HOTĂRÂRE nr. 992 din 25 august 2005privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 12 septembrie 2005    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre are ca obiectiv limitarea utilizării substanţelor periculoase în echipamentele electrice şi electronice, contribuind astfel la protecţia sănătăţii umane şi la recuperarea şi eliminarea ecologica a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.  +  Articolul 2 (1) Prezenta hotărâre se aplică echipamentelor electrice şi electronice care intra sub incidenţa categoriilor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 10, prevăzute în anexa nr. 1A la Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, precum şi becurilor electrice şi corpurilor de iluminat din gospodării. (2) Prezenta hotărâre se aplică fără a se aduce atingere legislaţiei naţionale privind cerinţele de securitate şi sănătate, precum şi privind gestionarea deşeurilor. (3) Prezenta hotărâre nu se aplică pieselor de schimb pentru repararea sau reutilizarea echipamentelor electrice şi electronice introduse pe piaţa înainte de data aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 3 (1) În sensul prezentei hotărâri termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: a) echipamente electrice şi electronice sau EEE - echipamentele care funcţionează pe bază de curenţi electrici sau câmpuri electromagnetice şi echipamentele de generare, transport şi măsurare a acestor curenţi şi câmpuri, incluse în categoriile prevăzute în anexa nr. 1A la Hotărârea Guvernului nr. 448/2005, destinate utilizării la o tensiune mai mica sau egala cu 1.000 de volti curent alternativ şi 1.500 de volti curent continuu; b) producător - orice persoană fizica sau juridică care, indiferent de tehnica de vânzare utilizata, inclusiv prin comunicare la distanta în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanta, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/2003, produce şi comercializează, sub propria marca, echipamente electrice şi electronice sau revinde, sub propria marca, echipamente produse de alţi furnizori, un revanzator nefiind considerat producător atunci când marca producătorului figurează pe echipament ori importa sau exporta, cu titlu profesional, echipamente electrice şi electronice din sau în România. (2) Persoana fizica sau juridică care asigura în mod exclusiv o finanţare în cadrul sau ca urmare a unui acord de finanţare nu este considerată producător decât dacă acţionează ca producător în sensul prevederilor alin. (1) lit. b).  +  Articolul 4 (1) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană se admite introducerea pe piaţa numai a echipamentelor electrice şi electronice noi care nu conţin plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent, bifenili polibromurati (BPB) sau eteri de difenil polibromurati (DEPB). (2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul utilizarilor plumbului, mercurului, cadmiului şi cromului hexavalent în aplicatiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 5Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei (RON) la 10.000 lei (RON) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1).  +  Articolul 6 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 5 se fac de către personalul împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase. (2) Dispoziţiile referitoare la contravenţiile prevăzute la art. 5 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 7Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.Prezenta hotărâre transpune Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L037 din 13 februarie 2003.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan Sereşp. Ministrul mediuluişi gospodăririi apelor,Lucia Ana Varga,secretar de statMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 25 august 2005.Nr. 992.  +  Anexa UTILIZARILEplumbului, mercurului, cadmiului şi cromului hexavalentcare sunt exceptate de la prevederile art. 4 alin. (1) din hotărâre1. Mercur, în lampi compacte fluorescente, atunci când cantitatea acestuia nu depăşeşte 5 mg per lampa.2. Mercur, în lampi fluorescente drepte, cu utilizare generală, atunci când:- cantitatea de fosfat halogenat nu depăşeşte 10 mg;- cantitatea de trifosfat, cu durata de viaţa normală, nu depăşeşte 5 mg;- cantitatea de trifosfat, cu durata de viaţa lungă, nu depăşeşte 8 mg.3. Mercur, în lampi fluorescente drepte, cu utilizare specială.4. Mercur, în alte tipuri de lampi, care nu au fost menţionate specific în prezenta anexa.5. Plumb, în sticlă tuburilor cu raze catodice, în componente electronice şi în tuburi fluorescente.6. Plumb, ca element de aliere în oţel cu conţinut de plumb până la 0,35% în greutate, aliaj cu aluminiu cu conţinut de plumb până la 0,4% în greutate şi aliaj de cupru cu conţinut de plumb până la 4% în greutate.7. Plumb, în aliaje de lipit cu temperatura de topire înaltă (adică aliaje de lipit staniu-plumb având conţinut de plumb mai mare de 85%), respectiv:- plumb, în aliaje de lipit pentru servere, sisteme de stocare şi de reţele de stocare (exceptare acordată până în anul 2010);- plumb, în aliaje de lipit pentru echipamente de infrastructura de reţele pentru comutare, semnalizare, transmisie, precum şi pentru gestionarea reţelelor de telecomunicaţii;- plumb, în piese electronice din ceramica (de exemplu, dispozitive piezoelectrice).8. Placarea cu cadmiu, cu excepţia utilizarilor interzise, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piaţa şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare.9. Cromul hexavalent ca anticoroziv pentru sistemele de răcire din oţel carbon ale frigiderelor cu absorbţie.__________