HOTĂRÎRE Nr. 186 din 31 martie 1995privind constituirea sistemului informaţional referitor la situaţia numerică a personalului din instituţiile publice
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 65 din 10 aprilie 1995    În temeiul art. 4 din Legea nr. 10/1991 privind finanţele publice şi al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1În vederea creării unei bănci de date şi informaţii necesare cunoaşterii cu exactitate a situaţiei personalului plătit din fonduri publice, instituţiile publice finanţate din bugetul de stat, din bugetele locale, din bugetele fondurilor speciale, precum şi din bugetele instituţiilor publice ale căror cheltuieli de funcţionare şi investiţii se asigura integral din venituri extrabugetare sau din venituri extrabugetare şi subvenţii acordate din bugetul de stat sau din bugetele locale, în funcţie de subordonare, vor depune semestrial, în termen de 15 zile de la data expirării fiecărui semestru, date şi informaţii cu privire la numărul de personal al acestora, valabile în ultima zi a semestrului respectiv, după cum urmează: a) la Ministerul Finanţelor, pentru aparatul propriu al tuturor ordonatorilor principali de credite bugetare a căror finanţare se asigura din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, anexa la bugetul de stat şi la bugetul asigurărilor sociale de stat; b) la ordonatorii principali de credite din apărarea naţionala, ordinea publică şi siguranţa naţionala, pentru aparatul instituţiilor publice din subordinea acestora; c) la serviciile publice descentralizate ale Ministerului Finanţelor în unităţile administrativ-teritoriale, pentru: - ordonatorii principali de credite bugetare din administraţia publică locală; - ordonatorii secundari şi terţiari de credite bugetare, inclusiv instituţiile publice finanţate integral sau parţial din venituri extrabugetare, cu excepţia celor prevăzuţi la lit. b).  +  Articolul 2 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii la prezenta hotărâre, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, sa constituie infracţiuni: a) prezentarea de date eronate; b) nerespectarea termenului de transmitere a datelor şi informaţiilor, prevăzut la art. 1. (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 750.000 lei, iar cele de la lit. b), cu amendă de la 250.000 lei la 500.000 lei. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către organele de specialitate din Ministerul Finanţelor şi unităţile sale teritoriale. (4) Contravenţiilor prevăzute la acest articol le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Ministerul Finanţelor împreună cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale vor elabora norme metodologice în aplicarea prezentei hotărâri, cu privire la datele şi informaţiile ce urmează a se comunică, precum şi machetele-model pentru prezentarea acestora. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------p. Ministru de stat, ministrul finanţelor,Dan Mogos,secretar de statMinistru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea Popescu---------------------