REGULAMENT din 24 august 2005privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 828 din 14 septembrie 2005   +  Capitolul I Dispoziţii introductive  +  Secţiunea I Judecătorii şi procurorii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii  +  Articolul 1Sunt aleşi ca membri în Consiliul Superior al Magistraturii, potrivit legii: a) 2 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; b) 3 judecători de la curţile de apel; c) 2 judecători de la tribunale; d) 2 judecători de la judecătorii; e) un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de la Parchetul Naţional Anticorupţie; f) un procuror de la parchetele de pe lângă curţile de apel; g) 2 procurori de la parchetele de pe lângă tribunale; h) un procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii.  +  Secţiunea a II-a Sistemul electoral  +  Articolul 2 (1) Judecătorii care urmează să fie membri ai Consiliului Superior al Magistraturii sunt aleşi în adunările generale ale judecătorilor. Procurorii care urmează să fie membri ai Consiliului Superior al Magistraturii sunt aleşi în adunările generale ale procurorilor. (2) Pot fi aleşi în funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii şi procurorii numiţi în funcţie, cu excepţia judecătorilor stagiari şi a procurorilor stagiari. (3) Au drept de vot judecătorii şi procurorii numiţi în funcţie, precum şi judecătorii şi procurorii stagiari. Dreptul individual de vot al fiecărui judecător sau procuror este limitat la a vota pentru membrul, respectiv membrii Consiliului Superior al Magistraturii, care reprezintă categoria de instanţe sau parchete la nivelul cărora judecătorul sau procurorul îşi desfăşoară activitatea. În mod corespunzător, dreptul de vot se exercită în adunări generale distincte ale acestor categorii de instanţe sau parchete. (4) Au drept de vot numai judecătorii şi procurorii înregistraţi în lista electorală. (5) Alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii de la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate, judecătorii, precum şi de la parchetele de pe lângă aceste instanţe este precedată de alegeri primare pentru desemnarea candidaţilor. (6) Desemnarea candidaţilor şi alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii au loc prin vot secret, direct şi personal.  +  Capitolul II Iniţierea şi pregătirea alegerilor  +  Secţiunea I Declararea datei alegerilor  +  Articolul 3 (1) Data la care au loc adunările generale ale judecătorilor şi procurorilor se stabileşte de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii cu cel puţin 90 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Data se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Plenul stabileşte un calendar care detaliază desfăşurarea din punct de vedere cronologic a procedurii alegerilor, în acord cu data adunărilor generale. Respectarea calendarului de către comitetele electorale este obligatorie. Calendarul se publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi se afişează la sediul tuturor instanţelor şi parchetelor, în cel mult o săptămână de la publicarea datei adunărilor generale.  +  Secţiunea a II-a Comitetul electoral permanent al Consiliului Superior al Magistraturii  +  Articolul 4 (1) Imediat după stabilirea datei la care se vor organiza alegerile generale, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii numeşte 2 judecători şi un procuror din rândul membrilor săi pentru a constitui Comitetul electoral permanent, unul dintre aceştia îndeplinind funcţia de preşedinte, iar altul, pe cea de vicepreşedinte. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii numeşte din rândul membrilor săi câte un supleant pentru fiecare dintre membrii Comitetului electoral permanent, care îl va înlocui, în caz de absenţă, pe respectivul membru al Comitetului electoral permanent. (2) Comitetul electoral permanent supraveghează şi coordonează procedura alegerilor şi semnalează Plenului Consiliului Superior al Magistraturii toate neregularităţile constatate. Comitetul electoral permanent întreprinde toate măsurile necesare la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii în ceea ce priveşte procedurile electorale, care nu sunt date prin lege sau prin prezentul regulament în competenţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. (3) Comitetul electoral permanent este convocat de către preşedintele acestuia. În cazul absenţei preşedintelui, Comitetul electoral permanent este convocat şi prezidat de către vicepreşedinte. (4) Hotărârile Comitetului electoral permanent se iau în prezenţa tuturor membrilor săi. Hotărârile se iau cu votul majorităţii membrilor, iar în cazul abţinerii unuia dintre membri, dacă se realizează paritate de voturi, votul preşedintelui este decisiv. În cazuri urgente, dacă membrii nu se pot întruni şi sunt de acord, Comitetul electoral permanent poate hotărî prin vot comunicat în scris. (5) Deciziile Comitetului electoral permanent sunt obligatorii pentru comitetele electorale de la nivelul instanţelor şi parchetelor. (6) Comitetul electoral permanent poate utiliza serviciile aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, în măsura necesară îndeplinirii sarcinilor sale. (7) Comitetul electoral permanent întocmeşte procese-verbale pentru fiecare şedinţă privind procedura alegerilor. Procesele-verbale, hotărârile şi celelalte documente emise de Comitetul electoral permanent sunt semnate de către preşedinte, iar în lipsa acestuia, de vicepreşedinte.  +  Secţiunea a III-a Comitetele electorale de la instanţe şi parchete  +  Articolul 5 (1) Colegiile de conducere de la instanţe şi parchete, cu excepţia celor de la tribunalele specializate, judecătorii şi de la parchetele de pe lângă acestea, îndeplinesc rolul de comitete electorale locale. Colegiile de conducere de la tribunale îndeplinesc şi funcţia de comitete electorale locale pentru tribunalele specializate şi judecătoriile din circumscripţia lor. Colegiile de conducere ale parchetelor de pe lângă tribunale îndeplinesc şi rolul de comitete electorale locale pentru parchetele de pe lângă tribunalele specializate şi judecătoriile din circumscripţia lor. (2) Comitetele electorale răspund de organizarea alegerilor la nivel local, cu excepţia acelor sarcini şi responsabilităţi pe careLegea nr. 317/2004*) privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările ulterioare, sau prezentul regulament le atribuie în mod expres în competenţa altor organe._________*)Legea nr. 317/2004a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, dându-se textelor o nouă numerotare. (3) Comitetele electorale de la tribunale răspund şi de organizarea alegerilor pentru judecătorii de la tribunalele specializate şi de la judecătoriile din circumscripţia lor. Parchetele de pe lângă tribunale răspund şi de organizarea alegerilor pentru procurorii de la parchetele de pe lângă tribunalele specializate şi de pe lângă judecătoriile aflate în circumscripţia lor. (4) Comitetele electorale de la nivelul curţilor de apel, precum şi cele de la nivelul parchetelor de pe lângă acestea răspund şi de procedura de desemnare a candidaţilor din circumscripţia lor şi îndeplinesc şi celelalte atribuţii date în competenţa lor prin prezentul regulament. (5) Şedinţele comitetelor electorale locale sunt legal constituite în prezenţa majorităţii membrilor acestora. Şedinţele sunt prezidate de preşedintele colegiului de conducere sau, în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte. Art. 4 alin. (4) şi (7) se aplică în mod corespunzător. (6) Conducerile instanţelor şi parchetelor sunt obligate să sprijine comitetul electoral în pregătirea şi desfăşurarea alegerilor. (7) Comitetele electorale locale pot cere consultanţă Comitetului electoral permanent al Consiliului Superior al Magistraturii în cazul în care au incertitudini legate de aplicarea corectă a legii sau a prezentului regulament şi în legătură cu orice alte probleme privind procedura alegerilor. Comitetul electoral permanent răspunde de îndată acestor solicitări şi, în scopul implementării unitare a normelor privind procedura alegerilor, informează în mod corespunzător toate comitetele electorale locale, dacă apreciază că o anumită problemă este de interes general. Comitetul electoral permanent poate da dispoziţii comitetelor electorale de la curţile de apel şi de la parchetele de pe lângă acestea să acţioneze ca intermediari în transmiterea unor astfel de informări instanţelor şi parchetelor din circumscripţiile lor. Comitetul electoral permanent poate însărcina comitetele electorale locale menţionate anterior cu orice atribuţii pe care le consideră adecvate pentru asigurarea unei implementări unitare a procedurii alegerilor la toate instanţele şi parchetele. (8) Membrii comitetelor electorale locale sunt eligibili în condiţiile legii. Membrul comitetului electoral local care îşi depune candidatura pentru Consiliul Superior al Magistraturii pierde de drept calitatea de membru al comitetului electoral, din momentul în care candidatura a fost înregistrată. Locul rămas vacant în comitetul electoral se ocupă de drept de judecătorul sau de procurorul de la aceeaşi instanţă, respectiv de la acelaşi parchet, cu cea mai mare vechime în magistratură, care nu şi-a depus candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul Superior al Magistraturii. Judecătorul sau procurorul respectiv va fi înştiinţat despre aceasta, de îndată şi în scris, de către comitetul electoral.  +  Secţiunea a IV-a Anunţul pentru alegeri  +  Articolul 6 (1) Cu cel puţin 5 săptămâni înaintea datei adunărilor generale pentru desemnarea candidaţilor, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii emite un anunţ pentru alegeri. (2) Anunţul pentru alegeri cuprinde următoarele: a) data şi locul emiterii; b) informaţia potrivit căreia colegiile de conducere de la instanţe şi parchete, cu excepţia celor de la judecătorii, tribunale specializate şi tribunalele militare, precum şi de la parchetele de pe lângă acestea, îndeplinesc rolul de comitete electorale locale pentru alegerea judecătorilor şi procurorilor ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii; c) precizarea potrivit căreia colegiile de conducere de la tribunale şi Tribunalul Militar Teritorial îndeplinesc şi funcţia de comitete electorale locale pentru tribunalele specializate, judecătoriile din circumscripţia lor şi pentru tribunale militare, iar colegiile de conducere ale parchetelor de pe lângă tribunale şi Tribunalul Militar Teritorial îndeplinesc şi rolul de comitete electorale locale pentru parchetele de pe lângă tribunalele specializate şi de pe lângă judecătoriile din circumscripţia lor şi parchetele de pe lângă tribunalele militare; d) precizarea că alegerea judecătorilor şi procurorilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii va fi precedată de alegeri primare pentru desemnarea candidaţilor, cu excepţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Parchetului Naţional Anticorupţie; e) numărul judecătorilor şi al procurorilor care urmează să fie aleşi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, pe categorii de instanţe şi parchete, în condiţiileart. 14 din Legea nr. 317/2004, cu modificările şi completările ulterioare; f) precizarea că au drept de vot judecătorii şi procurorii numiţi în funcţie, inclusiv cei stagiari; g) informaţia că, potrivitart. 9 şi 14 din Legea nr. 317/2004, cu modificările şi completările ulterioare, dreptul individual de vot al fiecărui judecător sau procuror se află în relaţie cu acea secţiune a magistraturii căreia îi aparţine şi care urmează a fi reprezentată în Consiliul Superior al Magistraturii; h) informaţia că dreptul de vot poate fi exercitat numai de către judecătorii şi procurorii care sunt înscrişi pe listele electorale; i) precizarea că lista electorală locală şi prezentul regulament se vor afla la dispoziţie pentru consultare publică la sediile tuturor instanţelor şi parchetelor, precum şi data şi perioada în care sunt puse la dispoziţie; j) informaţia potrivit căreia contestaţiile la listele electorale locale pot fi depuse la comitetele electorale locale în termen de 5 zile lucrătoare de la data punerii la dispoziţie publică a listelor electorale; k) informaţia că judecătorii şi procurorii numiţi în funcţie, cu excepţia celor stagiari, îşi pot depune candidaturile pentru Consiliul Superior al Magistraturii; l) informaţia detaliată, conform art. 9 alin. (4)-(8), cu privire la locul unde se depun candidaturile pentru Consiliul Superior al Magistraturii; m) formalităţile necesare pentru depunerea candidaturilor şi documentele prevăzute laart. 8 alin. (4) din Legea nr. 317/2004, cu modificările şi completările ulterioare; n) termenul limită pentru depunerea candidaturilor; o) avertizarea că doar candidaturile depuse în termenul stipulat vor fi luate în considerare; p) data publicării candidaturilor stabilite pentru alegerile primare; q) data şi ora la care vor avea loc adunările generale pentru desemnarea candidaţilor; r) data afişării listei cuprinzând candidaţii dintre care vor fi aleşi judecătorii şi procurorii membri ai Consiliului Superior al Magistraturii; s) data şi ora la care va avea loc adunarea generală pentru alegerea judecătorilor şi procurorilor ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii;ş) informaţia că locul exact unde se vor organiza adunările generale va fi anunţat odată cu convocarea pentru adunarea generală; t) anunţul că toate notificările generale privind alegerile se afişează la intrarea instanţelor şi parchetelor şi că listele electorale şi prezentul regulament se pun la dispoziţie la registratura generală a fiecărei instanţe şi a fiecărui parchet, pentru a fi consultate de către judecători şi procurori. (3) Anunţul pentru alegeri se publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii în ziua emiterii şi se transmite de îndată, prin circulară, tuturor judecătorilor şi procurorilor, prin intermediul comitetelor electorale de la instanţe şi parchete. O copie a acestui anunţ se afişează de către comitetele electorale la sediile tuturor instanţelor şi parchetelor, în cel mult două zile de la data emiterii sale şi până la închiderea alegerilor. (4) Comitetul electoral permanent al Consiliului Superior al Magistraturii poate oricând să rectifice inexactităţile evidente cuprinse în anunţul pentru alegeri. Orice astfel de rectificare se anunţă de îndată prin publicarea pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi printr-o notificare făcută la instanţe şi parchete.  +  Secţiunea a V-a Listele electorale  +  Articolul 7 (1) În procedura de desemnare a candidaţilor şi de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii au drept de vot judecătorii şi procurorii numiţi în funcţie, precum şi judecătorii stagiari şi procurorii stagiari înscrişi pe lista electorală. (2) Comitetele electorale locale alcătuiesc o listă electorală cu toţi judecătorii şi procurorii care au drept de vot în adunarea generală la categoria de instanţe sau parchete unde îşi desfăşoară activitatea. Comitetele electorale de la tribunale şi Tribunalul Militar Teritorial întocmesc fiecare câte o listă electorală separată cuprinzându-i pe toţi judecătorii care au drept de vot în adunarea generală a judecătorilor de la judecătoriile sau, după caz, tribunalele militare din circumscripţia lor. Comitetele electorale de la parchetele de pe lângă tribunale şi de la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial întocmesc fiecare câte o listă electorală separată cuprinzându-i pe toţi procurorii care, potrivit legii, au drept de vot în adunarea generală a procurorilor de la parchetele de pe lângă judecătoriile din circumscripţia lor şi de pe lângă tribunalele militare. Comitetele electorale de la curţile de apel, inclusiv de la Curtea Militară de Apel, şi de la parchetele de pe lângă aceste instanţe alcătuiesc fiecare o listă electorală separată pentru adunările generale comune, prevăzute laart. 11 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 317/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Lista electorală cuprinde, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezentul regulament, în ordine alfabetică, numele şi prenumele judecătorului sau ale procurorului cu drept de vot, data naşterii, data numirii în funcţia de judecător sau de procuror, funcţia oficială şi instanţa sau parchetul unde îşi desfăşoară activitatea. În plus, lista electorală conţine o coloană pentru înregistrarea prezenţei judecătorilor sau a procurorilor la adunarea generală după strigarea listei, o coloană pentru înregistrarea participării la vot a judecătorilor şi procurorilor înscrişi pe listele electorale, o coloană pentru înregistrarea corecturilor necesare şi o coloană pentru menţiuni asupra oricăror incidente. (4) Comitetele electorale actualizează şi păstrează lista electorală până la încheierea procesului de votare. (5) Judecătorii şi procurorii delegaţi sau detaşaţi la o instanţă ori la un parchet votează în adunările generale ale judecătorilor sau procurorilor de la instanţa, respectiv parchetul la care sunt delegaţi sau detaşaţi. Data de referinţă este data la care are loc adunarea generală. (6) Judecătorii şi procurorii detaşaţi la alte autorităţi decât la instanţe sau parchete nu pot participa la alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. (7) Cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data adunării generale pentru desemnarea candidaţilor, fiecare comitet electoral afişează o copie a listei electorale, întocmită conform alin. (2) tezele 1-3, la sediul instanţei/instanţelor sau parchetului/parchetelor respective. Lista rămâne afişată până în ziua următoare întrunirii adunărilor generale pentru alegerea judecătorilor şi procurorilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. Orice corectură sau adăugare conform art. 8 alin. (2) şi (4) va fi de îndată menţionată pe această listă. (8) Un duplicat al fiecărei liste electorale întocmite de către comitetele electorale de la tribunale se trimite comitetului electoral de la curtea de apel din circumscripţia căreia fac parte respectivele instanţe. (9) Un duplicat al fiecărei liste electorale întocmite de către comitetele electorale de la parchetele de pe lângă tribunale este înaintat comitetului electoral de la parchetul de pe lângă curtea de apel din circumscripţia căreia fac parte respectivele parchete. (10) Un duplicat al fiecărei liste electorale întocmite la Tribunalul Militar Teritorial şi la tribunalele militare se transmite comitetului electoral de la Curtea Militară de Apel. (11) Un duplicat al fiecărei liste electorale întocmite la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial şi la parchetele de pe lângă tribunalele militare se transmite comitetului electoral de la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel. (12) Fiecare dintre comitetele electorale de la cele 16 curţi de apel alcătuieşte, prin adăugare din listele electorale primite, două liste electorale distincte, spre a servi în adunările generale comune, una cuprinzând, în ordine alfabetică, toţi judecătorii cu drept de vot în alegerile pentru desemnarea candidaţilor dintre judecătorii de la tribunale şi tribunale specializate, respectiv de la Tribunalul Militar Teritorial, şi cealaltă cuprinzând, în ordine alfabetică, toţi judecătorii cu drept de vot în alegerile pentru desemnarea candidaţilor dintre judecătorii de la judecătorii şi tribunale militare. (13) Fiecare dintre comitetele electorale de la parchetele de pe lângă cele 16 curţi de apel alcătuieşte, prin adăugare din listele electorale primite, două liste electorale distincte, spre a servi în adunările generale comune, una cuprinzând, în ordine alfabetică, toţi procurorii cu drept de vot în alegerile pentru desemnarea candidaţilor dintre procurorii de la parchetele de pe lângă tribunale şi tribunale specializate, respectiv de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial, şi cealaltă cuprinzând, în ordine alfabetică, toţi procurorii cu drept de vot în alegerile pentru desemnarea candidaţilor dintre procurorii de la parchetele de pe lângă judecătorii şi de pe lângă tribunalele militare. (14) O copie a fiecărei liste electorale alcătuite prin adăugare conform alin. (12) şi (13) se transmite Consiliului Superior al Magistraturii cu cel puţin o săptămână înainte de data fixată pentru adunarea generală pentru desemnarea candidaţilor. (15) Preşedinţii comitetelor electorale de la curţile de apel, respectiv de la parchetele de pe lângă aceste instanţe, transmit listele electorale locale împreună cu listele electorale alcătuite prin adăugare preşedintelui respectivei adunări generale pentru desemnarea candidaţilor. În caz de diferenţă între o înregistrare în lista electorală alcătuită prin adăugare, pe de o parte, şi conţinutul listei electorale locale respective, pe de altă parte, înregistrarea din lista electorală locală va avea întâietate.  +  Secţiunea a VI-a Contestaţiile privind lista electorală  +  Articolul 8 (1) Fiecare judecător sau procuror poate face contestaţie, în scris, la comitetul electoral local, în termen de 5 zile lucrătoare de la afişarea listei electorale locale la sediul instanţei sau al parchetului unde îşi exercită funcţia, şi poate cere rectificarea listei electorale pe motiv că este inexactă sau incompletă. (2) Comitetul electoral local soluţionează contestaţia în termen de 5 zile lucrătoare de la primire. Dacă aceasta se referă la înregistrarea unei persoane, alta decât contestatarul, comitetul electoral, dacă apreciază că este necesar, audiază persoana respectivă. În cazul în care consideră contestaţia întemeiată, comitetul electoral o admite printr-o decizie şi corectează lista electorală în mod corespunzător. În caz contrar, respinge contestaţia printr-o decizie scrisă, care cuprinde motivele respingerii. Decizia comitetului se comunică contestatarului şi, dacă se referă la înregistrarea unei persoane, alta decât contestatarul, se comunică persoanei în cauză, în scris, în cel mult 15 zile lucrătoare înaintea datei stabilite pentru adunarea generală pentru desemnarea candidaţilor. (3) După împlinirea termenului limită pentru depunerea contestaţiilor, comitetul electoral poate modifica lista electorală numai pentru a corecta greşeli de ortografie, greşeli evidente, pentru a soluţiona contestaţii introduse în termen şi în cazul în care un judecător sau procuror intră în magistratură sau părăseşte magistratura. (4) Orice corectură sau adăugare se va menţiona de îndată pe listă şi pe copia listei afişată conform art. 7 alin. (7).  +  Capitolul III Depunerea candidaturilor  +  Secţiunea I Procedura depunerii candidaturilor  +  Articolul 9 (1) Judecătorii şi procurorii numiţi în funcţie îşi pot depune candidaturile pentru alegerea ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. (2) În procedura de desemnare a candidaţilor, judecătorii şi procurorii pot candida numai în adunarea generală în care au drept de vot. (3) Perioada în care pot fi depuse candidaturile se stabileşte de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii. (4) Judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de la Parchetul Naţional Anticorupţie îşi depun candidaturile la comitetul electoral al instanţei supreme sau, după caz, la comitetul electoral al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (5) Judecătorii de la curţile de apel, de la tribunale, tribunale specializate şi de la judecătorii îşi depun candidaturile la comitetele electorale de la curţile de apel în circumscripţia cărora funcţionează. (6) Procurorii de la parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii îşi depun candidaturile la comitetele electorale de la parchetele de pe lângă curţile de apel în circumscripţia cărora funcţionează. (7) Judecătorii militari îşi depun candidatura la comitetul electoral de la Curtea Militară de Apel. (8) Procurorii militari îşi depun candidatura la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel. (9) Judecătorul sau procurorul care şi-a depus candidatura poate să o retragă numai în termenul stabilit pentru depunerea candidaturilor, conform alin. (3). (10) Candidaturile trebuie depuse în scris, însoţite de curriculum vitae al judecătorului sau procurorului respectiv, precum şi de celelalte documente prevăzute laart. 8 alin. (4) din Legea nr. 317/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Scrisoarea de depunere a candidaturii trebuie să cuprindă numele, prenumele, data naşterii, data la care judecătorul sau procurorul în cauză a fost numit în funcţie, funcţia oficială deţinută de candidat şi denumirea instanţei sau a parchetului unde îşi exercită funcţia. Scrisoarea de candidatură trebuie să conţină declaraţia judecătorului sau a procurorului că doreşte să candideze pentru alegerea ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii şi că este conştient de faptul că poate să îşi revoce candidatura numai în termenul stabilit pentru depunerea candidaturilor. Nu se acceptă depunerea candidaturii prin fax sau prin e-mail. (11) Conţinutul scrisorii de candidatură şi al documentelor care o însoţesc poate fi modificat sau completat de candidat în termenul stabilit pentru depunerea candidaturilor, în condiţiile alin. (3), cu excepţia greşelilor evidente ori de ortografie, precum şi a modificărilor relevante petrecute după termenul limită menţionat mai sus. Orice astfel de modificare trebuie notificată în scris comitetului electoral. (12) Nu pot fi aleşi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii judecătorii şi procurorii care au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea ori cei care au un interes personal ce influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege. (13) Candidaturile judecătorilor şi procurorilor pot fi susţinute de colectivele de judecători şi procurori, precum şi de asociaţiile profesionale ale acestora.  +  Secţiunea a II-a Procesarea de către comitetul electoral a candidaturilor depuse pentru alegerile primare  +  Articolul 10 (1) După primirea unei candidaturi, preşedintele comitetului electoral înregistrează de îndată data şi ora primirii. Aceeaşi procedură se aplică corespunzător şi în cazul documentelor de rectificare prevăzute la art. 9 alin. (11). (2) Comitetul electoral verifică de îndată dacă respectiva candidatură a fost depusă în termen şi dacă respectivul candidat îndeplineşte condiţiile prevăzute deart. 8 din Legea nr. 317/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă sunt îndeplinite toate condiţiile, comitetul electoral informează de îndată candidatul despre faptul că i-a fost acceptată candidatura. (3) Comitetul electoral respinge o candidatură ca fiind nulă dacă se constată una dintre următoarele situaţii: a) scrisoarea de candidatură nu a fost depusă în termenul prevăzut la art. 9 alin. (3); b) candidatul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 9 alin. (1) şi (2). (4) Comitetul electoral îl notifică pe candidat de îndată şi îi pune în vedere să completeze lipsurile în termen de 3 zile lucrătoare, în cazul unei candidaturi ce nu face obiectul unei respingeri în condiţiile alin. (3), în următoarele situaţii: a) documentele prevăzute laart. 8 alin. (4) din Legea nr. 317/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu au fost depuse împreună cu scrisoarea care afirmă intenţia de a candida; b) scrisoarea de candidatură, curriculum vitae sau celelalte documente prevăzute la lit. a) nu au fost semnate de candidat; c) scrisoarea de candidatură nu conţine declaraţia candidatului că are cunoştinţă că îşi poate retrage candidatura numai până la împlinirea termenului limită de depunere a candidaturilor, fixat şi publicat în condiţiile art. 9 alin. (3). (5) În cazul în care lipsurile nu vor fi completate în termenul de 3 zile, comitetul electoral respinge de îndată candidatura. Lipsa notificării nu justifică o repunere în termen a candidatului. (6) Decizia de respingere a unei candidaturi în condiţiile alin. (3) şi (5) se comunică de îndată candidatului, în scris. Aceasta trebuie să cuprindă motivele care au dus la respingerea candidaturii. (7) Comitetul electoral informează imediat Consiliul Superior al Magistraturii despre respingerea unei candidaturi, prin transmiterea unui duplicat al deciziei, împreună cu o copie a documentelor depuse de către candidatul a cărui candidatură a fost respinsă. (8) Judecătorul sau procurorul respectiv poate depune la Comitetul electoral permanent al Consiliului Superior al Magistraturii, în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea deciziei scrise a comitetului electoral local, o contestaţie scrisă referitoare la respingerea candidaturii sale. Contestaţiile se soluţionează de Comitetul electoral permanent în termen de 5 zile lucrătoare de la data sesizării. În cazul în care contestaţia este întemeiată, Comitetul electoral permanent dă dispoziţie comitetului electoral local să îl înscrie pe judecător sau procuror în lista candidaţilor pentru respectiva adunare generală. În cazul în care contestaţia este neîntemeiată, Comitetul electoral permanent respinge contestaţia prin decizie scrisă, indicând motivele în baza cărora a fost respinsă. Decizia se va comunică în aceeaşi zi contestatarului. Decizia este definitivă pentru procedura de alegere, însă nu exclude dreptul contestatarului de a depune la Consiliul Superior al Magistraturii contestaţii referitoare la legalitatea procedurilor de alegere. (9) Judecătorii şi procurorii ale căror candidaturi au rămas definitive îşi pot susţine candidaturile în faţa colectivelor de judecători şi procurori.  +  Secţiunea a III-a Prelungirea termenului de depunere a candidaturilor  +  Articolul 11 (1) În cazul în care un comitet electoral a primit mai puţin de două candidaturi valabile, pentru oricare sau pentru toate categoriile de judecători şi procurori ce urmează a fi reprezentate în Consiliul Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii poate decide să fixeze un nou termen de depunere a candidaturilor. Acest termen se va încheia în cea de-a 5-a zi de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. Prelungirea vizează în mod expres acele categorii de instanţe sau parchete şi circumscripţiile în care numărul candidaţilor este mai mic de 2. Prelungirea termenului limită se publică de îndată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii. (2) Comitetul electoral în cauză comunică hotărârea luată de către Consiliul Superior al Magistraturii, prin afişarea unei notificări corespunzătoare la instanţa sau parchetul care se află în situaţia prevăzută la alin. (1). Comunicarea cuprinde numele judecătorului sau al procurorului din categoria de magistraţi din circumscripţia respectivă, care a depus o candidatură valabilă, sau informarea că nici o candidatură valabilă din cadrul categoriei respective nu a fost depusă până la acel moment. (3) Dacă, după scurgerea noului termen, se constată că nu a fost depusă nici o candidatură valabilă pentru una sau mai multe din cele 3 adunări generale pentru desemnarea candidaţilor, comitetul electoral în cauză informează de îndată Consiliul Superior al Magistraturii. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii anulează procedura alegerii pentru instanţa respectivă. Decizia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii. Comitetul electoral în cauză comunică hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii prin afişarea unei notificări corespunzătoare la sediile instanţelor sau ale parchetelor care se află în această situaţie.  +  Secţiunea a IV-a Lista candidaţilor pentru alegerile primare  +  Articolul 12 (1) După împlinirea termenului de depunere a candidaturilor, comitetele electorale de la curţile de apel şi de la parchetele de pe lângă aceste instanţe stabilesc câte o listă de candidaţi pentru fiecare dintre cele 3 categorii de instanţe şi parchete din circumscripţiile lor. Lista conţine, în ordine alfabetică, numele şi prenumele fiecărui candidat, data naşterii, data la care a fost numit în funcţia de judecător sau de procuror, funcţia oficială şi instanţa sau parchetul la care îşi desfăşoară activitatea. (2) Cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de adunările generale pentru selecţia candidaţilor, comitetele electorale de la cele 16 curţi de apel şi de la parchetele de pe lângă acestea înaintează listele candidaţilor la respectivele categorii de instanţe şi parchete, însoţite de documentele prevăzute laart. 8 alin. (4) din Legea nr. 317/2004. Acestea se afişează de îndată, până la închiderea adunărilor generale pentru selecţionarea candidaţilor. În mod corespunzător, comitetele electorale vor afişa fiecare de îndată lista candidaţilor, însoţită de documentele respective pentru adunarea generală de la propria lor instanţă sau propriul loc parchet. (3) Cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data adunărilor generale pentru selecţia candidaţilor, comitetele electorale de la cele 16 curţi de apel şi de la parchetele de pe lângă acestea transmit Consiliului Superior al Magistraturii candidaturile care întrunesc toate condiţiile pentru a fi admise, împreună cu o copie a documentelor depuse de către candidaţi. (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică în mod corespunzător pentru comitetele electorale de la Curtea Militară de Apel şi Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel.  +  Secţiunea a V-a Lista candidaţilor pentru alegerile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetul Naţional Anticorupţie  +  Articolul 13 (1) Candidaturile pentru alegerile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetul Naţional Anticorupţie se depun în conformitate cu art. 9, 10, 11 şi 12. (2) Listele distincte de candidaţi se întocmesc conform art. 22 şi conţin toate candidaturile valide pentru alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii în adunarea generală de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi în adunarea generală comună a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetului Naţional Anticorupţie.  +  Capitolul IV Procedura pentru desemnarea candidaţilor  +  Secţiunea I Adunările generale pentru desemnarea candidaţilor  +  Articolul 14 (1) Preşedinţii comitetelor electorale de la curţile de apel şi de la parchetele de pe lângă curţile de apel convoacă fiecare, printr-un anunţ public, adunările generale pentru desemnarea candidaţilor, cu cel puţin două săptămâni înainte, pentru ziua şi ora stabilite de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în anunţul pentru alegeri. (2) În acelaşi timp cu convocarea pentru adunarea generală pentru desemnarea candidaţilor, preşedinţii comitetelor electorale îi invită pe votanţi la o întâlnire cu candidaţii, care va avea loc înainte de adunarea generală. Judecătorii sau procurorii prezenţi au posibilitatea de a pune întrebări candidaţilor cu privire la candidatura acestora. Comitetul electoral stabileşte durata întâlnirilor, luând în considerare numărul de candidaţi înscrişi. (3) Judecătorii de la fiecare curte de apel, judecătorii de la toate tribunalele şi tribunalele specializate din circumscripţia fiecărei curţi de apel şi judecătorii de la toate judecătoriile din circumscripţia fiecărei curţi de apel desemnează în cele 3 adunări generale, prin vot secret, direct şi personal, câte un candidat pentru funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. (4) Procurorii de la fiecare parchet de pe lângă curţile de apel, procurorii de la toate parchetele de pe lângă tribunale şi tribunale specializate din circumscripţia fiecărei curţi de apel şi procurorii de la parchetele de pe lângă judecătoriile din circumscripţia fiecărei curţi de apel desemnează în cele 3 adunări generale, prin vot secret, direct şi personal, câte un candidat pentru funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. (5) Judecătorii de la Curtea Militară de Apel desemnează în adunarea lor generală, prin vot secret, direct şi personal, un candidat pentru funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care să fie inclus pe lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la curţile de apel. (6) Judecătorii de la Tribunalul Militar Teritorial desemnează în adunarea lor generală, prin vot secret, direct şi personal, un candidat pentru funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care să fie inclus pe lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la tribunale. (7) Procurorii de la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel desemnează în adunarea lor generală, prin vot secret, direct şi personal, un candidat pentru funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care să fie inclus pe lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la parchetele de pe lângă curţile de apel. (8) Procurorii de la Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Teritorial desemnează în adunarea lor generală, prin vot secret, direct şi personal, un candidat pentru funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care să fie inclus pe lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la parchetele de pe lângă tribunale. (9) Judecătorii de la judecătorii şi de la tribunalele militare desemnează în cele 16 adunări generale, prin vot secret, direct şi personal, către un candidat pentru funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care să fie inclus pe lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la judecătorii şi tribunalele militare. (10) Procurorii de la parchetele de pe lângă judecătorii şi de la parchetele de pe lângă tribunalele militare desemnează în cele 16 adunări generale, prin vot secret, direct şi personal, un candidat pentru funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care să fie inclus pe lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la parchetele de pe lângă judecătorii şi de pe lângă tribunalele militare.  +  Secţiunea a II-a Buletinele de vot pentru selecţia candidaţilor  +  Articolul 15 (1) Comitetele electorale ale curţilor de apel şi ale parchetelor de pe lângă acestea organizează tipărirea buletinelor de vot pentru desemnarea candidaţilor în cadrul celor 3 adunări generale din circumscripţia lor. Numărul buletinelor de vot ce urmează a fi tipărite pentru diferitele adunări generale este egal cu numărul judecătorilor şi al procurorilor cu drept de vot în adunările generale respective şi un număr suplimentar de 10% pentru fiecare adunare generală. Comitetele electorale furnizează, de asemenea, şi un număr egal de plicuri identice de vot. (2) Candidaţii vor fi înscrişi pe buletinul de vot în ordinea alfabetică a numelor de familie. În afară de numele de familie se înscriu şi prenumele, data naşterii, data la care au fost numiţi în funcţia de judecător sau de procuror, funcţia oficială şi instanţa ori parchetul la care îşi desfăşoară activitatea, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul regulament. În cazul candidaţilor cu nume de familie identice, aceştia sunt înscrişi în ordinea alfabetică a prenumelor lor. Dacă şi prenumele sunt identice, se va ţine cont de vechimea mai mare în funcţia de judecător sau de procuror. (3) Buletinele de vot pentru adunările generale ale judecătorilor de la curţile de apel sunt albe, buletinele de vot pentru adunările generale ale judecătorilor de la tribunale sunt galbene, buletinele de vot pentru adunările generale ale judecătorilor de la judecătorii sunt albastre. Aceleaşi culori sunt valabile, în mod corespunzător, pentru buletinele de vot pentru adunările generale ale procurorilor de la parchetele de pe lângă aceste instanţe. (4) Buletinele de vot pentru desemnarea candidaţilor vor avea înscrisă următoarea notă: "În procedura de desemnare a candidaţilor fiecare votant poate vota numai o singură dată." (5) Comitetele electorale transmit Consiliului Superior al Magistraturii câte o copie a buletinului de vot pentru fiecare dintre cele 3 adunări generale din respectivele circumscripţii.  +  Secţiunea a III-a Cvorumul necesar pentru constituirea adunării generale  +  Articolul 16 (1) În procedura de desemnare a candidaţilor, adunările generale sunt legal constituite în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul judecătorilor, respectiv al procurorilor, înregistraţi pe listele electorale. (2) Adunarea generală este deschisă de preşedintele comitetului electoral responsabil de convocarea adunărilor generale pentru desemnarea candidaţilor ori de judecătorul sau procurorul desemnat de către preşedintele comitetului electoral. După deschiderea adunării generale, preşedintele comitetului electoral, respectiv judecătorul sau procurorul care îi ţine locul, stabileşte care dintre judecătorii sau procurorii prezenţi şi care nu şi-au depus candidatura pentru funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii are cea mai mare vechime în funcţia de judecător sau de procuror. Judecătorul sau procurorul în cauză preia conducerea de la preşedintele comitetului electoral şi prezidează adunarea. (3) Preşedintele adunării generale îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: a) asigură numărarea voturilor; b) întocmeşte procesul-verbal cu privire la desfăşurarea alegerilor şi rezultatele votului şi îl transmite Consiliului Superior al Magistraturii; c) comunică numele judecătorilor sau ale procurorilor desemnaţi pentru a candida la funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii ori, după caz, alcătuieşte şi transmite Consiliului Superior al Magistraturii lista cuprinzând candidaţii înscrişi în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute în adunările generale. (4) La începerea lucrărilor adunării generale, preşedintele supune aprobării adunării generale desemnarea a 2 judecători sau procurori dintre judecătorii sau procurorii prezenţi care nu şi-au depus candidatura, care îl vor ajuta la îndeplinirea atribuţiilor ce i-au fost încredinţate. (5) După alegerea celor 2 judecători sau procurori, preşedintele verifică mai întâi dacă adunarea generală este legal constituită. În acest scop strigă în ordine alfabetică numele judecătorilor sau ale procurorilor care se află pe lista electorală şi stabileşte dacă persoanele înscrise pe listă sunt prezente în adunarea generală. Dacă este realizată prezenţa a cel puţin două treimi din numărul judecătorilor sau al procurorilor înscrişi pe listă, preşedintele declară că adunarea generală este legal constituită şi că votarea poate avea loc. (6) În cazul în care nu se întrunesc cele două treimi din numărul judecătorilor sau al procurorilor înregistraţi pe liste, preşedintele declară că adunarea generală nu este legal constituită. În aceeaşi zi preşedintele convoacă adunarea generală pentru o dată ulterioară, fixată între a 3-a şi a 5-a zi lucrătoare a săptămânii, şi declară că la acea dată se va vota, indiferent de prezenţa celor înscrişi pe lista electorală. (7) Imediat după încheierea adunării generale în care nu s-a putut vota, comitetul electoral în cauză publică un anunţ cu privire la data şi locul pentru continuarea adunării generale, care se afişează la sediile instanţelor, respectiv ale parchetelor vizate.  +  Secţiunea a IV-a Votarea  +  Articolul 17 (1) În procedura de desemnare a candidaţilor, fiecare judecător sau procuror are dreptul de a vota pentru un candidat din categoria de instanţe ori parchete la nivelul cărora judecătorul sau procurorul îşi desfăşoară activitatea. (2) Numai judecătorii şi procurorii înscrişi în lista electorală au drept de vot. (3) Buletinele de vot şi plicurile se înmânează de către preşedintele adunării generale sau, la cererea sa, de către judecătorii sau procurorii care îl ajută, după ce se verifică dacă votantul este înscris pe lista electorală. Participarea votantului la alegeri se va menţiona în coloana corespunzătoare a listei electorale. (4) Dreptul de vot se exercită prin înscrierea semnului "X" în cercul aflat lângă numele unui candidat şi prin introducerea în urnă a plicului cu buletinul de vot. (5) Dacă un votant a făcut o greşeală în completarea buletinului de vot sau a invalidat din greşeală buletinul de vot sau plicul, acesta poate solicita un nou buletin, respectiv plic, în schimbul celui deteriorat, atât timp cât buletinul nu a fost introdus în urnă. În acest caz preşedintele adunării generale anulează imediat, în prezenţa votantului, buletinul de vot înapoiat. Incidentul se menţionează în procesul-verbal al adunării generale. (6) Un votant care, din cauza unei afecţiuni fizice, este împiedicat să îşi exprime personal votul poate desemna o persoană pentru a-l ajuta la exprimarea votului. Votantul în cauză îl informează pe preşedintele adunării generale despre aceasta. Preşedintele adunării generale şi judecătorii sau, după caz, procurorii desemnaţi să îl ajute pe acesta nu pot fi desemnaţi ca asistenţi pentru exprimarea votului. (7) Preşedintele adunării generale ia toate măsurile necesare pentru a asigura confidenţialitatea completării buletinului de vot şi a introducerii acestuia în plic, în încăperea unde se desfăşoară adunarea generală. Înainte de a începe votarea, preşedintele adunării generale se asigură de faptul că urna este goală. În urma acestei verificări, preşedintele sigilează urna. Urna trebuie realizată în aşa fel încât plicurile să nu poată fi scoase înainte ca aceasta să fie deschisă după terminarea votării. (8) În timpul desfăşurării adunării generale, preşedintele şi cel puţin unul dintre cei 2 judecători sau procurori desemnaţi să îl asiste trebuie să fie prezenţi în permanenţă. (9) În cazul în care, din diverse motive, lucrările adunării generale sunt întrerupte sau dacă, din anumite motive, nu sunt posibile numărarea voturilor şi stabilirea rezultatului votului imediat după ce preşedintele declară votarea încheiată, preşedintele închide şi sigilează urna până la momentul reluării votării sau a numărării voturilor, astfel încât să nu poată fi introduse sau scoase buletinele de vot fără a se distruge sigiliul. La redeschiderea procesului de votare sau înainte de scoaterea plicurilor pentru numărarea voturilor, preşedintele verifică dacă sigiliul este intact. (10) După încheierea perioadei stabilite pentru exprimarea votului, preşedintele declară că numai judecătorii sau, după caz, procurorii prezenţi în încăperea unde are loc adunarea generală şi care încă nu şi-au exprimat votul până la acel moment pot vota. (11) Buletinele de vot nefolosite vor fi anulate de către preşedinte, înainte de deschiderea urnelor, în prezenţa cel puţin a unuia dintre cei 2 judecători sau procurori din comisie.  +  Secţiunea a V-a Stabilirea rezultatului alegerilor pentru desemnarea candidaţilor  +  Articolul 18 (1) După încheierea procedurii de vot, preşedintele, cu ajutorul celor 2 judecători sau procurori desemnaţi în acest scop, procedează la deschiderea urnei şi numără public voturile. (2) Preşedintele şi judecătorii sau procurorii care îl ajută compară numărul buletinelor de vot introduse în plic cu numărul persoanelor care au votat conform notărilor din listele electorale şi verifică valabilitatea buletinelor de vot. (3) Votul nu este valabil exprimat în următoarele cazuri: a) buletinul de vot a fost introdus în urnă fără să fi fost în prealabil introdus în plicul de vot; b) buletinul de vot nu a fost înmânat de către preşedintele adunării generale sau de către un judecător ori un procuror desemnat de acesta; c) voinţa votantului nu reiese clar din buletinul de vot; d) buletinul de vot conţine un semn distinctiv, o adăugare, o condiţionare sau o rezervă. (4) În cazul în care preşedintele sau unul dintre judecătorii ori procurorii care îl ajută pune la îndoială valabilitatea unui vot, aceştia hotărăsc de îndată, cu majoritate, dacă votul poate fi considerat valabil. Respectivele buletine de vot vor fi numerotate consecutiv şi păstrate separat de celelalte buletine de vot. (5) Voturile valabil exprimate pe care le primeşte fiecare candidat vor fi adunate. (6) La finalizarea numărării voturilor, preşedintele pronunţă public rezultatul alegerilor şi apoi declară adunarea generală închisă.  +  Secţiunea a VI-a Procesele-verbale ale alegerilor pentru desemnarea candidaţilor  +  Articolul 19 (1) Preşedintele întocmeşte procesul-verbal al adunării generale. Procesul-verbal se semnează de către preşedinte şi de cei 2 judecători sau procurori care îl ajută. (2) Procesul-verbal conţine următoarele menţiuni: a) rezultatul strigării listei pentru verificarea prezenţei de cel puţin două treimi din numărul judecătorilor sau al procurorilor înscrişi în lista electorală respectivă; b) data şi locul anunţate pentru o nouă întrunire a adunării generale, în cazul în care rata de participare de două treimi nu a fost realizată la deschiderea adunării generale; c) numărul buletinelor de vot şi/sau de plicuri pentru buletinele de vot anulate şi înlocuite conform art. 17 alin. (5) şi motivele care au condus la înlocuire; d) numărul total de voturi exprimate; e) numărul total de voturi nule; f) motivele pentru luarea oricărei hotărâri conform art. 18 alin. (4), privitoare la valabilitatea sau nulitatea unui vot; g) numărul total de voturi valabile obţinute de fiecare candidat; h) o listă cuprinzând numele tuturor candidaţilor, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute în adunarea generală; i) numărul de buletine de vot nefolosite şi anulate. (3) Orice incident apărut în cursul adunării generale trebuie menţionat în procesul-verbal. (4) În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu obţine votul majorităţii celor prezenţi în adunarea generală, se organizează al doilea tur de scrutin, în aceeaşi zi, la care participă candidaţii clasaţi pe primele două locuri. (5) Dispoziţiile art. 16-18 se aplică în mod corespunzător. (6) Este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi. (7) În cel mult o zi lucrătoare de la data ţinerii alegerilor, preşedintele fiecărei adunări generale transmite Consiliului Superior al Magistraturii un duplicat al procesului-verbal al adunării generale pe care a prezidat-o.  +  Secţiunea a VII-a Verificarea legalităţii procedurilor de desemnare a candidaţilor  +  Articolul 20 (1) Consiliul Superior al Magistraturii verifică legalitatea procedurilor de desemnare a candidaţilor, din oficiu ori la sesizarea oricărui judecător sau procuror. (2) În termen de 15 zile de la data alegerilor, judecătorii şi procurorii pot depune la Consiliul Superior al Magistraturii contestaţii cu privire la legalitatea procedurilor de desemnare a candidaţilor. (3) Contestaţiile se soluţionează de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în termen de 5 zile de la data sesizării. Soluţia motivată se comunică persoanei care a formulat contestaţia.  +  Secţiunea a VIII-a Măsuri în cazul încălcării procedurilor de desemnare a candidaţilor  +  Articolul 21 (1) În cazul în care se constată încălcări ale legii în procedurile de desemnare a candidaţilor, Consiliul Superior al Magistraturii dispune măsurile necesare pentru înlăturarea acestora. (2) Consiliul Superior al Magistraturii dispune repetarea procedurilor de desemnare a candidaţilor numai la acele instanţe şi parchete la care încălcarea legii a avut drept consecinţă influenţarea rezultatelor alegerilor. (3) În cazul în care se hotărăşte repetarea alegerilor sau a unei părţi a acestora, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii stabileşte şi data pentru noile alegeri. (4) Hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii luate conform alin. (1)-(3) se publică de îndată pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. (5) Prevederile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător în cazul în care Plenul Consiliului Superior al Magistraturii organizează noi alegeri pentru desemnarea candidaţilor, repetarea unei părţi din procedurile de desemnare a candidaţilor sau organizează al doilea tur de scrutin pentru desemnarea candidaţilor. În cazul în care noua procedură de desemnare a candidaţilor se limitează la anumite instanţe, parchete sau adunări generale comune, prevederile privind afişarea documentelor la instanţe şi parchete se aplică numai instanţelor şi parchetelor în cauză.  +  Secţiunea a IX-a Listele candidaţilor  +  Articolul 22 (1) În urma primirii proceselor-verbale de la adunările generale, Comitetul electoral permanent al Consiliului Superior al Magistraturii, conformart. 11 din Legea nr. 317/2004, cu modificările şi completările ulterioare, întocmeşte listele cu judecătorii şi procurorii desemnaţi pentru a candida la funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii, pe diferite categorii de instanţe şi parchete. (2) Proiectele listelor prevăzute la alin. (1) se verifică şi se validează de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii. (3) În cel mult o zi lucrătoare de la data adoptării de către Plen, listele de candidaţi se publică pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii. (4) Listele se transmit instanţelor şi parchetelor, astfel încât să fie primite cu cel puţin 20 de zile înainte de data stabilită pentru adunările generale pentru alegeri, după cum urmează: a) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la curţile de apel se transmite acestor instanţe; b) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la parchetele de pe lângă curţile de apel se transmite acestor parchete; c) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la tribunale, tribunalele specializate şi Tribunalul Militar Teritorial se transmite acestor instanţe; d) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la parchetele de pe lângă tribunale, tribunalele specializate şi Tribunalul Militar Teritorial se transmite acestor parchete; e) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la judecătorii şi tribunalele militare se transmite tuturor judecătoriilor şi tribunalelor militare; f) lista cuprinzând cei 16 candidaţi de la parchetele de pe lângă judecătorii şi tribunalele militare se transmite acestor parchete. (5) În scopul asigurării respectării termenului limită prevăzut la alin. (4), listele se transmit prin fax. Comitetul electoral permanent al Consiliului Superior al Magistraturii poate transmite listele pentru categoriile de instanţe şi parchete din circumscripţia curţii de apel, prin intermediul comitetelor electorale de la curţile de apel şi de la parchetele de pe lângă curţile de apel, dându-le acestora sarcina de a transmite de îndată aceste liste instanţelor şi instanţelor specializate, respectiv parchetelor aflate în circumscripţia lor. (6) Listele candidaţilor se transmit însoţite de documentele prevăzute laart. 8 alin. (4) din Legea nr. 317/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi de buletinele de vot. (7) Transmiterea listelor şi documentelor poate fi făcută şi prin intermediul Internetului, acolo unde acest lucru este posibil. (8) Îndată după primire, listele şi documentele prevăzute la alin. (6) se afişează la sediile instanţelor şi ale parchetelor.  +  Capitolul V Procedura pentru alegerea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii  +  Secţiunea I Buletinele de vot pentru adunările generale  +  Articolul 23 (1) În conformitate cu lista de candidaţi întocmită, Comitetul electoral permanent al Consiliului Superior al Magistraturii asigură tipărirea a 8 buletine de vot distincte pentru alegerea următoarelor persoane: a) 2 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; b) 3 judecători de la curţile de apel; c) 2 judecători de la tribunale; d) 2 judecători de la judecătorii; e) un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de la Parchetul Naţional Anticorupţie; f) un procuror de la parchetele de pe lângă curţile de apel; g) 2 procurori de la parchetele de pe lângă tribunale; h) un procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii. (2) Buletinele de vot pentru adunările generale de la instanţe sunt albe, iar buletinele de vot pentru adunările generale de la parchete sunt galbene. (3) Candidaţii sunt înscrişi pe buletinele de vot în ordinea alfabetică a numelor de familie. În afară de numele de familie se înscriu şi prenumele, data naşterii, data numirii în funcţia de judecător sau de procuror, funcţia oficială şi instanţa de judecată sau parchetul la care funcţionează, conform formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament. în cazul candidaţilor cu nume de familie identice, aceştia sunt înscrişi în ordinea alfabetică a prenumelor lor. Dacă şi prenumele sunt identice, se va ţine cont de vechimea mai mare în funcţia de judecător sau de procuror. (4) Pe fiecare categorie de buletin de vot se menţionează numărul candidaţilor de pe listă care urmează să fie aleşi. (5) Consiliul Superior al Magistraturii trimite fiecărei instanţe şi fiecărui parchet, în timp util, un număr de buletine de vot ştampilate, egal cu numărul judecătorilor din cadrul instanţei sau al procurorilor din cadrul parchetului, înscrişi în lista electorală, cu un plus de 10%.  +  Secţiunea a II-a Adunările generale pentru alegerea judecătorilor şi procurorilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii  +  Articolul 24 (1) Preşedinţii comitetelor electorale locale convoacă fiecare, cu cel puţin două săptămâni înainte, adunarea generală a judecătorilor, respectiv a procurorilor, pentru data şi ora stabilite de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în anunţul pentru alegeri. Preşedinţii comitetelor electorale de la tribunale şi Tribunalul Militar Teritorial convoacă, de asemenea, adunarea generală a judecătorilor de la judecătoriile din circumscripţia lor, respectiv de la tribunalele militare. Preşedinţii comitetelor electorale de la parchetele de pe lângă tribunale şi Tribunalul Militar Teritorial vor convoca, de asemenea, adunarea generală a procurorilor de la parchetele de pe lângă judecătoriile din circumscripţia lor, respectiv de pe lângă tribunalele militare. (2) În procedura de alegere a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, adunările generale sunt legal constituite în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul judecătorilor, respectiv al procurorilor, înregistraţi pe listele electorale. (3) Adunarea generală se declară deschisă de către preşedintele comitetului electoral de la respectiva instanţă sau de la respectivul parchet. (4) După deschiderea adunării generale, preşedintele comitetului electoral îl stabileşte, dintre judecătorii sau procurorii prezenţi şi care nu şi-au depus candidatura pentru funcţia de membru în Consiliul Superior al Magistraturii, pe judecătorul sau pe procurorul cu cea mai mare vechime în magistratură. Judecătorul sau procurorul respectiv preia apoi conducerea de la preşedintele comitetului electoral şi prezidează adunarea generală. (5) Preşedintele adunării generale îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii: a) asigură numărarea voturilor; b) întocmeşte procesul-verbal cu privire la desfăşurarea alegerilor şi rezultatele votului şi îl transmite Consiliului Superior al Magistraturii. c) comunică numele judecătorilor sau ale procurorilor desemnaţi pentru a candida la funcţia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii ori, după caz, alcătuieşte şi transmite Consiliului Superior al Magistraturii lista cuprinzând candidaţii înscrişi în ordinea descrescătoare a voturilor obţinute în adunările generale. (6) La începerea lucrărilor adunării generale preşedintele desemnează 2 judecători sau procurori, dintre judecătorii sau procurorii prezenţi care nu şi-au depus candidatura, pentru a-l ajuta la îndeplinirea atribuţiilor ce i-au fost încredinţate. (7) După desemnarea judecătorilor sau a procurorilor care îl vor ajuta, preşedintele verifică mai întâi dacă adunarea generală este legal constituită. În acest scop strigă în ordine alfabetică numele judecătorilor şi ale procurorilor care se află pe lista electorală şi stabileşte dacă persoanele înscrise pe listă sunt prezente în adunarea generală. Preşedintele îi marchează în coloana corespunzătoare a listei electorale pe judecătorii sau pe procurorii prezenţi. Dacă este realizată prezenţa a cel puţin două treimi din numărul judecătorilor sau al procurorilor înscrişi pe listă, preşedintele declară că adunarea generală este legal constituită şi că votarea poate avea loc. (8) În cazul în care nu se întrunesc cele două treimi din numărul judecătorilor sau al procurorilor înregistraţi pe liste, preşedintele declară că adunarea generală nu este legal constituită. În aceeaşi zi, preşedintele convoacă adunarea generală pentru o dată ulterioară, fixată între a 3-a şi a 5-a zi lucrătoare, şi declară că la acea dată se va vota, indiferent de numărul celor prezenţi. (9) Imediat după încheierea adunării generale în care nu s-a putut vota, comitetul electoral în cauză întocmeşte un anunţ scris cu privire la data şi locul pentru noua adunare generală, care se afişează la sediile instanţelor, respectiv ale parchetelor vizate.  +  Secţiunea a III-a Votarea  +  Articolul 25 (1) Fiecare judecător sau procuror are dreptul de a vota un număr de candidaţi egal cu numărul membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, care reprezintă categoria de instanţe sau parchete la care funcţionează judecătorul ori procurorul, după cum urmează: a) judecătorii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunarea lor generală, 2 judecători de la această instanţă; b) procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi cei de la Parchetul Naţional Anticorupţie aleg ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, în adunarea lor generală comună, un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de la Parchetul Naţional Anticorupţie; c) judecătorii de la curţile de apel aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunările lor generale, 3 judecători de la aceste instanţe; d) procurorii de la parchetele de pe lângă curţile de apel aleg ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, în adunările lor generale, un procuror de la aceste parchete; e) judecătorii de la tribunale şi Tribunalul Militar Teritorial aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunările lor generale, 2 judecători de la aceste instanţe; f) procurorii de la parchetele de pe lângă tribunale şi Tribunalul Militar Teritorial aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunările lor generale, 2 procurori de la aceste parchete; g) judecătorii de la judecătorii şi tribunale militare aleg ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, în adunările lor generale, 2 judecători de la judecătorii şi tribunale militare; h) procurorii de la parchetele de pe lângă judecătorii şi tribunale militare aleg ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, în adunările lor generale, un procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii şi tribunale militare. (2) Au drept de vot numai judecătorii şi procurorii înscrişi în lista electorală. (3) Buletinele de vot şi plicurile se înmânează de către preşedintele adunării generale sau, la cererea sa, de către judecătorii ori procurorii care îl ajută, după ce se verifică dacă votantul este înregistrat în lista electorală. Participarea votantului la alegeri se va menţiona în coloana corespunzătoare a listei electorale. (4) Dreptul de vot se exercită prin înscrierea semnului "X" în cercul aflat lângă numele candidatului sau, după caz, ale candidaţilor şi introducerea plicului cu buletinul de vot în urnă. (5) Dacă un votant a făcut o greşeală în completarea buletinului de vot sau a invalidat din greşeală buletinul de vot ori plicul, acesta poate solicita un nou buletin, respectiv plic, în schimbul celui deteriorat, atât timp cât buletinul nu a fost introdus în urnă. În acest caz, preşedintele adunării generale anulează imediat, în prezenţa votantului, buletinul de vot şi plicul ce au fost înapoiate. Incidentul se menţionează în procesul-verbal al adunării generale. (6) Un votant care, din cauza unei afecţiuni fizice, este împiedicat să îşi exprime personal votul poate desemna o persoană pentru a-l ajuta la exprimarea votului. Votantul în cauză îl informează pe preşedintele adunării generale despre aceasta. Preşedintele adunării generale şi judecătorii sau, după caz, procurorii desemnaţi să îl ajute pe acesta nu pot fi desemnaţi ca asistenţi pentru exprimarea votului. (7) Preşedintele adunării generale ia toate măsurile necesare pentru a asigura confidenţialitatea completării buletinului de vot şi a introducerii acestuia în plic, în încăperea unde se desfăşoară adunarea generală. Înainte de a începe votarea, preşedintele adunării generale se asigură de faptul că urna este goală. În urma acestei verificări, preşedintele sigilează urna. Urna trebuie realizată în aşa fel încât plicurile să nu poată fi scoase înainte ca urna să fie deschisă după terminarea votării. (8) În timpul desfăşurării adunării generale, preşedintele şi cel puţin unul dintre cei 2 judecători sau procurori desemnaţi să îl ajute pe acesta trebuie să fie prezenţi în permanenţă. (9) În cazul în care, din diverse motive, lucrările adunării generale se întrerup sau sunt imposibile numărarea voturilor şi stabilirea rezultatului votului imediat după ce preşedintele declară votarea încheiată, preşedintele închide şi sigilează urna până la momentul respectiv, astfel încât să fie imposibilă introducerea sau scoaterea buletinelor de vot fără a se distruge sigiliul. La redeschiderea procedurii de votare sau înainte de scoaterea plicurilor pentru numărarea voturilor, preşedintele verifică dacă sigiliul este intact. (10) După scurgerea perioadei stabilite pentru exprimarea votului, preşedintele declară că numai judecătorii sau procurorii prezenţi în încăperea unde are loc adunarea generală şi care încă nu şi-au exprimat votul pot vota. Preşedintele declară încheiată procedura de vot.  +  Secţiunea a IV-a Stabilirea rezultatului alegerilor  +  Articolul 26 (1) Imediat după declararea procedurii de vot ca fiind încheiată, preşedintele, cu ajutorul celor 2 judecători sau procurori desemnaţi în acest scop, după deschiderea urnei, numără public voturile. (2) Preşedintele şi judecătorii sau procurorii care îl asistă compară numărul buletinelor de vot introduse în plic cu numărul persoanelor care au votat, conform marcărilor din listele electorale, şi verifică valabilitatea buletinelor de vot. (3) Votul nu este valabil exprimat în următoarele cazuri: a) buletinul de vot a fost introdus în urmă fără să fi fost în prealabil introdus în plicul de vot; b) buletinul de vot nu a fost înmânat de către preşedintele adunării generale sau de către judecătorul ori procurorul desemnat de acesta; c) voinţa votantului nu reiese clar din buletinul de vot; d) buletinul de vot conţine un semn distinctiv, o adăugare, o condiţionare sau o rezervă; e) au fost votate mai multe persoane decât numărul permis conform art. 25 alin. (1); f) au fost votate mai puţine persoane decât cele prevăzute la art. 25 alin. (1). (4) În cazul în care preşedintele sau unul dintre judecătorii ori procurorii care îl ajută pune la îndoială valabilitatea unui vot, aceştia hotărăsc de îndată, cu majoritate, dacă votul se consideră valabil sau nul. Respectivele buletine de vot vor fi numerotate consecutiv şi păstrate separat de celelalte buletine de vot. (5) Voturile valabil exprimate pe care le primeşte fiecare candidat se adună. (6) La finalizarea numărării voturilor, preşedintele pronunţă public rezultatul alegerilor şi apoi declară închisă adunarea generală.  +  Secţiunea a V-a Procesele-verbale ale alegerilor  +  Articolul 27 (1) Preşedintele întocmeşte procesul-verbal al adunării generale. Procesul-verbal se semnează de către preşedinte şi de către cei 2 judecători sau procurori desemnaţi să îl ajute. (2) Procesul-verbal conţine următoarele menţiuni: a) rezultatul strigării listei pentru verificarea prezenţei a cel puţin două treimi din numărul judecătorilor sau al procurorilor înscrişi pe lista electorală respectivă; b) data şi locul anunţate pentru o nouă întrunire a adunării generale, în cazul în care rata de participare de două treimi nu a fost realizată la deschiderea adunării generale; c) numărul buletinelor de vot şi/sau de plicuri anulate şi înlocuite conform art. 25 alin. (5) şi motivele care au condus la înlocuire; d) numărul total de voturi exprimate; e) numărul total de voturi nule; f) motivele pentru luarea oricărei hotărâri, conform art. 26 alin. (4), privitoare la valabilitatea sau nulitatea unui vot; g) numărul total de voturi valabile obţinute de fiecare candidat; h) lista cuprinzând numele tuturor candidaţilor, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute în adunarea generală; i) numărul de buletine de vot nefolosite şi anulate. (3) Orice incident apărut în cursul adunării generale trebuie menţionat în procesul-verbal. (4) În cel mult o zi lucrătoare de la data ţinerii alegerilor, preşedintele fiecărei adunări generale transmite Consiliului Superior al Magistraturii un duplicat al procesului-verbal al adunării generale pe care a prezidat-o.  +  Secţiunea a VI-a Verificarea legalităţii procedurilor de alegere  +  Articolul 28 (1) Consiliul Superior al Magistraturii verifică legalitatea procedurilor de alegere, din oficiu sau la sesizarea oricărui judecător sau procuror. (2) În termen de 15 zile de la data alegerilor, judecătorii şi procurorii pot depune la Consiliul Superior al Magistraturii contestaţii cu privire la legalitatea procedurilor de alegere. (3) Contestaţiile se soluţionează de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în termen de 5 zile de la data sesizării. Soluţia motivată se comunică persoanei care a formulat contestaţia.  +  Secţiunea a VII-a Măsuri în cazul încălcării procedurilor de alegere  +  Articolul 29 (1) În cazul în care se constată încălcări ale legii în procedurile de alegere, Consiliul Superior al Magistraturii dispune măsurile necesare pentru înlăturarea acestora. (2) Consiliul Superior al Magistraturii dispune repetarea alegerilor numai la acele instanţe şi parchete la care încălcarea legii a avut drept consecinţă influenţarea rezultatelor alegerilor. (3) În cazul în care se hotărăşte repetarea alegerilor sau a unei părţi din procedurile de alegere, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii stabileşte şi data pentru noile alegeri. (4) Hotărârile Plenului luate conform alin. (1)-(3) se publică de îndată pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. (5) Prevederile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător şi în cazurile prevăzute la alin. (2) şi (3), dacă Plenul Consiliului Superior al Magistraturii organizează noi alegeri.  +  Secţiunea a VIII-a Lista judecătorilor şi a procurorilor aleşi  +  Articolul 30 (1) După primirea proceselor-verbale ale adunărilor generale pentru alegerea judecătorilor şi a procurorilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii întocmeşte o listă separată, pentru fiecare dintre categoriile de instanţe şi parchete, indicând în ordine descrescătoare numărul de voturi obţinute de fiecare candidat în adunările generale. (2) În conformitate cu rezultatele alegerilor, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii va declara aleşi: a) 2 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care au obţinut majoritatea voturilor în adunarea generală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie; b) un procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau de la Parchetul Naţional Anticorupţie, care a obţinut majoritatea numărului de voturi în adunarea generală comună; c) 3 judecători de la curţile de apel şi Curtea Militară de Apel, care au obţinut cel mai mare număr de voturi în adunările generale ale judecătorilor de la aceste instanţe; d) 2 judecători de la tribunale, tribunale specializate şi Tribunalul Militar Teritorial, care au obţinut cel mai mare număr de voturi în adunările generale ale acestor instanţe; e) 2 judecători de la judecătorii şi tribunale militare, care au obţinut cel mai mare număr de voturi în adunările generale ale judecătorilor de la aceste instanţe; f) un procuror de la parchetele de pe lângă curţile de apel şi de la Parchetul Militar de pe lângă Curtea Militară de Apel, care a obţinut cel mai mare număr de voturi în adunările generale ale acestor parchete; g) 2 procurori de la parchetele de pe lângă tribunale, tribunale specializate şi Tribunalul Militar Teritorial, care au obţinut cel mai mare număr de voturi în adunările generale ale acestor parchete; h) un procuror de la parchetele de pe lângă judecătorii şi de pe lângă tribunalele militare, care a obţinut cel mai mare număr de voturi în adunările generale ale acestor parchete.  +  Secţiunea a IX-a Transmiterea listei cu judecătorii şi procurorii aleşi la Biroul permanent al Senatului  +  Articolul 31 (1) După stabilirea rezultatelor alegerilor, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii transmite Biroului permanent al Senatului lista judecătorilor şi procurorilor aleşi. (2) Înainte de transmiterea listei către Biroul permanent al Senatului, Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii verifică şi comunică, în termen de 15 zile de la solicitarea Consiliului Superior al Magistraturii, dacă judecătorii şi procurorii aleşi au făcut parte din serviciile de informaţii înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea.  +  Secţiunea a X-a Informarea judecătorilor şi procurorilor aleşi şi publicarea rezultatelor alegerilor  +  Articolul 32 (1) După stabilirea rezultatelor alegerilor, Comitetul electoral permanent al Consiliului Superior al Magistraturii îi informează pe judecătorii şi pe procurorii aleşi prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. (2) Rezultatele alegerilor se publică de îndată pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi se afişează la sediile tuturor instanţelor şi parchetelor, pentru o perioadă de două săptămâni. (3) Publicarea rezultatelor alegerilor include, separat pentru fiecare categorie de instanţe şi parchete, următoarele date: a) numărul judecătorilor şi procurorilor înscrişi pe listele electorale; b) numărul judecătorilor şi procurorilor care şi-au exprimat votul; c) numărul buletinelor de vot valabile şi al celor nule; d) numărul de voturi valabile; e) numărul de voturi obţinute de fiecare candidat, în ordine descrescătoare; f) numele şi funcţia oficială ale judecătorilor şi procurorilor aleşi în Consiliul Superior al Magistraturii.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Secţiunea I Desemnarea candidaţilor în situaţia în care devine vacantă o funcţie de membru ales în Consiliul Superior al Magistraturii  +  Articolul 33 (1) În situaţia în care un membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii este revocat din funcţie sau pierde această calitate în cazurile prevăzute de lege, înainte de expirarea mandatului, pot desemna candidaţi la alegerile pentru funcţia devenită vacantă numai judecătorii şi procurorii de la instanţele sau, după caz, parchetele care nu au reprezentanţi în Consiliul Superior al Magistraturii. (2) La alegerile organizate pentru ocuparea funcţiei devenite vacantă în una dintre modalităţile prevăzute la alin. (1), au dreptul de a vota judecătorii şi procurorii de la instanţele sau parchetele de acelaşi nivel, care nu şi-au desemnat candidaţi pentru alegeri. (3) Mandatul judecătorului sau al procurorului nou-ales se exercită pe perioada rămasă din mandatul judecătorului sau al procurorului pe care îl înlocuieşte.  +  Secţiunea a II-a Afişarea la instanţe sau parchete  +  Articolul 34 (1) Pentru cazurile în careLegea nr. 317/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau prezentul regulament stipulează că un document urmează să fie afişat la sediile instanţelor sau ale parchetelor, anunţul se va afişa pe sau lângă uşa de intrare a instanţei sau a parchetului, cu excepţia listelor electorale şi a prezentului regulament, care vor fi puse la dispoziţie la registratura instanţelor şi parchetelor, pentru a fi consultate de către judecători şi procurori. (2) Preşedinţii comitetelor electorale locale transmit documentele şi lista electorală grefierului însărcinat cu activitatea de registratură, pentru a fi afişate, indicând perioada pentru care vor fi afişate. În momentul afişării, grefierul va nota data şi ora afişării pe document, însoţite de semnătura sa. În momentul retragerii documentului de la afişier, grefierul notează data şi ora retragerii, însoţite de semnătura sa. Grefierul transmite de îndată documentul retras preşedintelui comitetului electoral local, care îl va păstra împreună cu celelalte documente electorale conform art. 38.  +  Secţiunea a III-a Comunicările  +  Articolul 35Dacă prin lege sau prin prezentul regulament nu se prevede altfel, comunicările se fac conform art. 86 din Codul de procedură civilă.  +  Secţiunea a IV-a Modul de calcul al termenelor  +  Articolul 36Prevederile art. 101 din Codul de procedură civilă se aplică în mod corespunzător pentru calcularea termenelor stipulate în prezentul regulament. Zilele lucrătoare, conform prezentului regulament, sunt zilele săptămânii, de luni până vineri, cu excepţia sărbătorilor legale. Termenele se împlinesc la ora 16,00 a ultimei zile.  +  Secţiunea a V-a Depunerea documentelor  +  Articolul 37Documentele privind procedura alegerii membrilor Consiliului Superior al Magistraturii se transmit sau, după caz, se depun la comitetul electoral local şi se evidenţiază în registre separate. Documentele care se transmit Consiliului Superior al Magistraturii şi Comitetului electoral permanent al Consiliului Superior al Magistraturii se depun la Registratura Consiliului Superior al Magistraturii.  +  Secţiunea a VI-a Păstrarea înscrisurilor referitoare la alegeri  +  Articolul 38Înscrisurile referitoare la alegeri se păstrează la comitetul electoral local până la alegerea următorului Consiliu Superior al Magistraturii.  +  Anexa 1 ────────la regulament──────────────Instanţa/Parchetul ................Localitatea .......................Str. .............. nr. ...........Telefon/Fax .......................LISTA ELECTORALA
                         
    Nr. crt.NumelePrenumeleData naşteriiData numirii în funcţia de judecător sau procurorFuncţia oficialăInstanţa/ ParchetulPrezenţa în adunarea generalăParticiparea la alegeriCorecturiMenţiuni
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
   +  Anexa 2 ───────la regulament─────────────            Buletinele de vot pentru selectionarea candidaţilor                             BULETIN DE VOT        pentru selectionarea unui candidat pentru alegerea judecatorilor        şi procurorilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii,           reprezentand ................................................                         (instantele sau parchetele, după caz)             [Culoarea potrivit art. 15 alin.(3) din regulament]┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Numele şi prenumele ............................................. ││Data nasterii ................................................... ││Data numirii în functia de judecator sau procuror ............... │(stampila)│Functia oficiala ................................................ ││Instanţa/Parchetul .............................................. ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ │(stampila)│ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ │(stampila)│ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ ││ │(stampila)│ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 3 ───────la regulament─────────────                                 BULETIN DE VOT┌─────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐│Numele şi │ │ ││prenumele ...................... │ │ ││ │ │ ││Data │ │ ││nasterii ....................... │(stampila)│ │(ştampila)│ │ │ ││Data numirii în functia │ │ ││de judecator sau procuror ...... │ │ ││ │ │ ││Functia oficiala ............... │ │ ││ │ │ ││Instanţa/Parchetul ............. │ │ │└─────────────────────────────────┘ └───────────────────────────┘┌─────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐│ │ │ ││ │(stampila)│ │(stampila)│ │ │ ││ │ │ │└─────────────────────────────────┘ └───────────────────────────┘┌─────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐│ │ │ ││ │(stampila)│ │(stampila)│ │ │ ││ │ │ │└─────────────────────────────────┘ └───────────────────────────┘┌─────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐│ │ │ ││ │(stampila)│ │(stampila)│ │ │ ││ │ │ │└─────────────────────────────────┘ └───────────────────────────┘┌─────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐│ │ │ ││ │(stampila)│ │(stampila)│ │ │ ││ │ │ │└─────────────────────────────────┘ └───────────────────────────┘____________