ORDIN nr. 83 din 29 august 2005pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind garanţii suplimentare în legătură cu boala Aujeszky în comerţul intracomunitar cu porci şi criteriile de furnizare a informaţiilor despre aceasta boala
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 12 septembrie 2005    Vazand Referatul de aprobare nr. 33.333 din 26 august 2005, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinara din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara privind garanţii suplimentare în legătură cu boala Aujeszky în comerţul intracomunitar cu porci şi criteriile de furnizare a informaţiilor despre aceasta boala, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin._________ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 4Prezentul ordin constituie transpunerea oficială a Deciziei Comisiei 2001/618/CE privind garanţii suplimentare în legătură cu boala Aujeszky în comerţul intracomunitar cu porci, criteriile de furnizare a informaţiilor despre aceasta boala şi de abrogare a deciziilor 93/24/CE şi 93/244/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 215 din 9 august 2001, p. 48.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la 30 de zile de la publicare.p. PreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Dan MarcuBucureşti, 29 august 2005.Nr. 83._____________