NORME METODOLOGICE din 26 august 2005 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii*)
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 825 bis din 13 septembrie 2005  -------- Notă *) Aprobate prin Ordinul nr. 1.430/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 13 septembrie 2005.

  ANEXĂ*)

  image

  image

  *) Anexa este reprodusă în facsimil.

  ARTICOLUL 4

  Asigurarea transparenţei procesului de autorizare

  . Transparenţa procesului de autorizare - atât la nivelul certificatului de urbanism, cât şi al autorizaţiei de construire/.desfiinţare - se realizează prin asigurarea caracterului public al acestuia, respectiv prin aducerea la cunoştinţa publicului a listei actelor' emise de către autorităţile administraţiei publice, precum şi prin asigurarea accesului solicitanţilor la informaţii privind emiterea aceşt6ra, în condiţiile prevăzute la art.37 şi art.53. •

  ARTICOLUL 5

  lntărirea disciplinei în autorizare şi în execuţia lucrărilor autorizate

  1. (1) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii reprezintă procedura de exercitare a autorităţii de către administraţia publică judeţeană,municipală, orăşenească şi, respectiv, comunală cu privire la punerea în aplicare a prevederilor documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, aprobate potrivit legii, care se constituie în temei juridic al dezvoltării durabile şi urbanistice locale.

  2. (2) Respectarea prevederilor legale privind disciplina în procesul autorizării, precum şi în aplicarea în execuţie a prevederilor autorizaţiilor, în toate fazele, are efecte în plan social, nerespectarea acestora fiind sancţionată potrivit Legii.

  3. (3) Potrivit Legii, disciplina autorizării şi execuţiei se asigură:

   1. a) la nivelul administraţiei publice lo,cale prin: individualizarea răspunderii personalului cu atribuţii tehnice în administraţia publică locală, întărirea rolului instituţiei arhitectului-şef, la toate nivelurile unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi prin stabilirea competenţelor de control ale organelor cu atribuţii din cadrul aparatului propriu al administraţiei publice judeţene şi localei

   2. b) la nivelul Inspectoratului de Stat în Construcţii - în toate fazele autorizării şi execuţiei lucrărilor.

  SECŢIUNEA a 2-a

  Cadrul legal

  ARTICOLUL 6

  Temeiul juridic- sistemul actelor normative din domeniu

  1. (1) Prezentele norme metodologice sunt elaborate în conformitate cu prevederile Legii şi pentru aplicarea ei, în corelare cu actele normative specifice din domeniile construcţiilor, al amenajării teritoriului şi urbanismului, al administraţiei publice, al proprietăţii funciare, precum şi cu alte acte normative complementare domeniilor menţionate, aflate în vigoare.

  2. (2) Lista actelor normative menţionate la alin.(1), aflate în vigoare la data aprobării prezentelor norme metodologice, este prezentată în Anexa nr.1 la prezentele norme metodologice.

  SECŢIUNEA a 3-a

  Cadrul instituţional in domeniul autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii

  ARTICOLUL 7

  Autorităţi emitente

  1. (1) Potrivit prevederilor art.4 din Lege, autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale emit autorizaţiile de construire sau de desfiinţare pentru executarea lucrărilor de construcţii, potrivit competenţelor prevăzute de Lege în funcţie de categoriile de construcţii .şi lucrări, precum şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor deurbanism şi a planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii. ln temeiul dispoziţiilor art.4 şi art.6 alin.(2) din Lege, certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire/desfiinţare se emit de către aceeaşi autoritate care este abilitată să autorizeze.

  2. (2) în sensul prevederilor art.4 din Lege, prin lucrările care se execută pe terenuri care depăşesc limita unei unităţi administrativ­ teritoriale se înţelege lucrările al căror amplasament traversează limita a două sau mai multor unităţi administrativ - teritoriale (de exemplu: reţele electrice, alimentări cu apă, gaze, căi ferate, drumuri, autostrăzi etc).

  3. (3) în situaţia în care la comune amplasamentul unei investiţii depăşeşte limita intravilanului localităţii, ocupând şi suprafeţe din extravilan, autorizaţia de construire se emite de preşedintele consiliului judeţean, cu avizul primarului comunei interesate.

  ARTICOLUL 8

  Structura instituţională a administraţiei publice locale

  1. (1) Pentru creşterea operativităţii în procesul autorizării executării lucrărilor de construcţii, precum şi în vederea respectării termenului legal de emitere a autorizaţiei, consiliile judeţene, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, orăşeneşti şi comunale vor lua măsurile organizatorice legale necesare pentru simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor, scop în care vor constitui în cadrul aparatului propriu al autorităţii administraţiei publice locale:

   1. a) structuri de specialitate - compartimente organizate ca departamente, direcţii generale, servicii, birouri, după caz, având în componenţă personal cu pregătire în domeniile arhitecturii, urbanismului ori construc ilor sau cu pregătire corespunzătoare atestată în condiţiile legii, care sunt abilitate să gestioneze procesul emiterii certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, privind:

    1. 1. verificarea operativă privind respectarea structurii şi conţinutului documentaţiilor depuse şi restituirea, după caz, a documenteţiilor necorespunzătoare (în termen de maximum 5 zile de la înregistrarea cererii);

    2. 2. analiza proiectului depus pentru autorizarea executării lucrărilor, pentru constatarea îndeplinirii tuturor cerinţelor şi condiţiilor urbanistice impuse prin certificatul de urbanism, precum şi a condiţiilor cuprinse în avizele obţinute de solicitant.

    3. 3. obţinerea, în numele investitorului, a avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, necesare în vederea emiterii acordului unic;

    4. 4. pregătirea şi prezentarea documentaţiilor depuse spre analiză în Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.);

    5. 5. redactarea acordului unic;

    6. 6. redactarea şi prezentarea spre semnare a certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare;

    7. 7. emiterea avizelor şi acordurilor unice solicitate de primari, în situaţia inexistenţei structurilor de specialitate la primăriile respective;

   2. b) Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) - constituită în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate - al cărei plen este abilitat să emită acordul unic, cu valoare de aviz conform, care însumează prevederile avizelor şi acordurilor privind utilităţile urbane, precum şi cele privind securitatea la incendiu, protecţia civilă, protecţia mediului şi sănătarea oamenilor, obţinute de acestea pe plan local, în numele solicitantului.

  2. (2) Relaţiile funcţionale, atribuţiile, competenţele şi răspunderile structurilor de specialitate, precum şi asigurarea ritmicităţii funcţionării acestora se stabilesc prin regulamente de organizare şi funcţionare ale aparatului propriu al consiliilor judeţene şi al primăriilor, după caz, potrivit legii.

  3. (3) Instituţia Arhitectului-şef reprezintă autoritatea tehnică în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului din cadrul administraţiei publice locale şi aduce la îndeplinire atribuţiile conferite de Lege ca şef al structurilor de specialitate organizate în cadrul acestora şi de preşedinte al Comisiei de Acorduri Unice. Arhitectul-şef nu poate fi subordonat unui alt funcţionar public din cadrul aparatului propriu al consiliului judeţean, respectiv al primăriei, după caz.

  4. (4) Funcţia publică de conducere de arhitect-şef al judeţului, al municipiului Bucureşti, al sectorului municipiului Bucureşti, al municipiului şi al oraşului, precum şi al comunei va fi ocupată de personal cu studii superioare de lungă durată, de regulă din domeniile arhitecturii, urbanismului şi construcţiilor. L,a oraşe şi comune, până la ocuparea funcţiei de arhitect-şef de către persoane cu studii superioare de lungă durată, atribuţiile funcţiei de arhitect-şef vor putea fi îndeplinite şi de conductor-arhitect, subinginer sau de cadre cu pregătire medie, de regulă din domeniile arhitecturii şi construcţilor, fără ca aceştia să poarte titlul de arhitect-şef.

  5. (5) Comisia de Acorduri Unice (CAU) este alcătuită din:

   1. a) specialişti provenind din structura proprie a aparatului administraţiei publice locale; .

   2. b) reprezentanţii delegaţi ai tuturor societăţilor care administrează şi/sau furnizează utilităţile urbane (avizatori);

   3. c) reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale în domeniile securităţii la incendiu şi protecţiei civile vor fi numiţi de inspectorii şefi ai Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă, cu acordul inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, iar în domeniile protecţiei mediului şi al protecţiei sănătăţii populaţiei vor fi numiţi de prefect, cu acordul minsterelor de resort.

  6. (6) Pentru asigurarea funcţionării structurilor de specialitate şi a Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) consiliile judeţene şi locale vor stabili taxe în condiţiile legii.

  ARTICOLUL 9

  Atribuţii principale ale structurilor de specialitate

  1. (1) Potrivit prevederilor art.45 alin.(1) din Lege, structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al emitenţilor certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire/desfiinţare, au următoarele atribuţii principale:

   1. a) asigurarea temeiului tehnic necesar emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare, respectiv avizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, potrivit prevederilor art.2 alin.(2) din Lege, precum şi emiterea certificatelor de urbanism;

   2. b) organizarea activităţii de autorizare în vederea satisfacerii cerinţei de simplificare a accesului cetăţeanului la actul de a1:1toritate al administraţiei publice, prin organizarea procedurii de emitere a autorizaţiilor, în vederea: obţinerii avizelor necesare în vederea emiterii acordului unic solicitate prin certificatul de urbanism, întocmirii şi emiterii acordului unic, precum şi a întocmirii şi eliberării autorizaţiei de construire/desfiinţare.

  (2) Potrivit prevederilor art.45 alin.(2), (3) şi (4) din Lege, structurile de specialitate constituite în cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene acordă asistenţă tehnică de specialitate primarilor de comune, oraşe sau municipii, după caz, în situaţia în care la nivelul acestora nu sunt constituite structuri de specialitate, scop în care analizează şi avizează documentele (documentaţiile) depuse pentru obţinerea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, din competenţa de emitere a acestora.

  ARTICOLUL1O

  Atribuţii specifice ale structurilor de specialitate

  1. (1) Pentru emiterea certificatelor de urbanism structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuţii specifice:

   1. a) solicitarea avizului primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază se află imobilul, în situaţia în care emitentul este preşedintele consiliului judeţean;

   2. b) verificarea conţinutului documentelor depuse, respectiv a proiectului de certificat de urbanism întocmit potrivit prevederilor art.15 alin.(1), înaintat spre avizare la consiliul judeţean de către primarul comunei, oraşului sau municpiului, după caz, în situaţia în care nu sunt constituite structuri de specialitate la nivelul primăriei, în conformitate cu prevederile art.45 alin.(1) şi (2) din Lege;

   3. c) determinarea reglementărilor din documentaţiile de urbanism, respectiv a directivelor cuprinse în planurile de amen·ajare a teritoriului, legal aprobate, referitoare la imobilul pentru care se solicită certificatul de urbanism;

   4. d) analizarea compatibilităţii scopului declarat pentru care se solicită emiterea certificatului de urbanism cu reglementările din documentaţiile urbanistice, respectiv ale directivelor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului, legal aprobate;

   5. e) formularea condiţiilor şi restricţiilor specifice amplasamentului, obligatorii pentru proiectarea investiţiei;

   6. f) stabilirea, împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale, a avizelor şi acordurilor legale strict necesare autorizării;

   7. g) verificarea existenţei documentului de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism;

   8. h) redactarea şi emiterea certificatului de urbanism;

   9. i) asigurarea transmiterii către.primari, spre ştiinţă, a actelor emise, în situaţia în care emitentul este preşedintele consiliului

    judeţean. specifice:

  2. (2) Pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare structurile de specialitate ale organelor emitente au următoarele atribuţii

   1. a) verificarea conţinutului documentelor (documentaţiei) depuse, sub aspectul prezentării tuturor actelor necesare autorizării, conform prevederilor art.16 alin.(1);

   2. b) obţinerea, în numele investitorului, a avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, necesare în v derea emiterii acordului unic,

   3. c) sintetizarea condiţiilor din avizele şi acordurile obţinute prin grija emitentului, în corelare cu proiectul de autorizare a execuţiei lucrărilor de construcţii şi cu condiţiile din avizele şi acordurile obţinute în prealabil de solicitant;

   4. d) pregătirea şi prezentarea documentaţiilor depuse spre analiză în Comisia de Acorduri Unice (CAU);

   5. e) redactarea acordului unic, în situaţia în care sunt îndeplinite toate condiţiile tehnice şi de aviz cerute prin certificatul de urbanism;nredactarea şi prezentarea spre semnare a autorizaţiilor de construire/desfiinţare;

  1. g) emiterea de către structurile de specialitate din cadrul consiliilor judeţene a avizelor şi acordurilor unice solicitate de primarii de

   comune, oraşe sau municipii, în situaţia inexistenţei structurilor de specialitate la nivelul primăriilor respective;

  2. h) asigurarea transmiterii către primari, spre ştiinţă, a actelor emise, în situaţia în care emitentul este preşedintele consiliului

  judeţean.

  SECŢIUNEA a 4-a

  Legalitatea executării lucrărilor de construcţii

  ARTICOLUL 11

  Principiul autorizării executării lucrărilor de construcţii

  1. (1) Potrivit prevederilor art.1 din Lege, executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai în baza şi cu respectarea unei

   autorizaţii de construire/desfiinţare emisă de autorităţile administraţiei publice locale, în condiVile Legii.

  2. (2) în conformitate cu dispoziţiile Legii, lucrările de construcţii menţionate la alin.(1) sunt operaţiunile specifice prin care:

   1. a) se realizează (edifică) construcţii de orice fel;

   2. b) se desfiinţează construcţii şi/sau amenajări asimilabile construcţiilor.

  3. (3) Realizarea (edificarea) construcţiilor civile, industriale, agricole sau de orice natură, inclusiv a instalaţiilor aferente acestora, aşa cum sunt menţionate la art.3 din Lege, se poate realiza numai în baza şi cu respectarea prevederilor unei autorizaţii de construire, emisă în temeiul Legii şi în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate.

  4. (4) Desfiinţarea (demolarea, dezafectarea, ori dezmembrarea parţială sau totală) construcţiilor şi instalaţiilor aferente construcţiilor, precum şi a oricăror amenajări, se poate face numai pe baza unei autorizaţii de desfiinţare, emisă în aceleaşi condiţii cu autorizaţia de construire.

  ARTICOLUL12

  · Autorizarea executării lucrărilor de construcţii amplasate

  în zone asupra cărora este Instituit un anumit regim de protecţie

  1. (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare în vederea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora este instituit, potrivit legii, un anumit regim de protecţie prevăzut în planurile urbanistice şi în planurile de amenajare a teritoriului, se emite în conformitate cu prevederile art.1O din Lege, numai cu condiţia obţinerii în prealabil a avizelor şi a acordurilor specifice din partea autorităţilor care au instituit respectivele restricţii.

  2. (2) Avizele specifice prevăzute la alin.(1) se pot emite, potrivit legii, şi de serviciile publice descentralizate ale ministerelor ori ale

  altor organisme centrale, potrivit competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.

  ARTICOLUL 13

  Autorizarea lucrărilor în regim de urgenţă

  1. (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare pentru lucrările de intervenţie de primă necesitate în cazuri de: avarii, accidente tehnice, calamităţi, ori alte evenimente cu caracter excepţional se emite imediat după producerea acestora, potrivit prevederilor art.? alin.(16) din Lege, urmând ca documentaţia necesară, întocmită conform conţinutului-cadru din anexa nr.1 la Lege, să fie definitivată pe parcursul, sau la încheierea executării lucrărilor, cu respectarea aviz.alor şi acordurilor legale.

  2. (2) în mod similar, potrivit prevederilor art.7 alin.(16) din Lege, autorizaţia de construire se va emite în regim de urgenţă pentru lucrările de intervenţie de primă necesitate la clădirile clasate ca monument istoric, cu consultarea prealabilă a organismelor abilitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi pentru lucrările de consolidare la clădirile multietajate încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, în conformitate cu prevederile art.7 alin.(10) din Lege,

  3. (3) Pentru aplicarea prevederilor art:? alin.(17) din Lege primăriile pot dezafecta construcţiile în proprietatea unităţii administrativ­ teritoriale, aflate în stare avansată de degradare şi care pun în pericol siguranţa publică, cu excep a construcţiilor reprezentând monumente istorice. Dezafectarea se poate face numai pe baza autorizaţiei de desfiinţare, care se emite imediat după declararea iminenţei pericolului, în baza dispoziţiei primarului, în condiţiile art.7 alin.(16) din Lege.

  4. (4) Pentru dezafectarea construcţiilor aflate în stare avansată de degradare şi care pun în pericol siguranţa publică, din proprietatea privată a persoanelor fizice şi/sau juridice, primarul are obligaţia de a notifica proprietarului responsabilităţile care îi revin potrivit prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, cu privire la urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor şi postutilizarea acestora, implicit cu privire la siguranţa publică. Prin notificare se va atenţiona cu privire la necesitatea ca proprietarul să ia măsurile de desfiinţare în regim de urgenţă în condiţiile art.7 alin.(17) din Lege.

  5. (5) în conformitate cu prevederile Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale, precum şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.941/2004, autorizarea executării lucrărilor de construcţii de autostrăzi şi drumuri naţionale se face pentru toată lucrarea imediat, în condiţiile prevederilor art.7 alin.(16) din Lege, o dată cu solicitarea autorizării realizării ansamblului de lucrări ce constituie măsurile de pregătire prealabilă a executării lucrărilor propriu-zise.

  ARTICOLUL 14

  Lucrări care se exceptează de la autorizare

  1. (1) Se exceptează de la autorizare categoriile de lucrări de construcţii cu grad ridicat de repetabilitate, care nu mqdifică structura de rezistenţă, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor sau aspectul arhitectural al acestora, specificate la art.11 alin.(1) din Lege.

  2. (2) Potrivit prevederilor art.11 alin.(3) din Lege, este obligatorie emiterea autorizaţiei de construire pentru lucrările prevăzute la alin.(1) dacă acestea se execută la construcţii reprezentând monumente istorice, cu excepţia lucrărilor prevăzute la art.11 alin.(1) lit.e şi j), pentru care se va solicita avizul prealabil al organismelor abilitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor.

  3. (3) în înţelesul prvederilor art.3 Iii.a) din Lege, coroborate cu definiţia dată în Anexa nr.2 la Lege, dacă în vederea schimbării destinaţiei unor spaţii interioare existente nu se realizează lucrări de construc i pentru care legea prevede emiterea unei autorizaţii de construire, nu este necesară emiterea acestui act.

  CAPITOLUL li

  Documentele autorizării

  SECŢIUNEA 1

  Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism

  ' şi autorizaţiei de construire /desfiinţare

  ARTICOLUL 15

  Documentele necesare emiterii certificatului de urbanism

  1. (1) Pentru emiterea certificatului de urbanism solicitantul - orice persoană fizică sau juridică interesată - trebuie să depună la emitent o documetaţie cuprinzând:

   1. a) cerere-tip (formularul-model F.1- "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism") completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia, cu elementele de identificare ale solicitantului şi imobilului, precum şi cu precizarea scopului solicitării actului;

   2. b) planuri topografice sau cadastrale la scările 1:500, 1:2000 sau 1:10.000, după caz, -vizate de Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară al judeţului sau al municipiului Bucureşti, după caz-,_cu indicarea imobilului - teren şi/sau construcţii; (2 exemplare)

    (planurile se obţin contra-cost de la unitatea teritorială speciaUiată care le gestionează)

   3. c) documentul de plată a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (în copie).

  2. (2) Conform precizărilor privind completarea formularului-model F.1, elementul principal de identificare a imobilului este adresa poştală, completată cu planul topografic sau cadastral, după caz, iar în lipsa acestuia, cu oricare alte elemente de identificare disponibile (aşa cum sunt menţionate în precizările la cerere).

  3. (3) Potrivit prevederilor art.6 alin.(1) şi (4 din Lege, certificatul de urbanism este un act de informare privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului, precum şi cerinţele urbanistice specifice amplasamentului, determinate în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate, document care se eliberează, la cerere; oricărui solicitant - persoană fizică sau persoană juridică - nefiind necesară prezentarea titlului asupra imobilului sau a altui act care să ateste dreptul de proprietate.

  4. (4) Se interzice emitentului să condiţioneze emiterea certificatului de urbanism de elaborarea prealabilă a unei documentaţii de urbanism pentru imobilul în cauză, precum şi a oricăror documentaţii tehnice de definire a scopului solicitării.

  5. (5) Potrivit Legii, certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii.

  ARTICOLUL 16

  Documentele necesara emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare

  1. (1) Documentaţia (dosarul) care se depune în vederea emiterii autorizaţiei de construire este considerat complet dacă, pe lângă cererea pentru·emiterea autorizaţiei de construire - inclusiv anexa (se utilizează formularul-model F.9 - "Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare• obţinut de la emitent), completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform P.A.C. se prezintă următoarele documente:

   1. a) certificatul de urbanism (în copie);

   2. b) actul doveditor al titlului asupra imobilului, care să îi confere solicitantului dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii (în copie legalizată);

   3. c) proiectul pentru autoriza ea executării lucrărilor de construire - PAC., întocmit în baza prevederilor anexei nr.1 la Lege, inclusiv

    referatele de verificare şi, după caz, referatul de expertiză tehnică - semnate şi ştampilate în original (două exemplare);

   4. d) avizele şi acordurile cerute prin certificatul de urbanism:

    1. 1. fişele tehnice pentru obţinerea avizelor şi acordurilor care sunt în competenţa de obţinere a emitentului, cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum şi, după caz, documentaţiile tehnice necesare emiterii acestora (două exemplare, cu excepţia fişelor F.8.2 şi F.8.3 care se prezintă în trei exemplare);

    2. 2. avizele şi acordurile obţinute de solicitant, altele decât cele din competenţa de obţinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (în copie) şi, după caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism.

   5. e) documentul de plată a taxei de emitere a autorizaţiei de desfiinţare (în copie), inclusiv documentele de plată a taxelor legale pentru avizele şi acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor şi acordurilor necesare, comunicate odată cu certificatul de urbanism (în copie).

  2. (2) în conformitate cu prevederile art.8 alin.(2) din Lege, autorizaţia de desfiinţare se emite în aceleaşi condiţii cu autorizaţia de construire. în această situaţie, documentaţia (dosarul) care se depune în vederea emiterii autorizaţiei de desfiinţare are aceeaşi structură cu documentaţia pentru autorizaţia de construire şi este considerată completă dacă, pe lângă cererea pentru emiterea autorizaţiei de desfiinţare

   - inclusiv anexa (se utilizează formularul-model F.9 - "Cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare" obţinut, contra cost, de la emitent), completată cu elementele de identificare şi datele tehnice conform P.A.D. cuprinde aceleaşi documente menţionate la alin.(1) lit.a) - ij (adaptate scopului), precum şi certificatul de atestare fiscală privind valoarea de impozitare a imobilului (în copie).

  3. (3) Pentru depunerea documentaţiei (dosarului) necesar autorizării se vor avea în vedere şi următoarele:

   1. a) în situaţia în care, o dală cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită şi autorizarea organizării executării lucrărilor, solicitantul va prezenta şi proiectul de organizare a execuţiei lucrărilor (P.O.E.) - piese scrise şi desenate - întocmit în baza prevederilor Anexei nr.1 la Lege, precum şi avizele specifice (aviz circulaţie, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.) (două exemplare); ,,•

   2. b) în situaţia în care, potrivit prevederilor art.77 alin.(?), emitentul asigură plata taxelor la o singură casierie, se admite prezentarea unui singur document de plată echivalent taxelor comasate (în copie);

   3. c) în situaţia în care, prin certificatul de urbanism a fost cerută elaborarea unor studii suplimentare, sintezele acestora se anexează documentaţiei, inclusiv avizele obţinute pentru acestea (două exemplare). La nevoie, solicitantului i se va putea cere prezentarea studiilor în întregul lor.

  SECŢIUNEA a 2-a

  Avize şi acorduri necesare in procesul de autorizare

  ARTICOLUL 17

  Avizul primarului

  1. (1) ln situaţia în care emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenţa preşedintelui consiliului judeţean, este necesar avizul favorabil al primarului unităţii administrativ-teritoriale pe al cărei teritoriu este situat imobilul în cauză.

  2. (2) Arhitectul-şef al judeţului, respectiv al Municipiului Bucureşti, are obligaţia de a solicita avizul primarului în termen de 3 zile de la data înregistrării cererii, utilizând formularul-model F.2. '

  3. (3) Avizul primarului se emite pentru obţinerea certificatului de urbanism şi este valabil:

   1. a) numai pentru certificatul de urbanism dacă scopul declarat de solicitant este pentru cererile în justiţie şi operaţiunile juridice prevăzute la art.6 alin.(6) din Lege;

   2. b) atât pentru certificatul de urbanism, cât şi pentru autorizaţia de construire/desfiinţare dacă scopul declarat de solicitant este

    pentru executarea de lucrări de construcţii ori pentru adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice.

  4. (4) Primarul are obligaţia de a emite avizul în termen de 5 zile de la primirea solicitării, utilizând formularul-model F.3.

  ARTICOLUL 18

  Avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean

  1. (1) în situaţia în care în cadrul primăriilor nu sunt constituite structuri de specialitate proprii, potrivit legii, avizul structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean este obligatoriu în situaţiile în care emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/desfiinţare este de competenţa primarilor de comune şi, după caz, a primarilor de oraşe sau municipii, pentru toate categoriile de construcţii, altele decât locuinţele şi anexele gospodăreşti ale acestora.

  2. (2) Cererea de emitere a avizului structurii de specialitate din cadrul consiliului judeţean se înaintează de primar, împreună cu

   proiectul (propunerea) de certificat de urbanism sau de autorizaţie de construire/desfiintare, după caz, redactată de persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului din cadrul primăriei, în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării cererii solicitantului, utilizând formularul-model F.4.

  3. (3) Arhitectul-şef al judeţului, în calitate de şef al structurii (compartimentului) de specialitate, emite avizul structurii de specialitate

   după cum urmează:

   1. a) pentru certificatele de urbanism în termen de maximum 10 zile de la data primirii solicitării;

   2. b) pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare în termen de maximum 15 zile, împreună cu acordul unic.

  4. (4) Pentru emiterea avizului structurii de specialitate, se utilizează formularul-model F.11 pe care se aplică ştampila consiliului judeţean individualizată pentru funcţia de arhitect-şef.

  ARTICOLUL 19

  Fişa tehnică

  1. (1) Fişa tehnică este actul cu valoare de aviz conform care cuprinde avizul administratorului/furnizorului de utilităţi urbane (apă, canalizare, electricitate, gaze, termoficare, telecomunicaţii, salubritate, transport urban, inclusiv pentru restricţiile impuse de reţelele de transport energetic sau tehnologic din zona de amplasament, după caz}, respectiv al instituţiilor descentralizate prevăzute de Lege (pentru securitatea la incendiu, protecţia civilă, protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei) exprimat în baza datelor extrase de proiectant din proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.A.C., P.A.D., P.O.E., după caz) şi care fundamentează procedura de emitere a acordului unic.

  (2).Fişa tehnică - corespunzătoare fiecărui domeniu de avizare - este specifică fiecărei unităţi administrativ-teritoriale emitente a

  autorizaţiei de construire/desfiinţare, cuprinzând elementele de aviz pentru utilităţile urbane şi pentru avizele serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, organizate în judeţe sau în municipiulul Bucureşti şi rezultă din adaptarea fişelor tehnice-model (a se vedea formularele-model F.8.1 - F.8.5) la cerinţele avizatorilor locali interesaţi, în conformitate cu precizările cuprinse în Lista A din Anexa nr.2 la prezentele norme metodologice.

  1. (3) Definitivarea conţinutului "Fişei tehnice" se face prin grija autorităţii administraţiei publice locale (emitentul autorizaţiilor) şi a tuturor avizatorilor interesaţi (societăţile/regiile care administrează/furnizează utilităţile urbane de pe raza unităţii administrativ-teritoriale), după cum urmează:

   a} fişa tehnică-model pentru avizarea fumizării de utilităţi urbane (formular-model F.8.1} se definitivează astfel:

   1. 1. se solicită fiecărui avizator interesat definitivarea fişei tehnice, scop în care i se transmite un exemplar al fişei tehnice-model în vederea completării;

   2. 2. avizatorul are obligaţia de a completa şi definitiva fişa tehnică-model prin înscrierea, în rubricile rezervate, a datelor şi

    informaţiilor cu caracter de generalitate specifice domeniului său, astfel:

    1. (i) baza legală care se aplică în domeniu;

    2. (ii) conţinutul documentaţiei care trebuie prezentată pentru avizare, în conformitate cu reglementările specifice domeniului;

    3. (iii) date privind taxa de avizi:ire (baza legală şi modalitate de achitare);

   3. 3. după completare şi definitivare,' avizatorul are obligaţia de a returna formularul fişei tehnice definitive emitentului, în termen de 1O zile de la primire; '

   4. 4. emitentul are obligaţia de a multiplica fişele tehnice astfel obţinute de la avizatori şi de a le pune la dispozi,ţie solicitanţilor, o dată cu certificatul de urbanism; •

   1. b) fişete tehnice-model pentru avizarea documentaţiilor privind securitatea la incendiu, protecţia civilă, protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei (formularele-model F.8.2 - F.8.5 ) se transmit instituţiilor avizatoare, prin grija emitentului, în vederea completării conţinutului-cadru al acestora cu alte date şi cerinţe specifice (de pe plan local), după care acestea se returnează emitentului, în termen de 10 zile de la primire, acesta având obligaţia de a le multiplica şi de a le pune la dispozi e solicitanţilor, o dată cu certificatul de urbanism.

  2. (4) La solicitarea avizatorilor (administratorii sau/şi furnizorii de utilităţi urbane, precum şi instituţiile prevăzute de Lege) conţinutul fişelelor tehnice definitivate, aferente domeniilor lor de activitate, se pot actualiza pe cheltuiala acestora.

  3. (5) Formularele fişelor tehnice se pun la dispoziţie solicitanţilor, contra cost, o dată cu certificatul de urbanism, numai în situaţia în care certificatul de urbanism se solicită pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare, pentru a fi utilizate în faza de proiectare şi de pregătire a autorizării.

  ARTICOLUL 20

  Acordul unic

  1. (1) Acordul unic este actul cu valoare de aviz conform emis de Comisia de Acorduri Unice din subordinea arhitectului şef, din cadrul structurilor de specialitate, constituite potrivit prevederilor art.5 alin.(1) din Lege. .

  2. (2) Acordul unic se emite numai pe baza fişelor tehnice şi însumează avizele şi acordurile favorabile pentru utilităţile urbane, precum şi cele privind securitatea la incendiu, protecţia civilă, protecţia mediului şi sănătatea oamenilor.

  3. (3) în baza acordului unic se poate emite autorizaţia de construire/desfiinţare.

  4. (4) Acordul unic se emite şi în situaţia în care emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare este primarul comunei, oraşului ori municipiului, care nu are organizate structuri de specialitate. în această situaţie acordul unic se emite de către preşedintele consiliului judeţean şi de arhitectul-şef al judeţului.

  ARTICOLUL 21

  Avize şi acorduri ale organismelor centrale

  1. (1) în cazul autorizării lucrărilor pe amplasamente situate în zone în care, prin documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism aprobate, s-a instituit un anumit regim de restricţie cu privire la realizarea construcţiilor, obţin_erea avizelor şi acordurilor din partea organismelor centrale sau descentralizate care au instituit restricţiile, este în obligaţia solicitantului. ln acest scop, solicitantul va depune documentaţiile specifice la emitenţii avizelor sau acordurilor - în conformitate cu precizările cuprinse în Lista B din Anexa nr.2 la prezentele norme metodologice - în timp util analizei şi emiterii avizelor şi acordurilor menţionate, înaintea depunerii cererii de autorizare, urmând a le anexa la documentaţia P.A.C./P.A.D./P.O.E., după caz.

  2. (2) ln zonele în care s-a instituit un anumit tip de restricţie, potrivit legii, ori dacă natura investiţiei o impune, organismele centrale sau, după caz, serviciile descentralizate ale acestora emit avize şi/sau acorduri, după cum urmează:

   a} Ministerul Culturii şi Cultelor, prin organismele abilitate, în cazul autorizării executării lucrărilor de orice natură la clădirile reprezentând monumete istorice şi la cele din zonele lor de protecţie, cuprinse în listele aprobate, potrivit legii;

   b} Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, în cazul autorizării lucrărilor în arii naturale protejate;

   1. c) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în cazul autorizării lucrărilor în zonele de siguranţă şi de protecţie ale infrastructurilor de transport public şi în zonele aferente construirii căilor de comunicaţie;

   2. d) Ministerul Apărării Naţionale - Statul Major General, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Român de Informaţii, alte instituţii similare, după caz, în situaţia autorizării lucrărilor situate în apropierea zonelor de protecţie a obiectivelor cu caracter special, precum şi în zonele de interes pentru apărarea naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, în conformitate cu legislaţia specifică;

    e} Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale în situaţia autorizării lucrărilor pe terenuri cu destinaţie agricolă; alte organisme - centrale sau locale - care gestionează orice alt tip de restricţie.

  3. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC -, prin inspectoratele teritoriale şi/sau judeţene, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare şi în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare, emite următoarele avize/acorduri:

   1. a) avizează documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, documentaţiile tehnico­ economice aferente obiectivelor de investiţii noi, finanţate din fonduri publice sau din credite externe, contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu 10 miliarde de lei precum şi documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii, reabilitări, consolidări, restaurări ale construcţiilor existente finanţate din fonduri publice, indiferent de valoare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1072/2003 privind avizarea de către ISC a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;

   2. b) avizează amplasarea balastierelor şi carierelor din punct de vedere al protejării construcţiilor din vecinătatea acestora; c} avizează execuţia de construcţii în vecinătatea drumurilor naţionale;

    d} emite acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente;

    1. e) avizează soluţiile de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate în urma dezastrelor, în acţiunile de intervenţie operativă şi refacere post dezastru.

  4. (4) Pentru obţinerea avizelor şi/sau acordurilor din partea organismelor centrale cerute în mod expres prin certificatul de urbanism, obligaţie a investitorului, acesta va prezenta documentaţiile specifice la emitenţi în timp util emiterii avizelor şi/sau acordurilor înaintea datei depunerii întregii documentaţii în vederea autorizării execu ei lucrărilor.

  5. (5) Instituţiile abilitate prin lege să emită avize şi acorduri în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii au obligaţia de a le emite solicitantului în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării cererii/documentaţiei, daca reglementările în vigoare specifice fiecărui domeniu nu prevad alte termene.

  6. (6) în situaţia în care, prin specificul lor, investiţiile se regăsesc în listele A şi B din Anexa nr.3 la prezentele norme metodologice - privind activităţile cu impact semnificativ ori potenţial asupra mediului pentru care este necesară evaluarea impactului asupra mediului - acordul de mediu se va obţine prin grija investitorului anterior depunerii documentaţiei în vederea emiterii autorizaţiei de construire. Procedura de avizare în baza Fişei tehnice F.8-4 se menţine, acesta urmând să fie întocmită conform acordului de mediu obţinut.

  SECŢIUNEA a 3-a

  Conţinutul şi elaborarea documentaţiilor tehnice necesare în procesul de autorizare

  ARTICOLUL 22

  Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - P.A.C., P.A.D.

  1. (1) Documentaţiile tehnice care se deipun în vederea emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare vor conţine:

   1. a) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiinţare care:

    1. 1. este extras din proiectul tehnic pentru execuţia lucrărilor, potrivit prevederilor art.9 din Lege şi în baza conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr.1la Lege;

    2. 2. se elaborează de colective tehnice de specialitate şi se semnează în condiţiile legii, de cadre tehnice cu pregătire superioară numai în domeniul arhitecturii, construcţiilor şi instalaţiilor;

    3. 3. se verifică, încondiţiile legii, de verificatori de proiecte atestaţi.

     În situaţia în care, o dată cu autorizaţia de construire/desfiinţare se solicită şi autorizarea organizării executării lucrărilor, în documentaţie se vor prezenta şi piesele - scrise şi desenate - ale proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor (P.O.E.) conform conţinutului-cadru prevăzut în anexa nr.1 la Lege, precum şi avizele specifice acestuia (aviz circulaţie, aviz pentru ocuparea temporară a domeniului public, aviz sanitar, aviz/contract cu societatea de salubritate etc.);

   2. b) avizele şi acordurile legale necesare, nominalizate în certificatul de urbanism, care cuprind:

    1. 1. fişele tehnice necesare emiterii acordului unic, precum şi documentaţiile necesare emiterii avizelor şi acordurilor care sunt în competenţa de obţinere a emitentului, întocmite de proiectantul lucrărilor;

    2. 2. avizele şi acordurile specifice obţinute prin grija solicitantului (în copie);

   3. c) studiile cerute prin certificatul de urbanism - după caz.

  2. (2) în vederea simplificării procedurii de autorizare, se admite prezentarea unor proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PAC., PAD.), cu conţinut simplificat în raport cu conţinutul-cadru prevăzut în anexa nr.1 la Lege. Conţinutul simplificat al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (PAC., PAD.) se aplică pentru următoarele tipuri de lucrări şi/sau construcţii, situate în afara zonelor cu regim special de protecţie sau de restricţii de construire, inclusiv a zonelor de protecţie a monumentelor istorice:

   1. a) locuinţe individuale în mediul rural, cu regim de înălţime P, P+1E, realizate din fondurile persoanelor fizice;

   2. b) anexe gospodăreşti ale locuinţelor care alcătuiesc împreună cu aceasta o unitate funcţională distinctă: împrejmuiri şi bucătării de vară; grajduri pentru animale mari; hambare, fânare, pătule; magazii, şoproane, garaje; spaţii pentru activităţi meşteşugăreşti, de prelucrare secundară a produselor agricole şi silvice; fântâni individuale, WC-uri uscate sau cu tanc vidanjabil, fose vidanjabile; rezervoare de combustibil lichid şi gazos;

   3. c) racorduri şi branşamente la reţelele de utilităţi;

   4. d) anexe ale exploataţiilor agricole: saivane, padocuri, adăposturi pentru animale, platforme de furaje, pătule, împrejmuiri de păşuni, spaţii de cazare temporară pe timpul campaniilor agricole;

   5. e) construcţii provizorii cu utilizare temporară: târguri, oboare, iarmaroace, circuri ambulante, construcţii temporare ocazionate de diverse evenimente (culturale, aniversare,publicitare, sportive, comemorative,politice, religioase, etc), tabere de corturi şi rulote.

    Conţinutul simplificat al proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor - lista pieselor scrise şi desenate strict necesare pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare - pe tipuri de construcţii, este prezentat în Anexa nr.4 la prezentele norme metodologice.

  3. (3) Investitorul împreună cu executantul au obligaţia de a executa lucrările autorizate numai în baza proiectului tehnic (a cărui existenţă pe şantier este obligatorie pe toată durata execuţiei lucrărilor) şi de a face dovada că între acesta şi proiectul pentru autorizare - vizat spre neschimbare - există concordanţă tehnică.

  ARTICOLUL 23

  Completarea fişelor tehnice

  1. (1) Proiectantul, pe proprie răspundere, are obligaţia de a completa fişele tehnice (definitivate), anexate certificatului de urbanism, cu datele şi elementele tehnice rezultate din proiect, în conformitate cu cerinţele fiecărui avizator, precum şi de a le include în documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii care se depune la emitent.

  2. (2) Fişele tehnice, care se completează în conformitate cu proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cuprind:

   a) date privind branşarea/racordarea noului obiectiv la utilităţi (necesar de consumuri, evacuări etc.), după caz: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, alimentare cu gaze, alimentare cu căldură, telecomunicaţii;

   b} date necesare obţinerii avizului/acordului din partea instituţiilor descentralizate privind securitatea la incendiu, protecţia civilă, protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei.

  3. (3) În situaţia în care în zona de amplasament nu există utilităţi sau capacitatea acestora este insuficientă pentru necesarul investiţiei, pe lângă fişele tehnice se pot prezenta studii de specialitate (solicitate de· furnizorii de utilităţi la emiterea certificatului de urbanism) prin care se propun soluţii alternative în beneficiul realizării investiţiei. .

  4. (4) Fişele tehnice însoţite, după caz, de documentaţiile necesare trebuie să permită emitenţilor de avize/acorduri identificarea imobilelor, în vederea analizării şi emiterii avizelor privind racordarea solicitată.

  ARTICOLUL 24

  Obţinerea avizelor/acordurilor specifice ale organismelor centrale

  1. (1) Avizele/acordurile specifice ale organismelor centrale mentionate la art.21 se obţin de către solicitant, potrivit cerinţelor înscrise în certificatul de urbanism.

  2. (2) Documentaţiile pentru obţinerea avizelor din partea organismelor centrale, care se întocmesc corespunzător reglementărilor în vigoare specifice fiecărui domeniu, se depun la sediul organismelor avizatoare abilitate (inclusiv al serviciilor publice descentralizate ale acestora, după caz). După avizare, documentaţiile prezentate pot fi restituite sau se păstrează în arhiva avizatorului.

  ARTICOLUL 25

  -

  Competenţe de elaborare a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii

  1. (1) Proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, prevăzute la a'rt.22 alin.(1) Iii.a), precum şi proiectele tehnice

   din care acestea sunt extrase, se elaborează exclusiv de proiectanţi cu pregătire în domeniul arhitecturii, construcţiilor şi instalaţiilor (arhitecţi, ingineri, conductori-arhitecţi, subingineri, tehnicieni) constituiţi, în acest scop, în colective tehnice de specialitate şi se semnează, în condiţiile legii, numai de cadre tehnice cu pregătire superioară în domeniul arhitecturii şi construcţiilor, potrivit prevederilbr art.9 din Lege.

  2. (2) Potrivit prevederilor art.9, coroborate cu dispoziţiile art.24 alin.(1) lit.c) din Lege, este interzisă semnarea proiectelor tehnice pentru execuţia lucrărilor, precum şi a proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de constructii, de către persoane care nu au absolvit

   - cu diplomă recunoscută de statul român - instituţii de învăţământ superior de specialitate, în domeniul arhitecturii şi construcţiilor / instalaţiilor, sub sancţiunea legii penale.

  3. (3) Potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii, proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi proiectele tehnice din care acestea sunt extrase, se verifică pentru cerinţele de calitate de specialişti verficatori de proiecte atestaţi, solicitantul având obligaţia de a face dovada efectuării verificării.

  4. (4) În conformitate cu prevederile Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată, arhitecţii şi conductorii arhitecţi cu drept de semnătură sunt obligaţi să aplice parafa cu numărul de ordine înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor inclusiv pe proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

  5. (5) În conformitate cu prevederile anexei nr.1 la Lege, în mod obligatoriu, fiecare planşă a proiectului pentru emiterea autorizaţiilor de construire/desfiinţare va avea un cartuş care va conţine informaţiile minimale necesare pentru identificarea investitorului, proiectantului şi proiectului, realizat prin adaptarea modelului cuprins în Anexa nr.5 la prezentele norme metodologice.

  CAPITOLUL III

  Procedura de autorizare

  SECŢIUNEA 1

  Certificatul de urbanism

  ARTICOLUL 26

  Emitere, scop

  1. (1) Certificatul de urbanism se emite în vederea autorizării executării lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente acestora, inclusiv pentru desfiinţarea construcţiilor ori a altor amenajări, precum şi, potrivit prevederilor art.6 alin.(6) din Lege, pentru:

   1. a) concesionarea de terenuri;

   2. b) adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de "Studiu de fezabilitate";

   3. c) cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară care au ca obiect împărţeli ori comasări de parcele (dezmembrarea de parcele prin lotizare sau împărţeală respectiv alipirea sau dezlipirea de parcele) solicitate în scopul realizării lucrărilor de construcţii;

   4. d) constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil.

  2. (2) Pentru aceeaşi parcelă (i obil) se pot emite certificate de urbanism mai multor solicitanţi, indiferent de calitatea acestora în raport cu proprietatea asupra parcelei. ln această situaţie certificatele de urbanism urmează a avea acelaşi conţinut cu caracter de informare (privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului) pentru toţi solicitanţii.

  ARTICOLUL 27

  Solicitantul certificatului de urbanism

  1. (1) Solicitantul certificatului de urbanism poate fi orice persoană fizică sau juridică interesată să cunoască informaţii cu privire la un imobil - teren şi/sau construcţii.

  2. (2) Pentru emiterea certificatului de urbanism, nu este necesar ca solicitantul să deţină un titlu asupra imobilului, actul având un caracter de informare.

  ARTICOLUL 28

  Cerinţe urbanistice

  1. (1) Certificatul de urbanism se întocmeşte în conformitate cu prevederile documentaţiilor de urbanism (P.U.G., P.U.Z., P.U.D. şi R.G.U.), iar pentru investiţiile care depăşesc limita unei unităţi administrativ-teritoriale se poate întocmi şi pe baza planurilor de amenajare a teritoriului (P.AT.N., P.AT.Z., P.AT.J.), aprobate potrivit legii.

  2. (2) ln cazul în care scopul declarat de s01icitant este autorizarea executării lucrărilor de construcţii, iar specificul obiectivului (funcţiune, accesibilitate, relaţii de vecinătate etc.) nu se încadrează în prevederile documentaţiilor de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului aprobate, ori dacă particularităţile amplasamentului (suprafaţă neconstruibilă ca urmare a unor interdicţii sau servituţi, a unor zone de protecţie a dotărilor de infrastructură, rezerve de teren pentru investiţii de interes public etc.) nu permit realizarea investiţiei, certificatul de urbanism se eliberează cu menţionarea expresă a incompatibilităţilor rezultate, precum şi a imposibilităţii emiterii unei autorizaţii de construire pentru obiectivul propus.

  3. (3) ln situaţii deosebite, în funcţie de condiţiile specifice de amplasament (poziţia terenului în ansamblul localităţii ori al teritoriului) şi/sau de importanţa şi complexitatea obiectivului de investiţii şi dacă prevederile documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate nu furnizează suficiente elemente necesare autorizării, ori dacă se solicită o derogare de la prevederile documentaţiilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului aprobate, emitentul poate cere suplimentar, prin certificatul de urbanism:

   1. a) elaborarea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) ori de detaliu (P.U.D.), după caz, urmând ca, după aprobare, prevederile acestuia să fie preluate în cadrul P.U.G. ori P.A.T.J.; în certificatul de urbanism se va face menţiunea că proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.A.C.) se va putea întocmi numai după aprobarea documentaţiei de urbanism şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acesteia;

   2. b) completarea, după caz, a documentaţiilor care însoţesc cererea pentru eliberarea autorizaţiei de construire cu următoarele studii, avize, expertize: '

    1. 1. studii de specialitate: de circulaţie, istoric, de amenajare peisagistică, de impact asupra mediului (numai la solicitarea autoritatii

     de protectie a mediului);

    2. 2. avize de la organismele competente pentru zonele asupra cărora s-a instituit un anumit regim de protecţie sau de restricţii de construire (protecţia zonelor naturale; protejarea monumentelor istorice; zone cu trafic aerian; vecinătatea construcţiilor ş1 ansamblurilor cu caracter militar; drumuri; reţele electrice şi de telecomunicaţii; magistrale de transport de gaze, de produse petroliere; căi ferate şi navigabile; cursuri de apă; staţii meteo; surse şi gospodării de apă, amenajări de îmbunătăţiri funciare etc.);

    3. 3. expertize tehnice.

  4. (4) Pentru lucrări la construcţiile existent€;,, (reparaţii, consolidări, schimbări de destinaţie a spaţiilor interioare etc.), dacă prin acestea nu se aduc clădirilor modificări de natură urbanistică ori dacă noua funcţiune este compatibilă cu reglementările urbanistice ale zonei, nu este necesară întocmirea unui plan urbanistic zonal (P.U.Z.) ori de detaliu (P.U.D.), după caz.

  ARTICOLUL 29

  Depunerea documentaţiei

  1. (1) ln vederea emiterii certificatului de urbanism solicitantul trebuie să depună la emitent- autorităţile prevăzute la art.4 din Lege - actele menţionate la art.15.

  2. (2) Cererea tip pentru eliberarea certificatului de urbanism (formularul-model F.1) se procură, contra cost, de la emitent şi se

   completează cu datele solicitate.

  3. (3) La depunerea cererii-tip, emitentul comunică solicitantului cuantumul taxei necesare eliberării certificatului de urbanism, calculat potrivit reglementărilor legale în vigoare, solicitantul având obligaţia de a achita taxa de îndată şi de a prezenta copia documentului de plată.

  ARTICOLUL 30

  Verificarea conţinutului documentaţiei

  1. (1) Verificarea conţinutului documentaţiei depuse pentru obţinerea certificatului de urbanism se efectuează în cadrul structurilor (compartimentelor) de specialitate organizate în cadrul consiliului judeţean sau al primăriei, după caz, constatându-se dacă:

   1. a) cererea este corect adresată emitentului - preşedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucureşti, sau primarul, după caz - conform competenţelor de emitere stabilite de Lege;

   2. b) cererea tip este completată corect;

   3. c) elementele de identificare privind solicitantul şi imobilul sunt suficiente, potrivit precizărilor privind completarea formularului "Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism" (formularul-model F.1);

   4. d) este precizat (declarat) scopul pentru care se solicită certificatul de urbanism;

   5. e) există documentul de plată a taxei pentru emiterea certificatului de urbanism.

  2. (2) Documentatia incompletă sau cu elemente de identificare insuficiente se returnează solicitantului în vederea refacerii ori completării, după caz, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii, cu menţionarea în scris a elementelor necesare pentru completarea documentatiei.

  3. (3) în această situaţie, termenul prevăzut de Lege pentru eliberarea certificatului de urbanism (de cel mult 30 de zile) curge de la

   data depunerii documentatiei complete.

  4. (4) ln situatia prevăzută la alin.(3) taxa încasată nu se restituie, urmând a fi utilizată pentru eliberarea certificatului de urbanism după depunerea documentatiei complete.

  ARTICOLUL 31

  Redactarea certificatului de urbanism

  1. (1) Certificatul de urbanism se redactează în baza cererii şi a documentaţiei complete depuse, în deplină concordanţă cu prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate şi cu situaţia reală din teren la data solicitării, utilizându-se formularele model F.6.1-F.6.4 (corespunzător autorităţii emitente).

  2. (2) Certificatul de urbanism solicitat în vederea realizării unor lucrări de construcţii se redactează făcându-se specificările necesare

   privind:

   1. a) regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului;

   2. b) încadrarea/neîncadrarea lucrărilor în prevederile documentatiilor de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului aprobate;

   3. c) nominalizarea avizelor şi acordurilor care trebuie să înso_ţeascăproiectul de autorizare, atât cele care se obţin pe plan local de către emitentul autorizaţiei de construire, în vederea emiterii acordului unic, cât şi cele care urmează să se obţină pe plan central prin grija solicitantului;

   4. d) necesitatea întocmirii, după caz, a unor documentaţii de urbanism suplimentare, de tip P.U.Z. sau P.U.D., care să justifice solutia urbanistică propusă, sau să modifice reglementările urbanistice existente pentru zona de amplasament, după caz,)n conformitate cu prevederile art.28 alin.(3), cu indicarea elementelor tematice care urmează a fi rezolvate prin acestea.

  3. (3) în Certificatul de urbanism se înscriu informaţiile cunoscute de emitent la data emiterii extrase din documentaţiile de urbanism şi din regulamentele de urbanism aferente, avizate şi aprobate potrivit legii, sau în lipsa acestora din Regulamentul general de Urbanism - RGU - aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.525/1996, republicată, privind regimul juridic, economic şi tehnic al imobilului - teren şi/sau construcţii - , după cum urmează:

   1. a) Regimul juridic:

    1. 1. situarea imobilului în intravilan sau în afara acestuia;

    2. 2. natura proprietăţii sau titlul asupra imobilului ;

    3. 3. servituţile care grevează asupra imobilului, dreptul de preemţiune, zona de utilitate publică;

    4. 4. includerea imobilului în listele monumentelor istorice şi/sau ale naturii ori în zona de protecţie a acestora, după caz.

   2. b) Regimul economic:

    1. 1. folosinţa actuală;

    2. 2. destinaţia stabilită prin planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate;

    3. 3. reglementări ale administraţiei publice centrale şi/sau locale cu privire la obligaţiile fiscale ale investitorului;

    4. 4. alte prevederi rezultate din hotărârile consiliului local sau judetean cu privire la zona în care se află imobilul.

   3. c) Regimul tehnic:

    1. 1. informaţii extrase din documentaţiile de urbanism; inclusiv din regulamentele de urbanism aferente, ori din planurile de amenajare a teritoriului, după caz, precum şi restricţiile impuse, în situaţia în care asupra imobilului este instituit un regim urbanistic special (zonă protejată, interdicţii temporare sau definitive de construire); în funcţie de complexitatea şi de volumul informaţiilor, acestea se vor putea prezenta şi într-o anexă la certificatul de urbanism (cu menţiunea expresă că aceasta face parte integrantă din certificatul de urbanism);

    2. 2. obligaţii/constrângeri de natură urbanistică ce vor fi avute în vedere la priectarea investiţiei:

     1. (i) regimul de aliniere a terenului şi construcţiilor faţă de drumurile publice adiacente;

     2. (ii) retragerile şi distanţele obligatorii la amplasarea construcţiilor faţă de proprietăţile vecine;

     3. (iii) elemente privind volumetria şi/sau aspectul general al clădirilor în raport cu imobilele învecinate,precum şi alte prevederi extrase din documentalii de urbanism, din regulamentul local de urbanism, din P.U.Z.,P.U.D; sau din Regulamentul General de Urbanism, după caz.

     4. (iv) înălţimea maximă admisă pentru"construcţiile noi (totală, la cornişă, la coamă, după caz) şi caracteristicile volumetrice ale acestora, exprimate atât în număr de niveluri, cât şi în dimensiuni reale (metri);

      (v} procentul maxim de ocupare a terenului (POT) şi coeficientul maxim de utilizare a terenului (CUT), raportate la suprafaţa de teren corespunzătoare zonei din parcelă care face obiectul solicitării;

      (vi) dimensiunile şi suprafetele minime şi/sau maxime ale parcelelor (în cazul proiectelor de parcelare);

    3. 3. echiparea cu utilităti existente şi referinţe cu privire la noi capacităţi prevăzute prin studiile şi documentaţiile anterior aprobate (apă, canalizare, gaze, energie electrică,energie termică, telecomunicatii, transport urban etc.);

    4. 4. circulaţia pietonilor şi a autovehiculelor, accesele auto şi parcajele necesare în zonă, potrivit studiilor şi proiectelor anterior aprobate.

  4. (4) în vederea încadrării investiţiei în regulile urbanistice aprobate, certificatului de urbanism i se anexează planul cadastral sau topografic în conformitate cu prevederile art.15alin.(1), pe care emitentul are obligaţia de a marca limitele edificabilului,retragerile obligatorii şi alte elemente extrase din documentaţiile de urbanism, pentru a fi respectate în proiectarea investiţiei.

  5. (5) Prin certificatul de urbanism, urmare unei analize riguroase, emitentul stabileşte, împreună cu reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate ale administraţiei publice centrale, lista avizelor şi/sau acordurilor legale strict necesare autorizării executării lucrărilor de construcţii, inclusiv pentru organizarea execuţiei lucrărilor, selectate, după caz, din structura prezentată în Anexa nr.2 la prezentele norme metodologice.

  6. (6) în cazul intervenţiilor necesare pentru consolidarea şi/sau reabilitarea clădirilor colective de orice fel (cu mai mulţi proprietari în acelaşi imobil),·în situaţia în care unii proprietari nu îşi dau acordul, în vederea urgentării autorizării şi a demarării lucrărilor de consolidare, Jipsaacordului acestora va putea fi suplinită de hotărârea asociaţiei de-proprietari,adoptată în condiţiile legii.

  7. (7) Emitentul certificatului de urbanism are obligatia de a înscrie în rubrica rezervată scopul utilizării actului, în conformitate cu

   declaraţia solicitantului.

  8. (8) ln cazul în care scopul pentru care se solicită eliberarea certificatului de urbanism nu se încadrează în prevederile documentatiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate,certificatul de urbanism se eliberează cu mentionarea incompatibilitătilor rezultate,inclusiv posibilitatea/imposibilitatearealizării obiectivului de investiţii.

  9. (9) Certificatul de urbanism se completează, în funcţie de scopul pentru care a fost solicitat,după cum urmează:

   1. a) pentru operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, precum şi în situaţia în care scopul declarat este de execuţie de lucrări de construcţii, formularul se completează până la pct.3 inclusiv;

   2. b) pentru situaţia în care scopul declarat este realizarea de lucrări de construcţii se completează în totalitate

   3. c) pentru cererii în justiţie se va completa în funcţie de cerinţele acestora.

  10. (10) Pe toate documentele anexă la certificatul de urbanism se aplică ştampila-model "Anexă la Certificatul de urbanism nr ",

   prezentată în formularul-model F.15.

  11. (11) În vederea autorizării executării lucrărilor de branşamente/racorduri, prin certificatul de urbanism se solicită: proiectul de execuţie, contractul pe baza căruia se execută lucrările, taxa pentru ocuparea domeniului public, avizul Administraţiei Domeniului Public/Administraţiei străzilor, avizele administratorilor/furnizorilor de reţele, după caz, avizul Comisiei de coordonare reţele (pentru extinderi).

  ARTICOLUL 32

  Semnarea certificatului de urbanism

  1. (1) Potrivit prevederilor art.6 alin.(3) din Lege, certificatul de urbanism se emite şi se semnează de aceeaşi autoritate abilitată să emită autorizatia de construire/desfiintare, respectiv de către preşedintele consiliului judetean, primarul general al municipiului Bucureşti sau de primar, după caz. Alături de autoritatea administra ei publice emitente, certificatul de urbanism se mai semnează de secretarul general ori de secretar, precum şi de arhitectul-şef (acolo unde nu este instituită functia de arhitect-şef, se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autoritătii administratiei publice emitente). Responsabilitatea emiterii certificatului de urbanism revine tuturor semnatarilor acestuia, potrivit atributiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  2. (2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului.

  3. (3) ln absenţa semnatarilor prevăzuţi de Lege, menţionaţi la alin.(1), certificatul de urbanism se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciţi în acest scop, potrivit prevederilor legale.

  4. (4) ln conditiile prevederilor art. 69 şi 70 din Legea nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât delegarea de către primar şi preşedintele consiliului judeţean a competentelor de emitere a autorizatiilor este interzisă, în mod anşlog, coroborat cu prevederile art.6 alin.(3) din Lege, aceste prevederi se aplică şi la emiterea certificatelor de urbanism.

  ARTICOLUL33

  înregistrarea certificatului de urbanism

  1. (1) Emitentul certificatului de urbanism are obligaţia de a institui un registru de evidenţă a certificatelor de urbanism, în care acestea sunt înscrise în ordinea emiterii, numărul certificatului având corespondent în numărul de înregistrare a cererii.

  2. (2) În Registrul de evidenţă a certificatelor de urbanism se înscriu datele privind: adresa imobilului,numele, codul numeric personal şi adresa solicitantului, scopul pentru care s-a emis certificatul de urbanism, taxa achitată şi termenul de valabilitate a certificatului de urbanism.

  3. (3) Pentru certificatele de urbanism emise în condiţiile art.28 alin.(3) şi (4), autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a organiza şi de a ţine la zi evidenţa acestora..

  ARTICOLUL 34

  Eliberarea certificatului de urbanism

  1. (1) Certificatul de urbanism se eliberează solicitantului direct sau prin poştă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire), în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii, indiferent de scopul pentru care a fost solicitat.

  2. (2) În situaţia în care scopul emiterii certificatului de urbanism este obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, acesta va fi însoţit de formularele fişelor tehnice strict necesare în vederea emiterii acordului unic.

  3. (3) În documentele anexă la certificatul de urb.anism emitentul are obligaţia de a încunoştinţa solicitantul cu privire la taxele legale necesare avizării documentaţiei în vederea autorizării. ln acest scop, societăţile furnizoare de utilităţi au obligaţia ca, pe bază de protocol încheiat cu autoritatea administraţiei publice locale, sş comunice cuantumul taxelor pentru avize (pe tipuri de lucrări şi capacităţi - conform reglementărilor proprii), modalitatea de plată şi conturile în care acestea trebuie achitate.

  4. (4) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de preşedintele consiliului judeţean sau de primarul general al municipiului Bucureşti o copie a acestuia va fi transmisă spre ştiinţă primăriei interesate.

  5. (5) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de primar, în baza avizului structurii de specialitate a consiliului judeţean, o copie a acestuia va fi transmisă spre ştiinţă consiliului judeţean.

  6. (6) În situaţia în care certificatul de urbanism este emis de primarul de sector al municipiului Bucureşti o copie a acestuia va fi transmisă spre ştiinţă Primăriei Municipiului Bucureşti.

  ARTICOLUL 35

  Valabilitatea certificatului de urbanism

  1. (1) Valabilitatea certificatului de urbanism reprezintă intervalul de timp (termenul) acordat solicitantului în vederea utilizării acestuia în scopul pentru care a fost emis, potrivit Legii.

  2. (2) Emitentul certificatului de urbanism stabileşte termenul de valabilitate pentru un interval de timp cuprins între 6 şi 24 luni de la data emiterii, în funcţie de:

   1. a) scopul pentru care a fost solicitat;

   2. b) complexitatea investiţiei şi caracteristicile urbanistice ale zonei în care se află imobilul;

   3. c) menţinerea valabilităţii prevederilor documentaţiilor urbanistice şi a planurilor de amenajare a teritoriului aprobate, pentru imobilul solicitat.

  ARTICOLUL 36

  Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism

  1. (1) Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism se poate face numai de către emitent, la cererea titularului formulată cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de timp de maximum 12 luni, după care, în mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism.

  2. (2) Pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism se completează şi se depune la emitent o cerere-tip (potrivit formularului-model F.7) însoţită de certificatul de urbanism emis, în original.

  3. (3) O dată cu depunerea cererii de prelungire a valabilităţii certificatului de urbanism, solicitantul va face dovada achitării taxei de prelungire a acesteia. '

  ARTICOLUL 37

  Asigurarea caracterului public

  1. (1) Lista certificatelor de urbanism este publică.

  2. (2) Lista se afişează lunar la sediul emitentului şi cuprinde enumerarea certificatelor de urbanism emise în luna precedentă (în ordinea eliberării), făcându-se evidenţierea fiecărui imobil prin menţionarea: adresei (sau a altui mod de identificare), a numelui şi prenumelui solicitantului,precum şi a scopului pentru care a fost eliberat actul.

  3. (3) Documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, precum şi celelalte reglementări care au stat la baza emiterii certificatului de urbanism vor putea fi consultate la cererea solicitanţilor certificatelor de urbanism, în conformitate cu un regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean/local, după caz.

  SECŢIUNEA a 2-a

  Autorizaţia de construire/desfiinţare

  ARTICOLUL 38

  Definire

  1. (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare, potrivit prevederilor art.2din Lege, este actul de autoritate al administra ei publice locale - judeţene, municipale, orăşeneşti sau comunale - în baza căruia se pot executa lucrări de construcţii şi pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor legale cu privire la construirea, respectiv desfiinţarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente şi/sau a amenajărilor, după caz.

  2. (2) Potrivit Legii, instalaţiile aferente construcţiilor se autorizează împreună cu acestea sau separat. Utilajele, echipamentele şi instalaţiile tehnologice industriale nu sunt de natura in·stalaţiilor aferente construcţiilor, aşa cum sunt acestea definite în Anexa nr.2 la Lege.

  3. (3) Autorizaţia de construire/desfiinţare se elaborează în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, aprobate potrivit legii, a cerinţelor impuse prin certificatul de urbanism, precum şi prin avizele/acordurile exprimate.

  4. (4) Autorizaţia de construire/desfiinţare se emite pentru categoriile de lucrări precizate de solicitant în cererea de autorizare, stabilite în conformitate cu prevederile Legii şi detaliate în Anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare (formularul­ model F.9).

  5. (5) ln condiţiile Legii, nu se emit autorizaţii provizorii.

  6. (6) Prin autorizaţia de construire pentru construcţiile cu caracter provizoriu este obligatorie specificarea termenului pentru care se acordă provizoratul, precum şi consecinţele care decurg din depăşirea acestuia.

  7. (7) Autorizaţia de construire pentru obiectivele industriale, de transport tehnologic etc. se emite numai pentru lucrările de construcţii - inclusiv cele necesare pentru realizarea structurilor constructive de susţinere a utilajelor, echipamentelor sau instalaţiilor tehnologice din complonenţa acestora.

  ARTICOLUL 39

  Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare

  1. (1) Solicitantul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate fi orice persoană fizică sau juridică deţinătoare a unui titlu asupra imobilului care atestă dreptul acestuia de a executa lucrări de construcţii, în conformitate cu definiţia cuprinsă în anexa nr.2 la Lege.

  2. (2) Solicitarea emiterii unei autorizaţii de construire/desfiinţare se poate face fie direct de către deţinătorul/deţinătorii titlului asupra imobilului sau de investitori; fie prin intermediul unui împuternicit, desemnat în condiţiile legii, care poate fi consultantul, proiectantul, orice altă persoană fizică, ori o persoană juridică autorizată care are în obiectul de activitate managementul sau proiectarea lucrărilor de construcţii.

  3. (3) în.cazul în care autorităţile administraţiei publice locale se asociază, finanţează sau realizează obiective de interes public pe terenuri aflate în proprietatea judeţelor,municipiilor, oraşelor şi comunelor:

   1. a) pentru domeniul public este necesară dovada înregistrării acestuia în inventarele bunurilor care alcătuiesc domeniul public aprobat, conform prevederilor Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Cartea funciară;

   2. b) pentru domeniul privat este necesară dovada înregistrării acestuia ca bun privat în Cartea funciară.

  4. (4) Procedura de înregistrare a terenurilor este stabjlităde Legea c das.trului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi în actele de aplicare a acesteia, emise de Agen a Na onală de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

  ARTICOLUL 40

  Depunerea documentaţiei

  1. (1) în vederea obţinerii autorizaţiei de construire/desfiinţare solicitantul trebuie să se adreseze autorităţii administraţiei publice locale care a emis certificatul de urbanism şi să depună o documentaţie cuprinzând toate documentele specificate la art.16 alin.(1), cu respectarea, după caz şi a prevederilor de la alin.(3).

  2. (2) ln lipsa declaraţiei menţionate la art.16 alin.(1) lit.ij, documentaţia nu se primeşte pentru autorizare şi se restituie imediat solicitantului.

  3. (3) Documentaţia prezentată şi acceptată în condiţiile alin.(2), se preia şi se înregistrează la ghişeul emitentului care are obligaţia de a comunica solicitantului şi cuantumul taxei de emitere a autorizaţiei, calculată potrivit prevederilor Legii nr.571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, a normelor de aplicare a acesteia, precum şi al celorlalte taxe legale. Solicitantul are obligaţia de a achita taxele de îndată.

  ARTICOLUL 41

  Verificarea conţinutului documentaţiei depuse

  1. (1) Structurile de specialitate organizate în cadrul consiliilor judeţene, Primăriei Municipiului Bucureşti şi primăriilor municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti oraşelor şi, după caz, ale comunelor, precum şi persoana cu responsabilitate în domeniu( urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor comunale au obligaţia de- â verifica dacă documentaţia este completă, constatând dacă:

   1. a) cererea este adresată autorităţii administraţiei publice locale abilitate, potrivit Legii, să emită autorizaţia;

   2. b) formularul cererii şi anexa sunt completate corespunzător;

   3. c) certificatul de urbanism este în valabilitate, iar scopul eliberării sale coincide cu obiectul cererii pentru autorizare;

   4. d) există dovada titlului solicitantului asupra terenului şi/sau a construcpilor;

   5. e) proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. - sau de desfiinţare - P.A.D., după caz, este complet şi conform cu prevederile anexei nr.1 la Lege, precum şi ale prezentelor norme metodologice;

    D există fişele tehnice completate şi, după caz, documentaţiile necesare emiterii avizelor şi acordurilor din competenţa de obţinere

    a emitentului;

    1. g) există avizele şi acordurile favorabile sau, după caz, studiile cerute prin certificatul de urbanism, altele decât cele necesare emiterii acordului unic; '

    2. h) există referatele de verificare a proiectului şi, după caz, referatele de expertizare tehnică;

    3. i) se face dovada achitării taxelor legale necesare emiterii autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum şi a avizelor şi acordurilor constituente ale acordului unic cerute prin certificatul de urbanism, calculate potrivit legii.

    4. j) există documentul prin care Filiala teritorială a Ordinului Arhitecţilor din România, din care face parte arhitectul / conductorul arhitect, confirmă dreptul de a proiecta al acestuia, în condiţiile dispoziţiilor art.9 alin.(1) lit.a) din Lege, şi face dovada luării în evidenţă a proiectului de arhitectură din cadrul documentaţiei P.A.C. / P.A.D. depusă pentru autorizare.

  2. (2) În situaţia în care se constată că documentaţia depusă este incompletă, aceasta se returnează solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, cu menţionarea în scris a deficienţelor, precum şi a elementelor necesare completării acesteia. În această situaţie termenul legal de maximum 30 de zile necesar pentru emiterea autorizaţiei va curge de la data depunerii documentaţiei completate prin grija solicitantului.

  3. (3) ln situaţia prezentării unei documentaţii complete fişele tehnice şi, după caz, documentaţiile pentru avize care sunt în competenţa de obţinere a emitentului autorizaţiei se transmit imediat spre avizare organismelor prevăzute de Lege şi menţionate la art.42, prin grija structurii de specialitate.

  4. (4) Responsabilitatea emiterii unei autorizaţii pe baza unei verificări superficiale sau părtinitoare revine, în egală măsură, atât semnatarilor autorizaţiei, cât şi responsabilului de lucr re din cadrul structurii de specialitate care a verificat documentaµa.

  5. (5) în temeiul prevederîlor art.7 alin.(9) din Lege, autoritatea administraţiei publice locale emitente nu este responsabîlă pentru eventualele prejudicii ulterioare cauzate de existenţa la momentul emiterii actului a unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti privind imobilul - teren şi/sau construcţii - în interesul exclusiv al solicitantului autorizaţiei.

  6. (6) ln situatia prevăzută la alin.(2} taxa pentru autorizare încasată nu se restituie, urmând a fi utilizată pentru emiterea autorizaţiei după depunerea documentatiei complete.

  ARTICOLUL 42

  Obţinerea avizelor şi acordurilor din competenţa emitentului

  1. (1) În vederea emiterii acordului unic, potrivit Legii, emitentul are obligaţia să obţină în numele solicitantului:

   1. a) avizele şi acordurile pentru utilităţile urbane;

   2. b) avizele şi acordurile privind securitatea la incendiu, protecţia civilă, protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei.

  2. (2) Avizele şi acordurile prevăzute la alin.(1} se emit de instituţiile descentralizate, conform legii, direct pe fişele tehnice specifice fiecărui avizator, completate şi depuse de către solicitant la emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare.

  3. (3) Obţinerea, în numele investitorului, a avizelor şi acordurilor cerute prin certificatul de urbanism, în vederea emiterii acordului unic, se realizează prin grija emitentului, astfel:

   1. a) asigurarea consultării fişelor tehnice, de către reprezentanţii administratorilor/furnizorilor de utilităţi urbane, la sediul administraţiei publice locale;

  b} transmiterea, în maximum 3 zile către organismele abilitate pe plan local, a fişelor tehnice (documentaţiilor) specifice şi obţinerea avizelor şi acordurilor acestora pentru: securitatea la incendiu; protecţia civilă; protecţia mediului; igiena şi sănătatea populaţiei şi recuperarea acestora. . .

  • - (4) În vederea eficientizării activităţii de avizare de către reprezentanţii împuterniciţi ai serviciilor deconcentrate, pe bază de protocoale întocmite la iniţiativa autorităţilor / instituţiilor pe care aceştia le reprezintă împreună cu consiliile judeţene şi cu primăriile interesate, emiterea avizelor la fişele tehnice se va putea face de către Comisia de Acorduri Unice constituită la consiliul judeţean.

   ARTICOLUL 43

   Examinarea tehnică şi avizarea documentaţiei

   1. (1) Examinarea tehnică a documentaţiei depuse, care se efectuează de structurile de specialitate, are ca obiect proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.} sau de desfiinţare (P.A.D.), după caz, precum şi datele înscrise în anexa la cerere şi constă în examinarea modului în care sunt respectate:

    a} datele şi condiţiile cerute prin certificatul de urbanism;

    b} reglementările cu privire la întocmirea şi conţinutul proiectului supus autorizării, aşa cum rezultă din Anexa nr.1 la Lege, coroborate cu prevederile art.22;

    1. c) prevederile cu privire la abilitarea proiectanţilor pentru semnarea documentaţiilor, în conformitate cu prevederile art.9 din Lege şi ale Legii nr.184/2001 privind exercitarea profesiei de arhitect, republicată;

    2. d) prevederile cu privire la verificarea proiectelor de către verificatori de proiecte atestaţi potrivit Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare 'şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, în vederea asigurării cerinţelor de calitate a proiectuJul;

    3. e) introducerea condiţiilor din avizele şi acordurile favorabile obţinute, altele decât cele necesare emiterii acordului unic, precum şi, după caz, din studiile cerute prin certificatul de urbanism.

   2. (2) Pentru avizare, administratorii/furnizorii de utilităţi urbane, precum şi reprezentanţii instituţiilor descentralizate prevăzute de Lege, au obligaţia să analizeze datele înscrise de proiectant în fişele tehnice şi să emită avizul cu /fără condiţii.

   3. (3) în situaţia în care documentaţia prezentată este conformă exigenţelor cuprinse la alin.(1), structura de specialitate a emitentului promovează documentaţia spre analiză şi avizare în Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.), în vederea emiterii Acordului Unic.

  ARTICOLUL 44

  Lucrul în Comisia de Acorduri Unice - C.A.U.

  1. (1) Lucrările Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) sunt conduse de arhitectul-şef, în calitate de preşedinte, sau de înlocuitorul de drept al acestuia. La lucrări pot participa ca inv.itaţi persoanele interesate în promovarea autorizării execuţiei lucrărilor.

  2. (2) Avizarea documentaţiei se face de către Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) în termen de maximum 15 zile de la primirea documentaţiei şi cuprinde două etape:

   1. a) Analiza pe specialităti a fiselor tehnice pentru utilitătile urbane şi de emitere a avizelor şi a acordurilor

    în această etapă membrii Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.) au la dispoziţie spre analiză fişele tehnice sp_ecifice şi proiectul pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (P.A.C., P.A.D., P.O.E., după caz), procedând după cum urmează:

    1. 1. în situaţia în care avizul favorabil este exprimat fără condiţii, avizatorul va completa rubrica rezervată în fişa tehncă;

    2. 2. în situaţia în care avizul favorabil este exprimat cu condiţii, avizatorul va sprijini şi îndruma proiectantul, la solicitarea acestuia, pentru stabilirea modalităţilor de rezol_vare a acestora în beneficiul realizării investiţiei;

    3. 3. în situaţia în care unul sau mai mulţi avizatori precizează în fişele tehnice condiţii de natură să aducă modificări de soluţii faţă de documentaţia supusă avizării (care nu pot fi rezolvate în termenul legal de analiză a documentaţiei depuse), aceasta se returnează (cu dată şi număr de înregistrare) solicitantului (proiectantului) pentru completare, situaţie în care termenul de emitere a autorizaţiei de construire/desfiinţare curge din momentul redepunerii documentaţiei completate.

    La solicitarea membrilor Comisiei, proiectantul sau consultantul, după caz, poate fi convocat şi are obligaţia de a se prezenta la sediul emitentului unde funcţionează Comisia, pentru a furniza eventuale elemente suplimentare necesare avizării şi/sau pentru a introduce

    corectiile necesare în documentatie.

    • În situaţia în care furni orul/administratorul de utilităţi nu poate asigura capacităţile solicitate (conform fişelor tehnice şi proiectului depus pentru autorizare), acest fapt se va motiva în scris. Furnizorul/administratorul de utilităţi are obligaţia de a sugera în scris modalităţile de rezolvare în beneficiul investiţiei.

   2. b) Analiza în plen

    în această etapă Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.) este abilitată să emită acordul unic, dacă se constată că se întrunesc cumulativ toate exigenţele privind asigurarea:

    1. 1. furnizării utilităţilor urbane potrivit conţinutului-cadru al proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (toate fişele tehnice sunt avizate favorabil);

    2. 2. cerinţelor avizelor/acordurilor date de instituţiile descentralizate, obţinute prin grija emitentului;

    3. 3. cerinţelor celorlalte avize şi acorduri din competenţa de obţinere a solicitantului.

  3. (3) Prin-grija secretariatului Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.), toate documentaţiile depuse pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare - care au fost avizate favorabil de avizatori în baza fişelor tehnice - se supun procedurii de emitere a acordului unic în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.).

  4. (4) Procedura de avizare prezentată în cadrul prezentului articol se aplică de către:

   1. a) consiliul judeţean, Primăria Municipiului Bucureşti, primăriile sectoarelor municipiului Bucureşti, ale municipiilor, oraşelor şi comunelor care dispun de structuri de specialitate;

   2. b) consiliul judeţean, pentru lucrările de construcţii din competenţa de autorizare a primarilor comunelor, oraşelor ori municipiilor,

    după caz, care nu au constituite structuri de specialitate.

  5. (5) în situaţia în care primăriile oraşelor şi municipiilor nu beneficiază de structuri de specialitate, dar administrează unele utilităţi urban_e (de exemplu: apă, canalizare, en rgie termică etc.), în ved rea. 9bJinerii acordului unic, acestea se vor îngriji să obţină avizele/acordurile respective pe plan local şi să le trimită structurilor de specialitate din cadrul consiliilor judeţene, urmând ca celelalte avize/acorduri să fie obţinute la nivel judeţean de la administratorii/furnizorii de drept.

  ARTICOLUL 45

  Emiterea şi gestionarea acordului unic

  1. (1) Acordul unic se exprimă prin consens în plenul Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.), se semnează de emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare - preşedintele consiliului judeţean sau primar, după caz, - şi se contrasemnează de arhitectul-şef.

  2. (2) Acordul unic se redactează utilizându-se formularul-model F.12, se arhivează împreună cu fişele tehnice conţinând avizele favorabile şi e comunică, după caz, autorităţii administraţiei publice locale pe teritoriul căreia se află imobilul.

  3. (3) ln baza acordului unic şi a avizului structurii de specialitate se poate redacta şi emite autorizaţia de construire/desfiinţare.

  4. (4) Acordul unic, precum şi celelalte avize şi acorduri care au stat la baza emiterii acestuia îşi extind valabilitatea pe durata valabilităţii autorizaţiei (inclusiv a duratei de execuţie înscrisă în autorizaţie) sau în cazul prelungirii valabilităţii acesteia.

  ARTICOLUL 46

  Redactarea autorizaţiei de construire/desfiinţare

  1. (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se redactează de structura de specialitate din cadrul administraţiei publice judeţene, municipale, orăşeneşti sau comunale ori de persoana cu responsabilitate în domeniile urbanismului, amenajării teritoriului şi autorizării executării lucrărilor de construcţii din cadrul primăriilor care nu au organizate structuri de specialitate, prin completarea formularului-model F.13.1- F.13.4, în conformitate cu documentaţia prezentată. ,,

  2. (2) Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul poate impune anumite condiţii pentru perioada executării lucrărilor autorizate, rezultate din aplicarea normelor generale şi locale, privind:

   1. a) condiţiile de utilizare a domeniului public (accese în zona şantierului, sta onări ale utilajelor, închideri de drumuri publice, ocupări temporare de spaţii publice, treceri temporare sau săpături în spa ile publice, devieri ale circulaţiei auto sau pietonale, protecţia circulaţiei, executarea unor drumuri provizorii, folosirea unor elemente de reclamă etc.);

   2. b) măsurile de protejare a proprietăţilor particulare învecinate;

   3. c) măsurile de protecţie sanitară şi socială în situaţia cazării unor muncitori sezonieri (executarea de baracamente, grupuri sociale, grupuri sanitare, dotări de toate tipurile în cazul unui număr mai mare de muncitori, plata serviciilor suplimentare prestate de unităţile existente etc.);

    d} măsurile de protecţie a mediului pe durata executării lucrărilor autorizate, precum şi în cazul realizării de investiţii în zone care nu dispun de utilităţi (în special canalizare, evacuarea şi depozitarea deşeurilor menajere etc.);

    e) măsurile de securitate la incendiu.

  3. (3) În situaţia autorizării executării lucrărilor pentru construcţii cu caracter provizoriu, la pct.3 din formularul autorizaţiei de construire/desfiinţare (formularul-model F.13.1 - F.13.4) emitentul are obligaţia de a face precizări privind obligaţiile care decurg din "caracterul provizoriu şi durata de existenţă limitată până la ", inclusiv precizări privind termenul de încetare a funcţionării obiectivului

   autorizat.

  4. (4) În situaţia în care formularul tipizat nu permite înscrierea tuturor menţiunilor necesare, acestea se vor putea insera într-o anexă la autorizaţie (cu menţiunea expresă că aceasta face parte integrantă din autorizaţia de construire/desfiinţare).

  5. (5) Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.A.C., P.A.D., P.O.E., după caz), împreună cu fişele tehnice, constituie documentul martor al autorizării, scop în care i se aplică ştampila "VIZAT SPRE NESCHIMBARE", (prezentată în formularul-model F.16) - pe toate piesele scrise şi desenate componente. Un exemplar se restituie solicitantului o dată cu autorizaţia, iar al doilea exemplar rămâne în arhiva emitentului autorizaţiei.

  6. (6) Câte un exemplar din fişele tehnice F.8.2 şi F.8.3 se păstrează la Inspectoratul judeţean / al municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

  ARTICOLUL 47

  Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare

  1. (1) Semnarea autorizaţiei de construire/desfiinţare se face de către autoritatea administraţiei publice judeţene/locale, după caz, potrivit competenţelor prevăzute la art.4 din Lege. Alături de autoritatea administraţiei publice emitente, autorizaţia de construire/desfiinţare se mai semnează de secretarul general ori de secretar, precum şi de arhitectul-şef (acolo unde nu este instituită functia de arhitect-şef, se semnează de către persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din aparatul propriu al autoritătii administratiei publice emitente). Responsabilitatea emiterii actului revine tuturor semnatarilor acestuia, potrivit atributiilor stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

  2. (2) Lipsa unei semnături atrage nulitatea actului.

  3. (3) ln absenţa semnatarilor prevăzuţi de Lege, menţiona la alin.(1), autorizaţiile de construire/desfiinţare se semnează de către înlocuitorii de drept ai acestora, împuterniciţi în acest scop, potrivit prevederilor legale.

  4. (4) Potrivit prevederilor art. 69, 70 şi 116 din Legea nr.215/2001, competenţele de emitere a autorizaţiilor de către preşedintele consiliului judeţean, primarul general al municipiului Bucureşti şi primar nu pot fi delegate.

  ARTICOLUL 48

  înregistrarea autorizaţiei de construire/desfiinţare

  1. (1) Emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare are obligaţia de a institui un registru de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, în care acestea sunt înscrise în orâinea emiterii, numărul autorizaţiei având corespondent în numărul de înregistrare a cererii.

  2. (2) În Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de construire/desfiinţare se înscriu datele privind: adresa imobilului, numele şi prenumele solicitantului, codul numeric personal şi adresa, titlul de proprietate asupra imobilului, lucrările autorizate, valoarea lucrărilor autorizate, durata de execuţie şi termenul de valabilitate a autorizaţiei.

  3. (3) Pentru autorizaţiile de construire/desfiinţare emise în condiţiile art.49 alin.(2) - (4), autorităţile administraţiei publice au obligaţia de a organiza evidenţa acestora.

  ARTICOLUL 49

  Eliberarea autorizaţiei de construire/desfiinţare

  1. (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare se eliberează solicitantului, direct sau prin poştă (cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire) în termen de maximum 30 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.

  2. (2) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de preşedintele consiliului judeţean sau de primarul general al municipiului Bucureşti, o copie a acesteia va fi transmisă spre ştiinţă primăriei interesate.

  3. (3) În situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de primar în baza avizului structurilor de specialitate ale consiliului judeţean, o copie a acesteia va fi transmisă spre ştiinţă consiliului judeţean.

  4. (4) în situaţia în care autorizaţia de construire/desfiinţare este emisă de primarul de sector al municipiului Bucureşti, o copie a acesteia va fi transmisă spre ştiinţă Primăriei Municipiului Bucureşti.

  ARTICOLUL 50

  Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare

  1. (1) Prin autorizaţia de construire/desfiinţare emitentul stabileşte şi înscrie în formular:

   1. a) termenul de valabilitate al autorizaţiei de construire/desfiinţare;

   2. b) durata de execuţie a lucrărilor.

  2. (2) Valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se constituie din:

   1. a) intervalul de timp, de cel mult 12 luni -de la data emiterii, în interiorul căruia solicitantul este obligat să înceapă lucrările autorizate;

   2. b) în cazul îndeplinirii condiţiei specificate la Iii.a), începând cu data anunţată a începerii lucrărilor, valabilitatea autorizaţiei se extinde pe toată durata de execuţie a lucrărilor prevăzută prin autorizaţie.

  3. (3) Durata executării lucrărilor, care reprezintă timpul fizic maxim necesar pentru realizarea efectivă a lucrărilor de construcţii autorizate, se stabileşte de către emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare, pe baza datelor înscrise în cerere - respectiv în anexa la aceasta - conform prevederilor proiectului pentru autorizarea executării lucrărilorde construire - PAC. - sau de desfiinţare - P.A.D., după caz. ln funcţie de interesul public şi de gradul de complexitate al lucrărilor, emitentul autorizaţiei de construire/desfiinţare poate reduce durata executării lucrărilor faţă de cea solicitată prin documentaţie, cu consultarea investitorului I beneficiarului, managerului de proiect, proiectantului, sau consultantului, după caz.

  4. (4) ln cazul schimbării investitorului pe parcursul executării lucrărilor, potrivit legii, valabilitatea autorizaţiei de construire/desfiinţare se menţine, cu condiţia respectării în continuare a erevederilor acesteia, precum şi a transcrierii actelor care conferă dreptul de construire (titlul asupra imobilului) pe numele noului investitor. ln această situaţie, autorizaţia împreună cu celelalte acte - avize, acorduri, documentaţii etc. - care au stat la baza eliberării acesteia aparţin de drept noului investitor (proprietar) prin efectul transcrierii titlului asupra imobilului.

  ARTICOLUL 51

  Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare

  1. (1) În cazul în care lucrările de construcţii nu au fost începute ori nu au fost executate integral în termenele stabilite prin autorizaţia de construire/desfiinţare potrivit prevederilor art.SO, investitorul poate solicita autorităţii emitente prelungirea valabilităţii autorizaţiei.

  2. (2) Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se va solicita cu cel puţin 15 zile înaintea datei expirării termenului de valabilitate şi se poate acorda, potrivit Legii, o singură dată pentru cel mult 12 luni.

  3. (3) Acordarea prelungirii valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se apreciază de emitentul acesteia, în baza examinării cererii în raport cu: interesul public, complexitatea lucrărilor autorizate, stadiul executării lucrărilor ori cauzele care au dus la nerespectarea termenelor prevăzute în autorizaţie. Prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare se înscrie în originalul autorizaţiei iniţial emise, fără a fi necesară prezentarea unei alte documentaţii. În această situaţie emitentul autorizaţiei are obligaţia de a comunica decizia sa solicitantului, în termen de maximum 15 zile de la depunerea cererii.

  ARTICOLUL 52

  Pierderea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare.

  Emiterea .unei noi autorizaţii.

  1. (1) Autorizaţia de construire/desfiinţare îşi pierde valabilitatea prin:

   1. a) neînceperea lucrărilor în termenul de valabilitate stabilit prin autorizaţia de construire/desfiinţare ori nefinalizarea acestora conform duratei de execuţie stabilite prin autorizaţie, dacă nu a fost solicitată prelungirea valabilităţii autorizaţiei;

   2. b) nefinalizarea lucrărilor în termenul acordat ca prelungire a valabilităţii autorizaţiei;

   3. c) modificarea condiţiilor, datelor sau conţinutului documentaţiei care a stat la baza emiterii autorizaţiei.

  2. (2) !n situaţiile prevăzute la alin.(1) este necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare.

  3. (3) ln cazul nefinalizării lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea, în condiţiile legii, a unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare, corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data s licitării, pentru lucrările de construcţii rămase de executat în raport cu proiectul şi avizele care au stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale. ln această situaţie taxele de autorizare se vor calcula corespunzător valorii lucrărilor rămase de executat.

  4. (4) În situaţia în care valabilitatea autorizaţiei de construire - inclusiv prelungirea termenului de valabilitate al acesteia - a expirat, pentru emiterea unei noi autorizaţii de construire în vederea finalizării lucrărilor rămase de executat, valabilitatea certificatului de urbanism, precum şi a avizelor şi acordurilor emise la prima autorizaţie se menţine, cu condiţia realizării construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei iniţ!ale.

  5. (5) ln cazul întreruperii execuţiei lucrărilor pe o perioadă îndelungată (peste limita de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare), fără luarea măsurilor de conservare, potrivit prevederilor legale în vigoare privind calitatea în construcţii, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare, care va avea la bază o documentaţie tehnică întocmită în conformitate cu cor.icluziile referatului de expertiză tehnică a lucrărilor executate.

  ARTICOLUL 53

  Asigurarea caracterului public

  1. (1) Lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare este publică.

  2. (2) Lista se afişează lunar la sediul emitentului şi cuprinde enumerarea autorizaţiilor de construire/desfiinţare emise în luna precedentă (în ordinea eliberării), făcându-se evidenţierea fiecărui imobil prin menţionarea: adresei (sau a altui mod de identificare), a numelui şi prenumelui solicitantului, precum şi a scopul pentru care a fost eliberat actul.

  3. (3) Conţinutul documentaţiilor cu caracter tehnic, documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, precum şi celelalte reglementări urbanistice care au stat la baza emiterii autorizaţiilor de construire/desfiinţare, vor putea fi consultate exclusiv la sediul emitentului şi numai de cei care pot face dovada că sunt direct interesaţi sau potenţial afectaţi de prevederile acestora, în co'nformitatecu un regulament aprobat prin hotărâre a consiliului judeţean/local, după caz. ;

  CAPITOLUL IV

  Alte precizări privind autorizarea

  SECŢIUNEA 1

  Situaţii speciale în procesul de autorizare

  ARTICOLUL 54

  Lucrări care nu necesită întocmirea unor documentaţii de urbanism pentru autorizare

  Nu este necesară elaborarea unor documentaţii de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului pentru lucrările prevăzute la art.2 alin.(4) din Lege, din această categorie făcând parte, în general, lucrări de reparaţii şi modernizare la construcţiile existente.

  ARTICOLUL 55

  Autorizarea lucrărilor cu caracter militar

  Autorizarea lucrărilor cu caracter militar se face în condiţiile stabilite de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului împreună cu ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale interesate, aprobate prin ordin comun.

  ARTICOLUL 56

  Intrarea în legalitate

  1. (1) Organul de control care a sancţionat contravenţional pentru fapta de a se executa lucrări de construcţii fără autorizaţie sau cu încălcarea dispoziţiilor acesteia, potrivit prevederilor art.28alin.(1) din Lege, pe lângă oprirea executării lucrărilor, are obligaţia de a dispune luarea măsurilor necesare pentru încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei, sau de desfiinţare a lucrărilor executate fără autorizaţie, într-un termen pe care îl va stabili prin procesul verbal.

  2. (2) În vederea realizării prevederilor alin.(1), potrivit Legii, autoritatea administraţiei publice competentă să emită autorizaţia de construire/desfiinţare are obligaţia de a analiza modul în care construcţia corespunde reglementărilor din documentaţiile de urbanism aprobate pentru zona de amplasament, urmând să dispună, după caz, menţinerea, respectiv desfiinţarea construcţiilor realizate fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia.

  3. (3) În situaţia în care construcţia realizată fără autorizaţie de construire întruneşte condiţiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent, autoritatea administra ei publice locale competente poate proceda la emiterea unei autorizaţii de construire în vederea intrării în legalitate, în coroborare cu luarea măsurilor legale care se impun, numai în baza concluziilor unui referat de expertiză tehnică pentru cerinţa esenţială de calitate "rezistenţă mecanică şi stabilitate" privind starea structurii de rezistenţă în stadiul fizic în care se află construcţia, precum şi pentru cerinţa esenţială de calitate "securitateala incendiu".

  SECŢIUNEA a 2-a

  Situaţii speciale urbanistice şi tehnice

  ARTICOLUL 57

  , Terenuri pentru construcţii

  1. (1) Prin imobil, în conformitate cu prevederile Legii, se înţelege teren şi/sau construcţii.

  2. (2) Terenurile pentru construcţii sunt cuprinse în intravilanul localităţilor şi, în funcţie de destinaţie şi utilizare, pot fi:

   a) terenuriocupate - terenurile cu construc i de orice fel (supraterane ori subterane), clasificate potrivit legii, inclusiv amenajările aferente; b} terenuri libere - terenurile fără construcţii, de orice fel (supraterane ori subterane), inclusiv amenajările aferente;

   c) terenuri aparent libere - terenurile fără clădiri, asigurând funcţiuni urbane de interes public stabilite şi executate în baza prevederilor documentaţiilor urbanistice legal aprobate (spatiile verzi şi de protecţie, locuri de joacă pentru copii, trasee ale reţelelor tehnico­ edilitare subterane - inclusiv zonele de protecţie aferente-, rezerve pentru lărgirea ori modernizarea căilor de comunicaţie etc.).

  3. (3) Autorizarea executării lucrărilor de construcţii de orice fel pe terenurile descrise la alin.(2), este permisă numai în strictă corelare cu.respectarea funcţiunilor stabilite prin prevederile documentaţiilor de urbanism avizate şi aprobate, potrivit legii.

  4. (4) Pe terenurile din extravilan, în condiţiile Legii şi ale art.90-103 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modific?rile şi completările ulterioare, se pot executa lucrări pentru rţţel n:,agiştrale, căi de comunicaţie, îmbunătăţiri funciare, reţele de telecomunicaţii ori alte lucrări de infrastructură, construcţii/amenajări pentru combaterea şi prevenirea acţiunii factorilor naturali distructivi de origine naturală (inundaţii, alunecări de teren), anexe gospodăreşti ale exploataţiilor agricole, precum şi construcţii şi amenajări speciale.

  ARTICOLUL 58

  Terenuri destinate construirii, aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale

  1. (1) Potrivit prevederilor art.13 alin.(2) din Lege, terenurile aparţinând domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ­ teritoriale se concesionează numai în vederea realizării de construcţii ori de obiective de uz şi/sau interes public, potrivit legii.

  2. (2) În condiţiile legii, pe terenurile aparţinând domeniului public persoanele fizice sau juridice pot realiza, în interes privat, numai construcţii cu caracter provizoriu, autorizate în condiţiile Legii, pe amplasamente stabilite în baza reglementărilor documentaţiilor urbanistice aprobate.

  3. (3) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), se pot concesiona terenuri destinate construirii, în condiţiile prevederilor art.15din Lege.

  ARTICOLUL 59

  Lucrări care se pot executa fără emiterea unei autorizaţii suplimentare ori prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente

  1. (1) Lucrările de construcţii necesare pentru remedierea deficienţelor constatate ca urmare a efectuării recepţiei la terminarea lucrărilor se pot executa fără a fi necesară emiterea unei noi autorizaţii de construire ori prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente, cu condiţia încadrării în prevederile autorizaţiei emise pentru executarea lucrărilor de construcţii.

  2. (2) Lucrările de desfiinţare a unor construcţii/lucrări executate fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia, dispuse de organele de control abilitate sau de instanţă, se pot executa fără a fi necesară emiterea unei autorizaţii de desfiinţare.

  ARTICOLUL 60

  Obiecte de mobilier urban exceptate de la autorizare

  1. (1) Potrivit prevederilor art.11 alin.(2) din Lege, nu este necesară emiterea autorizaţiei de construire pentru amplasarea pe sol a obiectelor de mobilier urban destinate difuzării şi comercializării presei, că ilor şi florilor - tonete, pupitre acoperite sau închise (chioşcuri) cu suprafaţa construită de maximum 5,00 m2. , .

  2. (2) în conformitate cu prevederile art.2 din Hotărârea Guvernului nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban, autorităţile administraţiei publice locale pot emite autorizaţii de funcţionare pe perioade determinate, cu avizul prealabil al arhitectului-şef, pentru obiectele de mobilier urban prevăzute la alin.(1), pe amplasamentele stabilite în conformitate cu reglementările urbanistice aprobate, în baza contractelor de închiriere încheiate în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum şi cu regulamentele proprii de organizare a activităţii economice pe domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale respective.

  ARTICOLUL 61

  Lucrări de instalaţii aferente construcţiilor cc,re se exceptează de la autorizare

  1. (1) în înţelesul prevederilor art.11lit.n din Lege, se exceptează de la autorizare lucrările pentru:

   1. a) reparaţii la instalaţiile interioare ale clădirilor, inclusiv intervenţiile constând în înlocuirea şi/sau reamplasarea consumatorilor, cu condiţia să nu se afecteze structura de rezistenţă a construcţiilor;

   2. b) montarea I instalarea aparatelor individuale de climatizare şi/sau de contorizare a consumatorilor de utilităţi;

   3. c) montarea / instalarea - sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere cu cazane omologate de ISCIR care funcţionează cu combustibil gaze naturale cu obligaţia ca prin soluţia tehnică adoptată pentru instalarea acestora să fie respectate condiţiile prevăzute de normativele de specialitate.

    Instalarea sistemelor locale de încălzire şi de preparare a apei calde menajere se poate face numai pe baza unor proiecte de specialitate elaborate de proiectanţi autorizaţi, verificate în condiţiile legii, care trebuie avizate de societatea furnizoare de gaze naturale.

  2. (2) Execuţia lucrărilor specificate la alin.(1) se va face numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de normativele de proiectare şi execuţie în vigoare şi se vor realiza exclusiv de persoane autorizate.

  ARTICOLUL 62

  Schimbarea soluţiilor tehnice din proiect pe parcursul execuţiei

  1. (1) În situaţia în care, înainte de începerea sau pe parcursul executării lucrărilor de construcţii, devine necesară modificarea soluţiilor tehnice din proiectul autorizat, beneficiarul / investitorul / administratorul I managerul de proiect are obligaţia de a nu începe, ori de a opri lucrările, după caz, şi de a solicita emiterea unei noi autorizaţii de construire corespunzător modificărilor aduse proiectului, materializate prin documentaţii - piese scrise şi desenate -, cu condiţia ca proiectul astfel modificat să se încadreze în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate. Documentaţia vizata spre neschimbare va conţine proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - P.A.C. - în întregul său, incluzând modificările supuse autorizării. În aceste condiţii, taxa de autorizare se va regulariza după recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii, potrivit legii.

  2. (2) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), pe bază de dispoziţie de şantier dată de proiectantul lucrărilor (verificată de verificator de proiecte atestat) şi cu acordul scris al beneficiarului / investitorului / administratorului / managerului de proiect, după caz, se pot admite modificări locale ale soluţiilor tehnice din proiectele autorizate fără emiterea unei noi autorizaţii de construire, dacă prin acestea:

   1. a) nu se modifică funcţiunea consemnată în"autorizaţia iniţială;

   2. b) se asigură respectarea prevederilor Codului civil;

   3. c) nu se modifică condiţiile de amplasament (regim de înălţime, POT, CUT, aliniament, ori aspectul construcţiei);

    .d) n_u sunt Rericiitate rezistenţa şi stabilitatea clădirilor învecinate;_. _

    e) se asigură respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în domeniul securităţii la incendiu.

  3. (3) Se încadrează în prevederile alin. (2) şi lucrările devenite necesare în cazuri speciale determinate de luarea în considerare a unor situa i imprevizibile la faza de proiectare (ca urmare a unor decopertări, relevee de fundaţii etc.), care se execută la construcţii existente, inclusiv la monumente istorice (cu avizul organismelor abilitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor).

  4. (4) în situaţiile prevăzute la alin.(1), (2) şi (3) responsabilitatea privind corectitudinea tehnică a soluţiei modificatoare aparţine proiectantului, iar titularul autorizaţiei are obligaţia de a depune (în copie) la emitentul autorizaţiei documentaţiile şi/sau documentele specificate, cu rol de martor."

  ARTICOLUL 63

  Completări sau detalieri ale prevederilor planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului

  În vederea emiterii autorizaţiilor, în situaţia în care sunt necesare completări sau detalieri ale prevederilor planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului, legal aprobate, emitentul autorizaţiei va cere elaborarea unor documentaţii! de urbanism/amenajare a teritoriului suplimentare.

  SECŢIUNEA a 3-a

  Taxe şi cote

  ARTICOLUL 64

  Taxe în procedura de autorizare

  1. (1) Modul de calcul al taxelor pentru emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, a taxelor speciale pentru activitatea de autorizare a executării lucrărilor de construcţii, precum şi procedura de regularizare a acestora se face în conformitate cu prevederile art.267 alin.(14) lit.a) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, precum şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.

  2. (2) Baza de calcul pentru determinarea valorii autorizate a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora este cea evidenţiată la capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcapitolul 4.1. - Construcţii şi instalaţii, în conformitate cu Structura devizului general, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1179/2002, coroborată cu prevederile pct.138 alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004. Valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier va avea ca bază de calcul Capitolul 5 - Alte cheltuieli, subcapitolul 5.1 - Organizare de şantier, pct.5.1.1. Lucrari de constructii în conformitate cu Structura devizului general, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1179/2002.

  3. (3) Taxele pentru emiterea avizelor }i acordurilor necesare în vederea emiterii acordului unic (conform fişelor tehnice), cerute prin certificatul de urbanism, atât cele din competenţa de obţinere a emitentului autorizaţiei, cât şi cele care se asigură de solicitant, se suportă de solicitant, care are obligaţia de a face dovada achitării lor în momentul depunerii cererii de emitere a autorizaţiei de construire.

  4. (4) Cuantumurile taxelor menţionate la alin.(3) se stabilesc de emitenţii avizelor/acordurilor - respectiv de către administratorii / furnizorii de utilităţi urbane, precum şi de către serviciile publice descentralizate ale organelor centrale -, se .calculează potrivit reglementărilor legale specifice fiecărui domeniu de avizare şi se comunică emitenţilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare, care au obligaţia de a le face cunoscute public şi de a le comunica solicitanţilor împreună cu documentele însoţitoare ale certificatului de urbanism.

  ARTICOLUL 65

  Cote ulterioare autorizării

  1. (1) Potrivit prevederilor art.30 din Lege, cheltuielile pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se suportă de către investitori, în valoare echivalentă cu o cotă de O,1% din valoarea lucrărilor autorizate, cu excepţia celor prevăzute la art. 3 li!. b şi a l caşurilor de cult. Virarea sumelor se face în contul Inspectoratului de Stat în Construcţii, iar copia documentului de plată se anexează la "lnştiinţarea privind data începerii lucrărilor", eliberată de emitent împreună cu autorizaţia de ponstruire/desfiinţare (vezi Formularul-model F.18 la prezentele norme metodologice) în conformitate cu prevederile art.? alin.(8) din Lege. lntârzierea la plată a cotei prevăzute se penalizează cu O,15% pe zi de întârziere, fără a se depăşi suma datorată. Cota de O,1% din valoarea lucrărilor autorizate se aplică şi diferenţelor rezultate din actualizarea acesteia, care se face odată cu recepţia la terminarea lucrărilor.

  2. (2) în conformitate cu dispoziţiile art.40 alin.(1) din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, investitorii sau proprietarii au obligaţia de a vira lunar către Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC - o cotă de O,70% din cheltuielile pentru executarea construcţiilor şi a lucrărilor prevăzute la art.2 din această lege. Calculul şi virarea sumelor respective se fac eşalonat, concomitent cu plata prestaţiilor, iar întârzierile la plată a cotelor se penalizează, potrivit prevederilor alin.(2), cu O,15% pe zi de întârziere, fără a se depăşi suma datorată.

  CAPITOLUL V

  Asigurarea disciplinei autorizării, răspunderi, sancţiuni

  ARTICOLUL 66

  Organe de control

  1. (1) Potrivit prevederilor art.27 alin.(1) - (5) din Lege, organele de control ale consiliilor judeţene şi ale primăriilor au obligaţia de a urmări respectarea disciplinei în domeniul autorizării şi executării lucrărilor de construcţii în cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale, potrivit competenţelor stabilite de Lege.

  2. (2) Potrivit prevederilor art.29 din Lege, controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii se exercită pe întregul teritoriu al ţării de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, care dispune măsurile şi aplică sancţiunile prevăzute de Lege.

  3. (3) Potrivit prevederilor art.27 alin.(6) din Lege, faptele contravenţionale prevăzute la art.26 alin.(1) lit.a), c) şie) pot fi constatate şi de organele de poliţie.

  ARTICOLUL 67

  Abilitări de control ale organelor administraţiei publice locale

  1. (1) Autorităţile administraţiei publice locale, prin organele proprii cu atribuţii de control, potrivit legii, au obligaţia de a organiza şi de a efectua permanent acţiuni de control vizând disciplina în autorizare pe raza unităţii administrativ-teritoriale, potrivit competenţelor stabilite de Lege, privind:

   1. a) emiterea autorizaţiilor;

   2. b) executarea lucrărilor de construcţii numai pe bază de autorizaţii valabile;

   3. c) executarea lucrărilor de construcţii cu respectarea prevederilor autorizaţiilor de construire/desfiinţare şi a proiectelor tehnice.

  2. (2) Arhitectul-şef al judeţului, în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean stabilit în temeiul prevederilor Legii nr.215/2001, are atribuţii de control în unităţile administrativ-teritoriale de pe razajudeţului, atât cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi amenajarea teritoriului, cât şi la autorizarea executării lucrărilor de construcţii, potrivit prevederilor art.27 alin.(1), (2) şi (4) din Lege.

  ARTICOLUL 68

  . Sancţiuni . ,

  ln temeiul Legii, faptele de nerespectare a prevederilor acesteia, potrivit gravităţii şi importanţei sociale a acestora constituie infracţiuni - potrivitl prevederilor art.24 din Lege - sau, după caz, contravenţii - potrivit prevederilor art.26 din Lege. •

  ARTICOLUL 69

  Aplicarea sancţiunilor contravenţionale

  1. (1) încadrarea faptei contravenţionale, respectiv valoarea amenzii contravenţionale, se stabileşte de organul de control şi se înscrie în formularul tipizat "Proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei", prezentat în Anexele nr.6 şi 7 la prezentele norme metodologice.

  2. (2) Formularul tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei" - prezentat în anexa nr. 6, este redactat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi se utilizează de către organele de control ale administraţiei publice locale cu atribuţii de control în domeniul disciplinei în urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

  3. (3) Inspectoratul de Stat în Construcţii utilizează un formular propriu, redactat şi aprobat în conformitate cu prevederile legii, a cărui formă este prezentată în Anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice.

  4. (4) Potrivit dispoziţiilor art.35 alin.(3) din Lege, în corelare cu prevederile art.28 şi 29 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001, în domeniul disciplinei autorizării execuţiei lucrărilor de construcţii şi al execuţiei acestora în baza autorizaţiilor emise, la aplicarea sancţiunii contravenţionale:

   1. a) nu se aplică sancţiunea "avertisment";

   2. b) nu se admite achitarea în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii stabilite..

  CAPITOLUL VI

  Alte dispoziţii

  SECŢIUNEA 1

  Obllgaţii ale investitorului/beneficiarului şi emitentului autorizaţiei, ulterioare autorizării

  ARTICOLUL 70

  Operaţiuni privind asigurarea cerinţelor de calitate în construcţii

  După obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, pentru execuţia obiectivului de investiţii, potrivit prevederilor Legii nr.10/1995 (împreună cu regulamentele de aplicare a acesteia), prin grija investitorului/beneficiarului şi a executantului este necesară realizarea următoarelor operaţiuni:

  1. a) Urmărirea executiei lucrărilor de constructii

   Urmărirea execuţiei lucrărilor este obligatorie şi se asigură prin:

   1. 1. diriginte de şantier autorizat, ca reprezentant al beneficiarului, care urmăreşte ca execuţia lucrărilor să se facă în deplină concordanţă cu autorizaţia emisă (inclusiv cu proiectul PAC.IP.A.O., după caz, care a stat la baza emiterii autorizaţiei), precum şi cu respectarea proiectului tehnic pentru execuţia lucrărilor pe baza căruia a fost emisă ;

   2. 2. responsabil tehnic cu execuţia atestat, ca reprezentant al executantului (persoană juridică cu profil de activitate în construcţii).

   Costurile necesare pentru urmărirea execuţiei lucrărilor pe întreaga durată a acestora se includ în valoarea devizului general al investiţiei. •

  2. b) Întocmirea Cărfii tehnice a constructiei

   Cartea tehnică a construcţiei reprezintă evidenţa tuturor documentelor (acte şi documentaţii) privind construcţia, emise în toate etapele realizării ei - de la certificatul de urbanism până la recepţia finală a lucrărilor, se întocmeşte şi se completează pe parcursul execuţiei de toţi factorii care concură la realizarea lucrărilor, prin grija inspectorului de şantier. După recepţie, Cartea tehnică se completează în continuare, pe întreaga durata de existenţă a construcţiei, cu toate intervenţiile asupra acesteia, prin obligaţia beneficiarului.

  3. c) Efectuarea receptiei lucrărilor de constructii şi a instalatiilor aferente

   Potrivit prevederilor legale în vigoare recepţia lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente este actul prin care investitorul declară că acceptă; preia lucrarea (cu sau fără rezerve) şi că aceasta poate fi dată în folosinţă. Prin actul de recepţie se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului şi ale documentaţiei de execuţie. Recepţia lucrărilor de construcţii de orice categorie şi a instalaţiilor aferente acestora se efectuează atât la lucrări noi, cât şi la intervenţiile în timp asupra construcţiilor existente (reparaţii capitale, consolidări, modificări, modernizări, extinderi etc) şi se realizează în două etape:

   1. 1. recepţia la terminarea lucrărilor;

   2. 2. recepţia finală la expirarea perioadei de garanţie.

  4. d) Urmărirea comportării în exploatare a constructiei

  Urmărirea comportării în exploatare a construcţiei se face după recepţia finală a lucrărilor, pe toată durata existenţei acesteia, beneficiarul având obligaţia de a lua măsurile corespunzătoare pentru asigurarea cerinţelor de calitate a construcţiilor, conform prevederilor legale.

  ARTICOLUL 71

  Operaţiuni privind obligaţiile investitorilor/beneficiarilor faţă de autorităţi

  1. (1) După obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare, în vedrea executării lucrărilor, investitorul/beneficiarul'i:1re obligaţia de a realiza următoarele operaţiuni:

   1. a) Anuntarea inceperii lucrărilor de constructii autorizate

    Se va anunţa emitentul autorizaţiei şi Inspectoratul în construcţii judeţean (al municipiului Bucureşti) utilizându-se formularele F.17 şi F.18 (puse la dispozi e de emitentul autorizaţiei împreună cu aceasta}.

   2. b) Amplasarea. la loc vizibil, a Panoului de identificare a investitiei

    Se vor aplica prevederile cuprinse în Anexa nr.8 la prezentele norme metodologice.

   3. c) Anuntarea finalizării lucrărilor de construcţii autorizate

    Se va anunţa Inspectoratul în construcţii judeţean (al municipiului Bucureşti} utilizându-se formularul F.19 (pus la dispoziţie de emitentul autorizaţiei împreună cu aceasta}. '

  2. (2) După realizare, pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii, potrivit prevederilor legale în vigoare, prin grija investitorului/beneficiarului este necesară realizarea următoarelor operaţiuni:

   1. a) Regularizarea taxelor şi cotelor legale

    în conformitate cu prevederile art.267 alin:(14} lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în cel mult 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţii, o ată cu efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, solicitantul (investitorul/beneficiarul) are obligaţia de a regulariza taxele şi cotele legale. ln acest scop, investitorul/beneficiarul are obligaţia de a declara la emitentul autorizaţiei valoarea finală (rezultată) a lucărilor - se pot prezenta documentele doveditoare necesare.

    Emitentul autorizaţiei va aplica prevederile art.267 alin.(14) lit.c) şi d} din Legea nr.571/2003 privind Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi va înştiinţa Inspectoratul de Stat în Construcţii despre finalizarea execuţiei lucrărilor, precum şi valoarea finală a investiţiei - aşa cum a fost calculată la efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor - utilizând formularul-model F.19.

   2. b) Declararea constructiilor in vederea impunerii

    Toate construcţiile proprietate particulară se declară, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.39 din Lege.

    Data dobândirii clădirii, în vederea impunerii, se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004, pct.62 privind CAPITOLUL li - Impozitul pe clădiri al TITLULUI IX - Impozite şi taxe locale din Legea privind Codul fiscal nr.571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

   3. c) Obtinerea autorizaţiei pentru desfăşurarea unei activităti economice ori a autoriza/iei sanitare de functionare

  Autorizaţia pentru desfăşurarea unei activităţi economice ori a autorizaţiei sanitare de funcţionare, după caz, se emite de autoritatea teritorială competentă, în condiţiile prevederilor art.268 alin.(1) şi (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

  ARTICOLUL 72

  Operaţiuni privind o ligaţiile emitentului autorizaţiei

  1. (1) La finalizarea lucrărilor de construcţii autorizate, emitentul autorizaţiei are obligaţia de a regulariza taxele şi cotele legale, inclusiv cele prevăzute la art.65, în funcţie de valoarea finală (rezultată) a investiţiei, susţinută cu documentele furnizate de investitor/beneficiar, în conformitate cu prevederile art.71 Iii.a).

  2. (2) Emitentul autorizaţiei are obliga a să comunice Inspectoratului de Stat în Construcţii valoarea finală a investiţiei, aşa cum a fost calculată pentru regularizarea taxei de autorizare, la data recepţiei ta terminarea lucrărilor.

  SECŢIUNEA a 2-a

  Obligaţii ale proiectantului şi executantului

  ARTICOLUL 73

  Obligaţii ale proiectantului

  1. (1) în temeiul contractului de proiectare încheiat cu beneficiarul (investitorul), pentru asigurarea calităţii proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii (P.A.C./ P.A.D.), inclusiv a proiectului tehnic din care acesta este extras, potrivit prevederilor art.22 alin.(1) Iii.a), proiectantul are, potrivit legii, următoarele obligaţii:

   1. a) asigurarea calităţii proiectului tehnic, respectiv a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, extras din acesta,corespunzător cerinţelor de calitate, prin respectarea legislaţiei privind calitatea în construcţii şi a reglementărilor tehnice în vigoare;

   2. b) prezentarea proiectului elaborat spre verificare de către specialiştii verificatori de proiecte atestaţi, stabiliţi de investitor, precum şi soluţionarea neconformităţilor ori a neconcordanţelor semnalate;

   3. c) atenţionarea beneficiarului cu privire la exigenţele urbanistice cărora trebuie să li se subordoneze realizarea obiectivului de investiţii, în raport cu reglementările urbanistice legal aprobate, sau, după caz, cu privire la incompatibilităţile tehnice sau urbanistice pe care acesta le generează în zona de amplasament. Pe durata execuţiei, proiectantul răspunde cu privire la celelalte obligaţii pe care le are în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii.

  2. (2) Proiectantul, potrivit prevederilor art.8 alin.(1) lit.b} şi art.43 alin.(3) lit.a), are obligaţia de a susţine soluţiile tehnice ale proiectului - toate specialităţile - în faţa Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U.), la solicitarea membrilor acesteia, precum şi de a introduce în documentaţie modificările şi/sau condiţiile impuse prin avizele exprimate de membrii comisiei. • .

  3. (3) în condiţiile prevederilor alin.(2) contractul/faza din contract referitor la întocmirea documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare este de drept finalizat numai după obţinerea autorizaţiei.

  ARTICOLUL 74

  Obligaţii ale executantului

  1. (1) Executantul, în baza contractului de antrepriză încheiat cu beneficiarul, pentru asigurarea calităţii construcţiilor, care decurg urmare procedurii de autorizare, potrivit legii, are următoarele obligaţii:

   1. a) să sesizeze investitorul cu privire la neconformităţile şi/sau neconcordanţele constatate în proiect, în vederea soluţionării lor de către proiectant;

   2. b) să înceapă execuţia lucrărilor numai în condiţiile existenţei autorizaţiei de construire/desfiinţare;

   3. c) să execute lucrările numai pe baza şi în conformitate cu proiectul tehnic de execuţie, verificat de specialişti atestaţi, potrivit legii.

  2. (2) Pe durata execuţiei, executantul răspunde cu privire la celelalte obligaţii pe care le are, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind calitatea în construcţii.

  SECŢIUNEA a 3-a

  Dispoziţii tranzitorii şi finale

  ARTICOLUL 75

  Banca de date a reţelelor tehnico-edilitare

  1. (1) Banca de date a reţeleor tehnico-edilitare reprezintă sistemul informaţional care are la bază date din cadastrul general şi din • cadastrele de specialitate, care servesc la formularea strategiilor globale ale teritoriilor administrative, în corelare cu programele de dezvoltare a administraţiei publice locale, la toate nivelurile.

  2. (2) Autorităţile administraţiei publice locale, prin organele proprii special abilitate, potrivit prevederilor art.45 alin.(6) din Lege au obligaţia de a constitui banca de date a reţelelor tehnico-edilitare.

  3. (3) Datele şi informaţiile specifice fiecărui tip de reţea tehnico-edilitară reprezintă suportul de bază al constituirii băncilor de date urbane la nivelul fiecărei autorităţi publice locale şi, totodată, asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege referitor la amplasarea, proiectarea şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

  4. (4) Regiile autonome, societăţile comerciale, respectiv persoanele juridice care au în gestiune administrarea reţelelor tehnico­ edilitare, potrivit Legii, au obligaţia de a proceda la inventarierea, evidenţa şi reprezentarea pe planuri şi hărţi a tuturor reţelelor subterane şi/sau supraterane existente, inclusiv a construcţiilor şi amenajărilor tehnice aferente, din intravilanul fiecărei localităţi, precum şi din teritoriul administrativ al acesteia.

  5. (5) Reţelele tehnico-edilitare care fac obiectul măsurilor prevăzute la alin.(4) cuprind:

   1. a) alimentări cu apă;

   2. b) canalizări;

   3. c) transport şi alimentare cu energie electrică; d} termoficare;

    e) transport şi distribuţie gaze naturale;

    D telefonie.

  6. (6) Reţelele tehnico-edilitare, inclusiv construcţiile şi amenajările tehnice, se reprezintă pe un plan (scara 1:500, 1:1000 sau 1:2000

   pentrru intravilan, respectiv 1:2000 sau 1:5000 pentru extravilan), extras din planul topografic de bază sau, după caz, planul cadastral pentru fiecare localitate, respectiv sector al municipiului Bucureşti, în parte folosind semnele convenţionale specifice fiecărui tip de reţea.

  7. (7) Planurile realizate conform prevederilor alin.(6), însoţite de fişele tehnice pe tipuri de reţea, se înregistrează pe suport magnetic într-un format compatibil cu sistemele informatice de gestiune tip GIS.

  8. (8) Fiecare tip de reţea edilitară înregistrată pe suport magnetic se predă, cu titlu gratuit, pe bază de protocol, primăriei - pentru localităţile din teritoriul unităţii administrative ce îi aparţin, respectiv primăriilor primăriilor de sector al municipiului Bucureşti şi Oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz.

   ARTICOLUL 76

   Forme de perfecţionare a pregătirii profesionale

   Autorităţile emitente ale certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construir /desfiinţare au obligaţia să asigure pregătirea şi perfecţionarea profesională a personalului de specialitate din cadrul aparatului propriu. ln vederea realizării acestei exigenţe, autorităţile emitente au obligaţia de a asigura programe de pregătire şi/sau perfecţionare, după caz, prin forme de instruire adecvate la următoarele organisme ale administraţiei publice centrale sau locale, precum şi instituţii de învăţământ superior:

   1. a) Institutului Naţional de Administraţie prin:

    1. 1. programe de formare specializată în administraţia publică, de 2 ani, pentru absolvenţii cu studii superioare de lungă durată, cu diplomă de icenţă sau echivalentă, în vârstă, de regulă, de până la 30 de ani;

    2. 2. programe de formare specializată în administraţia publică, de un an, pentru persoane cu studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă: funcţionari publici, persoane numite ori alese în funcţii de demnitate publică sau asimilate acestora din cadrul administraţiei publice centrale şi locale, alte persoane interesate;

    3. 3. programe de specializare postuniversitară, cu durata minimă de 180 de ore, pentru personalul din administraţia publică centrală şi locală, cu studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

    4. 4. programe de perfecţionare de scurtă durată, de până la 90 de zile, pentru personalul cu studii superioare şi medii din administraţia publică centrală şi locală, din cadrul unor asociaţii, fundaţii sau altor organizaţii neguvernamentale, precum şi pentru alte persoane interesate;

    5. 5. seminarii şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică centrală şi locală;

   2. b) Universitatea de Arhitectură şi Urbanism "Ion Mincu" Bucureşti - la nivel central sau zonal - ori la alte institutii de învătământ superior de profil interesate, prin cursuri de scurtă (lungă) durată organizate, potrivit prevederilor legale, pentru specialiştii din'cadrul consiliilor judeţene şi al primăriilor municipale şi orăşeneşti, după cum urmează:

    1. 1. cursuri postuniversitare pentru arhitecţi şi alte cadre cu pregătire superioară din domeniul urbanismului şi construcţiilor care, prin formaţia de bază, se pot implica în această activitate;

    2. 2. cursuri postuniversitare de perfecţionare pentru cadre cu pregătire superioară din alte domenii decât cel al urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor;

    3. 3. cursuri de perfecţionare pentru cadre cu pregătire medie în domeniul urbanismului, arhitecturii şi construcţiilor;

   3. c) la nivelul consiliilor judeţene, sub autoritatea arhitectului-şef al judeţului, în cooperare cu asociaţiile profesionale în domeniu, pentru personalul de specialitate din cadrul primăriilor comunale.

  ARTICOLUL 77

  Dispoziţii finale

  1. (1) Compartimentele din aparatul propriu de specialitate ale consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi consiliilor locale se organizează pentru a prelua atribuţiile structurilor de specialitate prevăzute prin Lege.

  2. (2) Analizarea şi avizarea documentaţiilor necesare emiterii certificatului de urbanism, a acordului unic şi. a autorizaţiilor de construire/desfiinţare de către compartimentele (structurile) de specialitate ale consiliului judeţean pentru primăriile comunelor, oraşelor şi . municipiilor care nu dispun de structuri (compartimente) de specialitate se fac contra cost, pe bază de convenţie încheiată între primari, în calitate de emitenţi, şi preşedintele consiliului judeţean.

  3. (3) Prin excepţie de la prevederile art.32 alin.(1) şi art.47 alin.(1), până la numirea unei persoane cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului din cadrul aparatului propriu al primăriei, certificatele de urbanism, respectiv autorizaţiile de construire/ desfiinţare, se vor putea emite de către Consiliul judeţean pe bază de protocol încheiat în acest scop cu consiliul local interesat, în conformitate cu prevederile legii.

  4. (4) Costul serviciilor prestate de structurile (compartimentele) de specialitate ale consiliului judeţean se stabilesc potrivit

   prevederilor Codului fiscal, aprobat prin Legea nr.571/2003.

  5. (5) Utilizarea formularelor din prezentele norme metodologice este obligatorie, fiind interzisă modificarea sau completarea structurii/conţinutului acestora. Formularele se tipăresc prin grija emitentului, cu înscrierea denumirii exacte a autorităţii emitente, şi se pun la dispoziţia sol citanţilor, contra cost.

  6. (6) ln situaţia în care, la utilizare, rubricile din formular nu sunt suficiente pentru comunicarea ori înregistrarea datelor, emitentul va putea anexa rubrici sau pagini suplimentare la actul emis (care vor fi semnate şi parafate de emitent), cu condiţia înscrierii în actul de bază a menţiunii privind existenţa anexei ca parte integrantă a actului.

  7. (7) Se recomandă tipărirea de formulare distincte pentru autorizarea executării lucrărilor de construire şi, respectiv, pentru autorizarea executării lucrărilor de desfiinţare.

  8. (8) Se recomandă emitenţilor să organizeze plata taxelor pentru emiterea avizelor, acordurilor şi autorizaţiilor la o singură casierie

   la care solicitantul să plătească o singură taxă comasată, pe tipuri de lucrări de construcţii. În acest scop emitenţii vor încheia convenţii cu avizatorii, prin care se vor stabili:

   1. a) modalitatea de virare a taxelor colectate;

   2. b) termenele de virare a taxelor colectate;

   3. c) valoarea taxelor, inclusiv T.V.A.

  9. (9) Anexele Nr.1 - 8 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

  Către,

  CAPITOLUL VII - FORMULARE NECESARE AUTORIZĂRII

  F.1

  Pag.1

  Preşedintele Consiliului judeţean                                       Primarul *l

  CERERE

  PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

  Subsemnatul(1)                                                     ,CNP I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

  domiciliul(2)

  cu ---- în judeţul                     _ sediul

  municipiul

  oraşul                                           comuna

  satul                                                           sectorul               cod poştal             

  strada nr.      bi. sc.    et.     ap.    

  telefon I fax e-mail                                                                 în calitate de                                                                     

  în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,

  republicată, solicit emiterea

  CERTIFICATULUI DE URBANISM

  Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul                                               municipiul

  oraşul                                                 satul                                               sectorul

  comuna

  cod poştal           strada                                                   nr.         bi.       se.        et.         ap.       sau identificat prin(3)                                                                 

  image

  Suprafaţa terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este de               .m 2

  Solicit certificatul de urbanism în scopul(4) :                                             

  image

  image

  Anexez(3):                                                                

  image

  image

  SEMNĂTURA

  Data                   _

  image

  *) Se completează, după caz : -Primarul General al municipiului Bucureşti

  -Primarul sectorului_ al municipiului Bucureşti

  -Primarul municipiului           _

  -Primarul oraşului             _

  -Primarul comunei             _

  PRECIZĂRI

  privind completarea formularului

  "CERERE

  PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM"

  F.1

  Pag.2

  1. 1) Numele şi prenumele solicitantului:

   • - persoană fizică sau

   • - reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia şi a calităţii solicitantului în cadrul firmei.

  2. 2) Pentru persoană fizică

   • - se completează cu date privind do'rniciliul acesteia;

    Pentru persoană juridică

   • - se completează cu date privind sediul social al firmei.

  3. 3) Alte elemente de identificare

   În situaţia în care solicitantul nu dispune de planuri cadastrale sau topografice la scările 1:500, 1:2000 sau 1:1O.OOO, pentru identificarea imobilului se vor putea prezenta, după caz:

   • - fişa bunului imobil, sau

   • - extras de Carte Funciară (până la introducerea cadastrului general în unitatea administrativ-teritorială respectivă) pentru imobilele proprietate privată, numai în cazul solicitării certificatului de urbanism pentru înstrăinări, sau

   • - elemente de reper, general cunoscute, sau

   • - numărul de ordine şi suprafaţa de teren înscrise în Registrul agricol, sau

   • - plan de situaţie extras din cadrul unor studii şilsauplanuri urbanistice elaborate anterior în zonă,.

  4. 4) Elemente care definesc scopul emiterii certificatului de urbanism

   Se completează cu dateselectate din următoarele categorii (poziţiile 4.1. - 4.5.):

   1. 4.1. Autorizarea executării lucrărilor de construcţii

    1. 4.1.1. Lucrări de construire - se vor înscrie denumirea investiţiei şi se va specifica în care categorie se încadrează, conform enumerării de mai jos:

     1. a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţii/or aferente acestora;

     2. b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecţie, stabilite conform legii;

     3. c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare, privind căi de comunicaţie, reţele şi dotări tehnico-edilitare, noi capacităţi de producere, de transport, de distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi de retehnologizare a celor existente;

     4. d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;

     5. e) lucrări de foraje şi excavări necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospecţiuni/or geologice, exploatărilor de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări;

     ry lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea;

     1. g) ·organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote;

     2. h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu, chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi spaţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan;

     3. i) cimitire - noi şi extinderi.

     4.1.2. Lucrări de desfiintare - se va înscrie denumirea construcţiei I amenajării şi se va specifica în care categorie se încadrează, conform enumerării de la pct. 4.1.1.

   2. 4.2. Operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară

  - vânzări, cumpărări, concesionări, cesionări, dezmembrări,parce/ări,comasări, partaje, succesiuni etc.

  4;3. Adjudecarea prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice.

   1. 4.4. Cereri injustiţie.

   2. 4.5. Alte scopuri.

    F.2

    ROMÂNIA

    CONSILIUL JUDEŢEAN                                                     

    Arhitect-şef

    Nr. din           _

    Doamnei I Domnului

    PRIMAR*                   

    Având în vedere cererea nr.             din ----- ,pentru emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire/ desfiinţare înaintată de(1)                                             

    domiciliul(2) municipiul

    cu image în judeţul                               _ oraşul                                           sediul comuna

    satul                                                         sectorul        cod poştal             

    strada nr.      bl. sc.    et.    ap.    

    telefon/ fax e-mail                                 

    Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul                                             municipiul

    oraşul                                              satul                                             sectorul

    comuna

    cod poştal      strada                                   nr.    bi.    se.    et.    ap.     3

    image

    sau identificat prin( ) image

    image

    În scopu1(4l                                                               

    image

    În conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) lit.a) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, vă rugăm să ne comunicaţi avizul dvs. în termen de 5 zile de la data înregistrării prezentei.

    Anexăm(3)                                                            ·                                                              

    image

    ARHITECT ŞEF

    (numele şi prenumele, semnătura)

    L.S.

    image

    <1>Numele şi prenumele solicitantului

    12! Adresa solicitantului

    13! Date de identificare a imobilului

    14! Scopul eliberării certificatului de urbanism

    ·J Se completează,după caz :

    - al municipiului ..........................

    -al oraşului ..............................

    -al comunei .............................

    JUDEŢUL

    PRIMĂRIA

    Nr.

    ROMÂNIA

    image

    MUNICIPIULUI

    ORAŞULUI                                                         

    COMUNEI

    Primar

    din             _

    Către,

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN         _

    F.3

    Urmare adresei dvs. nr.       din                         , referitoare la cererea nr.       din                     _ pentru eliberarea certificatului de urbanism, înaintată de(1l                                         

    domiciliul(2) cu image

    sediul

    în judeţul                       _

    municipiul

    oraşul                                           comuna

    satul                                                         sectorul             cod poştal             

    strada nr.      bi. se.    et.    ap.    

    telefon/ fax e-mail                                 

    Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul                                             municipiul

    oraşul                                              satut                                             sectorul

    comuna

    cod poştal           strada                                                   nr.       bi.       sc.       et.       ap.       sau identificat prin(3)                                                               

    image

    În scopul(4l                    --'-------------------

    image

    în urma analizării documentaţiei transmise şi a verificării datelor existente, se emite următorul

    image

    image

    image

    Prezentul aviz este valabil şi pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare.

    PRIMAR,

    (numele şi prenumele, semnătura)

    L.S.

    SECRETAR,

    (numele şi prenumele, semnătura)

    ARHITECT ŞEF*)

    (numele şi prenumele, semnătura)

    image

    111Numele şi prenumele solicitantului

    <2J Adresa solicitantului

    <3JDate de identificare a imobilului

    <4JScopul emiterii certificatului de urbanism

    <5JSe vor preciza elementele privind regimul juridic, economic şi tehnic ale imobilului, rezultate din documentaţiile de urbanism şi

    de amenajare a teritoriului aprobate, precum şi din hotărârile consiliului local

    image

    *) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, după caz.

    JUDEŢUL

    PRIMĂRIA

    Nr.

    ROMÂNIA

    image

    MUNICIPIULUI

    ORAŞULUI                                                         

    COMUNEI

    Primar

    din             

    F.4

    Către,

    CONSILIULUI JUDEŢEAN                             _

    Doamnei I Domnului Arhitect şef    --'-----------

    Urmare cererii înregistrată cu nr.                      din                             , pentru emiterea

    CERTIFICATULUI DE URBANISM solicitat de(1)                                              

    domiciIiuI(2) cu image

    sediul

    în judeţul                             _

    municipiul

    oraşul                                           comuna

    satul sectorul             cod poştal             

    strada nr.      bi. se.    et.    ap.    

    telefon / fax e-mail ----------------

    Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul                                             municipiul

    oraşul                                              satul                                             sectorul

    comuna

    cod poştal           strada                                                   nr.         bi.       se.       et.       ap.     sau identificat prin(3)                                                               

    image

    În scopul(4l                                                               

    image

    În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, vă rugăm să emiteţi avizul structurii de specialitate din cadrul Consiliului judeţean asupra proiectului (propunerii) de "Certificat de urbanism" anexat prezentei.

    PRIMAR,

    (numele şi prenumele, semnătura)

    SECRETAR,

    (numele şi prenumele, semnătura)

    L.S. ARHITECT ŞEF*l

    (numele şi prenumele, semnătura)

    image

    !1! Numele şi prenumele solicitantului

    !2! Adresa solicitantului

    !3! Date de identificare a imobilului

    14! Scopul eliberării certificatului de urbanism

    image

    •i Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitateîn domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.

    F.5

    ROMÂNIA

    CONSILIUL JUDEŢEAN                                                     

    Arhitect şef

    Nr. din             

    Doamnei I Domnului

    PRIMAR*                   

    Urmare cererii dvs. nr.                       din                               , pentru emiterea avizului structurii de specialitate în vederea eliberării certificatului de urbanism solicitat de(1)                                   

    domiciliul(2) municipiul

    cu ---- în judeţul                                                                    oraşul                           

    sediul comuna

    satul                                                             sectorul               cod poştal       _ strada nr.      bi. sc.    et.    ap.    

    telefon I fax e-mail                                   

    Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul                                                 municipiul

    oraşul                                                satul                                               sectorul

    comuna

    cod poştal           strada                                                   nr.         bi.         sc.         et.         ap.     sau identificat prin(3)                                                               

    image

    image

    Depusă pentru(4)                                                                               _ În urma analizării proiectului (propunerii) de Certificat de urbanism transmis şi a verificării datelor existente, se

    emite următorul

    AV1z(5)

    image

    image

    L.S.

    image

    111Numele şi prenumele solicitantului

    12! Adresa solicitantului

    13! Date de identificare a imobilului

    14! Scopul eliberării certificatului de urbanism

    ·1 Se completează, după caz :

    • - al municipiului ..........................

    • - al oraşului ...............................

    • - al comunei ..............................

    ARHITECT ŞEF

    (numele şi prenumele, semnătura)

    151Se vor preciza condiţiile şi recomandările privind regimul juridic, economic şi tehnic ale imobilului, precum şi elementele rezultate din documentaţiile de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate, cu privire la imobil.

    ROMÂNIA

    CONSILIUL JUDEŢEAN                                                     

    Preşedinte

    F.6.1

    Pag.1

    Nr. din             

    CERTIFICAT DE URBANISM

    Nr'.                     din                 

    Urmare cererii adresate de(1)                                                             

    domiciliul(2)

    cu --- în judeţul                       _ sediul

    municipiul

    oraşul                                           comuna

    satul                                                           sectorul               cod poştal             

    strada nr.      bi. se.    et.     ap.    

    ---------------

    telefon / fax e-mail

    înregistrată la nr.             din      20_,

    În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,

    se

    CERTIFICĂ:

    Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul                                               municipiul

    oraşul                                                 satul                                               sectorul

    comuna

    cod poştal           strada                                                   nr.         bi.         sc.         et.         ap.       sau identificat prin(3)                                                                 

    ---În-tem-eiu-l re-gle-me-ntăr-ilor-doc-um-ent-aţie-i de-urb-an-ism-nr.----. , -faza-PU-G/-PUZ-/PU-D,-ap-roba'

    image image

    cu hotărârea Consiliului judeţean/local nr.    /            

    1. 1. REGIMUL JURIDIC

     image

     image

     image

     image

    2. 2. REGIMUL ECONOMIC

     image

     image

     image

     image

     image

     111Numele şi prenumele solicitantului

     121Adresa solicitantului

     131Date de identificare a imobilului

    3. 3. REGIMUL TEHNIC

     image

     image

     image

     image

     image

     image

     image

     image

     image

     image

     image

     image

     image

     image

     image

     image

     image

     image

     image

     image

     image

     image

     image

     Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/ nu poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru/ întrucât:

     image

     image

     image

     image

     4.-CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE VA FI ÎNSOŢITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

     1. a) Titlul asupra imobilului (copie legalizată)

     2. b) Proiectul de autorizare a executării lucrărilor de construcţii

      O PAC O PAD POE

     3. c) Fişele tehnice necesare emiterii Acordului Unic

      1. c.1. Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

       O alimentare cu apă O canalizare

       O alimentare cu energie electrică alimentare cu energie termică

       O gaze naturale telefonizare

       O salubritate transport urban

       Altele

       o

      2. c.2. Avize şi acorduri privind:

       O securitatea la incendiu O protecţia mediului

       • protecţia civilă

       • sănătatea populaţiei

        image

        !4J Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere

     4. d) Avizele/ acordurile şi alte documente ce se asigură de către solicitant

      image

      image

      1. d.1. Avizele I acordurile specifice ale adminustraţiei publice centrale şi !sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

       image

       image

       image

       image

       image

       image

       image

       image

      2. d.2. Alte avize/acorduri:

       image

       image

       image

       image

       image

       image

       image

       image

      3. d.3. Studii de specialitate:

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  e. Documentele de plată ale următoarelor taxe:

  F.6.1

  Pag.3

  image image

  image image

  image image

  image image

  image

  CERTIFICATUL DE URBANISM NU ŢINE LOC DE

  AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE I DESFIINŢARE

  ŞI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

  Prezentul certificat de urbanism are val bilitate de       luni de la data emiterii.

  PREŞEDINTE,

  (numele şi prenumele, semnătura)

  SECRETAR GENERAL,

  (numele şi prenumele, semnătura)

  L.S. ARHITECT ŞEF

  (numele şi prenumele, semnătura)

  Achitat taxa de:                             lei, conform chitanţei nr.            din             _ Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/ prin poştă la data de             

  image

  *J Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, după caz.

  ln conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,

  SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA

  CERTIFICATULUI DE URBANISM

  de la data de                   până la data de                 _

  După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de.urbanism.

  PREŞEDINTE,

  (numele şi prenumele, semnătura)

  SECRETAR GENERAL,

  (numele şi prenumele, semnătura)

  L.S. ARHITECT ŞEF

  (numele şi prenumele, semnătura)

  Data prelungirii valabilităţii:               _

  Achitat taxa de:                               lei, conform chitanţei nr.       din               _ Transmis solicitantului la data de direct/ prin poştă.

  ROMÂNIA

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

  Primar General

  F.6.2

  Pag.1

  Nr. din             

  I

  CERTIFICAT DE URBANISM

  Nr.                     din                 

  Urmare cererii adresate de (l)                                                           

  domiciliul(2)

  cu --- în judeţul                     _ sediul

  municipiul

  oraşul                                           comuna

  satul                                                           sectorul        cod poştal        _

  strada nr.      bi. se.    et.    ap.    

  telefon /fax e-mail                                               înregistrată la nr.        din      20_,

  În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,

  se

  CERTIFICĂ:

  Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul                                           municipiul

  oraşul                                              satul                                             sectorul

  comuna

  cod poştal       strada                                   nr.    bi.    sc.    et.    ap.   sau identificat prin(3)                                                                         _

  image

  ---În-tem-eiu-l re-gle-me-ntă-rilor-doc-um-ent-aţie-i de-ur-ban-ism-nr.----/ ,-faza-PU-G/-PUZ-/PU-D,-ap-roba'

  cu hotărârea Consiliului judeţean/local nr.     ./            

  1. 1. REGIMUL JURIDIC

   image

   image

   image

   image

  2. 2. REGIMUL ECONOMIC

   image

   image

   image

   image

   11! Numele şi prenumele solicitantului

   <2J Adresa solicitantului

   <3JDate de identificare a imobilului

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

  3. 3. REGIMUL TEHNIC

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/ nu poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru/ întrucât:

  F.6.2

  Pag.2

  image

  image

  image

  image

  4.-CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI .DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE VA FI ÎNSOŢITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

  1. a) Titlul asupra imobilului (copie legalizată)

  2. b) Proiectul de autorizare a executării lucrărilor de construcţii

   OPAC PAD OP0E

  3. c) Fişele tehnice necesare emiterii Acordului Unic

   1. c.1. Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

    O allmentare cu apă O canalizare

    O alimentare cu energie electrică O alimentare cu energie termică

    O gaze naturale O telefonizare

    O salubritate O transport urban

    Altele

    o o

   2. c.2. Avize şi acorduri privind:

    O securitatea la incendiu Oprotecţia mediului

    O protecţia civilă

    O sănătatea populaţiei

    image

    <41 Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere

  4. d) Avizele I acordurile şi alte documente ce se asigură de către solicitant

   image

   image

   1. d.1. Avizele I acordurile specifice ale adminustraţiei publice centrale şi !sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

    image

    image

    image

    image

    image

    image

    image

    image

   2. d.2. Afte avize/acorduri:

    image

    image

    image

    image

    image

    image

    image

    image

   3. d.3. Studii de specialitate:

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  e. Documentele de plată ale următoarelor taxe:

  F.6.2

  Pag.3

  image image

  image image

  image image

  image image

  CERTIFICATUL DE URBANISM NU ŢINE LOC DE

  AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE I DESFIINŢARE

  ŞI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

  Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de luni de la data emiterii.

  PRIMAR GENERAL,

  (numele şi prenumele, semnătura)

  SECRETAR GENERAL,

  (numele şi prenumele, semnătura)

  L.S. ARHITECT ŞEF

  (numele şi prenumele, semnătura)

  Achitat taxa de:                             lei, conform chitanţei nr.            din               _ Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct/ prin poştă la data de             

  image

  *) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, după caz.

  F.6.2

  Pag.4

  ln conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,

  SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA

  CERTIFICATULUI DE URBANISM

  de la data de                   până la data de                   _

  După această dată, o nouă p'relungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.

  PRIMAR GENERAL,

  (numele şi prenumele, semnătura)

  SECRETAR GENERAL,

  (numele şi prenumele, semnătura)

  L.S. ARHITECT ŞEF

  (numele şi prenumele, semnătura)

  Data prelungirii valabilităţii :                   _

  Achitat taxa de:                             lei, conform chitanţei nr.            din             _ Transmis solicitantului la data de direct/ prin poştă.

  ROMÂNIA

  MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI

  Primar

  Nr. din             

  F.6.3

  Pag.1

  CERTIFICAT DE URBANISM

  Nr                     din                 

  Urmare cererii adresate de (l)                                                           

  domiciliul(2)

  cu ---- în judeţul                       _ sediul

  municipiul

  oraşul                                           comuna

  satul                                                             sectorul               cod poştal               

  strada nr.      bi. se.     et.     ap.    

  telefon/ fax e-mail -------------- înregistrată la nr.               din      20_,

  în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,

  se

  CERTIFICĂ:

  Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul                                                 municipiul

  image

  oraşul ă satul                                               sectorul

  comuna

  cod poştal           strada                                                     nr.         bi.         se.       et.         ap.       sau identificat prin(3)                                                                 

  ---În-tem-eiu-l re-gle-me-ntăr-ilor-doc-um-ent-aţie-i de-urb-an-ism-nr ,-faza-PU-G/-PUZ-/PU-D,-ap-roba'

  image

  cu hotărârea Consiliului judeţean/local nr.          /            

  1. 1. REGIMUL JURIDIC

   image

   image

   image

   image

  2. 2. REGIMUL ECONOMIC

   image

   image

   image

   image

   <11Numele şi prenumele solicitantului

   <21Adresa solicitantului

   131Date de identificare a imobilului

  3. 3. REGIMUL TEHNIC

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/ nu poate fi utilizat în scopul declaral4) pentru/ întrucât:

   image

   image

   image

   image

   4.-CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA FI ÎNSOTITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE: • • •

   1. a) Titlul asupra imobilului (copie legalizată)

   2. b) Proiectul de autorizare a executării lucrărilor de construcţii

    PAC PAD POE

   3. c) Fişele tehnice necesare emiterii Acordului Unic

    1. c.1. Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

     alimentare cu apă canalizare

     alimentare cu energie electrică alimentare cu energie termică

     gaze naturale telefonizare

     salubritate transport urban

     Altele

     □ □

    2. c.2. Avize şi acorduri privind:

     • securitatea la incendiu

     • protecţia mediului

     • protecţia civilă

     • sănătatea populaţiei

      image

      141 Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere

   4. d) Avizele/ acordurile şi alte documente ce se asigură de către solicitant

    1. d.1. Avizele I acordurile specifice ale adminustraţiei publice centrale şi /sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

     F.6.3

     Pag.3

     image image

     image image

     image image

     image image

    2. d.2. Afte avize/acorduri:

     image image

     image image

     image image

     image image

    3. d.3. Studii de specialitate :

  image image

  image image

  image image

  image image

  image

  CERTIFICATUL DE URBANISM NU ŢINE LOC DE

  AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE I DESFIINŢARE

  ŞI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

  e. Documentele de plată ale următoarelor taxe:

  image image

  image image

  image image

  image image

  Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de             luni de la data emiterii.

  PRIMAR,

  (numele şi prenumele, semnătura)

  SECRETAR,

  (numele şi prenumele, semnătura)

  L.S. ARHITECT ŞEF

  (numele şi prenumele, semnătura)

  Achitat taxa de:                               lei, conform chitanţei nr.              din--'----- Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poştă la data de             

  image

  ')Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului,după caz.

  ln conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,

  SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA

  CERTIFICATULUI DE URBANISM

  de la data de                   până la data de                   _

  I

  După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.

  PRIMAR,

  (numele şi prenumele, semnătura)

  SECRETAR,

  (numele şi prenumele, semnătura)

  L.S. ARHITECT ŞEF

  (numele şi prenumele, semnătura)

  Data prelungirii valabilităţii :               _

  Achitat taxa de:                           lei, conform chitanţei nr..            din               _ Transmis solicitantului la data de direct/ prin poştă.

  ROMÂNIA

  JUDEŢUL image

  F.6.4

  Pag.1

  MUNICIPIULUI

  PRIMĂRIA ORAŞULUI                                              

  COMUNEI

  Primar

  Nr. din             

  CERTIFICAT DE URBANISM

  Nr.       din                 _

  Urmare cererii adresate de (I) image --------------------­

  domiciliul(2)

  cu ---- în judeţul                     _ sediul

  municipiul

  oraşul                                           comuna

  satul                                                         sectorul             cod poştal             

  strada nr.      bi. sc.    et.    ap.    

  telefon/ fax e-mail                                               înregistrată la nr.        din      20_,

  În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,

  se

  CERTIFICĂ:

  Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul                                           municipiul

  oraşul                                              satul                                             sectorul

  comuna

  cod poştal      strada                                   nr.    bi.    sc.    et.    ap.   3

  sau identificat prin( ) ---------,,----------------------

  image

  image

  în-tem-eiu-l re-gle-men-tăr-ilor-doc-um-enta-ţiei-de-urb-ani-sm -nr..image              

  ./ ,faza PUG/PUZ/PUD, aprobată

  cu hotărârea Consiliului judeţean/local nr.    /          _

  1. 1. REGIMUL JURIDIC

   image

   image

   image

   image

  2. 2. REGIMUL ECONOMIC

   image

   image

   image

   image

   111Numele şi prenumele solicitantului

   121Adresa solicitantului

   131Date de identificare a imobilului

  3. 3. REGIMUL TEHNIC

   F.6.4

   Pag.2

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat/ nu poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru/ întrucât:

   image

   image

   image

   image

   4.-CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE VA FI ÎNSOŢITĂ DE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

   1. a) Titlul asupra imobilului (copie legalizată)

   2. b) Proiectul de autorizare a executării lucrărilor de construcţii

    OPAC OPAD P0E

   3. c) Fişele tehnice necesare emiterii Acordului Unic

    1. c.1. Avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

     O alimentare cu apă canalizare

     O alimentare cu energie electrică O alimentare cu energie termică

     O gaze naturale O telefonizare

     O salubritate O transport urban

     Altele

     o o

    2. c.2. Avize şi acorduri privind:

     O securitatea la incendiu O protecţia mediului

     O protecţia civilă

     O sănătatea populaţiei

     image

     <4J Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată in cerere

   4. d) Avizele/ acordurile şi alte documente ce se asigură de către solicitant ,

    1. d.1. Avizele I acordurile specifice ale adminustraţiei publice centrale şi !sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

     F.6.4

     Pag.3

     image image

     image image

     image image

     image image

    2. d.2. Alte avize/acorduri:

     image image

     image image

     image image

     image image

    3. d.3. Studii de specialitate :

  image image

  image image

  image image

  image image

  image

  CERTIFICATUL DE URBANISM NU ŢINE LOC DE

  AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE I DESFIINŢARE

  ŞI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII

  e. Documentele de plată ale următoarelor taxe:

  image image

  image image

  image image

  image image

  Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de       luni de la data emiterii.

  PRIMAR,

  (numele şi prenumele, semnătura)

  SECRETAR,

  (numele şi prenumele, semnătura)

  L.S. ARHITECT ŞEF>

  (numele şi prenumele, semnătura)

  Achitat taxa de :                             lei, conform chitanţei nr.            din             _ Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct I prin poştă la data de             

  image

  *) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, după caz.

  F.6.4

  Pag.4

  ln conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,

  SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA

  CERTIFICATULUI DE URBANISM

  de la data de                   până la data de                   _

  După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.

  PRIMAR,

  (numele şi prenumele, semnătura)

  SECRETAR,

  (numele şi prenumele, semnătura)

  L.S. ARHITECT ŞEF*l

  (numele şi prenumele, semnătura)

  Data prelungirii valabilităţii :                 _

  Achitat taxa de:                             lei, conform chitanţei nr..       din               _ Transmis solicitantului la data de direct I prin poştă.

  image

  *)Seva semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului, după caz.

  Către,

  Preşedintele Consiliului judeţean                                     Primarul *l

  F.7

  Pag.1

  CERERE

  PENTRU PRELUNGIREA VALABILITĂŢII CERTIFICATULUI DE URBANISM

  Subsemnatul(1l                                                               

  domiciliul(2)

  cu ---- în judeţul                             _ sediul

  municipiul

  oraşul                                           comuna

  satul                                                           sectorul        cod poştal             

  strada nr.      bi. sc.    et.     ap.    

  telefon / fax e-mail ----------------

  în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,

  solicit

  PRELUNGIREA VALABILITĂŢII

  CERTIFICATULUI DE URBANISM

  nr.           din             

  Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul                                             municipiul

  oraşul                                              satul                                             sectorul

  comuna

  cod poştal                 strada                                                   nr.       bi.       sc.       et.       ap.       sau identificat prin(3)                                                               

  image

  Solicit prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism nr.    /               din data de                 până la data de               

  Anexez, în original, certificatul de urbanfsm nr.       /           

  SEMNĂTURA

  Data                     _

  image

  *J Se completează, după caz : -Primarul General al municipiului Bucureşti

  -Primarul sectorului_ al municipiului Bucureşti

  -Primarul municipiului             _

  -Primarul oraşului               _

  -Primarul comunei            _

  11! Numele şi prenumele solicitantului

  12! Adresa solicitantului

  !3J Date de identificare a imobilului

  (1) ••)

  image

  (DENUMIRE PROIECTANT) (DENUMIRE SOCIETATE/ REGIE

  FURNIZOR/ ADMINISTRA TOR DE UTILITĂŢI URBANE)

  F.8.1

  image

  Pag.1

  MODEL

  FIŞĂ TEHNICĂ

  în vederea emiterii Acordului Unic.

  aviz pentru amplasament şi/sau branşament (racord) pentru                           _

  utilitatea urbană •1

  1. 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITU

   1

   1. 1. Denumire( ) ---------'-----------------------------

   2. 2. Amplasament(1l                                                                     

   3. 3. Beneficiar(1)                                                                                   

   4. 4. Proiect(1) nr.                        _ elaborator(1)                                                                                                                                       

  2. 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI (1)

   1. 2.1. AMPLASAMENT(1l:

    image

    image

   2. 2.2. BRANŞAMENT/ RACORD(1l:

    image

    image

   3. 2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT(1)

  image

  image

  3.- MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1l:

  image

  image

  1. 4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDITIILOR $1RESTRICTIILOR IMPUSE(1) :

   image

   image

   ÎNTOCMIT(2l

   L.S.

   image

  2. 5. Văzând specificările prezentate în FIŞA TEHNICĂ privind modul de îndeplinire a cerinţelor de avizare, precum şi documentaţia depusă pentru autorizare (PAC/ PAD / POE), se acordă:

  AVIZ FAVORABIL

  în vederea emiterii Acordului unic fără I cu ur'mătoarele condiţii(3)                                     

  image

  image

  image

  •1

  L.S.

  (SOCIETATEA I REGIA AVIZATOARE)

  (nume, prenume, semnătura)

  Data:                

  PRECIZĂRI

  PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI ăFIŞĂ TEHNICĂ"

  pentru                                       

  utilitatea urbană ă1

  F.8.1

  Pag.2

  I. DATE GENERALE **)

  1. 1. Baza legală

   **)                                           

   **)                                           

  2. 2. Continutul documentatiilor

   **)                                           

   **)                                           

   **l - Certificatul de urbanism (copie) • **l----------------

   **l - Planuri de situaţie/încadrare în zonă anexă la CU **l----------------

   **l - Titlul asupra imobilului (copie) **l----------------

   **l--------------- **)                                   

  3. 3. Durata de emitere a avizului

  Se calculează la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.

  11. CONDITII ŞI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR *l :

  (în funcţie de tipul de construcţie)

   1. 2.1. AMPLASAMENT :

    *) image

    '')

    image

    *)                                     

   2. 2.2. BRANŞAMENT/ RACORD :

    *)                                           

    *)                                           

    *)                                           

    *)                                                         

    *)                                           

   3. 2.3. CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT

  *)                                           

  *)                                           

  111. INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE

  *)                                         

  *)                                           

  1. a) Temei**>:                                                                             _

   image

  2. b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de *l                                   lei.

  3. c) Modalitatea de achitare a taxei **l -------------= ­

  (CONT CURENT BANCĂ, CONT C.E.C., etc)

  IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR .,

  *)                                                                                                                                                                                                                                                           

  *)                                                                                             

  NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICĂ" - pentru utilităţi urbane:

  Rubricile numerotate ale formularului se completează după cum urmează:

  1

  ( ) De către proiectant - cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului.

  2

  ( ) De către proiectant - cu numele, prenumele şi titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură, abilitat / autorizat în domeniu, potrivit

  prevederilor legale). 3

  ( ) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei şi a FIŞEI TEHNICE depuse.

  • ) Rubricile marcate cu asterisc se completează de avizator la faza CERTIFICAT DE URBANISM în funcţie de caracteristicile lucrărilor şi de conditiile de amplasament.

   ,.. Rubricile marcate cu dublu asterisc se completează de avizator la faza de definitivare a formularului "FIŞA TEHNICĂ".

   F.8.1

   Pag.3

   image

   PRECIZĂRI PROCEDURALE

   privind

   DEFINITIVAREA FORMULARULUI ăFIŞĂ TEHNICĂ"

   -LA NIVELUL AVIZATORULUI DE UTILITĂŢI URBANE-

   • Formularul F.8.1 reprezintă FIŞA TEHNICĂ- model pentru avizarea furnizării de utilităţi urbane.

   • Formularele definitive pentru "FIŞA TEHNICĂ" - corespunzător fiecărei utilităţi urbane (care se furnizează spre utilizare solicitanţilor de autorizaţii) se Îhtocmesc pe plan local, prin adaptarea (completarea) şi definitivarea "Fişei tehnice - modef' (Formular F.8.1), prin grija EMITENTULUI AUTORIZAŢI!LOR (autoritatea administraţiei publice locale) şi a tuturor AVIZATORILOR interesaţi (societăţile / regiile care administrează / furnizează utilităţile urbane de pe raza unităţii administrativ-teritoriale), după cum urmează:

    Etapa I.

    În termen de 1O zile de la publicarea prezentelor Norme metodologice, emitenţii vor solicita fiecărui avizator (furnizor I administrator de utilităţi urbane din cadrul unităţii administrativ-teritoriale) definitivarea FIŞELOR TEHNICE, în care scop vor transmite câte un exemplar al"Fişei tehnice - modef' (Formular F.8.1) în vederea completării preliminare cu datele şi informaţiile de generalitate.

    Etapa li.

    În termen de 10 zile de la primire, pentru completarea preliminară, avizatorii vor definitiva "Fişa tehnică - modef' (formularul F.8.1) prin înscrierea la rubricile marcate cu dublu asterisc (**l) - din pag.2 -, a datelor şi informaţiilor cu caracter de generalitate specifice domeniului, după cum urmează:

    • - Baza legală care se aplică în domeniu;

    • - Conţinutul documentaţiei care trebuie prezentată pentru avizare;

    • - Date privind taxa de avizare (baza legală şi modalitate de achitare).

    În măsura în care avizatorul consideră necesară diferenţierea "Fişei tehnice - modef', pe tipuri de construcţii sau conform altor criterii specifice, se admite crearea de seturi de formulare pentru aceeaşi utilitate urbană.

    Etapa III.

    După completare şi definitivare, avizatorii vor returna formularele Fişelor tehnice definitive emitentului, care are obligaţia de a le multiplica şi de a le pune la dispoziţia solicitanţilor, contra cost, pentru utiliza.re.

    ATENTIE: La redactarea finală a FIŞEI TEHNICE nu se tipăresc, (au valoare orientativă şi/sau de lucru):

    -anexa la Formularului F.8.1 "PRECIZĂRI PROCEDURALE" (cuprinse în pag.3),

    -simbolul dublu asterisc (marcat în pag.1 şi 2).

   • Prin grija REPREZENTANTULUI AVIZATORULUI în Comisia de Acorduri Unice (CAU), la faza ăCertificat de urbanism", Fişele tehnice - definitivate se completează - la rubricile marcate cu asterisc *l - cu datele şi cerinţele corespunzătoare specificului investiţiei (în baza elementelor cuprinse în cererea de emitere a certificatului), coroborate cu condiţiile de asigurare a utilităţii urbane în zona de amplasament (caracteristicile specifice ale utilităţii urbane care trebuie asigurate prin proiect - condiţii şi/sau restricţii specifice impuse), care constituie condiţii prealabile de aviz.

  După completare, FIŞELE TEHNICE (aferente fiecărei utilităţi urbane) se anexează certificatului de urbanism.

  (1) (4)

  image

  (PROIECTANT) (AVIZATOR)

  F.8.2

  Pag.1

  image

  MODEL

  FIŞĂ TEHNICĂ

  în vederea emiterii Acordului Unic.

  pentru avizul privind securitatea la incendiu,

  1. 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITU

   1. 1. Denumire(1l                                                                     

   2. 2. Amplasament(1l                                                                     

   3. 3. Beneficiar(1l                                                                      

   4. 4. Proiect(1lnr.,                                                               elaborator(1l                                                 

  2. 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1l (în funcţie de tipul de construcţie)

   image

   image

   image

   image

  3. 3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1l:

   image

   image

   image

   image

  4. 4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDITIILOR ŞI RESTRICŢIILOR IMPUSE(1l :

   image

   image

   image

   image

   ÎNTOCMIT(2l

   L.S.

   image

  5. 5. Văzând specificările prezentate în FIŞA TEHNICĂ privind modul de îndeplinire a cerinţelor de avizare, precum şi documentaţia depusă pentru autorizare (PAC / POE), se acordă:

  AVIZ FAVORABIL

  în vederea emiterii Acordului unic fără/ cu următoarele condiţii!3l                                 _

  image

  image

  (3)

  image

  (nume, prenume, semnătura)

  L.S.

  Data:             _

  PRECIZĂRI

  PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI ăFIŞĂ TEHNICĂ"

  pentru avizul de securitate la incendiu

  F.8.2

  Pag.2

  I. DATE GENERALE

  1. 1. Baza legală

   • - Ordonanţa Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată şi modificată cu Legea nr. 212/1997, modificată şi completată cu Ordonanţa Guvernului nr. 114/2000, aprobată cu Legea nr. 126/2001.

   • - HGR nr.448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării/autorizării de prevenire şi stingere a incendiilor;

   • - HGR nr.1490/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;

   • - HGR nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste;

   • - Ordinul ministrului de interne nr.84/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.750 din 12 septembrie 2001.

  2. 2. Continutul documentatiilor

   • - Cererea tip (în două exemplare);

   • - Opisul cu specificarea documentelor depuse (în două exemplare);

   • - Certificatul de urbanism şi planurile anexă vizate spre neschimbare (în copie);

   • - Referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa esenţială de calitate - securitate la incendiu, după caz.

   • - Documentaţia tehnică specifică, care va cuprinde piese scrise şi desenate din care să rezulte performanţele şi condiţiile pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale de calitate "securitate la incendiu", prevăzute în reglementările tehnice de specialitate.

   • - Scenariul de siguranţă la foc elaborat în conformitate cu metodologia aprobată prin Ordinul ministrului de interne nr.84/2001.

  3. 3. Durata de emitere a avizului

  Se calculează la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.

  li. CONDITII ŞI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4) : (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT)

  image

  image

  image

  image

  111. INDICATll PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4)

  1. a) Temei: - Ordonanţa Guvernului nr. 114/2000, aprobată cu Legea nr.126/2001;

  2. b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de                               lei.

  3. c) Modalitatea de achitare a taxei -------------: ­

  (CONT CURENT BANCĂ, CONT C.E.C., etc)

  4

  IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR( )

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICĂ" 1

  ( ) De către proiectant - cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului.

  (2)De către proiectant - cu numele, prenumele şi titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură, abilitat / autorizat în domeniu, potrivit

  prevederilor legale). 3

  ( ) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei şi fişei depuse.

  (4) De către avizator, la faza de definitivare a formularului "FIŞA TEHNICĂ".

  (1) (4)

  image

  (PROIECTANT) (AVIZATOR)

  F.8.3

  Pag.1

  image

  MODEL

  FIŞĂ TEHNICĂ

  în vederea emiterii Acordului Unic. pentru avizul privind protecţia civilă,

  1. 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII

   1. 1. Denumire(1l                                                                       

   2. 2. Amplasament(1l                                                                     

   3. 3. Beneficiar(1)                                                                                  

   4. 4. Proiect(1) nr.                                                                     elaborator(1l                                               

  2. 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1l(în funcţie de tipul de construcţie)·

   1. 2.1. Tipul constructiei- structură                                                                     _

   2. 2.2. Înălţime     • m, număr niveluri    _

   3. 2.3. Suprafaţa desfăşurată m2

   4. 2.4. Suprafaţa subsolului (adăpostul de protecţie civilă) m2

   5. 2.5. Număr de salariaţi (dacă este cazul}      _

  3. 3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1):

   image

   image

   image

   image

  4. 4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDITIILOR ŞI RESTRICTIILOR IMPUSE(1) :

   image

   image

   image

   image

   ÎNTOCMIT(2)

   L.S.

   image

  5. 5. Văzând specificările prezentate în FIŞA TEHNICĂ privind modul de îndeplinire a cerinţelor de avizare, precum şi documentaţia depusă pentru autorizare (PAC / PAD / POE), se acordă:

  AVIZ FAVORABIL

  în vederea emiterii Acordului unic fără I cu următoarele condiţii(3)                                   

  image

  image

  (3)

  image

  (nume, prenume, semnătura)

  L.S.

  Data:             _

  F.8.3

  Pag.2

  " PRECIZĂRI

  PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI ăFIŞĂ TEHNICĂ"

  pentru avizul privind protecţia civilă,

  I. DATE GENERALE

  1. 1. Baza legală

   • - Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă;

   • - Decizia nr.177 din 22.11.1999 a Primului ministru al Romaniei pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi executarea adăposturilor de protecţie civilă în subsolul construcţiilor noi;

   • - Ordinul ministrului administraţiei şi Internelor nr.602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii;

  2. 2. Continutul documentaţiilor

   • - Certificatul de urbanism (copie)

   • - Titlul asupra imobilului (copie)

   • - Planuri de situaţie şi de încadrare în zonă, anexă la CU, vizate spre neschimbare;

   • - Planul de arhitectură al celui mai de jos tlivel - două exemplare;

   • - Secţiune caracteristică - două exemplare;

   • - Memoriu tehnic general;

   • - Memoriu tehnic de specialitate (cele două memorii pot fi comasate);

   • - Dovada privind achitarea tarifului de avizare; După caz, mai pot fi depuse:

   • - Certificat de înmatriculare;

   • - Cod fiscal;

  3. 3. Durata de emitere a avizului

  Se calculează la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.

  4

  li. CONDITII ŞI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR( ) :

  în aplicarea Normelor privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.602/2003, se înscriu caracteristicile tehnice care trebuie asigurate prin proiect pentru obiectivele de investiţii prevăzute la art.4 alin.(1) [se exceptează obiectivele de investiţii menţionate la art.4 alin.(2)].

  image

  image

  image

  image

  lll. lNDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4)

  a) Temei: - Conform prevederilor art.25 lit.d) din Legea nr.481/2004.

  bi Valoarea taxei/tarifului de avizare este de                             lei.

  c) Modalitatea de achitare a taxei                                                                                            

  (CONT CURENT BANCĂ, CONT C.E.C., etc)

  4

  IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR( )

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICĂ"

  1. (1) De către proiectant- cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului.

  2. (2) De către proiectant - cu numele, prenumele şi titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură, abilitat/ autorizat în domeniu, potrivit prevederilor legale).

  3. (3) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei şi fişei depuse.

  4. (4) De către avizator, la faza de definitivare a formularului "FIŞA TEHNICĂ".

  (1)

  (4)

  image

  (PROIECTANT) (AVIZATOR)

  FIŞĂ TEHNICĂ

  în vederea emiterii Acordului Unic. pentru obţinerea acordului de mediu,

  1. 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI OE INVESTITU

   F.8.4

   Pag.1

   image

   MODEL

   1. 1. Denumire(1)                                                                       

   2. 2. Amplasament (incadrare in prevederile PUG/PUZ)(1)                                               

   3. 3. Beneficiar(1)                                                                      

   4. 4. Proiect(1) nr.                                                                  elaborator(1)                                               

  2. 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1)(în funcţie de tipul de construcţie):

   suprafata totala a terenului               suprafata construita                   regim de inaltime             suprafete betonate, .cai de acces                       suprafata spatii verzi                       numar de locuri de parcare

                                                                    alte date                                                                 

  3. 3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1):

   Alimentarea cu apa din                                                                                             Evacuarea apelor uzate in                                                                                           Modul de incalzire al spatiilor                                                                                       Modul de depozitare al deseurilor                                                                                   Alte cerinte functie de tipul obiectivului de investitii                                                 

  4. 4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDlTIILOR ŞI RESTRICTIILOR IMPUSE(1) :

   Se completeaza in functie de natura obiectivului de investitii si in conformitate cu legislatia in vigoare               _

   image

   ÎNTOCMIT(2)

   L.S.

   image

  5. 5. Văzând specificările prezentate în FIŞA TEHNICĂ privind modul de îndeplinire a cerinţelor de avizare, precum şi documentaţia depusă pentru autorizare (PAC / PAD / POE), se acordă:

  AVIZ FAVORABIL

  în vederea emiterii Acordului unic fără I cu următoarele condiţii(3)                               _

  image

  image

  (3)

  image

  (nume, prenume, semnătura)

  L.S.

  Data:             _

  F.8.4

  Pag.2

  PRECIZĂRI

  PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI ăFIŞĂ TEHNICĂ"

  pentru obţinerea acordului de mediu,

  I. DATE GENERALE

  1. 1. Baza legală (se completeaza functie de specificul obiectivului de investitii pentru care se solicita acord de mediu).

   • - Legea nr.137/1995 privind protecţia mediului, republicată;

   • - Legea nr.107/1996 a apelor cu modificarile si compfetarile ulterioare;

   • - Legea nr.462/2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.78/2000 privind regimul deseurilor;

   • - Legea nr. 655/2001 (M. Of. 773 dirt 4 decembrie 2001) pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 243/2000 privind protectia atmosferei;

   • - Legea nr. 22/2001 pentru ratificarea conventiei privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontiere, adoptata la Espoo la 25 februarie 1991;

   • - Hotărârea Guvernului nr.918/2002 privirid stabilirea procedurii - cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri;

   • - Hotararea Guvernului nr.188/2002 privind aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

   • - Hotarârea Guvernului nr.118/2002 privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase;

   • - Hotarirea Guvernului nr.101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie

    sanitară;

   • - Hotararea Guvernului nr.162/2002 privind depozitarea deseurilor;

   • - Hotararea Guvernului nr.128/2002 privind incinerarea deseurilor;

   • - Hotararea Guvernului nr.95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate

    substante periculoase;

   • - Hotarirea Guvernului nr.568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina;

   • - Ordinul MAPM nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu modificat cu Ordinul MAPAM nr. 210/2004;

   • - Ordinul MAPM nr.863/2002 pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

   • - Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

   • - Ordinul MAPM nr. 592/2002 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si a metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si oxizilor de azot, pulberilor in suspensie (PM10 si PM2.5), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului in aerul inconjurator;

   • - Ordinul MAPM nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerarilor si clasificarea aglomerarilor si zonelor pentru evaluarea calitatii aerului in Romania; •

   • - Ordinul MAPPM nr.462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare;

   • - Alte acte de reglementare necesare reducerii mpactului asupra mediului (standarde, norme, ordine de ministru, norme ale administraţiei locale etc.).

  2. 2. Continutul documentatiilor

   • - Certificatul de urbanism (copie) insotit de Fisa tehnica (anexa la certificatul de urbanism) cu datele de identificare a amplasamentului si activitatilor aferente;

   • - Plan de situaţie (anexă la certificatul de urbanism)

   • - Plan de încadrare în zonă (anexă la certificatul de urbanism)

   • - Pe baza iincadrarii proiectului mai pot fi depuse, dupa caz:

   • - Memoriu de prezentarea a proiectului conform modelului prezentat in Anexa nr. 11.2 din Ordinul MAPM nr.860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr.210/2004;

   • - Documente doveditoare privind infornmatiile declarate in cerere s/sau fisa tehnica;

   • - Dovada de plata a tarifului conform anexa nr.V din Ordinul MAPM nr.860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr.210/2004.

  3. 3. Durata de emitere a acordului de mediu

  Se determina in functie de etapele parcurse pentru aplicarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru obiective de investitii cu impact semnificativ, conform Ordinul MAPM nr.860/2002 modificat prin Ordinul MAPAM nr.210/2004.

  F.8.4

  Pag.3

  li. CONDITII ŞI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR(4) : (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE.PRINPROIECT)

  image

  lnstalatii de preepurare a apelor (astfel incat sa fie respectate conditiilor impuse de H.G.188/2002pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in

  mediul acvatic a apelor uzate)

  lnstalatii pentru evacuarea si dispersia poluantilor in aer

  image

  Amenajarile si dolarile pentru protectia împotriva zgomotului si vibratiilor

  image

  image

  Amenajarile si dotarile pentru protectia impotri a radiatiilor

  Lucrarile si dotarile pentru protectia solului si subsolului

  image

  Asigurarea conditiilor de protectie a mediului la

  depozitarea deseurilor                                                                                              Alte conditii (pentru obiectivelesituate in zone cu regim

  special de protecţie sau de restricţii de construire)                                                       

  4

  111. INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE/EMITERE ACORD DE MEDIU( )

  1. a) Temei: - Conform prevederilor HG nr. 918/2002 (pentru taxa) si a OM nr.860 modificat cu OM nr.210/2004 (pentru tariD

  2. b) Valoarea taxei/tarifului de avizare/emitere acord de mediu -- in conformitate cu legislatia mentionata la punctul III a.

  3. c) Modalitatea de achitare a taxei /tariifului - in contul curent al institutiei emitente, dupa caz

  4

  IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR( )

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICĂ"

  1. (1) De către proiectant - cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului.

  2. (2) De către proiectant - cu numele, prenumele şi titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură, abilitat I autorizat în domeniu, potrivit preverlerilor legale).

  3. (3) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei şi fişei depuse.

  4. (4) De către avizator, la faza de definitivare a formularului "FIŞATEHNICĂ".

  (1) (4)

  image

  (PROIECTANT} (AVIZATOR)

  F.8.5

  Pag.1

  image

  MODEL

  FIŞĂ TEHNICĂ

  în vederea emiterii Acordului Unic. pentru obţinerea avizului sanitar,

  1. 1. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII

   t Denumire(1l                                                                       

  2. 2. Amplasament(1l                                                                     

  3. 3. Beneficiar(1)                                                                                    

  4. 4. Proiect(1) nr.                                                                     elaborator(1l                                                 

   1. 2. CARACTERISTICILE TEHNICE SPECIFICE ALE INVESTITIEI(1l (în funcţie de tipul de construcţie)-'

    image

    image

    image

    image

   2. 3. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CERINTELOR AVIZATORULUI(1l:

    image

    image

    image

    image

   3. 4. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A CONDITIILOR ŞI RESTRICTIILOR IMPUSE(1l :

    image

    image

    image

    image

    ÎNTOCMIT(2)

    L.S.

    image

   4. 5. Văzând specificările prezentate în FIŞA TEHNICĂ privind modul de îndeplinire a cerinţelor de avizare, precum şi documentaţia depusă pentru autorizare (PAC / PAD / POE), se acordă:

  AVIZ FAVORABIL

  în vederea emiterii Acordului unic fără/ cu următoarele condiţii(3l                           _

  image

  image

  (3)

  image

  (nume, prenume, semnătura)

  L.S.

  Data:             _

  F.8.5

  Pag.2

  PRECIZĂRI

  PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI ăFIŞĂ TEHNICĂ"

  pentru obţinerea avizului sanitar,

  I. DATE GENERALE

  1. 1. Baza legală

   • - Legea nr.114/1996 republicată, a locuinţei;

   • - H.G.R. nr.625/2001 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a funcţionării comercianţilor, anexa nr.2.

   • - Ordin al ministrului sănătăţii şi familiei nr.117/ 2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcţie, amenajare şi reglementare sanitară a funcţionării obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului, şi a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piaţă a substanţelor şi produselor noi sau importate pentru prima dată şi destinate utilizării ori consumului uman, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 181 din 18 martie 2002.

  2. 2. Continutul documentaţiilor '

   • - Certificatul de urbanism (copie)

   • - Titlul asupra imobilului (copie)

   • - Plan de situaţie şi de încadrare în zonă (anexă la certificatul de urbanism), vizate spre neschimbare;

   • - Memoriu tehnic întocmit conf. H G R nr. 625 din 06.07.2001, anexa 2;

   • - Schiţe sau planuri întocmite conf. H G R nr. 625 din 06.07.2001, anexa 2;

   • - Dovada privind achitarea tarifului de avizare; După caz, mai pot fi depuse:

   • - Certificat de înmatriculare;

   • - Cod fiscal;

   • - Hotărârea judecătorească definitivă;

   • - Actul constitutiv al societăţii;

   • - Autorizaţia de exercitare a unei activităţi independente;

   • - Acordul vecinilor;

   • - Studiu de impact asupra stării populaţiei;

  3. 3. Durata de emitere a avizului

  Se calculează la 15 zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.

  4

  li. CONDITII ŞI RESTRICTII SPECIFICE INVESTITIEI IMPUSE DE AVIZATOR( ) :

  (CARACTERISTICILE TEHNICE CARE TREBUIE ASIGURATE PRIN PROIECT)

  image

  image

  image

  image

  111. INDICATII PRIVIND TAXA/TARIFUL DE AVIZARE(4)

  1. a) Temei: -Conform Ordinului ministrului sănătăţii nr.190 / 2000

  2. b) Valoarea taxei/tarifului de avizare este de                             lei.

  3. c) Modalitatea de achitare a taxei ---------------....,, ­

  (CONT CURENT BANCĂ, CONT C.E.C., etc)

  4

  IV. ALTE DATE FURNIZATE DE AVIZATOR( )

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  NOTĂ: PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI "FIŞA TEHNICĂ"

  ( 1) Oe către proiectant - cu datele rezultate din documentaţie conform cerinţelor avizatorului.

  1. (2) De către proiectant - cu numele, prenumele şi titlul profesional al acestuia (cu drept de semnătură, abilitat / autorizat în domeniu, potrivit prevederilor legale).

  2. (3) De către avizator, ca urmare a analizei documentaţiei şi fişei depuse.

  3. (4) De către avizator, la faza de definitivare a formularului "FIŞA TEHNICĂ".

  Către,

  Preşedintele Consiliului judetean                                       Primarul *l

  F.9

  Pag.1

  CERERE

  PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/ DESFIINŢARE

  Subsemnatul(1)                                                         , CNP I_I_I_U_I_I_I_I_I_I_I_U domiciliul 12) municipiul

  cu image în judeţul                             _ sediul

  oraşul                                     comuna

  satul                                                             sectorul               cod poştal- --- strada nr.      bi. sc.    et.     ap.    

  telefon / fax e-mail ----------------

  În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, solicit emiterea

  AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE

  Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul                                             municipiul

  oraşul                                           satul                                             sectorul comuria

  cod poştal      strada                                   nr.    bi.    sc.    et.    ap.   Cartea funciară(3)

  Fişa bunului imobil

  sau nr. cadastral

  În vederea executării lucrărilor de(4):                                                 

  image

  image

  image

  În valoare de(5) :                                                         

  respectiv de                                   - arhitect/ conductor arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor cu nr.    , în conformitate cu prevederile Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată. Proiectul de arhitectură din cadrul documentaţiei P.A.C. I P.A.D. a fost luat în evidenţa Filialei teritoriale                     a Ordinului Arhitecţilor din România cu nr. din               respectiv de                                   - arhitect cu drept de semnătură, în conformitate cu prevederile Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată.

  image

  *) Se completează, după caz : - Primarul General al municipiului Bucureşti

  • - Primarul sectorului_ al municipiului Bucureşti

  • - Primarul municipiului                   

  • - Primarul oraşului               _

  • - Primarul comunei               _

  Verificarea proiectului (PAC, PAD), în conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 a fost efectuată de(?).

  F.9

  Pag.2

  1.

  4.

  /

  2.

  5.

  3.

  6.

  Durata executării lucrărilor, solicitată în baza prevederilor "Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii- PAC/PAD/POE" - anexat prezentei, este de         luni/ zile .

  Anexez prezentei cereri:

  1. Dovada titlului asupra imobilului (copie legalizată) :                                       _ 2.Certificatul de urbanism nr.                         din                           (copie)

  1. 3. Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii,în două exemplare, compus din:

   image

   image

   image

   image

   image

   image

  2. 4. Următoarele "FIŞE TEHNICE" însoţite de documentaţiile necesare obţinerii avizelor / acordurilor cerute prin Certificatul de urbanism, în vederea emiterii Acordului unic:

   image image

   image image

   image image

   image image

   image image

   image image

   image image

  3. 5. Următoarele avize (studii) cerute prin Certificatul de urbanism, altele decât cele cuprinse în acordul unic:

   image image

   image image

   image image

  4. 6. Anexa la "Cererea pentru emiterea autorizaţie de construire / desfiinţare" completată cu toate elementele necesare descrierii lucrărrilor pentru care se solicită autorizaţia.

  5. 7. Lista documentelor de plată a taxelor legale în vederea autorizării:

   image image

   image image

   image image

   image image

   image image

   image image

   image

   Declar pe propria răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte şi

   mă angajez să respect, în cunoştinţa prevederilor Codului penal privind infracţiunea de fals în declaraţii, autorizaţia de construire şi documentaţia aferentă vizată spre neschimbare.

   Semnătura,

   Data                 _

   F.9

   Pag.3

   PRECIZĂRI

   privind completarea formularului

   "CERERE

   PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/ DESFIINTARE"

   1. 1) Numele şi prenumele solicitantului:

    -persoană fizică sau ,

    -reprezentant al firmei (persoană juridică), cu precizarea denumirii acesteia, precum şi a calităţii solicitantului în cadrul firmei.

   2. 2) Pentru persoană fizică, se completează cu date privind domiciliul acesteia;

    Pentru persoană juridică, se completează cu date privind sediul social al firmei.

   3. 3) Se completează cu date extrase din Cartea Funciară sau din Fişa bunului imobil, după caz.

   4. 4) Se înscrie: denumirea lucrării, capacitatea şi categoria lucrărilor, precum şi oricare alte elemente principale care definesc toate lucrările prevăzute a fi autorizate.

   5. 5) Valoarea lucrărilor se declară de către solicitant şi se stabileşte, după caz, în funcţie de:

    -suprafaţa construită desfăşurată a construcţiilor, ori

    -valoarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, din devizul general al investiţiei

   6. 6) Se completează cu numărul proiectului, data elaborării, precum şi cu datele de identificare a proiectantului.

   7. 7) Se completează cu numele şi prenumele verificatorului şi domeniul de verificare, precum şi numărul certificatului de verificator.

    NOTĂ: . Baza de calcul pentru determinarea valorii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora este

    cea evidenţiată la capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază, subcapitolul 4.1. - Construcţii şi instalaţii, în conformitate cu Structura devizului general, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1179/2002, coroborată cu prevederile pct.138 alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.57112003privind Codul fiscal,

    aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.4412004. Valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier va avea

    ca bază de calcul Capitolul 5-Alte cheltuieli, subcapitolul 5.1- Organizare de şantier, pct.5.1.1. Lucrari de constructii, în conformitate cu Structura devizului general, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1179/2002.

    -Taxele pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare se stabilesc de către personalul de specialitate din cadrul administraţiei publice emitente, pe baza reglementărilor legale în vigoare

    şi se comunică solicitantului, la prezentarea acestuia în vederea depunerii cererii de autorizare. Solicitantul are obligaţia de a anexa la cererea pentru emiterea autorizaţiei documentele de plată a taxelor, communicate anterior de emitent.

    • Taxele pentru avizele din competenţa de obţinere a administraţiei publice emitente, comunicate solicitantului prin certificatul de urbanism, se achită anterior depunerii cererii pentru obţinerea autorizaţiei de construire/desfiinţare.

    Dovada achitării taxelor se face prin prezentarea, în copie, a documentelor de plată care se

    înregistrează şi în formular la poziţia nr.7.

    F.9

    Pag.4

    ANEXĂ

    LA CEREREA PENTRU EMITEREA AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/ DESFIINTARE

    Cap. 1 TIPURI DE LUCRĂRI 1l

    1. a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora;

    2. b) lucrări de construire, reconstruite, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la construcţii reprezentând monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecţie, stabilite conform legii;

    3. c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare, privind căi de comunicaţie, reţele şi dotări tehnico-edilitare, noi capacităţi de producere, de transport, de distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi de retehnologizare a celor existente;

    4. d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenaj ri de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;

     n

    5. e) lucrări de foraje şi excavări necesare în vederea efectuării studiilor geotehnice, prospecţiunilor geologice, exploatărilor de cariere, balastiere, sonde de gaze şi petrol, precum şi alte exploatări;

    lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate odată cu acestea;

    1. g) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau rulote;

    2. h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu, chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate pe căile şi spc1ţiile publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan;

    3. i) cimitire - noi şi extinderi.

    Cap. 2 CATEGORII DE CONSTRUCTII 2l

    • constructii de locuinte

     D construcfii pentru institutii publice şi servicii: O pentru sănătate •

     O pentru asistenţă socială O pentru învătământ

     O pentru cultură O pentru turism O pentru culte

     O pentru administraţie şi finanţe O pentru comert

     O pentru servicii O pentru sport

     O constructii hidrotehnice

     O construdii pentru îmbunătătiri funciare

     • construdii pentru pompieri

    • construdii tehnico-edilitare• construdii cu caracter special

     '□

     O construcfii cu functiuni comasate O retele edllitare: •

     apă

     O canalizare

     O energie electrică O termice

     gaze

     O pentru recreere

     constructii agricole şi zootehnice

     O telecomunicatii

     O amenajări exterioare:

     O construcfii industriafe

     O construdii pentru depozitare construcfii pentru transporturi construdii pentru telecomunicatii construcţii energetice •

     O amenajarea şi consolidarea terenului O străzi, alei, platforme, parcale, garaje

     spatii libere şi mobilier exterior spatii verzi, 1mprejmuiri

     O construcţii cu caracter provizoriu

     image

     1! Se subliniază categoria de lucrări

     2! Se introduce "X" în casetă

     Cap. 3 - DATE CARACTERISTICE PRIVIND AMPLASAMENTELE $1C0NSTRUCTIILE

     1. a) Suprafaţa terenului                           mp

      F.9

      Pag.5

     2. b) Situarea terenului faţă de străzile adiacente                                           

     3. c) Procentul de ocupare a terenului - POT 3l: existent           %

     4. d) Coeficientul de utilizare a terenului CUT: existent     _

     5. e) Alinierea construcţiilor:

      propus             % propus           _

      • Corpul de clădire cel mai avansat faţă de limita proprietăţii la stradă se afiă la               m.

      • Distanţele minime ale construcţiilor faţă de vecinătăţi sunt:

      de       m faţă de limita de proprietate din                                               de             m faţă de limita de proprietate din                                               de             m faţă de limita de proprietate din                                   

     6. f) Numărul de corpuri de clădiri         din care: existente         _

      menţinute                        propuse             

      desfiinţate           _ rezultate             _

     7. g) Suprafeţe 4l :

      Construcţii

      Suprafaţă

      construită

      Suprafaţă

      desfăşurată

      Suprafaţă

      utilă

      Suprafaţă

      locuibilă/ nr.cam

      I

      -desfiinţate

      I

      -menţinute

      I

      I

      TOTAL*

      I

      • existente, din care:

      • propuse

      * Totalul rezultă prin însumarea suprafeţelor înscrise la rubricile "menţinute"şi "propuse"

     8. h) !nălţimea construcţiilor propuse (în m)

      CORP CORP CORP CORP

      Înălţimea la cornişă sau streaşină

      Înălţimea maximă a construcţiilor

     9. i) Numărul de niveluri

      CORP CORP CORP CORP

      image

      image

      IExistente                                                                                                                                                              Propuse

     10. j) Caracteristici constructive şi aspect exterior

      CORP CORP CORP CORP

      Sistem constructiv

      Fundaţii

      Acoperiş (şarpantă/ terasă)

      Sistem de încălzire

      învelitoare (material/ culoare)

      Finisaj exterior (material/ culoare)

      Tâmplărie exterior (material/ culoare)

     11. k) Capacităţi funcţionale ale construcţiilor proiectate:

    • Construcţii de locuinţe 5!

    principale(permanente) sezoniere(de vacanţă) pentru închiriere

    Ode serviciu Ode necesitate Ode intervenţie Număr de apartamente propuse   , din care cu: 1 cam._ 2 cam._

    sociale

    de protocol

    3 cam._ 4 cam._ 5 cam.

    image

    3! Conform HGR nr.525/1996 41Documentul naţional de referinţă este STAS 4908-85 51Se introduce "X" in casetă

    • Construcţii pentru instituţii publice 5!

     sănătate Nr. paturi             _

     învăţământ Nr. săli de clasă    _

     cultură Nr. locuri             _

     Nr. consultaţii    _ Nr. locuri         _

     F.9

     Pag.6

     Nr. proceduri           _ Nr. grupe _ _,....,image _

     hoteliere Nr. camere               Nr. locuri           _

     Oculte Nr. locuri -----

     administrative şi financiare Nr. de personal   _

    • Construcţii pentru comerţ, alimentaţie publică şi servicii 5!

     comerţ Nr. de·personal    _

     alimentaţie publică Nr. locuri                 Nr. de personal    _

     servicii Nr. de personal    _

    • Construcţii pentru sport, recreere 6!

     sport Nr. locuri    _

     recreere Nr. locuri -----

     Construcţii pentru activităţi productive 6!

     producţie Nr. de personal   _

     depozitare Nr. de personal   _

    • Alte caracteristici ale capacităţilor funcţionale pentru construcţii propuse, necuprinse în categoriile de mai sus :

    image

    image

    I) Asigurarea utilităţilor urbane 6l

    apă canalizare

    gaze naturale telefonizare Alte utilităţi :

    1. m) Garaje şi parcaje 6l

     energieelectrică

     salubritate

     energie termică

     transporturban

     o

     garaje

     parcaje

     Nr. locuri           _ Nr. locuri           _

     Suprafaţa construită desfăşurată m2

     Suprafaţa construită desfăşurată m2

    2. n) Drumuri, alei, platforme: suprafaţă carosabil           m2;

    3. o) Spaţii verzi 6l

     suprafaţă pietonal m2

     arbori tăiaţi

     arbori plantaţi

     Număr                     Număr             

     arbori menţinuţi

     spaţii verzi

     Număr             _ suprafaţă m2

    4. p) Modul de evacuare a deşeurilor                                                   

    image

    1. r) Măsuri de securitate la incendiu şi protecţie civilă                                       

     image

    2. s) Măsuri de protecţie a mediului                                                 

     image

     image

    3. t) Alte caracteristici specifice                                                                       Durata estimată a executării lucrărilor este de                       luni I zile.

    ÎNTOCMIT 7l

    Data               _

    image

    6JSe introduce "X" în casetă

    7J- În cazul în care ANEXA se completează de către solicitantul autorizaţiei se precizează numele şi prenumele acestuia.

    - În cazul în care ANEXA se întocmeşte de către un proiectant autorizat (persoană fizică sau juridică), se precizează datele de identificare, după caz: numele şi prenumele ori numele firmei, numele şi prenumele întocmitorului şi se aplică ştampila.

    JUDEŢUL

    PRIMĂRIA

    Nr.

    ROMÂNIA

    image

    MUNICIPIULUI

    ORAŞULUI                                                     

    COMUNEI

    Primar

    din             

    F.10

    Către,

    CONSILIULUI JUDEŢEAN                             _

    Doamnei I Domnului Arhitect şef                           _

    Urmare cererii înregistrată cu nr.                             din                                     ,pentru emiterea AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/ DESFIINŢARE solicitată de(1)                                             

    domiciliul(2) cu image

    sediul

    în judeţul                         _

    municipiul

    oraşul                                           comuna

    satul                                                           sectorul        cod poştal       _

    strada nr.      bi. se.    et.    ap.    

    telefon I fax e-mail ----------------

    Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul                                   

    municipiul

    oraşul             _;                  comuna

    satul                                           sectorul

    cod poştal                 strada                                                   nr.       bi.       se.       et.       ap.     sau identificat prin(3)                                                               

    image

    image

    În vederea executării lucrărilor de(4)                                                      În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată,

    vă rugăm să emiteţi avizul structurii de speclalitate din cadrul Consiliului judeţean asupra proiectului (propunerii) de

    "Autorizaţie de construire I desfiinţare" anexat prezentei.

    PRIMAR,

    (numele şi prenumele, semnătura)

    SECRETAR,

    (numele şi prenumele, semnătura)

    L.S. ARHITECT ŞEF*l

    (numele şi prenumele, semnătura)

    image

    <11Numele şi prenumele solicitantului

    121Adresa solicitantului

    (3/ Date de identificare a imobilului

    <41Se înscriu categoriile de lucrări, denumirea investiţiei I lucrărilor, capacitatea şi alte elemente definitorii.

    image

    *) Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.

    F.11

    ROMÂNIA

    CONSILIUL JUDEŢEAN                                                     

    Arhitect şef

    Nr. din image_

    Doamnei / Domnului

    PRIMAR*image _

    Urmare cererii dvs. nr.        din                   , pentru emiterea avizului structurii de specialitate în vederea emiterii autorizaţiei de construire I desfiinţare solicitat de(1)                       _

    image

    domiciliul(2)

    cu image în judeţul                             _ sediul

    municipiul

    oraşul                                           comuna

    satul                                                         sectorul        cod poştal       _

    strada nr.      bi. se.     et.    ap.  telefon I fax                                               e-mail----------------

    Pentru imobilul - teren şi/sau construcUi - situat în judeţul                                     

    municipiul

    oraşul                                              satul                                             sectorul

    comuna

    cod poştal           strada                                   nr. bi.    se.    et.    ap.     

    sau identificat prin(3)                                                               

    image

    image

    În vederea executării lucrărilor de(4)                                                         În urma analizării proiectului (propunerii) de Autroizaţie de construire I desfiinţare transmis şi a verificării datelor

    existente, se emite următorul

    image

    image

    image

    ARHITECT ŞEF

    (numele şi prenumele, semn tura)

    L.S.

    image

    !1! Numele şi prenumele solicitantului

    !2J Adresa solicitantului

    !3J Date de identificare a imobilului

    !4J Se înscriu categoriile de lucrări, denumirea investiţiei I lucrărilor, capacitatea şi alte elemente definitorii.

    151În cazul avizului nefavorabil, se vor preciza detaliat motivele respingerii (se admite redactarea unei anexe)

    ·J Se completează, după caz :

    • - al municipiului ..........................

    • - al oraşului ............................. .

    • - al comunei ..............................

    ROMÂNIA

    image

    (autoritatea emitentă)

    Nr. din             

    ACORD UNIC

    nr.           din             

    F.12

    Urmare cererii adresate de(1)                                                             _ domiciliul(2) municipiul

    cu image în judeţul                             _ sediul

    oraşul                                           comuna

    satul                                                         sectorul        cod poştal             

    strada nr.      bi. sc.    et.    • ap.    

    telefon/ fax e-mail                                 

    în vederea emiterii autorizaţiei de construire/ desfiinţare,

    Văzând documentaţia depusă împreună cu FIŞELE TEHNICE aferente acesteia, conţinând avizele favorabile - fără condiţii / cu dovada îndeplinirii condiţiilor, după caz - se emite

    ACORD UNIC

    Pentru lucrările                                                               

    image

    image

    image

    image

    situate în judeţul ­

    municipiul

    oraşul                                    comuna

    satul sectorul

    cod poştal           strada                                                   nr.       bi.       sc.       et.       ap.       sau identificat prin(3)                                                               

    image

    fo baza prezentului ACORD UNIC se poate emite autorizaţia de construire/ desfiinţare.

    PREŞEDINTE (PRIMAR)

    (numele şi prenumele, semnătura)

    ARHITECT ŞEF

    (numele şi prenumele, semnătura)

    L.S.

    image

    <1! Numele şi prenumele solicitantului

    <2! Adresa solicitantului

    !3! Date de identificare a imobilului (nr.Cărţii Funciare sau a Fişei bunului imobil, după caz) şi planurile topografice

    ROMÂNIA

    CONSILIUL JUDEŢEAN                                                     

    Preşedinte

    F.13.1

    Pag.1

    Nr. din             

    AUTORIZAT.IE DE CONSTRUIRE / DESFIINT.ARE

    Nr.           din                 

    Urmare cererii adresate det1l                                                         _

    image

    domiciliul(2)

    cu ---- în judeţul                       _ sediul

    municipiul

    oraşul                                           comuna

    satul                                                           sectorul        cod poştal        _

    strada                                                   nr.      bi. se.    et.    ap.  telefon/ fax e-mail                                     _ înregistrată la nr.        din      20_,

    în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,

    se

    AUTORIZEAZĂ:

    EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE/ DESFIINŢARE pentru:

    (3)

    image

    image

    image

    image

    image

    image

    image

    - pe imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul                                                                municipiul

    oraşul                                              satul                                             sectorul

    comuna

    cod poştal           strada----------'------- nr.           bi.       se.       et.       ap.       Cartea funciară(4)                                                                                 

    Fişa bunului imobil sau nr. cadastral

    • - lucrări în valoare(5) de                                   

    • - în baza proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC) / desfiinţare (PAD) nr(5):    _ elaborat de                                     cu sediul în judeţul                               _ municipiul/ oraşul I comuna                               sectorul/ satul                             _ codpoştal     strada                                   nr.    bl.    sc.    et.    ap.    ,

    respectiv de                                 - arhitect cu drept de semnătură, în conformitate cu prevederile Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată.

    CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

    A. DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ PAC/ PAD-VIZATĂ SPRE NESCHIMBARE-ÎMPREUNĂ CU AVIZELE ŞI ACORDURILE OBŢINUTE, FAC PARTE INTEGRANTĂ DIN PREZENTA AUTORIZAŢIE.

    F.13.1

    Pag.2

    Nerespectarea întocmai a documentaţiei• vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor şi acordurilor obţinute) constituie infractiune sau contraventie, după caz, în temeiul prevederilor art.24 alin.(1), respectiv art.26 alin.(1) din Legea nr.5011991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.

  Orice alte lucrări sunt interzise. Modificarea PAC I PAD ulterior emiterii autorizaţiei constituie o incălcare a obligaţiilor prevăzute la art.20 din Legea nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată şi poate atrage răspunderea disciplinară a arhitectului

  1. 8. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAŢIEI este de             luni/ zile de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuţie autorizate.

  1. C. DURATA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR este de      luni / zile calculată de la data începrii efective

   a lucrărilor (anunţată în prealabil), situaţie în care perioada de valabilitate a autorizaţiei se extinde pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor autorizate.

  2. D. TITULARUL AUTORIZAŢIEI ESTE OBLIGAT:

  1. 1. Să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul­ model F.17) la autoritatea administraţiei publice locale emitente a autorizaţiei.

  2. 2. Să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul­ model F.18) la Inspectoratul în Construcţii al judeţului/mun.Bucureşti, împreună cu dovada achitării cotei legale de O,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

  3. 3. Să anunţe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul­ model F.19) la Inspectoratul în Construcţii al judeţului/mun.Bucureşti, odată cu convocarea comisiei de recepţie.

  4. 4. Să păstreze pe şantier - în perfectă stare - autorizaţia de construire şi documentaţia vizată spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii,'pe toată durata executării lucrărilor.

  5. 5. în cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaţii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.). să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază şi de protecţie şi să anunţe imediat emitentul autorizaţiei, precum şi Direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional.

  6. 6. Să respecte condiţiile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului public, precum şi de protecţie a mediului, potrivit normelor generale şi locale.

  7. 7. Să transporte la                                                                         materialele care nu se

   pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcţii.

  8. 8. Să desfiinţeze construcţiile provizorii de şantier în termen de    zile de la terminarea efectivă a lucrărilor.

  9. 9. La începerea execuţiei lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiţiei" (vezi Anexa Nr.8 la Normele metodologice).

  1O.La finalizarea execuţiei lucrărilor, să monteze "Plăcuţa de identificare a investiţiei".

  1. 11. în situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizaţie, să solicite prelungirea valabilităţii acesteia, cu cel puţin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilităţii autorizaţiei de construire/ desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).

  2. 12. Să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi celelalte obligaţii de plată ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiţiei.

  3. 13. Toate construcţiile proprietate particulară se declară, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor completă şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire/ desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).

  4. 14. Să solicite "Autorizaţia de securitate la incendiu" după afectarea recepţiei la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcţiune a clădirilor pentru care s-a obţinut avizul de securitate la incendiu.

   PRIMAR,

   (numele şi prenumele, semnătura)

   SECRETAR,

   (numele şi prenumele, semnătura)

   L.S. ARHITECT ŞEFl

   (numele şi prenumele, semnătura)

   Taxa de autorizare în valoare de lei                 a fost achitată conform chitanţei nr. din    _

   Prezenta autorizaţie a fost transmisă solicitantului direct I prin poştă la data de       însoţită de    (        _ exemplar(e) din documentaţia tehnică, împreună cu avizele şi acordurile obţinute, vizate spre neschimbare.

   ·1 Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.

   F.13.1

   Pag.3

   ln conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,

   SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA

   AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINŢARE

   de la data de                   până la data de                     _

   '

   După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în

   condiţiile legii, o altă autorizaţie de construire/desfiinţare.

   PREŞEDINTE,

   (numele şi prenumele, semnătura)

   SECRETAR GENERAL,

   (numele şi prenumele, semnătura)

   L.S. ARHITECT ŞEF

   (numele şi prenumele, semnătura)

   Data prelungirii valabilităţii :                   _

   Achitat taxa de : lei, conform chitanţei nr.              din               _ Transmis solicitantului la data de direct I prin poştă.

   image

   !1! Numele şi prenumele solicitantului

   !2! Adresa solicitantului

   t3! Denumirea lucrării, descrierea concisă a lucrărilor autorizate, precum şi alte date extrase din PACIPAD

   !4! Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fişa bunului imobil, după caz

   !5! Valoarea lucrărilor, declarată de solicitant, înscrisă în cererea de autorizare, calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăşurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente din devizul general al investiţiei

   !6! Se completează cu nr. proiectului şi data elaborării

   ROMÂNIA

   PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

   Primar General

   Nr. din             

   AUTORIZAT.IE DE CONSTRUIRE/ DESFIINT.ARE

   Nr.             din                 _

   Urmare cererii adresate de(1)                                                     

   image

   domiciliul(2)

   cu -- în judeţul                         _ sediul

   municipiul

   oraşul                                           comuna

   satul                                                           sectorul               cod poştal             

   strada nr.      bi. sc.    et.     ap.    

   ---------------

   telefon I fax e-mail

   înregistrată la nr.             din      20_,

   În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,

   se

   AUTORIZEAZĂ:

   EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE/ DESFIINŢARE pentru:

   (3)

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   - pe imobilul - teren şi/sau construcţii - _situat în judeţul                                                                    municipiul

   oraşul                                                satul------------' sectorul

   comuna

   image

   cod poştal      strada                                   nr.    bi.    sc.    et.    ap.   Cartea funciară(4)

   Fişa bunului imobil

   sau nr. cadastral

   • - lucrări în valoare(5) de                                     

   • - în baza proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC) I desfiinţare (PAD) nr (G):   _ elaborat de                                     cu sediul în judeţul                                 _ municipiul/ oraşul /comuna                               sectorul/ satul                           _ cod poştal     strada                                   nr.    bi.    sc.    et.    ap.    ,

   respectiv de arhitect cu drept de semnătură, în conformitate cu prevederile

   Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată.

   CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

   1. A. DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ PAC/ PAD-VIZATĂ SP E NESCHIMBARE-ÎMPREUNĂ CU AVIZELE ŞI ACORDURILE OBŢINUTE, FAC PARTE INTEGRANTA DIN PREZENTA AUTORIZAŢIE.

    F.13.2

    Pag.2

    Nerespectarea întocmai a documentaţiei- vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor şi acordurilor obţinute) constituie infractiune sau contraventie, după caz, în temeiul prevederilor art.24 alin.(1), respectiv art.26 alin.(1) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.

  Orice alte Lucrări sunt interzise. Modificarea PAC I PAD ulterior emiterii autorizaţiei constituie o încălcare a obligaţiilor prevăzute la art.20 din Legea nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată şi poate atrage răspunderea disciplinară a arhitectului

   1. B. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAŢIEI este de             luni / zile de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuţie autorizate.

   2. C. DURATA DE EXECUŢIE A'LUCRĂRILOR este de      luni/ zile calculată de la data începrii efective

    a lucrărilor (anunţată în prealabil), situaţie în care perioada de valabilitate a autorizaţiei se extinde pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor autorizate.

   3. D. TITULARUL AUTORIZAŢIEI ESTE OBLIGAT:

  1. 1. Să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (fonmla.-ul­ model F.17) la autoritatea administraţiei publice locale emitente a autorizaţiei.

  2. 2. Să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul­ model F.18) la Inspectoratul în Construcţii al judeţului/mun.Bucureşti, împreună cu dovada achitării cotei legale de O,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

  3. 3. Să anunţe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul­ model F.19) la Inspectoratul în Construcţii al judeţului/mun.Bucureşti, odată cu convocarea comisiei de recepţie.

  4. 4. Să păstreze pe şantier - în perfectă stare - autorizaţia de construire şi documentaţia vizată spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor.

  5. 5. În cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaţii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază şi de protecţie şi să anunţe imediat emitentul autorizaţiei, precum şi Direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional.

  6. 6. Să respecte condiţiile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului public, precum şi de protecţie a mediului, potrivit normelor

   generale şi locale.

  7. 7. Să transporte la                                                                   materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcţii.

  8. 8. Să desfiinţeze construcţiile provizorii de şantier în termen de    zile de la terminarea efectivă a lucrărilor.

  9. 9. La începerea execuţiei lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiţiei" (vezi Anexa Nr.8 la Normele metodologice).

  1O. La finalizarea execuţiei lucrărilor, să monteze "Plăcuţa de identificare a investiţiei".

  1. 11. În situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizaţie, să solicite prelungirea valabilităţii acesteia, cu cel puţin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilităţii autorizaţiei de construire/ desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).

  2. 12. Să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi celelalte obligaţii de plată ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiţiei.

  3. 13. Toate construcţiile proprietate particulară se declară, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unităţile

   subordonate acestora, după terminarea lor completă şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire/ desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).

  4. 14. Să solicite "Autorizaţia de securitate la incendiu" după efectarea recepţiei la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în

   funcţiune a clădirilor pentru care s-a obţinut avizul de securitate la incendiu.

   PRIMAR,

   (numele şi prenumele, semnătura)

   SECRETAR,

   (numele şi prenumele, semnătura)

   L.S. ARHITECT ŞEF'>

   (numele şi prenumele, semnătura)

   Taxa de autorizare în valoare de lei                 a fost achitată conform chitanţei nr. din    _

   Prezenta autorizaţie a fost transmisă solicitantului direct/ prin poştă la data de             însoţită de    (    _ exemplar(e) din documentaţia tehnică, împreună cu avizele şi acordurile obţinute, vizate spre neschimbare.

   • 1Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.

  ln conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,

  SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA

  AUTORIZA.îl El DE CONSTRUIRE / DESFIINT' ARE

  de la data de                   până la data de                   _

  După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, o altă autorizaţie de construire/desfiinţare.

  PRIMAR GENERAL,

  (numele şi prenumele, semnătura)

  SECRETAR GENERAL,

  (numele şi prenumele, semnătura)

  L.S. ARHITECT ŞEF

  (numele şi prenumele, semnătura)

  Data prelungirii valabilităţii :                 _

  Achitat taxa de : lei, conform chitanţei nr.       din               _ Transmis solicitantului la data de direct/ prin poştă.

  image

  11! Numele şi prenumele solicitantului

  /2J Adresa solicitantului

  /3J Denumirea lucrării, descrierea concisă a lucrărilor autorizate, precum şi alte date extrase din PACIPAD

  14! Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fişa bunului imobil, după caz

  /5J Valoarea lucrărilor, declarată de solicitant, înscrisă în cererea de autorizare, calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăşurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente din devizul general a/investiţiei

  <6>Se completează cu nr. proiectului şi data elaborării

  ROMÂNIA

  MUNICIPIUL BUCUREŞTI PRIMĂRIA SECTORULUI

  F.13.3

  Pag.1

  Primar

  Nr. din           _

  AUTORIZAT.IE DE CONSTRUIRE / DESFIINT.ARE

  Nr.           din                 

  Urmare cererii adresate de(1)                                                     

  image

  domiciliul(2)

  cu ---- în judeţul                       _ sediul

  municipiul

  oraşul                                           comuna

  satul                                                           sectorul               cod poştal             

  strada                                                     nr.      bi. se.    et.    ap.  telefon/ fax e-mail                                     _ înregistrată la nr.        din      20_,

  în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,

  se

  AUTORIZEAZĂ:

  EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE/ DESFIINŢARE pentru:

  (3)

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  image

  - pe imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul                                                                       municipiul

  oraşul                                               satul                                             sectorul comuna

  cod poştal      strada                                     nr.    bi.     se.    et.    ap.   Cartea funciară(4)                                                                                                                        Fişa bunului imobil

  sau nr. cadastral

  • - lucrări în valoare(5) de                                   

  • - în baza proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC)/ desfiinţare (PAD) nr(5):     _ elaborat de                                     cu sediul în judeţul------ ------ municipiul /oraşul/ comuna                               sectorul/ satul                             _ cod poştal     strada                                   nr.    bi.    sc.    et.    ap.    ,

  respectiv de                                 - arhitect cu drept de semnătură, în conformitate cu prevederile Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată.

  CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

  image

  Nerespectarea întocmai a documentaţiei:. vizată spre neschlmbare (inclusiv a avizelor şi acordurilor obţinute) constituie infractiune sau contraventie, după caz, în temeiul prevederilor art.24 alin.(1), respectiv art.26 alin.(1) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.

  1. A. DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ PAC/ PAD- VIZATĂ SPRE NESCHIMBARE- ÎMPREUNĂ CU AVIZELE ŞI ACORDURILE OBŢINUTE, FAC PARTE INTEGRANTĂ DIN PREZENTA AUTORIZAŢIE.

   F.13.3

   Pag.2

   image

   Orice alte Lucrări sunt interzise. Modificarea PAC I PAD ulterior emiterii autorizaţiei constituie o fncălcare a obligaţiilor prevăzute la art.20 din Legea nr.18412001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată şi poate atrage răspunderea disciplinară a arhitectului

  2. B. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTOR ZAŢIEI este de             tuni/ zile de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuţie autorizate.

  3. C. DURATA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR este de      luni/ zile calculată de la data începrii efective

   a lucrărilor (anunţată în prealabil), situaţie în care perioada de valabilitate a autorizaţiei se extinde pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor autorizate.

  4. D. TITULARUL AUTORIZAŢIEI ESTE OBLIGAT:

  1. 1. Să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul­ model F.17) la autoritatea administraţiei publice locale emitente a autorizaţiei.

  2. 2. Să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul­

   . model F.18) la Inspectoratul în Construcţii al judeţului/mun.Bucureşti; împreună cu dovada achitării cotei legale de O,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

  3. 3. Să anunţe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul­ model F.19) la Inspectoratul în Construcţii al judeţului/mun.Bucureşti, odată cu convocarea comisiei de recepţie.

  4. 4. Să păstreze pe şantier - în perfectă stare - autorizapa de construire şi documentapa vizată spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii,0pe toată durata executării lucrărilor.

  5. 5. În cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundaW, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.), să sisteze executarea lucrărilor, ia măsuri de pază şi de protecţie şi să anunţe imediat emitentul autorizapei, precum şi Direcţia judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural national.

  • 6. Să respecte condiţiile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului public, precum şi de protecţie a mediului, potrivit normelor generale şi locale.

  1. 7. Să transporte la                                                                       materialele care nu se

   pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcţii.

  2. 8. Să desfiinţeze construcţiile provizorii de şantier în termen de    zile de la terminarea efectivă a lucrărilor.

  3. 9. La începerea execuţiei lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investipei" (vezi Anexa Nr.8 la Normele metodologice).

  4. 10. La finalizarea execuţiei lucrărilor, să monteze "Plăcuţa de identificare a investipei".

  5. 11. în situaţia nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizaţie, să solicite prelungirea valabilităpi acesteia, cu cel pupn 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilităţii autorizapei de construire/ desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).

  6. 12. Să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi celelalte obligapi de plată ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiţiei.

  7. 13. Toate construcpile proprietate particulară se declară, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor completă şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire / desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor).

  8. 14. Să solicite "Autorizaţia de securitate la incendiu" după afectarea recepţiei la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcţiune a clădirilor pentru care s-a obţinut avizul de securitate la incendiu.

   PRIMAR,

   (numele şi prenumele, semnătura)

   SECRETAR,

   (numele şi prenumele, semnătura)

   L.S. ARHITECT ŞEr>

   (numele şi prenumele, semnătura)

   Taxa de autorizare în valoare de lei               a fost achitată conform chitanţei nr. din    _

   Prezenta autorizaţie a fost transmisă solicitantului direct/ prin poştă la data de           însoţită de    (     _, exemplarle) din documentaţia tehnică, împreună cu avizele şi acordurile obVnute, vizate spre neschimbare.

   ·1Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu resPonsabilitateîn domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.

   F.13.3

   Pag.3

   ln conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,

   . .

   SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA

   AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE

   de la data de                   până la data de                   _

   După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, o altă autorizaţie de construire/desfiinţare.

   PRIMAR,

   (numele şi prenumele, semnătura)

   SECRETAR GENERAL,

   (numele şi prenumele, semnătura)

   L.S. ARHITECT ŞEF

   (numele şi prenumele, semnătura)

   Data prelungirii valabilităţii :                   _

   Achitat taxa de : lei, conform chitanţei nr.              din               _ Transmis solicitantului la data de direct/ prin poştă.

   image

   !1JNumele şi prenumele solicitantului

   !2J Adresa solicitantului

   <3>Denumirea lucrării,descrierea concisă a lucrărilor autorizate, precum şi alte date extrase din PACIPAD

   <4JSe completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fişa bunului imobil, după caz

   <5JValoarea lucrărilor, declarată de solicitant, înscrisă în cererea de autorizare, calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăşurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii af rente din devizul general a/investiţiei

   <6>Se completează cu nr. proiectului şi data elaborării

   ROMÂNIA

   F.13.4

   Pag.1

   JUDEŢUL image

   MUNICIPIULUI

   PRIMĂRIA ORAŞULUI                                              

   COMUNEI

   Primar

   Nr. din           _

   AUTORIZAT.IE DE CONSTRUIRE / DESFIINT.ARE

   Nr.                       din                 

   Urmare cererii adresate de(1)                                                   

   image

   domiciliul(2)

   cu ---- în judeţul                       _ sediul

   municipiul

   oraşul                                           comuna

   satul                                                           sectorul        cod poştal               _

   . strada nr.      bi. sc.    et.    ap.    

   telefon /fax e-mail                                     _ înregistrată la nr.        din      20_,

   În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construc i, republicată,

   se

   AUTORIZEAZĂ:

   EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE/ DESFIINŢARE pentru:

   (3)

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   image

   - pe imobilul - teren şi/sau construcţii -situat în judeţul                                                              municipiul

   oraşul                                              satul                                             sectorul

   comuna

   cod poştal           strada                                                   nr.       bi.       sc.         et.       ap.     Cartea funciară(4)                                                                                 

   Fişa bunului imobil sau nr. cadastral

   • - lucrări în valoare(5) de                                   

   • - în baza proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC) / desfiinţare (PAD) nr (B) :    _ elaborat de                                   cu sediul în judeţul                             _

   municipiul/ oraşul/ comuna                               sectorul/ satul------------"---- cod poştal     strada                                   nr.    bi.    sc. _·_ et. _· _ ap: _·._,

   respectiv de                                 - arhitect cu drept de semnătură, în conformitate cu prevederile Legii nr.184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată.

   CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR SE FAC URMĂTOARELE PRECIZĂRI:

   image

   Nerespectarea Întocmai a documentaţiei - vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor şi acordurilor obţinute) constituie infractiune sau contraventie. după caz, În temeiul prevederilor art.24 alin.(1), respectiv art.26 alin.(1) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată.

   1. A. DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ PAC I PAD - VIZATĂ SP E NESCHIMBARE - ÎMPREUNĂ CU AVIZELE ŞI ACORDURILE OBŢINUTE, FAC PARTE INTEGRANTA DINPREZENTA AUTORIZAŢIE.

    F.13.4

    Pag.2

    image

    Orice alte Lucrări sunt interzise. Modificarea PAC I PAD ulterior emiterii autorizaţiei constituie o încălcare a obligaţiilor prevăzute fa art.20 din Legea nr.18412001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicată şi poate atrage răspunderea disciplinară a arhitectului

   2. B. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAŢIEI este de           luni I zHe de la data emiterii,

    interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuţie autorizate.

   3. C. DURATA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR este de      luni/ zile calculată de la data începrii efective

    a lucrărilor (anunţată în prealabil), situaţie în care perioada de valabilitate a autorizaţiei se extinde pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor autorizate.

   4. D. TITULARUL AUTORIZAŢIEI ESTE OBLIGAT:

  1. 1. Să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autoriza9ei (formularul­ model F.17) la autoritatea administraţiei publice locale emitente a autoriza ei.

  2. 2. Să anunţe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul­ model F.18) la Inspectoratul în Construcţii al judeţului/mun.Bucureşti, împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.

  3. 3. Să anunţe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înştiinţării conform formularului anexat autorizaţiei (formularul­ model F.19) la Inspectoratul în Construcţii al judeţului{mun.Bucureşti, odată cu convocarea comisiei de recepţie.

  4. 4. Să păstreze pe şantier - în perfectă stare - autoriza9a de construire şi documentaţia vizată spre neschimbare, pe care la va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor.

  5. 5. În cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente.de goluri, fundaţii, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.}, să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază şi de protec9e şi să anunţe imediat emitentul autoriza ei, precum şi Direc9a judeţeană pentru cultură, culte şi patrimoniu cultural naţional.

  6. 6. Să respecte condiţiile impuse de utilizarea şi protejarea domeniului public, precum şi de protecţie a mediului, potrivit normelor generale şi locale.

  7. 7. Să transporte la                                                                       materialele care nu se

   pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcţii.

  8. 8. Să desfiinţeze construcţiile provizorii de şantier în termen de    zile de la terminarea efectivă a lucrărilor.

  9. 9. La începerea execuţiei lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiţiei" (vezi Anexa Nr.8 la Normele metodologice).

  1O. La finalizarea executiei lucrărilor, să monteze "Plăcuta de identificare a investitiei".

  1. 11. în situa a nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizaţie, să solicite'prelungirea valabilităţii acesteia, cu cel pupn 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilităpi autoriza9ei de construire/ desfiinţare (inclusiv durata de execu9e a lucrărilor}.

  2. 12. Să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum şi celelalte obligaţii de plată ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiţiei.

  3. 13. Toate construcţiile proprietate particulară se declară, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unităţile subordonate acestora, după terminarea lor completă şi nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire / desfiinţare (inclusiv durata de execuţie a lucrărilor}.

  4. 14. Să solicite "Autorizaţia de securitate la incendiu" după efectarea recepţiei la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcţiune a clădirilor pentru care s-a obţinut avizul de securitate la incendiu.

  PRIMAR,

  (numele şi prenumele, semnătura)

  SECRETAR,

  (numele şi prenumele, semnătura)

  L.S. ARHITECT ŞErl

  (numele şi prenumele, semnătura)

  Taxa de autorizare în valoare de lei                 a fost achitată conform chitanţei nr. din    _

  Prezenta autorizaţie a fost transmisă solicitantului direct/ prin poştă la data de           însoţită de   (        exemplar(e) din documentaţia tehnică, împreună cu avizele şi acordurile obţinute, vizate spre neschimbare .

  ·1 Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate in domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.

  F.13.4

  Pag.3

  ln conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,

  SE PRELUNGEŞTE VALABILITATEA

  AUTORIZAî'l El DE CONSTRUIRE / DESFIINT.ARE

  de la data de                   până la data de                   _

  După această dată, o nouă prelungire a valabilităţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, o altă autorizaţie de construire/desfiinţare.

  PRIMAR,

  (numele şi prenumele, semnătura)

  SECRETAR GENERAL,

  (numele şi prenumele, semnătura)

  L.S. ARHITECT ŞEF*l

  (numele şi prenumele, semnătura)

  Data prelungirii valabilităţii :                   _

  Achitat taxa de : lei, conform chitanţei nr.              din               _ Transmis solicitantului la data de direct I prin poştă.

  image

  11! Numele şi prenumele solicitantului

  12! Adresa solicitantului

  13! Denumirea lucrării, descrierea concisă a lucrărilor autorizate, precum şi alte date extrase din PAC!PAO

  14! Se completează cu datele extrase din Cartea Funciară sau din Fişa bunului imobil, după caz

  15! Valoarea lucrărilor, declarată de solicitant, înscrisă în cererea de autorizare, calculată în funcţie de suprafaţa construită desfăşurată a construcţiilor ori valoarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente din devizul general al investiţiei

  1 6Se  completează cu  nr.  proiectului    şi data  elaborării                  

  , Se va semna de arhitectul şef sau de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.

  Către,

  Preşedintele Consiliului judetean                                     Primarul *l

  F.14

  Pag.1

  CERERE

  PENTRU PRELUNGIREA VALABILITĂŢII AUTORIZAT.IEI DE CONSTRUIRE / DESFIINT.ARE

  Subsemnatul(1l                                                               

  domiciliul(2)

  cu ---- în judeţul                             _ sediul

  municipiul

  oraşul                                           comuna

  satul                                                         sectorul        cod poştal             

  strada nr.      bi. sc.    et.    ap.    

  telefon I fax e-mail                                 

  în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată,

  solicit

  .

  PRELUNGIREA VALABILITĂŢII

  AUTORIZAT' IEI DE CONSTRUIRE/ DESFIINTARE

  nr.           din               

  Pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul                                     

  municipiul

  oraşul                                              satul sectorul

  comuna

  cod poştal           strada                                   nr. bi.    se.    et.    ap.     

  Cartea funciară(3)                                                                                              

  Fişa bunului imobil sau nr. cadastral

  În vederea executării lucrărilor de(4):                                                 

  image

  Decalar pe propria răspundere că datele menţionate în prezenta cerere sunt exacte. Anexez prezentei cereri:

  -Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilităţii Autorizaţiei de construire / desfiinţare nr.    _

  din data de               ,

  -Documentaţia tehnică derivată din PAC / PAD - după caz - prin care se evidenţiază stadiul fizic al lucrărilor realizate în baza Autorizaţiei de construire / desfiinţare nr.     din data de             ,precum şi lucrările rămase de executat până la finalizare;

  -Autorizaţia de construire/ desfiinţare nr.    din data de               ,în original.

  Data                     _

  image

  *) Se completează, după caz : - Primarul General al municipiului Bucureşti

  • - Primarul sectorului_ al municipiului Bucureşti

  • - Primarul municipiului             _

  • - Primarul oraşului             _

                           -_P _im_a--'-ru_lcomunei               _

  SEMNĂTURA

  11! Numele şi prenumele solicitantului

  12! Adresa solicitantului

  13! Date de identificare a imobilului

  14! Se înscriu lucrările rămase de executat pentru care se solicită prelungirea valabilităţii

  ŞTAMPILA MODEL

  "ANEXĂ LA CERTIFICATUL DE URBANISM"

  image

  CONSILIUL JUDETEAN

  BISTRIŢA- NĂSÂUD

  Arhitect şef,

  ANEXĂ LA

  CERTIFICATUL DE URBANISM

  Nr............din ............... 20....

  image

  JUDEŢU_L BISTRIŢA - NĂSĂUD PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

  Arhitect şef,

  ANEXĂ LA

  CERTIFICATUL DE URBANISM

  Nr............din ............... 20....

  Ştampila model pentru Consiliul judeţean Ştampila model pentru Primărie municipiu

  image

  JUDETUL BISTRITA - NĂSĂUD PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD

  Arhitect şef,

  ANEXĂ LA

  CERTIFICATUL DE URBANISM

  Nr............din ............... 20....

  image

  JUDETUL BISTRITA - NĂSĂUD PRIMĂRIA COMUNEI

  BUDACU DE JOS

  Arhitect şef *,

  ANEXĂ LA

  CERTIFICATUL DE URBANISM

  Nr............ din ............... 20....

  Ştampila model pentru Primărie oraş Ştampila model pentru Primărie comună

  image

  ·1 Se va semna de persoanacu responsabilitate in domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.

  F.16

  ŞTAMPILA MODEL

  "VIZAT SPRE NESCHIMBARE"

  image

  CONSILIUL JUDEŢEAN

  BISTRIŢA- NĂSĂUD

  Arhitect şef,

  VIZAT SPRE NESCHIMBARE

  construire Anexa la autorizaţiade --­

  desfiinţare Nr. ........... din ............... 20....

  image

  JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRI A

  Arhitect şef,

  VIZAT SPRE NESCHIMBARE

  construire • Anexa la autorizaţia de --­

  desfiinţare Nr. ...........din ............... 20....

  Ştampila model pentru Consiliul judeţean Ştampila model pentru Primărie municipiu

  image

  JUDETUL BISTRIŢA- NĂSĂUD PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD

  Arhitect şef,

  VIZAT SPRE NESCHIMBARE

  construire Anexa la autorizaţia de --­

  desfiinţare

  Nr............ din ............... 20....

  image

  JUDEŢUL BISTRIŢA- NĂSĂUD PRIMĂRIA COMUNEI

  BUDACU DE JOS

  Arhitect şef •,

  VIZAT SPRE NESCHIMBARE

  construire Anexa la autorizaţia de --­

  desfiinţare Nr............din ............... 20....

  Ştampila model pentru Primărie oraş Ştampila model pentru Primărie comună

  image

  ·1 Se va semna de persoana cu responsabilitate în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului.

  Către,

  PREŞEDINTELE CONSILIULUI JUDEŢEAN                                                   _ PRIMARUL*>                                                 

  Subsemnatul(1l                                                                                           domiciliul (2) municipiul

  cu                în judeţul                             _

  sediul(2)

  satul                             --''-------

  oraşul                                           comuna

  sectorul             cod poştal               _

  strada                                                     nr.      bi.      se.    et.    ap.  telefon I fax                                             e-mail                                                   , titular al Autorizaţiei de construire /desfiinţare nr.      din 20_ , emisă pentru executarea lucrărilor de

  construcţii privind construirea/ desfiinţarea construcţiilor şi amenajărilor (3)                                   

  image

  image

  image

  în valoare de                             lei.

  Aduc la cunoştinţă

  Că la data de (4)                           ora     , vor începe lucrările de construcţii autorizate

  pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul                                                       municipiul

  oraşul                                                      satul                                         sectorul

  comuna

  cod poştal                   strada                               nr.    bi.    se.    et.    ap.     

  Cartea funciară                                                                                                          Fişa bunului imobil

  sau nr. cadastral

  Data             _

  L.S.

  Semnătura, (5)

  image

  PRECIZĂRI privind completarea formularului:

  *} Se completează, după caz: - Primarul general al municipiului Bucureşti

  • - Primarul sectorului al municipiului Bucureşti

  • - Primarul municipiului             _

  • - Primarul oraşului               _

  • - Primarul comunei               _

  1. (1) Titularul autorizaţiei (Numele şi prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice - inclusiv calitatea acestuia)

  2. (2) Adresa poştală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)

  3. (3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării, capacitatea şi categoria de lucrări din autorizaţie)

  4. (4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10 zile înainte

  5. (5) Se aplică sigiliul, în cazul persoane/or juridice

   NOTA: Formularul pentru Înştiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de cdhstruireldesfiinţare în două exemplare.

   • Titularul autorizaţiei este obligat păstreze pe şantier un exemplar al acestei înştiinţări, cu numărul şi data.înregistrării la emitent.

  F.18

  Către,

  INSPECTORATUL ÎN CONSTRUCŢII AL JUDEŢULUI                     _

  Subsemnatul(1)                                                                         

  domiciliul (2) municipiul

  cu                în judeţul                         _ sediul(2)

  satul                                       

  oraşul                                                  comuna

  sectorul             cod poştal               _

  strada                                                   nr.     bi.      se.    et.    ap.  telefon/ fax                         -,.-                e-mail                                             , titular al Autorizaţiei de construire /desfiinţare nr.      din 20_ , emisă pentru executarea lucrărilor de

  construcţii privind construirea/ desfiinţarea construcţiilor şi amenajărilor (3)                                   

  image

  image

  image

  în valoare de                               lei.

  Aduc la cunoştinţă

  Că la data de (4)                           ora     , vor începe lucrările de construcţii autorizate

  pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul                                                         municipiul

  oraşul                                                      satul                                         sectorul

  comuna

  cod poştal                   strada                               nr.    bi.    se.    et.    ap.     

  Cartea funciară                                                                                                          Fişa bunului imobil

  sau nr. cadastral

  Anexez, în copie dovada achitării cotei de O,1% din valoarea lucrărilor autorizate, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată.

  Semnătura, (5)

  L.S.

  Data               _

  image

  PRECIZĂRI privind completarea formularului:

  1. (1) Titularul autorizaţiei (Numele şi prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice - inclusiv calitatea acestuia)

  2. (2) Adresa poştală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)

  3. (3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării, capacitatea şi categoria de lucrări din autorizaţie)

  4. (4) Data începerii executării lucrărilor trebuie anunţată cu minim 10 zile înainte

  5. (5) Se aplică sigiliul, în cazul persoanelor juridice

   NOTĂ: Formularul pentru Înştiinţarea privind începerea executării lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare.

   • Titularul autorizaţiei este obligat păstreze pe şantier un exemplar al acestei înştiinţări, cu numărul şi data înregistrării la Inspectoratul de Stat în Construcţii.

  Către,

  INSPECTORATUL ÎN CONSTRUCŢII AL JUDEŢULUI                           ,._

  Subsemnatul(1l                                                                                           domiciliul (2) municipiul

  cu                în judeţul                             _ sediul(2)

  satul                                       

  oraşul                                                  comuna

  sectorul             cod poştal               _

  strada                                                       nr.      bi.      se.    et.    ap.  telefon/ fax ,-                  e-mail                                                     ,

  titular al Autorizaţiei de construire /desfiinţare nr.           din 20_ , emisă pentru executarea lucrărilor de construcţii privind construirea/ desfiinţarea construcţiilor şi amenajărilor (3)                                   

  image

  image

  image

  în valoare de                               lei.

  Aduc la cunoştinţă

  Că la data de (4)                     ora     , au fost finalizate lucrările de construcţii autorizate

  pentru imobilul - teren şi/sau construcţii - situat în judeţul                                                         municipiul

  oraşul                                                      satul                                         sectorul

  comuna

  cod poştal                   strada                               nr.    bi.    se.    et.     ap.     

  Cartea funciară                                                                                                          Fişa bunului imobil

  sau nr. cadastral

  Semnătura, (5)

  L.S.

  Data               _

  image

  PRECIZĂRI privind completarea formularului:

  1. (1) Titularul autorizaţiei (Numele şi prenumele persoanei fizice, sau al reprezentantului persoanei juridice - inclusiv calitatea acestuia)

  2. (2) Adresa poştală (a persoanei fizice sau a sediului social al persoanei juridice)

  3. (3) Se înscriu datele de identificare din autorizaţie (denumirea lucrării, capacitatea şi categoria de lucrări din autorizaţie)

  4. (4) Înştiinţarea finalizării lucrărilor se va face o dată cu convocarea comisiei de recepţie.

  5. (5) Se aplică sigiliul, în cazul persoanelor juridice

   NOTA: Formularul pentru Înştiinţarea privind finalizarea lucrărilor autorizate se anexează la autorizaţia de construire/desfiinţare în două exemplare.

   • Titularul autorizaţiei este obligat păstreze un exemplar al acestei înştiinţări pentru cartea tehnică a construcţiei, cu numărul şi data înregistrării la Inspectoratul de Stat în Construcţii.

  LISTA ACTELOR NORMATIVE

  ANEXA Nr.1

  la normele metodologice

  Prezenta anexă cuprinde lista actelor normative din domeniul autorizării, precum şi a celor care au impact asupra domeniului - denumite în continuare acte normative specifice şi, respectiv, acte normative complementare - aflate în valabilitate la dat,fintrării în vigoare a prezentelor norme metodologice. Actele normative sunt ordonate în funcţie de domeniile lor de reglementare, precum şi în ordinea descrescătoare privind rangul acestora.

  ACTELE NORMATIVE SPECIFICE sunt:

  1. a) in domeniul urbanismului:

   • - Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu completările ulterioare;

   • - Legea nr.71/1996 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na onal -Secţiunea I - Căi de comunicaţie;

   • - Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului na onal - Secţiunea a li-a - Apa;

   • - Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - Zone protejate;

   • - Legea nr.351/2001 privind aprobar a Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările ulterioare;

   • - Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural;

   • - Codul civil;

   • - Hotărârea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată;

   • - Hotărârea Guvernului nr.584/2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban;

   • - Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, al ministrului apărării naţionale, al ministrului de interne şi al directorului Serviciului Român de Informaţii nr. 34/N/M.30/3.422/4.221/1995 pentru aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.283din 7 decembrie 1995 (NOTA: are aplicabilitate şi în domeniul construcţiilor);

  2. b) în domeniul construcţiilor.

   • - Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare (Legea nr.587/2002);

   • - Legea nr.184/2001, republicată, privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect

   • - Legea locuinţei nr.114/1996,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   • - Legea nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale;

   • - Ordonanţa Guvernului nr.19/1997 privind transporturile, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

   • - Ordonanţa Guvernului nr.63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.707/2001;

   • - Ordonanţa Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.325/2002 ;

   • - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.519/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

   • - Hotărârea Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente

    acestora;

   • - Hotărârea Guvernului nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor,

    a execuţiei lucrărilor şi construcţiilor;

   • - Hotărârea Guvernului nr.941/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale;

   • - Hotărârea Guvernului nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii (regulamente privind: activitatea de metrologie în construcţii; conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii; stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor; urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor; agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii; autorizarea şi acreditarea laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii; certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în construcţii}, cu modificările şi completările ulterioare;

   • - Hotărârea Guvernului nr.448/2002 pentru aprobarea categoriilor de construc i. instalaţii tehnologice şi alte amenajări care se supun avizării şi/sau autorizării privind prevenirea şi stingerea incendiilor;

   • - Hotărârea Guvernului nr.62/1996 privind aprobarea Listei obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu avizul Statului Major General;

   • - Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr.649/2001 pentru aprobarea Normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.287/2001·din 31 mai 2001.

   • - Ordinul ministrului transporturilor nr.158/1,396 privind emiterea acordurilor Ministerului Transporturilor.la documentaţiile tehnico­ economice ale investiţiilor sau la documetaţiile tehnice de sistematizare pentru terţi;

   • - Ordinul ministrului administraţiei şi Internelor nr.602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.887 din 12 decembrie 2003;

   • - Precizări comune ale ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului, ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului transporturilor nr.5.122/NN/1.384/ 178/1999, privind modul de constituire şi virare de către investitori sau proprietari a cotei de 0,5% din valoarea devizului de construcţii, cu corespondent în devizul general al lucrării, cotă aferentă Casei Sociale a Constructorilor, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.337 din 15 iulie 1999;

  3. c) În domeniul administraţiei publice

   • - Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

   • - Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarului public, cu modificările şi completările ulterioare;

   • - Legea serviciillor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

   • - Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

   • - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioate;

  4. d) în domeniul proprietăţii funciare

   • - Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   • - Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997, cu modificările şi completările ulterioare;

   • - Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

    ACTELE NORMATIVE COMPLEMENT ARE sunt:

   • - Legea nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, cu modificările şi completările ulterioare;

   • - Legea protecţiei mediului nr.137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

   • - Legea nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

   • - Legea apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

   • - Legea apărării naţionale a României nr.45/1994, cu modificările ulterioare;

   • - Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă;

   • - Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

   • - Ordonanţa de Urgenţă a Guvrnului nr.60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi comraletări prin Legea nr.212/2002, modificată şi completată cu Ordonanţa Guvernului nr. 114/2000, aprobată cu Legea nr. 126/2001;

   • - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.486/2003;

   • - Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor

    corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr.246/2001;

   • - Ordonanţa Guvernului nr.60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.212/1997, cu modificările şi completările ulterioare;

   • - Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   • - Ordonanţa Guvernului nr.47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.124/1995, cu modificările ulterioare;

   • - Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea

    nr.180/2002, cu modificările ulterioare;

   • - Hotărârea Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, cu modificările ulterioare;

   • - Hotărârea Guvernului nr.101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie

  sanitară;

  • - Hotărârea Guvernului nr.31/1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaţiilor de urbanism privind zone şi staţiuni

   turistice şi a documentaţiilor tehnice privind construcţiile din domeniul turismului;

   • - Hotărârea Guvernului nr.918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri; •

    . Hotărârea Guvernului nr.742/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, cu modificările şi

    completările ulterioare;

   • - Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal;

   • - Hotărârea Guvernului nr.1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

   • - Ordinul ministrului de interne nr.84/2001 P, ntru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de siguranta la foc, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.750 din 12 septembrie 2001;

   • - Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr.1.141/2002 pentru aprobarea procedurii şi competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.21 din 16 ianuarie 2003;

   • - Ordinul ministrului agriculturii, alimenta ei şi pădurilor nr.326/2001 privind abilitarea oficiilor de studii pedologice şi agrochimice judeţene şi a direcţiilor generale pentru agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, să îndeplinească atribuţiile prevăzute la art.74-103 din Legea nr.18/1991, republicată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.646 din 16 octombrie 2001;

   • - Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr.860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

    şi de emitere a acordului de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.52 din 30 ianuarie 2003;

   • - Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr.863/2002 privind aprobarea ghidurilor metod logice aplicabile etapelor

  procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.52 din 30 ianuarie 2003.

  ANEXAnr.2

  la normele metodologice

  STRUCTURA

  AVIZELOR ŞI/SAU ACORDURILOR LEGALE NECESARE ÎN AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII

  Potrivit prevederilor Legii, pentru simplificarea procesului de autorizare în raport cu interesul şi protecţia solicitantului, se urmăreşte simplificarea procedurii de emitere a autorizaţiilor de construire I desfiinţare, respectiv a avizelor şi/sau a acordurilor legale necesare.

  În acest scop, conform modelului "ghişeului unic", se transferă în competenţa structurilor de specialitate organizate în cadrul aparatului propriu al emitenţilor autorizaţiilor obligaţia de a obţine, în numele solicitantului, avizele şi acordurile uzuale exprimate pe plan local (utilităţi urbane, prevenirea şi stingerea incendiilor, apărarea civilă, protecţia mediului şi sănătatea oamenilor).

  Avizele/acordurile se exprimă utilizându-se "Fişele tehnice" specifice fiecărui domeniu conform Fişelor-model F.8.1 - F.8.5 din prezentele norme metodologice.

  Avizele şi/sau acordurile necesare autorizării pentru situaţiile speciale determinate de condiţiile de amplasament, funcţionalitate, servituţi de interes public etc. se obţin prin Qfija investitorului, anterior depunerii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei, direct de la autorităţile competente.

  Stabilirea şi comunicarea listei avizelor şi/sau acordurilor legale strict necesare se face prin certificatul de urbanism şi este de competenţa autorităţii administraţiei publice care emite autorizaţia de construire I desfiinţare.

  Structura avizelor şi/sau a acordurilor legale necesare cuprinde:

  LISTA A - AVIZE ŞI/SAU ACORDURI OBTINUTE PRIN GRIJA EMITENTULUI AUTORIZATIEI

  Aceste avize se emit pe baza fişelor tehnice pentru următoarele domenii:

   1. a.1 utilitătile urbane

    Se utilizează Fişa tehnică conform formularului-model F.8.1 - adaptat pentru specificul fiecărei utilităţi.

    în vederea avizării racordării investiţiei la utilitătile urbane necesare functionării acesteia, inclusiv pentru organizarea executiei lucrărilor: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, alimentare cu energie termică, alimentare cu gaze naturale, telefonizare, salubritate, transport urban ori alte utilită!i urbane, în functie de existenta acestora şi de relatia posibilă cu investitia;

    Prin grija reprezentantului avizatorului în Comisia de Acorduri Unice (C.A.U.), la faza .Certificat de urbanism", fişele tehnice definitivate se completează la rubricile marcate cu asterisc (*) cu datele şi cerinţele corespunzătoare specificului investiţiei (în baza elementelor cuprinse în cererea de emitere a certificatului de urbanism), coroborate cu condiţiile de asigurare a utilităţii urbane în zona de amplasament (caracteristicile specifice ale utilităţii urbane care trebuie asigurate prin proiect - condiţii şi/sau restricţii specifice impuse), care constituie condiţii prealabile de aviz.

    După completare, fişele tehnice (aferente fiecărei utilităţi urbane) se anexează la certificatul de urbanism, datele conţinute

    constituind elementele de temă necesare proiectantului în vederea întocmirii capitolelor aferente proiectului tehnic.

   2. a.2 cerinţele privind: securitatea la incendiu, protecţia civilă, protecţia mediului şi a sănătăţii populaţiei

    Avizele şi/sau acordurile se exprimă pe bază de fişe tehnice specializate şi, după caz, în baza unor documentaţii specifice de aviz elaborate de proiectant conform reglementărilor legale în vigoare pentru fiecare cerinţă, după cum urmează:

    • documentatia pentru avizul de securitate la incendiu

     Se utilizează Fişa tehnică conform formularului-model F.8.2.

     Conţinutul documentaţiei tehnice este conform cu cel cuprins în pag.2 la formularul - model F.8.2 "Precizări privind completarea formularului FIŞA TEHNICĂ pentru avizul de securitate la incendiu".

     La eliberarea avizului de securitate la incendiu, exprimat pe bază de fişă tehnică. se restituie solicitantului documentele prezentate, vizate spre neschimbare, avizatorul reţinând un exemplar din cerere, opis, fişi;1 tehnică F.8.2 şi referatul verificatorului de proiect, în condiţiile legii.

     Avizele de securitate la incendiu emise în baza Fişei tehnice F.8.2 îşi pierd valabilitatea o dată cu expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire sau dacă în termen de 2 ani nu au fost începute lucrările prevăzute în autorizaţia de construire.

    • documentatia pentru avizul de protecffe civilă

     Se utilizează Fişa tehnică conform formularului-model F.8.3. Documentaţia tehnică se întocmeşte în conformitate cu prevederile:

     • - Deciziei primului-ministru al României nr.177/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi executarea adăposturilor de protecţie civilă în subsolul construcţiilor noi;

     • - Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr.602/2003 pentru aprobarea Normelor privind avizarea pe linie de protecţie civilă a documentaţiilor de investiţii în construcţii;

     Documentaţia trebuie să conţină, în copie, certificatul de urbanism şi planurile anexă vizate spre neschimbare, din care planul de arhitectură al celui mai de jos nivel şi secţiunea caracteristică (în două exemplare), memoriu tehnic general şi memoriu tehnic de specialitate (acestea două putând fi comasate).

     Avizele de protecţie civilă emise în baza Fişei tehnice F.8.3 îşi pierd valabilitatea o dată cu expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de construire sau dacă în termen de 2 ani nu au fost începute lucrările prevăzute în autorizaţia de construire.

    • documentatia pentru acordul de mediu

  Se utilizează Fişa tehnică conform formularului-model F.8.4.

  Se emite de Inspectoratul teritorial de protecţia mediului, pentru lucrările cu impact asupra mediului, prevăzute în anexa nr.li la Legea protecţiei mediului nr.137/1995, modificată prin Ordonanţa de Urgenţă nr.91/2002, precum şi pentru lucrările cu impact redus asupra mediului.

  Conţinutul documentaţiilor aferente pe tipuri de lucrări/construcţii este stabilit în fişa tehnică pentru obţinerea acordului de mediu (formularul-model F.8.4.).

  în situaţia solicitării acordului de mediu pentru lucrări/construcţii ce necesită studiu de impact, documentaţiâ prezentată va fi însoţită de avizul la studiul de impact respectiv, eliberat de colectivul de analiză tehnică organizat în cadrul inspectoratului teritorial de protectia mediu!ui.

  • în situaţia solicitării avizului de gospodărire a apelor, necesar asigurării resursei de apă, solicitantul se va adresa unităţii teritoriale competente de gospodărire a apelor, în baza prevederilor Legii apelor nr.107/1996, iar documentaţia prezentată va fi însoţită de avizul respectiv;

   • documentatia pentru avizul sanitar

  Se utilizează Fişa tehnică conform formularului-model F.8.5.

  Se emite în conformitate cu prevederile art.9 din Ordinul ministrului sănătăţii nr.331/1999 pentru aprobarea Normelor de avizare sanitară a proiectelor obiectivelor şi de autorizare sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice.

  Documentaţia trebuie să conţină ce'rtificatul de urbanism cu planurile anexă vizate spre neschimbare (în copie), memoriu tehnic însoţit de piese desenate pentru explicarea modului de rezolvare a circuitelor funcţionale, a procesului tehnologic, aprovizionarea cu apă potabilă, colectarea şi tratarea apelor uzate şi a deşeurilor lichide şi solide, măsuri pentru combaterea poluării, pentru protecţia sanitară, pentru realizarea unor circuite funcţionale corecte, precum şi, după caz, certificatul de înmatriculare, codul fiscal, hotărârea judecătorească definitivă, actul constitutiv al societăţii, autorizaţia de exercitare a unei activităţi independente. •

  Pentru avizarea obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei se elaborează şi se depune şi un studiu de impact asupra stării de sănătate, efectuat de către persoane fizice sau juridice atestate.

  LISTA B - AVIZE ŞI/SAU ACORDURI OBTINUTE PRIN GRIJA SOLICITANTULUI

  Aceste avize se emit în conformitate cu prevederile legale în vigoare specifice fiecărui domeniu de activitate al avzatorilor.

   1. b.1 avize/acorduri specifice

    • avizele  ale autorităti/or  administratiei publice centrale*) emise de: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Sănătăţii, Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Apărării Nationale - Statul Major General, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Român de lnformatii, Compania Natională "Apele Române"-S.A., Autoritatea Aeronautică Civilă Română ori de alte organisme ale administratiei publice centrale sau ale serviciilor descentralizate ale acestora, după caz, conform prevederilor legale în vigoare, în functie de relatia posibilă cu investitia

     • - necesare pentru situatii deosebite, ca urmare a conditiilor speciale de amplasament sau a functionalitătii investitiei;

    • avizul Ministerului Culturii şi Cultelor

     • - se emite în vederea aprobării documentaţiilor de urbanism (P.U.Z. sau P.U.D.) care cuprind monumente, ansambluri ori situri istorice, inclusiv zonele de protecţie ale acestora. Avizul va fi utilizat şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii;

    • avizul expertului tehnic pentru cerinta de calitate Af

     • - avizul expertului tehnic pentru cerinţa de calitate Af (rezistenţa şi stabilitatea terenurilor de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ), referitor la lucrările de susţinere a excavaţiilor şi a infrastructurii·Ia construcţiile care necesită executarea de excavaţii cu adâncime de 6,0 metri sau mai mare. Avizul se exprimă de o altă persoană decât verificatorul de proiect pentru cerinţa Af, pentru partea din proiect;

    • avizul de scoatere definitiva sau temporara din circuitul agricol

   2. b.2 avizul/acordul Inspectoratului de Stat în Construcţii

    Inspectoratul de Stat în Construcţii direct, sau prin Inspectoratele Teritoriale în Construcţii, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare şi în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare, emite următoarele avize/acorduri:

    • - avizează documentaţiile tehnico-economice pentru obiectivele de investi i finanţate din fonduri publice, documentaţiiele tehnico­ economice aferente obiectivelor de investiţii noi, finanţate din fonduri publice sau din credite externe, contractate sau garantate de stat cu valori mai mari sau egale cu 10 miliarde de lei precum şi documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de reparaţii, reabilitări, consolidări, restaurări ale construcţiilor existente finanţate din fonduri publice, indiferent de valoare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1072/2003;

    • - avizează amplasarea balastierelor şi carierelor din punct de vedere al protejării construcţiilor din vecinătatea acestora;

    • - avizează execuţia de construcţii în vecinătatea drumurilor naţionale;

    • - emite acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente;

    • - avizflază soluţiile de intervenţie imediată pentru punerea în siguranţă provizorie a construcţiilor avariate în urma dezastrelor, în acţiunile de intervenţie operativă şi refacere post dezastru.

   3. b.3 avizul proiectantului iniţial al construcţiei sau referatul de expertiză tehnică

    Avizul/referatul se emite/se elaborează în situa a în care se intenţionează a serealiza lucrări care aduc modificări unor construcţii existente şi are drept scop determinarea condiţiilor şi soluţiilor necesare pentru un răspuns favorabil al structurii acesteia pentru îndeplinirea cerinţei de rezistenţă şi stabilitate.

    în lipsa proiectantului iniţial al construcţiei, este obligatorie întocmirea unui referat de expertiză tehnică, elaborat de un expert tehnic atestat, în condiţiile legii; •

   4. b.4 acordul vecinilor

  Acordul vecinilor, exprimat în formă autentică, se solicită în următoarele situaţii:

  • - în cazul construcţiilor noi amplasate adiacent construcţiilor existente sau în imediata lor vecinătate, numai daqă lucrările noi impun luarea unor măsuri de intervenţie pentru protejarea imobilelor existente (subzidiri, consolidări, etc) şi dacă prin prolect se menţine această obligativitate; , •

  • - în cazul amplasării de construcţii noi cu alte funcţiuni decât cele ale clădirilor învecinate şi dacă prin natura activităţilor adăpostite

   de acestea se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibraţii etc);

  • - pentru lucrări care au ca scop schimbarea destinaţiei de locuinţă a clădirilor individuale sau colective existente, sau a unor părţi din acestea, precum şi a spaţiilor cu altă destinaţie din aceeaşi clădire, dacă prin natura activităţilor se produce poluare de orice fel (noxe, zgomot, vibraţii etc)

  image

  "! Precizări privind conţinutul documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor specifice se obţin de la compartimentele abilitate ale autorităţilor menţionate

  ANEXANR.3

  la normele metodologice

  LISTA A- ACTIVITĂŢI CU IMPACT SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI,

  care se supun evaluării impactului asupra mediului (EIM}

  1. 1. Agricultura

   1. 1.1. Instalaţii pentru creşterea intensiva a porcilor, cu o capacitate! cel puţin egala cu:

    1. a) 750 locuri pentru scroafe;

    2. b) 2000 locuri pentru creşterea porcilor mai mari de 30 kg;

   2. 1.2. Instalaţii pentru creşterea intensiva a pasărilor, cu o capacitate cel puţin egala cu:

    1. a) 40.000 locuri pentru creşterea pasărilor de carne;

    2. b) 40.000 locuri pentru pasări ouatoare

   3. 1.3. Defrişarea suprafeţelor mai mari de 1O ha*

  2. 2. Industrie extractiva a petrolului, gazelor naturale, cărbunelui si turbei

   1. 2.1. Extracţia petrolului:

    1. a) când cantitatea extrasa depăşeşte 5001/zi;

    2. b) extracţia petrolului din platforma continentala*

   2. 2.2. Extracţia gazelor naturale, când cantitatea extrasa depăşeşte 500.000 m3/zi

   3. 2.3. Extracţia cărbunelui in exploatări miniere de suprafaţa, când suprafaţa amplasamentului depăşeşte 25 ha*

   4. 2.4. Extracţia turbei, când suprafaţa amplasamentului depăşeşte 150 ha.

  3. 3. Industria energetica

   1. 3.1. Termocentrale si alte instalaţii de ardere, inclusiv instalaţii industriale pentru producerea electricităţii, căldurii, aburului sau apei calde, cu o putere de cel puţin 50 MW*

   2. 3.2. Rafinării de ţiţei si prelucrare a gazelor*

   3. 3.3. Cuptoare de cocs

   4. 3.4. Instalaţii de gazeificare si lichefiere a cărbunilor*

   5. 3.5. Instalaţii de gazeificare si lichefiere a şisturilor bituminoase, cu o capacitate de cel puţin 500 tizi*

   6. 3.6. Centrale nucleare si alte reactoare nucleare, inclusiv dezafectarea sau dezasamblarea acestora, sau reactoare1 (cu excepţia instalaţiilor de cercetare pentru producerea si conversia materialelor fisionabile si a celor radioactive, a căror putere maxima nu depăşeşte 1kW putere termica continua)*

   7. 3.7. Instalaţii pentru reprocesarea combustibilului nuclear iradiat*

   8. 3.8. Instalaţii pentru*: .

    1. a) producerea sau îmbogăţirea combustibilului nuclear;

    2. b) procesarea combustibilului nuclear iradiat sau pentru procesarea deşeurilor cu nivel ridicat de radioactivitate;

    3. c) depozitarea finala a combustibilului nuclear iradiat;

    4. d) depozitarea finala a deşeurilor radioactive, exclusiv;

    5. e) stocarea, planificata pentru o perioada mai mare de 10 ani, a combustibilului iradiat sau a deşeurilor radioactive, pe un amplasament diferit de cel de producţie, exclusiv;

   9. 3.9. Construirea liniilor aeriene de tensiune electrica, cu o tensiune de cel puţin 220 kV si o lungime de cel puţin 15 km.

  4. 4. Producerea si prelucrarea metalelor

   1. 4.1. Instalaţii de prăjire sau sinterizare a minereului metalic (inclusiv a zăcămintelor de sulfuri)*

   2. 4.2. Instalaţii integrate pentru producerea fontei sau a otelului (topire primara ori secundara), inclusiv instalaţii pentru turnarea continua, cu o capacitate ce depăşeşte 2,5Uh*

   3. 4.3. Instalaţii pentru prelucrarea metalelor feroase:

    1. a) laminoare la cald cu o capacitate·mai mare de 20 t otel brut/h;

    2. b) forje cu ciocane, a căror energie de lovire depăşeşte 50 Kj / ciocan, iar puterea calorica utilizata este mai mare de 20MW;

    3. c) aplicarea de straturi protectoare din metal topit, cu o capacitate de tratare mai mare de 2 t otel brut/ora;

   4. 4.4. Turnatorii pentru metale feroase, cu o capacitate mai mare de 20 tizi; '

   5. 4.5. Instalaţii pentru:

    1. a) producerea de metale neferoase brute din minereuri concentrate sau materii prime secundare, prin procese metalurgice, chimice ori electrolitice*;

    2. b) topirea, inclusiv alierea metalelor neferoase si a produselor recuperate (rafinare, turnatorie, etc.), cu o capacitate de topire mai mare de 4 tizi pentru plumb si cadmiu sau de 20 tizi pentru toate celelalte metale;

   6. 4.6. Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalelor si materialelor plastice prin folosirea procedeelor electrolitice sau chimice, la care volumul cuvelor de tratare depăşeşte 30 m3

  5. 5. Industria materialelor minerale de construcţii

   1. 5.1. Instalaţii pentru extracţia azbestului si pentru prelucrarea si transformarea azbestului si a produselor care conţin azbest*:

    1. a) instalaţii pentru produsele de azbociment;

    2. b) instalaţii pentru materiale de fricţiune;

    3. c) instalaţii pentru alte utili.zări ale azbestului;

   2. 5.2. Instalaţii pentru producerea clinchetului de ciment in cuptoare rotative cu o capacitate de producţie mai mare de 500 tizi sau a varului in cuptoare rotative cu o capacitate de producţie care depăşeşte 50 tizi ori in alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de producţie mai mare de 50!/zi

   3. 5.3. Instalaţii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticla, cu o capacitate de topire mai mare de 20 tizi •

   4. 5.4. Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale, inclusiv pentru producerea fibrelor minerale, cu o capacitate de topire mai mare -

    de 20 tizi

   5. 5.5. Instalaţii pentru fabricarea produselor de ceramica prin ardere, in special a ţiglelor, cărămizilor, cărămizilor refractare, dalelor,

    produselor din ceramica sau porţelan, cu o capacitate de producţie mai mare de 75 tizi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mare de 4 m3 si cu o densitate de încărcare pentru fiecare cuptor mai mare de 300 kg/m3

   6. 5.6. Alte exploatări miniere*:

    1. a) Activităţi miniere cu o capacitate de producţie peste 5 mii. t/an si suprafaţa perimetrului de exploatare peste 1000 ha

    2. b) Cariere si exploatări miniere de suprafaţa, când suprafaţa amplasamentului este mai mare de 25 ha dar mai mica de 1OOO ha.

  6. 6. Industria chimica si petrochimica

   1. 6.1. Instalaţii chimice integrate*, cum sunt instalaţiile pentru producerea substanţelor pe scara industriala folosind procese de conversie chimica, in care mai multe unităţi tehnologice alăturate sunt legate funcţional una de cealaltă si sunt utilizate pentru:

    1. 6.1.1. Producerea substanţelor chimice organice de baza:

     1. a) hidrocarburi (liniare sau ciclice, saturate sau nesaturate, alifatice sau aromatice);

     2. b) hidrocarburi ce conţin oxigen, precum: alcooli, aldehide, cetone, acizi carboxilici, esteri, acetaţi, peroxizi, răşini epoxidice;

     3. c) hidrocarburi sulfuroase;

     4. d) hidrocarburi ce conţin azot, prec'um: amine, amide, compuşi azotoşi, compuşi nitro sau azotaţi, nitrili, cianaţi, sau izocianaţi;

      n

     5. e) hidrocarburi conţinând fosfor; hidrocarburi halogenate;

      1. g) compuşi organometalici;

      2. h) materiale plastice de baza (fibre polimerice sintetice si fibre pe baza de celuloza);

      3. i) cauciucuri sintetice;

      4. j) vopsele si pigmenţi;

      5. k) agenţi de suprafaţa si agenţi tensioactivi;

    2. 6.1.2. Producerea substanţelor chimice anorganice de baza:

     1. a) gaze, ca de exemplu: amoniac, clor sau acid clorhidric gazos, fluor sau acid fluorhidric, oxizi de carbon, compuşi ai sulfului; oxizi de azot, hidrogen, dioxid de sulf, oxiclorura de carbon;

     2. b) acizi, ca de exemplu: acid cromic, acid fluorhidric, acid fosforic, acid azotic, acid clorhidric, acid sulfuric, oleum, acizi sulfuroşi

     3. c) baze, ca de exemplu: hidroxid de amoniu, hidroxid de potasiu, hidroxid de sodiu;

     4. d) săruri, ca de exemplu: clorura de amoniu, clorat de potasiu, carbonat de potasiu, carbonat de sodiu, perborat, azotat de argint;

     5. e) metaloizi, oxizi metalici si alţi compuşi anorganici, ca de exemplu: carbura de calciu, siliciu, carbura de siliciu;

    3. 6.1.3. Producerea îngrăşămintelor pe baza de fosfor, azot sau potasiu (îngrăşăminte chimice simple sau complexe)

    4. 6.1.4. Obţinerea produselor de uz fitosanitar si a biacidelor

    5. 6.1.5. Obţinerea produselor farmaceutice de baza folosind procese chimice sau biologice

   2. 6.2. Producerea explozibililor

   3. 6.3. Instalaţii pentru depozitarea petrolului, a produselor petrochimice sau chimice, cu o capacitate de cel puţin 200.000 t*

   4. 6.4. Construirea conductelor pentru transportul gazelor, petrolului sau al substanţelor chimice, având un diametru mai mare de 800 mm si o lungime de cel puţin 40 km.*

  7. 7. Industria lemnului sl a hârtiei

   1. 7.1. Instalaţii induştriale pentru producerea celulozei din cherestea sau materiale fibroase similare

   2. 7.2. Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei si a cartonului, cu o capacitate de producţie mai mare de 20 tizi*

  8. 8. Proiecte de infrastructura

   1. 8.1. Construcţia de linii pentru traficul feroviar de lunga distanta*

   2. 8.2. Construirea aeroporturilor2 dotate cu o pista principala lunga de cel puţin 2.100 m*

   3. 8.3. Construirea de autostrăzi si de drumuri expres3*

   4. 8.4. Construirea drumurilor noi cu cel puţin 4 benzi sau realinierea si/sau lărgirea unui drum existent de doua sau mai puţine benzi pana la 4 sau mai multe benzi,in cazul in care aceste drumuri noi sau secţiunea lărgita a acestora este de cel puţin 1O km lungime continua

   5. 8.5. Cai navigabile interioare si porturi pentru traficul fluvial interior care permit trecerea vaselor mai mari de 1.350 t*.

   6. 8.6. Porturi comerciale,cheiuri pentru încărcare si descărcare legate de uscat si porturi exterioare (exclusiv cheiuri pentru feribot), care permit intrarea vaselor de cel puţin 1.350 t*.

  9. 9. Gestiunea deşeurilor

   1. 9.1. Instalaţii pentru eliminarea sau recuperarea deşeurilor periculoase*

   2. 9.2. Instalaţii pentru incinerarea deşeurilor municipale, cu o capacitate mai mare de 3 tlh*

   3. 9.3. Instalaţii pentru eliminarea, inclusiv prin tratare chimica, a deşeurilor nepericuloase, cu o capacitate mai mare de 50 tizi

   4. 9.4. Depozite controlate de deşeuri, care primesc mai mult de 10 tizi sau cu o capacitate totala mai mare de 25.000 t, cu excepţia depozitelor controlate de deşeuri inerte.

  10. 10. Alte tipuri de proiecte

   1. 10.1. Sisteme de captare a apelor subterane, acolo unde volumul anual de apa captata este de cel puţin 10 milioane m3*

   2. 10.2. Sisteme artificialede reîncărcare a acviferului, acolo unde volumul anual de apa reîncărcata este de cel puţin 10 milioane mJ

   3. 10.3. Lucrări de transfer al resurselor de apa intre bazinele hidrografice, executate in scopul prevenirii deficitului de apa,pentru un volum anual de apa transferata de cel puţin 100 milioane m3; se exceptează transferul prin conducte al apei potabile.

   4. 10.4. Lucrări de transfer al resurselor de apa intre bazinele hidrografice, pentru un debit mediu multianual al bazinului de captare de cel puţin 2.000 milioane m3/an si pentru o cantitate de apa transferata de cel puţin 5% din acest debit; se exceptează transferul prin conducte al apei potabile.

   5. 10.5. Baraje si lacuri de acumulare cu o cantitate de apa reţinuta sau stocata de cel puţin 10 milioane m3*

   6. 10.6. Staţii pentru epurarea apelor uzate pentru aglomerări umane de cel puţin 150.000 echivalent locuitori4

   7. 10.7. Instalaţii pentru pretratare (operaţiuni precum: spălare, albire, mercerizare) sau vopsirea fibrelor ori textilelor, cu o capacitate de tratare mai mare de 1O tizi

   8. 10.8. Instalaţii pentru tăbăcirea blănurilor si a pieilor, cu o capacitate de tratare mai mare de 12 tl produse finite/zi;

   9. 10.9. Industrie alimentara:

  1. a) abatoare cu o capacitate de producere a carcaselor de animale mai mare de 50 tizi;

  2. b) tratare si prelucrare in scopul fabricării produselor alimentare din:

   • - materii de origine animala (altele decât laptele), cu o capacitate de producţie a produselor finite mai mare de 75 tizi;

   • - materii prime vegetale, cu o capacitate de producţie a produselor finite mai mare de 300 tizi (valoarea medie trimestriala);

  3. c) tratarea si prelucrarea laptelui, cu mai mult de 200 tizi cantitate de lapte (valoarea medieanuala) intrata in proces. 10.1O.Instalaţiipentru eliminareasau reciclarea carca.selor de animale si a deşeurilor animale,cu o capacitate de tratare mai mare

  de 10 tizi;

  10.11. Instalaţii pentru tratarea suprafeţei materialelor, obiectelor sau produselor, utilizând solvenţi organici, în particular pentru finisare, placare, acoperire, degresare, impermeabilizare, dimensionare, vopsire, curăţare sau impregnare, cu o capacitate de consum mai mare de 150 kg/h sau mai mult de 200 tlan.

  10.12. Instalaţii pentru producţia de carbon (cărbune sărac in gaze) sau de electrografit prin incinerare sau grafitizare.

  • Activităţi/instalaţii menţionate în Anexa nr. I la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espo la 25

  februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 2212001.

  1 Centralele nucleare si alte reactoare nucleare încetează de a mai fi considerate ca atare atunci când tot combustibilul nuclear si alte elemente contaminate radioactive au fost îndepărtate definitiv de pe amplasamentul instalaţiei.

  2 Aeroport - aeroporturile care se conformează defin iei din Convenţia de la Chicago (1944) privind înfiinţarea Organizaţiei Aviaţiei Civile lntemaţionale

  (anexanr.14).

  3 Drumul expres - drumuri care se conformează defin iei din Acordul european privind arterele principale de trafic internaţional,din 15 noiembrie1975

  4 Echivalent locuitori exprima încărcarea cu po/uan a apelor uzate,conform definiţiei din Hotărărea Guvernului nr.18812002 pentru aprobarea unor norme privind cond iile de descărcare in mediulacvatic a apelor uzate.

  LISTA B- ACTIVITĂŢI ŞI/SAU INSTALAŢII CU POTENŢIAL SEMNIFICATIV ASUPRA MEDIULUI,

  pentru care autorităţile competente pentru protecţia mediului stabilesc, cu consultarea Colectivului de Analiza Tehnică, dacă este necesară evaluarea impactului asupra mediului

  1. 1. Agricultura, silvicultura şi piscicultura

   1. a) Proiecte pentru restructurareaexploataţiilor agricole

   2. b) Proiecte pentru utilizarea terenului necultivat sau a suprafeţelor parţial antropizate în scop;agricol intensiv

   3. c) Proiecte de gospodărirea apelor pentru agricultură, inclusiv proiecte de irigaţii si desecări

   4. d) împădurirea terenurilor pe care mi a existat anterior vegetaţie forestiera

    n

   5. e) Defrişare in scopul schimbării categoriei de folosinţa a terenului a suprafeţelor sub 10 ha Instalaţii pentru creşterea intensiva a animalelor din şeptel, altele decât cele incluse in Lista A

    1. g) Crescătorii pentru piscicultura intensiva

    2. h) Recuperarea terenurilor neagricole, inclusiv a celor din mare.

  2. 2. Industria extractiva

   1. a) Cariere, exploatări miniere de suprafaţa si de extracţie a turbei, altele decât cele incluse in Lista A

   2. b) Exploatări miniere subterane, a.!lele decât cele incluse in Lista A

   3. c) Extracţia mineralelor prin dragare fluviala sau marina

   4. d) Foraje de adâncime, in special:

    1. (i) foraje geotermale;

    2. (ii) foraje pentru depozitarea deşeurilor nucleare;

    3. (iii) foraje pentru alimentarea cu apa, cu excepţia forajelor pentru investigarea stabilităţii solului

   5. e) Instalaţii industriale de suprafaţa pentru extracţia cărbunelui, petrolului, gazelor naturale si minereurilor, precum si a şisturilor bituminoase, altele decât cele incluse in Lista A

  3. 3. Industria energetica

   1. a) Instalaţii industriale pentru producerea energiei electrice şi termice, altele decât cele incluse in Lista A

   2. b) Instalaţii industriale pentru transportul gazelor, aburului şi apei calde; transportul energiei electrice prin cabluri aeriene, altele decât cele incluse in Lista A

   3. c) Stocarea la suprafaţa a gazelor naturale

   4. d) Stocarea subterana a gazelor combustibile

    n

   5. e) Stocarea la suprafaţa a combustibililor fosili Brichetarea industriala a cărbunelui şi lignitului

    1. g) Instalaţii pentru prelucrarea şi stocarea deşeurilor radioactive, altele decât cele incluse in Lista A

    2. h) Instalaţii pentru producerea energiei hidroelectrice

    3. i) Instalaţii cu care sunt echipate centralele eoliene in scopul producerii energiei.

  4. 4. Producerea şi prelucrarea metalelor

   1. a) Instalaţii pentru producerea fontei sau a otelului prin topire primara ori secundara, inclusiv instalaţii pentru turnarea continua, cu o capacitate de pana la 2,51/h

   2. b) Instalaţii pentru topirea metalelor feroase:

    1. (i) laminoare la cald cu o capacitate de pana la 20 t otel brut/h

    2. (ii) forjerii cu ciocane, a căror energie de lovire nu depăşeşte 50 kJ/ciocan, iar puterea calorica utilizata este de pana la20 MW

    3. (iii) acoperiri metalice de protecţie prin topire, cu o capacitate de tratare de pana la 2 t otel brut/ora

   3. c) Turnatorii de metale feroase, cu o capacitate de pana la 20 tizi

   4. d) Instalaţii pentru topirea, inclusiv alierea, metalelor neferoase, cu excepţia metalelor preţioase, sau pentru revalorificarea produselor (finisare, turnare informe etc.), cu o capacitate de topire de pana la 4 tizi pentru plumb si cadmiu sau de pana la 20 tizi pentru toate celelalte metale

    n

   5. e) Instalaţii pentru tratarea suprafeţelor metalice şi a materialelor plastice prin procese chimice sau electrolitice, la care volumul cuvelor de tratare nu depăşeşte 30 m3

    Fabricarea şi asamblarea de autovehicule şi fabricarea motoarelor pentru autovehicule

    1. g) Şantiere navale

    2. h) Instalaţii pentru construcţia şi repararea aeronavelor

    3. i) Fabricarea echipamentelor feroviare

    4. j) Forjare la cald prin explozie

    5. k) Instalaţii pentru coacerea şi sinterizarea minereurilor metalice.

  5. 5. Industria mineralelor

   1. a) Instalaţii pentru fabricarea cimentului in cuptoare rotative, cu o capacitate de producţie de pana la 500 tizi, sau a varului in cuptoare rotative cu o capacitate de producţie de pana la 50 tizi, ori in alte tipuri de cuptoare cu o capacitate de producţie de pana la 50 tizi.

   2. b) Instalaţii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticla, cu o capacitate de topire de pana la 20 Vzi

   3. c) Instalaţii pentru topirea substanţelor minerale, inclusiv producţia fibrelor minerale, cu o capacitate de topire de pana la 20 tizi

   4. d) Fabricarea produselor ceramice prin ardere, in special a ţiglelor, cărămizilor, cărămizilor refractare, plăcilor, gresiilor ceramice sau porţelanului, cu o CcWacitate de producţie mai mica de 75 tizi si/sau cu o capacitate a cuptoarelor mai mica de 4 m3 si cu o densitate de încărcare pentru fiecare cuptor de pana la 300 kg/m3

  6. 6. Industria chimică .

   1. a) Tratarea produselor intermediare şi producerea substanţelor chimice, altele decât cele incluse in Lista A

   2. b) Producerea produselor de uz fitosanitar, produselor farmaceutice, vopselelor şi lacurilor, elastomerilor şi peroxizilor, altele decât cele incluse in Lista A

   3. c) Instalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice, cu o capacitate de pana la 200.000 t.

  7. 7. Industria alimentara

   1. a) Fabricarea uleiurilor si a grăsimilor"vegetale, cu o capacitate de producţie a produselor finite de pana la 300 tizi (valoarea medie trimestriala) si animale, cu o capacitate de producţie a produselor finite de pana la 75 tizi

   2. b) Ambalarea si conservarea produselor animale si vegetale

   3. c) Fabricarea produselor lactate, cu mai puţin de 200 tizi cantitate de lapte (valoarea medie anuala) d} Fabricarea maltului şi a berii

    e) Fabricarea produselor de cofetărie si a siropului

    fj Abatoare, altele decât cele cuprinse in Lista A

    1. g) Instalaţii industriale pentru fabricarea amidonului

    2. h) Fabrici de faina şi ulei de peste

    3. i) Fabrici de zahăr

  8. 8. Industria textila, a pielăriei, a lemnului şi hârtiei

   1. a) Instalaţii industriale pentru producerea hârtiei şi a cartonului, cu o capacitate de producţie de pana la 20 tizi

    b} Instalaţii pentru pretratarea (operaţii ca spălarea, înălbirea, mercerizarea) sau vopsirea fibrelor ori textilelor, cu o capacitate de tratare de pana la 1O tizi

    c) Instalaţii pentru tăbăcirea/argăsirea pieitor si blănurilor, cu o capacitate de tratare de pana la 12 tl produse finite/zi.

  9. 9. Industria cauciucului

   Fabricarea şi tratarea produselor pe baza de elastomeri.

   1O. Proiecte de infrastructura

   1. a) Proiecte de dezvoltare a unităţilor industriale

  b} Proiecte de dezvoltare urbana, inclusiv construcţia centrelor comerciale şi a parcărilor auto

  1. c) Construcţia cailor ferate, altele decât cele incluse in Lista A a instalaţiilor de transbordare intermodală si a terminalelor intermod

  2. d) Construcţia aerodromurilor, altele decât cele incluse in Lista A

  3. e) Construcţia drumurilor, porturilor si instalaţiilor portuare, inclusiv a porturilor de pescuit, altele decât cele incluse in Lista A

  fj Construcţia cailor navigabile interioare, altele decât cele incluse in Lista A , lucrări de canalizare si lucrări împotriva inundaţiilor

  1. g) Baraje şi alte instalaţii proiectate pentru reţinerea sau stocarea apei pe termen lung, altele decât cele incluse in Lista A h} Linii de tramvai, cai ferate subterane si de suprafaţa, linii suspendate sau linii similare specifice, utilizate exclusiv sau în principal pentru transportul de persoane

   1. i) Instalaţii de conducte pentru gaze şi petrol, altele decât cele incluse în Lista A

   2. j) Instalaţii de apeducte de lungime mare

   3. k) Lucrări pentru combaterea eroziunii costiere si lucrări maritime ce pot modifica profilul costier prin construcţia, de exemplu, de diguri, chei, pontoane, debarcadere sau alte lucrări de apărare marina, exclusiv întreţinerea şi reconstrucţia unor astfel de lucrări

    1. I) Instalaţii de extracţie a apei subterane si de reîncărcare artificiala a rezervelor de apa subterana, altele decât cele

  incluse in Lista A.

  m) Lucrări pentru transferul resurselor de apa intre bazine hidrografice, altele decât cele incluse in Lista A

  1. 11. Alte proiecte

   1. a) Piste permanente de curse si testare a vehiculelor cu motor

    b} Instalaţii pentru eliminarea deşeurilor, altele decât cele incluse in Lista A

    1. c) Staţii pentru epurarea apelor uzate, altele decât cele incluse in Lista A

    2. d) Amplasamente pentru depozitarea nămolurilor provenite de la staţiile de epurare

    3. e) Depozite de fier vechi, de vehicule uzate, inclusiv deşeuri de vehicule

    fj Bancuri de proba pentru motoare, turbine sau reactoare

    g) Instalaţii pentru fabricarea fibrelor minerale artificiale

    h} Instalaţii pentru recuperarea sau distrugerea substanţelor explozive

    i) Centre de ecarisaj.

  2. 12. Turism si recreare

   1. a) Pârtii de schi, instalaţii schilift, telecabine si amenajările aferente

   2. b) Amenajări marine de agrement

   3. c) Sate de vacanta si complexuri hoteliere în afara zonelor urbane si amenajările aferente d} Campinguri permanente si amplasamente pentru caravane

    e) Parcuri tematice.

  3. 13. Modificări sau extinderi de proiecte efectuate pentru testări

   1. a) Orice modificare sau extindere de proiecte prevăzute in Lista A sau in prezenta Anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate, care poate avea efecte semnificative asupra mediului

   2. b) Proiectele stabilite in Lista A, efectuate exclusiv sau in principal pentru elaborarea si testarea de metode sau produse noi si care sa nu fie utilizate pe o perioada mai mare de 2 ani.

    image

    ANEXA Nr.5

    la normele metodologice

    CARTUŞ

    • model conform anexei nr.1 la Lege -

  Potrivit prevederilor cuprinse la pct.A., titlul 11, ultimul alineat, pct.B., titlul 11, ultimul alineat, pct.C., titlul 11, ultimul alineat din Anexa nr.1 la Lege:

  "Fiecare planşă prezentată în cadrul Secţiunii li - PIESE DESENATE va avea în partea dreaptă jos un cartuş, care va cuprinde: numele firmei sau al proiectantului elaborator, numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei, după caz, titlul proiectului şi al planşei, numărul proiectului şi al planşei, data elaborării, numele, calitatea şi semnătura elaboratorilor şi ale şefului de proiect. "

  '

  VERIFICATOR/ EXPERT7l

  NUMESl

  SEMNATURA

  CERINŢA ai

  REFERAT/ EXPERTIZĂ NR./DATA si

  1)

  Beneficiar:  .·

  Proiect

  nr. 1oi

  SPECIFICATIE

  6)

  NUME

  5)

  SEMNATURA

  Scara:

  Titlu Rroiect:

  2)

  Faza: P.A.C.

  ŞEF PROIECT

  PROIECTAT

  Data:

  4)

  Titlu Rlansa:

  3)

  Planşa nr.

  DESENAT

  image

  NOTĂ: 1l numele firmei sau al proiectantului elaborator,numărul de înmatriculare sau numărul autorizaţiei;

  2i titlul proiectului

  3) titlul planşei

  4l data elaborării proiectului

  si numele şi titlul profesional

  6) calitatea elaboratorilor

  7l calitatea de verificator de proiecte atestat (expert tehnic, după caz

  ai cerinţa de calitate conform Legii nr.10/1995 pentru care s-a făcut verificarea

  9) titlul referatului de verificare/expertizei tehnice nr. şi data acestuia

  1oi numărul proiectului la elaborator

  ANEXA Nr.6

  la normele metodologice

  Consi!iul judeţean

  image

  Primăria (autoritatea căreia ii aparţine agentul constatator)

  PROCES VERBAL

  DE CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIILOR

  Nr............ încheiat azi..................

  1. 1. Subsemnatul ...................................................................... în calitate de , în baza

   legitimaţiei de control nr.........................., eliberată de , în urma controlului

   efectuat azi........................../ora............, la sediul/şantierul ...............................................................................................

   ·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• am constatat urmatoarele:.............................:..............................................................................................................

  2. 2. în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, aceste fapte constituie contravenţii la normele legale privind ...............................................................................................

   şi se sancţionează cu amenda contravenţională, astfel:

   1. a) cf.Legii nr....../........... art........alin.......lit......, - de la........................ lei până la lei;

   2. b) cf. Legii nr....../........... art........alin.......lit......, - de la........................lei până la lei;

   3. c) cf. Legii nr....../........... art........alin.......lit......, - de la........................ lei până la lei;

    ··--·---..-·-- --·--···-·······-· .. ,.

    Total amendă -de la......:................. lei până la lei;

  3. 3. De săvârşirea abaterilor de mai sus se face răspunzător:

   • dl.(d-na.) ................................................................................................................................................................

   • persoana juridică ............................................, înmatriculată la R.C. cu nr........................, cod fiscal nr.............

   - reprezentată de dl.(d-na.) ............................................................ având funcţia ...............................................

   cu domiciliul/ sediul în .........................................................., str......................................................., nr............, bloc ,

   scara........, etaj........., ap........, judeţ ..............................................................., sector , posesor al buletinului/ cărţii de

   identitate/ paşaport seria ............. nr.........................................., C.N.P. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I eliberat(ă) / emis de poliţia/ statul ......................................................:..... la data de , tichet de inscriere a contravenţiilor

   seria...........nr.................. (pentru cetăţeni străini), în calitate de ..................................................................................................

  4. 4. Subsemnatul(a) ................................................................................ posesor al buletinului/ cărţii de identitate seria ... nr..................... eliberat(ă) de .................................................................... la data de , domiciliat

  în ...........:................................., str...................................................., nr..........., bloc........., scara......, etaj ,

  ap..........., judeţ/ sector ....................................................., C.N.P. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I , în calitate de martor, declar că

  numitul ......................................................................... nu este de faţă I refuză I nu poate să semneze procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

  5, a) Alte menţiuni ale organului constatator (contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, motivele privind lipsa martorului etc) ......................,..............................................................................................

  1. b) Obiecţiuni ale contravenientului ...............................................................................................................

  AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT

  (numeleşi prenumele)

  semnătura MARTOR

  (numele şi prenumele) semnătura

  (numele şi prenumele)semnătura

  1. 6. Potrivit prevederilor art.31 şi art.32. din Ordonanţa Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, împotriva prezentului proces verbal de constatare şi de sancţionare a contravenţiei se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la care are obligaţia de a o înainta

   ( organul de control căruia ii aparţine agentul constatator)

   spre soluţionare judecătoriei în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia.

   Prezentul proces verbal s-a întocmit în 3 exemplare, conţinând rezoluţia de aplicare a sancţiunii şi/Î'nştiinţarea de plată" şi s-a înmânat / comunicat contravenientului un exemplar personal / prin afişare la domiciliu / cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr......... din ...................

   AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT

   (numele şi prenumele)

   semnătura MARTOR

   (numele şi prenumele) semnătura

   (numele şi prenumele) semnătura

  2. 7. REZOLUTIE DE APLICARE A SANCT/UNII

   Ţinând seama de faptele săvârşite, constatate şi consemnate la pct.2 din prezentul proces-verbal, în baza prevederilor art.26 alin.(3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, şi având în vedere dispoziţiile art.21 din Ordonanţa Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţfilor, subsemnatul,_

   ......................................................................, în calitate de ....................................................................................; ,

   (funcţia şi denumirea organului de control căruia fi aparţine agentul constata/or)

   aplic următoarele sancţiuni: ,,,

   • pentru fapta consemnată la lit.a) - amenda în valoare de.................... lei (adică )

   • pentru fapta consemnată la lit.b) - amenda în valoare de.................... lei (adică )

   • pentru fapta consemnată la lit.c) - amenda în valoare de.................... lei (adică )

    image

    ·-·            ·  ·    image image       ····· •..

    TOTAL amenda în valoare de.................... lei (adică )

    (ln cifre) (in litere)

    şi dispun, în temeiul legii, următoarele măsuri: ...............................................................................................................

    ............, ...........................................................................................................................................................................................

    .........................................................................................................................................................................................................

    Măsurile dispuse se vor realiza până la data de , contravenientul având obligaţia

    de a notifica organului de control îndeplinirea acestei obligaţii în termenul stabilit.

  3. 8. ÎNŞTIINTARE DE PLATĂ:

   • Contravenientul urmează să achite suma totală de.................... lei (adică ) la

    C.E.C. sau la DirecţiaTrezorerie şi Contabilitate Publică (denumită în continuare Trezorerie), în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces verbal, iar sumele vor fi încasate astfel:

    • - 75% din suma totală, adică ...........................lei în contul nr............................................... deschis la C.E.C./Trezorerie, sumă care se face venit la bugetul de stat;

    • - 25% din suma totală, adică ...........................lei în contul nr............................................... deschis la C.E.C./Trezorerie, sumă care se face venit extrabugetar al unităţii din care face parte agentul constatator;

   • Contravenientul are obligaţia să predea copia chitanţei, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces verbal, la adresa ..........................................................................., situată în .....................................................

  ( organul de control căruia îi aparţine agentul constata/or)

  str................................................... nr............ judeţul/ sector...................................................... telefon .........................

  Dacă contravenientul nu achită amenda în termen de 15 zile de la data înmânării / comunicării, se va proceda la executarea silită.

  image

  Consiliul judeţean Primăria

  L.S.

  (autoritatea căreia ii aparţine agentul constata/or) (organul de control/ funcţia)

  (numele şi prenumele) semnătura

  Am primit un exemplar

  Contravenient ...............................................

  INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCŢII

  Inspectoratul Teritorial în Construcţii......................................

  Inspectoratul Judeţean în Construcţii. .....................................

  (autoritatea căreia ii aparţine agentul constatator)

  ANEXA Nr.7

  la normele metodologice

  Seria......nr.........................

  PROCES VERBAL

  DE CONSTATARE ŞI SANCŢIONARE A CONTRAVENŢIILOR

  încheiat azi..................

  1. 1. Subsemnatul............................................................. în calitate de , în baza

   legitimaţiei de control nr........,............., eliberată de ................................................................................, în urma controlului

   efectuat azi........................../ora............, la sediul/şantierul ...............................................................................................

   ···················································································································································"··"•"·····"··"···

   am constatat următoarele:.............................................................................................................................................

   ······················································································································································'·······················

  2. 2. În conformitate cu prevederile aceste fapte constituie

   contravenţii la normele legale privind ..............................................................................................................................

   şi se sancţionează cu amendă contravenţională, astfel:

   • cf. art........alin.......lit......, - de la........................ lei până la lei;

    şi se aplică o amendă de lei

   • cf. art........alin.......lit......, - de la........................ lei până la lei;

    şI se aphca" o amenda"d e...................".1 I.eI

   • cf. art........alin.......lit......, - de la........................ lei până la lei;

    şi se aplică o amendă de lei

   • cf. art........alin.......lit......, - de la........................ lei până la lei;

    şi se aplică o amendă de lei

  3. 3. De săvârşirea abaterilor de mai sus se face răspunzător dl.(d-na.)persoana fizică/juridică ......................................

   ........................................................................reprezentată de având ocupaţia

   ................................................................................, cu domiciliul/sediul în ,

   str.............................................., nr......, bloc..., scara......, etaj....., ap......, judeţ ,

   sector ........., înmatriculată la R.C. cu nr..............., cod fiscal nr...................................., posesor al buletinului/ că ii de

   identitate/ paşaport seria ..............nr.........................., C.N.P. 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1_1 , eliberat(ă) / emis de poliţia/statul

   .......................................................... la data de ..............................., tichet de înscriere a contravenţiilor seria........nr (pentru cetăţeni străini).

  4. 4. Subsemnatul(a) posesor al buletinului/ că ii de identitate

   seria .......... nr........................... eliberat(ă) de ..................................................................la data de ,

   domiciliat în ............................................................., str................................................, nr......, bloc......, scara ,

   etaj......, ap.........., judeVsector........................................ , C.N.P. I_I_I_I_I_U_I_I_I_I_I_I_I în calitate de martor, declar că

   numitul nu este de faţă / refuză / nu poate să semneze procesul

   verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

   AGENT CONSTATATOR CONTRAVENIENT

   (numele şi prenumele)

   semnătura

   MARTOR

   (numele şi prenumele)

   semnătura

   (numele şi prenumele)

   semnătura

  5. 5. a) Alte menţiuni ale organului constat;:itor (contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, motivele privind lipsa martorului etc.) .....................................:.....................:............................................................

   •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••···············•··••••••••••••••••••••••••······

   b) Obiecţiuni ale.contravenientului...........................................................................................··:,·················

   o o O O o o O o o o o o o o o o O o t O O o o o o o O I t o o o o o O o o o o o o o o o o o o o O 1 1 o I o o o O I I O o o I O o O I o o O o o o I I o O O O O I O I o o o o o I o o O O O I O O O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o O O o o I o o o o o o I o o o o o o o o o o o o o o o o o o ,o o o o o o o o o o o o o o o o O t o o

   ····················································································································································:·.,,.,..., .., •..

  6. 6. REZ0LUTIE DE APLICARE A SANCT/UNII

   Având în vedere faptele săvârşite, se aplică contravenientului, în condiţiile art. 1O din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, o amendă contravenţională în valoare totală de ............................................ lei şi în conformitate cu prevederile legale se dispun următoarele măsuri: ............................................................................................

   Măsurile dispuse se vor rea.liza până la data de ,

   contravenientul notificând organului de control îndeplinirea acestora în termenul stabilit.

  7. 7. ÎNŞTIINTARE DE PLATĂ:

   • Contravenientul urmează să achite suma totală de ................................................................. .............. lei, la _

    C.E.C. sau la DirecţiaTrezorerie şi Contabilitate Publică (denumită în continuare Trezorerie), în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces verbal, iar sumele vor fi încasate astfel:

    - 75% din suma totală, adică .................................................. lei în contul nr deschis la

    C.E.C./Trezorerie, sumă care se face venit la bugetul de stat;

    - 25% din suma totală, adică .................................................. lei în contul nr al

    Inspectoratului Teritorial/Judeţean în Construcţii ...................................................................., deschis la C.E.CJ

    Trezorerie ................................................................................, sumă care se face venit extrabugetar al Inspectoratului Teritorial/Judeţean în Construcţii................................................

   • Contravenientul are obligaţia să predea copia chitanţei, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces verbal, la sediul Inspectoratului Teritorial I Judeţean în Construcţii , situat în

    ................................., str....................................................nr............ judeţul/ sector....................... telefon .....................

    Dacă contravenientul nu achită amenda în termen de 15 zile de la data înmânării / comunicării, se va proceda la executarea silită.

  8. 8. Potrivit prevederilor art.31 şi art.32 din Ordonanţa Guvernului României nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, împotriva prezentului proces verbal de constatare şi de sancţionare a contravenţiei se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la lnspeqtoratul Teritorial/Judeţean în Construcţii care

   are obligaţia de a o înainta spre soluţionare judecătoriei în a cărei rază teritorială a fost săvârşită contravenţia.

  9. 9. Prezentul proces verbal s-a întocmit în 3 exemplare, conţinând rezoluţia de aplicare a sancţiunii şi "Înştiinţarea de plată" şi s-a înmânat / comunicat contravenientului un exemplar personal / prin afişare la domiciliu / cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr............ din .....................

  AGENT CONSTA TATOR CONTRAVENIENT

  (numele şi prenumele)

  semnătura

  (numele şi prenumele)

  semnătura

  MARTOR

  (numele şi prenumele)

  semnătura

  ANEXA Nr.8

  la normele metodologice

  PANOU DE IDENTIFICARE A INVESTIŢIEI *l

  image

  VEDERE DE ANSAMBLU

  ŞANTIER ÎN LUCRU

  Denumirea şi·adresa obiectivului. .................................................................................................................... ..

  Beneficiarul investiţiei................................................................................telefon.....................................

  (numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul)

  Proiectant general...................................................................................telefon.......................................

  (numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul)

  Constructor..............................................................................................telefon.......................................

  (numele şi prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul)

  Numărul autorizaţiei de construire / desfiinţare şi numărul autorizaţiei de organizare de şantier (dacă este cazul)

  ................................................................................................. din data de.................................................

  Eliberată de ...............................................................................................................................................

  Termenul de execuţie a lucrărilor, prevăzut în autorizaţie..........................................................................

  Data mcepern.. const ruct,I·e1..........................................................................................................................

  Dtaf a inaII'zarn.. construcr,I·e1.........................................................................................................................

  NOTĂ:

  1. 1. Datele de mai sus vor fi înscrise obligatoriu într-un panou de minimum 60x90 cm (literele având o înălţime de cel puţin 5cm), confecţionat din materiale rezistente la intemperii şi afişat la loc vizibil pe toată perioada lucrărilor.

  2. 2. Vederea de ansamblu poate fi: fotografie după machetă, o perspectivă sau o faţadă reprezentativă (principală) a investiţiei.

  image

  *l Modelul pentru panoul de identificare a investiţiei este cel stabilit prin Ordinului Ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 63/N din 11 august 1998.

  T A R I F E

  pentru publicarea unor acte în Monitorul Oficial al României pentru anul 2005

   1. 1.
   2. 1.1. Ordine ale miniștrilor, precizări, instrucțiuni, criterii, norme metodologice emise de organe ale administrației publice și de alte instituții publice, 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris care nu sunt prevăzute de Constituție, republicată, în art. 78, 100, 108, 115 și 147

   3. 1.2. Deciziile pronunțate de Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris

  1. 2. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a III-a

   1. 2.1. Pierderi de acte, sigilii, ștampile, ciocane silvice, roviniete 120.000 lei/act/12 lei noi/act

   2. 2.2. Schimbări de nume 120.000 lei/act/12 lei noi/act

   3. 2.3. Citații emise de instanțele judecătorești 120.000 lei/act/12 lei noi/act

   4. 2.4. Citații la care numărul persoanelor citate este mai mare de unu 120.000 lei/act + 2.500 lei/cuvânt/

    12 lei noi/act + 0,25 lei noi/cuvânt

   5. 2.5. Publicarea ordonanței judecătoriei privind pierderea, sustragerea sau distrugerea cecului ca instrument de plată, 650.000 lei/act/65 lei noi/act a cambiei și a biletului la ordin

   6. 2.6. Acte procedurale ale instanțelor judecătorești, a căror publicare este prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată 650.000 lei/act/65 lei noi/act

   7. 2.7. Extras-cerere pentru dobândirea sau renunțarea la cetățenia română 750.000 lei/anunț/75 lei noi/anunț

   8. 2.8. Concursuri pentru ocuparea de posturi didactice în învățământul superior și a posturilor vacante de funcționari publici 2.500 lei/cuvânt/0,25 lei noi/cuvânt

   9. 2.9. Anunțuri privind concursul de admitere la Institutul Național al Magistraturii, la concursul de admitere în magistratură, 2.500 lei/cuvânt/0,25 lei noi/cuvânt la examenul de capacitate pentru magistrații stagiari, precum și pentru locurile vacante de magistrați, executori

    judecătorești, notari publici

   10. 2.10. Anunțuri privind concursul pentru posturile vacante de manager economic și celelalte posturi vacante de personal ale curților de apel și tribunalelor 2.500 lei/cuvânt/0,25 lei noi/cuvânt

   11. 2.11. Anunțuri privind data la care au loc adunările generale ale judecătorilor și procurorilor, precum și perioada 2.500 lei/cuvânt/0,25 lei noi/cuvânt de depunere a propunerilor de candidaturi pentru Consiliul Superior al Magistraturii (C.S.M.)

   12. 2.12. Publicarea ordonanței de clasare a comisiei de cercetare a averilor sau a hotărârii irevocabile a instanței judecătorești, 650.000 lei/act/65 lei noi/act prin care se constată că proveniența bunurilor este justificată

   13. 2.13. Publicarea declarațiilor de avere potrivit legii 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris

   14. 2.14. Publicarea rapoartelor periodice de activitate ale autorităților publice și a raportului privind starea justiției 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris

   15. 2.15. Bilanțuri de ocupare a forței de muncă pe județe și la nivel național 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris

   16. 2.16. Publicarea listei donatorilor și a donațiilor făcute partidelor politice, precum și a raportului de venituri 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris

    și cheltuieli electorale ale partidelor

   17. 2.17. Alte publicații cu prezentare tabelară 50.000 lei/rând tabel/5 lei noi/rând tabel

   18. 2.18. Alte acte a căror publicare este prevăzută de Legea nr. 31/1990, republicată 2.500 lei/cuvânt/0,25 lei noi/cuvânt

  2. 3. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a IV-a

   1. 3.1. Publicarea în extras sau integral a încheierilor judecătorului delegat de autorizare a constituirii societăților comerciale și de înmatriculare a acestora 315.000 lei/pag. de manuscris/31,5 lei noi/pag. de manuscris

   2. 3.2. Alte hotărâri judecătorești prevăzute de lege 750.000 lei/pag. de manuscris/75 lei noi/pag. de manuscris

   3. 3.3. Publicarea proiectului de fuziune sau divizare 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris

   4. 3.4. Bilanțuri și conturi de profit și pierdere (anunțuri-extras) 795.000 lei/anunț/79,5 lei/anunț

   5. 3.5. Bilanțuri ale băncilor 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris

   6. 3.6. Acte adiționale 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris

   7. 3.7. Publicarea dispozitivului hotărârii definitive de excludere a unui asociat (S.N.C., S.C.S., S.R.L.), precum 400.000 lei/anunț/40 lei noi/anunț

    și a hotărârii de declarare a nulității unei societăți comerciale

   8. 3.8. Alte publicații ale agenților economici, sub formă de text, a căror publicare este prevăzută de lege (somații, convocări de adunări generale, 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris hotărâri ale adunărilor generale, acte de numire a lichidatorilor, bilanțuri contabile ale lichidatorilor, raportul cenzorilor în caz de lichidare etc.)

   9. 3.9. Publicații cu prezentare tabelară 50.000 lei/rând tabel/5 lei noi/rând tabel

   10. 3.10. Alte acte a căror publicare este prevăzută de lege 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris

  3. 4. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a V-a

   1. 4.1. Publicarea contractelor colective de muncă încheiate la nivel național și de ramură Tariful se calculează în funcție de numărul de pagini și de tirajul comandat

  4. 5. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VI-a

   1. 5.1. Publicarea anunțului de intenție pentru inițierea unor proiecte în condiții de parteneriat public-privat, conform O.G. nr. 16/2002 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris

   2. 5.2. Publicarea hotărârilor judecătorești irevocabile pronunțate în aplicarea O.U.G. nr. 60/2001 720.000 lei/pag. de manuscris/72 lei noi/pag. de manuscris

   3. 5.3. Publicarea anunțului de licitație publică deschisă în vederea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris

   4. 5.4. Publicarea anunțului de licitație publică deschisă pentru delegarea gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris

   5. 5.5. Publicarea anunțului de licitație publică deschisă privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris

    și privat de interes local

   6. 5.6. Alte acte a căror publicare este prevăzută de lege 490.000 lei/pag. de manuscris/49 lei noi/pag. de manuscris

  5. 6. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA a VII-a

   1. 6.1. Publicarea încheierii judecătorului delegat de înmatriculare a societății cooperative — în extras sau integral, conform Legii nr. 359/2004 315.000 lei/pag. de manuscris/31,5 lei noi/pag. de manuscris

   2. 6.2. Hotărârile A.G.A. sau actul adițional, în cazul în care s-a modificat actul constitutiv prin aceste hotărâri 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris

   3. 6.3. Hotărârea irevocabilă a tribunalului de anulare a hotărârii A.G.A. 400.000 lei/anunț/40 lei noi/anunț

   4. 6.4. Hotărârea A.G.A. prin care se aprobă situația financiară anuală 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris

   5. 6.5. Hotărârea A.G.A. pentru majorarea capitalului social, numai dacă majorarea este mai mare de 10% 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris

   6. 6.6. Proiectul de fuziune/divizare vizat de judecătorul delegat 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris

   7. 6.7. Actul modificator al actului constitutiv al societății absorbante 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris

   8. 6.8. Actul de dizolvare a societății 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris

   9. 6.9. Actul de numire a lichidatorilor 875.000 lei/pag. de manuscris/87,5 lei noi/pag. de manuscris

  Tarifele de publicare cuprind T.V.A. în cotă de 19%.