea termenelor contractuale şi efectuarea, trimestrial, a regularizarilor în raport cu livrările sau prestările de servicii efectiv realizate. (2) În cursul lunii decembrie ordonatorii de credite vor regulariza avansurile acordate beneficiarilor, astfel încât la încheierea exerciţiului financiar sumele acordate să se reflecte în bunuri achiziţionate, lucrări executate şi servicii prestate.  +  Articolul 4Punerea la dispoziţia beneficiarilor a unor sume drept avansuri în baza contractelor încheiate se va efectua, de către ordonatorii de credite, numai în momentul în care sunt asigurate condiţiile pentru demararea realizării obiectivelor din aceste contracte, fiind interzisă utilizarea sumelor în alte scopuri decît cele pentru care au fost destinate şi stipulate în contractele încheiate.  +  Articolul 5Pentru respectarea întocmai a prevederilor legale sumele acordate drept avansuri sunt supuse controlului financiar preventiv, precum şi celorlalte reglementări privind efectuarea cheltuielilor din fonduri publice.  +  Articolul 6Prevederile prezentei hotărâri se aplică şi în cazul agenţilor economici pentru acţiunile prevăzute în anexa, finanţate din fondul de la bugetul de stat, bugetele locale sau din fondurile special constituite prin lege în afară acestor bugete, după caz, potrivit destinaţiei pentru care au fost alocate.  +  Articolul 7Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 118/1995 referitoare la modul de aplicare şi în anul 1995 a Hotărârii Guvernului nr. 404/1994 privind acordarea de avansuri pentru realizarea unor acţiuni şi categorii de cheltuieli finanţate din fonduri publice.  +  Articolul 8Prezenta hotărâre rămâne în vigoare pe toată durata aplicării Legii bugetului de stat pe anul 1995 nr. 22/1995. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------p. Ministru de stat, ministrul finanţelor,Dan Mogos,secretar de statMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Marin Cristea  +  Anexa
           
    ACŢIUNI, CATEGORII DE CHELTUIELI, CRITERII, PROCEDURI ŞI LIMITE MAXIME privind acordarea de avansuri din fonduri publice
    Acţiuni şi categorii de cheltuieliCriterii, proceduri, limite maxime de acordare a avansurilor
    12
    I. Achiziţii de bunuri
    1.Achiziţii de bunuri pentru aprovizionarea cu caracter sezonier în cazul consumurilor colective la instituţii publicea)existenţa unor contracte ferme cu respectarea prevederilor legale de achiziţii de bunuri;
    b)se pot acorda avansuri în limită de până la 15 % din valoarea contractului.
    2.Achiziţii de bunuri din import necesare pentru desfăşurarea activităţii instituţiilor publicea)existenţa unor contracte ferme, cu respectarea procedurilor legale de achiziţii de bunuri;
    b)se pot acorda avansuri în limită de până la:
      - 30% din valoarea contractului pentru bunuri cu caracter funcţional;
      - 10% din valoarea contractului pentru bunuri cu caracter administrativ.
    3.Achiziţii de bunuri de pe piaţa internă necesare pentru desfăşurarea activităţii instituţiilor publicea)existenţa unor contracte ferme cu respectarea procedurilor legale de achiziţii de bunuri;
    b)se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din valoarea contractului privind achiziţiile de bunuri pentru apărarea naţională, ordinea publică şi siguranţa naţională şi în limită de până la 15 % din valoarea contractului în cazul celorlalte instituţii publice.
    4.Manuale şcolarea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii;
    b)se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din valoarea contractului pentru plata anticipată a materialelor şi manoperei poligrafice.
    5.Proteze şi produse ortopedicea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii;
    b)se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din valoarea contractului.
    II. Realizări de lucrări
    1.Lucrări de investiţii - Pentru proiectarea studiilor dea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii;
    prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectului tehnic, inclusiv a caietelor de sarcini, precum şi a detaliilor de execuţie elaborate potrivit prevederilor legaleb)se pot acorda proiectanţilor avansuri de până la 15% din valoarea contractelor de proiectare respective;
    - La deschiderea finanţării şi începerii execuţiei lucrărilor, cu respectarea prevederilor legale pentru investiţiile finanţate din fonduri publicec)se pot acorda executanţilor avansuri de până la 15% din valoarea prevăzută în contract pentru primul an de execuţie a lucrărilor;
    - După deschiderea finanţării pe durata execuţiei lucrărilor de investiţii şi până la finalizarea acestora, cu respectarea duratelor de execuţie aprobated)se pot acorda executanţilor, lunar, avansuri de până la 30% din valoarea programului lunar de execuţie, conform graficului anexat la contract.
    2.Lucrări de cercetare ştiinţificăa)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii;
    b)se pot acorda avansuri la începutul fiecărui trimestru în limită de până la 30% din valoarea contractului aferent trimestrului.
    3.Teme de cercetare ştiinţifică finanţate sub formă de granturi, în limita sumei aprobate cu această destinaţie în bugetul Academiei Românea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii;
    b)se pot acorda avansuri în limită de până la 30% din valoarea grantului.
    4.Lucrări de cercetare pentru prospecţiuni geologicea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii;
    b)se pot acorda avansuri la începutul fiecărui trimestru în limită de până la 30% din valoarea contractului aferent trimestrului.
    5.Cărţi şi publicaţii, inclusiv cărţile şi publicaţiile realizate prin comenzi de stata)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii;
    b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului pentru plata anticipată a materialelor şi manoperei poligrafice.
    6.Formulare tipizate cu regim special, specifice în activitatea instituţiilor publicea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii;
    b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului pentru plata anticipată a materialelor şi manoperei poligrafice.
    III. Prestări de servicii
    1.Reparaţii curente şi capitale la bunurile aparţinând instituţiilor publicea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii;
    b)se pot acorda avansuri de până la 20% din valoarea contractului.
    2.Lucrări privind îmbunătăţirea infrastructurii în transporturia)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii;
    b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea programului lunar de execuţie, conform graficului anexat la contract.
    3.Prestări de servicii pentru organizarea participării la manifestările expoziţionalea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii;
    b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului.
    4.Prestări de servicii privind lucrări de prospecţiuni geologicea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii;
    b)se pot acorda avansuri la începutul fiecărui trimestru în limită de până la 25% din valoarea contractului aferent trimestrului.
    IV. Realizarea angajamentelor care decurg din contractele externe încheiate în baza acordurilor şi convenţiilor interguvernamentale
    Realizarea de utilaje şi lucrări de construcţii-montaj contractate la extern în baza acordurilor şi convenţiilor interguvernamentalea)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii;
    b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului.
  -------